Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приета с Решение № 23 на СОС по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., в сила от 20.12.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 481 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 552 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда:
1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на Столична община;
2. Вида, съдържанието и начина на използване на знаците на Столична община;
3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията на Столична община.
(2) С наредбата се урежда и статутът на Деня на София и Празника на София.

Чл. 2. Символите на Столична община са:
1. Знаме на Столична община;
2. Герб на град София;
3. Девиз на град София;
4. Ден на град София.
5. Химн на София;


Чл. 3. Знаците на Столична община са:
1. Официален печат на Столична община;
2. Почетни книги на Столична община.


Чл. 4. Отличията на Столична община са:
1. "Почетен гражданин на град София";
2. Почетен знак на Столична община;
3. Значка на София;
4. Грамота за заслуги към Столична община.


Чл. 5. Знамето на Столична община, гербът на град София, Почетните книги на Столична община и официалния печат на Столична община се изработват в единични екземпляри.

Глава втора.
СИМВОЛИКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

I. Знаме на Столична община


Чл. 6. (1) Знамето на Столична община е символ с първостепенно значение, който изразява
самоуправлението на общината и демократичните принципи, които го характеризират.
(2) Статутът на знамето е приет от СОС на 29.07.1992 г.


Чл. 7. (1) Знамето на Столична община се изработва като уникат от копринен плат, с небесно син цвят и правоъгълна форма. В средата на знамето е разположено цветното изображение на герба на град София.
(2) Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво, която завършва в горния край със специален накрайник - пика. Дръжката на знамето образува прав ъгъл с правоъгълника на знамето.
(3) Видът на материала на знамето на Столична община, качествените и цветовите му характеристики, неговите аксесоари (пискюли, ленти, шнурове), формата и размерите на пиката и дръжката, както и вида на знамето за издигане на пилони се определят с Описание на знамето на Столична община, неразделна част от настоящата Наредба, подготвено от специалисти и одобрено от кмета на Столична община.


Чл. 8. (1) Знамето на Столична община е постоянно издигнато:
1. на входа на административната сграда на Столична община;
2. в залата за провеждане на заседания на Столичния общински съвет;
3. в кабинета на председателя на Столичния общински съвет.
4. на сградите на районните общински администрации, на кметствата на Столична община, на общинските училищни заведения и културни институти.
5. в ритуалните зали на Столична община, заедно с герба и знамето на Република България.
6. на входно-изходни магистрали на столицата.
(2) Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на кмета на Столична община.


Чл. 9. (1) Знамето на Столична община е йерархично подчинено по смисъл и значение на националното знаме на Република България.
(2) Знамето на Столична община може да бъде издигнато в столицата и в другите отделни населени места на общината по време на:
1. Националния празник на Република България;
2. Деня на София;
3. Празници, церемонии и чествания на годишнини и събития, организирани от Столична община.
(3) Редът за участие на знамето в събитията съгласно по ал. 2, начинът за разполагането му спрямо знамената на Република България, Европейския съюз и знамената на други държави и градове се определя с Правила, неразделна част от настоящата Наредба, подготвени от специалисти и одобрени от кмета на Столична община.


Чл. 10. (1) Използването на тиражирани варианти на знамето на Столична община по начин, който уронва нейния престиж, съдържа неморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство.
(2) Забранява се използването на знамето и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.
(3) Забранява се използването на знамето във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.
(4) Знамето на Столична община не може да се дарява на други населени места в страната и в чужбина.
(5) В особени случаи, с решение на Столичният общинския съвет, то може да се предостави за издигане в други населени места в страната и в чужбина, но подлежи на връщане след приключване на проявата.


Чл. 11. (1) Със заповед на кмета на Столична община знамето може да бъде възпроизвеждано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на неговите основни елементи.
(2) Знамето на Столична община се патентова в патентното ведомство на Република България.

II. Герб на София


Чл. 12. (1) Гербът на София е символ, който изразява идентичността на столицата.
(2) Гербът е създаден и утвърден през 1900 г. с указ № 115, обнародван в "Държавен вестник" бр. 91/02.04.1900 г. Той допълнително е оформен през 1911 г.
(3) Гербът се изработва във формата на щит, разделен по осите на четири полета. В горните две стилизирано са представени образът на Улпия Сердика, зает от антична монета и църквата "Св. София", свързани с името на града, а в долните две съответно - планината Витоша, символ на връзката на града с природата и статуята на Аполон Медикус, олицетворяваща лечебните минерални извори в и около София. В средата на общия щит, върху малък щит, е изобразен изправен лъв, който символизира приемствеността със старата столица на България - Велико Търново. Над щита е поставена зидова корона, символизираща градските гербове. Дъгообразно под щита върху лента с две маслинови клонки е изписан девизът на София "Расте, но не старее".
(4) Гербът на София присъства като елемент на знамето на Столична община, на официалния печат на Столична община, на почетния знак на Столична община, на значката на София и на грамотата за заслуги към Столична община.
(5) Гербът на София е задължителен графичен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Столична община.


Чл. 13. (1) Гербът на София има следните форми:
1. пластична
2. графична - черно-бяла
3. графична - цветна.
(2) (Доп. - Решение № 481 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г.) Гербът на София в пластичен вариант се поставя в заседателната зала на Столичния общински съвет, на фасадата на сградата на Столична община, на фасадите на общинските учебни заведения, културни институти и болници, върху елементите от градското обзавеждане, в ритуалните зали на Столична община заедно със знамето на Столична община и знамето на Република България, както и в кабинетите на:
1. кмета на Столична община;
2. председателя на Столичния общински съвет;
3. секретаря на Столична община;
4. заместник кметовете на Столична община;
5. районните кметове;
6. кметовете на кметства.
(3) Гербът на София в графичен вариант - цветно изображение се поставя на:
1. покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии, организирани от Столична община и Столичния общински съвет;
2. официални документи, които се подписват от председателя на Столичния общински съвет и кмета на общината;
3. удостоверения за отличията на Столична община;
4. бланки - изходяща кореспонденция на Столична община до държавни институции, международни организации и посолства;
5. (нова - Решение № 481 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г.) Върху автомобилния парк, собственост на Столична община - постоянно или върху МПС, използвани по дългосрочни договори за обезпечаване на общински функции - до прекратяване на съответния договор;
6. (нова - Решение № 481 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г.) Върху униформите на служителите на общинска полиция и върху индивидуалната екипировка на участниците в Доброволното формирование за защита при бедствия и ликвидиране на последиците от тях на територията на СО.
(4) Гербът на София в графичен вариант - черно-бяло изображение се поставя задължително на бланки на Столична община и Столичен общински съвет за изходяща кореспонденция освен случаите посочени в ал. 3, т. 4.


Чл. 13а. (Нов - Решение № 481 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г.) Гербът на град София се поставя и в други случаи за официални и представителни нужди със съгласието на кмета на Столична община.


Чл. 14. Гербът на София може да се връчва, като отличие в три форми:
1. Знак с лента, връчван на удостоените със званието "Почетен гражданин на София";
2. Почетен знак на Столична община;
3. Значка на София.


Чл. 15. (1) Използването на тиражирани варианти на герба на София по начин, който уронва престижа на София, съдържа неморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство.
(2) Забранява се използването на герба и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.
(3) Забранява се използването на герба във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.


Чл. 16. (1) Със заповед на кмета на Столична община гербът може да се възпроизвежда в различни сувенирни варианти, да бъде отпечатван на хартия, да се увеличава или намалява при спазване на съотношенията между отделните негови елементи.
(2) Гербът на София се поставя на входно-изходните пътни артерии в светлоотразяващ вариант.
(3) Гербът на София се патентова в патентното ведомство на Република България.

III. Ден на София


Чл. 17. (1) Денят на София се отбелязва ежегодно на 17 септември на църковния празник "Св. мъченици София и трите й дъщери Вяра, Надежда и Любов".
(2) Промяна на денят на София се определя с местен референдум.
(3) Кметовете на райони в Столична община могат да определят дни за празник на съответния район.


Чл. 18. (1) Празникът за деня на София се организира и провежда от кмета на Столична община.
(2) Програмата на празника се утвърждава от кмета на общината.
(3) Подготовката и провеждането на Празника на София се финансират от:
1. Бюджета на Столична община;
2. Спонсорство и реклама;
3. Други, разрешени от закона източници.
(4) Проектът за бюджет за организиране и провеждане на Празника на София се внасят за утвърждаване от Столичния общински съвет в срок до 31 юли.
(5) Проектите за бюджети за организиране и провеждане на празниците по райони се утвърждават с годишния бюджет на Столична община по предложение на кметовете на райони.


Чл. 19. (1) В деня на София се провежда тържествена сесия на Столичния общински съвет, на която се връчват отличията на Столична община.
(2) След тържествената сесия на Столичния общински съвет пред църковния храм "Св. София" се провежда тържествена церемония, посветена на деня София.


Чл. 20. (1) Във връзка с деня на София, както и във връзка с други празници и чествания на годишнини и събития Столична община връчва награди на български и чуждестранни граждани с принос и заслуги за развитието на столицата.
(2) Статутът на наградите на Столична община се приема от Столичния общински съвет по предложение на кмета на град София и е неразделна част от настоящата наредба.

IV. Почетни книги на Столична община


Чл. 21. (1) Почетните книги на Столична община отразяват съществени събития и значимите приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на София.
(2) Почетните книги на Столична община са:
1. Книга на почетните граждани на София.
2. Книга на носителите на Почетен знак на Столична община.
3. Книга на удостоените със Значката на София.
4. Златна книга на Столична община.


Чл. 22. (1) Право на вписване в Почетните книги по чл. 21, ал. 2, т. 1, 2, 3 имат съответно:
1. Удостоените със званието "Почетен гражданин" на София;
2. Удостоените с Почетния знак на Столична община;
3. Удостоените със Значката на София;
(2) В Златната книга на Столична община се вписват изявени личности от страната и чужбина с принос за развитието на столицата, които получават правото в книгата да изразят отношението си към град София.


Чл. 23. (1) Вписването в Почетните книги става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др.
(2) На удостоените с вписване в Почетните книги се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на София и председателя на Столичния общински съвет, подпечатано с официалния печат на Столична община;
(3) Обявяването на решението за удостояване с вписване в Почетната книга се извършва от председателя на СОС.
(4) Оригиналите на почетните книги се съхраняват от кмета на Столична община или упълномощено от него лице, а съдържанието им се публикува в интернет страницата на Столична община.

V. Официален печат на Столична община


Чл. 24. (1) Официалният печат на Столична община има кръгла форма. Той представлява композиция, която включва в централната си част пластичен вариант на герба на град София.
(2) Графичното изображение на печата с определяне на вида и размера на шрифтовата гарнитура и описанието на композицията се определят с Описание на официалния печат на Столична община, неразделна част от настоящата Наредба, подготвено от специалисти и одобрено от кмета на Столична община.
(3) Официалният печат на Столична община се съхранява от кмета или изрично упълномощено от него лице.


Чл. 25. (1) Официалният печат на Столична община се полага след подписа на кмета на общината или председателя на Столичния общински съвет, върху оригинала на:
1. споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно и представително значение за Столична община.
2. представителни документи за отношенията на Столична община с други държави и побратимени градове;
3. удостоверения и препис-извлечения за удостояване със званието "Почетен гражданин на град София";
4. удостоверения за удостояване с Почетен знак на Столична община и Значка на София;
5. грамоти за заслуги и крупни дарения към Столична община;
6. удостоверения за вписване в Почетната книга на Столична община.
7. декларации от името на Столична община.
8. други документи с представителен за Столична община характер или изискуеми по закон.
(2) Официалният печат на Столична община не се поставя върху документи от административно-правен и частноправен характер. Върху такива документи се поставя обикновен печат.

Глава трета.
ОТЛИЧИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

I. Почетен гражданин на София


Чл. 26. Званието "Почетен гражданин на София" се присъжда на български и чуждестранни граждани за:
1. изключителен принос и заслуги за развитието на Столична община;
2. изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот;
3. изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град София и Столична община;
4. дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности свързани със социалното
подпомагане и развитието на гражданското общество в столицата;
5. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;
6. проявен изключителен героизъм.


Чл. 27. (1) Писмено предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на София" могат да правят:
1. кметът на Столична община;
2. председателят на Столичния общински съвет;
3. от най-малко петнадесет общински съветници;
4. обществени и професионални организации и творчески формирования;
5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.
(2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до Столичния общински съвет и трябва да бъдат придружени от:
1. подробни мотиви;
2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Столична община (прилагат се и копия от документи);
3. биография на предлагания кандидат;
4. писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието или неговите наследници;
5. (нова - Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г.) писмена декларация за непринадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


Чл. 28. (1) Докладът до Столичния общински съвет за вземане на решение по предложенията за удостояване със званието "Почетен гражданин на София" се подготвя от комисия в състав: кмет на Столична община, председател на Столичния общински съвет, председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания и секретар на Столична община;
(2) (Изм. - Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г.) Столичният общински съвет взема решение по направените предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
(3) Ако предложеният за удостояване със званието "Почетен гражданин на София" не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години.


Чл. 29. (1) След вземане на решението на удостоения се изпращат копие от решението на Столичния общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за удостояване със званието.
(2) Решението на СОС по ал. 1, както и докладът до Столичния общински съвет за удостояване със званието "Почетен гражданин на София" се публикуват на Интернет-страницата на Столична община.


Чл. 30. (Изм. - Решение № 552 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г.) (1) Удостояване със званието "Почетен гражданин на София" се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Общинския съвет в Деня на София или друг ден, определен с решение на СОС.
(2) При невъзможност на удостояваното със званието лице да присъства на тържествената сесия на Столичния общински съвет в Деня на София, удостояването може да бъде направено на всяка редовна сесия на общинския съвет.
(3) В случай, че удостояваното лице не може да присъства на която и да е от сесиите по ал. 1 и ал. 2, по решение на председателския съвет на Столичния общински съвет удостояването може да бъде направено на официална церемония в подходящ и за двете страни ден, в присъствието на кмета на Столична община, председателя на Столичния общински съвет, председателя на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и представители от всички политически партии, представени в общинския съвет.


Чл. 30а. (Нов - Решение № 552 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г.) (1) На удостоените със званието "Почетен гражданин на София" се връчва Почетен знак и лента, която е с цвета на знамето на Столична община, както и удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на София и председателя на Столичния общински съвет, подпечатано с официалния печат на Столична община.
(2) Почетният знак с лента и документът за званието "Почетен гражданин на София" се връчват от председателя на Столичния общински съвет.
(3) В книгата на почетните граждани на Столична община се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на СОС и датата на връчване на званието.
(4) Почетните знаци с лента се регистрират и се съхраняват от председателя на Столичен общински съвет.


Чл. 31. (1) Столичният общински съвет със свое решение може да отнеме званието "Почетен гражданин на София" на лица, които:
1. след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за три години и имат влязла в сила присъда;
2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България;
3. писмено са заявили това свое желание;
4. (нова - Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г.) при подаване на неверни данни в декларацията по чл. 27, ал. 2, т. 5.
(2) (Изм. - Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г.) Решението за отнемане на званието се приема от Столичния общински съвет с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
(3) Лишените от званието "Почетен гражданин на София" са длъжни да върнат Почетния знак с лента и удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.


Чл. 32. При загубване или унищожаване на удостоверението за присъждане на звание "Почетен гражданин на София" по независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба до Столичния общински съвет.


Чл. 33. (1) Носителите на званието "Почетен гражданин на София" имат право:
1. да бъдат включвани в състава на представителни делегации на град София в страната и чужбина за сметка на общинския бюджет;
2. да присъстват на заседания на СОС с право на съвещателен глас;
3. да участват в чествания и празници, организирани от Столична община.
(2) Столична община поддържа връзка с почетните граждани. Кани ги на тържества, отправя им поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, организира с тях срещи, полага грижи за паметните им плочи.


Чл. 34. (1) За времето на един мандат Столичният общински съвет може да удостои със званието "Почетен гражданин на София" не повече от 33 български граждани.
(2) Званието "Почетен гражданин на София" може да се присъжда и посмъртно.

II. Почетен знак на Столична община


Чл. 35. (1) Почетният знак на Столична община представлява цветно релефно изображение на герба на град София, изработено от метал. 3накът е поставен върху подложка в червена кутийка с герба на София върху капака и надпис: "Столична община. Почетен знак".
(2) Почетният знак на Столична община е учреден от Столичния централен общински съвет съгласно Протокол 44 от 11 май 1929 г.


Чл. 36. (1) Почетният знак се присъжда на български и чуждестранни граждани, общински служители и общински съветници, които имат значителен принос в развитието на града и заслуги към неговите граждани;
(2) Почетният знак може да се връчва и като колективно отличие.
(3) Почетният знак се връчва на всички столични кметове.


Чл. 37. Мотивите за отличаване с Почетния знак на Столична община са:
1. значими постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването и спорта;
2. значима обществено-полезна дейност, дарителство и дейности свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в столицата;
3. проявен героизъм;
4. реализация на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на столицата.
5. принос, свързан с развитието и популяризирането на името на град София и Столична община;
6. значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото наследство и екологичното равновесие на територията на Столична община.


Чл. 38. (1) Писмено предложение за присъждане на Почетния знак на Столична община могат да правят:
1. кметът на Столична община;
2. председателят на Столичния общински съвет;
3. от най-малко десет общински съветници;
4. обществени и професионални организации и творчески формирования;
5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка.
(2) Предложенията по ал. 1 се отправят до Столичния общински съвет и трябва да бъдат придружени от:
1. подробни мотиви;
2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Столична община (прилагат се и копия от документи);
3. биография на предлагания кандидат;
4. писмено съгласие на кандидата за удостояване с Почетния знак на Столична община;
5. (нова - Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г.) писмена декларация за непринадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


Чл. 39. (1) Докладът до Столичния общински съвет за вземане на решение за присъждане на Почетния знак на Столична община се подготвя от комисия в състав: кмет на Столична община, председател на Столичния общински съвет, председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания и секретар на Столична община;
(2) Докладът до Столичния общински съвет за присъждане на Почетния знак на Столична община на общински съветници се изготвя от председателя на Столичния общински съвет.
(3) (Изм. - Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г.) Столичният общински съвет взема решение по направените предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
(4) Ако предложеният за награждаване с Почетния знак на Столична община не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години.


Чл. 40. (1) След вземане на решението за присъждане на Почетния знак на Столична община на удостоения се изпращат копие от решението на Столичния общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за връчване на Почетния знак.
(2) Решението на СОС по ал. 1, както и докладът до Столичния общински съвет за присъждане на Почетния знак на Столична община се публикуват на Интернет-страницата на Столична община.


Чл. 41. (1) Връчване на Почетния знак на Столична община се извършва от председателя на
Столичния общински съвет на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Столичния общински съвет в Деня на София или в друг ден, определен с решение на СОС.
(2) На наградените с Почетния знак на Столична община се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на град София и председателя на Столичния общински съвет, подпечатано с официалния печат на Столична община;
(3) В Книгата на носителите на Почетния знак на Столична община се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на СОС и датата на връчване на Почетния знак.
(4) Почетните знаци са номерирани и се съхраняват от председателя на СОС.


Чл. 42. (1) Почетният знак се поставя отляво и се носи при всички традиционни и официални български празници, градски и национални тържества и ритуали.
(2) Почетният знак на Столична община може да се присъжда и посмъртно.

III. Значка на София


Чл. 43. (1) Значката на София представлява контурно изображение на герба на град София с цвета на знамето на града. Тя има характер на отличие. Изработва се от метал, а графичното и цветното й изображение се приемат с решение на Столичния общински съвет.
(2) Статутът на значката на София е приет с Решение N 5 на СОС от 16.09.1997 г.


Чл. 44. (1) Значката на София се връчва на:
1. кмета на Столичната община;
2. общинските съветници;
3. районните кметове;
4. заместник-кметовете, секретаря и главния архитект на Столична община.
(2) Значката на София се носи при изпълнение на служебните задължения, както и по време на Националния празник на Република България, официалните празници, празника на София и други градски и национални тържества и ритуали, от лицата по ал. 1.


Чл. 45. (1) По предложение на кмета на СО и на председателя на СОС, с решение на Столичният общински съвет със Значката на София се отличават:
1. български и чуждестранни граждани с особени заслуги при изпълнението на своя граждански или служебен дълг;
2. дейци на науката, културата, образованието, здравеопазването и спорта с принос в развитието на града и съхраняването на историческата му памет;
3. граждани, проявили висока гражданска доблест и отстояващи обществено значими интереси;
4. талантливи ученици и студенти, спечелили призови места в международни конкурси и олимпиади;
5. дарители.
(2) Предложенията за награждаване със Значка на София съдържат мотиви за удостояването, повод и биография на предлаганото за удостояване лице.


Чл. 46. (1) (Изм. - Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г.) Значката на София се присъжда с решение на Столичния общински съвет, взето с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
(2) След вземане на решението за удостояване със Значката на София на удостоения се изпращат копие от решението на Столичния общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за връчване на Значката на София.
(3) Решението на СОС по ал. 1, както и докладът на кмета до Столичния общински съвет за присъждане на Значката на София се публикуват на Интернет-страницата на Столична община.
(4) Ако предложеният за награждаване със Значката на София не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 1 година.


Чл. 47. (1) Значката на София се връчва при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Столичния общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др.
(2) На наградените се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на Столична община и председателя на Столичния общински съвет, подпечатано с официалния печат на Столична община.
(3) В Книгата на удостоените със Значката на София се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на СОС и датата на връчване на Значката на София.


Чл. 48. (1) Значката на София се връчва на кмета на Столична община и на общинските съветници от председателя на СОС.
(2) Значката на председателя на СОС се връчва от най-възрастния общински съветник.
(3) Значката на София, извън лицата упоменатите в ал. 1 и ал. 2, се връчва от Кмета на Столична община.
(4) Значката на София може да се връчва и посмъртно.


Чл. 49. Като знак със сувенирен и рекламен характер по утвърден от кмета на СО образец и негова заповед може да се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се разпространява и продава в подходящи за целта търговски обекти. Значката на София се патентова от Столична община.

IV. Грамота за заслуги към Столична община


Чл. 50. (1) Грамотата за заслуги към Столична община е официален документ, който се връчва на български и чуждестранни граждани:
1. дейци на науката и образованието, чиито постижения представляват принос в развитието на Столична община;
2. автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на София или дали своя принос за обогатяване културата на столицата;
3. спортисти и спортни деятели с високи постижения за прославата на София;
4. проявили героизъм и гражданска доблест;
5. ученици и студенти, спечелили призови места в международни конкурси и олимпиади;
6. дарители.
(2) Грамотата представлява композиционно и цветово решение на почетния знак на Столична община и надпис "Грамота за заслуги към Столична община". В нея се вписва името на отличения, номера и датата на връчването, както и мотивите за присъждане. Графичното и цветното изображение на грамотата се изразходват от специалисти и се одобряват от Кмета на Столична община.


Чл. 51. (1) Инициатива за връчване на Грамотата за заслуги към Столична община имат:
1. кмета на Столична община
2. общинските съветници
3. кметовете на райони
4. неправителствени организации
5. обществени институции
6. директорите на културни институти
7. ректорите на висшите училища в София
8. директорите на училища
(2) Удостояването с Грамотата за заслуги към Столична община се извършва със заповед на кмета на Столична община.
(3) Грамотите се връчват при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Столичния общински съвет, юбилейни годишнини и чествания и др.


Чл. 52. За издадените грамоти се води отделен регистър по утвърден от кмета на Столична община образец. Регистърът се съхранява от кмета на общината или от изрично упълномощено от него лице.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 53. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 50 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват до 5 000 лева.
(3) Когато повторното нарушение е свързано с упражняване на професия или дейност, регламентирана с акт на СОС, виновните лица се наказват с временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
(4) Установените в тази наредба наказания се налагат, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг нормативен акт от по-висока степен,


Чл. 54. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Столична община или определен от него зам.-кмет въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от Общинската администрация.


Чл. 55. За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни постановления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 16, чл. 22, ал. 1, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.


§ 2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.


§ 3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на Столичния общински съвет.


§ 4. За неуредени в настоящата наредба въпроси СОС приема отделни решения.


§ 5. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба Кметът на Столична община организира изработването от специалисти на Описание на знамето на Столична община, Правила за реда за участие на знамето в празници, церемонии и чествания на годишнини и събития, организирани от Столична община и Описание на официалния печат на Столична община.


§ 6. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба Кметът на Столична община внася за приемане от Столичния общински съвет Статут на наградите на Столична община.


§ 7. Наредбата е приета на заседание на СОС с Решение № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г. и отменя Правилника за отличията на СОС приет с Решение № 2 по Протокол № 32 от 16.09.1997 г.


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти