Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", КОИТО ПОЛЗВАТ ЖИЛИЩЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

Приета с ПМС № 80 от 21.04.2008 г.

Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г.


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), които ползват жилище при условията на свободно договаряне.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Компенсационните суми по ал. 1 се изплащат ежемесечно от ДАНС в размери, определени съгласно приложение № 1. Размерът на компенсационната сума не може да надвишава размера на наемната цена по сключения договор.
(3) Необходимите средства за изплащане на компенсационните суми се осигуряват от бюджета на ДАНС.

Чл. 2. (1) Право на получаване на месечни компенсационни суми имат държавните служители, които отговарят на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) държавният служител да е преместен поради служебна необходимост в друго населено място;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) държавният служител да ползва жилище при условията на свободно договаряне;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) държавният служител или член на неговото семейство да не притежава собствено жилище или вилен имот в населеното място, в което е преместен;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) държавният служител или член на неговото семейство да не ползва ведомствено жилище в населеното място, в което е преместен;
5. жилището, което държавният служител ползва под наем, да не е собственост на негов роднина по права линия без ограничение.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.)
(5) Правото на получаване на месечни компенсационни суми възниква от датата на утвърждаване на списъка по реда на чл. 4, ал. 3.


Чл. 3. (1) За изплащане на компенсационни суми се представят:
1. молба-декларация по образец съгласно приложение № 2;
2. копие от договор за наем.
(2) Документите по ал. 1 може да се подават по всяко време на годината.
(3) При промяна в декларираните обстоятелства държавният служител е длъжен в двуседмичен срок от промяната да подаде нова молба-декларация.
(4) За деклариране на неверни данни в молба-декларацията по ал. 1 и 3 се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Чл. 4. (1) Молби-декларациите се подават до председателя на ДАНС чрез определена с негова заповед постоянна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 проверява верността на декларираните обстоятелства.
(3) След разглеждане на молбите комисията изготвя списък на държавните служители, на които ще бъдат изплащани месечни компенсационни суми, и го предлага на председателя на ДАНС за утвърждаване.
(4) При постъпване на нови молби-декларации, както и при отпадане на основанието за получаване на месечни компенсационни суми, се предприема съответната промяна в списъка по ал. 3.


Чл. 5. Компенсационните суми се изплащат ежемесечно по утвърдения списък по чл. 4, ал. 3 въз основа на заповед на председателя на ДАНС.


Чл. 6. (1) Получаването на компенсационни суми се прекратява в случаите, когато:
1. държавният служител престане да отговаря на условията по чл. 2, ал. 1;
2. държавният служител откаже да бъде настанен в жилище или общежитие, което му е предложено и отговаря на жилищните норми, определени съгласно Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г.);
3. държавният служител не подаде изискуемите по чл. 3, ал. 3 документи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Семейство" по смисъла на наредбата са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 81 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2009 Г.)

§ 52. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 4


За териториалните единици За едно- За дву- За три- За четири- За пет-
по   членно членно членно членно членно
ред   семейство семейство семейство семейство семейство
1. София, Пловдив, Варна,          
  Бургас, Русе, Плевен и          
  Сливен 47 лв. 63 лв. 127 лв. 151 лв. 177 лв.
2. Останалите областни цент-          
  рове и вилните зони към          
  градовете по т. 1 39 лв. 55 лв. 114 лв. 139 лв. 161 лв.
3. Останалите градове и при-          
  съединените населени          
  места и вилни зони към          
  областните центрове по т. 2 32 лв. 47 лв. 76 лв. 95 лв. 113 лв.
4. Всички останали населени          
  места и вилни зони 24 лв. 39 лв. 66 лв. 86 лв. 105 лв.
             


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.)


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

 
 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
От ...................................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
работещ в .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Моля за Вашето нареждане съгласно чл. 81 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" да ми се изплаща компенсационна сума за ползване на жилище на свободен наем.
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Ползвам жилище при условията на свободно договаряне (част от жилище), намиращо се в
гр. (с.) ....................................................................., област (кв.) ................................................................................,
ж.к. .................................................................................................................................................................................,
ул. ................................................................................................................................................ № .............................,
бл. № ......................................................, вх. .........................., ет. ................................., ап. .................................... .
2. Жилището е собственост на ...................................................................................................................................,
(трите имена на наемодателя)
с когото съм (не съм) в родствени връзки и той ми е .....................................................................................................................................................................................................................................

(вид на родството)

3. Жилището се състои общо от .........................................................................................................................................................................................................................................................

(брой на стаите и сервизните помещения)

4. Заплащам месечен наем в размер
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(цифром)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(словом)
5. В наетото жилище живее ..................................................................-членно семейство, което представлява:
а) аз ...............................................................................................................................................................................;
(трите имена)
б) съпруг/а ......................................................................................................................................................................,
(трите имена)
.........................................................................................................................................................................................;
(месторабота)
в) невстъпили в брак деца под 18 години:
...................................................................................................
..................................................................................................
........................................ години;
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
...................................................................................................
..................................................................................................
........................................ години;
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
...................................................................................................
..................................................................................................
........................................ години;
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
6. Притежавам (член на семейството ми притежава) собствено жилище/вилен имот в
гр. (с.) .............................................................................................................................................................................,
област (кв.) ....................................................................................................................................................................,
ж.к. .................................................................................................................................................................................,
ул. ......................................................................................................................................... № ....................................,
бл. № ................................................., вх. ................................, ет. ......................................, ап. ................................,
състоящо се от ......................................................................................................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
7. Ползвам (член на семейството ми ползва) под наем ведомствено жилище на .......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
в гр. (с.) ..........................................................................................................................................................................,
област (кв.) ...................................................................................................................................................................,
ж.к. .................................................................................................................................................................................,
ул. ......................................................................................................................................... № ....................................,
бл. № ..........................................., вх. ..................................., ет. ..................................., ап. .......................................,
състоящо се от ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
Изцяло (частично) съм/не съм освободил жилището
на ............................................................................................................................. гр. ....................................................................................................................................................
8. (отм., предишна т. 9 - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) За неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
9. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) Прилагам:
Договор за наем № ................................................................................................................/.................................... г.
 
..................................... г.
гр. (с.) .................................................... ПОДПИС: ....................................................................................................................................................................................
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти