Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 17.06.2008 г.
Приета с ПМС № 132 от 06.06.2008 г.

Обн. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., доп. ДВ. бр.71 от 18 Септември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за осъществяване на дейностите по създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната, наричани по-нататък "военновременни запаси".
(2) Дейностите по създаване на военновременните запаси включват:
1. планиране и създаване на военновременни запаси;
2. съхраняване, поддържане, опазване и обновяване на военновременните запаси;
3. освобождаване и ползване на военновременните запаси;
4. отчитане и контролиране на военновременните запаси;
5. финансиране на военновременните запаси.
(3) Дейностите по ал. 2 се ръководят от министъра на отбраната или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 2. Военновременните запаси представляват материали, суровини, горива, хранителни продукти, медицинско имущество, въоръжение, ракети, бойни припаси, бойна и специална техника, военнотехническо имущество, комуникационно оборудване, вещево имущество, противопожарно оборудване и други материални ресурси и са предназначени да осигурят при положение на война и военно положение потребностите на въоръжените сили за определен период от време.


Чл. 3. Военновременни запаси са частна държавна собственост.


Чл. 4. Класифицирането на военновременните запаси по предназначение, по нива и по видове въоръжени сили, ешелонирането, отчетът, снемането от отчет и тяхното бракуване се осъществяват по ред, определен от министъра на отбраната.

Глава втора.
ПЛАНИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ


Чл. 5. Планирането на военновременните запаси включва:
1. разработване и утвърждаване на номенклатурен списък за военновременните запаси;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) разработване и утвърждаване на норми за полагащите се материални ресурси за военно време;
3. определяне на потребността от материални ресурси по номенклатури и количества;
4. разработване на нормативи за военновременни запаси;
5. изготвяне на заявки за необходимите военновременни запаси;
6. планиране на съответните финансови средства за закупуване, доставка, поддържане и обновяване на военновременни запаси.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Номенклатурните списъци на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната и нормативите за тях се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната или ръководителите на структурите на подчинение на министъра на отбраната след разглеждане в Съвета по отбрана.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Промяна в нормативите на военновременни запаси се предлага от началника на отбраната или ръководителите на структурите на подчинение на министъра на отбраната за утвърждаване от министъра на отбраната след разглеждане в Съвета по отбрана.
(2) Промяната на нормативите се извършва при:
1. снемане от употреба на отбранителни продукти, техника и други материални ресурси;
2. превъоръжаване с нови образци въоръжения, бойни припаси и техника и преминаване на снабдяване с нови номенклатури;
3. съществени промени в организационно-щатната структура;
4. изменение на възложените задачи.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Въз основа на утвърдените от министъра на отбраната нормативи по предложение на началника на отбраната и на ръководителите на структурите на подчинение на министъра на отбраната в Министерството на отбраната се изготвя Програма за създаване на военновременни запаси. Програмата се утвърждава от министъра на отбраната след разглеждане в Съвета по отбрана.


Чл. 9. (1) В програмата по чл. 8 се отразяват номенклатурите, количествата, сроковете по години за създаване на военновременни запаси и необходимите за това финансови средства.
(2) Финансирането на годишните планове се осигурява по общия ред от бюджета на Министерството на отбраната.


Чл. 10. (1) Създаването на военновременните запаси се извършва в мирно време чрез закупуване със средства от бюджета на Министерството на отбраната в рамките на утвърдените бюджетни лимити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, имащи задължения да създават военновременни запаси.
(2) Закупуването на материални ресурси за военновременни запаси се извършва при условията и по реда, предвидени в Закона за обществените поръчки и в нормативните актове по прилагането му.
(3) За военновременни запаси се приемат само сертифицирани материални ресурси, посочени в чл. 2, отговарящи на съответните технически условия и стандарти.
(4) Допуска се увеличаване на запасите над нормите с количества, определени от макроопаковката им (транспортна единица, комплектност, производствена партида и др.).

Глава трета.
СЪХРАНЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Съхраняването на военновременните запаси се организира съгласно действащите актове на министъра на отбраната и на началника на отбраната за различните видове материални ресурси.


Чл. 12. Военновременните запаси се съхраняват в отделни складове на въоръжените сили, а където това не е възможно - и в общи складове, но отделени от материални ресурси за текуща издръжка, на фигури по производствени данни.


Чл. 13. (1) Военновременните запаси се съхраняват и във външни съхранители - търговци и организации, при липса на достатъчно складови площи или при нецелесъобразност или неефективност от съхраняването им в складове на въоръжените сили.
(2) Изборът на външен съхранител се извършва при условията и по реда, предвидени в Закона за обществените поръчки и в нормативните актове по прилагането му.
(3) Съхраняването на военновременните запаси във външни съхранители се урежда чрез договори за влог между спечелилия процедурата кандидат и Министерството на отбраната.
(4) Предаването на военновременни запаси за съхраняване във външен съхранител се извършва с предавателно-приемателен акт съгласно приложение № 1, който е неразделна част от сключения със съхранителя договор за влог.


Чл. 14. (1) При обновяване на военновременните запаси външните съхранители - търговците и организациите, са длъжни към водената от тях документация по създадените и съхраняваните военновременни запаси да прилагат сертификата за качество на новодоставените запаси. Копие от документите се изпраща в Министерството на отбраната.
(2) Ежегодно до 31 януари съхранителите на военновременни запаси изпращат в Министерството на отбраната сведение за движение на наличностите съгласно приложение № 2 и отчет за тяхното състояние.


Чл. 15. (1) Съхранителите са длъжни да осигурят необходимите условия за спазване на технологичните изисквания при съхраняването на военновременните запаси в наличните си складови площи и съдови вместимости.
(2) Органите за приватизация са длъжни да уведомят Министерството на отбраната при откриване на процедура за приватизация на търговци, регистрирани по Търговския закон, и да изискват данни за наличието на военновременни запаси на министерството при съответните търговци.
(3) При откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация лицата, които представляват външните съхранители - търговците и организациите, са задължени незабавно писмено да уведомят Министерството на отбраната за предприемане на действия за по-нататъшното опазване на военновременните запаси.
(4) Щетите, причинени на материалните средства, заделени за военновременни запаси, поради неправилно съхраняване, опазване и несвоевременно обновяване са за сметка на съхранителя.
(5) При промяна на ръководния състав и на материалноотговорните лица във външните съхранители - търговците и организациите, или при промяна на собствеността на складовите вместимости, съхраняващи военновременни запаси, съхранителите са длъжни в двуседмичен срок да уведомят Министерството на отбраната.


Чл. 16. (1) При констатиране на липси при съхраняването на военновременните запаси се прилагат разпоредбите на Наредба № 13а-10403 от 1959 г. за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им (обн., Изв., бр. 61 от 1959 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1961 г., бр. 55, 63, 67 и 78 от 1962 г., бр. 4, 5, 10 и 60 от 1964 г., бр. 23 от 1969 г., бр. 3 от 1972 г., бр. 14 от 1976 г., бр. 28 от 1980 г. и бр. 41 от 2007 г.).
(2) Възстановяването на количествата военновременни запаси, съхранявани в складове на въоръжените сили, до размера на естествената фира се извършва от текущите доставки в едномесечен срок.
(3) Възстановяването на количествата военновременни запаси, намиращи се във външен съхранител, до размера на естествената фира се определя в договора за влог.


Чл. 17. (1) Външните съхранители в съответствие със сключените договори и регламентираните в техническите условия и стандарти срокове за съхранение са длъжни да обновяват за своя сметка чрез текущи доставки съхраняваните от тях военновременни запаси без нарушаване на количествата и комплектността на съхраняваните наличности.
(2) Когато обновяването и подмяната на военновременни запаси са свързани с нарушаване на наличностите за определен период от време, съхранителите своевременно изготвят писмено предложение до Министерството на отбраната.
(3) В случай на обективна невъзможност за извършване на обновяването или съхраняването на военновременните запаси от съхранителите те се освобождават със заповед на министъра на отбраната.


Чл. 18. Външните съхранители са длъжни да осигурят условия за своевременното предаване на освободените или преместваните военновременни запаси.


Чл. 19. Необходимите финансови средства за създаването, съхраняването, преместването, обновяването и за издръжката на съхраняваните военновременни запаси във външни съхранители се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната на основание на сключените със съхранителите договори.

Глава четвърта.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ


Чл. 20. (1) Освобождаване на военновременни запаси, съхранявани във въоръжените сили или във външни съхранители, се извършва в следните случаи:
1. обновяване на наличностите;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) промяна на номенклатурните списъци и нормативите за тях;
3. при обявяване на режим "положение на война" и "военно положение";
4. при обявяване на външните съхранители в несъстоятелност или в ликвидация;
5. при извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качеството и техническото състояние;
6. (нова - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) при отпаднала потребност и наличие на свръхнормативен запас;
7. (нова - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) затруднения в текущото финансово или материално осигуряване на бойната подготовка на въоръжените сили през годината;
8. (нова - ДВ, бр. 71 от 2012 г., в сила от 18.09.2012 г.) при провеждане на мобилизация.
(2) Освобождаването на военновременни запаси се извършва от министъра на отбраната или от упълномощени от него длъжностни лица.
(3) Предложение за освобождаване на военновременни запаси, съхранявани във външни съхранители по чл. 17, ал. 2 и 3, се изготвя от лицата, които представляват външните съхранители - търговците и организациите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Предложение за освобождаване на военновременни запаси, съхранявани във въоръжените сили, се изготвя от началника на отбраната или от упълномощени от него длъжностни лица и от ръководителите на структурите на подчинение на министъра на отбраната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 5 и 7 военновременните запаси се възстановяват в срок до 12 месеца.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Предаването и приемането на освободените военновременни запаси, съхранявани във външни съхранители, се извършва в склада, където се съхраняват, от материалноотговорните лица за търговците и организациите - външни съхранители, и от упълномощени от министъра на отбраната или началника на отбраната представители на получателя.

Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ


Чл. 22. (1) Военновременните запаси, съхранявани по реда на чл. 12, се отчитат в съответствие с изискванията на Сметкоплана за бюджетните предприятия отделно от материалните ресурси за текуща издръжка.
(2) Военновременните запаси, съхранявани във външни съхранители - търговци и организации, се водят на отчет от тях задбалансово като чужди активи, приети на съхранение и отговорно пазене.


Чл. 23. (1) Контролът върху дейността по управлението на военновременните запаси се осъществява, както следва:
1. министърът на отбраната или упълномощени от него длъжностни лица осъществяват контрол по създаването, съхранението, поддържането, опазването и обновяването на военновременните запаси във въоръжените сили и във външните съхранители;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) началникът на отбраната или упълномощени от него длъжностни лица осъществяват контрол по създаването, съхранението, поддържането, опазването и обновяването на военновременните запаси в Българската армия.
(2) Контролът за наличността и качественото състояние на военновременните запаси, съхранявани във външни съхранители, се извършва най-малко на 3 месеца по план, утвърден от министъра на отбраната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Упълномощените длъжностни лица по ал. 1, т. 1 и 2 своевременно писмено уведомяват министъра на отбраната или началника на отбраната за резултатите от извършените контролни проверки.


Чл. 24. За резултатите от извършената проверка се съставя протокол, който се подписва от лицата, извършили проверката, и от командира (началника) на поделението или от лицето, което представлява външния съхранител.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 17.08.2010 Г.)

§ 6. Навсякъде в наредбата думите "Генералния щаб на Българската армия" се заменят с "отбраната".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 17.08.2010 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2012 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 13, ал. 4


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
(наименование на структурното звено)
 
Рег. № ..............
Екз. № ..............
............ 200 ... г.
ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН
АКТ
 
Днес, ................................... 200 ..... г., комисия, назначена със заповед № ................. от .................... 200... г. на
...........................................................................................................................................................................................,
в състав: председател: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
и членове: 1. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

след като прегледа материалите и стоките ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
съгласно договор, заповед
сдаде/прие същото на (име на съхранителя) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ на съхранителя:
адрес ............................................................................................................, тел. ............................................................................................................................................................................................................................
с представител (име, презиме, фамилия) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН ............................................, л.к. № ................................., издадена .................................................................................................................................................................................................................................................
тел.: ......................................, съгласно следния опис:
Наименование Мярка Еди- Количество Обща Състоя-
по     нична цифром словом стой- ние
ред     цена     ност  
               
               
               
               
Отпечатано в 4 екз.  
Екз. № 1 - МОЛ  
Екз. № 2 и 3 - Министерство на отбраната  
Екз. № 4 - Търговско дружество  
   
Комисия: Представители на:
Председател:  
Членове:  
1. (................................) 1. (................................)
2. (................................) 2. (................................)
Предал: ................................ Приел: ................................
(.........) (.........)


Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Рег. № ...................................................................
Екз. № .......
Име на съхранителя: ............................................
гр. ..........................., ул. ..........................., № .....
00000000000000
БУЛСТАТ
С В Е Д Е Н И Е
ЗА ДВИЖЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТИТЕ НА МАТЕРИАЛИ И СТОКИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА КЪМ 31.XII.200 .... г.
Наименова- Мяр- Клас на Единен Катего- Налич- Движение през Налич- Откло- Действи-
по ние на ма- ка матери- стоков рия на ност годината ност нени телна
ред териални-   алните номер матери- към     към коли- налич-
  те средства   сред- по алните 01.01. ПРИ- РАЗ- 01.01. чества ност
      ства НАТО средства 200 ... г. ХОД ХОД 200 ... г.   към
                      31.12.
                      200 ... г.
                       
                       
                       
                       
Отпечатано в 4 екз.  
Екз. № 1 - МОЛ  
Екз. № 2 и 3 - Министерство на отбраната  
Екз. № 4 - Търговско дружество  
Началник на склад: .............................................................................................................................
Главен счетоводител:..........................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (подпис) (име, презиме, фамилия) (подпис)
Съставил документа: ..........................................................................................................................
Ръководител:...................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (подпис) (име, презиме, фамилия) (подпис)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти