Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИЯ ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР

В сила от датата на подписването му от министъра на вътрешните работи
Издаден от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., отм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г.


Отменен с член единствен от Правилника за отменяне на Правилника за устройството и дейността на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението при Генерална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР - ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението (НПИПБЗН) при Генерална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (НСПБЗН - МВР).

Чл. 2. Научно-приложният институт по пожарна безопасност и защита на населението е специализирано звено на ГДПБЗН за извършване на научно-приложна дейност, научни изследвания, изпитвания, класификация на продукти и експертизи в областта на пожарната безопасност и защита на населението.


Чл. 3. Дейността на НПИПБЗН се осъществява в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ППЗМВР), другите подзаконови нормативни актове, заповедите и указанията на ръководството на МВР и НСПБЗН, както и със законодателството и международните договори, по които Република България е страна.


Чл. 4. Организационно-щатната структура на института се определя в рамките на числения състав на Генерална дирекция "ПБЗН" - МВР.

Глава втора.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ


Чл. 5. За изпълнение на задачите си по пожарна безопасност и защита на населението институтът:
1. извършва научно-информационно обслужване и изготвяне на научно-приложни продукти в областта на пожарната безопасност и защита на населението;
2. изследва причините и условията за възникване и разпространяване на пожари, аварии и бедствия;
3. извършва експертни изследвания и изпитвания за установяване на причините за възникване на пожари и аварии и чрез експерти участва в досъдебните и съдебни производства;
4. разработва методи и средства за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и бедствия;
5. изследва и определя показатели от пожарната характеристика на вещества, материали и продукти;
6. определя реакцията на огън и границата на огнеустойчивост на материали, строителни продукти и съоръжения и издава протоколи;
7. определя техническите и физико-химичните характеристики на пожаро-технически средства и гасителни вещества и издава протоколи;
8. извършва изпитвания и изследвания за оценяване на съответствието на продукти с изискванията за пожарна безопасност;
9. осъществява сертификационна дейност на продукти, осигуряващи пожарната безопасност;
10. изготвя становища за допустимост и за съответствие на продуктите с изискванията за пожарна безопасност;
11. разработва проекти и типове противопожарно оборудване, инсталации, уреди, съоръжения, гасителни вещества и пожарозащитни продукти;
12. издава експертни заключения за проекти и типове оборудване за извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност на органите на НСПБЗН;
13. разработва правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението;
14. разработва и публикува монографии, студии, статии, сборници и др. материали, отнасящи се до научно-приложната дейност по пожарна безопасност и защита на населението;
15. поддържа научно-техническа библиотека, интернет страница и информационни фондове;
16. разработва перспективни планове и програми за развитието на научно-приложната дейност в областта на ПБЗН;
17. осъществява взаимодействие със сродни научноизследователски и научно-приложни институти, висши учебни заведения у нас и в чужбина по предмета на дейност на института.

Глава трета.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 6. В Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението се изграждат сектори, групи, лаборатории и звена от по-нисък ранг в съответствие с възложените им дейности и задачи за изпълнение.


Чл. 7. (1) Научно-приложният институт по пожарна безопасност и защита на населението се ръководи от директор, който:
1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на института, като се основава на нормативните актове, регламентиращи дейността на МВР и научните организации;
2. ръководи и контролира разработването на програми за развитие и текущите планове на института и отчита тяхното изпълнение;
3. организира взаимодействието с други институти и служби в министерството;
4. представлява института пред юридически и физически лица в страната и в чужбина след упълномощаване от министъра на вътрешните работи или от директора на НСПБЗН - МВР;
5. представлява института пред организации, учреждения и други сродни научно-приложни звена и институти в страната и в чужбина;
6. отговаря за подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на кадрите;
7. отговаря за управлението и използването на предоставените му за стопанисване имоти и материално-технически средства след упълномощаване от директора на НСПБЗН - МВР;
8. участва в работата на Научния съвет на научноизследователските и научно-приложните институти в МВР.
(2) Директорът на института е хабилитирано лице с трудов стаж най-малко 10 години в областта на пожарната безопасност и защитата на населението или друга по предмета на дейност на института.


Чл. 8. (1) При изпълнение на функциите си директорът на НПИПБЗН се подпомага от заместник-директор.
(2) Заместник-директорът изпълнява функции по организирането и изпълнението на задачи, възложени му със заповед от директора. Освен това той:
1. отговаря за планирането, провеждането и отчитането на научно-изследователската, проекто-конструкторската и внедрителската дейност в института;
2. ръководи и контролира разработването на перспективните програми и текущите планове на института и осигурява тяхното изпълнение;
3. замества директора на института при негово отсъствие и изпълнява функции по управление, възложени му със заповед на директора.
(3) За заместник-директор на НПИПБЗН се назначава държавен служител, хабилитирано лице или научен сътрудник в областта на пожарната безопасност и защитата на населението или друга по предмета на дейност на института.


Чл. 9. (1) Ръководството на структурните звена на НПИПБЗН се осъществява от началници на сектори и началници на групи.
(2) Началниците на сектори:
1. изпълняват функции по организирането и изпълнението на задачи, възложени им със заповед от директора;
2. ръководят, организират, контролират и отговарят за цялостната дейност на секторите;
3. подпомагат директора при подбора и развитието на кадрите в секторите;
4. отговарят за въвеждането, професионалната реализация и оценката на кадрите в секторите;
5. разработват проектоплановете и отчетите за изпълнение на функциите и задачите на секторите;
6. правят предложения за подобряване на качеството на работа в секторите;
7. отговарят за спазване на изискванията за безопасни условия на труд в работните помещения на секторите;
8. отговарят за правилното използване и стопанисване на материално-техническата база на сектора и ефективното разходване на суровините, материалите, горивата и енергията;
9. разработват и участват в разработването на правилата за вътрешния ред в секторите и института;
10. организират, ръководят и разработват научно-приложни продукти;
11. определят приоритетите в дейността на секторите;
12. контролират и отговарят за спазване на трудовата и служебната дисциплина на личния състав в секторите;
13. организират и отговарят за провеждане на изпитвания и експерименти;
14. организират и отговарят за извършването на експертизи, експертни заключения, протоколи и становища.
(3) За началници на сектори се назначават държавни служители, научни сътрудници или специалисти в областта на пожарната безопасност или друга по предмет на дейност на института.


Чл. 10. (1) Процесът по разглеждане, приемане и внедряване на научно-приложната дейност в НПИПБЗН се осъществява от Технически съвет.
(2) Техническият съвет се създава със заповед на директора на института за осъществяване на научно-приложна дейност.
(3) Организацията и дейността на Техническия съвет на НПИПБЗН се провежда в съответствие с утвърдени от директора на института правила.
(4) Техническият съвет разглежда, обсъжда, оценява и приема:
1. годишните и перспективните планове и програми за научно-приложната дейност на института;
2. отчети на научно-приложни разработки и материали;
3. монографии, студии, статии, методически указания, сборници и други материали по проблемите на пожарната безопасност и защитата на населението;
4. необходимостта от обявяване на конкурси за научни сътрудници и докторанти.
(5) Решенията на съвета на института се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Глава четвърта.
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ


Чл. 11. (1) Органите, осъществяващи научно-приложна и експертна дейност, имат право да издават:
1. експертни заключения и становища за съответствие с техническите изисквания;
2. протоколи от изпитвания и експерименти;
3. технически доклади;
4. класификационни протоколи;
5. сертификати за съответствие на продуктите с изискванията за пожарна безопасност;
6. експертни и пожаро-технически заключения.
(2) Експертите на института имат право да:
1. извършват пожаротехнически, физико-химични и електро-технически експертизи.
2. дават заключения в съответствие с резултатите от изпитванията и експертизите.


Чл. 12. Институтът ползва правата върху обектите на интелектуалната собственост, създадени в него, в съответствие с нормативните актове в страната.

Глава пета.
ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА ДЕЙНОСТ


Чл. 13. (1) Научно-приложната дейност на института се осъществява по годишен план и програми за развитие.
(2) Плановете се формират на основата на:
1. решения на ръководствата на МВР, НСПБЗН и НПИПБЗН;
2. заявки от Генералната дирекция, Столичната дирекция и областните дирекции на ПБЗН - МВР;
3. задачи от собствени проучвания и анализи;
4. заявки от други служби на МВР;
5. заявки от Научен институт по криминалистика и криминология (НИКК);
6. заявки от физически и юридически лица;
7. задачи, произтичащи от законите, подзаконовите нормативни актове и други указания на ръководството на НСПБЗН и МВР.
(3) Годишният план и програмите за развитие на института се утвърждават от директора на НСПБЗН - МВР.
(4) Плановата дейност на НПИПБЗН се осъществява и в съответствие с действащите в МВР нормативни документи.


Чл. 14. Секторите планират своята дейност на база годишните планове на НПИПБЗН.


Чл. 15. (1) За разработване на комплексни теми, изпитвания и експертизи със заповед на директора на института могат да се сформират работни групи от специалисти, включително и с привличане на специалисти от сродни институти във или извън системата на МВР.
(2) Ръководителите на работните групи изготвят задания за разработка и програми за изпълнение на задачите.


Чл. 16. В края на всяка календарна година се изготвя годишен отчет-анализ за изпълнението на плановите, извънплановите задачи и цялостната дейност на института.


Чл. 17. (1) Услуги на юридически и физически лица се извършват от НПИПБЗН срещу заплащане по ред съгласно заповед на министъра на вътрешните работи за обявяване цени на типизираните услуги, извършвани от НПИПБЗН при ГДПБЗН - МВР на физически и юридически лица срещу заплащане при осъществяване на дейности, регламентирани в ЗМВР и ППЗМВР.
(2) Събраните приходи от договори за услуги, продажба на материални и нематериални активи и други се отчитат като бюджетни приходи.


Чл. 18. Дейността по осигуряване на човешките ресурси, финансовото, материално-техническото осигуряване, охраната и управлението при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка, правното обслужване и защитата на класифицираната информация се осъществяват от съответните структурни звена на ГДПБЗН - МВР.


Чл. 19. За осъществяване на дейността си институтът може да се финансира по програми за проекти на международни програми, включително и чрез дарения.

Глава шеста.
ЛИЧЕН СЪСТАВ, КВАЛИФИКАЦИЯ И АТЕСТАЦИЯ


Чл. 20. (1) В НПИПБЗН работят служители с висше и средно образование, имащи статут на държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Служителите на института се назначават и изпълняват задълженията си в съответствие със Закона за МВР, Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ), правилниците за прилагането им и Кодекса на труда.
(3) В щата на НПИПБЗН са предвидени длъжности, изискващи научни звания съгласно Закона за научните степени и научните звания.
(4) Служителите, чиито длъжностни характеристики включват експертни функции, участват в наказателното и гражданското производство като вещи лица и специалисти - технически помощници, когато са назначени за такива по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК).


Чл. 21. (1) Повишаването на квалификацията на служителите от института се осъществява чрез:
1. подготовка на дисертации;
2. обучение в Академията на МВР и висши граждански училища в страната и в чужбина;
3. участие в курсове за повишаване на квалификацията и езиковата подготовка във висши училища и институти;
4. участие в международни и вътрешни научни и ведомствени симпозиуми, научни сесии, конференции и др.;
5. участие в презентации, изложби и др., организирани от наши и чуждестранни организации и фирми.
(2) За личния състав на института в рамките на учебната година се организира обучение по направления на дейност без откъсване от работа.
(3) Обучението на служителите с откъсване от работа се извършва съгласно нормативните документи в МВР.


Чл. 22. (1) Повишаването на научните сътрудници в по-горна степен и атестирането им се извършва по реда и в сроковете, предвидени в Закона за научните степени и научните звания и Правилника за прилагането му.
(2) Оценяването дейността на служителите от НПИПБЗН се извършва съгласно нормативните документи в МВР, Закона за научните степени и научните звания и Правилника за неговото приложение.

Глава седма.
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НПИПБЗН С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА


Чл. 23. (1) При изпълнение на задачите си по пожарната безопасност и защита на населението НПИПБЗН взаимодейства с други структурни звена на МВР и други органи на изпълнителната власт.
(2) Взаимодействието се осъществява на основата на:
1. нормативните актове на МВР;
2. сключени договори;
3. утвърдени планове.


Чл. 24. (1) Взаимодействието на института с други организации в страната и в чужбина включва:
1. съвместно извършване на изпитвания, изследвания и експерименти;
2. изпълняване на научни и научно-приложни разработки;
3. изготвяне на експертни заключения;
4. привличане на изявени специалисти за съизпълнители или консултанти;
5. обмен на научна и научно-техническа информация;
6. осъществяване на сътрудничество с европейски организации и лаборатории, извършващи пожарни изпитвания, експертна дейност и сертификация;
7. провеждане на семинари, симпозиуми, научно-практически конференции и др.
(2) Формите на съвместна работа могат да се разширяват в зависимост от поставените задачи.


Чл. 25. За осъществяване на дейността си институтът може да се финансира от проекти по международни фондове и програми, както и от целеви дарения.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 98 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на подписването му от министъра на вътрешните работи и отменя Правилника за устройството и дейността на Научно-приложен институт по пожарна и аварийна безопасност (НПИПАБ), рег. № I-45 от 9.03.2001 г.


§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на директора на НПИПБЗН, а контролът по изпълнението - на директора на НСПБЗН - МВР.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти