Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се дейности, които допринасят за постигане на целите на мярката:
1. подпомагане на фермерите относно възможностите им за достъп за подкрепа по линия на II стълб на ОСП;
2. подобряване на ефективността на използване на финансовите средства, насочени към техните стопанства;
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) подпомагане на фермерите при спазването на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС), предвидени в чл. 6 и Анекс III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (L ОВ, бр. 30 от 31 януари 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 73/2009), стандартите за качество и хигиена на производство, ветеринарните и фитосанитарни изисквания, условията за хуманно отношение към животните и изискванията за опазване компонентите на околната среда.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за осигуряване на пълен комплект от съветнически услуги на лицата, допустими за кандидатстване по следните мерки от ПРСР:
1. мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране";
2. мярка "Създаване на стопанства на млади фермери";
3. мярка "Създаване на организации на производители";
4. мярка "Агроекологични плащания".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)
(3) Финансова помощ се предоставя и за изготвяне на бизнесплан по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" и/или мярка "Подобряване на икономическата стойност на горите", и/или мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", и/или мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР на лица по ал. 1, т. 2, които отговарят на следните условия:
а) получили са пълен комплект съветнически услуги по чл. 4, ал. 2;
б) одобрени са за финансово подпомагане по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери";
в) отбелязали са в бизнесплана, изготвен по чл. 4, ал. 2, т. 1, намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, за която им се разработва бизнесплан по тази алинея.
(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)
(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) Финансова помощ се предоставя за осигуряване на съветнически услуги за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1. Съветническите услуги съдържат два компонента:
1. съветнически услуги при кандидатстване по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", включващи:
а) изготвяне на бизнес план и попълване на заявление за подпомагане на земеделските производители по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", включително форма за наблюдение и оценка;
б) съвети за изпълняване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояния (УПЗДЗЕС) по чл. 6 и Анекс III от Регламент (ЕО) № 73/2009 и определени със Заповед № РД-09-616 от 21.07.2010 г. на министъра на земеделието и храните;
в) съвети за преодоляване на проблемите на опазването компонентите на околната среда в земеделския сектор (замърсяване на водите, почвена ерозия, промени в климата, биоразнообразие);
2. изготвяне на бизнес план по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" и/или по мярка "Подобряване на икономическата стойност на горите", и/или по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", и/или по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР на лица по чл. 3, ал. 1, т. 1, които отговарят на следните условия:
а) получили са пълен комплект съветнически услуги по т. 1;
б) одобрени са за финансово подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране";
в) отбелязали са в бизнес плана, изготвен по т. 1, намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, за която им се разработва бизнес план по тази алинея.


Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (1) Финансова помощ се предоставя за осигуряване на допълнителни съветнически услуги на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, които са получили съветнически услуги по чл. 3а и получават финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.) (Наредба № 28 от 5.08.2008 г.). Допълнителните съветнически услуги включват:
1. съветнически услуги относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление, предвидени в чл. 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и Приложение II към него, и съвети по стандартите на Общността относно безопасните условия на труд;
2. съветнически услуги за кандидати и/или одобрени ползватели на помощ по мярка "Агроекологични плащания" от ПРСР;
3. съветнически услуги в областта на управлението на земеделското стопанство и специфични съветнически услуги в областта на растениевъдството и/или животновъдството.
(2) Предоставянето на съветнически услуги по ал. 1, т. 1 задължително се съпътства от най-малко едно посещение на стопанството, което трябва да е свързано с предварителната оценка на стопанството за законоустановените изисквания за управление, предвидени в чл. 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и Приложение II към него.
(3) При първо предоставяне на съветнически услуги по ал. 1, т. 2 задължително се предоставят и съветнически услуги ал. 1, т. 1.
(4) Съветническите услуги по ал. 1, т. 3 могат да се предоставят най-много два пъти на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, които са получили съветнически услуги по чл. 3а и получават финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г.


Чл. 3в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (1) Съветническите услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 2 включват:
1. съдействие в избора на най-подходящите направления или комбинация от направления за конкретните стопанства;
2. подготовка на първоначалните документи за кандидатстване по мярката;
3. осигуряване на съветнически услуги по време на изпълнение на агроекологичния ангажимент с цел правилното прилагане на установените изисквания за управление.
(2) Съветническите услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 3 включват:
1. съветнически услуги за управление на земеделското стопанство, които могат да включват разработване на маркетингов анализ на базата на заявени потребности на земеделския производител; предоставяне на съвети относно организацията и управлението на стопанството; изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието; представяне на възможности за участие на земеделския производител в организации на производители;
2. специфични съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството, които може да включват:
а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на технологични карти, сеитбооборот, съвети за обработка на почвата, прибиране и съхранение на продукцията);
б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, определяне на торови норми и срокове за торене и начини за съхранение на торовете);
в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.);
г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за напояване);
д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни, подходящи породи и системи за отглеждане и хранене);
е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанско значими заболявания при животните и стандарти за хигиена).


Чл. 3г. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (1) Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 заявяват пред Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) намерението си да получат съветнически услуги съгласно условията на чл. 3а, като подават молба-декларация съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Лицата по чл. 3б, ал. 1, заявяват пред НССЗ намерението си да получат съветнически услуги съгласно условията на чл. 3а, т. 2, като подават молба-декларация съгласно приложение № 2.
(3) Лицата по чл. 3б, ал. 1 заявяват пред НССЗ намерението си да получат съветнически услуги съгласно условията на чл. 3б, ал. 1, т. 2, като подават молба-декларация съгласно приложение № 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Лицата по чл. 3б, ал. 1 заявяват пред НССЗ намерението си да получат съветнически услуги съгласно условията на чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3, като подават молба-декларация съгласно приложение № 4.


Чл. 4. (1) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)
(2) Пълен комплект съветнически услуги за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2 включва:
1. изготвяне на бизнесплан и попълване на заявление за подпомагане на земеделските производители по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери", включително форма за наблюдение и оценка;
2. съвети за изпълняване на УПЗДЗЕС.
(3) Пълен комплект съветнически услуги за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3 включва изготвяне на план за развитие и попълване на заявление за признаване и подпомагане за юридически лица, кандидатстващи за организации на производители по мярка "Създаване на организации на производители", включително форма за наблюдение и оценка, или план за развитие и попълване на заявление за подпомагане на признати организации на производители по мярка "Създаване на организации на производители", включително форма за наблюдение и оценка.
(4) Пълен комплект съветнически услуги за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 включва:
1. изготвяне на пълен комплект за кандидатстване по мярка "Агроекологични плащания" и съответните приложения и необходими документи за агроекологичните дейности;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) съвети за изпълняване на УПЗДЗЕС и законоустановените изисквания за управление, предвидени за земеделски производители и стопани в чл. 5 и 6 и анекси II и III от Регламент (EО) № 73/2009.
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.


Чл. 6. Финансовата помощ е в размер 100 % от общите одобрени разходи.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (1) Размерът на финансовата помощ не може да надвишава левовата равностойност на:
1. 500 евро за предоставени съветнически услуги съгласно условията на чл. 3, ал. 3;
2. 200 евро за предоставен пълен комплект от съветнически услуги по чл. 3а, т. 1;
3. 500 евро за предоставен пълен комплект от съветнически услуги по чл. 3а, т. 2;
4. 200 евро за предоставен комплект от съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1;
5. 270 евро за предоставен комплект от съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 2;
6. 100 евро за предоставен комплект от съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 3;
7. 500 евро за предоставен пълен комплект от съветнически услуги по чл. 4, ал. 2;
8. 500 евро за предоставен пълен комплект от съветнически услуги по чл. 4, ал. 3;
9. 500 евро за предоставен пълен комплект от съветнически услуги по чл. 4, ал. 4.
(2) Размерът на финансовата помощ по ал. 1, т. 1 и 2 е фиксиран и не зависи от броя на изготвените на един кандидат бизнес планове по чл. 3, ал. 3 и чл. 3а, т. 2.


Чл. 8. Не се предоставя финансова помощ по реда на тази наредба за съветнически услуги, които са част от сегашните законоустановени функции на НССЗ или за режийни разноски.

Раздел III.
Определяне на ползвател на помощта и изисквания за изпълнение на дейностите


Чл. 9. (1) Ползвател на помощта по тази наредба е Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) Националната служба за съвети в земеделието предоставя безплатно всички съветнически услуги по реда на глава втора на лицата по чл. 3, ал. 1, както и на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, които са получили съветнически услуги по чл. 3а и получават финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г.) (*) Националната служба за съвети в земеделието представя в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за одобрение годишна работна програма за всяка година за периода по § 3 и § 4 от заключителните разпоредби.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г.) Годишната работна програма се изготвя на базата на указания, дадени от дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ.
(5) Програмата по ал. 3 съдържа следните точки:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) представяне на структурата на НССЗ - Централно управление (ЦУ), и териториалните областни офиси към Главна дирекция "Съвети в земеделието" (ГДСЗ);
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) вътрешни правила за дейността на ЦУ и ГДСЗ за предоставянето на съветнически услуги по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния";
3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) правилник за организация на работата в териториалните областни офиси към ГДСЗ при изпълнение на дейностите по предоставянето на съветнически услуги по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния";
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) образци на документи, които ще се водят в териториалните областни офиси към ГДСЗ и в ЦУ на НССЗ, необходими при изпълнение на дейностите по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния";
5. прогноза за съответната година за броя на комплекти съветнически услуги по тримесечия.
(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г.) (*) Министерството на земеделието и храните предоставя на Разплащателната агенция копие на годишната работна програма на НССЗ по ал. 3 в срок до един месец от нейното одобрение.

Раздел IV.
Допустими разходи


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) Допустими за финансиране са разходи за съветнически услуги съгласно чл. 3, ал. 3, чл. 3а, , и чл. 4, ал. 2, 3 и 4.

Глава трета.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) Плащанията се изчисляват въз основа на следните начини на доказване на извършените съветнически услуги:
1. за съветническите услуги по чл. 3, ал. 3 и чл. 3а плащане се извършва за одобрени от РА лица по чл. 3, ал. 1;
2. за съветническите услуги по чл. 3б в следните случаи:
а) за съветнически услуги съгласно условията на чл. 3б, ал. 1, т. 2 плащане се извършва за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, за които към датата на получаване на тези услуги не е прекратено финансовото подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г., получили са поне първото плащане от петгодишното финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и са одобрени по мярка 214 "Агроекологични плащания" от РА;
б) за съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3 плащане се извършва за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, за които към датата на получаване на тези услуги не е прекратено финансовото подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г., получили са поне първото плащане от петгодишното финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и са представени писмени доклади за предоставените съветнически услуги съгласно приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) По силата на тази наредба всички изготвени от НССЗ документи по чл. 3, ал. 3, чл. 3а, , и чл. 4, ал. 2, 3 и 4 и писмените доклади по ал. 1, т. 2, буква "б" трябва да имат следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) посочване на териториален областен офис към ГДСЗ, в която са изготвени;
2. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г.) (*) име и подпис на служителя/служителите, които са ги изготвили;
3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) печат на НССЗ (ГДСЗ) на всяка страница.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) Разплащателната агенция разглежда направената от НССЗ заявка и определя допустимата за подкрепа обща сума въз основа на извършените съветнически услуги и представените документи по ал. 1.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) За изплащане на финансовата помощ се подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в Регионалната разплащателна агенция в София (РРА - София) и се прилагат документи съгласно приложение № 6 и форма за наблюдение и оценка съгласно приложение № 7.
(2) Заявката за плащане се подава от изпълнителния директор на НССЗ или упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено пълномощно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г.) Заявката по ал. 1 се подава до четири пъти годишно до 10-о число на месеца, следващ предходното тримесечие.
(4) Документите по ал. 1 се представят в оригинал или заверено от НССЗ копие.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) Във формата за наблюдение и оценка по ал. 1 се включват данни само за тези лица, получили съветнически услуги по чл. 3, ал. 3, чл. 3а, , и чл. 4, ал. 2, 3 и 4, които не са били включвани в предходни заявки за плащане по ал. 1.


Чл. 13. (1) Регионалната разплащателна агенция - София, извършва преглед на документите по чл. 12 в присъствието на лицето по чл. 12, ал. 2.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА - София, връща документите на лицето по чл. 12, ал. 2 заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 НССЗ има право в рамките на срока по чл. 12, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане лицето по чл. 12, ал. 2 получава уникален идентификационен номер на заявката за плащане.


Чл. 14. (1) В срок до два месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ;
3. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА уведомява писмено НССЗ, която в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в приложение № 6.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава със срока за получаване на отговор, в случай че по дадена заявка за плащане е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередности от НССЗ.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г.) (1) Националната служба за съвети в земеделието има право да подава заявка за плащане за изготвени комплекти съветнически услуги, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г.) (*) на лица по чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 - в срок до 10.07.2012 г.;
2. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) (*) на лица по чл. 3, ал. 1, т. 1 за съветнически услуги по чл. 3а, и - в срок до 10.10.2015 г.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) За предоставените в периода от 01.10.2010 г. до 31.12.2013 г. съветнически услуги съгласно условията на чл. 3а, и финансовата помощ ще се изплаща на НССЗ само за предоставени съветнически услуги на лица по чл. 3, ал. 1, т. 1, които са били одобрени за подпомагане и са получили финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и за които към датата на получаване на тези услуги не е прекратено финансовото подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и са получили поне първото плащане от петгодишното финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г..
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) Националната служба за съвети в земеделието има право да включи към всяка следваща заявка за плащане лица по чл. 3, ал. 1, които са получили съветнически услуги съгласно условията на чл. 3, ал. 3, чл. 3а, и и съгласно чл. 4, но не са одобрени/отхвърлени от РА към момента на подаване на предходна заявка при спазване на условията и сроковете по ал. 1 и 2.

Раздел II.
Условия, отнасящи се до осъществяването на дейността


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) При изпълнение на дейностите по чл. 3, ал. 3, чл. 3а, 3б, и чл. 4, ал. 2, 3 и 4 НССЗ се задължава:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) да води регистър (по образец) на молби-декларациите по чл. 3г във всеки териториален областен офис на ГДСЗ;
2. да вписва молби-декларациите в регистъра по т. 1 по реда на тяхното постъпване;
3. да издава входящ номер от регистъра по т. 1 на всяка молба-декларация по чл. 3г;
4. да предоставя услугите по чл. 3, ал. 3, чл. 3а, , и чл. 4, ал. 2, 3 и 4 на лица съгласно реда и условията на наредбата;
5. да изисква от лицата по чл. 3, ал. 1 да представят документи, удостоверяващи, че притежават минималните изискуеми размери земя или животни за кандидатстване по съответните мерки, и документ, удостоверяващ правото на стопанисване на тази земя;
6. да изисква от лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 да представят копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ведно с анкетна карта и анкетните формуляри;
7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) за всеки бизнес план, изготвен съгласно условията на чл. 3, ал. 3, и за предоставените съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 2 и за всеки предоставен комплект от съветнически услуги по чл. 4, ал. 2, 3 и 4 да изготвя приемно-предавателен протокол (по образец), който се подписва от експерт-координатора в териториалния областен офис към ГДСЗ или от определено от изпълнителния директор на НССЗ лице и от лицето, получило съветнически услуги по чл. 3а или чл. 3б, ал. 1, т. 2;
8. за съветническите услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3 да изготвя писмен доклад по образец съгласно приложение № 5 към чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б" в три оригинални екземпляра - един екземпляр се предоставя на лицето, получило съветническите услуги, един екземпляр се прилага към заявката за плащане по чл. 12, ал. 1 и един екземпляр се съхранява в офиса на НССЗ, в който са предоставени съветническите услуги; всеки оригинален екземпляр се подписва от експертите от офиса, които са предоставили съветническите услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3, от експерт-координатора в офиса и от лицето, което е получило съветническите услуги;
9. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) да води регистър (по образец) на приемно-предавателните протоколи по т. 7 и на писмените доклади по т. 8 във всеки териториален областен офис към ГДСЗ;
10. да съхранява копие на всички изготвени документи за предоставените съветнически услуги по чл. 3, ал. 3, чл. 3б, ал. 1, т. 2 , чл. 4, ал. 2, 3 и 4 и по един оригинален екземпляр на докладите по т. 8;
11. да води централен регистър (по образец) за цялата страна в ЦУ на НССЗ с имената на всички лица по чл. 3, ал. 1, получили услугите по чл. 3, ал. 3, чл. 3а, , и чл. 4, ал. 2, 3 и 4;
12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) да води централен регистър (по образец) на приемно-предавателните протоколи по т. 7 и на писмените доклади по т. 8 от всички териториални областни офиси към ГДСЗ в страната;
13. да изисква от лицата по чл. 3б, ал. 1 да представят копие от заповедта на РА за одобрението им като ползватели на помощ по Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и банково извлечение за получено първо плащане от петгодишното финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и/или следващи плащания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) Образците на документите по ал. 1, т. 1, 7, 9, 11 и 12 се разработват от НССЗ като приложения към програмата по чл. 9, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г.) (*) Регистрите по ал. 1, т. 11 и 12 може да се водят и на електронен носител, като се осигурява архивирането им на магнитен носител поне веднъж на три месеца.


Чл. 17. (1) Националната служба за съвети в земеделието се задължава да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система, като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г.) Националната служба за съвети в земеделието се задължава да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 г. след плащането по последните заявки за плащане, подадени в срока по чл. 15, ал. 1.


Чл. 18. (1) Националната служба за съвети в земеделието е длъжна да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганите дейности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*) Контрол за изпълнение на дейностите по чл. 3, ал. 3, чл. 3а, , и чл. 4, ал. 2, 3 и 4, както и на документите, свързани с подпомаганите дейности, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежи НССЗ, както и нейните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г.) Тези проверки могат да се извършват не по-късно от 5 години след плащането по последните заявки за плащане, подадени в срока по чл. 15, ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г.) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, НССЗ поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Глава четвърта.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 19. С цел осигуряване на публичност и прозрачност поне веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница информация за размера на изплатената финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от ПРСР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на ПРСР.
2. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 26 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03 том 80).
3. "Земеделски сектор" е секторът, включващ дейностите за производството на земеделски продукти.
4. "Уникален идентификационен номер на заявката" е регистрационен номер, който се издава на лицето по чл. 12, ал. 2 от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявката за плащане.
5. (нова - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г.) (*) "Одобрени от Разплащателната агенция (РА) лица" са всички лица, получили съветнически услуги по наредбата, за които има издадена заповед за одобрение от изпълнителния директор на РА по съответната мярка или са одобрени съгласно процедурите за одобрение при прилагането на мярка 214 от ПРСР.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.).


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г.) Срокът на изпълнение на дейностите по чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 2, 3 и 4 е до 30.09.2010 г.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Срокът на изпълнение на дейностите по чл. 3а, т. 1 и 2 и чл. 3б, ал. 1, т. 2 е до 31.12.2013 г.


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г.) Срокът на изпълнение на дейностите по чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3 е до 31.08.2015 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2010 Г.)

§ 10. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на земеделието и продоволствието", "МЗП", "Областните служби за съвети в земеделието, "ОССЗ", "офисите на ОССЗ", "началник-сектора на съответната ОССЗ" се заменят съответно с "Министерство на земеделието и храните", "МЗХ", "Областни дирекции за съвети в земеделието", "ОДСЗ", "офисите към ОДСЗ", "директора на ОДСЗ".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2011 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2010 Г.)

§ 18. Съгласно чл. 71, параграф 1, алинея втора от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони наредбата влиза в сила от 23 декември 2010 г. и се прилага за допустими за финансиране разходи по извършени съветнически услуги след 23 декември 2010 г., като изплащането на финансовата помощ по § 3 е допустимо след датата на одобряване от Европейската комисия на изменението в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. относно новите съветнически услуги и размера на финансовата помощ за тях.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.07.2012 Г.)

§ 21. Навсякъде в наредбата думите "ОДСЗ" и "офисите към ОДСЗ" се заменят съответно с "ГДСЗ" и "териториалните областни офиси към ГДСЗ".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.07.2012 Г.)

§ 22. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 23. На лицата, които са получили финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и на които НССЗ е предоставила съветнически услуги за избор на най-подходящите направления или комбинация от направления и за изготвяне на пълен комплект за кандидатстване по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР и съответните приложения и необходими документи за агроекологичните дейности в периода от 1.03.2011 г. до 15.05.2012 г., НССЗ се задължава да им предостави по своя инициатива и съветнически услуги относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление, предвидени в чл. 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и Приложение II към него.


§ 24. НССЗ се задължава да предостави допълнителните услуги по § 23 в срок до 30.08.2012 г.


§ 25. За предоставяне на допълнителните услуги по § 23 НССЗ изготвя писмен доклад по образец съгласно приложение № 5 към чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б" в три оригинални екземпляра - един екземпляр се предоставя на лицето, получило съветническите услуги, един екземпляр се прилага към заявката за плащане по чл. 12, ал. 1 и един екземпляр се съхранява в офиса на НССЗ, в който са предоставени съветническите услуги. Всеки оригинален екземпляр се подписва от експертите от офиса, които са предоставили съветническите услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3, от експерт-координатора в офиса и от лицето, което е получило съветническите услуги.


§ 26. За предоставените по § 23 допълнителни услуги НССЗ подава заявка за плащане по чл. 12, ал. 1 след изтичане на срока по § 24 и прилага документите съгласно приложение № 6 към чл. 12, ал. 1.


Приложение № 1 към чл. 3г, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., предишно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., предишно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 6, ново – ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*)


Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 г.
 
Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния"
 
Национална служба за съвети в земеделието
 
Рег. № офис към ГДСЗ .................................... 00000000000
Година 0000  
Рег. № ОД "Земеделие" 00000000000
Рег. № ИСАК 000000
 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на пълен комплект съветнически услуги по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" да
 
От .............................................................................................................................................................................
(физическо лице/едноличен търговец)
БУЛСТАТ/ЕИК 0000000000
ЕГН 0000000000
 
Адрес: гр./с. ..............................................................................................................., п.код 0000
Кв./ул. №, вход, етаж, ап. ...................................................................................................................................................................................................................................
Област: ................................................................................. Община: ........................................................................................................................................................
Ръководител/управител (име, презиме, фамилия)
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Телефон/факс/ .................................................................................., мобилен тел. .............................................................................................................................................
 
Моля да получа съветнически услуги по посочената по-горе мярка.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по посочената мярка.
Декларирам, че ще кандидатствам по посочената мярка в срок до един месец след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол, в случай че има прием на заявления за подпомагане през този период
или
в противен случай ще кандидатствам в рамките на един месец от обявяването на първия прием на проекти след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол.
 
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на заявка за плащане, при отчетността и оценката на изпълнените от НССЗ дейности по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от ПСРС.
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи.
 
Дата ........................................... Кандидат: ..................
  (подпис)


Приложение № 2 към чл. 3г, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., предишно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 7, ново, изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*)


Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 г.
 
Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния"
 
Национална служба за съвети в земеделието
 
Рег. № офис към ГДСЗ .................................... 00000000000
Година 0000  
Рег. № ОД "Земеделие" 00000000000
Рег. № ИСАК 000000
 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за
 
изготвяне на бизнес план по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" (само за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3а, т. 2) да не
     
изготвяне на бизнес план по мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите" (само за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3а, т. 2) да не
     
изготвяне на бизнес план по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" (само за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3а, т. 2) да не
     
изготвяне на бизнес план по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" (само за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3а, т. 2) да не
 
От .........................................................................................
(физическо лице или едноличен търговец)
БУЛСТАТ/ЕИК 0000000000
ЕГН 0000000000
 
Адрес: гр./с. ..............................................................................................................., п.код 0000
Кв./ул. №, вход, етаж, ап. ...................................................................................................................................................................................................................................
Област: ................................................................................. Община: ........................................................................................................................................................
Ръководител/управител (име, презиме, фамилия)
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Телефон/факс/ .................................................................................., мобилен тел. .............................................................................................................................................
 
Моля да получа съветнически услуги, изготвяне на бизнес план по посочената по-горе мярка.
 
Декларирам, че отговарям на условията на чл. 3а, т. 2:
- получил съм пълен комплект съветнически услуги по чл. 3а, т. 1 с приемно-предавателен протокол № ......................... от териториален областен офис към ГДСЗ гр. ......................
- одобрен съм за финансово подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" със заповед № ...............................................
- в бизнес плана, изготвен по чл. 3а, т. 1, е отбелязано намерение да кандидатствам за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, за която подавам молба за разработване на бизнес план.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по посочената инвестиционна мярка.
Декларирам, че ще кандидатствам по посочената мярка в срок до един месец след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол, в случай че има прием на заявления за подпомагане през този период
или
в противен случай ще кандидатствам в рамките на един месец от обявяването на първия прием на проекти след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол.
 
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на заявка за плащане, при отчетността и оценката на изпълнените от НССЗ дейности по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от ПСРС.
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи.
 
Дата ........................................... Кандидат: ..................
  (подпис)


Приложение № 3 към чл. 3г, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., предишно Приложение № 3 към чл. 3, ал. 8, ново - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*)


Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 г.
 
Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния"
 
Национална служба за съвети в земеделието
 
Рег. № офис към ГДСЗ .................................... 00000000000
Година 0000
Рег. № ОД "Земеделие" 00000000000
Рег. № ИСАК 000000
 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за получаване на комплект съветнически услуги по мярка 214 "Агроекологични плащания" (съгласно условията на чл. 3б, ал. 1, т. 2) да
 
От .........................................................................................
(физическо лице или едноличен търговец)
БУЛСТАТ/ЕИК 0000000000
ЕГН 0000000000
 
Адрес: гр./с. ..............................................................................................................., п.код 0000
Кв./ул. №, вход, етаж, ап. ...................................................................................................................................................................................................................................
Област: ................................................................................. Община: ........................................................................................................................................................
Ръководител/управител (име, презиме, фамилия)
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Телефон/факс/ .................................................................................., мобилен тел. .............................................................................................................................................
 
Моля да получа съветнически услуги по посочената по-горе мярка.
 
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по мярка 214 "Агроекологични плащания".
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по чл. 3б, ал. 1:
- получил съм пълен комплект съветнически услуги по чл. 3а, т. 1 с приемно-предавателен протокол № ......................... от офис на ОДСЗ гр. .........................
- одобрен съм за финансово подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" със заповед № ...............................................
- получавам финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5 август 2008 г., както следва: първо плащане ..................; второ плащане ................; трето плащане ................... (попълва се дата на получените плащания)
Декларирам, че ще кандидатствам по посочената мярка в срок до един месец след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол, в случай че има прием на заявления за подпомагане през този период
или
в противен случай ще кандидатствам в рамките на един месец от обявяването на първия прием на проекти след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол.
 
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на заявка за плащане, при отчетността и оценката на изпълнените от НССЗ дейности по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от ПСРС.
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи.
 
Дата ........................................... Кандидат: ..................
  (подпис)


Приложение № 4 към чл. 3г, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)


Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 г.
 
Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния"
 
Национална служба за съвети в земеделието
 
Рег. № офис към ГДСЗ .................................... 00000000000
Година 0000  
Рег. № ОД "Земеделие" 00000000000
Рег. № ИСАК 000000
 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за получаване на съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3
(за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3б, ал. 1)
 
Съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1
Съветнически услуги относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление, предвидени в член 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и Приложение II към него, и съвети по стандартите на    
Общността относно безопасните условия на труд. да не
 
Съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 3
Съветнически услуги за управление на земеделското стопанство, които може да включват разработване на маркетингов анализ на базата на заявени потребности на фермера, предоставяне на съвети относно организацията и управлението на стопанството, предоставяне на съвети относно изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието, представяне на възможности за участие на фермера в    
организации на производители. да не
     
Специфични съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството, които    
може да включват: да не
     
а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на технологични карти, сеитбооборот, съвети за обработка на почвата, прибиране и    
съхранение на продукцията); да не
     
б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи,    
определяне на торови норми и срокове за торене и начини за съхранение на торовете); да не
     
в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване    
на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.); да не
     
г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и    
техники за напояване); да не
     
д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни,    
подходящи породи и системи за отглеждане и хранене); да не
     
е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанскозначими заболявания при    
животните и стандарти за хигиена). да не
 
От ....................................................................................................................................................................................................................................................................
(физическо лице или едноличен търговец)
БУЛСТАТ/ЕИК 0000000000
ЕГН 0000000000
 
Адрес: гр./с. ..............................................................................................................., п.код 0000
Кв./ул. №, вход, етаж, ап. ...................................................................................................................................................................................................................................
Област: ................................................................................. Община: ........................................................................................................................................................
Ръководител/управител (име, презиме, фамилия)
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Телефон/факс/ .................................................................................., мобилен тел. .............................................................................................................................................
 
Моля да получа съветнически услуги по посочените по-горе компоненти.
 
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по чл. 3б, ал. 1:
- получил съм пълен комплект съветнически услуги по чл. 3а, т. 1 с приемно-предавателен протокол № ......................... от офис на ГДСЗ гр. .........................
- одобрен съм за финансово подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" със заповед № ...............................................
- получавам финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5 август 2008 г., както следва: първо плащане ..................; второ плащане ................; трето плащане ................... (попълва се дата на получените плащания)
Кандидатствам за получаване на съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 3 за:
Първи път 0 Втори път 0 (отбелязва се верният отговор с "х")
 
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на заявка за плащане, при отчетността и оценката на изпълнените от НССЗ дейности по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от ПСРС.
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи.
 
Дата ........................................... Кандидат: ..................
  (подпис)


Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "б"

(Ново - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.)

Образец на писмен доклад

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕН КОМПЛЕКТ СЪВЕТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

 

 

Дата на предоставяне на доклада............................

 

 

 

(Всяка страница от попълнения доклад се подписва от лицето, получило съветническите услуги, и от експерт-координатор в офиса на НССЗ, в който е предоставен комплектът, или от лицата от офиса на НССЗ, които са предоставили консултацията)

 

 

 

Земеделски

 

производител

(Попълва се името на физическото лице, получател на съветническите услуги)

Офис на НССЗ

 

 

(Попълва се адресът на офиса)

Адрес на управление на земеделския производител

 

Тел.

Място/места на провеждане на консултациите:

Молба-декларация за

(Посочват се адресите на посещение/я на стопанството)

предоставяне на

..................................................................................................................

комплекта консултации

..................................................................................................................

№ ....... дата ........................................

..................................................................................................................

 

(Посочват се адресите на посещение/я на офиса на НССЗ)

 

.................................................................................................................

Период на изпълнение на

.................................................................................................................

комплекта съветнически

.................................................................................................................

услуги .........................................

.................................................................................................................

.........................................

Начална дата на предоставяне на

Крайна дата на предоставяне

Консултант/и:

комплекта консултации:

на комплекта консултации:

...........................................

 

 

...........................................

 

 

(Попълват се имената на лицата от офиса на НССЗ, предоставили комплекта консултации)

Изпълнени дейности в комплекта съветнически услуги:

Съветнически услуги за кандидати по чл. 3б, ал. 1, т. 1

 

1.

Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на задължителното съдържание съгласно чл. 3б, ал. 1, т. 1

0

 

 

.....................................................................................................................................................

 

 

 

....................................................................................................................................................

 

 

 

.....................................................................................................................................................

 

 

2.

Съветнически услуги съгласно чл. 3б, ал. 1, т. 3

0

 

Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на възможното съдържание съгласно чл. 3в, ал. 2, т. 1.

0

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на възможното съдържание съгласно чл. 3в, ал. 2, т. 2.

0

 

Изрично се посочва по кои елементи са предоставените консултации. В частите, по които не са предоставяни консултации, се записва "не е предоставяна съветническа услуга по елемента".

 

 

а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на технологични карти, сеитбооборот, съвети за обработка на почвата, прибиране и съхранение на продукцията);

 

 

....................................................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, определяне на торови норми и срокове за торене, начини за съхранение на торовете);

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.);

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за напояване);

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни, подходящи породи, системи за отглеждане и хранене);

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанскозначими заболявания при животните, стандарти за хигиена).

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Събрана информация:

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

Анализи и оценка

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

Препоръки

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

Предложения за решения

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

Списък с използваните нормативни актове

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

 

 

МНЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА КОМПЛЕКТА КОНСУЛТАЦИИ

 

 

 

 

Препоръките и решенията са приложими в стопанството 0

Препоръките и решенията не са приложими в стопанството 0

 

Посочват се основните ползи и подобрения

Посочват се основните причини и проблеми

 

........................................................................................

........................................................................................

 

........................................................................................

........................................................................................

 

........................................................................................

........................................................................................

 

........................................................................................

........................................................................................

 

........................................................................................

........................................................................................

 

 

Ползвател на

 

Експерт/и, предоставил/и

 

комплекта консултации:

комплекта консултации:

 

........................................

........................................

 

........................................

........................................

 

(име, позиция и подпис)

(име, позиция и подпис)

 

 

.....................................................................

 

Печат на офис на НССЗ

Експерт-координатор на офиса на НССЗ

                 Приложение № 6 към чл. 12, ал. 1

(Предишно Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1 - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., предишно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*)


Документи за изплащане на помощта
 
1. Заявка за плащане (по образец).
2. Копие от трудовия договор на изпълнителния директор на НССЗ.
3. Копие от личната карта на лицето, което подава документите.
4. Таблица със списък на кандидатите, чиито документи е подготвила НССЗ.
5. Приемо-предавателни протоколи по чл. 16, т. 8.
6. (нова - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) Оригинали на писмени доклади по чл. 16, т. 8.
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) Нотариално заверено пълномощно на представителя на НССЗ, в случай че заявката не се подава от изпълнителния директор.
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) Документ от банката за банковата сметка на ползвателя на помощта.
 


Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1

(Предишно Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 - ДВ, бр. 41 от 2011 г., в сила от 23.12.2010 г., предишно Приложение № 5 към чл. 12, ал. 1 - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 24.07.2012 г.) (*)


Форма за наблюдение и оценка на дейностите
по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Месец на извършване на дейността ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
База данни - областно ниво - за консултираните участници в мерки
112, 121, 122, 123, 141, 142, 214 и 311 на ПРСР
 
Областна служба за съвети в земеделието: .........................................................................................................................................................................................................................................................
  Имена Номер на Юридически Контакти: Възраст Пол Образо- Размер Местопо-
    земеделския статут на адрес и тел.     вание стопан- ложение -
    производител лицето         ство - ха община
  I II III IV V VI VII VIII IX
1                  
2                  
3                  
 
Легенда на попълването на таблицата:
I - трите имена на физическите лица / пълно наименование за юридическите лица
II - номер по регистъра на земеделските производители
III - попълнете цифрата, съответстваща на юридическия статут на консултираното лице според таблицата долу:
Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон 1
Физическо лице - осигурител по чл. 2 на Търговския закон 2
Едноличен търговец (ЕТ) 3
Юридическо лице 4
Други 5
IV - п.код, гр./село, община; телефон/GSM
V, VI, VII - попълват се само за физически лица и ЕТ според колона III (за "пол" се използва кодът "М" или "Ж")
VII - ползва се кодировката в анекс 1
VIII - общ размер на всички площи, стопанисвани от лицето
IX - място на дейност на стопанството, ЕКАТТЕ на общината
Продължение на базата данни за консултираните участници:
 
  Специали- Размер на Стойност на Изготвено заявление по мерки:
  зация на получените оказаните и  
  стопанството директни одобрени М 112 М 121 М 122 М 123 М 141 М 142 М 214 М 311
    плащания съветнически                
    през мина- услуги                
    лата година                  
    (лв.)                  
  X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
1                      
2                      
3                      
                       
Легенда на попълването на таблицата - продължение на базата данни за консултирани лица:
X - отбелязва се производството, чиято продукция формира повечето (над 50 %) от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството към годината на кандидатстване
XI - попълва се пълният размер на директните плащания, получени от стопанството за изминалата година
От XIII до XX - отбелязва се с "да" или "не"
 
  Одобрено заявление по мерки:
  М 112 М 121 М 122 М 123 М 141 М 142 М 214 М 311
  XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII
1                
2                
3                
                 
От XXI до XXVIII - отбелязва се с "да" или "не".
 


Анекс 1


Кодировка за образование/ квалификация в областта на земеделието
 
Индикатор Код
Фермерът отговаря на изискването за професионално образование  
в една от следните категории: I
Висше земеделско I.1.
Висше ветеринарно I.2.
Висше икономическо със земеделска насоченост I.3.
Средно земеделско I.4.
Средно ветеринарно I.5.
Средно икономическо със земеделска насоченост I.6.
С удостоверение за завършен курс от минимум  
150 часа или свидетелство за професионална  
квалификация в областта на селското стопанство I.7.
Участващ в допълнително обучение по мярка 111 I.8.
Фермерът не отговаря на изискването за професионално образование.  
Образованието на кандидата е: II
Висше образование II.1.
Средно образование II.2.
Основно образование II.3.
Без образование II.4.
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти