Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМЕН ДОСТЪП ДО МРЕЖИТЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ ОПЕРАТОРИ НА УНИВЕРСАЛНА ПОЩЕНСКА УСЛУГА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕЯ

Приета с ПМС № 73 от 04.04.2008 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г.


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за предоставяне на взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори с издадена индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или на част от нея, наричани по-нататък "оператори".
(2) Достъпът до мрежата включва заедно или поотделно приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на пощенски парични преводи.

Чл. 2. (1) Операторите разработват и представят в Комисията за регулиране на съобщенията за съгласуване изготвените проекти на типови договори за условия за взаимен достъп до мрежата си.
(2) Проектите на типови договори задължително съдържат:
1. предмет на договора;
2. списък на местата за достъп до пощенската мрежа, както и тяхното местоположение, условия и срокове за откриването или закриването им;
3. предоставяните услуги, включително стандарти и изисквания за качество;
4. технически и технологични параметри за приемането, пренасянето и доставянето на пощенските пратки и извършването на пощенските парични преводи;
5. финансови условия, включително цени и условия за разплащане;
6. изисквания за пощенската сигурност и опазване тайната на кореспонденцията съгласно Наредба № 6 от 2003 г. за изискванията за пощенската сигурност (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 93 от 2006 г.) и мерките за опазване тайната на кореспонденцията по чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги;
7. права и задължения на страните;
8. условия за допускане на служители на операторите и условия за проверка от операторите;
9. условия и срокове за отказ за предоставяне на достъп до мрежата на операторите;
10. рекламации и неустойки, които задължително включват изискванията на чл. 23, ал. 3 и 4 от Закона за пощенски услуги;
11. разрешаване на спорове;
12. срок на договора и условия за прекратяването му.


Чл. 3. (1) В двуседмичен срок от датата на постъпването им в Комисията за регулиране на съобщенията проектите на типови договори по чл. 2 се представят за становище в Комисията за защита на конкуренцията относно спазване нормите на конкурентното право.
(2) Комисията за защита на конкуренцията в тримесечен срок от датата на получаване на проектите на типови договори по ал. 1 се произнася относно ефекта на типовия договор върху конкуренцията между операторите на пощенски услуги. Ако констатира ограничаване на конкуренцията, Комисията за защита на конкуренцията може да препоръча на Комисията за регулиране на съобщенията да даде задължителни указания за преработване на конкретни договори.
(3) В едномесечен срок от датата на получаване на становището на Комисията за защита на конкуренцията Комисията за регулиране на съобщенията се произнася с решение в съответствие с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията, като при необходимост дава задължителни указания.


Чл. 4. (1) Взаимното свързване между мрежите на операторите се осъществява чрез сключен договор въз основа на съгласуваните от Комисията за регулиране на съобщенията типови договори и писмено искане от оператор за достъп до мрежата на друг оператор.
(2) Операторите могат да предлагат в договорите и други условия, които не противоречат на съгласуваните от Комисията за регулиране на съобщенията типови договори.
(3) Операторите публикуват на страницата си в интернет и по друг подходящ начин съгласуваните от Комисията за регулиране на съобщенията типови договори за достъп до мрежите.
(4) Изменения в съгласуваните от Комисията за регулиране на съобщенията типови договори се извършват по реда на чл. 3.


Чл. 5. Операторите могат да осигуряват и да договарят достъп до мрежите си и на мрежи на оператори на неуниверсални пощенски услуги, когато това е практически възможно.


Чл. 6. (1) Оператор, получил искане за сключване на договор за достъп до мрежата си от друг оператор, е длъжен да го разгледа в 45-дневен срок от датата на получаване на искането и да предостави на другия лицензиран пощенски оператор информация за технически и технологични възможности и финансови условия за свързване на мрежите въз основа на съгласувания от Комисията за регулиране на съобщенията типов договор.
(2) При постигане на съгласие относно искането по ал. 1 в срок не по-дълъг от два месеца от датата на постъпилото искане операторите сключват договор за взаимен достъп.
(3) В случай че оператор откаже достъп до мрежата си, той е задължен да представи писмено мотивите си и съответните доказателства по конкретното искане на оператора, поискал достъп, в 45-дневен срок от датата на получаване на предложението.


Чл. 7. (1) В случай че операторите не постигнат съгласие за сключване на договор за взаимен достъп, всеки от тях не по-рано от два месеца и не по-късно от три месеца от датата на искането за сключване на договора може да отправи писмено искане в Комисията на регулиране на съобщенията.
(2) В искането по ал. 1 задължително се посочват обстоятелствата, на които то се основава, в какво се състои искането и подпис на лицето, което го прави.
(3) Към искането по ал. 1 заинтересуваното лице прилага заверени копия на документи, доказващи изложените обстоятелства.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията в двумесечен срок от постъпване на искането с решение дава становище на операторите за условията и реда за взаимното свързване.
(5) Преди да постанови решение по ал. 4, Комисията за регулиране на съобщенията може да изиска становище от Комисията за защита на конкуренцията относно приложимостта на Закона за защита на конкуренцията при разглеждане на съответното искане.


Чл. 8. (1) Операторите изпращат сключените договори за взаимен достъп до пощенските си мрежи в Комисията за регулиране на съобщенията в срок до 7 дни от влизането им в сила.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска становище от Комисията за защита на конкуренцията относно ефекта на конкретния договор върху конкуренцията между операторите на пощенски услуги.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Операторите са задължени да разработят и представят в Комисията за регулиране на съобщенията проектите на типови договори по чл. 2 в срок два месеца от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


§ 2. Задълженията за разработване и представяне в Комисията за регулиране на съобщенията на проекти на типови договори за достъп до пощенските си мрежи за пощенски оператори, лицензирани след обнародването на наредбата, се вписват в индивидуалните лицензии.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 15, ал. 1, т. 21 от Закона за пощенските услуги.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти