Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ С ОБЕКТИВЕН СТРУКТУРЕН ДЕФИЦИТ ПРЕЗ 2008 Г.

В сила от 30.05.2008 г.
Приета с ПМС № 109 от 22.05.2008 г.

Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят критериите за общини с обективен структурен дефицит и условията и редът за подпомагането им през 2008 г.

Чл. 2. Целта на наредбата е укрепване на финансовата стабилност, осигуряване на прозрачност в дейността и повишаване отговорността на общините чрез:
1. определяне на обективни критерии за оценка на финансовата им стабилност;
2. създаване на ясна уредба и процедури за подпомагането на общини с обективен структурен дефицит;
3. поемане на задължения от органите на местното самоуправление за осигуряване финансовата стабилност на общината и за предоставяне на публични услуги на местната общност.

Раздел II.
Критерии за определяне на общини с обективен структурен дефицит


Чл. 3. Общината е с обективен структурен дефицит, когато задължително отговаря на първия и на други два от следните показатели:
1. съотношението на бюджетния дефицит към общо разходи, отчетени към края на 2007 г., надвишава 5 на сто, изчислено по следната формула:


Бюджетен дефицит  
------------------------ x 100 > 5 %,
Общо разходи  
   

където:
- бюджетен дефицит = (собствени приходи - собствени приходи с еднократен и целеви характер + трансфери + субсидии (трансфери) от централния бюджет (ЦБ) - субсидии за капиталови разходи, получени през последното тримесечие на 2007 г. + просрочени вземания) - (общо разходи - разходи, отчетени в дейност "Чистота" - разходи, извършени с получени безлихвени заеми от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) + просрочени задължения);
- собствени приходи са отчетените приходи през 2007 г. по § 13-00 - § 46-00 от Единната бюджетна класификация (ЕБК);
- собствени приходи с еднократен и целеви характер - отчетените приходи през 2007 г. по § 27-07, § 40-00, § 45-00 и § 46-00 от ЕБК;
- трансфери - отчетените през 2007 г. трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни фондове/сметки по § 60-00 - § 66-00 от ЕБК;
- субсидии (трансфери) от ЦБ включва отчета през 2007 г. по § 31-00 от ЕБК;
- субсидии за капиталови разходи, получени през последното тримесечие на 2007 г., са отчетените субсидии по § 31-13 през последното тримесечие на 2007 г.;
- разходи, отчетени в дейност "Чистота" - разходите, посочени в дейност 623 "Чистота" от ЕБК към 31 декември 2007 г.;
- разходи, извършени с получени безлихвени заеми от ПУДООС - отчетените разходи със средства от безлихвени заеми от ПУДООС през 2007 г.;
2. разполагаемите бюджетни наличности в местните дейности на общината към края на 2007 г. са по-малко от нетните й просрочени задължения в местните дейности към същия период, като критерият се изчислява по следната формула:
(бюджетни наличности - целеви средства - чужди средства) < нетните просрочени задължения, където:
- бюджетни наличности = сбора от отчетените остатъци в местните дейности по § 95-07 - § 95-12 от ЕБК в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета;
- целеви средства = отчетените остатъци в местните дейности в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета от субсидии и собствени приходи с целеви характер; от помощи и дарения; от трансфери от други бюджетни и извънбюджетни сметки; от заеми; от продажби на дялове и акции и емисия на ценни книжа;
- чужди средства = отчетените остатъци в местните дейности от постъпили в бюджета средства от гаранции и депозити по търгове; средства от районните управления за социално осигуряване и други остатъци от временно съхранявани средства и от средства на разпореждане;
- нетни просрочени задължения = просрочени задължения - просрочени вземания;
3. има равнище на безработица за 2007 г. със или над 35 на сто по-високо от средното за страната;
4. землищата на населените места в общината да са включени в териториалния обхват на планинските райони.


Чл. 4. За прилагане на критериите по чл. 3, т. 1 и 2 се ползват данните от годишните касови отчети на общините за 2007 г., по чл. 3, т. 3 - информацията, включена в приложение № 1 към Заповед № ЗМФ-278 на министъра на финансите от 2008 г. за утвърждаване на списъци на общините с равнище на безработица, по-високо от средното за страната за 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2008 г.), а по чл. 3, т. 4 - информацията, включена в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

Раздел III.
Условия и ред за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит


Чл. 5. (1) Кметът на община, която задължително отговаря на показателя по чл. 3, т. 1 и на други два показателя от посочените в чл. 3, т. 2 - 4 и за която общинският съвет е приел програма за ограничаване на структурния дефицит, може да подаде искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината при условията, по реда и в сроковете по наредбата.
(2) Към искането по ал. 1 задължително се прилагат следните документи:
1. програма за ограничаване структурния дефицит на общината;
2. план за изпълнение на програмата по т. 1 съгласно приложение № 1;
3. копие от решението на общинския съвет, с което е приета програмата за ограничаване на структурния дефицит;
4. анализ на причините, довели до структурния дефицит;
5. други документи, когато това е необходимо за обосноваване на искането или за доказване на състоянието и на предприетите оздравителни мерки.
(3) Искания по ал. 1 могат да се подават не по-късно от 45 дни от влизането в сила на наредбата.
(4) По изключение, когато съответният общински съвет не е приел програма за ограничаване на структурния дефицит в срока по ал. 3, но тя е внесена в общинския съвет, искания могат да се подават и след изтичането на този срок, но не по-късно от два месеца от влизането в сила на наредбата. В този случай кметът на общината уведомява министъра на финансите в срока по ал. 3 за намерението да подаде искане по ал. 1 и за обстоятелството, че програмата за ограничаване на структурния дефицит е внесена в общинския съвет.
(5) Искания по ал. 1, подадени след изтичането на 45-дневния срок по ал. 3, а в случаите по ал. 4 - след изтичането на двумесечния срок, се оставят без разглеждане.


Чл. 6. В програмата за ограничаване на структурния дефицит по чл. 5, ал. 2, т. 1 не се включват мерки, които могат да доведат до невъзможност или до затруднения за общината да осъществява делегираните от държавата дейности.


Чл. 7. (1) Исканията и документите по чл. 5, ал. 1 и 2 се разглеждат и оценяват от Съвета за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит, наричан по-нататък "съвета", в срок 45 дни от изтичането на съответния срок по чл. 5, ал. 3 и 4.
(2) Съветът е консултативен орган към министъра на финансите и се състои от четирима членове - двама представители на Министерството на финансите, от които един заместник-министър, определени от министъра на финансите, и двама представители на Националното сдружение на общините в Република България. Заместник-министърът на финансите е председател на съвета.
(3) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват всички негови членове или упълномощени по съответния ред техни заместници. Решенията на съвета се приемат с не по-малко от 3 гласа.
(4) На заседанията на съвета се канят кметовете и председателите на общинските съвети на съответните общини, които могат да са придружени от експерти.
(5) При необходимост съветът може да привлича експерти и да създава работни групи по конкретни въпроси, свързани с изпълнението на функциите му.
(6) Административното и техническото обслужване на съвета се осъществяват от администрацията на Министерството на финансите. Секретар на съвета е определен от министъра на финансите държавен служител.
(7) Съветът приема с решение правила за работата си, които се утвърждават от министъра на финансите.


Чл. 8. (1) Съветът извършва предварителна проверка дали общината отговаря на показателите по чл. 3, като оставя без разглеждане искането на онази община, която не отговоря на първия показател и на още два от другите три показателя по чл. 3.
(2) Общият размер на очакваните резултати по предвидените в програмата за ограничаване на структурния дефицит мерки не може да е по-малък от 30 на сто от исканата сума за финансово подпомагане.
(3) При определянето на размера на средствата за финансово подпомагане на съответната община съветът се ръководи от следните принципи:
1. предвидените в централния бюджет за 2008 г. средства за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит не могат да се предоставят само на една община;
2. подпомагат се общини, които са приели програми за ограничаване на структурния дефицит, съдържащи:
а) остойностени мерки, свързани с оптимизиране на разходите - засилен контрол върху поемането на задължения и извършването на разходи, определяне на разходни лимити, оптимизиране структурата на общинската администрация, предприемане на мерки с траен ефект за намаляване на разходите и др.;
б) остойностени мерки за увеличаване на приходите: от увеличени размери на местни данъци, такси и цени на услуги, от управление и разпореждане с общинска собственост (продажби, наеми и други) и от намаляване на просрочените вземания;
в) отговорни лица и конкретни срокове за изпълнение на мерките;
г) план за изпълнение на мерките и за подобряване състоянието на обективен структурен дефицит.
(4) Мерките по ал. 3, т. 2, букви "а" и "б" и планът по буква "г" следва да са конкретни, обосновани и реалистични.
(5) Съветът предлага на министъра на финансите списък на общините с обективен структурен дефицит, които да бъдат подпомогнати, и размера на средствата за финансово подпомагане на съответната община от списъка.


Чл. 9. (1) В едноседмичен срок от постъпване на предложението на съвета министърът на финансите утвърждава списък на общините с обективен структурен дефицит, които ще бъдат подпомагани, и размера на средствата за всяка отделна община в рамките на средствата по § 35, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините под формата на целеви трансфери (субвенции) от централния бюджет на два транша.
(3) Първият транш се предоставя в срок 10 дни от утвърждаването на списъка по ал. 1 в размер до 60 на сто от утвърдените суми в списъка, като се отчитат постигнатите резултати от предоставяните през предходни години средства за финансово подпомагане.
(4) Вторият транш се предоставя, в случай че общината е представила не по-късно от 45 дни от предоставянето на средствата от първия транш отчет за изразходваните средства от транша, за намаляване на просрочените задължения, както и за изпълнението на заложените мерки в програмата за ограничаване на структурния дефицит.
(5) В случай че просрочените задължения на подпомаганата община към месеца, предхождащ отпускането на втория транш, не са намалели или са намалели с по-малко от размера на отпуснатите средства по ал. 3, предназначен за погасяване на просрочените задължения, вторият транш не се отпуска.


Чл. 10. (1) Съветът следи изпълнението на програмите за ограничаване на структурния дефицит, като изисква общините:
1. да предоставят пълен анализ и отчет за изпълнението на заложените мерки и на погасените задължения за всяко бюджетно тримесечие съгласно приложение № 2, като първият отчет се предоставя в срока по чл. 9, ал. 4;
2. извършват промени в одобрените програми за ограничаване на структурния дефицит, когато приетите мерки не са достатъчно ефективни и общината не намалява просрочените си задължения и не подобрява събираемостта на вземанията си.
(2) Общинският съвет следи за изпълнението на мерките в програмата за ограничаване на структурния дефицит.
(3) Кметът на общината в годишния отчет за изпълнението на програмата за управление по чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация включва в отделен раздел отчет за изпълнението на програмата за ограничаване на структурния дефицит.


Чл. 11. В случай че отчитаните всеки месец просрочени задължения след финансовото подпомагане не намаляват спрямо тези, които са били отчетени към месеца преди отпускане на средствата от първия транш, или намаляват с по-малко от размера на подпомагането, предназначен за погасяване на просрочените задължения, полагащите се субсидии/трансфери от централния бюджет за 2008 г. ще бъдат преустановени съгласно чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на наредбата министърът на финансите и Националното сдружение на общините в Република България определят своите представители в съвета по чл. 7.
(2) В 10-дневен срок от определянето на представителите по ал. 1 съветът приема правилата по чл. 7, ал. 7.


§ 2. Наредбата се приема на основание § 35, ал. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 2


План за изпълнение на програмата за ограничаване структурния дефицит на община
............................................
 
Срок на програмата за ограничаване на структурния дефицит ........................... (дд/мм/гг)
Мерки Краен срок на Размер Очаквани Отговорник
  изпълнение   резултати (име/длъжност)
  на мярката      
  (дд/мм/гг) (в лв.) (в лв.)  
         
По приходите          
1. .........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
2. .........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
3. .........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
4. .........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
         
  I. Общо по приходите .................. ..................  
По разходите          
1. .........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
2. .........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
3. .........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
4. .........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
........................................................................................
............... .................. ..................
......... / ................................................
         
II. Общо по разходите .................. ..................  
Общо по програмата (I+II) .................. ..................  
Искана помощ от централния бюджет .................. ..................  
Просрочени задължения към 31.ХII.2007 г. .................. ..................  
Просрочени задължения към последния отчетен период (............ г.) .................. ..................  
План за погасяване на просрочените задължения      
  за месец   . .   - . . . . .      
                   
  за месец   . .   - . . . . .      
                   
  за месец   . .   - . . . . .      
                   
  за месец   . .   - . . . . .      
                   
  за месец   . .   - . . . . .      
                   
  . . . . . . . . . . - . . . . .      
             
       
Дата:      
Изготвил: Главен счетоводител: Кмет:  
(.............) (.............) (...............)  


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1, т. 1


Отчет за изпълнението на програмата за ограничаване структурния дефицит на община
........................................
 
Срок на програмата за ограничаване на структурния дефицит ........................... (дд/мм/гг)
Мерки Краен Размер на Очаквани Отчет на мярката към
  срок на из- мярката резултати отчетения период ........................ г.
  пълнение на по    
  мярката по програмата    
  програмата      
  (дд/мм/гг) (в лв.) (в лв.) Размер на % на изпълнение на
        изпълнената очаквания изпълнената очаквания
        мярка резултат мярка резултат
        (в лв.) (в лв.) (4/2)*100) (5/3)*100)
По приходите              
1. ..............................................
................. ................. ............... ............... ............... ............... ...............
2. ..............................................
................. ................. ............... ............... ............... ............... ...............
3. ..............................................
................. ................. ............... ............... ............... ............... ...............
4. ..............................................
................. ................. ............... ............... ............... ............... ...............
..............................................
................. ................. ............... ............... ............... ............... ...............
               
I. Общо по приходите ............... ............... ............... ............... ............... ...............
По разходите              
1. ..............................................
............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
2. ..............................................
............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
3. ..............................................
............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
4. ..............................................
............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
..............................................
............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
               
II. Общо по разходите ............... ............... ............... ............... ............... ...............
Общо по програмата (I+II) ............... ............... ............... ............... ............... ...............
Предоставена помощ от            
централния бюджет            
Просрочени задължения към            
отчетния период (............ г.)            
Размер на погасени просрочени            
задължения към отчетния            
период (............ г.)            
             
Дата:    
Изготвил: Главен счетоводител: Кмет:
(.............) (.............) (...............)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти