Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА "ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(2) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярката:
1. подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски райони;
2. подкрепа за придобиването на умения за създаването и функционирането на такива групи на местно ниво;
3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие;
4. насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие.

Чл. 2. Мярката се прилага в селските райони на страната, определени в приложение № 1.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансовата помощ се предоставя за осъществяване на следните дейности:
1. проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;
2. обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;
3. обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;
4. учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи (МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;
5. работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;
6. информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;
7. разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;
8. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
(2) Финансова помощ не се предоставя за дейности, извършени преди началната и след крайната дата на проекта, определени в договора за предоставяне на финансовата помощ.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 4. Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи, свързани с дейностите, посочени в чл. 3, ал. 1.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният е левовата равностойност на 100 000 евро.
(2) Един кандидат може да бъде подпомаган в рамките на един или няколко проекта, одобрени по реда на тази наредба, до максималната обща стойност на финансовата помощ - левовата равностойност на 100 000 евро, за една и съща територия.
(3) За подпомагане на нов проект по реда на тази наредба се кандидатства след изпълнение и отчитане на предходния проект.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Финансовата помощ се изплаща за възстановяване на направени допустими разходи съгласно одобрения бюджет на проекта и в размерите и сроковете, посочени в договора за подпомагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Финансовата помощ се изплаща най-много на 4 части, като последното плащане е окончателно и се извършва след приключването на проекта.
(3) Датата на първото искане за плащане не може да бъде по-рано от 1 месец след началната дата на проекта.
(4) Общият размер на отделните плащания преди окончателното не може да надхвърля 80 % от стойността на допустимите разходи по проекта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Размерът на всяко искане за одобрение на разходите, с изключение на окончателното не може да бъде по-малък от 10 % от стойността на допустимите разходи по проекта.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 7. (1) За подпомагане по реда на тази наредба могат да кандидатстват:
1. общини от селските райони, съгласно приложение № 1;
2. юридически лица с нестопанска цел;
3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е свързан с дейностите по чл. 3, ал. 1.
(2) Кандидатът и неговите партньори трябва да имат адрес на управление на територията на селския район, в който ще се развива подпомаганият проект.
(3) Когато кандидатът е лице по ал. 1, т. 2 и 3, трябва да отговаря на следните условия:
1. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. да не е в открито производство по несъстоятелност или да не е обявен в несъстоятелност;
3. да не е в производство по ликвидация;
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата.
(4) Кандидатът и/или неговите партньори трябва да имат предишен опит (поне един проект за последните три години) в проекти, осъществявани чрез партньорство.

Раздел IV.
Изисквания към проекта


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Проектите се осъществяват като публично-частни партньорства на трима партньори, като единият от тях кандидатства и получава финансовата помощ.
(2) Публично-частното партньорство по ал. 1 трябва да включва по един представител на община/и, стопанския и нестопанския сектор от съответната територия за създаване на МИГ.
(3) Партньорите подписват декларация за партньорство по образец съгласно приложение № 2 за периода на изпълнение на проекта. Декларацията за партньорство трябва да е придружена от документи, показващи публичността и прозрачността в избора на представители на стопанския и нестопанския сектор в партньорството по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) За една територия може да се подпомага само едно партньорство, подкрепено от съответната/те община/и с решение на общинския/те съвет/и. Решението съдържа следните точки:
1. партньорите по проекта, избрани по условията на ал. 3;
2. кандидатът за финансово подпомагане по проекта;
3. лицето, което представлява общината/те по проекта и подписва декларацията за партньорство.
(5) Проектите трябва да се осъществяват на определена територия в селските райони с минимум 10 000 и максимум 100 000 души население.
(6) Проектите се изпълняват в рамките на период не по-кратък от 10 месеца и не по-дълъг от 20 месеца. Крайният срок за осъществяването им е до края на 2011 г.


Чл. 9. Един проект трябва задължително да включва най-малко пет от дейностите по чл. 3, ал. 1.


Чл. 10. Подпомагат се проекти, получили най-малко 50 точки по критериите за оценка, съгласно приложение № 3.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) За изпълнение на дейности по чл. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 8 кандидатът за финансово подпомагане предлага най-малко двама експерти за оказване на методическа помощ, които да покриват следните четири експертни области:
1. модератори на процеса за въвличане на местните общности в дейности по създаване на местна инициативна група, мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на стратегия за местно развитие;
2. експерти за разработване на стратегия за местно развитие, свързано със събиране, обработване на данни и изготвяне на аналитични материали и финален вариант на стратегията;
3. експерти по административно устройство и укрепване на административните умения на потенциални МИГ;
4. експерти по подготовка и провеждане на обучения към различни целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.
(2) Кандидатът за финансово подпомагане може да избира експерти за оказване на методическа помощ от списък, одобрен от управляващия орган на ПРСР и публикуван на електронната страница на МЗХ.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) Кандидатите за експерти за оказване на методическа помощ могат да бъдат само физически лица, отговарящи на изискванията, посочени в приложение № 4.
(2) Експертите по ал. 1 не могат да бъдат служители в публичната администрация на национално, регионално или общинско ниво.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) Кандидатите за експерти, които не са включени в списъка, подават формуляр за кандидатстване съгласно образец по приложение № 5 заедно с посочените в него документи, доказващи посочените факти и обстоятелства, на хартиен носител и в електронно копие на CD към съответното заявление за подпомагане за предоставяне на финансова помощ.
(2) Министерството на земеделието и храните набира кандидатите за включване в списъка по чл. 11, ал. 2, като публикува обява в национални медии и на електронната страница на МЗХ, която съдържа изискванията към експертите, сроковете и начина на подаване на документите за участие в процедурата по подбор на експертите.
(3) Приемането на документи за кандидатстване за участие в процедурата по подбор на експерти по ал. 2 се извършва до септември 2009 г.
(4) Кандидатите по ал. 2 подават формуляр за кандидатстване по образец, посочен в приложение № 5, заедно с посочените в него документи, доказващи посочените факти и обстоятелства, на хартиен носител и в електронно копие на CD в деловодството на МЗХ или по пощата на адреса на МЗХ.
(5) Едно лице може да кандидатства за включване в повече от една експертна група, като за всяка група класирането е отделно.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) Процедурата по одобрение на експертите се провежда на два етапа:
1. подбор по документи;
2. тест след провеждане на задължителното обучение.
(2) Подборът по документи се извършва от управляващия орган на ПРСР при МЗХ.
(3) Министерството на земеделието и храните организира обучение по ПРСР и ЛИДЕР подхода за всички експерти, одобрени по ал. 1, т. 1.
(4) След приключване на обучението се провежда тест за оценка на кандидатите. За успешно издържали теста се считат кандидатите, набрали поне 70 % от общия брой точки.
(5) Успешно издържалите теста се включват в списък на групите експерти, който се публикува на електронната страница на МЗХ.
(6) В случай че посочените от кандидата за финансово подпомагане експерти не бъдат одобрени, те следва да бъдат заменени.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 17. Допустимите разходи за осъществяването на проектите са:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) разходи за заплащане на експертите по чл. 11, ал. 1 и 2, координатора на проекта и един технически асистент;
2. разходи за наемане на външни експерти за извършване на предвидените дейности по проекта;
3. разходи за покупка на ново офис оборудване и офис техника в размер до 10% от бюджета по проекта;
4. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) разходи за външни услуги, необходими за оперативното функциониране на офиса и разходи за наем на офис за срока на изпълнение на проекта;
5. разходи за офис консумативи, канцеларски материали и копиране;
6. разходи за софтуер, свързан с осъществяваната дейност;
7. разходи за преводачески услуги;
8. разходи за външни изпълнители за извършване на проучвания и оценки, събиране на информация, подготовка и провеждане на информационни кампании, подготовка и разпространение на информационни материали, подготовка и провеждане на семинари и обучения, създаване и поддържане на електронна страница;
9. организационни разходи за провеждане на семинари и обучения, работни и партньорски срещи, наем зали и оборудване;
10. транспортни разходи в страната и чужбина, предвидени в бюджета и изчислени съгласно Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
11. разходи за нощувки и дневни, предвидени в бюджета и изчислени съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина;
12. такси за участия в изложения, конференции, срещи, обучения;
13. държавни и нотариални такси за регистриране на местната инициативна група;
14. правни услуги, които се отнасят до регистриране на местната инициативна група и до сключването и изпълнението на договори във връзка с осъществяваната дейност.


Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Не са допустими следните разходи:
1. разходи за дължими лихви;
2. разходи за лизинг;
3. разходи за закупуване на недвижими имоти;
4. разходи за закупуване на оборудване втора употреба;
5. разходи за закупуване на моторни превозни средства;
6. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) данък добавена стойност с изключение на невъзстановимия, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 4, 5, ал. 1 от Шестата директива на Съвета 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота - Обща система за данък добавена стойност: единна основа за оценка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Не се предоставя финансова помощ за разходи за заплащане на координатор или технически асистент по проекта, когато тези лица са служители на общинска администрация, с изключение на случаите, когато при изпълнение на дейностите по проекта са в неплатен отпуск.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление за подпомагане по образец (приложение № 6), и прилагат документите, посочени в ал. 2, до Министерството на земеделието и храните, дирекция "Развитие на селските райони", отдел "Селски райони и местни инициативи".
(2) Към заявлението за подпомагане се прилагат следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) удостоверение за актуално състояние на кандидата и неговите партньори, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане (не се изисква от общините и лица, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията);
2. копие на съдебно решение, когато е приложимо;
3. препис от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице;
4. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС), издадено от компетентния орган по приходите, в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС;
6. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)
7. удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване;
8. декларацията за партньорство съгласно приложение № 2;
9. решение на общинския/те съвети, определящо партньорите по проекта, кандидата за финансово подпомагане по проекта, лицето, което представлява общината/те по проекта и подписва декларацията за партньорство по чл. 8, ал. 4;
10. документи за избор на представители на стопанския и нестопанския сектор, партньори по проекта;
11. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) формуляри за кандидатстване по чл. 13, ал. 3 (когато е приложимо) или договори с външни експерти за оказване на методическа помощ от списъка на МЗХ;
12. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) автобиография на координатора на проекта и автобиография на техническия асистент.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Копията на документите по ал. 2, т. 2, 3 и 5 се представят заверени от кандидата на всяка страница.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Документите по чл. 19 се подават след покана, публикувана в поне един национален всекидневник и на електронната страница на МЗХ, три пъти годишно до края на 2009 г.


Чл. 21. (1) Пакетът от документи се подава в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или лично.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Заявлението за подпомагане и всички приложения към него се представят в оригинал, и едно електронно копие на диск (CD) като таблицата за допустимите разходи по дейности се представя в Ексел (Excel) формат.
(3) Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен от легализиран превод или преведен на български език и заверен с апостил.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В срок 45 работни дни от крайния срок за получаване на заявленията дирекция "Развитие на селските райони" преглежда и оценява проектите и прави предложение до министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице за одобряване или отхвърляне на проекта. Министърът на земеделието и храните издава заповед.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече в случаите по чл. 16.


Чл. 23. (1) Заявленията и приложените документи се преглеждат за съответствие с изискванията за административно съответствие и за допустимост на дейностите, кандидатите и/или партньорите и разходите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Ако се установи липса, непълнота или неточност на представените документи, включително копията, МЗХ уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на редовни документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В случаите, когато кандидатът е предложил външни експерти извън предложения списък на МЗХ и те не отговарят на изискванията по чл. 12, МЗХ уведомява писмено кандидата, който в срока по ал. 2 може да отстрани несъответствието, като предложи други експерти.
(4) Срокът по чл. 22, ал. 1 спира да тече през времето за отстраняване на пропуските в представените документи.
(5) Когато кандидатът не отстрани установените пропуски в сроковете по ал. 2 и 3, както и при несъответствие с изискванията за допустимост на кандидатите и/или партньорите, дирекция "Развитие на селските райони" прави предложение за отхвърляне на проекта.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Проектните предложения се оценяват съгласно критериите по приложение № 3. Оценката се извършва от комисия, одобрена със заповед на министъра на земеделието и храните. В състава на комисията се включват експерти на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Министерството на земеделието и храните, Разплащателната агенция и независими експерти.
(2) Независимите експерти трябва да притежават професионални познания и опит, свързани с определените критерии за избор на проекти съгласно ал. 3. Независимите експерти следва да подпишат декларация, че не са участвали в подготовката на предложените за оценка проекти.
(3) Независимите експерти трябва да отговарят на следните критерии:
1. висше образование - минимум степен бакалавър;
2. най-малко 7 години общ професионален опит;
3. познаване на европейската политика за развитие на селските райони и българското законодателство в областта на регионалното развитие и развитие на селските райони;
4. опит в прилагане, оценяване и/или наблюдение изпълнението на проекти и програми, финансирани от международни донори в България - участие в най-малко два проекта за последните 5 години.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Комисията по ал. 1 извършва и преценка за основателността на предложените в проектното предложение разходи.


Чл. 25. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Кандидатите се уведомяват писмено за заповедта по чл. 22, ал. 1 на министъра на земеделието и храните или на упълномощеното от него лице.
(2) Кандидат, чийто проект е отхвърлен, има право да кандидатства отново за подпомагане на същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В срок до 15 работни дни от датата на уведомяването по чл. 25, ал. 1 за одобряване на проекта кандидатът следва да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с МЗХ и Разплащателната агенция.
(2) Ако в срока по ал. 1 кандидатът не се яви за сключване на договор, той губи право на подпомагане по одобрения проект и може да кандидатства отново за подпомагане по реда на тази наредба.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 27. (1) Преди подаване на заявка за плащане получателят на финансовата помощ е длъжен да представи искане за одобрение на разходите и доклад по образец, като броят и размерът на плащанията са описани в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Образецът на искане за одобрение на разходите и образецът на доклад са приложения към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(2) Докладите трябва да съдържат пълна информация за всички дейности по проекта, които са били изпълнени в периода, за който се иска възстановяване на разходите, и да са придружени със заверени от получателя копия на документи, доказващи реалното им извършване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Към доклада по ал. 2 получателите на финансовата помощ - юридически лица с нестопанска цел, прилагат:
1. декларация относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, съгласно приложение № 6а;
2. свидетелство за съдимост на представляващия и членовете на управителния орган на получателя на помощта, както и временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган; свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Министерството на земеделието и храните преглежда и одобрява доклада за изпълнение на дейностите в съответствие с условията на договора за финансиране.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) В срок 30 работни дни от получаване на доклада МЗХ извършва проверка и одобрява изцяло или частично направеното искане за одобрение на разходи, за което издава на получателя уведомително писмо. МЗХ одобрява частично направеното искане в случаите, когато направените разходи са недопустими или не са доказани документално съгласно ал. 1 и 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) При установяване на непълноти и неточности в представения доклад и приложените документи МЗХ може да изиска от получателя допълнителна информация и/или представяне на допълнителни документи, които следва да бъдат представени в срок до 14 работни дни от датата на уведомяването.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Срокът по ал. 4 спира през времето за предоставяне на допълнителна информация и/или документи.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Когато има неодобрение на разходи от МЗХ, получателят няма право да подаде друго искане за одобрение на същия разход.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) В срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо по чл. 27, ал. 5 получателят е длъжен да изготви и подаде заявка за плащане в Централното управление на Разплащателната агенция (по образец, приложен към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Заявката за плащане трябва да е придружена от следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) доклад по чл. 27, ал. 1, утвърден от МЗХ, и уведомително писмо по чл. 27, ал. 5;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на документите;
3. копие на личната карта на законния представител на получателя;
4. препис от учредителния акт на юридическото лице; документът се представя само при първа заявка за плащане или при настъпили промени впоследствие;
5. нотариално заверен образец от подписите на управляващото лице на получателя на помощта;
6. нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от законния представител на получателя на помощта/решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване;
7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) удостоверение от Националната агенция по приходите, че получателят на помощта няма просрочени задължения или план за разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му (не се представя от получатели общини);
8. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година и към датата на подаване на заявката (не се представя от получатели общини);
9. копие от ЕИК по БУЛСТАТ; документът се представя само при първа заявка за плащане;
10. копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС, издадено от компетентния орган по приходите, в случай че лицето е регистрирано по ЗДДС;
11. декларация, че лицето няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл. 74 и 76 ЗДДС за налични активи и получени услуги, финансирани от ПРСР, преди регистрацията по ЗДДС, в случай че ползвателят няма регистрация по ЗДДС;
12. други документи по преценка на Разплащателната агенция;
13. ведомост за заплатите, заверена от счетоводителя и ръководителя на получателя на финансова помощ, в случаите, когато е заявено финансиране на разходи за заплати и друг вид плащания за персонала на получателя на финансова помощ;
14. за разходи за хонорари на външни експерти за предоставени услуги, свързани с изготвяне на стратегия:
а) копие от разходооправдателен документ за изплатени суми и хонорари по граждански договор;
б) граждански договори за предоставените от външни експерти услуги;
15. за разходи за предоставени услуги, свързани с изпълнение на договора:
а) първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи;
б) платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на получателя на финансова помощ;
г) констативен протокол за извършените дейности съгласно договори с доставчиците на услуги и стоки при изпълнение на проекта;
д) договори с доставчиците на услуги заедно с подробна количествено-стойностна сметка за всеки вид разход;
16. за разходи за наем на офис помещения за нуждите на получателя на финансова помощ:
а) договор за наем;
б) първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи;
в) платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя;
17. за разходи за закупуване на офис техника, друга техника и/или оборудване, необходими за осъществяване дейностите на получателя на финансова помощ:
а) първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи;
б) платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на получателя;
в) банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя;
г) приемо-предавателен протокол съгласно договори с доставчиците на услуги и стоки при изпълнение на проекта;
д) справка за дълготрайните активи за предходната година и към датата на подаване на заявка за плащане, подписана и подпечатана от ръководителя и главния счетоводител;
е) договори с доставчиците на офис техника, друга техника и/или оборудване за всеки вид разход с детайлно описание на техническите характеристики, цена, срок и начин на доставка;
18. за разходи за организиране на срещи на получателя на финансова помощ и за участие в дейности на Националната селска мрежа и Европейската мрежа за развитие на селските райони:
а) първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи;
б) платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на получателя на финансова помощ;
в) банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на получателя на финансова помощ;
г) констативен протокол за извършените дейности съгласно договори с доставчиците на услуги и стоки при изпълнение на проекта;
д) договори с доставчиците на услуги за всеки вид разход заедно с подробна количествено-стойностна сметка;
19. за разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги), транспорт и отопление:
а) първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи;
б) платежен документ (касова бележка/платежно нареждане, квитанция) или друг документ, който да доказва плащане от страна на получателя на финансова помощ.
(3) Документите по ал. 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от получателя на финансовата помощ. В случай на представяне на заверени от получателя копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на Разплащателната агенция.
(4) Заявката за плащане се подава лично от получателя или упълномощено от него лице, което следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно.
(5) Разплащателната агенция извършва преглед на документите в присъствието на представителя на получателя.
(6) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 3 Разплащателната агенция връща документите на получателя заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 6 получателят има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане на заявката за плащане се дава уникален идентификационен номер.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) (1) В срок до три месеца от подаване на заявката за плащане Разплащателната агенция:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) проверката на място се извършва в присъствието на получателя, упълномощен негов представител или служител;
б) след приключване на проверката на място служителят на Разплащателната агенция представя протокола с резултатите от проверката за подпис на лицето по буква "а", който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на получателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) в случай че получателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, Разплащателната агенция уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място получателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директора на Разплащателната агенция;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ;
5. изготвя и изпраща уведомително писмо за извършеното плащане до получателя и МЗХ, дирекция "Развитие на селските райони".
(2) В случай на непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Централното управление на Разплащателната агенция уведомява писмено получателя, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец;
3. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
(4) В случаите по ал. 3 РА уведомява кандидата за удължаването на срока по ал. 1.
(5) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011).
(6) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. получателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по ал. 2;
4. се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011;
5. установи, че получателят, негов законен представител или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, с изключение на получателите общини;
6. установи, че получателят на финансова помощ попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и /или представляващият получателя или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган и/или Разплащателна агенция, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане.
(7) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ получателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същите дейности и разходи.
(8) В случай на частичен или пълен отказ за плащане Разплащателната агенция уведомява МЗХ. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението МЗХ може да предостави на Разплащателната агенция информация за изясняване на обстоятелствата.

Глава пета.
УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТА


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Ползвателят е длъжен незабавно да уведомява МЗХ за всяко обстоятелство, което би могло да възпрепятства или забави осъществяването на дейностите по проекта.
(2) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на периода за осъществяване на дейностите не по-късно от един месец преди определената крайна дата на проекта, ако проектът е с продължителност, по-малка от максималната, определена в чл. 8, ал. 6. Искането трябва да бъде документално обосновано.


Чл. 31. (1) Ползвателят е длъжен да води аналитична счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на всички операции, свързани с подпомаганите дейности по проекта.
(2) Получателят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с дейността, в продължение на 5 години след датата на сключване на договора.


Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Получателят на помощта е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) да използва придобитите при изпълнение на одобрения проект активи по предназначение и след завършване на проекта да ги предаде на МИГ, която е създадена в резултат на дейностите по проекта;
2. да не продава или да не преотстъпва ползването върху придобитите при изпълнение на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност или по друг начин;
3. да застрахова активите, закупени със средства по проекта, в полза на Разплащателната агенция за срока на проекта срещу застрахователните рискове, посочени в договора за предоставяне на безвъзмездната помощ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Получателят на помощта предава на МИГ, създадена в резултат на дейностите по проекта, придобитите в изпълнение на проекта активи в едномесечен срок от извършване на окончателното плащане по проекта.
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) При предаването на активите се съставя двустранно подписан приемателно-предавателен протокол, в който активите се описват с посочени марка, модел, характеристики, параметри, серийни номера. Заверено копие от протокола се представя на УО и на Разплащателната агенция.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) В случай че всички дейности по проекта са изпълнени и не е регистрирана МИГ, получателят на финансовата помощ е длъжен за срок от 5 години, считано от последното плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, да:
1. използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма;
3. не променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията на общината/общините, в която се е реализирал проектът.
(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Изискването по ал. 4, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на активи с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Получателят на помощта е длъжен да предоставя на МЗХ и Разплащателната агенция всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Получателят на помощта е длъжен да предоставя достъп до документи и да съдейства за осъществяване на проверки, осъществявани от надлежно упълномощените представители на Разплащателната агенция, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, в срок до 5 години след датата на сключване на договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Ако Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия направи оценяване и/или наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, получателят на помощта поема задължението да осигури на тях и/или на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и проверките по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Длъжностните лица на Разплащателната агенция, МЗХ и представителите на Европейската комисия са длъжни да се легитимират пред получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Получателят на помощта е длъжен да се консултира с партньорите в хода на изпълнение на проекта, да ги информира за напредъка по него, да им предоставя копия от докладите, които представя на МЗХ за изпълнение на проекта.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) В случай че получателят на помощта не изпълнява свои нормативни и/или договорни задължения, МЗХ и Разплащателната агенция могат да поискат прекратяване на договора и връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях.
(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от получателя на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнение по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло. Продължителността на неизпълнение зависи от времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато:
1. получателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. получателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
3. получателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. получателят на помощта не използва придобитите на основа на одобрения проект активи по предназначение;
5. получателят на помощта не изпълнява условието по чл. 32, т. 2 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Получателят на помощта дължи връщане на изплатените частични плащания, когато до извършване на окончателно плащане МЗХ или РА установи, че:
1. получателят или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (обн., ОВ L. бр. 248 от 16 септември 2002 г.);
2. получателят на финансова помощ попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган и/или Разплащателна агенция, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) В случаите, когато МЗХ или РА установи, че обстоятелства по ал. 4 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, получателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта.
(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) В случаите на кандидати общини не се прилагат изискванията на ал. 4 и 5.


Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 31 или чл. 32, т. 1 и 3 Разплащателната агенция писмено предупреждава получателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Получателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писмено предупреждение по ал. 1. В случай на отстраняване на нередовностите в срок получателят на помощта не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 получателят на помощта дължи връщане на получената помощ ведно със законната лихва към нея.

Глава шеста.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност поне веднъж на три месеца одобрените проекти се публикуват на електронната страница на МЗХ и съдържат следната информация за всеки проект:
1. наименование на кандидата и неговите партньори;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. територия за осъществяване на проекта;
4. размера на одобрената финансова помощ по проекта.


Чл. 36. (1) Ползвателят на финансовата помощ се задължава да поставя на видно място табела с информация за подпомагане на дейността му от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони там, където се осъществява дейността.
(2) Табелата по ал. 1 съдържа описание на проекта/дейността, която се подпомага, изображение на знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони" и логото на ЛИДЕР (приложение № 7).
(3) Информацията по ал. 2 заема не по-малко от 25 % от табелата.
(4) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма, на син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи кръг, съгласно приложение № 8.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се определят съгласно приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета (ОВ L 368 от 23.12.2006).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "МИГ" е публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и осъществи стратегия за местно развитие на определена територия.
2. "Мярка" е поредица от дейности, способстващи за прилагане на приоритети на Програмата за развитие на селските райони.
3. "Получател" е лице, с което е сключен договор за предоставяне на финансова помощ по реда на тази наредба.
4. "Партньорство" е връзката между две или повече организации, включващо взаимоотношения за реализирането на съвместни отговорности, при изпълнението на дейностите по проекта и заявено в декларация за партньорство.
5. "Публично-частно партньорство" е партньорството между представители на общината/ите, стопанския и нестопанския сектор за опредена територия за реализиране на проект.
6. "Подход ЛИДЕР" е метод за прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, включващ най-малко следните елементи:
а) местни стратегии за развитие, предназначени за добре обособени подрегионални селски територии;
б) местни публично-частни партньорства (оттук нататък наричани "Местни инициативни групи" - МИГ);
в) подход от долу на горе с предоставяне на власт решенията за изработване и изпълнение на местните стратегии за развитие да бъдат вземани от МИГ;
г) многосекторен подход при създаването и прилагането на стратегиите, основан на взаимодействие на действащи лица и проекти от различните сектори на местната икономика;
д) прилагане на иновативни подходи;
е) изпълнение на проекти за сътрудничество;
ж) създаване на мрежа от местни партньорства.
7. "Ос 4 ЛИДЕР" е група от мерки съгласно раздел 4 от глава I, част IV от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
8. "Представител на стопанския сектор" е всяко лице, осъществяващо стопанска дейност, както и организации, обединяващи и защитаващи техните интереси.
9. "Представител на нестопанския сектор" е юридическо лице с нестопанска цел, което има за цел развитие и утвърждаване на: духовни ценности, гражданско общество, здравеопазване, образование, наука, култура, религия, техника, технологии, физическа култура и спорт.
10. "Административно съответствие" е съответствие с формалните изисквания към документите, които включват: срок на подаване, пълна комплектност, спазване на изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата.
11. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявката за плащане.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание параграф 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.).


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Крайният срок за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тази наредба е до края на 2009 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА "ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2009 Г.)

§ 19. Навсякъде в наредбата думите "Министерство/то на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерство/то на земеделието и храните" и "министъра/ът на земеделието и храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА "ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г.)

§ 8. Параграф 1 и § 3, т. 2, букви "б" и "в" се прилагат и по отношение на подадените искания за одобрение на разходите и заявки за плащане към датата на влизане в сила на тази наредба.


§ 9. За подадените искания за одобрение на разходите, за които не е издадено уведомително писмо за пълно или частично одобрение към датата на влизане в сила на тази наредба, МЗХ изпраща уведомително писмо до получателите на финансова помощ за представяне на документите по чл. 27, ал. 3.


§ 10. За подадените заявки за плащане, за които не е одобрено или отказано плащане към датата на влизане в сила на тази наредба, Разплащателната агенция изпраща уведомително писмо до получателите на финансова помощ за представяне на документите по чл. 27, ал. 3.


Приложение № 1 към чл. 2


Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република България
Област Общини
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)


Образец на декларация за партньорство
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
 
  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО  
 
Ние долуподписаните,
 
1. Кандидатът за получаване на финансова помощ по мярка 431-2:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име, длъжност, ЕГН на законния представител)
в качеството ми на кандидат за представяне на проект за финансиране по мярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
2. Партньор 1 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име, длъжност, ЕГН)
в качеството ми на партньор в представяне на проект за финансиране по мярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
2. Партньор 2 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК по БУЛСТАТ, представляван от: име, длъжност, ЕГН )
в качеството ми на партньор в представяне на проект за финансиране по мярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Декларираме, че към момента на кандидатстване по мярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.:
1. Сме запознати с проектното предложение, описано в заявлението за кандидатстване по мярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони", разбираме ролята си по проекта и сме съгласни с представеното заявление за кандидатстване по проектно предложение.
2. При реализиране на дейностите по съвместния проект, декларираме, че се задължаваме да разработим стратегия за местно развитие и да регистрираме неправителствена организация в обществена полза съгласно изискванията на мярка 41 от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
3. Съгласяваме се водещата организация, в качеството й на кандидат, да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ.
4. При одобрение на проекта и в хода на неговото изпълнение водещата организация се задължава да се консултира с партньора/ите в хода на изпълнение на проекта, да ги информира за напредъка по него, да им предоставя копия от докладите - технически и финансови.
Дата на деклариране:   Декларатор: ........................................
........................................................................
 

(име и подпис)

Дата на деклариране:  
Декларатор: .......................................................................................
........................................................................
 

(име и подпис)

Дата на деклариране:   Декларатор: ........................................
........................................................................
 

(име и подпис)Приложение № 3 към чл. 10


Критерии за оценка на предлаганите проекти
Критерии за оценка Точки
1. Капацитет и кохерентност (свързаност) на предложената територия 20
2. Качество на предлаганото партньорство и действия за изграждане на капацитет,  
проведени преди кандидатстването 20
3. Качество на методологията (баланс между предложените дейности, качество на  
плана за действие, ефективност на предложените разходи) 30
4. Капацитет за прилагане на проекта (капацитет на кандидата и партньорите,  
технически капацитет на предложения състав от експерти) 20
5. Заявления, които представят пакет от минимум шест допустими дейности,  
включващи дейности по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 8. 20
Всичко 100


Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

Изисквания към външните експерти

Кандидатите за включване в групите от експерти могат да бъдат само физически лица, отговарящи на посочените в тази наредба изисквания. Кандидатури, подадени от служители в публичната администрация на национално, регионално или общинско ниво, няма да бъдат разглеждани.
При подбора на експертите се вземат под внимание изпълнението на два типа изисквания към кандидатите:
• Общи изисквания, които се отнасят до всички групи експерти
• Специфични изисквания, свързани с конкретен опит за различните групи експерти
Общите изисквания към експертите от всички групи са посочени в таблицата по-долу заедно с начина на доказване изпълнението на съответното изискване.


Общи изисквания Оценяване и минимални изисквания
Висше образование - минимум бакалавърска Диплома
степен  
Минимум 5 години общ професионален опит Трудова книжка, удостоверения, договори
след придобиване на изискваната  
образователна степен.  
Отлична мотивация за работа Мотивационно писмо
Готовност и възможност за чести пътувания Декларация
и работа в селските райони.  
Специфичните изисквания към съответните групи експерти са посочени в таблиците по-долу заедно с начините на доказване изпълнението на съответното изискване.
1-ва група: експерти модератори на процеса за въвличане на местните общности в дейностите по създаване на МИГ, мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на стратегия за местно развитие
Специфични изисквания Оценяване и минимални изисквания
Участие в проекти на територии, селски Поне един проект за последните 3 години -
райони на България, свързани с въвличане удостоверение от възложител, договор или друг
на местни общности и административни документ, доказващ участието
структури  
Опит в областта на изграждане на публично- Поне един проект за последните 3 години -
частни партньорства удостоверение от възложител, договор или друг
  документ, доказващ участието
Опит в модериране или фасилитиране на Изпълнение на поне три задачи/групи -
нееднородни групи удостоверение от възложител, договор или друг
  документ, доказващ участието
2-ра група: експерти за разработване на стратегията за местно развитие, свързано със събиране, обработване на данни и изготвяне на аналитични материали и окончателен вариант на стратегия
Специфични изисквания Оценяване и минимални изисквания
Добро познаване на наличните общи източ- Изпълнение на поне три задачи за последните
ници на информация и конкретни данни и на- 3 години, предполагащи ползване на този вид
чините на тяхното събиране и принципите източници - удостоверение от възложител,
на структуриране и обработване в следните договор или друг документ, доказващ участието
области: териториално планиране, икономи-  
ка, социология, културно и природно наслед-  
ство, околна среда и т. н.  
Опит в прилагането на изследователски ме- Изпълнение на поне три задачи за последните
тодики за събиране и обработване на данни, 3 години - удостоверение от възложител, договор
отнасящи се до различни целеви групи, или друг документ, доказващ участието
явления и факти  
Опит в изготвянето на целеви анализи и Изпълнение на поне три задачи за последните
оценки (териториални, демографски, соци- 3 години - удостоверение от възложител, договор
ални, икономически - общи и или друг документ, доказващ участието
секторни, и т. н.)  
Опит в изготвяне на планиращи документи Изготвяне на поне един документ - стратегия,
за териториално развитие програма, план - удостоверение от възложител,
  договор или друг документ, доказващ участието
3-та група: експерти по административно устройство и укрепване на административните умения на потенциални МИГ
Специфични изисквания Оценяване и минимални изисквания
Опит в изготвянето на оценки на администра- Поне две задачи за последните 3 години -
тивния капацитет - събиране на информация удостоверение от възложител, договор или друг
и анализи документ, доказващ участието
Опит в изготвяне на планове и програми за Изпълнение на поне две задачи за последните
укрепване на административния капацитет 3 години - удостоверение от възложител, договор
  или друг документ, доказващ участието
4-та група: експерти по подготовка и провеждане на обучения към различни целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на Ос 4 Лидер от ПРСР
Специфични изисквания Оценяване и минимални изисквания
Доказани умения и познания в подготовката Поне три задачи за последните 3 години -
на интерактивни обучителни програми удостоверение от възложител, договор или друг
  документ, доказващ участието
Опит в провеждането на обучения (кратко- Поне три задачи за последните 3 години -
срочни/дългосрочни) удостоверение от възложител, договор или друг
  документ, доказващ участието
Опит в подготовка и разпространение на Поне три задачи за последните 3 години -
информационни материали удостоверение от възложител, договор или друг
  документ, доказващ участието
Опит в подготовка и провеждане на инфор- Изпълнение на поне три задачи/групи -
мационни кампании за широки обществени удостоверение от възложител, договор или друг
групи документ, доказващ участието


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1

(Предишно Приложение № 5 към чл. 13, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)

Образец на формуляр за кандидатстване на външни експерти  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
   
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ
за оказване на методическа помощ
мярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи" по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 
А. Информация за кандидата:
1. Фамилия:
2. Име:
3. Дата и място на раждане:
4.Информация за връзка с кандидата:
Постоянен адрес по л.к.
Настоящ адрес (ако е различен от постоянния)
И-мейл адрес
Телефонен номер
Факс номер
Номер на мобилен телефон
Б. Информация за избор на експертна група
Моля отбележете с "X" в таблицата по-долу групите, за които кандидатствате:
1-ва група: експерти модератори на процеса за въвличане на местните общности в дейностите по създаване на МИГ, мобилизиране и активиране на партньорите за разработване на стратегия за местно развитие
2-ра група: експерти за разработване на стратегията за местно развитие, свързано със събиране, обработване на данни и изготвяне на аналитични материали и финален вариант на стратегия
3-та група: експерти по административно устройство и укрепване на административните умения на потенциални МИГ
4-та група: експерти по подготовка и провеждане на обучения към различни целеви групи, свързани с разширяване на знанията и уменията за прилагане на Ос 4 Лидер от ПРСР
В. Информация за предпочитаната територия за предоставяне на услуги
Моля посочете предпочитаните територии за работа, за предпочитане на ниво община.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
С. Мотивационно писмо
Моля посочете основните си мотиви, поради които кандидатствате за включване в експертните групи.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Д. Информация относно образование, професионална квалификация и опит
1. Образование
Моля посочете само образователната степен над средно образование, започвайки от последно придобитата. За всяка придобита степен или квалификация моля използвайте отделна таблица.
Период
Завършена образователна степен или квалификация
Образователна институция
2. Езикови умения
Моля дайте оценка на знанията си по съответните чужди езици, използвайки скала от 1 до 6 (6 - отлични познания, 1 - основни). Ако владеете други чужди езици освен английски, моля посочете на отделен ред.
Език Четене Говорене Писане
Български      
Английски      
Други:      
3. Компютърна грамотност
4. Професионален (трудов) стаж
Моля посочете професионалния си стаж, започвайки от настоящата си позиция. За всяка отделна позиция (работа), моля използвайте отделна таблица.
Период
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности, задачи и отговорности
Име и адрес на работодателя/възложителя
Документ, който удостоверява това обстоятелство
5. Специфичен професионален опит, удостоверяващ изпълнението на специфичните изисквания за отделните групи експерти
Моля посочете специфичния си опит съобразно изискванията за групите експерти, за които кандидатствате.
Експертна група - номер
Изискване - номер
Период
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности, задачи и отговорности
Име и адрес на работодателя/възложителя
Документ, който удостоверява това обстоятелство
6. Членство в професионални организации
Потвърждавам истинността на посочените от мен обстоятелства (данни) в този формуляр и прилагам следните документи в лично заверено от мен фотокопие:
(Моля избройте съобразно посоченото в таблиците по-горе)
Е. ДЕКЛАРАЦИИ
Долуподписаният/та ........................................................... (три имена), ЕГН ............................... декларирам, че в случай на включването ми в списъка на експертните групи в периода 2008 - 2011 г., съм на разположение да сключа договорни отношения за работа с поне една МИГ и имам готовност и възможност за чести пътувания и работа в селските райони.
Дата...........................
Подпис.........................................................................................................................................


Приложение № 6 към чл. 19, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.)
 
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 г.
 
За служебно ползване Мярка 4.3.1, Дата на внасяне Регистрационен номер
  подмярка 2 (ден / месец / година) на проекта
 
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
за предоставяне на финансова помощ по мярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.,
Ос 4 - ЛИДЕР
 
Име на проектното предложение
I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРИТЕ  
1. КАНДИДАТ  
1.1. Данни за кандидата  
Наименование  
Седалище и адрес на управление  
Адрес за кореспонденция  
Данни за съдебна регистрация (ако има такава)  
ЕИК по БУЛСТАТ  
ДДС номер (ако има такъв)  
Име на законния представител  
1.2. Данни на лице за контакт  
Име  
Адрес за кореспонденция  
Имейл адрес  
Телефон  
Факс  
Мобилен телефон  
2. ПАРТНЬОРИ  
2.1. Данни за партньор 1  
Наименование  
Седалище и адрес на управление  
Адрес за кореспонденция  
Данни за съдебна регистрация (ако има такава)  
ЕИК по БУЛСТАТ  
ДДС номер (ако има такъв)  
Име на законния представител  
2.2. Данни на лице за контакт на партньор 1  
Име  
Адрес за кореспонденция  
Имейл адрес  
Телефон  
Факс  
Мобилен телефон  
2.3. Данни за партньор 2  
Наименование  
Седалище и адрес на управление  
Адрес за кореспонденция  
Данни за съдебна регистрация (ако има такава)  
ЕИК по БУЛСТАТ  
ДДС номер (ако има такъв)  
Име на законния представител  
2.4. Данни на лице за контакт на партньор 2  
Име  
Адрес за кореспонденция  
Имейл адрес  
Телефон  
Факс  
Мобилен телефон  
3. ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО
Моля, опишете основните стъпки за създаване на партньорството, предпоставки, мотиви за избор на партньорите
(Максимум 20 реда)
 
 
 
 
4. ПРЕДИШЕН ОПИТ НА КАНДИДАТА И/ИЛИ ПАРТНЬОРИТЕ
Моля, дайте информация за поне един подобен проект, изпълнен в рамките на последните три години от кандидата или негов партньор. Ако имате повече от един проект, моля, изберете до два най-сходни.
Име на проекта  
Възложител  
Период на изпълнение на проекта  
Общ бюджет на проекта  
Описание на партньорството  
Описание на изпълнените задачи от лицето  
(в рамките на 20 реда)  
Име на проекта  
Възложител  
Период на изпълнение на проекта  
Общ бюджет на проекта  
Описание на партньорството  
Описание на изпълнените задачи от лицето  
(в рамките на 20 реда)  
 
II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
1. Описание на територията, която ще бъде цел на проектните дейности по мярка 4.3.1 - 2
Списък на обхванатите общини с № по  
ЕКАТТЕ  
Списък на населените места по общини,  
обхванати от предложението  
Общ брой на населението в обхванатата  
територия  
Брой население по населени места по  
актуални статистически данни  
Цялостност на обхванатите общини 1. Територията обхваща всички населени места в
(Моля, отбележете вярното) общината 0
  2. Територията обхваща част от населените места в
  общината 0
Непрекъснатост на границата на обхванатата  
територия - моля, потвърдете, по възможност  
приложете карта  
2. Хомогенност на територията
Моля, опишете основните характеристики на територията, които предпоставят нейната хомогенност (максимум две страници)
Географски:
Демографски (разпределение по пол, възраст, етнос):
Социо-културни:
Икономически:
Инфраструктурни:
Административни:
Други:
3. Основни мотиви за създаване на МИГ на предложената територия (максимум половин страница)
 
 
 
 
4. Конкретни цели на проекта, съотнесени към целите на мярката (максимум 20 реда)
 
 
 
 
5. Подход и методология за реализиране на проекта (максимум 7 страници)
Общ подход - принципи, стъпки, етапи
Избрани дейности със съответните им номера съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата по мярката
Конкретни задачи за изпълнение на избраните дейности - моля, посочете по всяка дейност със съответните количествени характеристики (напр. брой семинари и т. н.) и обосновка за предложените разходи
Участие на партньорите в изпълнението - разпределение на задачите
Осигуряване на необходимите човешки ресурси - визия за осигуряване, координатор, задължителни и други експерти, външни изпълнители, технически персонал
Техническа обезпеченост - офис, оборудване, транспорт и т.н.
Финансова обезпеченост на дейностите до първото плащане
6. Времева таблица на проекта
6.1. График на дейностите
Продължителността на проекта е ____________ месеца
ДЕЙНОСТ МЕСЕЦИ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Дейност 1                                        
- Задача 1                                        
- Задача 2                                        
- Задача 3                                        
Т.н.                                        
Дейност 2                                        
Дейност n                                        
 
График за предаване на основните резултати
РЕЗУЛТАТ МЕСЕЦИ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Резултат 1                                        
Резултат 2                                        
Резултат 3                                        
Резултат 4                                        
Резултат n                                        
 
7. Бюджет на проекта
7.1. Таблица по образец
 
Таблица за допустимите разходи по дейности
Идентификационен №:  
Вид на дейността Видове Количест- Единич- Обща сума Обща сума Допустими Одобрена
  (по чл. ...) разходи во (ден, бр. на цена с ДДС без ДДС разходи сума
      и др.) с ДДС (лева) (лева)   (лева)
        (лева)        
1 2 3 4 5 6 7 да не 10
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
А

Общо

               
                   
Общи разходи за Видове Количест- Единич- Обща сума Обща сума Допустими Одобрена
  управление на разходи во на цена с ДДС без ДДС разходи сума
  проекта (по чл. ...)     с ДДС (лева) (лева)   (лева)
        (лева)        
1 2 3 4 5 6 7 да не 10
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Б

Общо

               
В Обща сума на разходите по всички          
  дейности (А+Б)     Х Х  
Забележка. Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в МЗХ и Разплащателната агенция.
 
Дата/име/подпис на кандидата/печат ________________________________________________
7.2. Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по мярка 431-2.
7.3. Моля, опишете броя и размера на планираните плащания по настоящия проект:
Брой плащания Стойност % Месец от изпълнение
      на проекта
1. Плащане      
2. Плащане      
3. Плащане      
Окончателно плащане      
Избрана обслужваща банка за изплащане на финансовата помощ:
IBAN:....................................................................................., BIC: ...........................................................................................................................................................................................................
име на банката: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.4. Описание на персонала
Координатор на проекта - Автобиография
Експерти за оказване на методическа помощ:
Експерт 1
Експерт 2
Експерт 3
Експерт 4
Технически асистент
Таблици с описание на планирания брой дни за всеки от персонала по месеци и по дейности по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 14 на МЗХ
  Месец
Експерт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Координатор                                        
Експерт 1                                        
Експерт 2                                        
Експерт 3                                        
Експерт 4                                        
Технически                                        
асистент                                        
                                         
  Вид на дейността по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 14 на МЗХ
Експерт 1 2 3 4 5 6 7 8
Координатор                
Експерт 1                
Експерт 2                
Експерт 3                
Експерт 4                
Технически                
асистент                
 
8. Резултати - моля, попълнете таблицата
Резултат Количество Обхванати
    младежи жени
Брой проведени обучения на местни лидери      
Брой обучения по създаване на стратегия за местно развитие      
Брой обучения на персонала на потенциалната МИГ      
Брой проведени информационни инициативи/събития      
Брой работни срещи      
Брой на участниците в изпълняващи/присъстващи на работните срещи      
Брой обучени лица      
Брой на населението, обхванато от информационните събития      
Брой населени места, обхванати от дейностите      
Изготвена местна стратегия за развитие      
Регистрирана МИГ      
Формуляр за кандидатстване за мярка 4.1 - изготвен и предаден      
Брой създадени работни места и/или поддържани      
       
9. Други резултати
 
 
 
 
 
10. Описание на ангажирането на жени, младежи и други социални групи (вкл. малцинства) в прилагането на проекта (максимум половин страница)
 
 
 
 
 
 
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1 Съм запознат и съгласен с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 0
2 Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" 0
3 Нямам изискуеми публични задължения към държавата 0
4 Посочените от мен факти и обстоятелства са верни и съм съгласен да бъдат проверени на място от служители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Разплащателната агенция и упълномощени представители на Европейската комисия 0
5 Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. 0
  Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис  
6 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 НК за предоставени от мен неверни данни и документи 0
     
 
дата/име/подпис на кандидата
 
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
 
1. Заявление за подпомагане (по образец) 0
2. Удостоверение за актуално състояние на кандидата и неговите партньори, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане (не се изисква от общините и лица, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) 0
3. Копие на съдебно решение (когато е приложимо) 0
4. Препис от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице 0
5. Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС, издадено от компетентния орган по приходите (в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС) 0
6. Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване 0
7. Декларацията за партньорство (по образец) 0
8. Решение на общинския/те съвет/и, определящо партньорите по проекта, кандидата за финансово подпомагане по проекта, лицето, което представлява общината/те по проекта и подписва декларацията за партньорство по чл. 8, ал. 4 0
9. Документи за избор на представители на стопанския и нестопанския сектор, партньори по проекта 0
10. Документи, показващи публичност и прозрачност в избора на представители на стопанския и нестопанския сектор, партньори по проекта 0
11. Формуляри за кандидатстване по чл. 13, ал. 3 (където е приложимо) или договори с експерти от списъка на МЗХ 0
12. Автобиография на координатора на проекта 0
13. Автобиография на техническия асистент 0
14. Други 0
 
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.
 


Приложение № 6а към чл. 27, ал. 3, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 64 от 2011 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ(1)
по чл. 27, ал. 3, т. 1 относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
 
Долуподписаният/-ата .................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ..........................................., притежаващ лична карта № ...........................................................................................................................................................
издадена на ...........................................................................................
от МВР - гр. ......................................................................................................................

(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес: ............................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ....................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ....................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд .............................................., № ................................................................................................................................................
със седалище ................................. и адрес на управление .............................................................................................................................................................
........................................................., тел.: .......................................................................................................................................................................
факс: ..............................., БУЛСТАТ ............................. - получател на помощ по мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони":
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или Разплащателна агенция може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от Разплащателна агенция.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган и/или Разплащателна агенция до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА и МЗХ.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...................... 20....... г. Декларатор:
_______________
(*) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/получателя. Когато управляващите кандидата/получателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/получателя, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.
 


Приложение № 7 към чл. 36, ал. 2

"Логото на ЛИДЕР"Приложение № 8 към чл. 36, ал. 4

Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз

1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като цифрата дванадесет е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг.
- Хералдическо описание
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без върховете им да се докосват.
- Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т. е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове

Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
РЕФЛЕКС цветове:
  Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС
  за повърхността на право-
  ъгълника
Жълто ПАНТОН  
  Жълто ПАНТОН за звездите.
  Международната гама цветове ПАНТОН е много разпространена и лесно достъпна даже за непрофесионалисти.
  Четирицветен процес/технология
  Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100 % "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
  Интернет
  В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)
- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон).


Ако имате наличен само син цвят ( той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се) използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив-бяло, а полето/фонът - 100 % синьо.


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като ширината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника.


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес:  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти