Logo Неделя, 24 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Приета с Решение № 627 на СОС по Протокол № 60 от 29.09.2005 г.Отменя Наредбата за концесиите, приета с Решение № 50 по Протокол № 58 от 31.05.1999 г. на СОС

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът при които се предоставят концесиите на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 от ЗОС, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесиите и контролът върху тази дейност.
(2) Не може да се предоставя концесия при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за обществения ред, за околната среда и за защитените със закон територии и обекти.

Чл. 2.Концесията се предоставя чрез учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл. 69 от ЗОС, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства.

Раздел II.
Подготвителни действия


Чл. 3. Кметът на Столична община прави мотивирано предложение за предоставяне на концесии до Столичния общински съвет.


Чл. 4. (1) Предложението за предоставяне на концесия съдържа:
1. предмет (обект) на концесията;
2. срок и мотиви за предоставянето на концесията;
3. финансово - икономически анализ на концесията;
4. социален анализ на концесията;
5. екологичен анализ на концесията;
6. правен анализ на концесията;
7. други анализи, съобразно предмета и характера на концесията.
(2) Правният анализ в зависимост от предмета на концесията съдържа:
1. определяне на правното основание за концесиониране на обекта;
2. правни характеристики и индивидуализация на обекта като предмет на концесия, включително анализ на принадлежащата инфраструктура и принадлежности, когато има такива;
3. установяване и анализ на съществуващи права или фактически отношения на ползване на обекта, на части от него или от прилежащата инфраструктура; представяне на ползвателя и на основанията за ползването;
4. определяне на правата и задълженията на концесионера и на концедента; конкретизиране на правата на концесионера върху плодовете, приращенията и подобренията на вещите, свързани с предмета на концесия;
5. установяване на наличие или липса на права на трети лица, имащи отношение към ползването на обекта, включително на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица;
6. установяване на наличие или липса на особености, свързани със защитени със закон територии и обекти, с националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др.;
7. установяване и квалифициране на правомерността на придобити или осъществявани права върху обекта;
8. препоръчителни условия и приоритети в зависимост от обекта с оглед на евентуално провеждане на конкурс;
9. предложение за вида на гаранциите за изпълнение на задълженията на концесионера;
10. други елементи с оглед на характера и особеностите на обекта.
(3) Финансово-икономическият анализ се основава на правния анализ и в зависимост от предмета на концесията съдържа:
1. описание и характеристики на обекта или дейността;
2. минимална задължителна инвестиционна, работна и рекултивационна програма във връзка с осъществяването на концесията по години, включително индивидуализиране и оценяване на задължителните подобрения;
3. предложение за гаранции и форми на контрол от страна на концедента за изпълнение на минималната работна, инвестиционна и рекултивационна програма;
4. определяне и обосновка на срока на концесията;
5. определяне и анализ на разходите по години - инвестиционни, експлоатационни, ликвидационни, рекултивационни и други, свързани с ползването на обекта;
6. определяне и анализ на очакваните приходи по години в резултат на ползването на обекта - принципи, начин и особености на ценообразуването на дадения пазар;
7. предварителна оценка и предложение за вида, размера и начина на плащане на концесионното възнаграждение, както и методика за определянето и изменението му;
8. предложение за други финансови условия, свързани с контрола и управлението на концесията от страна на концедента;
9. анализ и изводи за ефективността на проекта, в т.ч. бюджетната, на основата на дисконтираните парични потоци за предлагания срок на концесията, нетната настояща стойност, вътрешната норма на възвръщаемост, срока на откупуване и оценка на риска;
10. анализ относно правото на обезщетение на концесионера за направените подобрения при прекратяване на концесията и предложение за размера му;
11. предложение за вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга.
(3) Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на общината и за квалификация на специалисти.
(4) Екологичният анализ съдържа оценка за въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда, ако такова въздействие може да се очаква съобразно предмета на концесията.
(5) Техническият анализ съдържа :
1. определяне на техническите параметри и граници;
2. описание на технологията, свързана с ползването на обекта;
3. технически изисквания във връзка с ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на изискванията по опазване на околната среда;
(6) Други анализи се предоставят, когато специалните закони налагат определени изисквания за предоставяне на права върху обектите по чл. 69 от ЗОС, невключени в анализите по ал. 1, т.т. 2 - 6.
(7) Към предложението за предоставяне на концесия се прилагат проект за решение на Столичния общински съвет.


Чл. 5. (1) Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде молба до Кмета на СО за предоставяне на концесия.
(2) Молбата се представя на български език и трябва да съдържа:
1. мотиви;
2. представяне на търговеца и извършваната от него стопанска дейност, включително удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация на търговците;
3. точно посочване на обектите по чл. 69 от ЗОС, за които се правят исканията;
4. инвестиционните намерения и срок, за който се иска концесията.
(3) Заявление за откриване на процедура по предоставяне на концесия могат да се подават до Кмета на Столична община и от кметовете на райони и кметове на кметства. Тези заявления следва да са мотивирани и да съдържат точно описание на обектите по чл. 69 от ЗОС.


Чл. 6. (1) Исканията за предоставяне на концесии се проучват от дирекция "Концесии" на Столична община.
(2) При проучване на подадените искания дирекция "Концесии" на общинската администрация изисква становища от съответните ресорни звена на общинската администрация, които са длъжни да ги предоставят в 15-дневен срок.
(3) Дирекция "Концесии" на Столична община установява финансово-икономическата целесъобразност на искането за предоставяне на концесията. В случаите на правна и фактическа сложност, по предложение на дирекция "Концесии" кметът на СО назначава за целта нарочна комисия.
(4) В състава на комисията по предходната алинея се включват поне един правоспособен юрист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област.
(5) По изключение установяването на финансово-икономическата целесъобразност на предложението за предоставяне на концесията се възлага на външни лица чрез процедура по ЗОП въз основа на договор.
(6) В случаите на предоставяне на концесия във връзка с приватизация специализираният орган на Столичен общински съвет - Столична общинска агенция за приватизация, може да извършва всички необходими процедури, съгласувано с дирекция "Концесии" на Столична община, освен мотивираното предложение, което кмета на СО прави в съответствие с чл. 3 от настоящата наредба.
(7) Преди приемането на решение за предоставяне на концесия по реда на Закона за общинската собственост кметът на СО изисква удостоверение от Националния концесионен регистър за липса на регистрация на представена концесия за същия обект.


Чл. 7. Въз основа на проучванията по чл. 6, ал. 1 Дирекция "Концесии" на Столична община в едномесечен срок от получаване на този доклад изготвя предложение за решение от името на кмета до Столичния общински съвет.


Чл. 8. В случаите, когато това е необходимо съгласно разпоредбите на специалните закони, предложението се съгласува със съответните държавни органи.

Раздел III.
Откриване на процедура за предоставяне на концесия


Чл. 9. (1) Откриването на процедура за предоставяне на концесия се извършва с решение на Столичния общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) С решението по ал. 1 се определя:
1. предмет на концесията;
2. срок на концесията;
3. видът, размерът и начинът на изпълнението на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесия;
4. начин за определяне на концесионера - чрез конкурс, включително присъствен или неприсъствен и/или провеждане на етапи, или чрез търг, освен в случаите, когато по закон е предвидено друго;
5. вид, размер и начин на внасяне на депозит за участие в конкурса или търга;
6. основните права и задължения по концесията;
7. началният срок и условията за осъществяване на концесията;
8. вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесията;
9. изисквания, свързани с опазване на околната среда и защитените със закон територии и обекти;
10. критерии и методика за оценяване на предложенията, включително възможността за подобряване на офертите при провеждане на конкурса на етапи;
11. други изисквания, свързани с характера на концесията или посочени в други закони.
(3) С решението по ал. 1 се утвърждава тръжната или конкурсна документация, включително проект за договор за концесия, и се възлага на кмета на Столична община да организира конкурса или търга, или да сключи концесионен договор с определения без търг или конкурс концесионер.
(4) Проектът за договора за предоставяне на концесия съдържа:
1. изискванията по чл. 72 от ЗОС;
2. конкретизиране на други имуществени права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете от обектите по чл. 69 от ЗОС и правото на обезщетение във връзка с приращенията и подобренията им;
3. забраните за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права;
4. вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
5. контрола по изпълнението на задълженията на страните;
6. начините за уреждане на споровете между страните;
7. основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
(5) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и поне в един ежедневник.

Раздел IV.
Организиране на търг или конкурс


Чл. 10. (1) Концесионерът се определя чрез търг или конкурс, или без търг или конкурс в определените със закон случаи.
(2) В конкурса или търга могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, регистрирани като търговци.
(3) Начинът за избор на концесионер се определя от общинския съвет в решението за откриване на концесионна процедура.


Чл. 11. (1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за представяната концесия.
(2) Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложеният размер на цената на концесионното възнаграждение.


Чл. 12. (1) Кметът на Столична община назначава комисия за провеждане на конкурса или търга в състав председател и до десет члена в 7-дневен срок от обнародване на решението на общинския съвет в "Държавен вестник" и определя възнагражденията на нейните членове. В работата на комисията задължително участвува с право на глас правоспособен юрист.
(2) По изключение Столичният общински съвет може да избере комисията със своето решение за откриване на процедура за учредяване на концесия.
(3) В състава на комисията не могат да участват:
1. лица, които имат материален интерес от резултата на търга или конкурса.
2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в търга или конкурса или с членовете на техните управителни или контролни органи.
(4) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на тръжната или конкурсна комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.
(5) Членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 3 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците или техните предложения.
(6) Председателят на комисията:
1. свиква комисията на заседания и ги ръководи;
2. отговаря за изготвянето на документацията на комисията;
3. представлява комисията пред трети лица;
4. подписва протоколите, докладите, отчетите и другите документи на комисията;
5. предлага при необходимост проект за процедурни правила на комисията;
6. изпълнява функциите на говорител на комисията, ако това му бъде възложено от кмета на СО;
7. изпълнява други функции, които произтичат от закона, подзаконовите актове или тази наредба.
(7) Комисията може да приема решения, ако на заседанията й присъстват повече от половината от нейните членове и задължително правоспособен юрист.
(8) Комисията приема решения с мнозинство повече от половината от броя на присъствалите на заседанията й членове, ако не е предвидено друго.
(9) Решенията за избор на концесионер се приема с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията.
(10) За всяко заседание на комисията се води протокол.


Чл. 13. Комисията определя цената на конкурсните или тръжните книжа, място и начин за закупуването им, място и начин за оглед на обектите, срока за подаване на офертите за участие, както и дата, място и час за провеждане на търга или конкурса.
(2) Срокът за подаване на оферти не може да бъде по-малък от 14 дни от публикуване на съобщенията за провеждане на търга или конкурса.


Чл. 14.(1) Председателят на комисията публикува в поне два централни ежедневника съобщение за провеждането на конкурса или търга в едномесечен срок от обнародване на решението на Столичния общински съвет. Съобщението се обявява и в електронната страница на Столична община.
(2) Съобщението за провеждане на конкурса съдържа:
1. наименование и описание на обекта на конкурса;
2. условията на конкурса, както и видът му, включително провеждането му на етапи;
3. място, начин и цена за закупуване на конкурсните книжа;
4. условията и срока за подаване на офертите за участие;
5. размера на изискуемия депозит;
6. други условия, съобразно спецификата на концесията;
7. датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга.
(3) Разпоредбите по предходната алинея се прилагат съответно и при провеждането на търг.


Чл. 15. (1) Заявлението за участие в конкурса или търга е на български език и в писмена форма.
(2) Към заявлението се прилагат оригинали или нотариално заверени преписи от следните документи :
1. удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация на участника, за данъчен номер и Булстат;
2. удостоверение, че участника не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. удостоверение, че участника няма регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци, или задължения към осигурителни фондове;
4. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;
5. удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит;
6. декларация за опазване на тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация;
7. други документи, свързани с предмета на концесията.
(3) Всички документи представени, от чуждестранни физически или юридически лица, следва да бъдат в легализиран превод на български език.
(4) Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.


Чл. 16. (1) Всеки кандидат, който закупува конкурсните или тръжните книжа, подписва декларация за неразпространение на информацията, която представлява търговска или служебна тайна, във връзка с концесията.
(2) При неизпълнение на поетото с декларацията задължение комисията отстранява участника и задържа внесения депозит за участие.


Чл. 17. (1) Председателят свиква комисията на първо заседание в седемдневен срок от назначаването й.
(2) Комисията определя:
1. мястото за провеждане на заседанията и реда на своята работа;
2. необходимостта от привличане на външни експерти и определя размера на възнаграждението им.
(3) Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина.

Раздел V.
Провеждане на конкурс


Чл. 18. (1) Комисията допуска до конкурс всички лица, представили редовни документи, като се произнася с писмено решение в седемдневен срок от изтичането на срока за подаване на оферти.
(2) При наличие само на един участник комисията разглежда неговото предложение и извършва всички действия по чл. 28, ал. 1 от настоящата наредба.


Чл. 19. (1) В определения от комисията срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в голям плик своето предложение (оферта) съобразно конкурсните изисквания. Върху плика упълномощеното лице отбелязва датата, часа и поредния номер на кандидата, като изготвя съответен документ, съдържащ тази информация и го предава на кандидата.
(2) Комисията организира приемането и съхранението на предложенията на всички участници в конкурса подадени в определения срок, както и вписването им в специален регистър по реда на постъпването им.
(3) Допълнения и изменения в подадените вече предложения не се допускат, освен в случаите, когато конкурсът се провежда на етапи. Предложения, подадени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат, освен в случаите на двустепенен конкурс по тази наредба.


Чл. 20. (1) След изтичане на срока за подаване на предложенията на заседанията на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря последователно пликовете.
(2) Когато конкурсът се провежда на етапи, комисията извършва класиране на участниците в две групи като определя кои от тях ще бъдат допуснати до втория етап, за което уведомява съответните участници, че са допуснати.
(3) За втория кръг комисията определя изискванията, реда и крайния срок за подаване на конкретните оферти.
(4) Регистрирането и съхранението на офертите за втория етап на конкурса се извършва по общия ред.
(5) Комисията се произнася с решение, с което класира участниците в конкурса.
(6) Провеждането на втори етап от конкурса може да стане и в присъствието на кандидатите, които да представят и устно пред комисията своите подобрения.


Чл. 21. (1) При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.
(2) В деня на конкурса кандидатите поотделно и по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса, представят устно пред комисията своите писмени предложения при предварително определен от комисията регламент за време на изложението. Кандидатите нямат право да внасят изменения или допълнения в представените предложения.
(3) Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение.


Чл. 22. (1) При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.
(2) Комисията може да иска допълнително писмени разяснения по внесените предложения.


Чл. 23. Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дадат изявления преди вземане на решение на общинския съвет за определяне на спечелилия конкурса участник.


Чл. 24. (1) Комисията оценява и подрежда направените предложения. В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласия и особените мнения на членовете на комисията при изготвянето на доклада и се прилагат мотиви, както и офертите на всеки участник в търга или конкурса.
(2) Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.

Раздел VI.
Провеждане на търг


Чл. 25. (1) При провеждане на таен търг към тръжните книжа се предоставят еднообразни пликове, в които допуснатите до търга участници в определения от комисията срок представят запечатани своите предложения относно размера на концесионното възнаграждение.
(2) Комисията организира събирането на пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването и го вписва в специален регистър.
(3) След изтичане на срока за подаване на предложенията комисията на свое заседание проверява редовността на тяхното приемане и отваря пликовете.
(4) Комисията класира участниците в търга според размера на направените предложения относно концесионното възнаграждение.


Чл. 26. (1) Явен търг се провежда в деня, на мястото и часа, посочени в тръжната документация, като комисията предварително определя стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.
(2) Търгът започва с регистрация на участниците в него, като за да бъде регистриран участникът следва да представи на комисията, всички изискуеми от тръжната документация документи.
(3) Регистрираният участник получава талон с регистрационен номер, с който участва в наддаването.
(4) Комисията отказва регистрация на участник в случай, когато не са представени всички изискуеми от тръжната документация документи.
(5) От момента на регистрация участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация чрез мимики или жестове. В противен случай комисията отстранява участник (участници), който (които) нарушава(т) тези забрани, като внесените депозити се задържат.
(6) Процедурата по наддаване започва с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна цена и стъпката за наддаване.
(7) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците или от техни изрично упълномощени представители на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал.
(8) Преди третото обявяване на всяка предложена сума, председателят на комисията прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал.
(9) Председателят на комисията обявява спечелилия участник, най-високото предложение относно размера на концесионното възнаграждение и закрива търга.
(10) За своята работа комисията съставя протокол в три екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията и от спечелилия търга участник. Екземпляр от протокола се връчва срещу подпис на спечелилия търга участник.
(11) Търг не се провежда, когато:
1. в първоначално обявения срок се е регистрирал само един кандидат;
2. участниците не осъществяват наддаване поне с една стъпка от началната тръжна цена.


Чл. 27. Когато в обявения от комисията срок за подаване на предложения постъпи предложение само от един кандидат, този срок може да се удължи до 60 дни със заповед на кмета на Столична община. Заповедта за удължаване на срока се публикува в поне два централни ежедневника.

Раздел VII.
Приемане на решение за определяне на концесионер


Чл. 28. (1) Най-късно в 30-дневен срок от приключване на конкурса или търга председателят на комисията чрез кмета на СО представя в общинския съвет доклад относно резултатите от провеждането им и проект на решение за резултатите от търга или конкурса.
(2) Общинският съвет с решение утвърждава доклада на комисията и упълномощава кмета на общината да сключи договор със спечелилия участник и определят срок до един месец, съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОС, за това.
(3) При вземане на решението по ал. 2 общинският съвет самостоятелно преценява изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти и направените предложения.
(4) В решението по ал. 2 се упълномощава кметът на Столична община да сключи договора за концесия с определения за спечелил конкурса или търга участник при определени от общинския съвет условия.


Чл. 29. В случай, че общинския съвет не утвърди доклада на комисията, на същото заседание приема решение, с което:
1. може да открие нова процедура, при спазване на общите изисквания по тази наредба;
2. може да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса участник.


Чл. 30. (1) С решенията за определяне на концесионер, за продължаване или приключване на процедурата, както и за обявяване на нова процедура общинският съвет се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.
(2) Задържат се депозитите на спечелилия конкурса или търга участник при концесия с определено концесионно възнаграждение, както и на участниците, които са нарушили декларацията за поверителност на информацията.
(3) При сключването на договора за концесия със спечелилия конкурса или търга участник задържаният депозит се прихваща от концесионното възнаграждение.

Раздел VIII.
Сключване на договор за концесия


Чл. 31.Кметът на общината и спечелилият конкурса или търга кандидат сключват договора за концесия в едномесечен срок от приемане на решението на общинския съвет за определяне на концесионер. В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародване на решението по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост.


Чл. 32. (1) Когато утвърденият концесионер откаже да сключи договор Столичният общински съвет може:
1. да приеме решение за провеждането на нов конкурс или търг за същата концесия;
2. да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или конкурса.


Чл. 33. (1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, един за досието на концесията и един за Националния концесионен регистър.
(2) Заверено копие от договора се изпраща на компетентните служби по управление на общинската собственост за извършване на отметки по актовете за общинска собственост.


Чл. 34.(1) Концесионният договор влиза в сила от определената в него дата.
(2) Договорът за предоставяне на концесия съдържа:
1. изискванията по чл. 72 от ЗОС;
2. конкретизиране на други имуществени права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете от обектите по чл. 69 от ЗОС и правото на обезщетение във връзка с приращенията и подобренията им;
3. забраните за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права;
4. вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
5. контрола по изпълнението на задълженията на страните;
6. начините за уреждане на споровете между страните;
7. основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
8. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.

Раздел IX.
Изпълнение и прекратяване на концесионния договор


Чл. 35. Концесионерът получава достъп до концесията със съдействието на кмета на общината или упълномощено от него лице.


Чл. 36. (1) Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това кмета на общината.
(2) В случаите по ал. 1 концесионерът може да поиска:
1. Кметът на СО, Столичният общински съвет или други компетентни органи, да предприемат необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;
2. изменение на концесионния договор.


Чл. 37. (1) При последващо възникване на опасност на националната сигурност и отбрана на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред страните по концесионния договор могат:
1. да изменят концесионния договор;
2. да го прекратят по взаимно съгласие;
3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.


Чл. 38. (1) В случаите по чл. 36 страните по концесионния договор могат да договарят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред.
(2) При необходимост от съществено изменение на изискванията обявени при откриване на процедурата за предоставяне на концесия Общинският съвет приема решение за изменение на договора за концесия.


Чл. 39. (1) Договорът за концесия се прекратява при следните условия:
1. с изтичане на срока;
2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване;
3. при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник;
4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;
5. по взаимно съгласие;
6. по силата на съдебно или арбитражно решение;
7. при други предвидени в закона или договорени от страните основания.
(2) При прекратяване без вина на концесионера му се дължи обезщетение, в размер определен по общия ред.
(3) Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал. 2.
(4) При прекратяване на договора поради смърт на физическо лице концесионер, поради прекратяване на юридическото лице концесионер и поради влязло в сила решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност Столична община има правата на привилегирован кредитор.


Чл. 40. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от кмета на общината или упълномощено от него лице.

Раздел X.
Финансиране на дейността по предоставяне и осъществяване на концесии


Чл. 41. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.


Чл. 42. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите и контрола по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.


Чл. 43. Кметът на общината осъществява контрола върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и контрола върху концесионната дейност, като ежегодно внася в общинския съвет доклад във връзка с тази дейност, заедно с отчета за изпълнение на бюджета на Столична община за предходната година.

Раздел XI.
Регистър на концесиите


Чл. 44. (1) В Дирекция "Концесии" на Столична община се създава и поддържа общински концесионен регистър, в който се вписват данните за всички предоставени концесии на територията на общината.


Чл. 45. (1) Регистърът се води по образец, съгласно Приложение № 1.
(2) Общинският концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:
1. идентификационен номер на вписването;
2. решението на общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС, както и всички следващи решения на общинския съвет по отношение на предоставената концесия;
3. заповедта за назначаване на тръжна или конкурсна комисия;
4. предмет на концесията;
5. индивидуализация на обекта на концесията;
6. срок на концесията;
7. дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор;
8. наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера;
9. длъжностно лице или структура, осъществяващи контрол по изпълнението на договора за концесия;
10. основни параметри на концесията:
а) имуществени права и задължения на страните по договора;
б) вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
в) основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
11. методика за определяне на концесионното възнаграждение;
12. дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право - дата и основание за прекратяване;
13. забележки по вписаните обстоятелства.
(3) По партидата на всяка концесия се отбелязват и всички промени относно вписаните данни.
(4) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.


Чл. 46. (1) Към общинския концесионен регистър се води публичен специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
(2) Досиетата се подреждат по идентификационен номер и номер на вписването.
(3) В архива към общинския концесионен регистър се съхраняват:
1. оригинали на концесионните договори и на всички анекси и приложения към тях;
2. копия от решението на общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС, както и от всички следващи решения на общинския съвет по отношение на предоставената концесия;
3. копия от предложенията по чл. 71, ал. 2 от ЗОС;
4. оригинали или надлежно заверени копия от други документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4 и 5.
(4) Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в компетентната дирекция на общинската администрация.
(5) Досието се съхранява в целия срок на концесията и за срока на следващата концесия върху същия обект, но не по-малко от 10 години.
(6) Общинският концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп включително и чрез Интернет.


Чл. 47. Вписването в регистрите и попълването на досиетата се извършва от определено от кмета на общината длъжностно лице, което:
1. извършва вписването в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;
2. води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидният и пореден номер на концесията по регистъра;
3. дава справки и издава удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства.


Чл. 48. (1) В 7-дневен срок от сключването на концесионен договор кметът изпраща до министъра на държавната администрация:
1. данните по чл. 30, ал. 1, т. 2 - 11 от Закона за концесиите за откриване на партида за съответната концесия;
2. оригинален екземпляр от концесионния договор и приложенията към него;
3. документите по чл. 31, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за концесиите.
(2) В случаите, когато влизането в сила на концесионния договор е поставено в зависимост от изпълнението на определени условия или друг модалитет, органите по ал. 1 изпращат информация и документи, които удостоверяват влизането в сила на договора.
(3) При промяна на вписано обстоятелство, включително при прекратяване на концесионен договор, съответните данни и документи се изпращат в срока и по реда на ал. 1. Анексите към вписани концесионни договори и приложенията към тях също се изпращат в оригинал.
(4) Данните по ал. 1 и 3 се предоставят по образци и се изпращат едновременно на хартиен носител и в електронен вид.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Откритите по досегашния ред процедури за предоставяне на концесия се довършват по реда на тази наредба.


§ 2. По неуредените с тази наредба въпроси се прилагат съответно правилата на Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. В този случай Столичният общински съвет може да приеме и специфични правила за всеки конкретен случай.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община.


§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗОС.


§ 5. Наредбата е приета с решение № 627 по Протокол № 60 от 29.09.2005 г. на Столичния общински съвет.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти