Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОБЕКТИ И НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

В сила от 13.06.2008 г.
Приета с ПМС № 98 от 16.05.2008 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 31 Май 2013г., изм. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., отм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 3 от 9 януари 2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - ДВ, бр. 5 от 17 януари 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на информационните обекти и до регистъра на електронните услуги, наричани по-нататък "регистрите", както и техническият стандарт за описание на информационните обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Регистрите се водят от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 2. (1) Регистърът на информационните обекти е база от данни, управлявана от информационна система и съдържаща формализирани технологични описания на информационните обекти, събирани, създавани, съхранявани и обработвани от административните органи в рамките на тяхната компетентност.
(2) Регистърът на електронните услуги е база от данни, управлявана от информационна система и съдържаща формализирани технологични описания на електронните административни услуги и на вътрешните електронни административни услуги, предоставяни чрез единната среда за обмен на документи.


Чл. 3. (1) Регистрите се водят чрез поддържане на единна централизирана база от данни.
(2) В регистрите се поддържа история на вписванията.

Глава втора.
ИНФОРМАЦИОННИ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ

Раздел I.
Информационни обекти, подлежащи на вписване в регистъра на информационните обекти


Чл. 4. (1) Информационен обект са единични или съставни данни, събирани, създавани, съхранявани или обработвани от административните органи в рамките на тяхната компетентност.
(2) Информационните обекти са:
1. "термин" - понятие, което се интерпретира еднозначно от всички участници в административния процес;
2. "номенклатура" - краен списък от тематично свързани термини, вписани в регистъра;
3. "стойност" - представя величина и се описва с краен брой значения, зададени с формални ограничения;
4. "сегмент" - структура, съставена от вече вписани в регистъра термини, номенклатури, стойности и/или други сегменти;
5. "документ" - сегмент, за който е осигурено програмно приложение, даващо възможност за пълна, точна и вярна визуализация на съдържащите се данни.
(3) Регистърът на информационните обекти се състои от следните раздели по видове информационни обекти, в които се вписват обстоятелствата относно тези обекти:
1. раздел "Термини";
2. раздел "Номенклатури";
3. раздел "Стойности";
4. раздел "Сегменти";
5. раздел "Документи".


Чл. 5. Обстоятелствата за информационен обект от вид "термин", подлежащи на вписване в раздел "Термини", са:
1. наименование на информационен обект - вписва се пълното наименование на информационния обект от вид "термин", с който обектът се индивидуализира еднозначно; наименованието е уникално за обекти със статус "използваем"; когато наименованието е нормативно регламентирано, то се вписва в регистъра точно по начина, установен в нормативния акт;
2. предназначение на информационен обект - вписва се кратко текстово пояснение на информационния обект от вид "термин";
3. статус на информационен обект - вписва се указание относно възможността обектът да се използва в нормативни актове, включително в определенията на други информационни обекти; възможните стойности са "използваем" или "неизползваем";
4. интернет страница за достъп до информационен обект - вписва се електронният адрес (URL) на интернет страницата, от която се осъществява достъп до съдържанието на партидата на термина;
5. указания за обработка на информационен обект - вписват се в свободен текст или компютърно изпълними описания, които унифицират създаването на процедури по редактиране, визуализация и други видове обработка, свързани с информационния обект.


Чл. 6. (1) Обстоятелствата за информационен обект от вид "номенклатура", подлежащи на вписване в раздел "Номенклатури", са:
1. наименование на информационен обект - вписва се пълното наименование на информационния обект от вид "номенклатура", с който обектът се индивидуализира еднозначно; наименованието е уникално за обекти със статус "използваем";
2. предназначение на информационен обект - вписва се кратко текстово пояснение на информационния обект от вид "номенклатура";
3. уникален регистров идентификатор на данни - уникален регистров идентификатор на вписаното в раздел "Унифицирани данни" на регистъра на регистрите и данните съгласно наредбата по чл. 42, ал. 1 от Закона за електронното управление, унифицирано определение на данни, съответстващо на информационния обект от вид "номенклатура";
4. статус на информационен обект - вписва се указание относно възможността обектът да се използва в нормативни актове, включително в определенията на други информационни обекти; възможните стойности са "използваем" или "неизползваем";
5. интернет страница за достъп до информационен обект - вписва се електронният адрес (URL) на интернет страницата, от която се осъществява достъп до съдържанието на партидата на номенклатурата;
6. указания за обработка на информационен обект - вписват се в свободен текст или компютърно изпълними описания, които унифицират създаването на процедури по редактиране, визуализация и други видове обработка, свързани с информационния обект;
7. XML дефиниция на номенклатура - вписва се съдържанието на номенклатурата чрез уникалните регистрови идентификатори на термините, влизащи в нейния състав и вече регистрирани в раздел "Термини" посредством технически стандарт - дефиниция в XML формат с наименование, уникално за регистъра на информационните обекти;
8. указания за проверка на валидност на номенклатурата - вписват се правила за проверка на валидността на съдържанието на номенклатурата във формализиран вид съгласно стандарт, вписан в регистъра на стандартите, или по изключение в свободен текст;
9. номенклатура на грешките - вписва се набор от грешки, определени по т. 8 и съгласно тяхното вписване като термини в раздел "Термини".
(2) Информационен обект по ал. 1 може да се впише в регистъра само ако е налице вписване за него в раздел "Унифицирани данни" на регистъра на регистрите и данните. В този случай обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се вписват със същото съдържание, с което са вписани в регистъра на регистрите и данните.


Чл. 7. (1) Обстоятелствата за информационен обект от вид "стойност", подлежащи на вписване в раздел "Стойности", са:
1. наименование на информационен обект - вписва се пълното наименование на информационния обект от вид "стойност", с който обектът се индивидуализира еднозначно; наименованието е уникално;
2. предназначение на информационен обект - вписва се кратко текстово пояснение на информационния обект от вид "стойност";
3. уникален регистров идентификатор на данни - уникален регистров идентификатор на вписаното в раздел "Унифицирани данни" на регистъра на регистрите и данните унифицирано определение на данни, съответстващо на информационния обект от вид "стойност";
4. статус на информационен обект - вписва се указание относно възможността обектът да се използва в нормативни актове, включително в определенията на други информационни обекти; възможните стойности са "използваем" или "неизползваем";
5. интернет страница за достъп до информационен обект - вписва се електронният адрес (URL) на интернет страницата, от която се осъществява достъп до съдържанието на партидата на информационен обект от вид "стойност";
6. указания за обработка на информационен обект - вписват се в свободен текст или компютърно изпълними описания, които унифицират създаването на процедури по редактиране, визуализация и други видове обработка, свързани с информационния обект;
7. XML дефиниция на информационен обект от вид "стойност" - вписва се описание на структурата на обекта съгласно технически стандарт - дефиниция в XML формат, съдържаща уникално за регистъра на информационните обекти наименование, както и описание на поддръжка на данни, различни от текстови, ако стойността съдържа такива;
8. указания за проверка на валидност на стойността - вписват се правила за проверка на валидността на съдържанието на стойността във формализиран вид съгласно стандарт, вписан в регистъра на стандартите, или по изключение в свободен текст;
9. номенклатура на грешките - вписва се набор от грешки, определени по т. 8 и съгласно тяхното вписване като термини в раздел "Термини".
(2) Информационен обект по ал. 1 може да се впише в регистъра само ако е налице вписване за него в раздел "Унифицирани данни" на регистъра на регистрите и данните. В този случай обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се вписват със съдържание, аналогично на вписаното в регистъра на регистрите и данните.


Чл. 8. (1) Обстоятелствата за информационен обект от вид "сегмент", подлежащи на вписване в раздел "Сегменти", са:
1. наименование на информационен обект - вписва се пълното наименование на информационния обект от вид "сегмент", с който обектът се индивидуализира еднозначно; наименованието е уникално;
2. предназначение на информационен обект - вписва се кратко текстово пояснение на информационен обект от вид "сегмент";
3. уникален регистров идентификатор на данни - уникален регистров идентификатор на вписаното в раздел "Унифицирани данни" на регистъра на регистрите и данните унифицирано определение на данни, съответстващо на информационен обект от вид "сегмент";
4. статус на информационен обект - вписва се указание относно възможността обектът да се използва в нормативни актове, включително в определенията на други информационни обекти; възможните стойности са "използваем" или "неизползваем";
5. интернет страница за достъп до информационен обект - вписва се електронният адрес (URL) на интернет страницата, от която се осъществява достъп до съдържанието на партидата на сегмент;
6. указания за обработка на информационен обект - вписват се в свободен текст или компютърно изпълними описания, които унифицират създаването на процедури по редактиране, визуализация и други видове обработка, свързани с информационния обект;
7. XML дефиниция на сегмента - вписва се структурата на обекта - дефиниция в XML формат с наименование, уникално за регистъра на информационните обекти, съдържаща други информационни обекти от вид "термин", "номенклатура", "стойност" или "сегмент", които вече са вписани в регистъра на информационните обекти;
8. указания за проверка на валидност на сегмента - вписват се правила за проверка на валидността на съдържанието на сегмента във формализиран вид съгласно стандарт, вписан в регистъра на стандартите, или по изключение в свободен текст;
9. номенклатура на грешките - вписва се набор от грешки, определени по т. 8 и съгласно тяхното вписване като термини в раздел "Термини".
(2) Информационен обект по ал. 1 може да се впише в регистъра само ако е налице вписване за него в раздел "Унифицирани данни" на регистъра на регистрите и данните. В този случай обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се вписват със съдържание, аналогично на вписаното в регистъра на регистрите и данните.


Чл. 9. Обстоятелствата за информационен обект от вид "документ", подлежащи на вписване в раздел "Документи", са:
1. наименование на информационен обект - вписва се пълното наименование на информационния обект от вид "документ", с което обектът се индивидуализира еднозначно; наименованието е уникално;
2. предназначение на информационен обект - вписва се кратко текстово пояснение за информационния обект от вид "документ";
3. статус на документ - вписва се указание относно възможността обектът от вид "документ" да се използва в нормативни актове, включително в определенията на други информационни обекти; възможните стойности са "използваем", "неизползваем" или "приложение за визуализация в процедура по сертификация";
4. интернет страница за достъп до информационен обект - вписва се електронният адрес (URL) на интернет страницата, от която се осъществява достъп до съдържанието на партидата на документа;
5. уникален регистров идентификатор на сегмент - вписва се уникалният регистров идентификатор, под който е регистриран сегмент, с който се представят данните в документ;
6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2013 г.) уникален регистров идентификатор на приложение - вписва се уникалният регистров идентификатор, под който е регистрирано приложение в списъка на удостоверените информационни системи, даващо възможност за пълно, точно и вярно възпроизвеждане на съдържанието на данните в сегмента по т. 5.


Чл. 10. (1) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) За описание на XML структурата на информационните обекти се използва стандарт XML Schema Definition Language (XSD) 1.0, основан на Препоръка XML Schema на Работна група "XML Schema Working Group" на консорциума World Wide Web Consortium (W3C).
(2) (Предишен текст на чл. 10, изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) Когато нормативен акт урежда наименованието, последователността на данните и процесите и легалните определения, данните в информационните обекти трябва да са в съответствие с тях.

Раздел II.
Електронни услуги, подлежащи на вписване в регистъра на електронните услуги


Чл. 11. (1) Електронни услуги по смисъла на наредбата са електронните административни услуги и вътрешните електронни административни услуги.
(2) В регистъра на електронните услуги се вписват следните видове електронни услуги:
1. първични услуги, които се осъществяват в рамките на една географски или функционално обособена администрация като единен процес, стартиран от заявление за услугата и приключващ с предоставяне на услугата или постановяване на отказ;
2. комплексни услуги, които се изпълняват като процес, в който достъпът до данни, поддържани от администрациите, се осъществява чрез използване на първични или други комплексни услуги.
(3) Регистърът на електронните услуги се състои от следните раздели:
1. раздел "Първични услуги";
2. раздел "Комплексни услуги".


Чл. 12. (1) Обстоятелствата за електронна услуга от вид "първична услуга", подлежащи на вписване в раздел "Първични услуги" на регистъра на електронните услуги, са:
1. наименование на електронната услуга - вписва се пълното наименование на първичната електронна услуга, с което тя се индивидуализира еднозначно; наименованието е уникално за услуги със статус "използваема";
2. предназначение на електронната услуга - вписва се кратко текстово пояснение на предназначението на електронната услуга;
3. статус на електронната услуга - вписва се указание относно възможността първичната електронна услуга да се предоставя от административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, и да се използва в нормативни актове, включително в определенията на комплексни електронни услуги; възможните стойности са "използваема" или "неизползваема";
4. интернет страница за достъп до партидата на електронната услуга - вписва се електронният адрес (URL) на интернет страницата, от която се осъществява достъп до съдържанието на партидата на първичната електронна услуга;
5. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.) уникален регистров идентификатор на административна услуга - вписва се уникалният регистров идентификатор, издаден при вписване на административната услуга, която съответства на електронната услуга, в Регистъра на услугите, воден съгласно наредбата по чл. 5а, ал. 1 от Закона за администрацията; това обстоятелство се вписва, когато електронната услуга се предоставя от администрации и услугата не се предоставя в изпълнение на наредба на общинския съвет;
6. уникален регистров идентификатор на заявление - вписва се уникалният регистров идентификатор, под който е регистриран в регистъра на информационните обекти сегментът, с който се представят данните в заявлението за електронната услуга;
7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2013 г.) уникален регистров идентификатор на редактор - вписва се уникалният регистров идентификатор, под който е регистрирано приложение в списъка на удостоверените информационни системи, даващо възможност за пълно, точно и вярно редактиране на съдържанието на данните в заявлението за електронната услуга;
8. списък от уникални регистрови идентификатори на отговори - вписва се списък с уникалните регистрови идентификатори, под които са регистрирани в регистъра на информационните обекти документите, с които се представят данните в отговор по заявена електронна услуга, а когато резултатът от изпълнението на услугата е административен акт, изразяващ се в действие по вписване в публичен регистър, се вписва уникалният регистров идентификатор на регистъра;
9. уникален регистров идентификатор на отказ - вписва се уникалният регистров идентификатор, под който е регистриран в регистъра на информационните обекти документът, с който се отказва извършването на електронната услуга;
10. списък на доставчици - вписва се списък с данни за административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, предоставящи електронната услуга;
11. списък на получателите на вътрешна електронна административна услуга - вписва се списък с данни за административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, които съгласно нормативен акт имат право на достъп до данните, предоставяни с вътрешната електронна административна услуга, и условията, при които могат да ги получат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Електронна услуга по ал. 1, когато се предоставя от административен орган, може да се впише в регистъра само ако е налице вписване за нея като административна услуга в Регистъра на услугите. В този случай обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се вписват със съдържание, аналогично на вписаното в Регистъра на услугите.


Чл. 13. (1) Обстоятелствата за електронни услуги от вид "комплексна услуга", подлежащи на вписване в раздел "Комплексни услуги", са:
1. наименование на електронната услуга - вписва се пълното наименование на комплексната електронна услуга, с което тя се индивидуализира еднозначно; наименованието е уникално за услуги със статус "използваема"; когато наименованието е нормативно регламентирано, то се вписва в регистъра точно по начина, установен в нормативния акт;
2. предназначение на електронната услуга - вписва се кратко текстово пояснение на предназначението на електронната услуга;
3. статус на електронната услуга - вписва се указание относно възможността услугата да се предоставя от административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, и да се използва в нормативни актове, включително в определенията на комплексни електронни услуги; възможните стойности са "използваема" или "неизползваема";
4. интернет страница за достъп до партидата на електронната услуга - вписва се електронният адрес (URL) на интернет страницата, от която се осъществява достъп до съдържанието на партидата на комплексната електронна услуга;
5. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.) уникален регистров идентификатор на административна услуга - вписва се уникалният регистров идентификатор, издаден при вписване на административната услуга в Регистъра на услугите, която съответства на електронната услуга; това обстоятелство се вписва, когато електронната услуга се предоставя от администрации и услугата не се предоставя в изпълнение на наредба на общинския съвет;
6. уникален регистров идентификатор на заявление - вписва се уникалният регистров идентификатор, под който е регистриран в регистъра на информационните обекти сегментът, с който се представят данните в заявлението за електронната услуга;
7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2013 г.) уникален регистров идентификатор на редактор - вписва се уникалният регистров идентификатор, под който е регистрирано приложение в списъка на удостоверените информационни системи, даващо възможност за пълно, точно и вярно редактиране на съдържанието на данните в заявлението за електронната услуга;
8. списък от уникални регистрови идентификатори на отговори - вписва се списък с уникалните регистрови идентификатори, под които са регистрирани в регистъра на информационните обекти документите, с които се представят данните в отговор по заявена електронна услуга, а когато резултатът от изпълнението на услугата е административен акт, изразяващ се в действие по вписване в публичен регистър, се вписва уникалният регистров идентификатор на регистъра; това обстоятелство се вписва, когато отговорите по първичните услуги не изчерпват отговорите на комплексната услуга като цяло;
9. уникален регистров идентификатор на отказ - вписва се уникалният регистров идентификатор, под който е регистриран в регистъра на информационните обекти документът, с който се отказва извършването на електронната услуга; това обстоятелство се вписва, когато отказите по първичните услуги не изчерпват отказа на комплексната услуга като цяло;
10. комплексна услуга - вписва се пълно описание на процедурите по предоставянето на комплексната електронна услуга въз основа на данни, поддържани от административните органи чрез използване на първични електронни услуги, регистрирани в регистъра на електронните услуги;
11. списък на доставчици - вписва се списък с данни за административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, предоставящи електронната услуга;
12. списък на получателите на комплексна вътрешна електронна административна услуга - вписва се списък с данни за административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, които съгласно нормативен акт имат право на достъп до данните, предоставяни с комплексната вътрешна електронна административна услуга, и условията, при които могат да ги получат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Електронна услуга по ал. 1, когато се предоставя от административен орган, може да се впише в регистъра само ако е налице вписване за нея като административна услуга в Регистъра на услугите. В този случай обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се вписват със съдържание, аналогично на вписаното в Регистъра на услугите.

Глава трета.
РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО


Чл. 14. (1) Производството по вписване в регистрите започва със заявление от административен орган.
(2) Лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги, могат да заявяват за вписване електронни услуги, които се предоставят чрез единната среда за обмен на документи и информационни обекти, които се събират, създават, съхраняват и обработват от тях при предоставяне на тези услуги.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя следните електронни услуги, свързани с регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги:
1. вписване на информационен обект;
2. вписване на електронна услуга;
3. вписване на промени в обстоятелствата за информационен обект;
4. вписване на промени в обстоятелствата за електронна услуга;
5. справка за вписванията в регистъра на електронните услуги за отделна електронна услуга или за всички електронни услуги;
6. справка за вписванията в регистъра на информационните обекти за отделен информационен обект или за всички информационни обекти;
7. справка за списъка на данните, съдържащи се в регистриран информационен обект от вид документ.


Чл. 16. (1) Процедурата за вписване включва:
1. приемане на заявлението за вписване;
2. проверка дали заявлението е подадено от оправомощено лице и дали информационният обект, съответно електронната услуга, подлежи на вписване;
3. проверка дали са заявени всички изискуеми обстоятелства и дали те отговарят на изискванията на наредбата;
4. проверка дали информационният обект, съответно електронната услуга, не са вече вписани;
5. извършване на вписването;
6. уведомяване на заявителя за извършеното вписване, съответно за отказа.
(2) Проверките по ал. 1, т. 2 и 3 се извършва от Съвета по вписванията по чл. 28.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията извършва вписване в съответния регистър след становище на Съвета по вписванията чрез овластени от него лица в срок 15 дни от постъпване на заявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) При наличие на несъответствия министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с административния орган, заявил вписването, отстранява несъответствията.


Чл. 18. Вписването в регистрите се извършва чрез въвеждане на данни за вписваните обстоятелства в базата данни на информационната система на регистрите.


Чл. 19. При първоначално вписване на информационен обект, съответно електронна услуга, се въвеждат предвидените в наредбата обстоятелства.


Чл. 20. (1) При първоначално вписване на информационен обект или електронна услуга се създава партида.
(2) За всяка създадена партида се генерира уникален регистров идентификатор, състоящ се от:
1. уникален регистров идентификатор на раздел - вписва се уникалният регистров идентификатор, създаден в регистъра на регистрите и данните при регистрацията на раздел от съответния регистър в него;
2. партиден номер - вписва се поредният номер на партида в съответния раздел.
(3) За всяка партида се поддържа описание, включващо:
1. заявител на вписването - вписва се наименование, код по БУЛСТАТ, съответно ЕИК, адрес на електронната поща и телефон на централа на административния орган, заявил вписването, съответно - лицето или организацията по чл. 14, ал. 2;
2. уникален регистров идентификатор на заявлението за вписване - вписва се уникалният регистров идентификатор на заявлението, с което е заявено вписването;
3. време на вписване - вписват се автоматично генерирани данни за времето на извършеното вписване в регистъра;
4. служител, извършил вписване - вписват се автоматично данни, идентифициращи чрез информационната система, поддържаща регистъра, служител, извършил вписването в регистъра;
5. източник - вписва се наименованието на стандарта, нормативния акт или друг документ, с който е въведено определението на обекта или електронната услуга.


Чл. 21. Към съдържанието на всяко вписано обстоятелство се поддържа описание, включващо:
1. номер на вписване - вписва се автоматично генериран пореден номер на вписване по обстоятелство в състава на партидата;
2. уникален регистров идентификатор на обстоятелство - вписва се уникален регистров идентификатор на вида на обстоятелството/данните в раздел "Видове обстоятелства" или раздел "Унифицирани данни" на регистъра на регистрите и данните;
3. съдържание на обстоятелството - вписват се данните, формиращи съдържанието на обстоятелството, подлежащо на вписване;
4. уникален регистров идентификатор на заявлението за вписване - вписва се уникалният регистров идентификатор на заявлението, с което е заявено вписването;
5. заявител на вписването - вписва се наименование, код по БУЛСТАТ, съответно ЕИК, адрес на електронната поща и телефон на централа на административния орган, заявил вписването, съответно на лицето по чл. 14, ал. 2;
6. време на вписване - вписват се автоматично генерирани данни за времето на извършеното вписване в регистъра;
7. служител, извършил вписването - вписват се автоматично данни, идентифициращи чрез информационната система, поддържаща регистъра, служител, извършил вписването в регистъра.


Чл. 22. (1) Вписване на промяна в обстоятелствата за информационен обект, съответно електронна услуга се извършва чрез вписване на новото обстоятелство.
(2) След извършване на вписването по ал. 1 актуалното състояние на партидата на съответния информационен обект или електронна услуга отразява последното вписване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Вписвания по чл. 5, т. 3, чл. 6, т. 4, чл. 7, т. 4, чл. 8, т. 4, чл. 9, т. 3, чл. 12, т. 3 и чл. 13, т. 3 се извършват само по инициатива на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията поддържа актуалното съдържание и вписва служебно промени в обстоятелствата по чл. 9, т. 6, чл. 12, т. 7 и чл. 13, т. 7. Промените в чл. 5, т. 4, чл. 6, т. 4, чл. 6, т. 5, чл. 8, т. 5, чл. 9, т. 4, чл. 12, т. 4 и чл. 13, т. 4 се генерират и вписват автоматично.


Чл. 23. (1) Описанието на структурата на данните на всеки от регистрите се вписва като документ в раздел "документи" на регистъра на информационните обекти.
(2) Вписването по ал. 1 се извършва служебно при първоначалното въвеждане на данни в съответния регистър.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията поддържа актуалността на описанието по ал. 1 и при необходимост извършва служебни вписвания на настъпили промени.

Глава четвърта.
СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ


Чл. 24. (1) Регистрите на информационните обекти и на електронните услуги се съхраняват безсрочно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съхранява регистрите на информационните обекти и на електронните услуги в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление като система с клас на информационна сигурност 3 или "А".


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Регистрите на информационните обекти и на електронните услуги са достъпни чрез интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и по друг начин в зависимост от технологичната готовност на министерството.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява възможност за преглед на актуалното състояние на партидите на информационните обекти и на електронните услуги към момента на проверката, както и на състоянието им към определена дата назад във времето.


Чл. 27. (1) Всеки може да иска и да извършва справка за вписванията в регистрите чрез интернет страница по чл. 25.
(2) Справки могат да се получават и чрез услугите по чл. 15, т. 5 - 7.
(3) Справките в регистрите са безплатни.

Глава пета.
СЪВЕТ ПО ВПИСВАНИЯТА


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създава Съвет по вписванията.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Съветът по вписванията е помощен консултативен орган, състоящ се от до 9 експерти, определени със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Членовете на Съвета по вписванията - техническите експерти в областта на информационните технологии, трябва да имат висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или на образователна и научна степен "доктор".
(3) Съветът по вписванията трябва да включва юристи със стаж не по-малък от 5 години със задълбочени познания в областта на административното право или правните проблеми на информационните и комуникационните технологии.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г.) Съветът по вписванията дава становища относно допустимостта и основателността за извършване на вписванията в регистъра на регистрите и данните, регистъра за информационните обекти и регистъра на електронните услуги.


Чл. 31. (1) Дейността на Съвета по вписванията се ръководи от секретар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Правилата за работа на Съвета по вписванията се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Министърът на държавната администрация и административната реформа осигурява първоначалното въвеждане на данни в регистъра на информационните обекти в четиримесечен срок от влизането в сила на наредбата.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2 от Закона за електронно управление.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на влизане в сила на Закона за електронното управление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 17. В Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги, приета с Постановление № 98 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в наредбата думите "министъра на държавната администрация и административната реформа", "Министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министърът на държавната администрация и административната реформа" се заменят съответно с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията", "Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 18 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2013 Г.)

§ 69. Техническите спецификации, информационните системи и приложения, сертифицирани до влизането в сила на постановлението, се считат за удостоверени за съответствие технически спецификации, информационни системи и приложения и се вписват служебно в списъка на удостоверените информационни системи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 22 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2016 Г.)

§ 6. В Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги, приета с Постановление № 98 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г. и бр. 48 от 2013 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде думите "списъка с унифицираните наименования на административните услуги" се заменят с "Регистъра на услугите".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти