Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 18 АПРИЛ 2008 Г. ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕКУРСОРИТЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към министъра на икономиката, наричана по-нататък "комисията";
2. условията и редът за издаване на лицензии на операторите, които пускат на пазара, изнасят, внасят и реекспортират прекурсори от първа категория на приложение № 1;
3. условията и редът за регистрация на операторите, които пускат на пазара, изнасят, внасят и реекспортират прекурсори от втора категория на приложение № 1, както и изнасят и реекспортират прекурсори от трета категория на приложение № 1;
4. мерките за контрол върху дейностите по т. 2 и 3;
5. условията и редът за издаване на разрешителни за износ, внос и реекспорт на прекурсорите от приложение № 1;
6. изземването, съхраняването, разпореждането, както и унищожаването на прекурсорите от приложение № 1;
7. сътрудничеството и обменът на информация, свързана с контрола на производството и търговията с прекурсорите от приложение № 1;
8. условията и редът за водене на документация и отчетност, свързана с контрола на производството и търговията с прекурсори от приложение № 1.

Чл. 2. Разпоредбите за лицензиране и регистрация, внос, износ, реекспорт, документация и отчетност, изземване, съхраняване и разпореждане, както и мерките за контрол се прилагат и за смеси и за естествени продукти, в които се съдържат прекурсори от първа и втора категория на приложение № 1, както и за смеси и за естествени продукти, в които се съдържат прекурсори от трета категория на приложение № 1, предназначени за износ, с изключение на лекарствата и други препарати, съставени по такъв начин, че прекурсорите от приложение № 1 да не могат да бъдат извлечени и/или използвани за производството на наркотични вещества.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕКУРСОРИТЕ


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Комисията е колективен орган към министъра на икономиката, който е неин председател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Секретарят, който не е член на комисията, е служител в дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката. Секретарят организира дейността на комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Членове на комисията са двама представители на Министерството на икономиката и по един представител на:
1. Министерството на вътрешните работи - "Главна дирекция за борба с организираната престъпност";
2. Министерството на финансите - Агенция "Митници";
3. Министерството на правосъдието;
4. Министерството на здравеопазването - дирекция "Наркотични вещества".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Членовете, техните заместници и секретарят на комисията се определят със заповед на министъра на икономиката по предложение на съответните ръководители на ведомствата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Дейността на комисията се подпомага от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" от специализираната администрация на Министерството на икономиката.


Чл. 4. (1) Комисията заседава най-малко веднъж на два месеца. При необходимост по решение на председателя или по предложение на някой от членовете на комисията могат да се провеждат и извънредни заседания. Председателят свиква комисията на извънредно заседание в срок 5 работни дни от постъпване на предложението.
(2) Заседанията на комисията се считат редовни, ако присъстват най-малко две трети от определените членове или техните заместници.
(3) При обективна невъзможност на член на комисията да присъства в заседанието участва определен със заповедта по чл. 3, ал. 4 негов заместник.
(4) По всички въпроси комисията се произнася с решение.
(5) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(6) От всяко заседание на комисията се съставя протокол, в който се включват и приетите от комисията решения. Протоколът се подписва от всички членове или от техните заместници, присъствали на заседанието.
(7) По изключение решения на комисията могат да се вземат и неприсъствено, ако протоколът с решенията е подписан най-малко от две трети от всички членове на комисията.


Чл. 5. (1) Комисията има следните правомощия:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) предлага на министъра на икономиката издаване, отказ за издаване и отнемане на лицензии за пускане на пазара, износ, внос и реекспорт на прекурсори от първа категория на приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) предлага на министъра на икономиката издаване на удостоверение за регистрация за пускане на пазара, износ, внос и реекспорт на прекурсори от втора категория на приложение № 1, както и за износ и реекспорт на прекурсори от трета категория на приложение № 1;
3. издава, отказва издаване и отнема разрешителни за внос и износ на прекурсори от приложение № 1;
4. предлага на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) към Министерския съвет включването на други прекурсори към приложение № 1, както и прехвърляне на вещества от една категория в друга и уведомява за предложенията Международния съвет за контрол на наркотиците (МСКН) към ООН и Европейската комисия;
5. утвърждава годишния отчет до МСКН съгласно чл. 18, ал. 4, т. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП);
6. предоставя на МСКН и на други компетентни органи за контрол на прекурсорите на наркотични вещества информация относно сделки с прекурсори, които пораждат основателни съмнения относно съответствието им със законоустановените норми, във връзка с чл. 12, т. 9 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.;
7. изпълнява решенията на МСКН във връзка с чл. 12 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества;
8. осъществява контрол върху операторите, извършващи пускане на пазара, износ, внос и реекспорт и търговия в страната с прекурсори от приложение № 1, за установяване на поръчки и сделки с прекурсори, които могат да доведат до отклоняване на веществата за незаконно производство на наркотични вещества;
9. взаимодейства с администрациите на други министерства и ведомства във връзка с осъществяването на контрол и наблюдение върху прекурсори, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;
10. взаимодейства с операторите за предотвратяване отклоняването на прекурсори към незаконно производство на наркотични вещества;
11. предприема мерки за предотвратяване отклоняването на прекурсори към незаконно производство на наркотични вещества;
12. утвърждава и предоставя на операторите наръчници, ръководства, списъци на химически вещества и др., свързани с наблюдението и контрола върху прекурсори, които могат да бъдат използвани в незаконното производство на наркотични вещества;
13. взема решения за разпореждане с иззети количества прекурсори на наркотични вещества съгласно чл. 98 ЗКНВП;
14. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) прави предложения до министъра на икономиката относно начина на администриране на средствата съгласно чл. 9б ЗКНВП;
15. приема правила за работа на комисията.
(2) С цел улесняване на сътрудничеството между компетентните органи и операторите комисията изготвя и актуализира насоки за мониторинг на невписани в приложение № 1 прекурсори, които съдържат:
1. информация относно начина на идентифициране и съобщаване на съмнителни сделки;
2. редовно актуализиран списък с невписаните в приложение № 1 прекурсори, за да могат операторите да извършват мониторинг на доброволна основа на търговията с такива прекурсори.
(3) Комисията редовно разпространява насоките в съответствие с целите им.


Чл. 6. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията;
2. ръководи заседанията на комисията и цялостната и работа;
3. внася за разглеждане от Министерския съвет въпроси от неговата компетентност, свързани с дейността на комисията;
4. определя със заповед състава на комисията;
5. назначава със заповед секретаря на комисията и определя негов заместник;
6. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) по предложение на комисията в съответствие с чл. 9 ЗКНВП утвърждава разходването на средствата, постъпили в Министерството на икономиката, по реда на чл. 9б ЗКНВП;
7. подписва годишния отчет до МСКН съгласно чл. 18, ал. 4, т. 2 ЗКНВП.
(2) Председателят на комисията може да упълномощи друг член на комисията да изпълнява неговите функции при провеждане на заседанията на комисията.


Чл. 7. Секретарят на комисията:
1. организира подготовката и провеждането на заседанията на комисията;
2. следи за изпълнението на взетите от комисията решения;
3.изготвя и представя пред комисията предложения за издаване, отказ за издаване и отнемане на лицензии за пускане на пазара, износ, внос и реекспорт на прекурсори от първа категория на приложение № 1;
4. изготвя и представя пред комисията предложения за издаване на удостоверение за регистрация за пускане на пазара, износ и реекспорт на прекурсори от втора категория на приложение № 1, както и за износ и реекспорт на прекурсори от трета категория на приложение № 1;
5. изготвя и представя пред комисията предложения за издаване, отказ за издаване и отнемане на разрешителни за износ и внос на прекурсори от приложение № 1;
6. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) при изрично оправомощаване от министъра на икономиката издава разрешителни за износ и внос на прекурсори от приложение № 1;
7. изготвя и представя пред комисията предложения за продажба или унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори на наркотични вещества, за които има влязла в сила присъда или постановление от съответния прокурор и които са предадени за разпореждане от комисията;
8. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) координира взаимодействието между служителите на Министерството на икономиката и служителите от други администрации, пряко ангажирани в контрола върху прекурсорите от приложение № 1;
9. координира обмена на информация между комисията, МСКН към ООН и органите за контрол на прекурсорите на наркотични вещества в други държави;
10. отговаря за попълването и изпращането на годишния отчет до МСКН съгласно чл. 18, ал. 4, т. 2 ЗКНВП;
11. координира инспекциите на лицензираните оператори и водената от тях документация и докладва на комисията за резултатите от тези инспекции;
12. координира взаимодействието между комисията и операторите във връзка с осъществяването на контрол и наблюдение на прекурсорите от приложение № 1, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;
13. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) изготвя и представя пред комисията предложения и отчети за разходване на средствата, постъпили в Министерството на икономиката, по реда на чл. 9б ЗКНВП.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката:
1. приема и обработва постъпилите заявления за лицензиране на дейности, удостоверения за регистрация и разрешителни за износ и внос на прекурсорите от приложение № 1;
2. получава влезли в сила присъди, постановления на съответния наблюдаващ прокурор и придружаващата ги документация за иззети прекурсори от приложение № 1 и предадени за разпореждане от комисията;
3. по решение на комисията осъществява инспекции на лицензираните и регистрираните оператори, на водената от тях документация, свързана с прекурсорите от приложение № 1, на извършваните от тях дейности в работните помещения и при необходимост взема проби от веществата и от смесите, в които се съдържат;
4. осъществява взаимодействие с администрациите на другите министерства и ведомства;
5. осъществява взаимодействие с операторите във връзка с контрола и наблюдението на прекурсори, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;
6. обменя информация с Националното звено за оперативна информация по наркотиците към Министерството на вътрешните работи;
7. обменя официална информация за контрол върху прекурсорите на наркотични вещества с международните организации и с администрациите в други държави;
8. осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт при продажба или унищожаване на иззети прекурсори на наркотични вещества, за които комисията е взела решение за продажба или унищожаване;
9. участва в работата на комисиите по унищожаване на прекурсори на наркотични вещества.


Чл. 9. (1) Вземането на проби при инспекции се извършва в следната последователност:
1. оглед на вида и съдържанието на всеки отделен съд или опаковка;
2. отделяне на три еднакви комплекта проби от инспектираните вещества, които отразяват всички особености на физическото им състояние; единият комплект проби остава за инспектираното лице, а другите два - за инспектиращия орган;
3. определяне количеството на веществата и отделените от тях проби;
4. запечатване на пробите; упълномощени от комисията служители от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" могат да запечатат и съдовете, и опаковките, от които са взети пробите;
5. съставяне на протокол за извършените действия по вземане на пробите, в който се отразяват особеностите на прекурсора на наркотично вещество или сместа, съдовете или опаковките, общото нето тегло, брой и нето тегло на отделените проби, както и характерните им особености.
(2) Вземането на проби се извършва в присъствието на двама представители на инспектираното лице или в случай на отказ - двама свидетели.
(3) В съответствие с указанията на инспектиращите служители запечатаните съдове и опаковки се съхраняват до изясняване на обстоятелствата, довели до запечатването им, по начин, по който със сигурност може да бъде установено, че не са местени или отваряни.


Чл. 10. (1) При нарушения, свързани с прекурсори на наркотични вещества, съгласно ЗКНВП упълномощени от комисията служители от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" съставят актове за нарушения в съответствие със Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Председателят на комисията издава наказателните постановления във връзка с ал. 1.

Глава трета.
ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Раздел I.
Лицензия за дейност. Съдържание на лицензията. Условия и ред за издаване


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Пускането на пазара, износът, вносът и реекспортът на прекурсори от първа категория на приложение № 1 се извършват с лицензия, издадена от министъра на икономиката или от упълномощен от него заместник-министър по предложение на комисията.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) За издаване на лицензията по чл. 18а, ал. 1 ЗКНВП лицата представят в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:
1. името, седалището и адреса на управление на заявителя, кандидатстващ за лицензия по чл. 18а ЗКНВП;
2. вида на дейностите с прекурсорите от първа категория на приложение № 1;
3. наименованието на прекурсорите и техния код по Комбинираната номенклатура съгласно приложение № 1; в случай на смес или естествен продукт се посочват:
а) наименованието на сместа или естествения продукт;
б) наименованието на прекурсорите, съдържащи се в сместа или в естествения продукт, и техния код по комбинираната номенклатура съгласно приложение № 1;
в) процентното съдържание на прекурсорите, съдържащи се в сместа или в естествения продукт;
4. местонахождението, вида и предназначението на работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсорите от първа категория на приложение № 1;
5. мерки за сигурност, предприети с цел предотвратяване на кражби или отклоняване на прекурсорите от първа категория на приложение № 1 за незаконно производство на наркотични вещества.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие на договор за охранителна дейност с регионалната дирекция на вътрешните работи или с друго физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и лицензирано за охранителна дейност;
2. заверено копие на лицензия за охранителна дейност в случаите, когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и лицензирано за охранителна дейност;
3. заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг вид договор за работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсорите от първа категория на приложение № 1;
4. кратко описание на съоръженията и технологичния процес, при който се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се или се употребяват в други производства прекурсорите от първа категория на приложение № 1, заверено от заявителя;
5. годишен производствен капацитет и очаквана реализация на произвежданите или получаваните като междинен продукт прекурсори от първа категория на приложение № 1, заверени от заявителя;
6. годишен производствен капацитет и очаквана реализация на произвежданите крайни продукти, получавани при преработка или употреба в други производства на прекурсорите от първа категория на приложение № 1, и необходимите за това годишни количества прекурсори от първа категория, заверени от заявителя;
7. материалноразходен норматив за произвежданите или получаваните като междинен продукт прекурсори от първа категория на приложение № 1, заверен от заявителя;
8. материалноразходен норматив за произвежданите от/с прекурсори от първа категория на приложение № 1 крайни продукти, заверен от заявителя;
9. списък на крайните продукти, получавани при преработка или употреба в други производства на прекурсорите от първа категория на приложение № 1, заверен от заявителя;
10. оригинал или заверено копие на заповед на заявителя за определяне на лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите, предвидени в закона и в лицензията;
11. списък на лицата и техните длъжности, които отговарят за производството, употребата, съхраняването и търговията с прекурсори от първа категория на приложение № 1, заверен от заявителя;
12. регистрация по БУЛСТАТ или посочване на единен идентификационен код (ЕИК);
13. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.)
16. оригинал или заверено копие на свидетелство за съдимост на физическото лице - едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и на лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите, предвидени в закона и в лицензията, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението;
17. оригинал или заверено копие на удостоверение от следствените служби, че срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и срещу лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите, предвидени в закона и в лицензията, няма образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението.
(3) Задължителният минимум на мерките за сигурност на работните помещения за съхраняване на прекурсори на наркотични вещества трябва да включва следните изисквания:
1. да са обособени специално за тази цел;
2. да са обезопасени с метални врати и решетки, поставени на светлите отвори;
3. да са осигурени с техническа и/или физическа охрана при съхраняване на прекурсори на наркотични вещества от първа категория.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Заявлението и приложените към него документи се съхраняват от Министерството на икономиката - дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол".
(5) Заявителят следва да осигури достъп на компетентните органи до релевантна допълнителна информация и документи при поискване.


Чл. 13. (1) Издаването на лицензията се извършва в срок 60 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 12.
(2) Когато заявлението не отговаря на изискванията по чл. 12 или бъдат констатирани непълноти или несъответствия между представените документи и фактическото състояние, заявителят е длъжен да ги отстрани в срок един месец от получаване на уведомлението за отстраняването им. В тези случаи срокът по ал. 1 започва да тече от момента на отстраняване на непълнотите и несъответствията.
(3) Преди разглеждането от комисията на заявлението за издаване на лицензия упълномощени служители от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" извършват проверки на място за съответствието на представените документи с фактическото състояние.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Министърът на икономиката по предложение на комисията отказва със заповед издаването на лицензия в срока по ал. 1, когато лицето:
1. е обявено в несъстоятелност или се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
2. се намира в ликвидация;
3. има публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. има повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличен търговец, управител/изпълнителен директор на юридическо лице или срещу отговорното за извършването на дейностите лице.
(5) Лицензията се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно в срок един месец от получаване на уведомлението за нейното издаване след представяне на документ за платена такса по реда на чл. 9 ЗКНВП.
(6) Дубликат на издадена лицензия се издава след заявление от лицензираното физическо или юридическо лице в случай на кражба, унищожаване или друго непредвидено събитие, в което се посочват конкретните обстоятелства, при които това е станало. Към заявлението се прилагат документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи настъпването на непредвиденото събитие.


Чл. 14. Лицензията съгласно приложение № 2 има пореден номер и съдържа:
1. името, седалището и адреса на управление на лицензианта;
2. вида на дейностите и срока на лицензията;
3. адреса на сградите и вида на помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват прекурсорите от първа категория на приложение № 1;
4. списък на прекурсори от първа категория на приложение № 1;
5. вида на отчетност.


Чл. 15. (1) Лицензията се издава за срок 3 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Три месеца преди изтичането на срока на лицензията нейният притежател подава в Министерството на икономиката заявление за подновяването и по реда на чл. 12.
(3) Подновяването на лицензията се извършва в срок 30 работни дни от датата на подаване на заявлението по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Притежателите на лицензии връщат в Министерството на икономиката лицензиите с изтекъл срок на валидност.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) В срок 10 работни дни от промяната на някое от вписаните в лицензията обстоятелства или на данните, посочени при издаването и, нейният притежател подава в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:
1. името, седалището и адреса на управление на заявителя;
2. промените, настъпили във вписаните в лицензията обстоятелства и/или в данните, посочени при издаването и.
(2) Към заявлението се прилагат документите по чл. 12, ал. 2, удостоверяващи настъпилите промени.
(3) Промяна в обстоятелствата, вписани в лицензията, се извършва в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър по предложение на комисията издава допълнение към издадената лицензия, което съдържа:
1. пореден номер и дата на издаване на допълнението;
2. пореден номер и дата на лицензията, към която се издава допълнението;
3. името, седалището и адреса на управление на лицензираното физическо или юридическо лице;
4. промените по ал. 1, т. 2.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Министърът на икономиката отнема със заповед издадена лицензия по предложение на комисията, когато са налице следните основания:
1. при нарушаване на изискванията на ЗКНВП;
2. при неспазване на условията, определени в лицензията;
3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването и;
4. при повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу едноличния търговец или срещу отговорното за извършването на дейностите лице;
5. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Министърът на икономиката прекратява със заповед издадена лицензия по предложение на комисията, когато са налице следните основания:
1. с изтичането на срока, за който е издадена;
2. със заявление на притежателите им;
3. при прекратяването на дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.

Раздел II.
Удостоверения за регистрация на дейността, веществата, мощностите и условията за съхраняване. Съдържание на удостоверението за регистрация. Условия и ред за издаване


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Пускането на пазара, износът и реекспортът на прекурсори от втора категория на приложение № 1, както и износът и реекспортът на прекурсори от трета категория на приложение № 1 се извършват с удостоверение за регистрация, издадено от министъра на икономиката или от упълномощен от него заместник-министър по предложение на комисията.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) За издаване на удостоверение за регистрация лицата представят в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:
1. името, седалището и адреса на управление на заявителя, кандидатстващ за удостоверение за регистрация;
2. вида на дейностите с прекурсорите от втора и трета категория на приложение № 1;
3. списък на прекурсорите от втора и трета категория на приложение № 1, с които ще извършва дейностите по т. 2;
4. местонахождението, вида и предназначението на работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсори от втора категория на приложение № 1; операторите, извършващи износ на прекурсори от втора и трета категория на приложение № 1, регистрират местонахождението, вида и предназначението на работните помещения, които използват при извършване на тези дейности.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг вид договор за работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсори от втора категория на приложение № 1; заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг вид договор за работните помещения, които се използват за извършване на дейностите, свързани с износ на прекурсори от втора и трета категория на приложение № 1;
2. оригинал или нотариално заверено копие от заповед на заявителя за определяне на лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите с прекурсори от втора категория на приложение № 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) регистрация по БУЛСТАТ или посочване на единен идентификационен код (ЕИК).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Заявлението и приложените към него документи се съхраняват от Министерството на икономиката - дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол".


Чл. 20. (1) Операторите, които пускат на пазара прекурсори от втора категория на приложение № 1 в количества до посочените в приложение № 3 за една календарна година, се освобождават от задължението за регистрация по чл. 19, ал. 1.
(2) Износът и реекспортът на прекурсори от трета категория на приложение № 1 в количества над определените в приложение № 3 за период една календарна година се извършват въз основа на регистрация по реда на чл. 19, ал. 1.


Чл. 21. (1) Издаването на удостоверение за регистрация се извършва в срок 10 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 19.
(2) Когато заявлението не отговаря на изискванията по чл. 19 или бъдат констатирани непълноти или несъответствия между представените документи и фактическото състояние, заявителят е длъжен да ги отстрани в срок един месец от получаване на уведомлението за отстраняването им. В тези случаи срокът по ал. 1 започва да тече от момента на отстраняване на непълнотите и несъответствията.
(3) Удостоверението за регистрация се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно в срок един месец от получаване на уведомлението за издаването му след представяне на документ за платена такса по реда на чл. 9 ЗКНВП.
(4) Дубликат на издадено удостоверение за регистрация се издава след заявление на регистрираното физическо или юридическо лице в случай на кражба, унищожаване или друго непредвидено събитие, в която се посочват конкретните обстоятелства, при които това е станало. Към заявлението се прилагат документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи настъпването на непредвиденото събитие.
(5) Регистрацията се прекратява:
1. със заявление на оператор, подадено до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите;
2. при прекратяване на дейността с прекурсори или при заличаване на оператора - едноличен търговец или юридическо лице, от търговския регистър;
3. при смърт на едноличния търговец;
4. при прекратяване на регистрацията по отношение на складовите наличности.


Чл. 22. (1) Удостоверението за регистрация има пореден номер и съдържа:
1. дата на издаване на удостоверението;
2. името, седалището и адреса на управление на регистрираното физическо или юридическо лице;
3. трите имена и единния граждански номер на лицето(а), представляващо(и) регистрираното физическо или юридическо лице;
4. данни от търговския регистър и идентификационен код БУЛСТАТ;
5. вида на дейностите с прекурсорите от втора и трета категория на приложение № 1;
6. списък на прекурсорите от втора и трета категория на приложение № 1.
(2) В отделно приложение, което е неразделна част от удостоверението за регистрация, се вписват местонахождението, видът и предназначението на работните помещения, в които се произвеждат, преработват, получават се като междинен продукт и се съхраняват прекурсорите от втора категория на приложение № 1. В приложението се вписват и местонахождението, и видът на работните помещения, които се използват за извършване на дейностите, свързани с износ на прекурсори от втора и трета категория на приложение № 1.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) В едномесечен срок от промяната на някое от вписаните в удостоверението за регистрация обстоятелства или на данните, посочени при издаването му, неговият притежател подава в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:
1. името, седалището и адреса на управление на заявителя;
2. промените, настъпили във вписаните в удостоверението за регистрация обстоятелства и/или в данните, посочени при издаването му.
(2) Към заявлението се прилагат документите по чл. 19, ал. 2, удостоверяващи настъпилите промени.
(3) Промяна в обстоятелствата, вписани в издадено удостоверение за регистрация, се извършва в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Министърът на икономиката или упълномощен от него заместник-министър по предложение на комисията издава допълнение към издаденото удостоверение за регистрация, което съдържа:
1. пореден номер и дата на издаване на допълнението;
2. пореден номер и дата на удостоверението за регистрация, към което се издава допълнението;
3. името, седалището и адреса на управление на регистрираното физическо или юридическо лице;
4. промените по ал. 1, т. 2.


Чл. 24. Операторите, получили удостоверение за регистрация по чл. 18а, ал. 2 ЗКНВП, при условията и по реда на наредбата могат да продават, преотстъпват или доставят по какъвто и да е начин прекурсори от втора категория на приложение № 1 само на лица, притежаващи удостоверение за регистрация по ЗКНВП, издадено при условията и по реда на наредбата.

Раздел III.
Регистри


Чл. 25. (1) Комисията води регистър на издадените лицензии и регистър на издадените удостоверения за регистрация.
(2) Издадените лицензии, както и издадените удостоверения за регистрация се номерират по възходящ ред по датата на издаването им.
(3) Всеки номер на лицензия или удостоверение за регистрация е уникален. Номер на вече издадена лицензия не се предоставя на друг заявител и в случаите, когато лицензията е отнета, прекратена е или не е подновена.
(4) При подновяване на лицензията се запазва първоначалният и номер.
(5) Допълненията към издадена лицензия и удостоверение за регистрация се номерират по възходящ ред по датата на издаването им.

Глава четвърта.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ


Чл. 26. (1) Операторите, които въвеждат прекурсори в митническата територия на Общността за разтоварване, претоварване, за временно складиране или за поставянето им под митническо направление, доказват законните цели на въвеждането при поискване от страна на компетентните органи.
(2) В случаите по ал. 1 операторът представя писмена декларация съгласно приложение № 4, даваща възможност на компетентните органи да се убедят, че пратката е напуснала страната износителка в съответствие с действащите национални разпоредби, приети по силата на чл. 12 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества. Към писмената декларация операторът може да представи и разрешително за внос по чл. 18а, ал. 3 ЗКНВП или декларация за конкретната употреба.


Чл. 27. Контролните органи забраняват въвеждането на прекурсори на митническата територия на Общността, както и тяхното изнасяне от нея, когато съществуват основателни причини за съмнение, че прекурсорите са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества.


Чл. 28. Контролните органи спират или временно прекратяват освобождаването на прекурсори, когато е необходимо идентифицирането им или установяване съответствие на действията на операторите с разпоредбите на ЗКНВП и наредбата.

Глава пета.
ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ПРЕКУРСОРИ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 29. (1) Внос и износ на прекурсори от първа категория на приложение № 1 могат да извършват само оператори, получили лицензия по чл. 18а, ал. 1 ЗКНВП, издадена по реда на наредбата.
(2) Износ на прекурсори от втора категория на приложение № 1 могат да извършват само оператори, получили удостоверение за регистрация по чл. 18а, ал. 2 ЗКНВП, издадено по реда на наредбата.


Чл. 30. (1) Лицензия и удостоверение за регистрация не се изискват само в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и научни изследвания и за образователни цели.
(2) Комисията се произнася с решение за всеки отделен случай по ал. 1.


Чл. 31. (1) Митническите органи допускат въвеждането и напускането през граничните митнически учреждения на прекурсори от приложение № 1, както следва:
1. при въвеждане - след представяне на екземпляр № 3 от разрешителното за внос на прекурсори, издадено по реда на наредбата;
2. при напускане - след предоставяне на екземпляр № 2 от разрешителното за износ на прекурсори, издадено по реда на наредбата.
(2) За даване на допустимо митническо направление и поставяне под митнически режим на прекурсорите по ал. 1 се изисква, както следва:
1. за прекурсори от първа категория на приложение № 1 - представяне пред митническите органи на разрешително, издадено по реда на наредбата;
2. за прекурсори от трета категория на приложение № 1, предназначени за износ в страните от приложение № 5 - представяне пред митническите органи на разрешително, издадено по реда на наредбата.


Чл. 32. (1) Разрешителни за внос и износ на прекурсори от първа категория на приложение № 1 се издават на лицата, получили лицензия за дейности по чл. 18а ЗКНВП.
(2) На основание на удостоверение за регистрация по чл. 18а, ал. 2 ЗКНВП се издават разрешителни за внос и износ на прекурсори от втора категория на приложение № 1.
(3) За износ на прекурсори от трета категория на приложение № 1, предназначени за страните от приложение № 5, се издават разрешителни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) При изрично оправомощаване от министъра на икономиката разрешителните се издават от секретаря.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Въз основа на предложение на комисията министърът на икономиката може да оправомощи секретаря на комисията да разрешава вноса и износа на прекурсори от трета категория на приложение № 1.
(6) Разрешителните за внос и износ на приложение № 1 се издават в срок 15 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 18а, ал. 3 ЗКНВП.
(7) При установяване на непълноти и несъответствия срокът по ал. 6 започва да тече след отстраняване на непълнотите и несъответствията или след като комисията се е убедила в автентичността на разрешението за внос, издадено от компетентния орган на страната по вноса. Комисията може да поиска от компетентния орган на страната по вноса потвърждение на издаденото разрешение за внос.


Чл. 33. Разрешителните за внос се издават по образец съгласно приложение № 6, а разрешителните за износ - по образец съгласно приложение № 7.


Чл. 34. (1) Срокът на действие на разрешителните за внос и износ е 6 месеца, считано от датата на издаването им.
(2) Разрешителните за внос се издават в 4 екземпляра, номерирани от 1 до 4. Екземпляр № 1 се съхранява от комисията. Комисията изпраща екземпляр № 2 на компетентния орган в страната износителка. Екземпляр № 3 придружава прекурсорите от входния пункт на митническата територия на Общността до работните помещения на вносителя, откъдето той изпраща този екземпляр на комисията. Екземпляр № 4 се съхранява от вносителя.
(3) Разрешителните за износ се издават в 4 екземпляра, номерирани от 1 до 4. Екземпляр № 1 се съхранява от комисията. Екземпляри № 2 и 3 придружават прекурсорите и се представят в митническото учреждение, където се подава митническата декларация, и в митническото учреждение, където прекурсорите ще напуснат митническата територия на Общността. Митническите органи в изходното митническо учреждение връщат екземпляр № 2 на комисията. Екземпляр № 3 придружава прекурсорите до компетентния орган на страната вносителка. Екземпляр № 4 се съхранява от износителя.
(4) Разрешително за износ или внос не се издава за повече от два прекурсора.


Чл. 35. (1) Разрешителните за износ и внос са формат А4 и се отпечатват на български език. Фонът е отпечатан с шарка - плетеница, която прави очевидна всяка фалшификация с механични или химични средства.
(2) Разрешителните за износ и внос се отпечатват в печатница, одобрена от комисията. Всеки екземпляр на разрешителните за износ и внос съдържа наименованието, седалището и адреса на управление на печатницата и текста. Печатницата е одобрена от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.


Чл. 36. Изискванията на наредбата се прилагат при митническите направления и режими, посочени в § 1, т. 8 и 10 от Закона за митниците, освен ако в нормативен акт е предвидено друго.


Чл. 37. (1) Издаването на разрешително не освобождава неговия титуляр от административна или наказателна отговорност за извършените от него нарушения и престъпления, свързани с прекурсори от приложение № 1.
(2) При наличие на основателни причини за съмнение, че прекурсорите от приложение № 1 са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества или при неспазване на условията, при които е издадено разрешителното, комисията може да предложи отнемане или временно прекратяване на неговото действие, като съобщава за това на митническите органи и на притежателя на разрешителното.
(3) Комисията уведомява писмено митническите органи и притежателя на разрешителното за решението по ал. 2 в срок два работни дни от датата на вземане на решението.
(4) Решението по ал. 2 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението по ал. 2.

Раздел II.
Внос на прекурсорите от приложение № 1


Чл. 38. (1) За внос на всяка пратка прекурсори от първа категория на приложение № 1 се издават разрешителни.
(2) При оправомощаване по реда на чл. 32, ал. 4 секретарят на комисията издава разрешителни за внос на прекурсорите от първа категория на приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) За издаване на разрешителни за внос лицата представят в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:
1. имената, седалищата и адресите на управление на вносителя, износителя, всеки друг оператор, включен в импортната операция или доставка, както и на крайния получател;
2. наименованието на прекурсора така, както фигурира в приложение № 1, а когато се отнася за смес или естествен продукт - техните наименования и 8-цифровия код по Комбинираната номенклатура, както и наименованието на всеки прекурсор така, както фигурира в приложение № 1, който се съдържа в сместа или в естествения продукт;
3. количеството и теглото на прекурсора, а когато се отнася за смес или естествен продукт - количеството и теглото на сместа или на естествения продукт, а когато е налично - и процентното съдържание на всеки прекурсор, съдържащ се в тях;
4. подробности относно транспортирането, като: начин на транспортиране и вид на транспортните средства, очаквана дата и място на доставка, когато тази информация е налична при подаване на заявлението;
5. номера на лицензията по чл. 18а, ал. 1 ЗКНВП.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. попълнено разрешително за внос съгласно приложение № 6;
2. договор за сделката или проформа фактура;
3. анализен сертификат;
4. декларация за употреба съгласно приложение № 8 или приложение № 9 при внос на прекурсори от първа категория на приложение № 1.
(5) При необходимост комисията може да изиска и договор(и) или поръчка(и) за реализация на крайния продукт, получаван при преработката или употребата в други производства на внасяното количество прекурсор от приложение № 1 или на внасяното количество смес, в която се съдържат прекурсори от първа категория на приложение № 1.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Копия на документите по ал. 4, т. 2, 3 и 4, както и копия на документите по ал. 5, заверени с подпис и печат от заявителя, се предоставят за съхраняване от Министерството на икономиката - дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол".
(7) В случаите, когато информацията относно начина на транспортиране и вида на транспортните средства не е представена при подаване на заявлението, комисията отразява в разрешението за внос, че операторът е длъжен да представи тази информация в митническо учреждение, където се извършва митническото оформяне на прекурсорите.


Чл. 39. (1) Разрешението за внос се представя в митническото учреждение, където прекурсорите ще влязат в митническата територия на Общността, а в случаите, когато се подава митническа декларация - и в митническото учреждение, където се извършва митническото оформяне на прекурсорите.
(2) Митническите органи в митническото учреждение, където се извършва митническото оформяне на прекурсорите, следва да нанесат в разрешението за внос липсващата информация по чл. 32, ал. 7 и да поставят печат на предвиденото за тази цел място.


Чл. 40. Разрешението за внос придружава стоката от митническото учреждение, където прекурсорите ще влязат в митническата територия на Общността, до работните помещения на вносителя или крайния получател. Вносителят следва да представи заверен превод на цялата информация, съдържаща се в разрешителното за внос, или на части от нея при поискване от компетентните органи на страната по износа.


Чл. 41. Комисията изпраща издадено разрешително за внос на прекурсори на наркотични вещества или на смеси, в които те се съдържат, до компетентните органи в други държави, когато това се изисква за разрешаване на износа от страната износителка.


Чл. 42. При отправена нотификация от Република България до генералния секретар на ООН комисията изисква от компетентните органи на страните износителки предварително уведомяване за предстоящия износ съгласно чл. 12, т. 10 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества.


Чл. 43. По предложение на комисията може да се откаже издаването на разрешително за внос, когато:
1. информацията в подаденото заявление съгласно чл. 32, ал. 3 е непълна;
2. съществуват основателни причини за съмнение, че информацията в подаденото заявление съгласно чл. 32, ал. 3 е грешна или неточна;
3. съществуват основателни причини за съмнение, че прекурсорите са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества.

Раздел III.
Износ на прекурсорите от приложение № 1


Чл. 44. (1) За износ на всяка пратка прекурсори от първа и втора категория на приложение № 1 се издават разрешителни.
(2) Секретарят на комисията издава разрешителни за износ на прекурсорите от трета категория на приложение № 1 при оправомощаване по реда на чл. 32, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) За издаване на разрешителни за износ операторите представят в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:
1. имената, седалищата и адресите на управление на износителя, вносителя, всеки друг оператор, включен в експортната операция или доставка, както и на крайния получател;
2. наименованието на прекурсора така, както фигурира в приложение № 1, а когато се отнася за смес или естествен продукт - техните наименования и 8-цифровия код по комбинираната номенклатура, както и наименованието на всеки прекурсор така, както фигурира в приложение № 1, който се съдържа в сместа или в естествения продукт;
3. количеството и теглото на прекурсора, а когато се отнася за смес или естествен продукт - количеството и теглото на сместа или естествения продукт, а когато е налично - и процентното съдържание на всеки прекурсор, съдържащ се в тях;
4. подробности относно транспортирането, като: очаквана дата на експедиция; начин на транспортиране; име на митническото учреждение, където се извършва митническото оформяне на прекурсорите, и когато тази информация е налична на този етап - вид на транспортните средства; маршрут; митническо учреждение, където прекурсорите ще напуснат митническата територия на Общността, и очакван пункт на влизане в страната по вноса;
5. в случаите по чл. 49 - копие от разрешителното за внос, издадено в страната на дестинация;
6. номера на лицензията по чл. 18а, ал. 1 ЗКНВП или номера на удостоверението за регистрация по чл. 18.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. попълнено разрешително за износ съгласно приложение № 7;
2. договор за сделката или поръчката;
3. анализен сертификат;
4. документ за придобиване на стоката.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Копия на документите по ал. 4, т. 2, 3 и 4, заверени с подпис и печат от заявителя, се предоставят за съхраняване от Министерството на икономиката - дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол".
(6) В случаите, когато информацията относно маршрута и вида на транспортните средства не е представена при подаване на заявлението, комисията отразява в разрешението за износ, че операторът е длъжен да представи тази информация в митническо учреждение, където прекурсорите ще напуснат митническата територия на Общността. Операторът е длъжен да представи информацията преди физическото напускане на стоката на митническата територия на Общността. В тези случаи разрешението за износ се счита за валидно след попълването на всички реквизити, съдържащи се в него, и подпечатването му от митническите органи.


Чл. 45. (1) Разрешението за износ се представя в митническото учреждение, където прекурсорите ще напуснат митническата територия на Общността, а в случаите, когато се подава митническа декларация - и в митническото учреждение, където се извършва митническото оформяне на прекурсорите.
(2) Митническите органи в митническото учреждение, където стоките ще напуснат митническата територия на Общността, следва да нанесат в разрешението за износ липсващата информация по чл. 44, ал. 6 и да поставят печат на предвиденото за тази цел място.


Чл. 46. Разрешението за износ придружава стоката до страната на дестинация. Износителят следва да представи заверен превод на цялата информация, съдържаща се в разрешителното за износ, или на части от нея при поискване от компетентните органи на страната по вноса.


Чл. 47. (1) По предложение на комисията може да се издават по опростена процедура разрешителни за износ на прекурсори от трета категория на приложение № 1, когато не съществуват основателни причини за съмнение, че прекурсорите могат да бъдат отклонени за незаконно производство на наркотични вещества.
(2) Разрешителни за износ по опростена процедура могат да се издават в следните случаи:
1. когато по време на предишен износ операторът е доказал способността си да изпълнява всички задължения, свързани с този износ, и не е извършил никакви нарушения срещу релевантното законодателство;
2. когато компетентният орган може да се убеди в законосъобразността на тези операции на износ.
(3) Разрешителните за износ по опростена процедура се издават при поискване от страна на заинтересувания оператор в случаи на чест износ на един прекурсор, който се осъществява от един и същ износител, за един и същ вносител, в една и съща страна на дестинация, за конкретен период, обхващащ 6 или 12 месеца.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) За издаване на разрешителни за износ по опростена процедура операторите представят в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:
1. имената и адресите на износителя, вносителя и крайния получател;
2. наименованието на прекурсора така, както фигурира в приложение № 1, а когато се отнася за смес или за естествен продукт - техните наименования и код по Комбинираната номенклатура, както и наименованието на всеки прекурсор така, както фигурира в приложение № 1, който се съдържа в сместа или в естествения продукт;
3. максималното количество на прекурсора, предназначен за износ;
4. предвидения конкретен период за извършване на износните операции.
(5) Разрешителните за износ по опростена процедура се издават в срок 15 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 44, ал. 3.
(6) При установяване на непълноти и несъответствия срокът по ал. 5 започва да тече след отстраняване на непълнотите и несъответствията.


Чл. 48. (1) Разрешителните за износ по опростена процедура се издават в екземпляри № 1, 2 и 4 съгласно приложение № 4. Екземпляр № 1 се съхранява от комисията. Екземпляри № 2 и 4 се съхраняват от износителя. Износителят посочва на гърба на екземпляр № 2 количеството на прекурсора за всяка експортна операция и оставащото количество. Екземпляр № 2 се представя в митническото учреждение, където се подава митническата декларация. Митническите органи потвърждават вписването и връщат екземпляр № 2 на износителя.
(2) Операторът вписва номера и датата на разрешителното за износ и думите "Разрешително за износ по опростена процедура" върху митническата декларация за всяка експортна операция.
(3) Когато митническото учреждение, където прекурсорът ще напусне митническата територия на Общността, е различно от митническото учреждение, където се подава митническата декларация, операторът вписва информацията по ал. 2 върху документите, придружаващи износната пратка.
(4) Износителят връща екземпляр № 2 на комисията най-късно 10 работни дни след изтичането на срока на валидност на разрешителното за износ, издадено по опростена процедура.


Чл. 49. Преди разрешаване на износ на прекурсори на наркотични вещества или на смеси, в които те се съдържат, комисията може да поиска от компетентния орган на страната вносител разрешително за внос в случаите, когато такова разрешително се издава.


Чл. 50. (1) Преди разрешаване на износ комисията изпраща предварително уведомяване за износ съгласно приложение № 10:
1. до компетентните органи на страните на дестинация за всяка пратка прекурсори от първа категория на приложение № 1;
2. до компетентните органи на страните на дестинация, посочени в приложение № 5 за износ на прекурсори от втора и трета категория на приложение № 1; страните, които са поискали да получават предварително уведомяване за износ в съответствие с чл. 12, т. 10 от Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г., са включени в приложение № 1.
(2) В предварителното уведомяване за износ комисията предоставя информацията по чл. 44, ал. 3.
(3) Комисията изисква от компетентния орган от страната на дестинация да пази информацията, получена във връзка с всяка търговска сделка, както и служебната, професионалната и търговската тайна или всеки търговски процес, отнесен към нея.
(4) В случай че в срок 15 работни дни компетентният орган от страната на дестинация не отговори, няма възражения или не даде съвет, който да посочва, че тази износна операция може да е предназначена за незаконно производство на наркотични вещества, комисията може да разреши износната операция.


Чл. 51. (1) В случаите по чл. 47 комисията може да изпрати предварително уведомяване за износ по опростена процедура, обхващащо няколко експортни операции, извършени в конкретен период, обхващащ 6 или 12 месеца.
(2) Комисията изпраща в предварителното уведомяване за износ обобщена информация по чл. 44, ал. 3, като посочва, че тази информация обхваща няколко експортни операции, извършени в конкретен период, обхващащ 6 или 12 месеца.
(3) Предварително уведомяване за износ по опростена процедура се извършва във формата съгласно приложение № 10.


Чл. 52. По предложение на комисията може да се откаже издаването на разрешително за износ, когато:
1. информацията в подаденото заявление съгласно чл. 44, ал. 3 е непълна;
2. съществуват основателни причини за съмнение, че информацията в подаденото заявление съгласно чл. 44, ал. 3 е грешна или неточна;
3. в случаите, когато е установено, че вносът на прекурсори не е разрешен от компетентните власти на страната на дестинация;
4. съществуват основателни причини за съмнение, че прекурсорите са предназначени за незаконно производство на наркотични вещества.

Раздел IV.
Реекспорт на прекурсорите от приложение № 1


Чл. 53. (1) В случаите на реекспорт се спазват изискванията за внос и за износ на прекурсорите от приложение № 1.
(2) В случаите на реекспорт на прекурсор от приложение № 1 се издава разрешително за внос и разрешително за износ.
(3) По предложение на комисията може да се откаже, да се прекрати временно неговото действие или да се отнеме разрешителното за внос или разрешителното за износ, когато са налице основанията по чл. 32, ал. 2, чл. 44 и 52.

Глава шеста.
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

Раздел I.
Документация


Чл. 54. (1) Всички оператори, получили лицензия и/или удостоверение за регистрация за внос, износ и реекспорт на прекурсори от приложение № 1, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.
(2) Всички оператори, получили лицензия и/или удостоверение за регистрация за пускане на пазара на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 1, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.
(3) От задължението по ал. 2 се освобождават оператори, получили удостоверение за регистрация, които пускат на пазара прекурсори от втора категория на приложение № 1 в количества до посочените в приложение № 3 за една календарна година.
(4) За документиране на всяка операция по ал. 1 и 2 се води специален регистър, заверен от упълномощен служител в дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол".
(5) Документирането се извършва непосредствено след операцията, като поправки могат да се нанасят само със заверка на лицето, носещо отговорност за дейностите с прекурсори, за лица, получили лицензия, или от лицето, представляващо дружеството, за лица, получили удостоверение за регистрация.
(6) Документирането на всяка операция се извършва от лицата по чл. 12, ал. 2, т. 11 или от лицата по чл. 19, ал. 2, т. 2, които носят и отговорността за това.
(7) Регистрите се представят за проверка при поискване от упълномощени служители от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол".


Чл. 55. (1) Регистърът по чл. 54, ал. 4 съдържа:
1. наименованието на прекурсорите съгласно приложение № 1;
2. количеството и теглото на прекурсорите от приложение № 1;
3. наименованието, количеството и теглото на сместа или естествения продукт, както и наименованието, количеството и теглото или процентното съдържание на всеки прекурсор, който се съдържа в сместа или в естествения продукт; наименованията на прекурсорите, съдържащи се в сместа или в естествения продукт, се изписват съгласно приложение № 1;
4. наименованието, седалището и адреса на управление на износител, вносител, краен получател, продавач, доставчик, купувач и лицето, включено в дейности на посредник.
(2) Оператори, които произвеждат, преработват или употребяват прекурсори от първа и втора категория на приложение № 1, трябва да вписват в регистъра производствената операция, наименованието и количеството на всеки използван прекурсор и получен продукт, както и загубите, получени в процеса на тези операции. В случаите на документиране на операция със смес или естествен продукт в регистъра се вписват и наименованията, както и процентното съдържание на прекурсорите, съдържащи се в сместа или в естествения продукт.
(3) В регистъра се вписват и непредвидените производствени загуби, както и загубите от пожар, кражба или друго непредвидено събитие, като се посочват конкретните обстоятелства, при които е причинена загубата. Непредвидените събития се удостоверяват с документ, издаден от съответния компетентен орган.
(4) Всички загуби, записани в регистъра, се заверяват от лицето, носещо отговорност за дейностите с прекурсори, за лица, получили лицензия, или от лицето, представляващо дружеството, за лица, получили удостоверение за регистрация.
(5) Отразяването на загубите в регистъра се извършва по начин, който позволява да се установят с точност преработените или вложените в производство, изнесените или реекспортираните, както и притежаваните количества складови наличности. Загубите се съобщават незабавно на комисията.


Чл. 56. (1) Търговските, митническите, транспортните, административните и други документи, свързани с товара, при внос, износ, реекспорт и свързаните с тях дейности на посредник с прекурсори от приложение № 1 трябва да съдържат информацията по чл. 55, ал. 1. След наименованието на прекурсорите съгласно приложение № 1 се поставя надписът "Прекурсори на наркотични вещества".
(2) Информацията по чл. 55, ал. 1 трябва да съдържат и търговските, транспортните, административните и други документи, свързани с товара, при пускане на пазара на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 1.
(3) От задължението по ал. 2 се освобождават оператори, получили удостоверение за регистрация, които пускат на пазара прекурсори от втора категория на приложение № 1 в количества до посочените в приложение № 3 за една календарна година.
(4) Декларации за употреба съгласно приложение № 8 и приложение № 9 се прилагат към документите, придружаващи товара.
(5) Документите по ал. 1, 2 и 4 се съхраняват за срок 3 години от края на календарната година, в която е била извършена операцията. Документите трябва да бъдат съхранявани на електронен или на хартиен носител по такъв начин, че да са лесно достъпни за инспекция от контролните органи при поискване. Документите могат да бъдат представяни на контролните органи под формата на екранно изображение на документите или по друг начин, при условие че данните са четими, съвпадат по вид и съдържание с оригиналната документация, достъпни са по всяко време и могат да бъдат анализирани автоматично.


Чл. 57. Операторите са длъжни да уведомяват незабавно комисията за всички обстоятелства, свързани с необичайни поръчки или сделки с прекурсори от приложение № 1, пораждащи съмнение, че прекурсорите могат да бъдат отклонени за незаконно производство на наркотични вещества.


Чл. 58. Операторите поставят върху всеки съд или опаковка, съдържащи прекурсори, етикети, посочващи наименованието на прекурсорите, съгласно приложение № 1 или в случай на смес или естествен продукт - наименованието на сместа или естествения продукт и наименованието на всеки прекурсор, съгласно приложение № 1, съдържащ се в сместа или в естествения продукт. Операторите могат в допълнение да прикрепят техни обичайни етикети.


Чл. 59. (1) При внос, продажба или доставка на прекурсори от първа и втора категория на приложение № 1 вносителят, продавачът или доставчикът изисква от купувача или от получателя декларация за конкретната употреба на веществото съгласно приложение № 1.
(2) От задължението по ал. 1 се освобождават оператори, получили удостоверение за регистрация, които пускат на пазара прекурсори от втора категория на приложение № 1 в количества до посочените в приложение № 3 за една календарна година.
(3) Вносителят, продавачът или доставчикът може да приеме от купувача или от получателя еднократно декларация за конкретната употреба на веществото съгласно приложение № 6, която е със срок на действие една календарна година, когато:
1. вносителят, продавачът или доставчикът е снабдявал с конкретното вещество купувача или получателя най-малко три пъти през предходната календарна година;
2. вносителят, продавачът или доставчикът няма причина да се съмнява, че веществото ще бъде използвано или отклонено за незаконно производство на наркотични вещества;
3. поръчаните количества от веществото съответстват на обичайно поръчваните от купувача или получателя.
(4) Отделна декларация за употреба се попълва за всяко вещество.
(5) Декларациите за конкретна употреба на веществото съгласно приложение № 8 и приложение № 9 се попълват на фирмена бланка.


Чл. 60. Операторите са длъжни да уведомяват доставчиците си на прекурсори от втора категория на приложение № 1 за изпълнението на задълженията си по чл. 50, ал. 2 и 3, чл. 59, ал. 1 и 2.

Раздел II.
Отчетност


Чл. 61. (1) Операторите, които пускат на пазара прекурсори от първа и втора категория на приложение № 1, са длъжни да предоставят на комисията обобщена информация съгласно приложение № 11 за всяко използвано или доставено количество прекурсор.
(2) Операторите, които пускат на пазара прекурсори от трета категория на приложение № 1, предоставят на комисията информацията по ал. 1 при поискване.
(3) Операторите, притежаващи лицензия и/или удостоверение за регистрация, които внасят и/или изнасят прекурсори от приложение № 1, са длъжни да предоставят на комисията обобщена информация, която съдържа:
1. изнесените годишни количества прекурсори, страните вносителки, номерата и датите на издаване на разрешителните за износ;
2. внесените годишни количества прекурсори от първа категория; всички случаи, в които прекурсори от втора категория са поставени под временна процедура, различна от транзит, или са освободени за свободно разпространение; страните износителки, номерата и датите на издаване на разрешителните за внос;
3. всички дейности на посредник с прекурсори от първа и втора категория; страните, където се осъществяват тези дейности; номерата и датите на издаване на разрешителните за износ или внос; операторите предоставят на комисията допълнителна информация при поискване.
(4) Информацията по ал. 1 и 3 се представя на комисията веднъж годишно до 15 февруари следващата календарна година. Операторите информират комисията и в случаите, когато не са осъществили пускане на пазара, внос или износ на прекурсори.


Чл. 62. Членовете на комисията, секретарят и упълномощените служители от дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" се задължават да не разгласяват служебната, производствената и търговската тайна на заявителите, която им е станала известна във връзка с осъществяването на служебните им задължения, и да предоставят такава информация само в предвидените от закона случаи.

Глава седма.
ИЗЗЕМВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПРЕКУРСОРИ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Чл. 63. (1) Органите на Министерството на вътрешните работи, органите на досъдебното производство и митническите органи изземват по съответния ред произведени, получени като междинен продукт, преработени, придобити, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ или реекспорт, пренасяни или превозвани прекурсори от приложение № 1.
(2) От всяко иззето количество прекурсор или смес с нето тегло над 1 кг се взема представителна проба.
(3) Иззетите количества прекурсори или смеси с тегло под 1 кг, както и представителните проби се предават в научните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници" и Министерството на здравеопазването за извършване на експертно изследване.


Чл. 64. Вземането на представителни проби от иззети прекурсори се извършва по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).


Чл. 65. (1) Органите по чл. 63, ал. 1 уведомяват комисията за иззетите от тях прекурсори и смеси, съдържащи прекурсори.
(2) До предаването на иззетите прекурсори с тегло над 1 кг за разпореждане от комисията те се съхраняват от специализираните органи по ал. 1.
(3) Комисията взема решение за всеки конкретен случай на предадените и за разпореждане иззети прекурсори или смеси, в които те се съдържат, в количество над 1 кг, за които има влязла в сила присъда или постановление от съответния прокурор, относно тяхното съхраняване, продажба или унищожаване.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) В случаите, в които комисията е взела решение за продажба на предоставените и за разпореждане прекурсори или смеси с тегло над 1 кг, прекурсорите или смесите се предоставят за продажба на Национална агенция за приходите. Условията и редът за предоставянето за продажба на иззетите прекурсори и смеси се определят с инструкция на министъра на икономиката и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) В случай че прекурсорите или смесите, предадени на Националната агенция за приходите, не могат да бъдат продадени на лица, получили лицензия и/или удостоверение за регистрация по реда на чл. 18а ЗКНВП, както и в случаите по чл. 45б, ал. 4 ЗКНВП, комисията взема решение относно тяхното унищожаване.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Унищожаване на прекурсори или смеси, съдържащи прекурсори, се извършва в присъствието на комисия в състав, определен със заповед на министъра на икономиката.


Чл. 68. (1) Унищожаването на прекурсори или смеси се извършва при строго спазване на екологичните и противопожарните изисквания, както и на изискванията на Министерството на вътрешните работи за сигурност и охрана.
(2) Членовете на комисията по чл. 67 се запознават предварително с процедурата по унищожаване и предприемат мерки за лична безопасност.


Чл. 69. (1) След унищожаването на прекурсорите или смесите се съставя протокол, подписан от всички членове на комисията по чл. 67.
(2) Копие от протокола по ал. 1 се предоставя на всеки член на комисията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 18, ал. 7 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2008 Г. ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕКУРСОРИТЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1


Първа категория
 
Прекурсор КН* обозначение КН код ** CAS № ***
  (ако е различно)    
1-фенил- Фенилацетон 2914 31 00 103-79-7
2-пропанон      
N-ацетилантра- 2-ацетамидобензоена 2924 23 00 89-52-1
нилова киселина киселина    
Изосафрол   2932 91 00 120-58-1
(cis+trans)      
3,4-метилен- 1-(1,3-Бензодиоксол- 2932 92 00 4676-39-5
диоксифенил- 5-ил) -2-пропанон    
2-пропанон      
Пиперонал   2932 93 00 120-57-0
Сафрол   2932 94 00 94-59-7
Ефедрин   2939 41 00 299-42-3
Псевдоефедрин   2939 42 00 90-82-4
Норефедрин ex   2939 49 00 14838-15-4
Ергометрин   2939 61 00 60-79-7
Ерготамин   2939 62 00 113-15-5
Лизергинова   2939 63 00 82-58-6
киселина      
 
Стереоизомерните форми на веществата, изброени в тази категория, с изключение на катина****, когато съществуването на такива форми е възможно.
Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно, с изключение на солите на катина.
 
Втора категория
 
Прекурсор КН* обозначение КН код ** CAS № ***
  (ако е различно)    
Оцетен анхидрид   2915 24 00 108-24-7
Фенилоцетна   2916 34 00 103-82-2
киселина      
Антранилова   2922 43 00 118-92-3
киселина      
Пиперидин   2933 32 00 110-89-4
Калиев   2841 61 00 7722-64-7
перманганат      
 
Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно.
 
Трета категория
 
Прекурсор КН* обозначение КН код ** CAS № ***
  (ако е различно)    
Солна киселина Хлороводород 2806 10 00 7647-01-0
Сярна киселина   2807 00 10 7664-93-9
Толуол   2902 30 00 108-88-3
Етилов етер Диетилов етер 2909 11 00 60-29-7
Ацетон   2914 11 00 67-64-1
Метилетилкетон Бутанон 2914 12 00 78-93-3
 
Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно, с изключение на солите на солната и сярната киселина.
* Комбинираната номенклатура.
** Код по Комбинираната номенклатура.
*** CAS № e "Chemical abstracts service registry number", който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер. CAS №-та за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от дадените.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   


Приложение № 2 към чл. 14


  Лицензия
   
  (Член 3, параграф 2 на Регламент (ЕО) 273/2004)
  (Член 6, параграф 1 на Регламент (ЕО) 111/2005)
   
    .................
    (№ на лицензията)
     
ОРИГИНАЛ 1. Притежател на лицензията 2. Орган, издаващ лицензията
  (име, адрес, телефон, факс, e-mail)  
     
     
  1a. Допълнителна информация 1б. Допълнителна информация
     
     
  3. Валидност  
     
     
  От: До:
     
  4. Обхват на лицензията:  
     
     
  Прекурсор/и КН код Дейност Работни помещения
         
  5. Допълнителна информация
   
   
  6. Дата Подпис Печат
       
  Име    
       
       
       


Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1, чл. 54, ал. 3 и чл. 56, ал. 3


Прекурсор Количество
Оцетен анхидрид 100 л
Калиев перманганат 100 кг
Антранилова киселина и нейните соли 1 кг
Фенилоцетна киселина и нейните соли 1 кг
Пиперидин и неговите соли 0,5 кг
Прекурсори от трета категория на приложение № 1, износът и реекспортът на които е освободен от задължение за регистрация по чл. 20, ал. 2, когато за една календарна година не надхвърля количествата, посочени в приложението:
Прекурсор Количество
Ацетон 50 kg
Етилов етер 20 kg
Метилетилкетон 50 kg
Толуол 50 kg
Сярна киселина 100 kg
Солна киселина 100 kg
* Включително солите на тези вещества, с изключение на солите на сярната и солната киселина в случаите, когато съществуването на тези соли е възможно.
 


Приложение № 4 към чл. 26, ал. 2


   
  Декларация на оператора при въвеждане на прекурсори в митническата
  територия на Общността (Член 8 на Регламент (ЕО) 111/2005)
   
    Член 12 на Конвенцията на Обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества
ОРИГИНАЛ 1. Оператор (име, адрес, телефон, факс, e-mail) 2a. Страна на износ
    2б. Транзитна страна/страни
    2в. Страна на крайна дестинация
     
  3а. Износител в страната на износ 3б. Компетентен орган в страната
  (име, адрес, телефон, факс, e-mail) на износ
    (име, адрес, телефон, факс, e-mail)
     
  4а. Вносител в страната на дестинация 4б. Компетентен орган в страната
  (име, адрес, телефон, факс, e-mail) на внос
    (име, адрес, телефон, факс, e-mail)
     
  5а. Прекурсор 5а. КН код
     
    5а. Нето тегло
     
    5а. % от смес
     
  5б. Прекурсор 5б. КН код
     
    5б. Нето тегло
     
    5б. % от смес
     
  6а. Товарителница (самолетна товарителница) или 6б. Референтен номер на разреши-
  номера на друг транспортен документ в страната телното за износ на износителя в
  на износ страната на износ (по избор)
     
     
  7. Декларация от оператора:
  Име: _________________________ Представляващ: ________________________ (Оператор)
 

 

Декларирам, че доколкото ми е известно, прекурсорите са напуснали страната на износ в съответствие с разпоредбите, приети по силата на чл. 12 от Конвенцията на Обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества. Прилагам следните подкрепящи доказателства (по избор)

 

0 екземпляр от разрешително за износ

0 копие от лицензията/регистрацията

 
   
  Подпис: ___________________ Митническо учреждение: ____________________
 
Дата: _______________
   
   


Приложение № 5 към чл. 31, ал. 2


А.

 
Прекурсор Дестинация
1 2
 

Всяка страна извън ЕС

Оцетен анхидрид    
     
Калиев перманганат    
     
Антранилова Антигуа и Барбуда Мадагаскар
киселина Бенин Малайзия
  Боливия Мексико
  Бразилия Нигерия
  Кайманови острови Парагвай
  Чили Перу
  Колумбия Филипини
  Коста Рика Република Молдова
  Доминиканска република Румъния
  Еквадор Русия
  Етиопия Саудитска Арабия
  Хаити Южна Африка
  Индия Таджикистан
  Индонезия Турция
  Йордания Обединени арабски емирства
  Казахстан Обединена република Танзания
  Либия Венецуела
Фенилоцетна Антигуа и Барбуда Мадагаскар
киселина Бенин Малайзия
Пиперидин Боливия Мексико
  Бразилия Нигерия
  Чили Перу
  Колумбия Филипини
  Коста Рика Република Молдова
  Доминиканска република Румъния
  Еквадор Русия
  Етиопия Саудитска Арабия
  Хаити Таджикистан
  Индия Турция
  Индонезия Обединени арабски емирства
  Йордания Обединена република Танзания
  Казахстан Съединени американски щати
  Либия Венецуела
     

Б.

 
Прекурсор Дестинация
Метилетилкетон Антигуа и Барбуда Либия
(MEK)(1) Аржентина Мадагаскар
Толуол(1) Бенин Малайзия
Ацетон(1) Боливия Мексико
Етилов етер(1) Бразилия Нигерия
  Кайманови острови Пакистан
  Чили Панама
  Колумбия Парагвай
  Коста Рика Перу
  Доминиканска република Филипини
  Еквадор Република Молдова
  Египет Румъния
  Ел Салвадор Русия
  Етиопия Саудитска Арабия
  Гватемала Таджикистан
  Хаити Турция
  Хондурас Обединени арабски емирства
  Индия Обединена република Танзания
  Йордания Уругвай
  Казахстан Венецуела
Солна киселина Боливия Перу
Сярна киселина Чили Турция
  Колумбия Венецуела
  Еквадор  
(1) Солите на тези прекурсори, когато съществуването на такива соли е възможно.
 


Приложение № 6 към чл. 33 и чл. 38, ал. 4, т. 1


Стоки за внос, подлежащи на контрол
Прекурсори на наркотични вещества - Регламент (ЕО) № 111/2005
Разрешително за внос
 
  1 1. Вносител (име и адрес) 2. Разрешително №
      Издадено (дата):
     
_______________ в: ______________________________________________________________________________
       
  Копие за   3. Срок на валидност:
  издава-    
  щия    
  орган   От:                                До:
       
       
    4. Износител (име и адрес) 5. (Попълва се от издаващия орган)
      Издаващ орган (име, адрес, телефон, факс, e-mail
      на отговорния държавен служител)
       
       
    6. Друг/и оператор/и (име и адрес) 7. Компетентен орган на страната износителка
       
       
       
    8. Краен получател (име и адрес) 9. Входен пункт на митническата територия на
      Общността
       
       
      10. Начини/средства на транспорт
       
    11а. Прекурсор 12а. КН код
       
      13а. Нето тегло
       
      14а. % от смес
       
  1   15а. Фактура №
       
    11б. Прекурсор 12б. КН код
       
      13б. Нето тегло
       
      14б. % от смес
       
      15б. Фактура №
       
    16. Декларация от заявителя
    Име: _____________________________ Представляващ: _____________________ (Заявител)
   
Подпис: __________________________ Дата: ______________________________________________________________________________________________________________________________
     
    17. (За попълване от издаващия 18. (За попълване от митническото учреждение (МУ)
    орган)
Митническа декларация № _______________________________________________________________________________
    Полета 7, 9, 10 все още се изискват (Митнически манифест №, в случай че митни-
    ДА ..../НЕ.... ческа декларация не се подава)
   
Подпис: ______________________________________________________________
Подпис на държавния служител: __________________________________________________________________________
    Длъжност: _____________________ Длъжност: ____________________________________
    Дата: _________________ Печат: МУ:
      _____________ Дата: ____________Печат:
       
 
Стоки за внос, подлежащи на контрол
Прекурсори на наркотични вещества - Регламент (ЕО) № 111/2005
Разрешително за внос
 
  2 1. Вносител (име и адрес) 2. Разрешително №
     
Издадено (дата): ____________ в: _________________________________________________________________________
       
       
  Копие за   3. Срок на валидност:
  органа в    
  страната   От:                           До:
  износи-    
  телка 4. Износител (име и адрес) 5. (Попълва се от издаващия орган)
      Издаващ орган
      (име, адрес, телефон, факс, e-mail на отговорния
      държавен служител)
       
    6. Друг/и оператор/и 7. Компетентен орган на страната износителка
    (име и адрес)  
       
    8. Краен получател (име и адрес) 9. Входен пункт на митническата територия на
      Общността
       
      10. Начини/средства на транспорт
       
    11а. Прекурсор 12а. КН код
       
      13а. Нето тегло
       
      14а. % от смес
       
  2   15а. Фактура №
       
    11б. Прекурсор 12б. КН код
       
      13б. Нето тегло
       
      14б. % от смес
       
      15б. Фактура №
       
    16. Декларация от заявителя
    Име: _____________________________ Представляващ: _____________________ (Заявител)
   
Подпис: __________________________ Дата: ______________________________________________________________________________________________________________________________
     
    17. (За попълване от издаващия 18. (За попълване от митническото учреждение (МУ)
    орган)
Митническа декларация № _______________________________________________________________________________
    Полета 7, 9, 10 все още се изискват (Митнически манифест №, в случай че митни-
    ДА ..../НЕ.... ческа декларация не се подава)
   
Подпис: ______________________________________________________________
Подпис на държавния служител: __________________________________________________________________________
    Длъжност: _____________________ Длъжност: ____________________________________
    Дата: _________________ Печат: МУ: _____________ Дата: ____________Печат:
       
 
Стоки за внос, подлежащи на контрол
Прекурсори на наркотични вещества - Регламент (ЕО) № 111/2005
Разрешително за внос
 
  3 1. Вносител (име и адрес) 2. Разрешително №
     
Издадено (дата): _______________ в: ______________________________________________________________________
       
  Копие,   3. Срок на валидност:
  придружа-    
  ващо    
  стоките   От:                               До:
       
    4. Износител (име и адрес) 5. (Попълва се от издаващия орган)
      Издаващ орган
      (име, адрес, телефон, факс, e-mail на
      отговорния държавен служител)
       
    6. Друг/и оператор/и (име и адрес) 7. Компетентен орган на страната износителка
       
    8. Краен получател (име и адрес) 9. Входен пункт на митническата територия на
      Общността
       
      10. Начини/средства на транспорт
       
    11а. Прекурсор 12а. КН код
       
      13а. Нето тегло
       
      14а. % от смес
       
  3   15а. Фактура №
       
    11б. Прекурсор 12б. КН код
       
      13б. Нето тегло
       
      14б. % от смес
       
      15б. Фактура №
       
    16. Декларация от заявителя
    Име: _____________________________ Представляващ: _____________________ (Заявител)
   
Подпис: __________________________ Дата: ______________________________________________________________________________________________________________________________
     
    17. (За попълване от издаващия 18. (За попълване от митническото учреждение (МУ)
    орган)
Митническа декларация № _______________________________________________________________________________
    Полета 7, 9, 10 все още се изискват (Митнически манифест №, в случай че митни-
    ДА ..../НЕ.... ческа декларация не се подава)
   
Подпис: ______________________________________________________________
Подпис на държавния служител: __________________________________________________________________________
    Длъжност: _____________________ Длъжност: ____________________________________
    Дата: _________________ Печат: МУ: _____________ Дата: ____________Печат:
       
 
Стоки за внос, подлежащи на контрол
Прекурсори на наркотични вещества - Регламент (ЕО) 111/2005
Разрешително за внос
 
  4 1. Вносител (име и адрес) 2. Разрешително №
     
Издадено (дата): _______________ в: ______________________________________________________________________
       
  Копие   3. Срок на валидност:
  за изно-    
  сителя    
      От:                                 До:
       
    4. Износител (име и адрес) 5. (Попълва се от издаващия орган)
      Издаващ орган (име, адрес, телефон, факс, e-mail
      на отговорния държавен служител)
       
    6. Друг/и оператор/и (име и адрес) 7. Компетентен орган на страната износителка
       
    8. Краен получател (име и адрес) 9. Входен пункт на митническата територия на
      Общността
       
      10. Начини/средства на транспорт
       
    11а. Прекурсор 12а. КН код
       
      13а. Нето тегло
       
      14а. % от смес
       
  4   15а. Фактура №
       
    11б. Прекурсор 12б. КН код
       
      13б. Нето тегло
       
      14б. % от смес
       
      15б. Фактура №
       
    16. Декларация от заявителя
    Име: _____________________________ Представляващ: _____________________ (Заявител)
   
Подпис: __________________________ Дата: ______________________________________________________________________________________________________________________________
     
    17. (За попълване от издаващия 18. (За попълване от митническото учреждение (МУ)
    орган)
Митническа декларация № _______________________________________________________________________________
    Полета 7, 9, 10 все още се изискват (Митнически манифест №, в случай че митни-
    ДА ..../НЕ.... ческа декларация не се подава)
   
Подпис: ______________________________________________________________
Подпис на държавния служител: __________________________________________________________________________
    Длъжност: _____________________ Длъжност: ____________________________________
    Дата: _________________ Печат: МУ: _____________ Дата: ____________Печат:
       
 

Инструкция за попълване на разрешителното за внос:

 

1. Разрешителното се попълва на български език, а когато се попълва на ръка, попълването се извършва с мастило с главни букви.
2. Полета 1, 4, 6, 8 и 11 до 16 се попълват от заявителя в момента на подаване на заявлението, а информацията, изисквана в полета 7, 9, 10 и 15, може да се представи най-късно до въвеждането на стоките на митническата територия на Общността.
3. Полета 1 и 4: Попълват се пълните имена и адреси (телефон, факс, e-mail, когато са известни).
4. Поле 6: Попълват се пълните имена и адреси (телефон, факс, e-mail, когато са известни) на всеки друг оператор, ангажиран с импортната операция, като превозвач, посредници, митнически агент.
5. Поле 8: Попълва се пълното име и адрес на крайния получател. Крайният получател може да е идентичен с вносителя.
6. Поле 7: Попълва се пълното име и адрес (телефон, факс, e-mail, когато са известни) на компетентния орган на страната извън Република България.
7. Поле 9: Посочва се пристанището, летището или граничният пункт.
8. Поле 10: Посочват се всички използвани транспортни средства (например камион, самолет, влак и т. н.).
9. Полета 11a и 11б: Посочва се наименованието на прекурсора, така както е дадено в приложение № 4 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, или в случай на смес или естествен продукт - наименованието и 8-цифровият код по Комбинираната номенклатура на сместа или естествения продукт.
10. Полета 11a и 11б: Идентифицират се точно пакетите и прекурсорите (например 2 метални кутии, всяка по 5 литра). В случай на смес, естествен продукт или препарат се посочва съответното търговско име.
11. Полета 12a и 12б: Нанася се 8-цифровият код по Комбинираната номенклатура на прекурсора, така както е даден в приложение № 12 към наредбата.
12. Поле 16: Посочва се с главни букви името на заявителя или където е уместно, на упълномощения представител, който подписва заявлението.
- Подписът от заявителя или на упълномощения представител сочи, че заинтересуваното лице декларира, че всички подробности върху заявлението са правилно и пълно отразени. Без да има влияние върху евентуалното прилагане на наказателни разпоредби, тази декларация е еквивалентна на поемането на отговорност по действащите разпоредби в Общността относно:
а) точността на информацията, дадена в декларацията;
б) автентичността на приложените документи;
в) спазването на всички други задължения; винаги, когато се издава лицензия чрез компютризирана процедура, лицензията не съдържа подписа на заявителя в това поле, ако заявлението в това си качество съдържа такъв подпис.
 


Приложение № 7 към чл. 33


Стоки за износ, подлежащи на контрол
Прекурсори на наркотични вещества - Регламент (ЕО) 111/2005
Разрешително за износ
 
1 1. Износител (име и адрес) 2. Разрешително №
   
Издадено (дата): ___________________ в: _________________________________________________________________________
     
Копие за   3. Опростена процедура за разрешаване на износ
издаващия   ДА....../НЕ...... .
орган    
    4. Срок на валидност:
    От:                      До:
     
  5. Вносител в страната на 6. (Попълва се от издаващия орган)
  дестинация (име и адрес) Издаващ орган
  Разрешително за внос № (име, адрес, телефон, факс, e-mail)
     
  7. Друг/и оператор/и (име и адрес) 8. Митническо учреждение, където ще се подава
    митническа декларация (име и адрес)
     
  9. Краен получател (име и адрес) 10. Изходен пункт 11. Входен пункт на
      страната вносителка
       
    12. Транспортно 13. Маршрут
    средство  
       
  14а. Прекурсор 15а. КН код
     
    16а. Нето тегло
     
    17а. % от смес
     
1   18а. Фактура №
     
  14б. Прекурсор 15б. КН код
     
    16б. Нето тегло
     
    17б. % от смес
     
    18б. Фактура №
     
  19. Декларация от заявителя 20. (Попълва се в митническото учреждение,
 
Име: _____________________________________________________________________________
където се подава декларацията за износ, освен
  Представляващ: _________ (Заявител) ако се използва опростена процедура за разреша-
 
Подпис: ____________ Дата: _________________________________________________________
ване на износ)
    Митническа декларация
   
№: _______________________________________________________________________________________________________________
    Печат:
     
  21. (Попълва се от издаващия орган, 22. Потвърждение за излизане
  освен ако се използва опростена (Попълва се от митническите органи на изходния
  процедура за разрешаване на износ) пункт на митническата територия на Общността,
  Поле 18 все още се изисква: освен ако се използва опростена процедура за
 
ДА .../НЕ ...............................................................................................................
разрешаване на износ)
  Полета 7, 8, 10 - 13 все още се Дата на излизане:
 
изискват: ДА .../НЕ ................................................................................................
____________________________________________________________
  Подпис:  
 
____________________________________________________________________________________
Подпис на държавния служител:
  Длъжност: ____________________________________________
  _____________________________________________  
  Дата: ______________ Печат:
Длъжност: ___________ Изходен пункт: ____________________________________________________________________________
    Дата: ______________ Печат:
     
 
Стоки за износ, подлежащи на контрол
Прекурсори на наркотични вещества - Регламент (ЕО) 111/2005
Разрешително за износ
 
2 1. Износител (име и адрес) 2. Разрешително №
    Издадено
   
(дата): ___________________ в: ______________________________________________________________________________________
     
     
Копие,   3. Опростена процедура за разрешаване на износ
придру-   ДА....../НЕ...... .
жаващо    
стоките    
до изход-   4. Срок на валидност:
ния    
пункт(*)    
    От:                                   До:
     
  5. Вносител в страната на дести- 6. (Попълва се от издаващия орган)
  нация Издаващ орган
  (име и адрес) (име, адрес, телефон, факс, e-mail)
  Разрешително за внос №  
     
     
  7. Друг/и оператор/и (име и адрес) 8. Митническо учреждение, където ще се подава
    митническа декларация (име и адрес)
     
  9. Краен получател (име и адрес) 10. Изходен пункт 11. Входен пункт на
      страната вносителка
       
    12. Транспортно 13. Маршрут
    средство  
       
  14а. Прекурсор 15а. КН код
     
    16а. Нето тегло
     
    17а. % от смес
     
2   18а. Фактура №
     
  14б. Прекурсор 15б. КН код
     
    16б. Нето тегло
     
    17б. % от смес
     
    18б. Фактура №
     
  19. Декларация от заявителя 20. (Попълва се в митническото учреждение,
  Име: ________________________________ където се подава декларацията за износ, освен
 
Представляващ: ___________________________________________________________________
ако се използва опростена процедура за разре-
  (Заявител) шаване на износ)
  Подпис: _____________ Дата: __________ Митническа декларация
   
№: _________________________________________________________________________________________________________
    Печат:
     
  21. (Попълва се от издаващия орган, 22. Потвърждение за излизане
  освен ако се използва опростена (Попълва се от митническите органи на изходния
  процедура за разрешаване на износ) пункт на митническата територия на Общността,
 
Поле 18 все още се изисква: ДА .../НЕ ..............................................................................
освен ако се използва опростена процедура за
  Полета 7, 8, 10 - 13 все още се разрешаване на износ)
 
изискват: ДА .../НЕ...................................................................................................
Дата на излизане:
 
Подпис: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
 
Длъжност: ______________________________________________________________________________
Подпис на държавния служител:
  Дата: ______________ Печат:
___________________________________________________________________________________________________________________
   
Длъжност: ____________ Изходен пункт: __________________________________________________________________________
   
Дата: _____________ Печат: ___________________________________________________________________________________
     
(*) Освен ако се използва опростена процедура за разрешаване на износ
Опростена процедура за разрешаване на износ
 
23. Нето тегло 26. Митническа 27. (За попълване от
  декларация (номер и дата) митническите органи,
24. Налично 25. Частично количество   където е подадена
количество (1) за износ с думи   митническата декларация)
и частично      
количество      
за износ (2)      
      Име и адрес на митни-
      ческото учреждение, дата,
      печат и подпис на служи-
      теля
1      
2      
1      
2      
1      
2      
1      
2      
1      
2      
1      
2      
       
Стоки за износ, подлежащи на контрол
Прекурсори на наркотични вещества - Регламент (EO) 111/2005
Разрешително за износ
 
3 1. Износител (име и адрес) 2. Разрешително №
   
Издадено (дата): _______________ в: _______________________________________________________________________________
     
Копие,   3. Опростена процедура за разрешаване на износ
придружаващо   ДА....../НЕ...... .
стоките до    
страната   4. Срок на валидност:
вносителка   От:                                               До:
     
  5. Вносител в страната на 6. (Попълва се от издаващия орган)
  дестинация (име и адрес) Издаващ орган
  Разрешително за внос № (име, адрес, телефон, факс, e-mail)
     
  7. Друг/и оператор/и (име и адрес) 8. Митническо учреждение, където ще се подава
    митническа декларация (име и адрес)
     
  9. Краен получател (име и адрес) 10. Изходен пункт 11. Входен пункт на
      страната вносителка
       
    12. Транспортно 13. Маршрут
    средство  
       
  14а. Прекурсор 15а. КН код
     
    16а. Нето тегло
     
    17а. % от смес
     
3   18а. Фактура №
     
  14б. Прекурсор 15б. КН код
     
    16б. Нето тегло
     
    17б. % от смес
     
    18б. Фактура №
     
  19. Декларация от заявителя 20. (Попълва се в митническото учреждение,
 
Име: _____________________________________________________________________________
където се подава декларацията за износ, освен
  Представляващ: _________ (Заявител) ако се използва опростена процедура за разреша-
 
Подпис: ____________ Дата: _________________________________________________________
ване на износ)
    Митническа декларация
   
№: _______________________________________________________________________________________________________________
    Печат:
     
  21. (Попълва се от издаващия орган, 22. Потвърждение за излизане
  освен ако се използва опростена (Попълва се от митническите органи на изходния
  процедура за разрешаване на износ) пункт на митническата територия на Общността,
  Поле 18 все още се изисква: освен ако се използва опростена процедура за
 
ДА .../НЕ ...............................................................................................................
разрешаване на износ)
  Полета 7, 8, 10 - 13 все още се Дата на излизане:
 
изискват: ДА .../НЕ ................................................................................................
____________________________________________________________
  Подпис:  
 
____________________________________________________________________________________
Подпис на държавния служител:
  Длъжност: ____________________________________________
  _____________________________________________  
  Дата: ______________ Печат:
Длъжност: ___________ Изходен пункт: ____________________________________________________________________________
    Дата: ______________ Печат:
     
     
Стоки за износ, подлежащи на контрол
Прекурсори на наркотични вещества - Регламент (EO) 111/2005
Разрешително за износ
 
4 1. Износител (име и адрес) 2. Разрешително №
   
Издадено (дата): _______________ в: _______________________________________________________________________________
     
Копие   3. Опростена процедура за разрешаване на износ
за износителя   ДА....../НЕ...... .
     
    4. Срок на валидност:
    От:                                      До:
     
  5. Вносител в страната на 6. (Попълва се от издаващия орган)
  дестинация (име и адрес) Издаващ орган
  Разрешително за внос № (име, адрес, телефон, факс, e-mail)
     
  7. Друг/и оператор/и (име и адрес) 8. Митническо учреждение, където ще се подава
    митническа декларация (име и адрес)
     
  9. Краен получател (име и адрес) 10. Изходен пункт 11. Входен пункт на
      страната вносителка
       
    12. Транспортно 13. Маршрут
    средство  
       
  14а. Прекурсор 15а. КН код
     
    16а. Нето тегло
     
    17а. % от смес
     
4   18а. Фактура №
     
  14б. Прекурсор 15б. КН код
     
    16б. Нето тегло
     
    17б. % от смес
     
    18б. Фактура №
     
  19. Декларация от заявителя 20. (Попълва се в митническото учреждение,
 
Име: _____________________________________________________________________________
където се подава декларацията за износ, освен
  Представляващ: _________ (Заявител) ако се използва опростена процедура за разреша-
 
Подпис: ____________ Дата: _________________________________________________________
ване на износ)
    Митническа декларация
   
№: _______________________________________________________________________________________________________________
    Печат:
     
  21. (Попълва се от издаващия орган, 22. Потвърждение за излизане
  освен ако се използва опростена (Попълва се от митническите органи на изходния
  процедура за разрешаване на износ) пункт на митническата територия на Общността,
  Поле 18 все още се изисква: освен ако се използва опростена процедура за
 
ДА .../НЕ ...............................................................................................................
разрешаване на износ)
  Полета 7, 8, 10 - 13 все още се Дата на излизане:
 
изискват: ДА .../НЕ ................................................................................................
____________________________________________________________
  Подпис:  
 
____________________________________________________________________________________
Подпис на държавния служител:
  Длъжност: ____________________________________________
  _____________________________________________  
  Дата: ______________ Печат:
Длъжност: ___________ Изходен пункт: ____________________________________________________________________________
    Дата: ______________ Печат:
     
     


Приложение № 8 към чл. 38, ал. 4, т. 4, чл. 56, ал. 4, чл. 59, ал. 1 и 4


Декларация на клиента за конкретна употреба на прекурсорите от първа и втора категория на
приложение № 1 от наредбата
(Еднократни сделки)
 
Аз/Ние
Име .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на едноличния търговец или юридическото лице)
Адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(седалище и адрес на управление)
Лицензия ...........................................................................................................................................................................................,
издадена на ........................... от ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и адрес на лицензиращия орган)
със срок на валидност до .................................................................................................................................................................,
поръчвам от: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Име .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
следното вещество: (наименование и CN код)1 .................................................................................................................................................................................................................................................................................
(количество) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
веществото ще бъде използвано единствено за....................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ние декларираме, че веществото, посочено по-горе, ще бъде препродадено или доставено по друг начин на клиент, при условие че клиентът ни предостави декларация за употреба в съответствие с модела на тази декларация или на декларация за многократни сделки с вещества от втора категория на приложение № 4 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.
Подпис ...................................... Име ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име с главни букви)

Длъжност .................................. Дата .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
1Код по Комбинираната номенклатура (в този случай Митнически тарифен код).
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313, ал. 1 НК.


Приложение № 9 към чл. 38, ал. 4, т. 4, чл. 56, ал. 4, чл. 59, ал. 2 и 4


Декларация на клиента за конкретна употреба на прекурсорите от втора
категория на приложение № 1 от наредбата
(Многократни сделки)
 
Аз/Ние
Име .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на едноличния търговец или юридическото лице)
Адрес .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(седалище и адрес на управление)
Лицензия ...........................................................................................................................................................................................,
издадена на ............................................................................ от ...........................................................................................................................................................................................................................
(име и адрес на лицензиращия орган)
със срок на валидност до .................................................................................................................................................................,
възнамерявам да поръчам от: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Име .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
следното вещество: (наименование и CN код)1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(количество) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
веществото ще бъде използвано единствено за..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
и представлява доставка, която по най-добри разчети ще бъде достатъчна за ........................................... месеца (максимум 12 месеца).
Ние декларираме, че веществото, посочено по-горе, ще бъде препродадено или доставено по друг начин на клиент, при условие че клиентът ни предостави декларация за употреба в съответствие с модела на тази декларация или на декларация за еднократни сделки с вещества от първа и втора категория на приложение № 4 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.
Подпис .................. Име ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име с главни букви)

Длъжност .................................. Дата .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
1Код по Комбинираната номенклатура (в този случай Митнически тарифен код).
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313, ал. 1 НК.


Приложение № 10 към чл. 50, ал. 1


МНОГОСТРАННА НОТИФИКАЦИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА
(ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ИЗНОС)
1. Адресат
2. Допълнителен адресат
3. Допълнителен адресат
4. Име 5. Агенция (име и адрес) 6. Страна
7. Телефон 8. Факс 9. E-mail
10. Подпис и дата
11. Износът на настоящата пратка 0 ЩЕ се разреши 0 НЯМА да се разреши, ако не се получи отговор в срок от ..... дни
12. Имате ли възражения срещу тази пратка? 0 Да 0 Не 0 Необходими са допълнителни проучвания
 

Ако ДА, моля посочете подробности и причини.

 
ЧАСТ А
Настоящата нотификация се отнася за:
една износна операция или няколко износни операции, които се извършват в конкретен период от време
 
(От: .........До: .......)
13. Наименование на прекурсора 14. Количество и тегло 15. КН код
16. Страна износителка 17. Изходен пункт 18. Дата на отпътуване
19. Страна вносителка 20. Входен пункт 21. Очаквана дата на пристигане
22. Маршрут на претоварване (в т. ч. свободни зони и крайно 23. Транспортно средство
местоназначение)  
24. Вносител (име, адрес, телефон и факс)
25. № на разрешително за внос/износ
26. Краен получател (име, адрес, телефон и факс)
27. Други забележки
ЧАСТ Б
32. Износител, производител или доставчик (име, адрес, телефон и факс)
33. Посредници (име, адрес, телефон и факс)
34. Транзитни фирми (име, адрес, телефон и факс)
35. Данни за транспорта (Полет № /кораб и т. н.)


Приложение № 11 към чл. 61, ал. 1 и 2


Отчет за дейностите с прекурсори от приложение № 1 и смеси, в които се съдържат
 
Име на фирмата .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Изх. № ........................................... / дата .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ОТЧЕТ
за движението на прекурсори
за периода на .......... тримесечие (година)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наиме- Мяр- Налич- Коли- Коли- Про- Всич- Упот- Коли- Коли- Дру- Всич- Налични
нова- ка ни ко- чества, чества, из- ко реба чест- чест- ги ко коли-
ние на   личест- заку- доста- ве- при- в дру- ва, ва, раз- раз- чества
прекур-   ва в на- пени вени дени ход ги про- изне- ходи, ход в края на
сора   чалото в стра- от Общ- коли-   про- да- сени за-   периода
    на пе- ната ността чест-   из- дени извън губи,    
    риода     ва   вод- в стра- Общ- брак    
              ства ната ност-      
                  та      
 
Забележка. Количествата прекурсори от I категория по колони 4, 5, 9 и 10 се описват в отделна справка по доставчици/клиенти и номер на фактурата. За вноса и износа се посочва номерът на разрешението, с което е внесен или изнесен прекурсорът.
 
Изготвил: Ръководител:
(Трите имена) (Трите имена)
(Подпис) (Подпис)
  (Печат на фирмата)
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти