Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

В сила от 26.10.2006 г.

Приета с Решение № 789 на СОС по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.; доп. с Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.; изм. с Решение № 497 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.; изм. с Решение № 670 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. с Решение № 718 по протокол № 25 от 27.11.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 541 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.; изм. с Решение № 121 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г.; доп. с Решение № 331 по Протокол № 63 от 12.06.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. с Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества.

Чл. 2. Столичният общински съвет (СОС) упражнява правата на общината в търговските дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.

Раздел II.
Образуване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала. Образуване на търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.)


Чл. 3. (1) СОС може да образува еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества по реда и при условията на Търговския закон (ТЗ).
(2) Преобразуването на общинско еднолично търговско дружество по реда на глава шестнадесета от ТЗ се извършва с решение на СОС.
(3) Прекратяването на общинските еднолични търговски дружества се извършва по реда на ТЗ с решение на СОС.
(4) (Нова - Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.) Имоти и вещи - частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на СОС по реда, предвиден в Търговския закон.
(5) (Нова - Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) По решение на СОС капиталът на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала може да се намалява със стойността на имоти и вещи, които са апортирани в капитала им.
(6) (Нова - Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, са общинска собственост и се управляват от кмета на Столичната община или кметовете на райони. Характера на собствеността (публична/частна) се определя по реда на чл. 6 от Закона за общинската собственост.
(7) (Нова - Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.) Имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие са частна общинска собственост и се управляват от кмета на Столичната община или кметовете на райони.


Чл. 4. (1) Търговски дружества с общинско участие в капитала се създават само по приета от СОС програма, която се оповестява публично.
(2) Програмата съдържа анализ и обосновка на инвестиционните намерения на Столична община, налагащи създаване на търговски дружества с общинско участие в капитала.
(3) Процедурата по създаване на търговско дружество с общинско участие в капитала се открива с решение на СОС, което съдържа: общи условия за участие, брой съдружници, съответно акционери, срок за подаване на предложенията и документите, които следва да бъдат представени.
(4) С решението по ал. 3, СОС определя комисия за оценка на предложенията.
(5) Въз основа на решението на СОС в два централни ежедневника се публикува обява за изразяване на интерес, съдържаща информацията по ал. 3.


Чл. 5. (1) Комисията оценява направените предложения и представя на СОС тези от тях, които в най-голяма степен удовлетворяват условията на изразения интерес.
(2) СОС с решение одобрява предложението/та, след което се предприемат действия за учредяване на търговското дружество по реда и при условията на ТЗ.
(3) В случай, че СОС не одобри предложението/та, процедурата се прекратява и се открива нова по реда на чл. 4, ал. 3.

Раздел III.
Органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.)


Чл. 6. (1) Органи на едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско имущество са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят;
(2) Органи на едноличните акционерни дружества с общинско имущество са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. Съветът на директорите (едностепенна система) или Надзорният и Управителният съвет (двустепенна система).


Чл. 7. Органите на търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на ТЗ.


Чл. 8. (1) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., предишен текст на чл. 8 - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Столичният общински съвет упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала.
(2) (Нова - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Дружествата по ал. 1 отчитат изпълнението, респ. етапа на изпълнение на взетите от Столичен общински съвет решения до 10-то число на всеки месец, като представят информация в съответната дирекция на общинската администрация, чрез която решението е изпратено за изпълнение.
(3) (Нова - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Информацията по ал. 2 се включва в отчета на кмета на Столична община за изпълнение на решенията на Столичен общински съвет.


Чл. 9. В търговските дружества, в които е съдружник или акционер, Столична община се представлява в Общото събрание на съдружниците, респ. на акционерите от лице/лица, определено/и с решение на СОС.

Раздел IV.
Правомощия на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.)


Чл. 10. (1) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност има правомощия да:
1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. назначава контрольор, ако е предвиден и определя възнаграждението му;
7. избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове;
9. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
12. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
13. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
14. взема решения за допълнителни парични вноски;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица;
16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
20. дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
21. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
22. (доп. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
23. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.
(2) Управителят:
1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт и решенията на Столичния общински съвет;
2. представлява дружеството;
3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
4. одобрява щатното разписание на дружеството;
5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.


Чл. 11. (1) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества има правомощия да:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет, и определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на Съвета на директорите;
10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;
12. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
13. дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
14. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;
16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
17. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
18. дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. (доп. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг;
20. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.
(2) Съветът на директорите:
1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член;
3. одобрява щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.
(3) Надзорният съвет:
1. избира членовете на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;
3. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.
(4) Управителният съвет:
1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет
2. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС и на надзорния съвет.

Раздел V.
Особени правила при сключване на някои видове договори


Чл. 12. (1) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на настоящата наредба.
(2) (Изм. - Решение № 541 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Алинея 1 може да не се прилага при:
1. (изм. и доп. - Решение № 670 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.) сключване на договори с други търговски дружества, в които Столична община е собственик на капитала, мажоритарен съдружник или акционер;
2. сключване на договори със Столична община;
3. сключване на договори за наем с лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението, с решение на Столичен общински съвет на пазарна наемна цена, но не по-ниска от цената по Приложение № 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
(3) (Доп. - Решение № 541 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.) Сключването на договорите по предходните алинеи се извършва от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от изпълнителния член на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества, съответно от управителния съвет след решение на Столичният общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски дружества. Не се изисква решение на Столичния общински съвет за сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година с изключение на случаите по ал. 2, т. 3.


Чл. 12а. (Нов - Решение № 331 по Протокол № 63 от 12.06.2014 г.) (1) Сключването на договори за наем и/или разпоредителни сделки с дълготрайни активи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, с изключение на разпоредителни сделки с недвижими имоти, с държавата, други общини или търговски дружества, в които държавата или друга община е едноличен собственик на капитала, може да се извършва без провеждане на търг или на конкурс по чл. 12, ал. 1.
(2) Сключването на договорите по предходната алинея се извършва от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от изпълнителния член на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества, след решение на Столичен общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски дружества, взето с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. С решението Столичен общински съвет одобрява проект на договора.


Чл. 13. (1) Търгът се открива с решение на СОС, което съдържа:
1. описание на обекта;
2. начална цена;
3. вида на търга - с тайно или с явно наддаване;
4. начин на плащане;
5. дата, място и час на провеждане на търга;
6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита;
7. условия за оглед на обекта;
8. краен срок за приемане на заявления за участие;
9. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, и други тръжни условия;
10. ден, място и час на повторното провеждане на търга;
(2) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) С решението по ал. 1 СОС утвърждава тръжна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия търга участник. Комисията се състои от най-малко 5 члена, като задължително в нейния състав се включват длъжностно лице от Дирекция "Общинска икономика " на Столична община и правоспособен юрист.
(3) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, търгът се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на търга по ал. 1, т. 1 - 10. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на търга в състав от 5 члена, от които: длъжностно лице от Дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община и правоспособен юрист.
(4) (Доп. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Условията на търга по ал. 1, т. 1 - 10 и ал. 3 се разгласяват чрез обявление поне в един ежедневник и на официалната интернет страница на дружеството най-малко 14 дни преди датата на търга.
(5) Търгът се провежда при условията на чл. 14 и чл. 15. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ал. 1, т. 10. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(6) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга. При неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена.


Чл. 14. (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.
(2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.
(3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.
(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена след което закрива търга.
(5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.


Чл. 15. (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.
(2) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.
(3) По преценка на председателя на комисията заседанието и може да бъде открито или закрито.
(4) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.
(5) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.
(6) Обстоятелствата по ал. 4 и ал. 5 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките и членове.


Чл. 16. Въз основа на резултатите от търга управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия търга участник


Чл. 17. (1) Конкурсът се открива с решение на СОС, което съдържа:
1. описание на обекта на конкурса;
2. начална цена;
3. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;
4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и място за приемане на предложенията на участниците, както и размер на депозита;
5. времето и начина за оглед на обекта;
6. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
7. други условия в съответствие с целите на конкурса;
(2) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) С решението по ал. 1, СОС утвърждава конкурсна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на конкурса, както и да одобри протокола от проведения конкурс и сключи договора със спечелилия конкурса участник. Комисията за провеждане на конкурса се състои от най-малко 5 члена, като задължително в нейния състав се включва длъжностно лице от Дирекция " Общинска икономика " на Столична община и правоспособен юрист.
(3) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, конкурса се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на конкурса по ал. 1, т. 1 - т. 7. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на конкурса в състав от 5 члена, от които: длъжностно лице от Дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община и правоспособен юрист.
(4) (Доп.. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Решението по ал. 1, т. 1 - т. 7 и ал. 3 се публикува поне в един ежедневник и на официалната интернет страница на дружеството най-малко 14 дни преди датата на конкурса.
(5) Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане.
(6) Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на управителния орган на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя преценка управителният орган на дружеството може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.
(7) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.


Чл. 18. Въз основа на резултатите от конкурса управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия конкурса кандидат.


Чл. 19. Замяна на дълготрайни материални активи на общински еднолични търговски дружества се извършва от управителния орган на съответното търговско дружество, след решение на СОС. Въз основа на решението на общинския съвет управителният орган сключва договор за замяна.


Чл. 20. (1) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала възлагат извършването на строителство, доставки и услуги по условия и ред, определени с правила, приети с решение на Столичния общински съвет.
(2) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Правилата по ал. 1 се прилагат от едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, когато не е приложим Законът за обществените поръчки.

Раздел VI.
Задължения на представителите на Столична община в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер


Чл. 21. В търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер, представителите и в Общото събрание и органите на дружеството се определят с решение на Столичния общински съвет.


Чл. 22. Столичният общински съвет може да упълномощи кмета на Столична община, Председателя на общинския съвет, общински съветник или трето лице да представлява общината в Общото събрание на търговско дружество, в което Столична община е съдружник или акционер.


Чл. 23. (1) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Представителите на Столична община в търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер защитават нейните интереси при осъществяване на дейността на дружествата. Те внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко шестмесечие в Постоянната комисия по икономика и собственост на Столичния общински съвет и до кмета на Столична община.
(2) Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на Столична община от неин представител в търговско дружество, Столичния общински съвет го отстранява и определя нов представител.


Чл. 24. В дружествата с ограничена отговорност, в които Столична община е съдружник, лицата, упълномощени да я представляват в Общото събрание на съдружниците, вземат предварително писмено съгласие, под формата на решение на СОС при изразяване на становище по следните въпроси:
1. изменяне или допълване на дружествения договор;
2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на дивидент;
4. избиране на управителя, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
5. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. решение за допълнителни парични вноски;
8. решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
9. преобразуване и прекратяване на дружеството;
10. обезпечения в полза на трети лица;
11. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
12. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.


Чл. 25. (1) В акционерните дружества, в които Столична община е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на Столичния общински съвет по следните въпроси:
1. изменяне или допълване на устава на дружеството;
2. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт-счетоводителя, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент;
4. избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет, и определяне възнаграждението на членовете на надзорния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на Съвета на директорите;
6. преобразуване и прекратяване на дружеството;
7. обезпечения в полза на трети лица;
8. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
9. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА;
10. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
(2) При избор на членове на съвети на директорите или на надзорни съвети в дружествата по ал. 1 упълномощеното от СОС лице, представляващо общината в общото събрание, предлага брой членове, съответен на не по-малко от пропорционалното участие на общината в капитала на търговското дружество.

Раздел VI.
Състав на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.)


Чл. 26. (1) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Управители и контрольори на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат само физически лица, с висше образование и управленски опит.
(2) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Членове на Съвета на директорите и членове на Надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица с висше образование и управленски опит.
(3) Броят на членовете на Съвета на директорите или на Надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества е от три до пет души.


Чл. 27. (1) Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена отговорност физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;
5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
7. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.


Чл. 28. Не могат да бъдат контрольори в общинско еднолично дружество с ограничена отговорност:
1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
6. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинска администрация.


Чл. 29. (1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
8. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(3) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(4) Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на общинското еднолично акционерно дружество наетите лица в дружеството.

Раздел VIII.
Възлагане на управлението и контрола на едноличните общински търговски дружества


Чл. 30. (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) (1) Управлението и контрола на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договор за управление, респ. за контрол, след решение на СОС.
(2) При общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност договорите за възлагане на управлението се сключват от името на дружеството, чрез кмета на Столична община, по образец съгласно Приложение № 3.
(3) При общинските еднолични акционерни дружества с двустепенна система на управление договорите за възлагане на управлението се сключват между председателя на надзорния съвет и всеки член на управителния съвет.
(4) При общинските еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета на директорите (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен чрез председателя на съвета на директорите, по образец съгласно Приложение № 4.
(5) При общинските еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление договорите за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, се сключват от името на дружеството, чрез кмета на Столична община, по образец съгласно Приложение № 5.
(6) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност се възлага с договор за контрол, сключен от името на дружеството, чрез кмета на Столична община, по образец съгласно Приложение № 6.
(7) Договорите по ал. 2 - 6 се подписват в три еднообразни екземпляра - по един за дружеството, за лицето, на което е възложено управлението/контрола и за Столична община. Екземплярът за Столична община се съхранява в дирекция "Човешки ресурси".
(8) Договорите за управление и за контрол на общинските еднолични търговски дружества се сключват за срок не по-дълъг от 3 години.
(9) Ако в учредителния акт не е предвиден контрольор, контролът се осъществява от Постоянната комисия по икономика и собственост или друга постоянна комисия на СОС, в чийто ресор попада дейността на дружеството, определена от Столичен общински съвет.


Чл. 31. (1) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на настоящата наредба.
(2) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на общинското еднолично дружество с ограничена отговорност, както и контролът върху дейността на управителния съвет в еднолично акционерно дружество се възлага след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на настоящата наредба.


Чл. 32. Публичният подбор се провежда на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3;
2. (изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) представяне от кандидатите на бизнес-програма за развитие на търговското дружество за срока на договора за управление, съответно за контрол;
3. интервю с кандидатите.


Чл. 33. (1) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Публичният подбор се открива с решение на СОС, което съдържа:
1. обект на подбора;
2. минимални и специфични изисквания към кандидатите;
3. необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени;
4. критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите;
5. тежест на формиращите крайната оценка компоненти.
(2) (Изм. - Решение № 121 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г., изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Минималните изисквания към кандидатите по ал. 1, т. 2 са: висше образование, най-малко 3 години управленски опит; да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани; да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и да заемат материалноотчетническа длъжност. В решението по ал. 1 Столичен общински съвет може да посочи и специфични изисквания към кандидатите.
(3) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Необходимите документи по ал. 1, т. 3 са: заявление, автобиография, нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование и от документ, удостоверяващ трудов и/или осигурителен стаж, свидетелство за съдимост, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 27, ал. 1, т. 4, съответно по чл. 28, т. 2 и 3, чл. 29, ал. 1, т. 3 - 5, както и други документи, посочени по преценка на Столичен общински съвет в решението.
(4) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите по чл. 33, ал. 1, т. 4 са: повишаване на ефективността на управление на дружеството; увеличаване на инвестициите и защита на публичния интерес, преценени по степен на реална приложимост на бизнес-програмата; съответствие с нормативната уредба; логическа структура и обоснованост.
(5) С решението по ал. 1, СОС определя състав на комисия за организиране и провеждане на подбора и определя нейния председател.
(6) В 14-дневен срок от приемане на решението по ал. 1, Председателят на Столичния общински съвет е длъжен да публикува обява за публичния подбор в един централен вестник, в сайта на Столичния общински съвет и сайта на Столична община.


Чл. 34. (1) Комисията:
1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на публичния подбор;
2. (изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) предоставя на кандидатите информация за дружеството, включваща последния годишен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, както и отчета за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година;
3. (изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи, оценява представените от кандидатите бизнес-програми за управление, съответно за контрол на дружеството, провежда интервю с кандидатите и оценява управленския им опит и компетентност;
4. предлага за одобрение от СОС представилия се най-успешно на проведения публичен подбор кандидат и класирането по ред на следващите участници. В случай, че е обявен публичен подбор за всичките трима членове на съвет на директорите, съответно на надзорен съвет, комисията предлага за одобрение от СОС до трима от представилите се най-успешно на проведения публичен подбор кандидати и класирането по реда на следващите участници.
(2) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват две трети от нейните членове.
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на присъстващите членове.
(4) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.
(5) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с публичния подбор.


Чл. 35. Заявленията за участие в публичния подбор, заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.


Чл. 36. (1) На първия работен ден след изтичането на срока за подаване на заявленията за участие, комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, определени в решението на Столичния общински съвет.
(2) До участие в публичния подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на СОС.
(3) Комисията се произнася с решение за допускането или недопускането до участие в публичния подбор в тридневен срок. В тридневен срок недопуснатите кандидати се уведомяват писмено. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено в същия срок, като в уведомлението се посочва: мястото и срока, в който те могат да получат информация, срещу декларация за неразгласяването и за дружеството, за което кандидатстват, която включва последния годишен баланс, отчета за приходите и разходите, доклада на експерт-счетоводителя, и отчета за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година; мястото и срока за представяне на бизнес-програмите, който не може да бъде по-кратък от 15 дни и по-дълъг от 25 дни от датата на уведомлението.
(4) Когато няма подадени заявления за участие в публичния подбор или няма допуснати кандидати, комисията предлага на Председателя на СОС да удължи срока за подаване на заявленията с 15 дни, който следва да публикува обява за удължаването в един централен вестник, в сайта на СОС и сайта на Столична община. В случай, че отново няма подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати Столичният общински съвет прекратява процедурата по публичния подбор и взема решение за провеждане на нова процедура по реда на чл. 33.


Чл. 37. (1) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) На първия работен ден след изтичането на срока за представяне на бизнес-програмите, комисията се запознава с бизнес-програмите и ги оценява в съответствие с критериите за оценка, посочени в решението на Столичния общински съвет по чл. 33, ал. 1, т. 4.
(2) До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на бизнес-програмата си не по-ниска от мн.добър 4.50. Те се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.
(3) Оценката по ал. 2 се формира по шестобалната система, като най-високата е отличен шест при точност на оценката 0,25.


Чл. 38. (1) Преди провеждане на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.
(2) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) По време на интервюто членовете на комисията задават на кандидатите въпросите по ал. 1 и преценяват качествата им въз основа на следните критерии: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове; комуникативна и организационна компетентност; компетентност относно промените и управлението им; компетентност при работа с потребители на обществени услуги.
(3) Оценката по ал. 2 се формира по шестобалната система, като най-високата е отличен шест при точност на оценката 0.25.
(4) (Нова - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Оценката на управленския опит и компетентност се формира въз основа на представените от кандидата документи и проведеното интервю и се определя по шестобалната система, като най-високата е отличен шест при точност на оценката 0.25.


Чл. 39. (1) (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от оценките на управленския му опит и компетентност, на бизнес-програмата и оценката от проведеното интервю, с тежести, определени в решението на СОС.
(2) Класират се кандидатите, получили окончателна оценка не по-ниска от мн. добър 4.50.
(3) В случаите, когато всички кандидати са получили оценка по-ниска от 4.50, Столичният общински съвет прекратява процедурата по публичния подбор и взема решение за провеждане на нова процедура по реда на чл. 33.


Чл. 40. (1) В тридневен срок от провеждането на публичния подбор, комисията представя на Председателя на СОС решение за определяне на представилия се най-успешно на проведения публичен подбор кандидат и класирането по ред на следващите участници. В случай, че е обявен публичен подбор за всичките членове на съвет на директорите, съответно на надзорен съвет, комисията представя на Председателя на СОС решение за определяне на представилите се най-успешно на проведения публичен подбор кандидати и класирането по ред на следващите участници.
(2) Председателят на СОС внася решението на комисията и всички документи на класираните кандидати в СОС, който на първото заседание, след провеждането на подбора, утвърждава предложеното класиране и избира представилия се най-успешно на проведения публичен подбор кандидат за управител или контрольор на съответното общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, съответно представилите се най-успешно на проведения публичен подбор кандидати за членове на Съвета на директорите или на Надзорния съвет на общинското еднолично акционерно дружество.


Чл. 41. (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) (1) В двуседмичен срок от датата на публикуване на решението на Столичен общински съвет по чл. 40, ал. 2 на официалната интернет страница на Столичен общински съвет, а за решения, подлежащи на вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията - от датата на вписване, кметът на Столична община сключва договор за възлагане на управлението или за контрол на съответното еднолично търговско дружество с общинско участие в капитала.
(2) При подписване на договорите по чл. 30, ал. 2, 5 и 6 избраните членове на органите на управление или контрол представят в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община, декларация за липса на обстоятелства по чл. 27, съответно по чл. 28 или чл. 29.
(3) Договорите по чл. 30, ал. 4 се сключват в срока по ал. 1, като при подписването им изпълнителните членове представят на председателя на съвета на директорите декларация за липса на обстоятелства по чл. 29.
(4) При установено несъответствие по чл. 27 - 29, договорите се сключват в двуседмичен срок от отстраняване на пречките за това.
(5) Председателят на съвета на директорите на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала представя в 7-дневен срок от сключване на договора по чл. 30, ал. 4 екземпляр от него в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община и копие - в дирекция "Икономика и търговска дейност".
(6) В случай, че в срока по ал. 1 договор за възлагане на управлението или за контрол не бъде сключен, кметът на Столична община, респ. председателят на съвета на директорите при договорите по чл. 30, ал. 4, уведомяват за това Председателя на Столичен общински съвет.


Чл. 42. (Изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) (1) В договора за управление или за контрол се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. видът и размерът на гаранцията, която членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет дават за своето управление;
5. основанията за прекратяване на договора.
(2) Гаранцията по ал. 1, т. 4 се връща след прекратяването на договора и след решение на Столичен общински съвет за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.


Чл. 43. (Изм. - Решение № 78 от 27.11.2008 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) (1) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала изготвят бизнес-план, който съдържа най-малко следната информация:
1. състояние на дружеството - анализ на активите и пасивите, приходите и разходите, паричните потоци, човешките ресурси и други;
2. цели и намерения за развитие на дружеството;
3. организационни и финансови мероприятия за постигане на целите и намеренията - необходими ресурси, инвестиционни разходи, в т.ч. със собствени средства;
4. очаквани резултати - приходи от оперативна дейност, печалба или намаляване на загуба, задължения, в т.ч. към финансови предприятия и други дългове.
(2) Проектът на бизнес-плана се публикува на официалната интернет-страница на дружеството, представя се до 31-ви март в Столичен общински съвет, на заместник кметовете, в чието направление попада дейността на дружеството и на дирекция "Икономика и търговска дейност" и се приема от СОС най-късно с приемането на годишния финансов отчет на дружеството.
(3) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала при необходимост могат да предложат на Столичен общински съвет да приеме изменение и допълнение на приетия бизнес-план.
(4) Годишният отчет за изпълнението на бизнес-плана е елемент от годишния доклад за дейността, който се приема от Столичен общински съвет с приемането на годишния финансов отчет на дружеството.
(5) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, представят на Столичен общински съвет, на заместник кметовете, в чието направление попада дейността на дружеството и на дирекция "Икономика и търговска дейност" писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация:
1. анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството;
2. анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-плана по показателите, заложени в него;
3. изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;
4. съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване;
5. информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.
(6) Кметът на Столична община със заповед определя общинските търговски дружества, в зависимост от предмета им на дейност, които да се наблюдават от съответния заместник кмет и ръководената от него специализирана общинска администрация.
(7) Органите за контрол на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие представят на Столичен общински съвет и дирекция "Икономика и търговска дейност" писмен отчет за дейността си, който съдържа и информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството, оценка на изпълнението на бизнес-плана и на заложените в него мероприятия, съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване.

Чл. 44. (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. (изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) с решение на Столичен общински съвет;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 27 - 29;
7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.
8. при други условия, посочени в договора.
(2) (Отм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.)
(3) (Отм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.)

Чл. 45. (1) При вземане на решение за прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност, СОС назначава ликвидатори, като кметът на Столична община сключва договор с тях.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(3) Забраните по ал. 2, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(4) В договора с ликвидаторите се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата.
(5) (Нова - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Ликвидаторите представят отчет за резултатите от дейността си до края на месеца, следващ всяко тримесечие пред Столичен общински съвет и Дирекция "Икономика и търговска дейност".
(6) (Нова - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Договорите с ликвидаторите се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:
1. по реда на чл. 44, ал. 1, т. 1 - 3, 5, 7 и 8;
2. при настъпване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за изпълнение на съответните функции, съгласно ал. 2 и 3.


Чл. 46. (1) Лицата, работещи по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговските дружества, се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване.
(2) Осигурителният доход, осигурителните вноски и разпределението им между осигурителя и осигурения се определят в размери и по ред, установени от закона.
(3) Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества и са осигурявани за всички осигурителни случаи, се зачита за осигурителен стаж.
(4) (Нова - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.) Изпълнителните членове на съветите на директорите на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност имат право да ползват 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следваща година, както и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.

Раздел IX.
Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала (Загл. доп. - Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.)


Чл. 47. (Нов - Решение № 497 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.) (1) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала се определят в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, приходите от оперативна дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност, коефициент за бърза ликвидност и счетоводен финансов резултат.
(2) (Доп. - Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на показателите и критериите от таблиците, съгласно Приложение № 1 и определената стойност на една бална единица. Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала - лечебни заведения, се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблиците, съгласно приложение № 1А и определената стойност на една бална единица.
(3) (Изм. и доп. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) Членовете на съветите на директорите и управителните съвети, които са изпълнителни членове, на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение, определено при една бална единица в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие. Така формираното месечно възнаграждение е окончателно и включва всички структурни елементи на брутната работна заплата.
(4) Членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети, които не са изпълнителни членове, на едноличните акционерни дружества получават месечно възнаграждение в размер на 70% от възнаграждението на членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове, на едноличните акционерни дружества.
(5) Контрольорите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение в размер на 50 % от възнаграждението на управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност.
(6) (Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи се изчисляват месечно. През отделните месеци на текущото тримесечието членовете на изпълнителните и контролните органи получават възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.
(7) Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.
(8) (Нова - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност имат право да разходват средства на дружеството за представителни цели в размер до 0,02% от реализираните приходи, но не повече от 1000 лв. годишно, само при постигнат положителен финансов резултат.
(9) (Предишна ал. 8, изм. и доп. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Информация за определените възнаграждения се представят в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети в срок до края на месеца следващ отчетното тримесечие по Приложение № 2.

Раздел X.
Регистър на едноличните общински търговски дружества и на търговските дружества с общинско участие


Чл. 48. (Изм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.) Столична община води публичен електронен регистър на общинските еднолични търговски дружества и на търговските дружества, в които Столична община е акционер или съдружник. Регистърът е достъпен чрез сайта на Столичен общински съвет и сайта на Столична община.

Чл. 49. (Изм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.) В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват:
1. наименованието на търговското дружество;
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му;
3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество;
4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество;
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи.

Чл. 50. (Изм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.) Вписването в регистъра се извършва от определени със заповед на кмета на Столична община длъжностни лица. Възникналите промени в данните по чл. 49 се отразяват в срок не по дълъг от един месец от вписване на съответните обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл. 51. (Изм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.) Регистърът се съставя, води и съхранява по реда определен в Наредба № 8 за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

Чл. 52. (Отм. - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 34, ал. 5 и чл. 54а от Закона за общинската собственост и отменя:
1. Наредба за управлението на едноличните търговски дружества с общинско имущество, приета с Решение на СОС № 2 по Протокол № 26 от 21.04.1993 г., изм. с Решение № 3 по Протокол № 64 от 12 и 13.04.1995 г. и Решение № 17 по Протокол № 74 от 11 и 12.10.1995 г.
2. Стратегия за придобиването, управлението и разпореждането с участията на Столична община в търговски дружества от затворен тип, приета с Решение на СОС № 93 по Протокол № 29 от 28.09.2001 г.


§ 2. (Изм. и доп. - Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.) Когато учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества противоречат на настоящата наредба, същите се привеждат в съответствие с нея не по-късно от 6 месеца от влизането и в сила.


§ 2а. (Нов - Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.) В случаите по § 2 до приемане на решение на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на устава, съответно дружествения договор и вписване на промените в търговския регистър се прилага уставът, съответно дружествения договор и правилника за работа на управителните тела на съответното дружество.


§ 2б. (Нов - Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Сделките по продажба, учредяване на вещни права върху недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, както и за продажба на други дълготрайни активи на дружествата, за които има решение на Столичния общински съвет се приключват по досегашния ред. В срока по § 2 процедурите по наемане на недвижими имоти и други дълготрайни активи едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала се провеждат при спазване на устава, съответно дружествения договор и правилниците за работа на управителните тела на дружествата.


§ 3. В срока по предходния параграф, Столичният общински съвет приема решения за обявяване на публичен подбор за управители, контрольори, членове на съветите на директорите и надзорните съвети на общинските еднолични търговски дружества; утвърждава предложеното от комисиите класиране и избира представилия се най-успешно на проведения публичен подбор кандидат за управител или контрольор на съответното общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, съответно представилите се най-успешно на проведения публичен подбор кандидати за членове на Съвета на директорите или на Надзорния съвет на общинското еднолично акционерно дружество, и освобождава досегашните членове на управителните и контролни органи на общинските еднолични търговски дружества.


§ 4. В тримесечен срок от влизане в сила на Наредбата Столичният общински съвет приема правилата по чл. 20.


§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и с Решение № 789 по Протокол № 91 от заседание на СОС, проведено на 26.10.2006 г. в съответствие с чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


Забележка: Приетите с Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 промени са приложими до приемане на нова специална Наредба за общинските лечебни заведения, въз основа на изготвена Програма за тяхното преструктуриране.
С Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 се възлага на кмета на Столичната община, в срок до 15.09.2009 г., да внесе специална Наредба за общинските лечебни заведения.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА


(ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 455 ПО ПРОТОКОЛ № 66 ОТ 24.07.2014 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2014 Г.)

§ 6.Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества се прилага от 01.07.2014 година.


Приложение № 1 към чл. 47, ал. 2

(Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 01.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)

Показатели и критерии за определяне на балната оценка (БО) в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала

1. Стойност на ДМА и ДНМА - определя се годишно

Критерии БО
1. До 10 000 хил.лв. вкл. 1,0
2. Над 10 000 хил.лв. до 100 000 хил.лв.вкл. 1,5
3. Над 100 000 хил.лв. до 200 000 хил.лв.вкл. 2,0
4. Над 200 000 хил.лв. до 300 000 хил. лв. вкл. 2,5
5. Над 300 000 хил.лв. 3,0
     
Стойността на ДМА и ДНАМА се определя по данни от баланса към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

2. Приходи от оперативна дейност - определя се годишно
Критерии БО
1. До 1 000 хил.лв. вкл. 1,0
2. Над 1 000 хил.лв. до 10 000 хил.лв. вкл. 1,5
3. Над 10 000 хил.лв. до 100 000 хил.лв.вкл. 2,0
4. Над 100 000 хил.лв. до 200 000 хил.лв.вкл. 2,5
5. Над 200 000 хил.лв. 3,0
     
Приходите от оперативна дейност се определят по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година. При изчисляване на приходите от оперативната дейност се приспадат приходите на дружествата, получени от продажба на ДМА и ДНМА.

3. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор - определя се годишно
Критерии БО
1. До 100 бр.персонал вкл. 1,5
2. Над 100 до 500 бр.персонал вкл. 2,0
3. Над 500 до 1 000 бр.персонал вкл. 2,5
4. Над 1 000 3,0
     
Средносписъчния брой на персонал по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

4. Коефициент ( К ) на финансова автономност - определя се годишно
Критерии БО
1. Под 0,5 0,0
2. От 0,5 до 1,0 0,5
3. Над 1,0 1,0
     
"К" на финансова автономност се определя като отношение на собствения капитал (раздел А на Пасива на баланса) към общата сума на пасивите (раздел Б + раздел В на Пасива на баланса) по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.
При изчисляване на пасивите се приспадат гаранционните депозити.

5. Коефициент ( К ) на ефективност на приходите от оперативната дейност - определя се годишно
Критерии БО
1. Над 0,99 0,0
2. От 0,99 до 0,80 0,5
3. Под 0,80 1,0
     
(доп. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) "К" на ефективност на приходите от оперативната дейност се определя като отношение на разходите от оперативната дейност към приходите от оперативната дейност по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година. При изчисляване на "К" на ефективност на приходите от оперативната дейност, от разходите от оперативната дейност се приспада разхода формиран от обезценка и отписване на вземания с решение на Столичен общински съвет.

6. Коефициент ( К ) на бърза ликвидност - определя се годишно
Критерии БО
1. Под 0,5 0,0
2. От 0,5 до 1,0 0,5
3. Над 1,0 1,0
     
"К" на бърза ликвидност се определя като отношение на краткосрочните вземания, краткосрочните инвестиции и паричните средства към краткосрочните задължения по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

7. (доп. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Счетоводен финансов резултат - определя се тримесечно с натрупване
Критерии БО
1. При фин. резултат загуба -1,0
3. При фин. резултат печалба 1,0
     
(Изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)
Печалба/загуба се определя от отчета за приходи и разходи, както следва:
- за I-во тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во тримесечие на текущата година;
- за II-ро тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во полугодие на текущата година;
- за III-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за деветмесечието на текущата година;
- за IV-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за текущата година.
При изчисляване на счетоводната печалба се приспадат:
- приходите на дружествата получени при продажба на дълготрайни материални и нематериални активи;
- балансовата стойност на продадените активи;
- разхода формиран от обезценка и отписване на вземания с решение на Столичен общински съвет.

8. При неспазване на сроковете за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване, определената бална оценка се намалява с единица.

9. Полученото месечно възнаграждение, съгласно горните показатели и критерии не може да бъде по-малко от средната работна заплата за дружеството.


Приложение № 1А към чл. 47, ал. 2

(Ново - Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г., изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.)

Показатели и критерии за определяне на балната оценка (БО) в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала - лечебни заведения

1. Стойност на ДМА

Критерии БО
1. До 10 хил.лв. вкл. 0,0
2. Над 10 хил.лв. до 100 хил.лв. вкл. 0,5
3. Над 100 хил.лв. до 500 хил.лв. вкл. 1,0
4. Над 500 хил.лв. 1,5
Стойността на ДМА се определя по данни от баланса към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

2. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор
Критерии БО
1. До 10 бр. персонал вкл. 0,0
2. От 10 до 50 бр. персонал вкл. 0,5
3. От 51 до 100 бр. персонал 1,0
4. Над 101 бр. персонал 1,5
Средносписъчният брой на персонал по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

3. Коефициент (К) на изменение на краткосрочните задължения
Критерии БО
1. Над 1,2 0,0
2. Под 1,2 до 0,8 0,5
3. Под 0,8 1,0
"К" на изменение на краткосрочните задължения се определя като отношение на отчетените по баланс към 31.12. краткосрочни задължения спрямо предходната година и важи за цялата следваща година.

4. Коефициент (К) на рентабилност на 100 лв. приходи
Критерии БО
1. До 0,0 вкл. 0,0
2. Над 0,0 до 5,0 вкл. 0,5
3. Над 5,0 до 10,0 вкл. 1,0
4. Над 10,0 1,5
"К" на рентабилност на 100 лв. приходи се определя от отчета за приходи и разходи за всяко тримесечие като отношение на счетоводната печалба към общите приходи умножени по 100. При изчисляване на счетоводната печалба се приспадат:
- приходите на дружествата, получени от продажба на ДМА и ДНМА и балансовата стойност на отписаните при продажбата ДМА и ДНМА.
- извънредните приходи и извънредните разходи.


Приложение № 2 към чл. 47, ал. 9

(Изм. - Решение № 161 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)


СПРАВКА
за образуване на балните оценки и брутните възнаграждения на изпълнителните и контролни органи
 
на ...........................................................................................
за ......................... тримесечие на 20 ...... година
 
Показатели Размер БО
1. Стойност на ДМА и ДНМА    
  по дани от баланса към 31.12. на предходната година    
2. Приходи от оперативната дейност    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година    
  (при изчисляване на приходите се приспадат приходите, получени от продажба на ДМА и ДНМА)    
3. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година    
4. Коефициент на финансова автономност    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година Отношение на собствен капитал (раздел А на Пасива на баланса) към общата сума на пасивите (раздел Б + раздел В на Пасива на баланса) При изчисляване на пасивите се приспадат гаранционите депозити.    
5. Коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година    
  Отношение на разходите от оперативна дейност към приходите от оперативна дейност (при изчисляване на разходите се приспадат разходите формирани от обезценка и отписване на вземания с решение на Столичен общински съвет)    
6. Коефициент на бърза ликвидност    
  по дани от годишния отчет към 31.12. на предходната година Отношение на краткосрочните вземания, краткосрочните инвестици и паричните средства към краткосрочните задължения    
7. Счетоводен финансов резултат    
  определя се от отчета за приходи и разходи както следва:    
  - за I-во тримесечие на текущата година- въз основа на отчета за приходи и разходи за I- во тримесечие на текущата година;    
  - за II-ро тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за I-во полугодие на текущата година;    
  - за II-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за деветмесечието на текущата година;    
  - за IV-то тримесечие на текущата година - въз основа на отчета за приходи и разходи за текущата година.    
  (при изчисляване на счетоводния финансоврезултат се приспадат приходите, получени от продажба на ДМА и ДНМА, балансовата стойност на продадените активи и разходите формирани от обезценка и отписване на вземания с решение на Столичен общински съвет)    
8. Спазени/неспазени срокове    
  за внасяне на осигурителните вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване    
9. Обща бална оценка Х  
11. Брутно месечно възнаграждение   X
  за изпълнителния директор на ЕАД или управителя на ЕООД се изчислява въз основа на балната оценка за предходното тримесечие и минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие    
12. Поименно брутно месечно възнаграждение   X
  за членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни директори на ЕАД или контрольора на ЕООД се изчислява в размер на 70%/50% от възнаграждението на изпълнителния директор за ЕАД или управителя за ЕООД    
       
Гл. счетоводител: Изп. директор /управител/:


Приложение № 3 към чл. 30, ал. 2

(Ново - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.)

 

Д О Г О В О Р

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА

"....................................................." ЕООД

 

Днес, ................. година, в град София се сключи настоящия договор за възлагане на управлението на "................................." ЕООД.

СТРАНИ:

"..................................................." ЕООД, ЕИК - ................................ , на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с Решение № .................. по Протокол № ................ г. на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 30, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Столичен общински съвет и чрез Кмета на Столична община - ......................, представляващ едноличния собственик на капитала - Столична община от една страна,

наричана за краткост, ДОВЕРИТЕЛ".

и

........................................., ЕГН - ......................., лична карта № .............., изд. на .................. г. от МВР-......................, живущ/а в гр................, ул. ".............................................." ..........., от друга страна,

наричан/а за краткост "УПРАВИТЕЛ".

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Дружеството възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и стопанисва "......................." ЕООД с общинско имущество, в съответствие с действащото законодателство.

 

II.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Този договор се сключва за срок от..............., считано от ................ г. - датата на вписване на Решение № ................. по Протокол № ........... от .......................... г. на Столичен общински съвет в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя на УПРАВИТЕЛЯ управлението на "...................." ЕООД като осигурява подходящи условия за осъществяване на правата и задълженията поети с този договор.

Чл. 4.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ чрез Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, има право:

1. на свободен достъп до всички работни места в дружеството при спазване на действащото законодателство;

2. да изисква и получава необходимата му информация за дружеството;

3. при констатирани недостатъци в работата да определи срокове в рамките на които УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме мерки за отстраняването им;

4. да определя инвестиционната политика на дружеството и да следи за изпълнението и.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 5.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да управлява дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет;

2. Да уведомява незабавно в писмена форма ДОВЕРИТЕЛЯ за нововъзникнали обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

3. Да организира управлението на дружеството като утвърждава вътрешно нормативната уредба и определя управленската и организационна структура на дружеството;

4. Да изготвя бизнес-план за целите и намеренията за развитие на дружеството, организационни и финансови мероприятия за постигането им и очакваните резултати през текущата година;

5. Да представя бизнес-плана по т. 4 до 31-ви март на текущата година в Столичен общински съвет, на заместник кмета, в чието направление попада дейността на дружеството и на Дирекция "Икономика и търговска дейност".

6. Да представя на Столичен общински съвет, на заместник кмета, в чието направление попада дейността на дружеството и на Дирекция "Икономика и търговска дейност'' в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, писмен отчет за дейността си, който съдържа

най- малко следната информация:

- анализ на финансовото и икономическо състояние на дружеството;

- анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес - плана по показателите, заложени в него;

- изпълнение на мероприятията , включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;

- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;

- информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения;

7. Да представя до 31-ви март годишен отчет за изпълнение на бизнес-плана за предходната година /като елемент на годишния доклад за дейността на дружеството/;

8. Да отчита изпълнението, респ. етапа на изпълнение на взетите от Столичен общински съвет решения до 10-то число на всеки месец като представя информация в съответната дирекция на общинската администрация, чрез която решенията са изпратени за изпълнение.

Чл. 6.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. УПРАВИТЕЛЯТ има право:

1. да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала на дружеството при спазване на действащото законодателство;

2. да бъде осигурен за всички осигурителни случаи, съгласно действащите нормативни актове за държавно обществено осигуряване;

3. да разходва средства на дружеството за представителни цели в размер до 0,02 % от реализираните приходи, но не повече от 1000 лв. годишно, само при постигнат положителен финансов резултат;

4. да повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение, като разходите са за сметка на дружеството. Когато обучението е свързано с отсъствие от работа, то е за сметка на платените неприсъствени дни, определени в този договор;

5. да ползва всички придобивки за трудовия колектив на дружеството, предвидени в колективния трудов договор, с изключение на тези, които съгласно действащата нормативна уредба са елемент на брутното трудово възнаграждение.

Чл. 7.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. УПРАВИТЕЛЯТ няма право:

1. да се разпорежда с интелектуалната собственост на дружеството;

2. докато е в сила настоящият договор, да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато те извършват сходна дейност с тази на дружеството, да е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община или район; да е държавен служител или да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация;

3. да огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 /три/ години след прекратяването му;

4. да бъде едновременно в трудови правоотношения с дружеството, чието управление му е възложено с този договор;

5. да решава въпроси, които са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет.

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 8.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. /1/ Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ се определя в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, приходите от оперативна дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност, коефициент за бърза ликвидност и счетоводен финансов резултат.

/2/ Месечното възнаграждение се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на показателите и критериите от таблиците, съгл. Приложение № 1 към чл. 47 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в

търговските дружества /НРУТДУПСОТД/ и определената стойност на една бална единица.

/3/ УПРАВИТЕЛЯТ получава месечно възнаграждение, определено при една бална единица в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие. Така формираното месечно възнаграждение е окончателно и включва всички структурни елементи на брутната работна заплата.

/4/ Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ се изчислява месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие УПРАВИТЕЛЯТ получава възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

/5/ УПРАВИТЕЛЯТ няма право да получава друго възнаграждение, освен определеното в този договор.

/6/ Информация за определените възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети (в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие) по Приложение № 2 към чл. 47 от Наредбата.

Чл. 9.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на разходите на дружеството. То се облага с данък, съгласно действащата нормативна уредба

Чл. 10.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява задължително за всички осигурителни социални рискове и подлежи на задължително здравно осигуряване.

Чл. 11.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ и не го компенсира при липса на средства за работна заплата в дружеството.

Чл. 12.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. В случаите на временна нетрудоспособност, поради заболяване, на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща парично обезщетение, съгласно действащата нормативна уредба

Чл. 13.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. За времето на ползване на платените неприсъствени дни по

чл. 16 от договора, на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща възнаграждение, съгласно действащата нормативна уредба

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. /1/ Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

/2/ Договорът се прекратява преди изтичане на срока:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 (три) месеца;

3. с решение на Столичен общински съвет;

4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;

5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 27 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества;

7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

/3/ Договорът се прекратява и в случай, че съдът отмени уволнението на предишния управител на дружеството и го възстанови на работа В този случай договорът се прекратява от деня, в който възстановеният заеме длъжността. УПРАВИТЕЛЯТ има право да получи само дължимото възнаграждение до деня на прекратяване на договора.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. При подписване на договора УПРАВИТЕЛЯТ представя в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 27 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в

търговските дружества.

Чл. 16.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. УПРАВИТЕЛЯТ има право на 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следващата календарна година и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.

Чл. 17.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. УПРАВИТЕЛЯТ сам определя периода за ползване на платените неприсъствени дни в рамките на всяка година В този случай УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да определи писмено длъжностно лице от дружеството, което да го замества за периода на неговото отсъствие.

Чл. 18.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. УПРАВИТЕЛЯТ ползва всички права за командироване в страната и в чужбина и се отчита, съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Чл. 19.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

Чл. 20.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. /1/ Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

/2/ Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

Чл. 21.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Столична община, за дружеството и за УПРАВИТЕЛЯ.

 

УПРАВИТЕЛ: ................................                                        ДОВЕРИТЕЛ: ......................

 


Приложение № 4 към чл. 30, ал. 4

(Ново - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.)

 

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНО

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

"............................................................." ЕАД

 

Днес, .................... година, в гр. София се сключи настоящия договор за възлагане на управлението на "..................................." ЕАД.

СТРАНИ:

"........................" ЕАД, ЕИК-..................., на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с Решение № ............. по Протокол № ................ от ............. г. на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 30, ал. 1 и 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, чрез Председателя на съвета на

директорите на дружеството - ............................., съгласно Решение ........................... по Протокол № ........................ от...................... г. на Съвета на директорите на ".................." ЕАД, от една страна, наричана за краткост

"ДОВЕРИТЕЛ"

и

..................................... ЕГН - ........................, лична карта № ........................, изд. на .................... г. от МВР - гр. .................., живущ/а в град ................, ул. "............." № .................., като Изпълнителен член на Съвета на директорите, от друга страна,

наричан/а за краткост "ДОВЕРЕНИК".

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Дружеството възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да управлява и стопанисва "......................" ЕАД с общинско имущество в съответствие с действащото законодателство.

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Настоящият договор се сключва за срок от .................., считано от ....................... г. - датата на вписване на Решение № .................... по Протокол № .................. от .................. г. на Столичен общински съвет в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя управлението на дружеството на ДОВЕРЕНИКА, като ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "........................" ЕАД с общинско имущество.

Чл. 4.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ упражнява контрол върху дейността на ДОВЕРЕНИКА пряко и чрез Съвета на директорите на дружеството. При констатирани недостатъци в работата, ДОВЕРИТЕЛЯТ определя срокове, в рамките на които ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да предприеме мерки за отстраняването им.

Чл. 5.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да следи и контролира дейността на дружеството. Той има право на свободен достъп до всички работни места без да създава пречки в управлението на дружеството.

Чл. 6.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да изисква информация за дейността на дружеството и изпълнението на настоящия договор, като следи и контролира изпълнението на поетите по договора задължения и поставения от Столичен общински съвет бизнес план.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 7.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен:

1. Да управлява дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет;

2. Да организира управлението на дружеството, като определя вътрешната му управленска и организационна структура и утвърждава цялата вътрешно нормативна уредба, в съответствие с действащото законодателство;

3. Да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова служителите на дружеството при спазване на действащото законодателство;

4. Да организира и управлява дейността на дружеството съобразно изискванията на пазара, финансовите, трудовите, материално-технически ресурси и добрата търговска практика;

5. Да изготвя и внася за разглеждане предложения до Съвета на директорите, за отстраняване на всички възникнали нередности, касаещи дейността на дружеството;

6. Да изготвя бизнес-план за целите и намеренията за развитие на дружеството, организационни и финансови мероприятия за постигането им и очакваните резултати през текущата година;

7. Да представя бизнес-плана по т. 6 до 31-ви март на текущата година в Столичен общински съвет, на заместник кмета, в чието направление попада дейността на дружеството и на Дирекция "Икономика и търговска дейност".

8. Да представя на Столичен общински съвет, на заместник кмета, в чието направление попада дейността на дружеството и на Дирекция "Икономика и търговска дейност" в срок до края на месена, следващ първо, второ и трето тримесечие, писмен отчет за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

- анализ на финансовото и икономическо състояние на дружеството;

- анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес плана по показателите, заложени в него;

- изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;

- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;

- информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения;

9. Да представя до 31-ви март годишен отчет за изпълнение на бизнес-плана за предходната година /като елемент на годишния доклад за дейността на дружеството/;

10. Да отчита изпълнението, респ. етапа на изпълнение на взетите от Столичен общински съвет решения до 10-то число на всеки месец като представя информация в съответната дирекция на общинската администрация, чрез която решенията са изпратени за изпълнение;

11. При подписване на договора да представи на Председателя на Съвета на директорите декларация за липса на обстоятелствата по чл. 29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

12. Докато е в сила настоящият договор, да не извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да не участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, както и да не заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато те извършват сходна дейност с тази на дружеството, да не е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община или район; да не е държавен служител или да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация; да не огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 /три/ години след прекратяването му; да не бъде едновременно в трудови правоотношения с дружеството, чието

управление му е възложено с този договор.

13. Да не решава въпроси, които са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет или Съвета на директорите.

Чл. 8.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ има право на възнаграждение определено от Столичен общински съвет в раздел IX на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, приета с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет, последно изменение - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г., както следва:

1. Възнаграждението по ал. 1 се изчислява в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, приходите от оперативна дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност, коефициент за бърза ликвидност и счетоводен финансов резултат.

2. Месечното възнаграждение се изчислява чрез бална оценка, образувана въз основа на показателите и критериите по т. 1, съгл. таблиците по Приложение № 1 към чл. 47 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества (НРУТДУПСОТД) и определената стойност на една бална единица.

3. ДОВЕРЕНИКЪТ получава месечно възнаграждение, определено при една бална единица в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната за отчетното тримесечие. Така формираното месечно възнаграждение е окончателно и включва всички структурни елементи на брутната работна заплата.

4. Възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се изчислява месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие ДОВЕРЕНИКЪТ получава възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

(2) Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

(3) Информация за месечните възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети (в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие) по Приложение № 2 към чл. 47 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.

(4) При командировка в страната или в чужбина, ДОВЕРЕНИКЪТ ползва правата и задълженията по Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

(5) ДОВЕРЕНИКЪТ има право да разходва средства на дружеството за представителни цели в размер до 0,02% от реализираните приходи, но не повече от 1000 лв. годишно, само при постигнат положителен финансов резултат.

Чл. 9.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. (1) Възнаграждението за първите три месеца има характер на гаранция по чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и се внася в обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството с месечно олихвяване.

(2) Гаранцията по ал. 1 на този член се връща на ДОВЕРЕНИКА след прекратяването на договора с него и решение на Столичен общински съвет за освобождаването му от отговорност, като подлежат на връщане и лихвите върху внесената сума.

Чл. 10.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА и не го компенсира при липса на средства в дружеството, т.е. при постигнати лоши стопански резултати.

(2) При неизпълнение на задълженията си по договора ДОВЕРЕНИКЪТ дължи обезщетение за нанесените вреди и пропуснати ползи.

Чл. 11.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРЕНИКЪТ се осигурява като ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за всички осигурителни социални рискове, съобразно действащите нормативни актове и подлежи на задължително здравно осигуряване.

Чл. 12.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ има право да ползва 30 (тридесет) платени неприсъствени дни в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат прехвърляни в следваща година, както и не могат да бъдат финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за управление.

(2) ДОВЕРЕНИКЪТ сам определя периода на ползване на платените неприсъствени дни в рамките на всяка година. В този случай е длъжен да определи писмено длъжностно лице от дружеството, което да го замества за периода на неговото отсъствие.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

(2) Договорът се прекратява преди изтичане на срока:

1. По взаимно съгласие на страните.

2. По искане на ДОВЕРЕНИКА с предизвестие не по-малко от 3 (три) месеца.

3. С решение на Столичен общински съвет.

4. При преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество.

5. В случай на смърт или поставяне под запрещение.

6. При възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение на ДОВЕРЕНИКА за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 29 от НРУТДУПСОТД.

7. При фактическа невъзможност на ДОВЕРЕНИКА да изпълнява своите задължения, когато тя е продължила повече от 60 дни.

Чл. 14. Прекратяването на договора не освобождава ДОВЕРЕНИКА от имуществена отговорност към дружеството.

 

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 15.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на СОС.

Чл. 16.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. (1) Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни, като екземпляр от сключеното допълнително споразумение се представя в Столична община.

(2) Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

(3) Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на ДОВЕРЕНИКА от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Столична община, дружеството и ДОВЕРЕНИКА.

 

ДОВЕРЕНИК:                                                         ДОВЕРИТЕЛ:

                       /...................................../                                          /............................./

 


Приложение № 5 към чл. 30, ал. 5

(Ново - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.)

 

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНО

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

"............................................." ЕАД

 

Днес, .................... година, в гр. София се сключи настоящия договор за възлагане на управлението на ".........................................." ЕАД.

СТРАНИ:

".........................." ЕАД, ЕИК - .......................... на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, във връзка с Решение № ................. по Протокол № ............. от ................ г. на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 30, ал. 1 и 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чрез Кмета на Столична община - ..................... , представляващ едноличния собственик на капитала - Столична община, от една страна, наричана за краткост

"ДОВЕРИТЕЛ"

и

................................, ЕГН - ....................., лична карта № ....................., изд. на ............... г. от МВР - гр. ........................, живущ/а в град ......................, ул. ".................." № ................, като Член на Съвета на директорите, от друга страна, наричан/а за краткост

"ДОВЕРЕНИК".

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. Дружеството възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема да управлява и стопанисва "................" ЕАД с общинско имущество в съответствие с действащото законодателство.

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. Настоящият договор се сключва за срок от ...................., считано от ...................... г. - датата на вписване на Решение № .................... по Протокол № ........................ от ..................... г. на Столичен общински съвет в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя на ДОВЕРЕНИКА управлението на "....................." ЕАД, като осигурява подходящи условия за осъществяване на правата и задълженията, поети с този договор.

Чл. 4.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. ДОВЕРИТЕЛЯТ чрез Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството има право:

1. на свободен достъп до всички работни места в дружеството при спазване на действащото законодателство;

2. да изисква и получава необходимата му информация за дружеството;

3. при констатирани недостатъци в работата да определи срокове в рамките на които ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да предприеме мерки за отстраняването им;

4. да определя инвестиционната политика на дружеството и да следи за изпълнението и.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 5.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен:

1. Да управлява дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

2. Да организира управлението на дружеството, като определя вътрешната му управленска и организационна структура и утвърждава цялата вътрешно нормативна уредба, в съответствие с действащото законодателство.

3. Да организира и управлява дейността на дружеството съобразно изискванията на пазара, финансовите, трудовите, материално-технически ресурси и добрата търговска практика.

4. Да изготвя бизнес-план за целите и намеренията за развитие на дружеството, организационни и финансови мероприятия за постигането им и очакваните резултати през текущата година;

5. Да представя бизнес-плана по т. 4 до 31-ви март на текущата година в Столичен общински съвет, на заместник кмета, в чието направление попада дейността на дружеството и на Дирекция "Икономика и търговска дейност".

6. Да представя на Столичен общински съвет, на заместник кмета, в чието направление попада дейността на дружеството и на Дирекция "Икономика и търговска дейност" в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, писмен отчет за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

- анализ на финансовото и икономическо състояние на дружеството;

- анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-плана по показателите, заложени в него;

- изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;

- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;

- информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения;

7. Да представя до 31-ви март годишен отчет за изпълнение на бизнес-плана за предходната година /като елемент на годишния доклад за дейността на дружеството/;

8. При командировка в страната или в чужбина, ДОВЕРЕНИКЪТ ползва правата и задълженията по Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

9. При подписване на договора да представи в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община декларация за липса на обстоятелствата по чл. 29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.

10. Докато е в сила настоящият договор, да не извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да не участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато те извършват сходна дейност с тази на дружеството, да не е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник- кмет на община, секретар на община или район; да не е държавен служител или да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация; да не огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 /три/ години след прекратяването му; да не бъде едновременно в трудови правоотношения с дружеството, чието

управление му е възложено с този договор.

11. Да не решава въпроси, които са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет.

Чл. 6.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ има право на възнаграждение определено от Столичен общински съвет в раздел IX на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, приета с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет, последно изменение - Решение № 90 по Протокол № 77 от 26.02.2015 г., както следва:

1. Възнаграждението по ал. 1 се изчислява в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, приходите от оперативна дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност, коефициент за бърза ликвидност и счетоводен финансов резултат.

2. Месечното възнаграждение се изчислява чрез бална оценка, образувана въз основа на показателите и критериите по т. 1, съгл. таблиците по Приложение № 1 към чл. 47 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества (НРУТДУПСОТД) и определената стойност на една бална единица.

3. ДОВЕРЕНИКЪТ получава месечно възнаграждение в размер на 70% от възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите, като последното се определя по реда на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.

4. Възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се изчислява месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие ДОВЕРЕНИКЪТ получава възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

(2) Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

(3) Информация за месечните възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети (в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие) по Приложение № 2 към чл. 47 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.

Чл. 7.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. (1) Възнаграждението за първите три месеца има характер на гаранция по чл. 240, ал. 1 от Търговския закон и се внася в обслужващата банка по отделна депозитна сметка на името на дружеството с месечно олихвяване.

(2) Гаранцията по ал. 1 на този член се връща на ДОВЕРЕНИКА след прекратяването на договора с него и решение на Столичен общински съвет за освобождаването му от отговорност, като подлежат на връщане и лихвите върху внесената сума.

Чл. 8.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА и не го компенсира при липса на средства в дружеството, т.е. при постигнати лоши стопански резултати.

Чл. 9.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. ДОВЕРЕНИКЪТ се осигурява като ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за всички осигурителни социални рискове, съобразно действащите нормативни актове и подлежи на задължително здравно осигуряване.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

(2) Договорът се прекратява преди изтичане на срока:

1. По взаимно съгласие на страните.

2. По искане на ДОВЕРЕНИКА с предизвестие не по-малко от 3 (три) месеца.

3. С решение на Столичен общински съвет.

4. При преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество.

5. В случай на смърт или поставяне под запрещение.

6. При възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение на лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 29 от НРУТДУПСОТД.

7. При фактическа невъзможност на ДОВЕРЕНИКА да изпълнява своите задължения, когато тя е продължила повече от 60 дни.

 

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 11.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на СОС.

Чл. 12.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. (1) Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

(2) Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

(3) Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на ДОВЕРЕНИКА от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

Чл. 13.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: #fefefe">. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Столична община, за дружеството и за ДОВЕРЕНИКА.

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Столична община, дружеството и ДОВЕРЕНИКА.

 

ДОВЕРЕНИК:                                                      ДОВЕРИТЕЛ:

                        /......................../                                                      /....................../


Приложение № 6 към чл. 30, ал. 6

(Ново - Решение № 205 по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.)

 

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "........................" ЕООД

 

Днес, ................ г. в гр. София се сключи настоящия договор за възлагане на контрола на "......................" ЕООД.

СТРАНИ:

"..............." ЕООД, ЕИК - .......................... , на основание чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, във връзка с Решение №................ по Протокол № .................. от ..................... г. на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, чл. 30, ал. 1 и 6 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Столичен общински съвет и чрез кмета на Столична община - ........................, представляващ едноличния собственик на капитала - Столична община, от една страна,

наричана за краткост "ДОВЕРИТЕЛ"

и

...................................., ЕГН - ...................., лична карта № ...................... изд. на .................... г. от МВР - .................., живущ/а в гр. ...................., ул. "..........."№ ................ , наричан/а за краткост "КОНТРОЛЬОР" се сключи настоящият договор за следното:

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а КОНТРОЛЬОРЪТ приема да осъществява контрол за опазване имуществото на "................" ЕООД в съответствие с действащите нормативни актове.

 

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Настоящият договор се сключва за срок , считано от влизане в сила на Решение № ................ по Протокол № .............. от ................ г. на Столичен общински съвет.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 3.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ осигурява достъп на КОНТРОЛЬОРА до всички работни места и до необходимата му информация за дружеството, в изпълнение на задълженията му по този договор.

Чл. 4.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква информация за дейността на КОНТРОЛЬОРА и констатациите му при осъществявания контрол.

Чл. 5.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. ДОВЕРИТЕЛЯТ може да определя срок, в рамките на който КОНТРОЛЬОРЪТ е длъжен да го информира за причините и да предложи мерки за отстраняване на недостатъци в дейността на управителя на дружеството.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЬОРА

Чл. 6.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. КОНТРОЛЬОРЪТ е длъжен да следи за законосъобразното и ефективно упражняване на предоставените от ДОВЕРИТЕЛЯ на управителя правомощия по отношение на:

1. Сключване и изпълнение на договори за продажба, отдаване под наем или придобиване на дълготрайни активи на дружеството и други.

2. Сключване на договори за кредити за дружеството, както и целевото им разходване.

3. Подготовка и сключване на колективния трудов договор с легитимните синдикални организации в дружеството.

4. Сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, налагане на дисциплинарни наказания, стимулиране и командироване на работещите в дружеството.

5. Утвърждаване на управленската и организационната структури и вътрешно нормативната уредба на дружеството.

6. Разходвани от управителя средства за представителни цели, за тържества и подаръци.

7. Командировки на управителя в страната и в чужбина.

8. Установяване, разходване и регулиране на средствата за работна заплата в дружеството.

9. Откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества

10. Спонсорство, дарителство, поемане на кредитни гаранции спрямо други физически или юридически лица

11. Поетапното изпълнение на бизнес-плана на управителя.

12. Преоценка на имуществото на дружеството.

Чл. 7.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. /1/ В срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, КОНТРОЛЬОРЪТ е длъжен да представя на Столичен общински съвет и на дирекция "Икономика и търговска дейност" писмен отчет за дейността си, който съдържа:

- информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството;

- оценка на изпълнението на бизнес-плана по показателите, заложени в него;

- изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;

- съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване;

- информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.

/2/ В отчета по ал. 1 се включва и изпълнението на задълженията по чл. 6.

Чл. 8.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. КОНТРОЛЬОРЪТ има право на свободен достъп до всички работни места в дружеството.

Чл. 9.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. КОНТРОЛЬОРЪТ има право да изисква и получава от управителя необходимата му информация, дружествени документи, договори, програми, справки, отчети и др.

Чл. 10.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. КОНТРОЛЬОРЪТ има право да участва като наблюдател в заседанията на помощния консултативен орган в дружеството /ако има такъв/, в преговорите със синдикалните организации в дружеството, както и в преговори с външни клиенти и кредитори.

Чл. 11.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. КОНТРОЛЬОРЪТ няма право, докато е в сила настоящия договор, да е управител, заместник и наето лице в дружеството; да е съпруг, роднина по права линия и по съребрена линия до трета степен на горните лица; да е лишен с присъда от правото да заема материално отчетническа длъжност, да е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество, да е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район, да е държавен служител или да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

Чл. 12.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. КОНТРОЛЬОРЪТ няма право да огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява задълженията си по този договор, както и за срок от 3 (три) години след прекратяването му.

Чл. 13.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. При подписване на договора КОНТРОЛЬОРЪТ представя в дирекция "Човешки ресурси" - Столична община декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 28 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в

търговските дружества.

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА КОНТРОЛЬОРА

Чл. 14.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. /1/ Възнаграждението на КОНТРОЛЬОРА се определя в зависимост от стойността на дълготрайните материални активи и дълготрайните нематериални активи, приходите от оперативна дейност, средносписъчния брой на персонала по трудови договори, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност, коефициент за бърза ликвидност и счетоводен финансов резултат.

/2/ Месечните възнаграждения се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за предходната година и предходното тримесечие по показателите и критериите по т. 1, съгласно таблиците по Приложение № 1 към чл. 47 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества /НРУТДУПСОТД/ и определената стойност на една бална единица

/3/ КОНТРОЛЬОРЪТ получава месечно възнаграждение в размер на 50% (петдесет на сто) от възнаграждението на управителя на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала, определено по реда на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

/4/ Възнагражденията на КОНТРОЛЬОРА се изчисляват месечно. През отделните месеци на текущото тримесечие КОНТРОЛЬОРЪТ получава възнаграждения, въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

/5/ Информация за определените възнаграждения се представя в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност", заедно с тримесечните отчети (в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие) по Приложение № 2 към чл. 47 от НРУТДОПСОТД.

Чл. 15.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството и се облагат с данък, съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 16.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. КОНТРОЛЬОРЪТ се осигурява задължително за всички осигурителни социални рискове и подлежи на задължително здравно осигуряване.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. /1/ Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

/2/ Договорът се прекратява преди изтичане на срока:

а/ по взаимно съгласие;

б/ по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;

в/ с решение на Столичен общински съвет;

г/ при преобразуване, приватизация или прекратяване на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала;

д/ в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

е/ при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 28 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества (НРУТДУПСОТД);

ж/ поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Столичен общински съвет.

Чл. 19.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. /1/ Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

/2/ Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

Чл. 20.SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; BACKGROUND: white">. Решенията на Столичен общински съвет, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на КОНТРОЛЬОРА от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Столичен общински съвет.

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Столична община, за дружеството и за КОНТРОЛЬОРА.

 

КОНТРОЛЬОР:                                                       ДОВЕРИТЕЛ:

                          /........................../                                                     /........................./

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти