Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 211 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" И МЯРКА 212 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В РАЙОНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., доп. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на следните мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:
1. "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони";
2. "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони".
(2) Подпомагат се земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Допустими за подпомагане са земеделски площи, попадащи изцяло в необлагодетелстван район.
(4) Мерките по ал. 1 допринасят за постигане на следните цели:
1. поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;
2. противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;
3. поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие;
4. рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.

Чл. 2. Земеделски стопани, които са подали заявление за подпомагане за една от мерките по чл. 1, ал. 1, извършват земеделска дейност в планинските райони или в районите с ограничения, различни от планинските, през целия период на подпомагане.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 3. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Лицата по ал. 1 ползват земеделска земя при условията на чл. 2а на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.) с минимален размер на стопанството:
1. в планински райони - 0,5 ха;
2. в необлагодетелствани райони, различни от планинските - 1 ха.
(3) Подпомагат се стопанства с минимален размер на всеки парцел от 0,1 ха.
(4) Лицата по ал. 1 при поискване предоставят на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), необходимите документи, удостоверяващи правото на ползване на земеделските земи.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Кандидатите за подпомагане по реда на тази наредба са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г.) спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период от най-малко пет последователни години от първото компенсаторно плащане;
3. (нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) подават заявление за подпомагане с декларирани площи в съответния необлагодетелстван район всяка година след първото компенсаторно плащане;
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) спазват за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година законоустановените изисквания за управление по чл. 4 и 5 и приложение II, буква А и буква Б от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (L ОВ, бр. 30 от 31 януари 2009 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Разпоредбите на ал. 1, т. 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане за 2014 г. за мерките по чл. 1, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) Земеделските стопани, подали първо заявление за подпомагане по мярка 211 и мярка 212 по ПРСР 2007 - 2013 год., преди 1 януари 2014 г. трябва да подават заявления за подпомагане, съответно по подмярка 13.1 "Компенсационни плащания в планински райони" и подмярка 13.2. "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., най-малко 5 години от първото компенсаторно плащане.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ


Чл. 5. (1) Финансовата помощ се предоставя в рамките на финансовите средства, предвидени за мерките по чл. 1, ал. 1, за съответната финансова година.
(2) Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима площ, която попада в обхвата на районите по чл. 1, ал. 2, като 82 на сто от помощта се осигуряват от Европейския съюз и 18 на сто - от бюджета на Република България.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., отм. относно изменението с бр. 71 от 2013 г. с Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Размерът на финансовата помощ за допустимите площи на един земеделски стопанин в планинските райони по мярката по чл. 1, т. 1 е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за частта до 50 ха - левовата равностойност на 130 евро на хектар;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за частта над 50 до 100 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар;
3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за частта над 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., отм. с Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., отм. относно изменението с бр. 71 от 2013 г. с Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Размерът на финансовата помощ за допустимите площи на един земеделски стопанин в необлагодетелстваните райони, различни от планинските, по мярката по чл. 1, т. 2 е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за частта до 50 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за частта над 50 до 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар;
3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.) за частта над 100 ха - левовата равностойност на 15 евро на хектар.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2011 г., в сила от 23.12.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., отм. с Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)

Глава четвърта.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Заявления за подпомагане по мерките, посочени в чл. 1, ал. 1, се подават съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.).


Чл. 9. Едно и също лице може да кандидатства за подпомагане по реда на тази наредба веднъж през една календарна година.

Глава пета.
ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 97 от 2009 г.) След подаване на заявлението ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на документите, заявените данни и посочените от кандидата факти;
2. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) извършва проверки на място на част от подадените заявления;
3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическото съответствие на данните от заявлението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2009 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма за одобрената и/или отказаната помощ.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., отм. относно изменението с бр. 71 от 2013 г. с Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изплаща финансовата помощ в периода между 1 декември на годината на кандидатстване и 30 юни на следващата календарна година.

Глава шеста.
САНКЦИИ


Чл. 12. Изплащането на финансовата помощ може да се намали или откаже, когато се установи, че земеделският стопанин:
1. е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.);
3. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние за съответните пощи;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и спорът между засегнатите кандидати не е разрешен;
5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) не спазва за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година законоустановените изисквания за управление по чл. 4 и 5 и приложение II, буква А и буква Б от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003.


Чл. 13. Финансовата помощ се отказва в следните случаи:
1. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 3;
2. кандидатът за подпомагане или негов представител възпрепятства при извършване на проверка на място.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., отм. относно изменението с бр. 71 от 2013 г. с Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Земеделски стопанин, който не подаде заявление за подпомагане по време на поетия петгодишен ангажимент, се изключва от подпомагане по тази наредба и се задължава да възстанови получените до момента компенсаторни плащания за необлагодетелстваните райони или част от тях в зависимост от годината, в която e прекратил участието си в мерките, както следва:
1) след първата година - 100 %;
2) след втората година - 75 %;
3) след третата година - 50 %;
4) след четвъртата година - 25 %.
(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., отм. относно изменението с бр. 71 от 2013 г. с Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Средствата по ал. 1 се възстановяват заедно с натрупаните върху тях законни лихви от датата на уведомяването на земеделския стопанин за възникване на задължението му да възстанови сумата до датата на действителното възстановяване или приспадане на сумата.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., отм. относно изменението с бр. 71 от 2013 г. с Решение № 4401 от 13.04.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане за 2014 г. за мерките по чл. 1 ал. 1.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Разпоредбите на чл. 14 не се прилагат, ангажиментът се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин помощ в случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства.
(2) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него или наследило го лице в рамките на 10 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него или наследилото го лице е в състояние да направи това.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Първо компенсаторно плащане" е плащането, определено за първото подадено заявление за подпомагане по мерките по чл. 1, ал. 1.
2. "Допустими площи" са земеделски площи, за които земеделските стопани получават подпомагане след извършване на необходимите административни проверки и/или проверки на място на заявените от тях площи.
3. "Форсмажорни или изключителни обстоятелства" са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента;
в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е поет ангажиментът;
г) сериозно природно бедствие, което силно засяга земята на стопанството;
д) (отм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г.)
е) (зал. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) "Ново заявление за подпомагане за 2014 г." е заявление, подадено през 2014 г. от земеделски стопанин, който кандидатства за първи път за мерките по чл. 1, ал. 1 или който през предходни години е кандидатствал по мерките от чл. 1, ал. 1, но не е подал заявление за подпомагане за 2013 г.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Не са наддекларирани земеделски площи, с които земеделските стопани, подали общо заявление за единно плащане на площ за 2007 г., са кандидатствали за подпомагане по мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и по мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони", когато тези площи попадат в землища, впоследствие отпаднали от териториалния обхват, определен с Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.). За тези площи не следва да се извършва плащане, както и да се налагат санкции за бъдещ период.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.).


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Наложените санкции за заявените по § 1а площи се отменят и се извършва преизчисляване на подадените заявления.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 211 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" И МЯРКА 212 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В РАЙОНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2011 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 март 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 211 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" И МЯРКА 212 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В РАЙОНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 211 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" И МЯРКА 212 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В РАЙОНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2013 Г., ОТМ. С РЕШЕНИЕ № 4401 ОТ 13.04.2016 Г. НА ВАС - ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.02.2017 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 211 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" И МЯРКА 212 "ПЛАЩАНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В РАЙОНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 13 „ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2015 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 13 "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2018 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти