Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Приета с Решение № 138 на СОС по Протокол № 73 от 09.03.2006 г.; доп. с Решение № 577 по Протокол 84 от 20.07.2006 г.; доп. с Решение № 201 по Протокол № 103 от 22.03.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г.; изм. с Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. с Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г., изм. и доп. с Решение № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г., изм. и доп. с Решение № 438 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., доп. с Решение № 509 по Протокол 58 от 26.07.2018 г., изм. с Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. По реда и условията на тази наредба се провеждат търгове и конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с имущество (имоти и вещи), собственост на Столична община (СО), а именно:
1. отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост.
2. отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, които не подлежат на концесиониране.
3. отдаване под наем на земи от общинския поземлен и горски фонд, както и на земи в строителни граници.
4. отдаване под наем на вещи - частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства.
5. продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост.
6. учредяване право на строеж върху имоти - частна общинска собственост.
7. учредяване право на надстрояване и/или на пристрояване върху имоти - частна общинска собственост.
8. учредяване право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост;
9. (нова - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г., изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) продажба на движими вещи - отпадъци, образувани и/или предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови и подобни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците съгласно чл. 108 от Наредбата за общинската собственост.

Чл. 2. Търгове и конкурси не се провеждат в следните случаи:
1. (изм. - Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г.) отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията на чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии.
2. отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.
3. отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
4. отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост на търговски дружества, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.
5. продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда.
6. продажба на земя - частна общинска собственост на лица, които са определени в закон.
7. продажба или предоставяне за ползване на имот - частна общинска собственост на основния пощенски оператор при условията на чл. 30 от Закона за пощенските услуги.
8. продажба на ателиета, гаражи и паркоместа на настанени в тях по административен ред наематели.
9. учредяване правото на строеж върху поземлени имоти - частна общинска собственост на:
а. граждани с жилищни нужди, установени по реда на наредбата по чл. 45а, ал. 1 от ЗОС - за строеж на жилищна сграда;
б. юридически лица на бюджетна издръжка;
в. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
г. инвеститори по реда и условията на чл. 18 от Закона за насърчаване на инвестициите.
д. в съсобствени имоти в случаите по чл. 183 от Закона за устройство на територията.
е. енергийни предприятия в случаите по чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката.
ж. обществени далекосъобщителни оператори в случаите по чл. 168 от Закона за далекосъобщенията.
з. други лица, когато това е предвидено в закон.
10. учредяване право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения.
11. учредяване право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост на лица, които са определени със закон.


Чл. 3. Тази наредба не се прилага:
1. за сделки с общинско имущество, които се извършват по реда и при условията на ЗПСПК, както и в други случаи, изрично предвидени в закон.
2. за сделки с имоти и вещи, включени в капитала на търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел с общинско участие.


Чл. 4. (1) (Изм. - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г.) Търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с имущество (имоти и вещи), собственост на СО, се провеждат в случаите на чл. 1, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 от настоящата наредба.
(2) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 1, т. 5 Столичният общински съвет с решение може да определи провеждането на търговете да се извърши от Столична общинска агенция за приватизация по ред, определен в настоящата наредба.
(3) (Предишна ал. 2 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с имущество /имоти и вещи/, собственост на СО, се провеждат в случаите на чл. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от настоящата наредба.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В отделни случаи, СОС с решение може да определи провеждането на конкурс в случаите на ал. 1, респективно - провеждането на търг в случаите по ал. 3.
(5) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 1, т. 5 Столичният общински съвет с решение може да определи провеждането на конкурсите да се извърши от Столична общинска агенция за приватизация по ред, определен в настоящата наредба.
(6) (Предишна ал. 4 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В условията на търга или конкурса за учредяване право на строеж върху имоти - частна общинска собственост СОС може да предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда.

Глава втора.
ТЪРГОВЕ


Чл. 5. Търговете се провеждат с явно наддаване.


Чл. 6. (1) Търговете се провеждат след решение на СОС.
(2) Докладът до СОС за провеждане на търга трябва да бъде придружен със: становище на кмета района с анализ на правното състояние на недвижимия имот, съответно финансов анализ на вещите; акт за общинска собственост; заверена от техническата служба скица на имота по действащия ПУП с нанесена кадастрална основа и описани съседи; градоустройствени параметри по действащия ПУП и копие от заповедта, с която тези планове са одобрени; данъчна оценка на имота; предложение за начална тръжна цена, определена от лицензиран експерт-оценител.
(3) Анализът на правното, съответно финансовото състояние се извършва от служба "Общинска собственост" и главния счетоводител на района, на чиято територия е общинския имот, съответно вещта.
(4) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите по чл. 4, ал. 2 от настоящата наредба.


Чл. 7. (1) В изпълнение на решението на СОС, кметът на СО открива процедурата по провеждането на търга със заповед, която съдържа:
1. описание на имота или вещите - предмет на търга.
2. начална тръжна цена.
3. срок за закупуване на тръжната документация.
(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава и тръжната документация.


Чл. 8. (1) Тръжната документация се подготвя от дирекция "Обществени поръчки и търгове" и съдържа:
1. описание на имота или вещите - предмет на търга.
2. начална тръжна цена.
3. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 10 % от началната тръжна цена.
4. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник.
5. други условия, произтичащи от закона или решението на СОС.
6. дата, място и час на провеждане на търга.
7. условията за оглед на предмета на търга.
8. образци на документи, които участникът следва да попълни.
9. проект за договор.
10. копие от акта за общинска собственост, скица на имота по действащия план с нанесена кадастрална основа и описани съседи, градоустройствени параметри по влезлите в сила ПУП и копие от заповедта, с която тези планове са одобрени.
11. стъпката на наддаване, чрез която се увеличава началната тръжна цена и която се определя в размер между 1 (едно) и 10 (десет) на сто от началната тръжна цена.
12. адрес и телефон на организатора.
(2) Забранява се включването в тръжната документация на условия за спонсорство, дарение и други подобни.


Чл. 9. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) На основание решението по чл. 4, ал. 2, Надзорният съвет на СОАП с решение възлага на главния изпълнителен директор на СОАП да възложи анализ на правното състояние на обекта на правоспособен юрист при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) След приемане на анализа по ал. 1 Надзорният съвет на СОАП с решение внася в Столичен общински съвет доклад за откриване на процедура за провеждане на търга, който съдържа: анализ на правното състояние на обекта, акт за общинска собственост, информационна карта е техническа характеристика на обекта и проект на решение за откриване на процедура по провеждане на търга.
(3) Столичният общински съвет с решение открива процедура по провеждане на търга и възлага на СОАП авансово да обезпечи разходите по провеждане на процедурата по реда на чл. 10, ал. 5. С решението Столичен общински съвет задължава кмета на Столичната община, в тридневен срок след сключване на договора да преведе по сметка на СОАП стойността на разходите в размера, определен в чл. 2, ал. 2 от Правилника за реда и начина за изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол. Решението се оповестява в електронната страница на СОАП и се публикува в два централни ежедневника.
(4) Оценката на обекта се възлага по решение на Надзорния съвет на СОАП от главния изпълнителен директор на СОАП на независим оценител при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за независимите оценители и подзаконовите нормативни актове по прилагането им и след вземане на решение по ал. 3.
(5) При необходимост архитектурно заснемане и/или допълнителна техническа процедура за продажба на обекта се възлага по решение на Надзорния съвет на СОАП от главния изпълнителен директор на СОАП на архитект/инженер при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(6) В изпълнение на решението по ал. 3, Надзорният съвет на СОАП взема решение за насрочване на търга, което съдържа:
1. наименованието на обекта на търга;
2. началната тръжна цена;
3. стъпката на наддаване, която се определя в размер между 1 и 10 на сто от началната тръжна цена;
4. размера на депозита и крайният срок за внасянето му;
5. мястото, където се закупува тръжната документация и цената й;
6. срока за закупуване на тръжна документация, който не може да бъде по-кратък от десет дни от датата на последната по време публикация в един от двата централни ежедневника;
7. срока за подаване на предложения за участие в търга, който не може да бъде по-кратък от петнадесет дни от датата на последната по време публикация в един от двата централни ежедневника;
8. срока за извършване на огледи на обекта;
9. мястото, деня и началния час за провеждане на търга.
(7) Тръжната документация се утвърждава от Надзорния съвет на СОАП едновременно с решението по ал. 6 и съдържа:
1. обстоятелствата по ал. 6 с конкретни данни за всяко от тях;
2. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса;
3. основанията за недопускане до участие в търга;
4. разяснения относно процедурата по провеждане на търга и сключване на договора;
5. проект на договор за продажба.
(8) Преди да вземе решение за продажба по ал. 3, Столичният общински съвет може с решението по чл. 4, ал. 2 от настоящата наредба да възложи на СОАП да проведе маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта, който може да включва:
1. оповестяване на предстоящата продажба чрез средствата за масово осведомяване, придружено с кратка информация за обекта;
2. предоставяне на информация за обекта в Българската агенция за инвестиции;
3. изпращане покани за участие в процедурата до лица, заявили интерес, до консултантски фирми и други институции;
4. други действия по преценка на СОАП.


Чл. 10. (Предишен чл. 9 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, търгът се обявява най-малко тридесет дни преди датата на провеждане му в електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на видно място в сградата на СО и в сградата на съответната районна администрация.
(2) Обявлението по ал. 1 съдържа: информация за предмета на търга, начална тръжна цена, размера на депозитната вноска, дата, място и час на провеждане на търга, цената на тръжната документация, срок и място за закупуване на тръжната документация, адрес и телефон на организатора.
(3) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 2, решението по чл. 9, ал. 6 се публикува най-малко в два централни ежедневника и се обявява в електронната страница на СОАП и на видно място в сградата на СОАП.
(4) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, разходите по организиране, обявяване и провеждане на търга се осигуряват от бюджета на СО. Приходите от продажбата на документацията се внасят в съответните сметки на СО.
(5) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 2:
1. разходите по организиране, обявяване и провеждане на търга се осигуряват авансово от СОАП от средствата по Фонда за покриване разходите за приватизация и след сключване на договора за продажба се покриват от постъпленията по т. 3, изречение второ;
2. приходите от продажбата на документацията и от депозитите се внасят в съответните сметки на СОАП. След изтичане на срока за обжалване на решението по чл. 27, ал. 2, сумата по внесения депозит се превежда по сметка на Столична община;
3. приходите от продажбата на обекта се внасят в съответните сметки на Столична община. След сключване на договора за продажба Столична община превежда по сметка на СОАП стойността на разходите в размера, определен в чл. 2 ал. 2 от Правилника за реда и начина за изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, в изпълнение на решението по чл. 9, ал. 3, изречение второ.
4. в случай, че не бъде сключен договор по вина на участника, спечелил търга или на определения с решението по чл. 29, ал. 4 участник, разходите по организиране, обявяване и провеждане на търга се възстановяват на СОАП от Столична община за сметка на внесения депозит след представяне на съответните документи.
5. в случай, че не бъде внесен депозит или стойността на депозита не може да покрие разходите по процедурата, същите се покриват от бюджета на Столична община след доказването им по размер със съответните документи.


Чл. 11. (Предишен чл. 10 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, не се допуска промяна на обявените условия на търга, с изключение на отлагане провеждането на търга за по-късни дата и/или час, както и промяна на мястото на провеждане. Промяната се извършва със заповед на кмета на СО.
(2) В случай, че необходимостта от промяната се установи до изтичане на срока за закупуване на тръжна документация, промяната се обявява в електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на видно място в сградата на СО и в сградата на съответната районна администрация.
(3) В случай, че необходимостта от промяната се установи след изтичане на срока за закупуване на тръжна документация, за промяната се уведомяват всички лица, които са я закупили. Уведомяването се извършва чрез връчване на заповедта на кмета по ал. 1 срещу подпис.


Чл. 12. (Предишен чл. 11 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Когато след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация за търга няма закупена тръжна документация от кандидати, кметът на СО може:
1. да издаде заповед за промяна датата на провеждането на търга и съответно удължаване срока за закупуването на тръжна документация или
2. да издаде заповед за закриване на търга.


Чл. 13. (Предишен чл. 12 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, в деня на провеждане на търга кметът на СО назначава комисия за провеждане на търга в състав от пет до седем члена.
(2) В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен юрист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област. С решението по чл. 6, ал. 1 от наредбата СОС може да реши да бъдат включени в състава на комисията до 2 (двама) общински съветници, определени от председателя на СОС.
(3) В състава на комисията не могат да участват :
1. лица, които имат материален интерес от резултата на търга.
2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в търга или с членовете на техните управителни или контролни органи.
(4) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на тръжната комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.
(5) Членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 3 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците.
(6) Със заповедта по ал. 1 се определя и възнаграждението на членове на комисията.


Чл. 14. (Предишен чл. 13 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, комисията заседава и взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете и, но не по-малко от 4-ма души, в това число правоспособния юрист.
(2) Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.
(3) За своята работа комисията съставя протокол в три екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията и от спечелилия търга участник.


Чл. 14а. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 2, организацията и провеждането на търга се извършва от комисия, назначена от главния изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация в състав най-малко от трима члена, поне един от които правоспособен юрист.
(2) В заповедта за назначаване на комисията по ал. 1 се определят нейният председател и членове, включително резервни членове, както и размера на възнаграждението им.
(3) Решенията на тръжните комисии се вземат с обикновено мнозинство от членовете им. Когато член на комисията е против взетото решение, той представя особеното си мнение писмено. Особените мнения се вписват в доклада на комисията.
(4) В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервните членове, заседанието на комисията се отлага за попълването на състава й, но за срок не по-дълъг от един ден. В случай че и след отлагането на заседанието съставът на комисията не може да бъде попълнен, главният изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация издава заповед за допълване на състава на комисията с нови членове.
(5) Преди провеждане на търга членовете на тръжната или конкурсна комисия попълват декларации за липса на конфликт на интереси.


Чл. 15. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 2 от настоящата наредба, закупилите тръжна документация и внесли в срока по чл. 9, ал. 6, т. 4 депозит лица, подават предложения за участие в търга до СОАП в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в решението по чл. 9, ал. 6, т. 7. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта.
(2) В плика с предложението се поставят документите по чл. 9, ал. 7, т. 2 от настоящата наредба.


Чл. 16. (Предишен чл. 14, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) Търгът се провежда в деня, часа и мястото, посочени в тръжната документация.
(2) Търгът започва с регистрация на кандидатите за участие в него. Регистрацията се извършва последователно, а в случаите по чл. 4, ал. 2 от настоящата наредба, по реда на подаване на предложението по чл. 15, като до регистрация се допускат лицата, представляващи участниците, подали предложенията, които се легитимират чрез представяне на документ за самоличност или пълномощно - в случаите на упълномощаване.


Чл. 17. (Предишен чл. 15, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, за да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.
(2) Регистрираният участник получава талон с регистрационен номер, с който участва в наддаването и заема мястото си в залата.
(3) Комисията отказва регистрацията на кандидат за участие в случай, когато не са представени всички изискуеми от тръжната документация документи.


Чл. 18. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 2 от настоящата наредба, след откриване на търга тръжната комисия проверява съдържанието на подадените предложения и регистрира участниците, чийто предложения отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 7, т. 2;
(2) Не се допускат до участие в търга кандидати, чийто предложения:
1. са подадени след срока, определен с решението по чл. 9, ал. 6 от настоящата наредба;
2. са подадени в незапечатан или непрозрачен плик;
3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;
5. не съдържат който и да е от документите, посочени в тръжната документация в съответствие с чл. 9, ал. 7, т. 2.
(3) Председателят на тръжната комисия обявява допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат до участие, поради наличие на някое от основанията по ал. 2, като посочва конкретното основание.
(4) Всеки регистриран участник получава талон с регистрационен номер, с който участва в наддаването.


Чл. 19. (Изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 1, от момента на регистрацията участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин.
(2) Комисията отстранява участник (участници), който нарушава изискванията на ал. 1. Внесеният депозит на отстранения участник се задържа.


Чл. 20. (Предишен чл. 16 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, процедурата по наддаване започва с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна цена и стъпката на наддаване, след което председателят открива наддаването.
(2) Наддаването се извършва чрез устно обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал.
(3) Преди третото обявяване на всяка предложена сума, председателят на комисията прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.
(4) Председателят обявява спечелилия участник и закрива търга.


Чл. 21. (Предишен чл. 17 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, в случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.
(2) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, се яви един кандидат, търгът се отлага с 2 /два/ часа. След изтичането на този срок търгът се провежда.


Чл. 22. (Предишен чл. 18, доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, при регистриран само един участник, търгът се провежда, като участникът се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.


Чл. 23. (Предишен чл. 19, доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, в случай, че в резултат на отстраняване на участник /участници/ по чл. 15, ал. 2 остане само един участник, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена. Ако участникът не е участвал в наддаването, той се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.


Чл. 24. (Предишен чл. 20, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Ако нито един от кандидатите за участие в търга не бъде регистриран по чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, председателят на комисията закрива търга.

Чл. 25. (Предишен чл. 21, доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, когато след започване на процедурата по наддаване никой от участниците не обяви цена, по-висока от началната тръжна цена с определената стъпка на наддаване, търгът се закрива. Внесените депозити на участниците се задържат.

Чл. 25а. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 2, преди да започне наддаването, председателят на тръжната комисия поканва последователно по реда на подаване на предложенията всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.
(2) Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил при условията на ал. 1.
(3) Наддаването започва с обявяване от председателя на тръжната комисия на началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията за участие в търга.
(4) В случай че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.
(5) В случай че участниците в тарга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.
(6) В случай че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадена цена, продължава участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от търга.
(7) В случай че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.
(8) След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най-високата цена, и закрива търга.
(9) Тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в 2 екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от представителите на всички допуснати участници в търга. При отказ на участник да подпише протокола това обстоятелство се удостоверява от членовете на тръжната комисия. Единият екземпляр от протокола се предоставя на участника, предложил най-висока цена, след приключването на търга.
(10) В случай, че няма закупена тръжна документация търгът не се провежда и се обявява за непроведен.
(11) В случаите по ал. 10, както и когато на търга не се е явил кандидат, при обявяване на нов търг за продажба със същия предмет Надзорният съвет на Столична общинска агенция за приватизация може да намали началната тръжна цена с не повече от 50 на сто.


Чл. 26. (Предишен чл. 22 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, в петдневен срок след приключване на търга кметът на СО издава заповед, с която обявява спечелилия участник.
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия търга участник и на всички участници в търга.


Чл. 27. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 2 от настоящата наредба, в срок от три работни дни след провеждане на търга комисията внася чрез главния изпълнителен директор в Надзорния съвет на СОАП протокола от търга.
(2) В срок от три работни дни от получаване на протокола от проведения търг Надзорният съвет на СОАП с решение:
1. определя спечелилия търга участник;
2. възлага на главния изпълнителен директор на СОАП след изтичане на срока за обжалване на решението по реда на АПК да изпрати преписката на кмета на Столичната община за сключване на договора и за приключване на сделката и да внесе по сметка на Столична община стойността на внесения от спечелилия участник депозит;
(3) Участниците в търга се уведомяват писмено за решението по ал. 2.


Чл. 28. (Предишен чл. 23 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената.
(2) Внесените депозити за участие на нерегистрираните за търга кандидати и на неспечелилите търга участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в тръжната документация банкова сметка в седмодневен срок от приключване на процедурата. Върху тези суми не се дължат лихви.
(3) (Изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Внесените депозити за участие на участниците, обжалвали заповедта по чл. 26, ал. 1 или решението по чл. 27, ал. 2 се задържат до влизане в сила на заповедта/решението, респективно до отмяната им. Върху тези суми не се дължат лихви.


Чл. 29. (Предишен чл. 24 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В петдневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 26, ал. 1 или решението по чл. 27, ал. 2, кметът на СО предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на търга.
(2) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В тридневен срок от датата на сключване на договора, кметът на Столичната община уведомява СОАП за сключения договор и на основание чл. 9, ал. 3 превежда по сметка на СОАП стойността на разходите в размера, определен в чл. 2 ал. 2 от Правилника за реда и начина за изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.
(3) (Нова - Решение № 201 по Протокол № 103 от 22.03.2007 г., предишен текст на чл. 29, ал. 2, доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 2, в случай, че спечелилият търга участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след писмена покана не се яви в Столична община да получи заповедта с дължимите плащания или не внесе дължимите суми, кметът на Столична община може:
1. Да покани за сключване на договор класирания на второ място участник или.
2. Да прекрати търга.
Депозитът за участие на поканените и отказали да сключат сделка участници се задържа.
(4) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 2, ако договорът не бъде сключен по вина на участника, спечелил търга, кметът на Столичната община уведомява в деня, след изтичане на срока за сключване на договора СОАП. Надзорният съвет на Столична общинска агенция за приватизация, въз основа на доклад на тръжната комисия взема решение за даване на нов срок от 30 дни за сключване на договор с класирания на второ място участник. Депозитът за участие на поканените и отказали да сключат сделката участници се задържа от Столична община.

Глава трета.
КОНКУРСИ


Чл. 30. (Предишен чл. 25 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) Конкурси по чл. 1, т. 2 и т. 3 се провеждат след решение на СОС и заповед на кмета на СО.
(2) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Конкурси за продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост могат да се провеждат от СОАП след решение на Столичен общински съвет.
(3) (Предишна ал. 2 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.)Конкурси по чл. 1, т. 1 и т. 4 се провеждат по заповед на кмета на СО.
(4) (Предишн ал. 3 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Докладът до СОС за провеждане на конкурс по ал. 1 трябва да бъде придружен със: становище на кмета района с анализ на правното състояние на недвижимия имот, съответно финансов анализ на вещите; акт за общинска собственост; служебна скица на имота по действащия ПУП с нанесена кадастрална основа и описани съседи; градоустройствени параметри по действащия ПУП и копие от заповедта, с която тези планове са одобрени; специфични условия за конкурса; предложение за начална конкурсна цена, представляваща пазарна цена и определена от лицензиран експерт-оценител.
(5) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Алинея 4 не се прилага в случаите по чл. 4, ал. 5 от настоящата наредба.


Чл. 31. (1) Кметът на СО открива процедурата по провеждането на конкурса със заповед, която съдържа :
1. описание на имота или вещите - предмет на конкурса.
2. начална конкурсна цена.
3. място за закупуване на конкурсната документация.
4. срок за подаване на оферти.
(2) В заповедта кметът на СО може да предвиди възможност за удължаване срока за подаване на оферти в случай, че в първоначално обявения срок не са постъпили оферти или е постъпила само една оферта.
(3) Със заповедта кметът на СО може да възложи на кмета на района, на чиято територия се намира имота или вещта, да утвърди конкурсната документация, да проведе конкурса и да сключи договора със спечелилия конкурса участник.


Чл. 32. (Предишен чл. 27 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Изм. - Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Конкурсната документация се подготвя от дирекция "Обществени поръчки и търгове" на СО или от съответната районна администрация в случаите на чл. 31, ал. 3. Конкурсната документация съдържа:
1. описание на имота или вещите - предмет на конкурса.
2. начална конкурсна цена.
3. вида, размера, начина и срока на внасяне на гаранцията за участие.
4. други условия, произтичащи от закона, решението на СОС или заповедта на кмета на СО.
5. дата, място и краен срок за подаване на офертите за участие.
6. дата, място и час на провеждане на конкурса.
7. условията за оглед на предмета на конкурса.
8. образци на документи, които участникът следва да попълни.
9. проект за договор.
10. копие от акта за общинска собственост, служебна скица на имота по действащия ЗРП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, градоустройствени параметри по влезлите в сила ПУП и копие от заповедта, с която тези планове са одобрени.
11. критерии и методика за оценка.
12. адрес и телефон на организатора.
(2) В конкурсната документация се посочва изрично, че предлаганото от кандидата ценово предложение се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.
(3) Забранява се включването в конкурсната документация на условия за спонсорство, дарение и други подобни.
(4) (Нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Когато конкурса се провежда за отдаване под наем на имоти по чл. 1, т. 2 за поставяне на преместваеми обекти по Наредбата на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община в критериите и методиката за оценка по ал. 1, т. 11 задължително се посочват мерки в защита на кандидати в неравностойно положение - безработни лица с трайни увреждания, което се доказва с предвидените в нормативните актове документи, съгласно Закона за насърчаване на заетостта и Закона за защита от дискриминация.


Чл. 33. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) На основание решението по чл. 4, ал. 5, Надзорният съвет на СОАП с решение възлага на главния изпълнителен директор на СОАП да възложи анализ на правното състояние на обекта на правоспособен юрист при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) След приемане на анализа по ал. 1 Надзорният съвет на СОАП с решение внася в Столичен общински съвет доклад за откриване на процедура за провеждане на конкурса, който съдържа: анализ на правното състояние на обекта, акт за общинска собственост, информационна карта с техническа характеристика на обекта и проект на решение за откриване на процедура по провеждане на конкурса.
(3) Столичен общински съвет с решение открива процедура по провеждане на конкурса и възлага на СОАП авансово да обезпечи разходите по провеждане на процедурата по реда на чл. 34, ал. 5. С решението Столичен общински съвет задължава кмета на Столична община, в тридневен срок след сключване на договора да преведе по сметка на СОАП стойността на разходите в размера, определен в чл. 2 ал. 2 от Правилника за реда и начина за изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол. Решението се оповестява в електронната страница на СОАП и се публикува в два централни ежедневника.
(4) Оценката на обекта се възлага по решение на Надзорния съвет на СОАП от главния изпълнителен директор на СОАП на независим оценител при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за независимите оценители и подзаконовите нормативни актове по прилагането им и след вземане на решение по ал. 3.
(5) При необходимост архитектурно заснемане и/или допълнителна техническа процедура за продажба на обекта се възлага по решение на Надзорния съвет на СОАП от главния изпълнителен директор на СОАП на архитект/инженер при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(6) В изпълнение на решението по ал. 3, Надзорният съвет на СОАП взема решение за насрочване на конкурса, което съдържа:
1. наименованието на обекта на конкурса;
2. минималната конкурсна цена - в случаите, когато такава е определена;
3. мястото, където се закупува конкурсната документация, и цената й;
4. срока за закупуване на конкурсната документация;
5. условията за закупуване на конкурсната документация, включително необходимите документи, които следва да бъдат представени при закупуването й;
6. предварителните квалификационни изисквания към участниците в конкурса - в случаите, когато са поставени такива изисквания;
7. срока, в който лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса;
8. размера и вида на депозита за участие и крайния срок за внасянето му по сметка на СОАП.
9. срока за подаване на оферти.
(7) Конкурсната документация се утвърждава от Надзорния съвет на СОАП едновременно с решението по ал. 6 и съдържа:
1. правила за провеждането на конкурса, включващи:
а) разяснения по провеждането на конкурса;
б) изисквания към съдържанието на офертата за участие в конкурса, включително списък на документите, които следва да бъдат приложени към нея;
в) условия за задържане и връщане на депозита;
г) изисквания в случаите на участие в конкурса чрез юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса - в случай че в конкурсната документация е предвидено участие на такива лица;
д) условия и ред за получаване на допълнителна информация за обекта, извън съдържащата се в информационния меморандум, включително чрез извършване от участниците на собствен правен и финансов анализ, както и списък на документите, които участниците следва да представят за това;
е) проект на договор или декларация за неразгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса;
ж) условията на конкурса, по които ще се оценяват офертите;
з) критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка;
и) условия на сделката, които задължително следва да бъдат приети от участниците, за което те представят писмена декларация пред органа за приватизация;
к) проект на договор;
л) срок за депозиране на оферти;
2. информационен меморандум;
3. други документи.
(8) В случаите по чл. 33, ал. 6, т. 6 информационният меморандум се предоставя за закупуване отделно от конкурсната, документация, само на лицата, отговарящи на поставените предварителни квалификационни изисквания, а в конкурсната, документация задължително се включват разяснения относно начина на доказване от участниците на съответствието с изискванията.
(9) Когато са поставени предварителни квалификационни изисквания към участниците, конкурсната документация, която се предоставя на всички лица, заявили интерес за участие в процедурата, съдържа разяснения по провеждането на конкурса и реда за доказване на съответствието с предварителните квалификационни изисквания. Конкурсна документация, съдържаща останалата информация по ал. 2, се предоставя само на лицата, получили сертификат за регистрация в конкурса.
(10) Преди да вземе решение за продажба по ал. 3, Столичният общински съвет може с решението по чл. 33, ал. 6 от настоящата наредба да възложи на СОАП да проведе маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта, който може да включва:
1. оповестяване на предстоящата продажба чрез средствата за масово осведомяване, придружено с кратка информация за обекта;
2. предоставяне на информация за обекта в Българската агенция за инвестиции;
3. изпращане покани за участие в процедурата до лица, заявили интерес, до консултантски фирми и други институции;
4. други действия по преценка на СОАП.


Чл. 34. (Предишен чл. 28 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, конкурсът се обявява най-малко тридесет дни преди датата на провеждане му в електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на видно място в сградата на СО и в сградата на съответната районна администрация.
(2) Обявлението по ал. 1 съдържа : информация за предмета на конкурса, начална конкурсна цена, размера на гаранцията за участие, място и краен срок за закупуване и за подаване на офертите за участие, дата, място и час на провеждане на конкурса, цената на конкурсната документация, адрес и телефон на организатора.
(3) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 5, решението по чл. 33, ал. 6 се публикува се най-малко в два централни ежедневника и се обявява в електронната страница на СОАП и на видно място в сградата на СОАП.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, разходите по организиране, обявяване и провеждане на конкурса се осигуряват от бюджета на СО, съответно от бюджета на района. Приходите от продажбата на документацията се внасят по сметка на СО, съответно на района.
(5) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 5:
1. разходите по организиране, обявяване и провеждане на конкурса се осигуряват авансово от СОАП от средствата по Фонда за покриване разходите за приватизация и след сключване на договора за продажба се покриват от постъпленията по чл. 33, ал. 3, изречение второ;
2. приходите от продажбата на документацията и от депозитите се внасят в съответните сметки на СОАП. След изтичане на срока за обжалване на решението по чл. 43, ал. 3, сумата по внесения депозит се превежда по сметка на Столична община;
3. приходите от продажбата на обекта се внасят в съответните сметки на Столична община. След сключване на договора за продажба Столична община превежда по сметка на СОАП стойността на разходите в размера, определен в чл. 2 ал. 2 от Правилника за реда и начина за изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, в изпълнение на решението по чл. 33, ал. 3, изречение второ.
4. в случай, че не бъде сключен договор по вина на участника, спечелил конкурса или на определения с решението по чл. 46а участник, разходите по организиране, обявяване и провеждане на конкурса се възстановяват на СОАП от Столична община за сметка на внесения депозит след представяне на съответните документи.
5. в случай, че не бъде внесен депозит или стойността на депозита не може да покрие разходите по процедурата, същите се покриват от бюджета на Столична община след доказването им по размер със съответните документи.


Чл. 35. (Предишен чл. 29 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. - Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, кметът на СО, съответно кметът на района в случаите на чл. 31, ал. 3, утвърждава конкурсната документация. и издава заповед за назначаване на комисия за провеждане на конкурса.
(2) (Изм. - Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) За провеждането на конкурса кметът СО, съответно кметът на района в случаите на чл. 31, ал. 3, назначава комисия в състав от пет до седем члена. Комисията се назначава със заповед в деня на провеждането му.
(3) (Изм. - Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен юрист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област. С решението по чл. 30, ал. 1 от наредбата СОС може да реши да бъдат включени в състава на комисията до 2 (двама) общински съветници, определени от председателя на СОС.
(4) В случаите, когато предмет на конкурса е имот или част от имот, предоставен за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, в състава на комисията задължително се включват и техните ръководители.
(5) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 5 главният изпълнителен директор на СОАП издава заповед за назначаване на комисия за провеждане на конкурса в състав от три до пет члена, един от които задължително правоспособен юрист.
(6) (Предишна ал. 5 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В състава на комисията не могат да участват:
1. лица, които имат материален интерес от резултата на търга.
2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в конкурса или с членовете на техните управителни или контролни органи.
(7) (Предишна ал. 6 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на конкурсната комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.
(8) (Предишна ал. 7 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 5 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните оферти.
(9) (Предишна ал. 8 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Със заповедта по ал. 2 се определя и възнаграждението на членове на комисията.


Чл. 36. (Предишен чл. 30 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) Комисията заседава и взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членове й, но не по-малко от 4-ма души, в това число правоспособния юрист.
(2) Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.
(3) За своята работа комисията съставя протокол в две екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията.
(4) Комисията разглежда офертите и взема решение в закрито заседание.


Чл. 37. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 5 от настоящата наредба, на всички лица, закупили конкурсна документация, а в случаите по чл. 33, ал. 8 - закупили и информационен меморандум се издава сертификат за регистрация и те имат право да подадат оферта.
(2) Право да подадат оферта имат и юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса, в случай че това е предвидено в конкурсната документация. В този случай сертификатът по ал. 1 се издава на тяхно име след одобряване от Надзорния съвет на СОАП.


Чл. 38. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 5 от настоящата наредба, офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация, и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до изтичането на срока, определен в решението по чл. 33, ал. 6. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта, името (фирмата) и адресът на подателя.
(2) Подадените оферти се вписват в специален регистър, съдържащ входящия им номер, датата и часа на постъпването им.
(3) Определените срокове за закупуване на конкурсна документация и за депозиране на оферти могат да бъдат удължени преди изтичането им по преценка на Надзорния съвет на СОАП.
(4) В случаите по ал. 3, СОАП е длъжна да уведоми писмено всички лица, закупили конкурсна документация, за удължаването на сроковете. Решението се оповестява в електронната страница на СОАП и се публикува в два централни ежедневника.


Чл. 39. (Предишен текст на чл. 31, ал. 1, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Конкурсът се провежда в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация.


Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 31, ал. 2, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 5, Комисията започва разглеждането на офертите по реда на постъпването им.
(2) (Предишен текст на чл. 31, ал. 3, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) омисията не допуска до участие кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на конкурсната документация.
(3) (Предишен текст на чл. 31, ал. 4, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
(4) (Предишен текст на чл. 31, ал. 5, изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.


Чл. 41. (Предишен чл. 32 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.)Извън случаите по чл. 4, ал. 2, комисията оценява и класира представените оферти съобразно критериите и методиката за оценка.
(2) (Изм. - Решение № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г.) В тридневен срок след приключване на конкурса кметът на СО, съответно кмета на района, издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се посочват и недопуснатите кандидати. Със заповедта, с която се утвърждава класирането и се определя спечелилият конкурса за организиране на ученическо столово хранене кандидат, се допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия конкурса участник и на всички участници в конкурса.
(4) (Изм. - Решение № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г.) Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.


Чл. 42. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 5, постъпилите оферти се отварят най-късно на следващия работен ден след изтичането на срока за депозирането им. Всяка страница от офертите се парафира най-малко от двама членове на конкурсната комисия.
(2) Не се разглеждат оферти, които:
1. са подадени след определения или удължения срок по чл. 38, ал. 3;
2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
3. са подадени от лица, които не са получили сертификат за
регистрация;
4. не съдържат изрично приемане на условията по чл. 33, ал. 7, т. 1, б. "и";
5. са подадени от лице, което не е внесло депозит за участие съгласно чл. 33, ал. 6, т. 8;
(3) Извън случаите по ал. 2, ако някоя от офертите не отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация. Надзорният съвет на СОАП дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В писмото до участника се посочват нередовностите, които следва да бъдат отстранени.
(4) При необходимост конкурсната комисия може да предложи на Надзорния съвет на СОАП да изиска от участниците или от част от тях да представят и писмени разяснения по депозираните оферти.
(5) Ако нередовностите не бъдат отстранени в определения срок и/или не бъдат представени поисканите писмени разяснения, съответният кандидат не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса.
(6) Не се допускат изменения или допълнения на офертите, които водят до промяна на съдържащите се в тях параметри.


Чл. 43. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) В случаите по чл. 4, ал. 5, след разглеждане на офертите конкурсната комисия извършва оценката им в съответствие с критериите, определени с конкурсната документация по чл. 33, ал. 7, т. 1, б. "з" и изготвя мотивиран доклад до Надзорния съвет на СОАП, съдържащ предложение за класация.
(2) В случай, че всички подадени оферти са неудовлетворителни с оглед целите на конкурсната процедура, определени в конкурсната документация, Надзорният съвет на СОАП може да вземе мотивирано решение за прекратяване на конкурса и за освобождаване на внесените от участниците депозити.
(3) След като се запознае с предложението на конкурсната комисия по ал.1, освен в случаите по ал. 2, Надзорният съвет на СОАП с решение:
1. определя спечелилия конкурса участник и участника, класиран на второ място и срока за сключване на договора;
2. възлага на главния изпълнителен директор на СОАП след изтичане на срока за обжалване на решението по реда на АПК да изпрати преписката на кмета на Столична община за сключване на договора и за приключване на сделката.
(4) Всички участници в конкурса се уведомяват писмено за взетото решение, като внесените депозити се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението, а депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от цената.
(5) В случай че след съобщаване на решението по ал. 1 то бъде обжалвано от участник в конкурса, по решение на Надзорния съвет на СОАП се задържа и неговият депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
(6) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по съдебен ред по реда на АПК.


Чл. 44. (Предишен чл. 33 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, гаранцията на спечелилия конкурса участник се възстановява след подписване на съответния договор.
(2) Внесените гаранции за участие на недопуснатите за конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в конкурсната документация банкова сметка в седмодневен срок от приключване на процедурата. Върху тези суми не се дължат лихви.
(3) Внесените гаранции за участие на участниците, обжалвали заповедта по чл. 32, ал. 2 се задържат до влизане в сила на заповедта, респективно до отмяната й. Върху тези суми не се дължат лихви.


Чл. 45. (Предишен чл. 34 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В петдневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 41, ал. 2 или решението по чл. 43, ал. 3, кметът на СО, съответно кметът на района, предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на конкурса.
(2) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 5 в договора задължително се включват условията, при които е сключен конкурсът.
(3) (Нова - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 5, в тридневен срок от датата на сключване на договора, кметът на Столична община уведомява СОАП за сключения договор и на основание чл. 33, ал. 3 превежда по сметка на СОАП стойността на разходите в размера, определен в чл. 2 , ал. 2 от Правилника за реда и начина за изразходване на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.


Чл. 46. (Предишен чл. 35 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. - Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 2, в случай, че класираният на първо място участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след писмена покана по чл. 45 не се яви и не подпише договора, кметът на СО, съответно кметът на района може:
1. да сключи договор с класирания на второ място участник или
2. да прекрати процедурата, респ. да предложи прекратяването й на кмета на СО, съответно на СОС.
(2) Гаранцията за участие на отказалия да сключи договор участник се задържа.


Чл. 46а. (Нов - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) В случаите по чл. 4, ал. 5, ако договорът не бъде сключен по вина на участника, спечелил конкурса, кметът на Столична община уведомява в деня, след изтичане на срока за сключване на договора СОАП. Надзорният съвет на Столична общинска агенция за приватизация, въз основа на доклад на конкурсната комисия може да вземе мотивирано решение за:
1. даване на срок за сключване на договор с класирания на второ място участник и изпращане преписката на кмета на Столична община за приключване на сделката, или
2. прекратяване на конкурса, ако класираното на второ място предложение е неудовлетворително с оглед целите, определени в конкурсната документация.


Чл. 47. (Предишен чл. 36 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Ако за участие в конкурса няма подадени оферти или има подадена само една оферта и след удължаване на срока по чл. 31, ал. 2 не постъпят други:
1. (доп. - Решение № 577 по Протокол 84 от 20. 07.2006; изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) При неподадени оферти конкурсът се прекратява със заповед на кмета на Столичната община, а в случаите по чл. 4, ал. 5 с решение на Надзорния съвет на СОАП, и се обявява повторно.
2. при подадена една оферта - комисията провежда конкурса.
(2) (Изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Комисията разглежда офертата по ал. 1, т. 2 и в случай, че тя отговаря на условията на конкурса, предлага на съответния кмет издаването на заповед по чл. 41, ал. 2, а в случаите по чл. 4, ал. 5 предлага на Надзорния съвет на СОАП да вземе решение по чл. 43, ал. 3.


Чл. 48. (Предишен чл. 37 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Ако след започване на конкурса няма допуснати до участие кандидати - прилага се чл. 47, ал. 1, т. 1.
(2) (Изм. - Решение № 577 по Протокол 84 от 20. 07.2006; изм. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Ако има допуснат само един участник - прилага се чл. 47, ал. 1, т. 2.
(3) Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на предварително обявените условия в конкурсната документация, комисията предлага на съответния кмет да издаде заповед за прекратяване на конкурса.


Чл. 49. (Предишен чл. 38 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) (1) (Доп. - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Извън случаите по чл. 4, ал. 5, ако след разглеждане и оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно обявените критерии и методика за оценка, не може да се направи класиране, комисията има право да поиска еднократно подобряване на офертите от участниците в седемдневен срок.
(2) След изтичане на този срок комисията разглежда подобрените оферти и извършва класиране.


Чл. 50. (Предишен чл. 39 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Документите от конкурсите, вкл. и всички подадени оферти се съхраняват в СО, съответно в района за срок не по-кратък от 10 /десет/ години.

Глава четвърта.
КОНКУРСИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ (ОТМ. - РЕШЕНИЕ № 463 ПО ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 08.10.2020 Г.)

Глава четвърта.
КОНКУРСИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ


Чл. 51. (Предишен чл. 40 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., отм. - Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.)

Чл. 52. (Предишен чл. 41 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., отм. - Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.)

Чл. 53. (Предишен чл. 42 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., отм. - Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.)


Чл. 54. (Изм. и доп. - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 43 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., отм. - Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г., предишен чл. 55 - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., отм. - Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.)

Чл. 55. (Нов - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 44 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., предишен чл. 56 - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., отм. - Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.)

Чл. 56. (Предишен чл. 45 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., предишен чл. 57 - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., отм. - Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.)

Чл. 57. (Изм. - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 46 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. - Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г., предишен чл. 60, изм. - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., отм. - Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.)

Чл. 58. (Нов - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 47 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., отм. - Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г.)


Чл. 59. (Изм. - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 48 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., отм. - Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г.)

Глава пета.
ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ И/ИЛИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ И ПОДОБНИ ОТПАДЪЦИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (НОВА - РЕШЕНИЕ № 422 ПО ПРОТОКОЛ № 85 ОТ 09.07.2015 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 445 ПО ПРОТОКОЛ № 37 ОТ 20.07.2017 Г.)

Глава пета.
ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (НОВА - РЕШЕНИЕ № 422 ПО ПРОТОКОЛ № 85 ОТ 09.07.2015 Г.)


Чл. 60. (Изм. - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 49 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. - Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г., настоящ чл. 57 - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., нов - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) По реда на тази глава се организират търгове за продажба на образувани и/или предвидени за образуване движими вещи - отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови и подобни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.
(2) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Продажбите по реда на тази глава се извършват по типова тръжна документация, одобрена с решение на СОС, която задължително включва:
1. образец на обявление за тръжната процедура;
2. образци на документи, които участниците следва да попълнят;
3. образец на договор за продажба със срок на действие до 12 месеца и др.
(3) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Ежегодно, Столичният общински съвет одобрява с решение поименно сертифицирани оценители, които следва да предлагат начална тръжна цена за процедурите за съответната вещ-отпадък. Въз основа на решението на СОС кметът на СО сключва договори за извършване на оценка с одобрените оценители за изпълнение на услугата.
(4) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Изготвеното по ал. 3 предложение за начална тръжна цена за съответния търг се представя за одобрение на Постоянната комисия по финанси и бюджет на СОС, чието становище има задължителен характер.
(5) (Отм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
(6) (Отм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)

Чл. 61. (Нов - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г.) (1) Продажбата на вещите по чл. 60 се извършва чрез търг с явно наддаване.
(2) Процедурата за провеждане на търга се открива със заповед на кмета на Столична община се при условията на одобрената от СОС документация. Със заповедта се определя комисия от минимум седем членове, както и двама резервни, която да проведе процедурата. В комисията се включват двама общински съветници и един правоспособен юрист. Със заповедта може да се определи възнаграждение на членовете на комисията.
(3) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) За всеки отделен търг одобрената от СОС тръжна документация съдържа най-малко следната информация:
1. (изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) описание на движимите вещи - отпадъци, образувани и/или предвидени за образуване е резултат от дейности по третиране на битови и подобни отпадъци по смисъла на Закона за управление па отпадъците, предмет на търга;
2. (изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) начална тръжна цена, определена на тон и размер на стъпката за наддаване;
3. (изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) вид, размер, начин и срок на плащане на депозита за участие, като размерът на депозита за всяка позиция поотделно, е сумата от 10% от началната тръжна цена за тон за количеството налични вещи отпадъци от съответния вид и от 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от същия вид за периода на договора;
4. начин и срок на плащане на цената от спечелилия търга участник;
5. дата, място и час на провеждане на търга и срок за подаване на офертите.
(4) Тръжната процедура се обявява на електронната страница на Столична община най-малко седем дни преди провеждане на търга.
(5) В тръжните процедури, провеждани по реда на настоящата глава, могат да участват само лица притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон.
(6) Писмените оферти се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Столична община в указания срок в документацията.


Чл. 62. (Нов - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Търгът се провежда в деня, часа и мястото, посочени в тръжната документация, като в него могат да участват само лица, подали оферти в срока по чл. 61, ал. 6.
(2) След откриване на търга, тръжната комисия проверява съдържанието на подадените предложения и регистрира участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на тръжната документация по чл. 61, ал. 3, като процедурата се провежда при спазване на правилата на чл. 19 - 25 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите. Преди провеждане на търга членовете на тръжната комисия попълват декларации за липса на конфликт на интереси.
(3) Не се допускат до участие в търга кандидати, чийто предложения:
1. са подадени след срока, определен с заповедта на кмета, с която се открива процедурата;
2. са подадени в незапечатан или непрозрачен плик;
3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;
5. не съдържат който и да е от документите, посочени в одобрената от СОС тръжна документация.
(4) Комисията заседава и взема решения, ако присъстват най-малко четирима от членовете й, като решенията се вземат с мнозинство. За своята работа комисията съставя протокол в 2 екземпляра, които се подписват от всички участвали в провеждането на процедурата членове на комисията. С протокола Комисията предлага на кмета на Столична община реда на класиране на участниците.
(5) Протоколът се утвърждава от кмета на Столична община. В тридневен срок след утвърждаването на протокола кметът на Столична издава заповед за класиране на участниците, с която обявява спечелилия участник.
(6) Заповедта по ал. 4 се съобщава на всички участници в търга. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива. Когато адресът на някой от участниците не е известен или не е намерен на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления и на интернет страницата на Столична община, или се оповестява по друг обичаен начин.

Чл. 63. (Нов - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) За продажбата на вещите-отпадъци, кметът на СО сключва договор със спечелилия търга участник - купувач. Цената на тон, на която е спечелен търга за съответната вещ-отпадък, е цената, на която купувачът се задължава да заплаща всички количества образувани и/или предвидени за образуване движими вещи - отпадъци за периода на действие на договора.
(2) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Купувачът гарантира изпълнението на произтичащите от договора свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 50 процента от общата цена, достигната на търга, но не повече от 50 000 лв. Гаранцията се представя от купувача преди подписване на договора, в срок до 5 дни след получаване от купувача на протокола за класиране. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменима банкова гаранция, или парична сума.
(3) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Купувачът заплаща предложената цена за наличните вещи - отпадъци в срок до 5 работни дни от рег. индекс на договора, а за предвидените за образуване вещи-отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1.
(4) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) За натрупаното, изтеглено и извозено количество на вещи-отпадъци се подписва протокол в три екземпляра от Купувача и от кмета на Столична община или оправомощено от него лице.
(5) (Нова - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) В случай че всяко отделно фактурирано количество не бъде платено в срок до 5 работни дни от датата на фактурата, депозитът по чл. 61, ал. 3, т. 3 остава в полза на Столична община и участникът губи правото си за сключване на сделка по предмета на търга, съответно договорът може да бъде прекратен едностранно без предизвестие, а представената от него гаранция за добро изпълнение се усвоява в пълен размер в полза на Столична община.


Чл. 64. (Нов - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Образуваните движими вещи - отпадъци се предават на купувача при ежедневно изтегляне и извозване на количества, съгласно задължителен за него ежеседмичен и/или ежедневен график за извозване, който се изготвя от продавача, съгласувано с купувача. В началото на всяка седмица се фактурира изтегленото и извозено количество за предходната седмица, на база кантарни бележки и подписан обобщен протокол за предадени вещи - отпадъци по чл. 63, ал. 4.
(2) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Рискът от случайното погиване или повреждане на закупените вещи - отпадъци преминава върху купувача от по-ранния момент от вдигането им или заплащането.
(3) (Изм. - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) При забава на вдигане на образуваните движимите вещи - отпадъци повече от 3 (три) дни спрямо графика по ал. 1, купувачът дължи магазинаж и/или неустойки съгласно тръжните условия и договора, като договорът може и да бъде едностранно прекратен от продавача.

Чл. 65. (Нов - Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) (1) Ако включена в търг движима вещ - отпадък не е продадена, цената може да се намали с 10 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до председателя на Постоянната комисия по финанси и бюджет на СОС.
(2) Ако спечелилият участник откаже или не е в състояние да сключи договор за съответната движима вещ - отпадък в определените срокове, вещта се предлага на вторият класиран участник в търга, при цената на класирания на първо място. Ако вторият класиран участник изрази писмено съгласие, се сключва договор с него.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Процедури за провеждане на търгове и конкурси, започнали преди приемане на тази наредба, се довършват по досегашния ред.


§ 2. Счита се за започнала по смисъла на предходния параграф процедура, за която кметът на СО е издал заповед за откриването й.


§ 3. На всеки шест месеца кметът на СО предоставя на СОС информация за приключилите процедури по тази наредба.


§ 4. Настоящата наредба отменя Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от СОС, както и Правилата за организацията на ученическото хранене в общинските училища, утвърдени от кмета на СО.


§ 5. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.


§ 6. (Нов - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г.) Графикът по чл. 60, ал. 3 и списъкът на оценителите по чл. 60, ал. 4 за 2015 г., се приема от до края на месец юли 2015 г.

§ 7. (Нов - Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г.) Настоящата наредба изменя и допълва Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


РЕШЕНИЕ № 715 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 24.11.2016 Г.


Приложение № 1

(Ново - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г., изм. и доп. - Решение № 438 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., отм. - Решение № 463 по Протокол № 21 от 08.10.2020 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти