Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЛИНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Финансова помощ се предоставя за изпълнение на дейности от ПРСР, посочени в приложение № 1.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Ползватели на финансовата помощ за изпълнение на дейности по линия на техническа помощ от ПРСР са Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните е ползвател на финансова помощ за всички дейности от приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) Държавен фонд "Земеделие" е ползвател на финансова помощ за дейностите по т. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 и 18 от приложение № 1.

Глава втора.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ


Чл. 4. Финансовата помощ, отпусната за дейности по линия на техническа помощ от ПРСР, е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи.


Чл. 5. (1) Финансовата помощ се изплаща от ДФЗ след извършване на цялата подпомагана дейност.
(2) В случаите, когато естеството на дейността позволява и са предвидени в договора за изпълнение и/или заявлението за кандидатстване, може да се извършват междинни плащания за одобрена обособена част от подпомаганата дейност, след като бъде извършена и приета по съответния ред.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Междинни плащания са допустими:
1. до три пъти за периода на изпълнение на проекта за дейностите по чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 2 и 6;
2. ежемесечно за дейностите по чл. 12, ал. 1, т. 3, 4 и 5.

Глава трета.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ


Чл. 6. (1) За да са допустими за подпомагане, разходите трябва едновременно да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) необходими са за изпълнение на дейностите от списъците, изготвени в съответствие с чл. 2 и одобрени от министъра на земеделието и храните в качеството му на ръководител на управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 7;
2. включени са в приложение № 2;
3. проследими са на базата на осъществяваната счетоводна отчетност;
4. действително са направени след регистрация на заявленията в Секретариата на УС по реда на чл. 9, т. 1;
5. могат да бъдат установени с необходимите оригинални разходооправдателни документи съгласно приложимото законодателство.
(2) Недопустими за подпомагане са следните разходи:
1. за закупуване на земя, съоръжения или сгради;
2. за закупуване на машини и оборудване втора употреба;
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
5. за придобиване на активи чрез лизинг;
6. за закупуване на транспортни средства;
7. за плащане в натура;
8. подпомагани по друг проект, програма или схема, финансирани с публични финансови средства, средства от националния бюджет и/или бюджета на Европейските общности.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните чрез Управляващия орган (УО) на ПРСР и ДФЗ изготвят ежегодно до края на януари списъци на дейностите по линия на техническа помощ, чието възлагане и/или осъществяване се планира за текущата година. Списъците съдържат информация за необходимия бюджет по всяка дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Списъкът с дейности, по които ползвател на помощта е МЗХ, се предоставя за съгласуване в 10-дневен срок със:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) дирекция "Обществени поръчки" към МЗХ по отношение на законосъобразност, и
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) дирекция "Финансово-стопански дейности" - по финансовите механизми, ангажиращи бюджета.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Списъкът с дейности, по които ползвател на помощта е ДФЗ, се предоставя за съгласуване на дирекция "Финансово управление", дирекция "Обществени поръчки" и на дирекция "Административно-стопанско обслужване" на ДФЗ.
(2б) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) Управляващият орган на ПРСР съгласува списъка по ал. 2а за целесъобразност на планираните дейности и го внася за утвърждаване от министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Списъците се утвърждават от министъра на земеделието и храните не по-късно от 20 февруари, като до одобрението им за текущата година продължават действието си тези от предходната.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) При възникване на необходимост от изпълнение на дейности, които не са включени в списъците, ползвателят на помощта или упълномощено от него длъжностно лице на МЗХ или ДФЗ подава в Секретариата на УС писмено искане, в което мотивирано се посочват необходимостта от извършване на съответната дейност и необходимият бюджет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) За дейностите по ал. 4 се прилага редът, определен в ал. 2, ал. 2а и 2б.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г.)


Чл. 8. За изпълнението на всяка дейност от списъка по чл. 7 ползвателят на помощта или упълномощено от него длъжностно лице подава в Секретариата на УС заявление по образец (приложение № 3).


Чл. 9. В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 8 Секретариатът на УС:
1. регистрира заявленията при тяхното подаване с уникален идентификационен номер и отбелязана дата;
2. извършва проверка за окомплектованост и допустимост на разходите;
3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) в случай на неокомплектованост на документите и недопустимост на разходите писмено уведомява кандидат-ползвателите за отстраняването им в срок до 5 работни дни от деня на уведомяването. Едномесечният срок се удължава със срока за получаване на отговор, когато по заявлението е необходимо да бъде получено експертното становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на неокомплектоваността на документите и недопустимостта на разходите;
4. отправя писмено запитване до ДФЗ за наличие на бюджет за финансиране на разходите по заявлението, който в срок до 3 работни дни от получаване на запитването писмено отговаря;
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) представя заявлението и доклад на заместник-министъра, на когото министърът на земеделието и храните е възложил функции по координация и контрол на дейността на Управляващия орган на ПРСР, за вземане на решение относно съответствието на заявлението с одобрените от министъра дейности по списъка по чл. 7 и допустимостта на разходите съгласно приложение № 2, както и за обосноваността на предложените разходи, с изключение на дейностите по т. 3 от приложение № 1;
6. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) представя заявлението и доклад на министъра на земеделието и храните, съгласуван от заместник-министъра, на когото са възложени функции по координация и контрол на дейността на Управляващия орган на ПРСР, за вземане на решение за дейностите по т. 3 от приложение № 1 относно съответствието на заявлението с одобрените дейности от списъка по чл. 7, допустимостта на разходите съгласно приложение № 2 и обосноваността на предложените разходи.


Чл. 10. (1) След решението по чл. 9, т. 5 Секретариатът на УС изпраща в срок до 3 работни дни заверено копие от решението до ползвателя на помощта за организиране изпълнението на одобрената дейност и до ДФЗ за осчетоводяване на одобрените средства за съответната дейност по линия на техническа помощ по ПРСР.
(2) В срок до 5 работни дни ДФЗ писмено уведомява Секретариата на УС за потвърдено осчетоводяване на средствата по ал. 1.

Глава пета.
ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За всяка дейност, свързана с предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от ПРСР, която е обект на обществена поръчка, се провежда процедура по възлагане на обществена поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) За одобрените дейности, по които ползвател е МЗХ, Секретариатът на УС подава необходимите документи до дирекция "Обществени поръчки" към МЗХ съгласно Вътрешните правила за организация на дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки в Министерството на земеделието и храните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) По предложение на управляващия орган на ПРСР и съгласуван с УС министърът на земеделието и храните одобрява списък на експертите, които могат да бъдат включвани като членове на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите. В списъка се включват служители от компетентните дирекции на Министерството на земеделието и храните, както и независими експерти, предложени от организациите, членове на Комитета за наблюдение на ПРСР. Членовете на комисиите имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Възлагането и изпълнението на одобрените дейности по линия на техническа помощ, по които ползвател е ДФЗ, се извършват в съответствие с Устройствения правилник на ДФЗ.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Оригинал от всеки договор с изпълнителя на дейността и копия от приложенията към него, както и от решението и обявлението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и от заповедта за определяне на изпълнителя на обществената поръчка се предоставят от ползвателя на помощта на Секретариата на УС и на ДФЗ в срок до 5 работни дни от сключване на договора.


Чл. 12. (1) За дейностите, които не са обект на обществена поръчка, се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) при командироване в страната и/или в чужбина, в областта на развитието на селските райони се прилагат разпоредбите на Наредбата за командировките в страната и/или Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; заповедта за командировка на лица, командировани от МЗХ, се съгласува от директора на дирекция "РСР" в качеството му на ръководител на дирекцията, определена за УО на ПРСР;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) за дейности, за които е необходимо използване на услуги на физически и/или юридически лица, се сключват договори за изпълнение на съответната услуга между МЗХ или ДФЗ и физическите/юридическите лица; преди сключването на договорите от МЗХ те се предоставят за съгласуване от дирекция "Финансово-стопански дейности" и дирекция "Правно-нормативни дейности";
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) за разходите в размер до 50 % от основните месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т. ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала, се изплащат ежемесечно;
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) за участие в комисии за определяне на изпълнител на обществени поръчки за доставки или услуги, както и в комисии за оценка и избор на проекти по Мярка 111 от ос 1 и по ос 4 ЛИДЕР от ПРСР, се прилага създадената вътрешноведомствена организация в МЗХ, съответно в ДФЗ;
5. (нова - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) за наемане на допълнителен персонал към УО и към ДФЗ се прилага Постановление № 230 на Министерския съвет от 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата (ДВ, бр. 78 от 2009 г.) при спазване разпоредбите на трудовото законодателство и методиката за подбор и назначаване на допълнителен персонал, одобрена от министъра на земеделието и храните;
6. (нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) за допълнително възнаграждение въз основа на постигнати резултати на щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР, се изплащат до четири пъти годишно при условията и по реда на Вътрешните правила за заплатите в МЗХ или ДФЗ.
(2) Оригинал от всеки договор с изпълнителя на дейността по ал. 1, т. 2 и копия от приложенията към него се предоставят на Секретариата на УС и на ДФЗ не по-късно от 5 работни дни от неговото сключване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) Държавен фонд "Земеделие" предоставя заверено копие от всяка заповед за командировка или за участие в комисии по т. 4 на секретариата на УС не по-късно от 5 работни дни от нейното издаване.

Глава шеста.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Изплащане на помощта за дейности, обект на обществена поръчка


Чл. 13. (1) Ползвателят на помощта или упълномощено от него длъжностно лице подава заявка за плащане по образец (приложение № 4) в Централно управление (ЦУ) на ДФЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Към заявката за плащане се прилагат документи съгласно приложение № 5 (т. 1 до 6). Тя се подава не по-късно от 20 работни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейността или на част от нея.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Документите, които се изискват, се представят в оригинал и копие, заверено от лицето по ал. 1 в присъствието на експерт на ДФЗ.
(4) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, той трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 14. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед за окомплектованост на документите по чл. 13, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) В случай на неокомплектованост на документите по ал. 1 ДФЗ връща документите на ползвателя с копие от протокола от проверката и дава 10-дневен срок за отстраняването им.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски ползвателят има право отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) В срок до един месец от подаване на заявката за плащане ДФЗ извършва предварителна проверка на разходите, която включва:
1. административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. изпращане на ползвателя на уведомление за размера на предварително одобрените разходи.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ЦУ на ДФЗ уведомява писмено ползвателя в срока по ал. 1, който до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 5.
(3) В случай че констатираните нередовности, непълноти или неясноти не бъдат отстранени в срока по ал. 2, ползвателят може да получи мотивиран пълен или частичен отказ на подадената заявка за плащане.


Чл. 16. (1) Ползвателят на помощта извършва плащане към изпълнителя на дейността и представя пред ДФЗ документите съгласно т. 7 от приложение № 5
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на документите ДФЗ извършва проверка за съответствие на документите за плащане, от ползвателя на помощта към изпълнителя, с предварително одобрените разходи по чл. 15, ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) В срок до 10 работни дни от одобряване на документите по ал. 1 ДФЗ изплаща финансовата помощ на ползвателя по банков път.

Раздел II.
Изплащане на помощта за дейности, които не са обект на обществена поръчка


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Разходите за дейностите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 6, по които ползвател е МЗХ, се изплащат от МЗХ (в рамките най-много на една календарна година) въз основа на одобрен от директора на дирекция "РСР" и директора на дирекция "Финансово-стопански дейности" или началник-отдел "Счетоводство" на МЗХ отчет от съответното лице за извършената дейност и/или протокол за приемане на дейността, както и/или разходооправдателни документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Разходите за дейности по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 6, по които ползвател е ДФЗ, се изплащат от ДФЗ (в рамките най-много на една календарна година) по ред, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ, и след представяне на отчет от съответното лице за извършената дейност и/или протокол за приемане на дейността, както и/или разходооправдателни документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Разходите в размер до 50 % от основните месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на ДФЗ и МЗХ по чл. 12, ал. 1, т. 3, се изплащат ежемесечно.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) Разходите по чл. 12, ал. 1, т. 5 се определят и изплащат ежемесечно.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г.)


Чл. 18. (1) Ползвателят на помощта или упълномощено от него длъжностно лице подава заявка за плащане по образец съгласно приложение № 4 в ЦУ на ДФЗ и прилага документи съгласно приложение № 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Заявката за плащане по ал. 1 за дейностите по чл. 12, ал. 1 се подава от 1-во до 15-о число на съответния месец.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) При финансиране на дейности по чл. 12, ал. 1, т. 2 документите съгласно приложение № 6 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, той трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 19. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед за окомплектованост на документите по чл. 18, ал. 1 в присъствието на лицето по чл. 18, ал. 1.
(2) В случай на неокомплектованост ДФЗ връща документите на ползвателя с копие от протокола от проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) След отстраняване на констатираните пропуски ползвателят има право отново да подаде заявка за плащане, но не по-късно от изтичане на 15 работни дни от датата на изготвяне на протокола по ал. 2.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) В срок до 20 дни от подаване на заявка за плащане ДФЗ:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. извършва проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. изплаща финансовата помощ на ползвателя.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ЦУ на ДФЗ уведомява писмено ползвателя в срока по ал. 1, който до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 6.


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) В срока по чл. 15, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 РА може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, която:
1. се извършва в присъствието на ползвателя, упълномощен негов представител или служител;
2. при приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
3. копие от протокола по т. 2 се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
4. в случай че ползвателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, РА уведомява ползвателя, като му изпраща копие от протокола;
5. в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато се провежда контролна проверка на основание на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.


Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или чл. 20, ал.1, т. 1 и 2, и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011).


Чл. 20в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 15, ал. 2 или чл. 20, ал. 2;
4. приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата дейност.


Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Ползвателите на помощта съхраняват всички документи (в оригинал), свързани с дейностите по линия на техническата помощ на ПРСР, за срок 4 г. от датата на извършване на окончателното плащане на финансовата помощ по съответната дейност.

Глава седма.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ (НОВА - ДВ, БР. 1 ОТ 2009 Г.)


Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност ежегодно до 30 април МЗХ публикува на електронната страница на ПРСР следната информация за всеки одобрен проект по линия на техническата помощ от ПРСР за предходната финансова година:
1. наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.


Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) (1) Публикациите (книжки, брошури, листовки, списания и вестници) и постерите за мерки и дейности, съфинансирани от ЕЗФРСР, съдържат на заглавната си страница ясна индикация за участието на Европейската общност и нейната емблема. В публикациите се съдържа информация за органа, отговорен за съдържанието на информацията, както и за органите, отговорни за прилагане на помощта от ЕЗФРСР.
(2) Алинея 1 се прилага и относно информацията, разпространявана посредством електронни средства/медии (уебсайтове, бази данни за потенциални участници) или като аудио-визуален материал.
(3) Електронните страници, които съдържат информация за ПРСР/ЕЗФРСР, трябва:
1. да информират за приноса на ЕЗФРСР поне на заглавната си страница;
2. да включват препратка към електронната страница на Европейската комисия, отнасяща се до ЕЗФРСР.


Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Всяка дейност за информиране и публичност, информационна табела, билборд съдържа следните елементи:
1. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) европейското знаме съгласно графичните стандарти, посочени в Приложение VI към чл. 58(3) на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80), съгласно приложение № 7 заедно с пояснение на ролята на Общността, ползвайки следния израз: "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони".
2. За дейностите и мерките, финансирани по оста Лидер от ПРСР, се използва също и логото на Лидер.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Функциите на Управляващ орган на ПРСР се изпълняват от дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Функциите на Секретариат на УС се изпълняват от отдел "Програмиране и техническа помощ" в дирекция "Развитие на селските райони" в изпълнение на глава 11 на ПРСР (2007 - 2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).


§ 4. (1) Ползвателите на финансова помощ създават необходимата организация така, че да бъдат ясно разграничени и да се изпълняват от служители от различни административни звена в тяхната структура отговорностите, които се възлагат във връзка със:
1. одобряване на допустимостта на дейностите и разходите;
2. възлагане на изпълнението на дейностите;
3. одобряване на плащанията към изпълнителите с бюджетни средства;
4. одобряване на плащанията към ползвателите на помощта.
(2) Между административните звена по ал. 1 не трябва да съществува пряка йерархическа връзка на ръководство и контрол.


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на земеделието и храните.


§ 6. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) За създаване в МЗХ на надеждна система за управление, контрол и проследяемост на отговорностите, стъпките и сроковете във връзка с прилагането на наредбата министърът на земеделието и храните одобрява Процедурни правила за прилагане на дейностите по линия на техническата помощ от ПРСР.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЛИНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2009 Г.)

§ 13. Навсякъде в наредбата думите "Министерство/то на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерство/то на земеделието и храните" и "министъра/ът на земеделието и храните".


§ 14. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Обществени поръчки и концесии" ("ОПК")" се заменят с "дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки" към МЗХ".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЛИНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2009 Г.)

§ 17. Навсякъде в наредбата "МЗП" се заменя с "МЗХ".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЛИНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2012 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 5, т. 2 и 3, § 8, т. 3, § 13, т. 1, § 14, т. 1, § 15, т. 1, буква "а", § 16, т. 2, буква "а" и т. 4, които съгласно чл. 71, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 277, 21.10.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66) влизат в сила от 1 август 2012 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЛИНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2014 Г.)

§ 10. Навсякъде в наредбата думите "Административно обслужване и обществени поръчки" и "Финансово управление, бюджет и счетоводство" се заменят съответно с "Обществени поръчки" и "Финансово-стопански дейности".


Приложение № 1 към чл. 2

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Техническата помощ осигурява средствата, необходими за ефективното управление и прилагането на ПРСР. Тя ще бъде използвана в съответствие с чл. 66 от Регламента на Съвета (EC) № 1698/2005 за дейности, свързани с подготовката, управлението, наблюдението, оценката, информираността и контрола на ПРСР. Ще бъдат подпомагани следните дейности:
1. Организиране на заседанията на Комитета по наблюдение (КН) на ПРСР и работните групи към него, включително разходите (Разходите за участниците включват пътни и нощувки.), свързани с участие на членовете на Комитета, на работните групи, както и на други лица, чието участие е необходимо с оглед ефективно изпълнение на задачите на Комитета и/или работните групи.
2. Извършване от външни изпълнители на анализи, проучвания, изследвания и други технически доклади, необходими на управляващия орган, Комитета по наблюдение и/или неговите работни групи и на Разплащателната агенция за целите на ефективното управление и наблюдение на ПРСР (вкл. изготвяне на анализи за сектор тютюн, които да осигурят предложения за типа инвестиционна подкрепа, която ПРСР може да предостави за този сектор след 2009 г.); събиране на статистическа информация и аналитични данни, свързани с областите на подкрепа по ПРСР с оглед отчитане на резултатите от нея.
3. Изготвяне и разпространение на информация относно ПРСР чрез:
3.1. Изготвяне на материали за информиране и публичност:
а) оформление, отпечатване и разпространение на материали (документи, доклади, насоки, плакати, брошури, диплянки, наръчници, инструкции, правила и др.) за популяризиране на мерките и практически аспекти за изпълнението на ниво програма и ниво проект;
б) изготвяне и разпространение на информационни и образователни текстове, излъчването и публикуването им в електронни и печатни издания, външни медии, интернет рекламиране.
3.2. Подпомагане подготовката и изпълнението на комуникационния план, описан в раздел 13 от ПРСР, в това число предвидените дейности за публичност на ПРСР по отношение начините на кандидатстване по мерките и изпълнението на проектите, постигането на нейните цели и приоритети (провеждане на семинари с участието на социално-икономически партньори и потенциални бенефициенти, използване на външна експертна помощ за допълване и усъвършенстване на комуникационния план, допълнително разработване и поддръжка на интернет страниците на МЗХ и РА, отнасящи се до ПРСР и съдържащи информация за потенциалните бенефициенти за подпомагането по ПРСР и за резултатите от нейното прилагане).
4. Организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни материали, пътни, квартирни и дневни) на непланирани публични събития по инициатива на потенциални бенефициенти или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от службите на МЗХ.
5. Обезпечаване на висококачествени преводачески услуги за нуждите на ПРСР.
6. Организиране и участие в обучения на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР, в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в държавите - членки на ЕС, както и за изпълнението на комуникационния план (в това число разходи за организиране на обученията и разходи за участие - пътни, пълен пансион и квартирни).
7. Разработване, инсталиране, модернизиране и поддръжка на компютърни системи за управление, наблюдение и оценка (включително за закупуване на техника и програмни продукти), както и наемане на външни експерти за изпълнението на тези дейности.
8. Доставяне на необходимия софтуер, хардуер, специализирано и офис оборудване и материали с оглед повишаване качеството и ефективността на работата на персонала в УО и РА, работещ на пълен работен ден по ПРСР.
9. Изготвяне на текуща, междинна и последваща оценка на ПРСР.
10. Изготвяне на последваща оценка на Програма САПАРД.
11. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Разходи за заплати и/или допълнителни възнаграждения:
11.1. Разходите в размер до 50 % от основните месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и разписани в длъжностните им характеристики, се изплащат ежемесечно.
11.2. Допълнително възнаграждение, включително дължимите от работодателя осигуровки с непостоянен характер за щатния персонал, ангажиран с функции, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР за постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или упълномощено от него лице при условията и по реда на Вътрешните правила за заплатите в МЗХ или ДФЗ.
12. Наемане и разходи за допълнителен персонал към УО и РА, необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР, вкл.:
12.1. Допълнителен персонал към УО - дирекция "Развитие на селските райони" на МЗХ, ще бъде нает за подпомагане администрирането на мерките от ос 4 ЛИДЕР, тъй като отдел "Селски райони и местни инициативи" към УО е отговорен за тяхното прилагане. Допълнителен персонал за прилагане на мерките от ос 4 ЛИДЕР ще бъде нает и за РА.
12.2. Допълнителен персонал към УО и РА в помощ на постоянния персонал, необходим във връзка с изпълнението на дейностите, свързани с наблюдението, както и с въвеждане на данни в мониторинговата система. Допълнителен персонал към РА ще бъде нает в помощ на оценката на трите оферти, представяни от кандидатите (с цел обосновка на заявените разходи), оценката на бизнес плановете и (при необходимост) извършване на административни проверки на заявленията.
Допълнителният персонал към УО и РА ще изпълнява ясно разграничени дейности, изцяло свързани с управлението и прилагането на ПРСР, на основата на сключен договор с УО/РА, но няма да има статута на постоянни служители. Срокът на договорите на този персонал няма да надхвърля крайната дата на допустимост на разходите по ПРСР. Допълнителният персонал не участва в схемата за допълнително финансово стимулиране, описана по-горе. Разходите за този персонал няма да надвишават 4 % от бюджета на техническата помощ.
13. Участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР в международни прояви (вкл. обмяна на най-добри практики) в областта на развитието на селските райони, които са директно свързани с прилагането на помощта от ЕО за развитие на селските райони в България.
14. Участие на администрацията, ангажирана в управлението и управление на прилагането на ПРСР, в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, разходите за участие в които не се рефинансират от ЕК.
15. Разходи, свързани с националната селска мрежа, както са описани в раздел 16.2 от ПРСР.
16. Наемане на консултанти/организации/експерти за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи и дейности, свързани с управлението на ПРСР, като основната отговорност е на УО. Външни експерти ще бъдат наемани и за подготовката, прилагането и наблюдение на изпълнението на мерките по ос 4 ЛИДЕР; наемане на консултанти и обмяна на опит с администрацията и с експерти от други държави членки по управление, прилагане, контрол, наблюдение и оценка на програми.
17. Дейности, свързани с организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки и сключването на договорите за дейностите по линия на техническа помощ (в т.ч. за изготвяне на техническото задание).
18. Дейности, свързани с организирането и провеждането от УО или РА на комисии за оценка и избор на проекти по Мярка 111 от ос 1 и по ос 4 ЛИДЕР.
19. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дейности, свързани с изграждане на капацитет и подготовката за разработване на стратегически и програмни документи за следващия програмен период (след 2013 г.), вкл. предварителна оценка и стратегическа оценка на околната среда на ПРСР (2014 - 2020 г.).
20. (нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дейности, свързани с осъществяване на контрол при прилагането на мерките от ос 4 ЛИДЕР, в това число разходи за осъществяването на посещения/проверки на място на кандидати/получатели на финансова помощ и Местни инициативни групи по мерките от ос 4 (разходи за пътни, дневни, квартирни и др.).
21. (нова - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Подготвителни дейности за подпомагане на ПРСР (2007 - 2013 г.) след 2013 г., които са:
a) директно свързани с дейности от настоящата ПРСР, и
б) необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход от единия към следващия програмен период.


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Допустими разходи за дейностите по техническа помощ

Допустими са следните разходи:
Р 1. Разходи за провеждане на заседанията на КН и работните групи към него, вкл. разходите (пътни и нощувки), свързани с участие на членовете на КН, на работните групи, както и на други лица, чието участие е необходимо с оглед ефективно изпълнение на задачите на КН и/или работните групи, в т. ч.наем на зала; техническо оборудване за мултимедийни презентации и за симултанен превод; обслужване на заседанията (регистрация, раздаване на материали); симултанен превод и превод на материали; пътни и нощувки за участниците на заседанията; кафе паузи, обеди и вечери за участниците на заседанията; подготовка и размножаване на материали.
Р 2. Разходи за изготвяне на анализи, проучвания, изследвания и други технически доклади (разработване на мерките от ПРСР, които ще стартират на по-късен етап, описани в глава 5 от ПРСР), необходими на УО, КН и/или неговите работни групи и на ДФЗ за целите на ефективното управление и наблюдение на ПРСР (вкл. изготвяне на анализи за сектор тютюн, които да осигурят предложения за типа инвестиционна подкрепа, която ПРСР може да предостави за този сектор след 2009 г.), в т. ч. възнаграждения на експерти; международен транспорт и квартирни за чуждестранни експерти; пътни и квартирни при пътуване на експертите в страната за посещения на проекти, за извършване на анкети и интервюта; организиране на семинари, свързани с изготвянето на съответния анализ или проучване - наем зала, пътни, квартирни и пансион за участниците; разходи за подготовка и размножаване/разпространение на материали; превод; одит на дейностите по изпълнение на оценката; разходи за събиране на статистическа информация и аналитични данни, свързани с областите на подкрепа по ПРСР с оглед отчитане на резултатите от Програмата.
Р 3. Разходи за изготвяне и разпространение на информация относно ПРСР:
Р 3.1. Разходи за изготвяне на материали за информиране и публичност, в т.ч.:
а) разходи за оформление, отпечатване и разпространение на материали (документи, доклади, насоки, плакати, брошури, диплянки, наръчници, инструкции, правила и др.) за популяризиране на мерките и практически аспекти за изпълнението на ниво програма и ниво проект;
б) разходи за изготвяне и разпространение на информационни и образователни текстове, излъчването и публикуването им в електронни и печатни издания, външни медии, интернет рекламиране;
в) разходи за публикации в национални и регионални печатни издания;
г) разходи за разработване и излъчване на консултантски рубрики в регионални радиостанции;
д) разходи за изработване на информационни видеоклипове;
е) разходи за изготвяне и изпълнение на външна реклама - билбордове, пана и др.;
ж) разходи за предавания в електронни медии.
Р 3. 2. Разходи за подпомагане подготовката и изпълнението на комуникационния план, в т.ч.:
а) разходи за подготовка (в т. ч. външна експертна помощ за допълнително разработване и прецизиране) на комуникационния план;
б) разходи за изготвяне на технически задания, материали за печатни издания, наблюдение и координиране на информационните кампании;
в) разходи за провеждане на семинари (наем за зала, разходи за подготовка и размножаване на материали; обслужване на заседанията - регистрация, раздаване на материали); техническо оборудване за мултимедийни презентации;
г) хонорар за организаторите на обучението и за лекторите/обучаващите и разходи за участие - пътни, пълен пансион и квартирни на участниците;
д) разходи за създаване, поддържане и актуализация на интернет страница за целите на ПРСР;
е) разходи за извършване на анкети и допитвания за проследяване успеваемостта на информационната кампания на ПРСР и др.
Р 4. Разходи за организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни материали, пътни, квартирни и дневни) на непланирани публични събития по инициатива на потенциални бенефициенти или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от службите на МЗХ.
Р 5. Разходи за извършване на висококачествени преводачески услуги за нуждите на ПРСР.
Р 6. Разходи за обучения за администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР, за членовете на КН и работните групи към него, в т.ч. разходи за организиране на обученията - наем зала, оборудване за мултимедийни презентации за симултанен превод; разходи за подготовка и размножаване/разпространение на материали;превод; хонорар за организаторите на обучението и за лекторите/обучаващите и разходи за участие - пътни, пълен пансион и квартирни.
Р 7. Разходи за сътрудничество между УО и подобни структури в държавите - членки на ЕС - разходи за участие - пътни, пълен пансион и квартирни.
Р 8. Разходи за разработване, инсталиране, актуализация и поддръжка на компютърни системи за управление, наблюдение и оценка, в т. ч. закупуване на техника и програмни продукти; възнаграждения на експерти за разработване/актуализация и поддръжка на компютърните системи.
Р 9. Разходи за доставяне на необходимия софтуер, хардуер, специализирано и офис оборудване и материали за персонала в УО и РА, работещ на пълен работен ден по ПРСР.
Р 10. Разходи за изготвяне на междинна, текуща и последваща оценка на ПРСР, в т.ч. възнаграждения на експерти; международен транспорт и квартирни за чуждестранни експерти; пътни и квартирни при пътуване на експертите в страната - за посещения на проекти, за извършване на анкети и интервюта; организиране на семинари/групови интервюта с бенефициенти - наем зала, пътни, квартирни и пансион за участниците; разходи за подготовка и размножаване/разпространение на материали - за анкети по пощата, за интервюта и др.; превод; одит на дейностите по изпълнение на оценката.
Р 11. Разходи за изготвяне на последваща оценка на Програма САПАРД, в т.ч. - виж предходната точка.
Р 12. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Разходи за заплати и/или възнаграждения:
Р 12.1. Разходи в размер до 50 % от основните месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала.
Р 12.2. Разходи за допълнително възнаграждение, включително дължимите от работодателя осигуровки с непостоянен характер въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или упълномощено от него лице при условията и по реда на Вътрешните правила за заплатите в МЗХ или ДФЗ.
Р 13. Разходи за наемане на допълнителен персонал към УО и ДФЗ, както следва:
Р 13. 1. допълнителен персонал към УО и ДФЗ, необходим за прилагането на мерките от ос 4 ЛИДЕР;
Р 13. 2. допълнителен персонал към УО и ДФЗ, необходим във връзка с изпълнението на дейностите, свързани с наблюдението, в т.ч. въвеждане на данни в мониторинговата система;
Р 13. 3. допълнителен персонал към РА в помощ на оценката на трите оферти, представяни от кандидатите (с цел обосновка на заявените разходи), оценката на бизнес плановете и (при необходимост) извършване на административни проверки на заявленията.
Р 14. Разходи за участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР в международни прояви, свързани с развитието на селските райони, в т. ч. пътни, квартирни и дневни за участниците, такси за участие.
Р 15. Разходи за участие на администрацията, ангажирана в управлението и управление на прилагането на ПРСР, в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, които не се рефинансират от ЕК.
Р 16. Разходи за администриране дейността на националната селска мрежа, в т.ч.:
Р 16. 1. оперативно функциониране на звеното за управление на мрежата и създаване и поддържане на оперативни структури на мрежата, вкл. разходи за заплати, наем на офис, закупуване на офис оборудване и обзавеждане, режийни разходи - в т.ч. ток, парно, вода, телефон, интернет;
Р 16. 2. подготовка на план за действие на мрежата и неговото прилагане, включващо организиране на обмяна на знания и ноу-хау, подготовка на програми за обучение на местните инициативни групи по ЛИДЕР, вкл.техническа помощ за дейности на МИГ, свързани със сътрудничество (в страната и международно).
Р 17. Разходи за наемане на консултанти /организации/експерти за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи и дейности, свързани с управлението на ПРСР, в т.ч за подготовката, прилагането и наблюдение на изпълнението на мерките по ос 4 ЛИДЕР; наемане на консултанти и обмяна на опит с администрацията и с експерти от други държави членки по управление, прилагане, контрол, наблюдение и оценка на програми.
Р 18. Разходи за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори за доставки и услуги по линия на техническа помощ (в т. ч. хонорари за изготвяне на технически задания и за участие в тръжни комисии).
Р 19. Разходи за дейности, свързани с организирането и провеждането от УО или РА на комисии за оценка и избор на проекти по Мярка 111 от ос 1 и по ос 4 ЛИДЕР.
Р 20. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Разходи за разработване на стратегически и програмни документи за следващия програмен период (след 2013 г.), вкл. предварителна оценка и стратегическа оценка на околната среда на ПРСР (2014 - 2020 г.) - виж т. Р 2.
Р 21. Разходи за изграждане на капацитет за следващия програмен период - обучения, обмяна на опит.
Р 22. (нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Разходи, свързани с осъществяване на контрол при прилагането на мерките от ос 4 ЛИДЕР, в това число разходи за осъществяването на посещения/проверки на място на кандидати/получатели на финансова помощ и Местни инициативни групи по мерките от ос 4 (разходи за пътни, дневни, квартирни и др.).
Р 23. (нова - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Разходи за подготвителни дейности за подпомагане на ПРСР (2007 - 2013 г.) след 2013 г., които са:
a) директно свързани с дейности от настоящата ПРСР, и
б) необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход от единия към следващия програмен период.


Приложение № 3 към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.)


Министерство на земеделието и храните
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 

Попълва се от служител от секретариата

 

Идентификационен № на проекта: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата на кандидатстване: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

До

Заместник-министъра, на когото министърът на земеделието и храните е възложил функции по координация и контрол на дейността на Управляващия орган на ПРСР (дирекция "Развитие на селските райони")

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
(ДЕЙНОСТИ ПО ЛИНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ)
 

Попълва се от ползвателя

А. Министерство на земеделието и храните/Държавен фонд "Земеделие" -
Адрес: Град: Пощенски код:
Област: Община:
Улица, № Телефон: Е-mail

Попълва се упълномощеното длъжностно лице

Име: Фамилия: Презиме:
служебна карта № Издадена от: на:
Дирекция
 
Отдел:
Длъжност:
Заповед на министъра на земеделието и храните № / дата:
 
Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ № / дата:
Б. Кандидатствам за разходи за следните дейности:
Дейности ДА
1 Организиране на заседанията на Комитета по наблюдение (КН) на ПРСР и работните групи към него, включително разходите(2), свързани с участие на членовете на Комитета, на работните групи, както и на други лица, чието участие е необходимо с оглед ефективно изпълнение на задачите на Комитета и/или работните групи.  
2 Извършване от външни изпълнители на анализи, проучвания, изследвания и други технически доклади, необходими на управляващия орган, Комитета по наблюдение и/или неговите работни групи и на Разплащателната агенция за целите на ефективното управление и наблюдение на ПРСР (включително изготвяне на анализи за сектор тютюн, които да осигурят предложения за типа инвестиционна подкрепа, която ПРСР може да предостави за този сектор след 2009 г.); събиране на статистическа информация и аналитични данни, свързани с областите на подкрепа по ПРСР с оглед отчитане на резултатите от Програмата.  
3 Изготвяне и разпространение на информация относно ПРСР чрез:  
  3.1. Изготвяне на материали за информиране и публичност:  
  а) оформление, отпечатване и разпространение на материали (документи, доклади, насоки, плакати, брошури, диплянки, наръчници, инструкции, правила и др.) за популяризиране на мерките и практически аспекти за изпълнението на ниво програма и ниво проект;  
  б) изготвяне и разпространение на информационни и образователни текстове, излъчването и публикуването им в електронни и печатни издания, външни медии, интернет рекламиране.  
  3.2. Подпомагане подготовката и изпълнението на комуникационния план, в това число предвидените дейности за публичност на Програмата по отношение начините на кандидатстване по мерките и изпълнението на проектите, постигането на нейните цели и приоритети (провеждане на семинари с участието на социално-икономически партньори и потенциални бенефициенти, използване на външна експертна помощ за допълване и усъвършенстване на комуникационния план, допълнително разработване и поддръжка на интернет страниците на МЗХ и РА, отнасящи се до ПРСР и съдържащи информация за потенциалните бенефициенти за подпомагането по ПРСР и за резултатите от нейното прилагане).  
4 Организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на информационни материали, пътни, квартирни и дневни) на непланирани публични събития по инициатива на потенциални бенефициенти или социално-икономически партньори, осъществяването на които се поема от службите на МЗХ.  
5 Обезпечаване на висококачествени преводачески услуги за нуждите на ПРСР.  
6 Организиране и участие в дейности по обучение за администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР, в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в държавите - членки на Европейския съюз, както и за изпълнението на комуникационния план (в това число разходи за организиране на обученията и разходи за участие - пътни, пълен пансион и квартирни).  
7 Разработване, инсталиране, модернизиране и поддръжка на компютърни системи за управление, наблюдение и оценка (включително за закупуване на техника и програмни продукти), както и наемане на външни експерти за изпълнението на тези дейности.  
8 Доставяне на необходимия софтуер, хардуер, специализирано и офис оборудване и материали с оглед повишаване качеството и ефективността на работата на персонала в УО и РА, работещ на пълен работен ден по ПРСР.  
9 Изготвяне на текуща, междинна и последваща оценка на ПРСР.  
10 Изготвяне на последваща оценка на Програма САПАРД.  
11. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Разходи за заплати и/или допълнителни възнаграждения:  
  11.1. Разходи в размер до 50 % от основните месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала.  
  11.2. Разходи за допълнително възнаграждение, включително за дължимите от работодателя осигуровки с непостоянен характер въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или упълномощено от него лице при условията и по реда на Вътрешните правила за заплатите в МЗХ или ДФЗ.  
12 Наемане и разходи за допълнителен персонал към УО и РА, необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР, вкл.:  
  12.1. допълнителен персонал към УО - дирекция "Развитие на селските райони" на МЗХ, ще бъде нает за подпомагане администрирането на мерките от Ос 4 ЛИДЕР;  
  12.2. допълнителен персонал към УО и РА в помощ на постоянния персонал, необходим във връзка с изпълнението на дейностите, свързани с наблюдението, както и с въвеждане на данни в мониторинговата система; допълнителен персонал към РА в помощ на оценката на трите оферти, представяни от кандидатите (с цел обосновка на заявените разходи), оценката на бизнес плановете и (при необходимост) извършване на административни проверки на заявленията.  
13 Участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР в международни прояви (вкл. обмяна на най-добри практики) в областта на развитието на селските райони, които са пряко свързани с прилагането на помощта за развитие на селските райони в България.  
14 Участие на администрацията, ангажирана в управлението и управление на прилагането на ПРСР, в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК, разходите за участие в които не се рефинансират от ЕК.  
15 Изграждане и функциониране на националната селска мрежа.  
16 Наемане на консултанти/организации/експерти за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни задачи и дейности, свързани с управлението на ПРСР, като основната отговорност е на УО. Външни експерти ще бъдат наемани и за подготовката, прилагането и наблюдението на изпълнението на мерките по Ос 4 ЛИДЕР; наемане на консултанти и обмяна на опит с администрацията и с експерти от други държави членки по управление, прилагане, контрол, наблюдение и оценка на програми.  
17 Дейности, свързани с организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки и сключването на договорите за дейностите по линия на техническа помощ (в т.ч. за изготвяне на техническото задание).  
18 Дейности, свързани с организирането и провеждането от УО или РА на комисии за оценка и избор на проекти по Мярка 111 от Ос 1 и по Ос 4 ЛИДЕР.  
19. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дейности, свързани с изграждане на капацитет и подготовка за разработване на стратегически и програмни документи за следващия програмен период (след 2013 г.), вкл. предварителна оценка и стратегическа оценка на околната среда на ПРСР (2014 - 2020 г.).  
20. (нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дейности, свързани с осъществяване на контрол при прилагането на мерките от ос 4 ЛИДЕР, в това число разходи за осъществяването на посещения/проверки на място на кандидати/получатели на финансова помощ и Местни инициативни групи по мерките от ос 4 (разходи за пътни, дневни, квартирни и др.)  
21. (нова - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Подготвителни дейности за подпомагане на ПРСР (2007 - 2013 г.) след 2013 г., които са:  
  a) директно свързани с дейности от настоящата ПРСР, и  
  б) необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход от единия към следващия програмен период.  
     
В. ИЗИСКВАНИ ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ
1. Заповед на министъра на земеделието и храните/изпълнителния директор на ДФЗ за длъжностното лице, упълномощено да подаде документите (заповедта следва да определи и длъжностното лице, което ще подписва заявлението от името на ползвателя).
2. Копие от служебната карта на длъжностното лице, упълномощено да подаде документите.
3. Техническо задание/техническа спецификация (за дейностите, обект на обществена поръчка) или докладна записка (за дейностите, които не са обект на обществена поръчка).
Г. ОБОСНОВКА
1. Наименование на дейността
- вид на дейността
- местоположение (страна, област, място на осъществяване)
2. Бенефициент на дейността
- представен от: (име на организацията)
3. Цел на дейността
- описание
4. Очаквани резултати
- подробно описание на очакваните резултати
5. Обхват
- подробно описание на дейността
6. Управление на дейността (*)
- описание на управленската и работната структура за изпълнение на дейността
- описание на съдържанието и разпределението на отговорностите за осъществяването на дейността, финанси, отчитане, наблюдение и контрол
7. Ресурси (*)
- описание на необходимото за осъществяване на дейността
- човешки и материални ресурси и други допустими разходи
- (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) щатни бройки
8. Срок за изпълнение на дейността
- начални и крайни дати
- времеви график (по месеци и години) (*)
9. Искана сума
- бюджетна разбивка по основните пера, необходими за изпълнение на дейността, и начин на плащане, в т.ч. предвидени междинни плащания
(*) Ако е приложимо.

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
С подписване на заявлението за кандидатстване декларирам, че не съм подпомаган по друг проект, програма или схема, финансирани с публични финансови средства, средства от националния бюджет и/или бюджета на Европейските общности.
За ползвателя:
(дата) .......................
(име) ........................................ (подпис)........................................ (печат)
 


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.)


Програма за развитие на селските райони (2007 - 2013)
 
Заявка за плащане
 
До
Държавен фонд "Земеделие"
 
Дирекция "Оторизация на плащанията"
 
Вид плащане: Единично Междинно Окончателно
Попълва се служебно:
Заявка № ___ /___ /___ /___ /___ /___ /___ /___ /___ /___ /___ /___ /___ /___ / Печат:
Дата: ___ /___ / ___ /___ /___ /___ /___ /___ /
 
Попълва се от ползвателя
Име на ползвателя
Дирекция:
Отдел: стая: .........................................................................................................................................
БУЛСТАТ №: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................ пощ.код: ..................................................................................................................................................
Област: ................................................................................ Община: ...............................................................................................................................................................................................
ул. №: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ................................................................................ Факс: ...........................................................................................................................................................................................
E-mail ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Попълва се от длъжностното лице, упълномощено да подаде заявката за плащане
Име: ................................................................................ Презиме ..................................................................................................................................................................................................
Фамилия: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Служебна карта №: ........................................, издадена на: ........................................ от: .......................................................................................................................................................................
Дирекция: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Отдел:........................................................................................................................ стая: .....................................................................................................................................................
Длъжност: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
адрес ....................................................................................................... телефон ............................. факс .............................................................................................................................
Информация за банковата сметка на ползвателя
IBAN: ................................................................................ Банков код (BIC): ......................................................................................................................................................................................
Банка: ................................................................................ Банков клон .........................................................................................................................................................................................
 
Дейности по линия на техническа помощ
 
А. Заявката за плащане е за:
1 Организиране на заседанията на Комитета по наблюдение (КН) на ПРСР и 0 Да
  работните групи към него, включително разходите (Разходите за участниците включват пътни и нощувки. ), свързани с участие на  
  членовете на Комитета, на работните групи, както и на други лица, чието участие  
  е необходимо с оглед ефективно изпълнение на задачите на Комитета и/или работ-  
  ните групи.  
2 Извършване, от външни изпълнители, на анализи, проучвания, изследвания и други 0 Да
  технически доклади, необходими на Управляващия орган, Комитета по наблю-  
  дение и/или неговите работни групи и на Разплащателната агенция за целите на  
  ефективното управление и наблюдение на ПРСР (включително изготвяне на  
  анализи за сектор тютюн, които да осигурят предложения за типа инвестиционна  
  подкрепа, която ПРСР може да предостави за този сектор след 2009 г.); събиране  
  на статистическа информация и аналитични данни, свързани с областите на  
  подкрепа по ПРСР с оглед отчитане на резултатите от Програмата.  
3 Изготвяне и разпространение на информация относно ПРСР чрез:  
  3.1. Изготвяне на материали за информиране и публичност: 0 Да
  а) оформление, отпечатване и разпространение на материали (документи,  
  доклади, насоки, плакати, брошури, диплянки, наръчници, инструкции, правила  
  и др.) за популяризиране на мерките и практически аспекти за изпълнението на  
  ниво програма и ниво проект;  
  б) изготвяне и разпространение на информационни и образователни текстове,  
  излъчването и публикуването им в електронни и печатни издания, външни  
  медии, Интернет рекламиране.  
  3.2. Подпомагане подготовката и изпълнението на комуникационния план, в това  
  число предвидените дейности за публичност на програмата по отношение начините  
  на кандидатстване по мерките и изпълнението на проектите, постигането на ней-  
  ните цели и приоритети (провеждане на семинари с участието на социално-  
  икономически партньори и потенциални бенефициенти, използване на външна  
  експертна помощ за допълване и усъвършенстване на комуникационния план,  
  допълнително разработване и поддръжка на интернет страниците на МЗХ и РА,  
  отнасящи се до ПРСР и съдържащи информация за потенциалните бенефициенти  
  за подпомагането по ПРСР и за резултатите от нейното прилагане).  
4 Организиране (в т.ч. разходи за организация, подготовка/размножаване на 0 Да
  информационни материали, пътни, квартирни и дневни) на непланирани публични  
  събития по инициатива на потенциални бенефициенти или социално-икономи-  
  чески партньори, осъществяването на които се поема от службите на МЗХ.  
5 Обезпечаване на висококачествени преводачески услуги за нуждите на ПРСР. 0 Да
6 Организиране и участие в дейности по обучение за администрацията, ангажи- 0 Да
  рана в управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на  
  ПРСР, в т.ч. сътрудничество между УО и подобни структури в държавите -  
  членки на Европейския съюз, както и за изпълнението на комуникационния  
  план (в това число разходи за организиране на обученията и разходи за участие -  
  пътни, пълен пансион и квартирни).  
7 Разработване, инсталиране, модернизиране и поддръжка на компютърни системи 0 Да
  за управление, наблюдение и оценка (включително за закупуване на техника и  
  програмни продукти), както и наемане на външни експерти за изпълнението на  
  тези дейности.  
8 Доставяне на необходимия софтуер, хардуер, специализирано и офис оборудване и 0 Да
  материали с оглед повишаване качеството и ефективността на работата на пер-  
  сонала в УО и РА, работещ на пълен работен ден по ПРСР.  
9 Изготвяне на текуща, междинна и последваща оценка на ПРСР. 0 Да
10 Изготвяне на последваща оценка на Програма САПАРД. 0 Да
11. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Разходи за заплати и/или допълнителни възнаграждения:  
  11.1. Разходи в размер до 50 % от основните месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала. 0 Да
  11.2. Разходи за допълнително възнаграждение, включително дължимите от работодателя осигуровки с непостоянен характер въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или упълномощено от него лице при условията и по реда на Вътрешните правила за заплатите в МЗХ или ДФЗ. 0 Да
12 Наемане и разходи за допълнителен персонал към УО и РА, необходим с оглед 0 Да
  засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението,  
  изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР, вкл.:  
  12.1. допълнителен персонал към УО - Дирекция "Развитие на селските райони"  
  на МЗХ, ще бъде нает за подпомагане администрирането на мерките от Ос 4 ЛИДЕР;  
  12.2. допълнителен персонал към УО и РА в помощ на постоянния персонал,  
  необходим във връзка с изпълнението на дейностите, свързани с наблюдението,  
  както и с въвеждане на данни в мониторинговата система; допълнителен персонал  
  към РА в помощ на оценката на трите оферти, представяни от кандидатите (с цел  
  обосновка на заявените разходи), оценката на бизнес плановете и (при необходи-  
  мост) извършване на административни проверки на заявленията.  
13 Участие на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, наблю- 0 Да
  дението, оценката и контрола на ПРСР в международни прояви (вкл. обмяна на  
  най-добри практики) в областта на развитието на селските райони, които са  
  пряко свързани с прилагането на помощта за развитие на селските райони в  
  България.  
14 Участие на администрацията, ангажирана в управлението и управление на 0 Да
  прилагането на ПРСР, в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/  
  работни групи на ЕК, разходите за участие в които не се рефинансират от ЕК.  
15 Изграждане и функциониране на Националната селска мрежа. 0 Да
16 Наемане на консултанти/организации/експерти за изпълнение на краткосрочни 0 Да
  и дългосрочни задачи и дейности, свързани с управлението на ПРСР, като основната  
  отговорност е на УО. Външни експерти ще бъдат наемани и за подготовката,  
  прилагането и наблюдение на изпълнението на мерките по Ос 4 ЛИДЕР; наемане  
  на консултанти и обмяна на опит с администрацията и с експерти от други  
  държави членки по управление, прилагане, контрол, наблюдение и оценка на  
  програми.  
17 Дейности, свързани с организирането и провеждането на процедурите за възла- 0 Да
  гане на обществените поръчки и сключването на договорите за дейностите по  
  линия на техническа помощ (в т.ч. за изготвяне на техническото задание).  
18 Дейности, свързани с организирането и провеждането от УО или РА на комисии 0 Да
  за оценка и избор на проекти по Мярка 111 от Ос 1 и по Ос 4 ЛИДЕР.  
19. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дейности, свързани с изграждане на капацитет и подготовката за разработване на стратегически и програмни документи за следващия програмен период (след 2013 г.), вкл. предварителна оценка и стратегическа оценка на околната среда на ПРСР (2014 - 2020 г.) 0 Да
20. (нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дейности, свързани с осъществяване на контрол при прилагането на мерките от ос 4 ЛИДЕР, в това число разходи за осъществяването на посещения/проверки на място на кандидати/получатели на финансова помощ и Местни инициативни групи по мерките от ос 4 (разходи за пътни, дневни, квартирни и др.). 0 Да
21. (нова - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Подготвителни дейности за подпомагане на ПРСР (2007 - 2013 г.) след 2013 г., които са: 0 Да
  a) директно свързани с дейности от настоящата ПРСР, и  
  б) необходими за осигуряване на приемственост в прилагането на политиката за развитие на селските райони и за плавен преход от единия към следващия програмен период.  
 
Б. Общи документи:
G 01 Копие от заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния 0 Да
  директор на ДФЗ, с която е упълномощено длъжностното лице на ползвателите за  
  подаване на заявката за плащане.  
G 02 Копие от служебна карта на упълномощеното длъжностно лице на ползвателите, 0 Да
  подаващо документите за изплащане на помощ.  
G 03 Решение относно съответствие на заявлението с одобрените от УС дейности. 0 Да
G 04 (нова - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Декларация от законния представител/управител 0 Да
  на одобрения доставчик, че машините и/или оборудването, обект на инвестицията, не са втора употреба (при заявяване на дейности по закупуване на машини и/или оборудване).  
 
В. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Специфични документи по видове дейности:
I 01 Дейности, обект на обществена поръчка: Непр.
I 01-01 Копие от сключения договор между ползвателя на помощта и изпълнителя на дейността, за която се отпуска финансова помощ, и приложенията към нея. 0
I 01-02 Първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи. 0
I 01-03 Проформа фактура. 0
I 01-04 Платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя. 0
I 01-05 Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя. 0
I 01-06 Приемно-предавателен протокол за изпълнението на дейността. 0
I 01-07 Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане. 0
I 01-08 Документи, доказващи, че за дейности - обект на обществена поръчка, са проведени процедури по възлагане на обществена поръчка в съответствие със ЗОП (копие от обявление за обществена поръчка; заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; заповед за определяне на изпълнител на обществената поръчка). 0
I 02 Дейности, които не са обект на обществена поръчка: Непр.
I 02-01 Отчет от изпълнителя за извършената дейност. 0
I 02-02 Копие от протокол за приемане на дейността. 0
I 02-03 Копие от сключения договор между ползвателя на помощта и изпълнителя за дейността, за която се отпуска финансова помощ. 0
I 02-04 Разходооправдателни документи. 0
I 02-05 Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане. 0
I 02-06 Копие от заповед за командировка. 0
I 02-07 Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане. 0
I 02-08 Декларация за възстановени разходи при участие на администрацията, ангажирана в управлението и управление на прилагането на ПРСР, в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/ работни групи на ЕК. 0
I 02 09: Копие от поименна заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ДФЗ за участие в комисии за определяне на изпълнител на обществени поръчки за доставки или услуги, както и в комисии за оценка и избор на проекти по Мярка 111 от Ос 1 и по Ос 4 ЛИДЕР от ПРСР. 0
 
Г. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Специфични документи за някои видове дейности:
I 03 Разходи в размер до 50 % от основните месечни заплати, дължимите от работодателя осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала. Разходи за допълнително възнаграждение, дължимите от работодателя осигуровки с непостоянен характер въз основа на постигнати резултати, които ще бъдат оценявани от ръководителя на съответната административна структура или упълномощено от него лице при условията и по реда на Вътрешните правила за заплатите в МЗХ или ДФЗ. Непр.
I 03-01 Справка за щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала. 0
I 03-02 Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане. 0
I 03-03 Поименна справка, съдържаща оценката на служителите, получили допълнително възнаграждение въз основа на постигнати резултати. 0
I 04 Наемане и разходи за допълнителен персонал към УО и РА, необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР. Непр.
I 04-01 Копие от поименна заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ДФЗ за наемане на допълнителен персонал. 0
I 04-02 Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане. 0
 
Д. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Декларации:
1. Декларирам, че дейностите са извършени в рамките на одобрения срок. Да 0
2. Декларирам, че дейностите не са финансирани от ЕС по други програми или инструменти. Да 0
3. Декларирам, че представените от мен документи са достоверни. Да 0
 
В случай че ползвателят предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, той носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай че ползвателят представи документ и/или декларация с невярно съдържание, той ще бъде изключен от предоставяне на финансово подпомагане по ЕЗФРСР за съответната дейност и е длъжен да върне всички изплатени към момента средства. Ползвателят ще бъде изключен от подпомагане за съответната дейност за годината, в която е било открито нарушението, и следващата финансова година по ЕЗФРСР.
С подписването на този формуляр кандидатът приема правилата за отпускане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013) и се съгласява да осигури свободен и пълен достъп на служителите на Агенцията и упълномощените представители на Европейската комисия за провеждане на проверки на място за установяване на легитимността и пълнотата на документите и съответствието на инвестицията с критериите за финансиране.
Дейностите, регистрирани в заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за които се
заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към заявката за плащане.
Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: .................... лева.
*Сумата по изплатеното междинно плащане е: ............................................................ лева.
Име на ползвателя или упълномощеното от него длъжностно лице подпис и печат
Име на експерта от ОП, приел заявката за плащане подпис и печат
Име на гл. експерт от ОП, проверил заявката за плащане подпис и печат
   
Таблица за разходите  
ОП Описание Коли- Мярка Единична Обща Номер Дата Допустими
    на дейностите чество   цена сума на фак- на разходи съгласно
    по елементи     без ДДС   турата факту- решение за
                рата или съответствие на
                профор- заявлението с
                ма фак- одобрените
                тура дейности
                  между канди-
                  дата и МЗХ/РА
                  да не
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
 
 
Обща сума на извършените разходи:
 


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.)


Документи за изплащане на финансовата помощ за дейности, обект на обществена поръчка

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Копие от заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ДФЗ, с която е упълномощено длъжностно лице на ползвателите за подаване на заявката за плащане.
2. Копие от служебната карта на упълномощеното длъжностно лице на ползвателите, подаващо документите за изплащане на помощта.
3. Приемно-предавателен протокол за изпълнението на дейността.
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Разходооправдателни документи от страна на изпълнителя; платежен документ (касова бележка/платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, и банково извлечение от деня на извършване на плащането и/или проформа фактура от изпълнителя на дейността към ползвателя.
5. Копие от сключения договор между ползвателя на помощта и изпълнителя на дейността, за която се отпуска финансова помощ, и приложенията към него, както и документи, доказващи, че за дейности, обект на обществена поръчка, са проведени процедури по възлагане на обществена поръчка в съответствие със ЗОП (копие от обявление за обществена поръчка; заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; заповед за определяне на изпълнител на обществената поръчка).
6. Попълнена от ползвателя на помощта таблица за разходите към заявката за плащане.
7. Документи, доказващи, че е извършено плащане от ползвателя на помощта към изпълнителя (платежно нареждане и банково извлечение), и фактура от изпълнителя на дейността към ползвателя на помощта, на база на която е извършено плащането.


Приложение № 6 към чл. 18, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Документи за изплащане на финансовата помощ за дейности, които не са обект на обществена поръчка
I. За дейностите по чл. 12, ал. 1, т. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Копие от заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ДФЗ, с която е упълномощено длъжностно лице на ползвателите за подаване на заявката за плащане.
2. Копие от служебната карта на упълномощеното длъжностно лице на ползвателите, подаващо документите за изплащане на помощта.
3. Копие от заповедта за командировка; отчет от изпълнителя за извършената дейност; разходооправдателни документи и копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане.
4. (нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Декларация за възстановени разходи при участие на администрацията, ангажирана в управлението и управление на прилагането на ПРСР, в технически срещи със службите на ЕК и в комитети/работни групи на ЕК.
II. За дейностите по чл. 12, ал. 1, т. 2:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Копие от заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ДФЗ, с която е упълномощено длъжностно лице на ползвателите за подаване на заявката за плащане.
2. Копие от служебната карта на упълномощеното длъжностно лице на ползвателите, подаващо документите за изплащане на помощта.
3. Копие от отчет на изпълнителя за извършената дейност.
4. Копие от протокол за приемане на дейността.
5. Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане.
6. Копие от сключения договор между ползвателя на помощта и изпълнителя за дейността, за която се отпуска финансова помощ.
III. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За дейностите по чл. 12, ал. 1, т. 3 - 6:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г.) Копие от заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ДФЗ, с която е упълномощено длъжностно лице на ползвателите за подаване на заявката за плащане.
2. Копие от служебната карта на упълномощеното длъжностно лице на ползвателите, подаващо документите за изплащане на помощта.
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Справка за щатния персонал на ДФЗ и МЗХ, изпълняващи функции, пряко свързани с управлението (в т.ч. управлението на прилагането на Програмата в ЦУ на ДФЗ), наблюдението, оценката и контрола на ПРСР и разписани в длъжностните характеристики на персонала (за дейности по чл. 12, ал. 1, т. 3 и 6).
4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) Копие от поименна заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ДФЗ за участие в комисии за определяне на изпълнител на обществени поръчки за доставки или услуги, както и в комисии за оценка и избор на проекти по Мярка 111 от Ос 1 и по Ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2009 г.) Копие от документи, удостоверяващи извършеното плащане.
6. (нова - ДВ, бр. 10 от 2010 г.) Копие от поименна заповед на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ДФЗ за назначаване на допълнителния персонал.
7. (нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Поименна справка, съдържаща оценката на служителите, получили допълнително възнаграждение въз основа на постигнати резултати (за дейности по чл. 12, ал. 1, т. 6).


Приложение № 7 към чл. 24, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 1 от 2009 г.)

Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз

1. Знаме на Европейския съюз
- Символно описание - На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран, като цифрата дванадесет е символът на съвършенство и единение.
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд присъства под европейския флаг.
- Хералдично описание - На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без краищата им да се докосват.
- Геометрично описание


Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размах е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча(надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.

2. Дефиниция на стандартните цветове


Синьо ПАНТОН Емблемата е в следните
  цветове:
РЕФЛЕКС Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС
  за повърхността на право-
  ъгълника;
  Жълто ПАНТОН за звездите.
Жълто ПАНТОН  


Международната гама цветове ПАНТОН е много разпространена и леснодостъпна даже за непрофесионалисти.
Четирицветен процес/технология
Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 % "Процес Жълто". Смесването на 100 % "Процес Циан" с 80 % "Процес Магента" дава цвят, много подобен/близък на "Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС".
Интернет
В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН - на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)
- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон):


Ако имате наличен само син цвят ( той трябва да бъде синьо Рефлекс, разбира се), използвайте го 100 %, като звездите се възпроизвеждат в негатив - бяло, а полето/фонът - 100 % синьо:


- В случай на репродукция на цветен фон
Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или във всеки случай такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка около правоъгълника, като широчината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника:


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на интернет адрес: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти