Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-16-267 ОТ 19 МАРТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.70 от 14 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.67 от 30 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.

Раздел I.
Общи условия


Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в зависимост от вида на технологичния цикъл;
2. изискванията към техническите средства за измерването и регистрирането на електрическата енергия;
3. основните технически и производствени показатели, необходими за издаване на сертификати за произход на количествата електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия със:
1. кондензационна турбина с регулируем/и пароотбор/и;
2. парна турбина с противоналягане;
3. газова турбина с котел - утилизатор;
4. двигател с вътрешно горене с утилизатор;
5. комбиниран парогазов цикъл;
6. микротурбини, стирлингови двигатели, горивни клетки, парни машини, органични цикли на Ренкин, както и комбинации от изброените по-горе системи.

Раздел II.
Определяне на количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин


Чл. 3. (1) Количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, се определя в зависимост от:
1. вида на инсталацията за комбинирано производство;
2. характеристиките на използваните горива и/или възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
3. режимите на експлоатация.
(2) Енергийните предприятия определят, отчитат и регистрират количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, като за целта поддържат необходимата производствена и техническа информация за работата на отделните инсталации и централата за час, денонощие, седмица, месец и година.
(3) Когато в централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия са в експлоатация и инсталации за разделно производство на топлинна енергия и/или електрическа енергия, енергийните предприятия поддържат за тези инсталации информация за периодите по ал. 2 съгласно приложение № 1.
(4) За основен период за отчет и анализ се приема месечен период, който се прилага и за търговските взаимоотношения между производител и купувач на електрическата енергия.


Чл. 4. (1) Брутното годишно количество комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталации по чл. 2, се приема равно на брутното годишно производство на електрическа енергия от инсталацията, когато отчетената годишна обща енергийна ефективност на използване на горивото е равна или по-голяма от:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) 75 % за инсталациите по чл. 2, т. 2 - 4 и 6;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) 80 % за инсталациите по чл. 2, т. 1 и 5.
(2) Общата енергийна ефективност на използване на горивото представлява отношението на сумата от произведените от инсталацията брутна електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия към еквивалентното количество енергия на използваното за тяхното производство гориво или ВЕИ и се определя по формулата:


Qкомб. е брутното количество полезна топлинна енергия, произведена от инсталацията по комбиниран начин за определен период в MWh;
Eбр - брутното количество електрическа енергия, произведена от инсталацията за определен период в MWh;
Вi - количеството на използваното от инсталацията натурално гориво от даден вид за определен период в t или nm3, намалено с количеството гориво за производство на полезна топлинна енергия по некомбиниран начин;
QPд,ср,i - осреднената долна работна калоричност на изгаряното гориво от даден вид, превърната в MWh/t или в MWh/103nm3 за определен период;
n - броят на видовете използвани горива.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.)


Чл. 5. (1) В случаите, когато не са изпълнени условията по чл. 4, ал. 1, брутното количество комбинирана електрическа енергия за определен период се определя по формулата:

Екомб. = Qкомб..sреж. [MWh], където:

Qкомб. е брутното количество полезна топлинна енергия, произведена по комбиниран начин от инсталациите, посочени в чл. 2, за определен период в MWh.
sреж. - режимният фактор на инсталациите, посочени в чл. 2, за определен период и представлява отношението между произведената по комбиниран начин електрическа енергия - Екомб., и произведената по комбиниран начин полезна топлинна енергия - Qкомб..
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) За всяка инсталация по чл. 2 режимният фактор sреж. и количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин - Екомб., се определят съобразно формулата по ал. 1 на база правила съгласно приложение № 2 и утвърдените от министъра на енергетиката алгоритми за съответната инсталация.


Чл. 6. При предварително проучване и проектиране на нови или заместващи инсталации за комбинирано производство, както и за целите на статистиката при липса на експлоатационни данни се ползват следните средни стойности на режимния фактор:
1. за инсталации с кондензационна турбина с регулируем/и пароотбор/и - 0,45;
2. за инсталации с парна турбина с противоналягане - 0,45;
3. за инсталации с газова турбина с котел-утилизатор - 0,55;
4. за инсталации с двигател с вътрешно горене с утилизатор - 0,75;
5. за инсталации с комбиниран парогазов цикъл - 0,95.


Чл. 7. Количеството на некомбинираната електрическа енергия от инсталация за комбинирано производство, за която не са изпълнени условията по чл. 4, ал. 1, е разликата между цялото количество електрическа енергия, произведена от инсталацията и количеството комбинирана електрическа енергия, определена съгласно чл. 4.

Раздел III.
Утвърждаване на алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 15 септември на всяка календарна година енергийните предприятия, които експлоатират централи с инсталации по чл. 2, представят в Министерството на енергетиката своите предложения за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от всяка инсталация, за период от 12 месеца, считано от 1 януари на следващата година.
(2) Към предложенията по ал. 1 се прилагат:
1. топлинни схеми на централата и отделните инсталации;
2. използвани средства за измерване - принципна технологична схема с обозначение на измерваните величини;
3. използвани режимно-балансови изпитания на основните съоръжения преди и след основен ремонт и/или модернизация на инсталациите;
4. алгоритъм за определяне на електрическата енергия от комбинирано производство, включително измервани величини и използвани методи за индиректно определяне на необходими величини;
5. прогнозно производство на топлинна и електрическа енергия за следващата година - по месеци и инсталации.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В случай на въвеждане в експлоатация на нови инсталации по чл. 2 енергийното предприятие представя в Министерството на енергетиката своите предложения за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на комбинираната електрическа енергия, произведена от инсталациите, придружени с информацията по чл. 8, ал. 2, не по-късно от два месеца преди пускане на инсталациите в експлоатация.


Чл. 10. Енергийните предприятия изготвят предложенията за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия по чл. 8 и 9 съобразно правилата по приложение № 2.


Чл. 11. При настъпване на нови обстоятелства енергийното предприятие прави мотивирано предложение за изменение на алгоритмите за пресмятане на режимни фактори и на количеството електрическа енергия, произведена от инсталациите.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на енергетиката или упълномощено от него длъжностно лице може да поиска от енергийното предприятие да представи допълнителна информация към предложенията си по чл. 8, 9 и 11, когато:
1. са непълни или съдържат неточна информация;
2. липсват достатъчно доказателства за верността на предложенията.
(2) Енергийното предприятие представя допълнителна информация по ал. 1 в 10-дневен срок от получаване на искането.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на енергетиката утвърждава алгоритмите за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталациите на енергийното предприятие, когато информацията е пълна и точна, както следва:
1. в случаите по чл. 8 - в срок до 30 ноември за следващата календарна година;
2. в случаите по чл. 9 и 11 - в срок до два месеца от получаване на предложението.

Раздел IV.
Високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия


Чл. 14. (1) Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия е високоефективно, когато води до годишно спестяване на гориво не по-малко от 10 на сто от горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно.
(2) Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия от инсталации с единична електрическа мощност до 1 MW е високоефективно, когато води до годишно спестяване на гориво спрямо горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно без изискване към количеството спестено гориво.


Чл. 15. Отчетната или прогнозната икономия на използваното гориво или ВЕИ за определен период се определя по формулата:


DF е отчетната или прогнозната икономия на еквивалентна енергия на използваното гориво или ВЕИ за инсталацията в проценти за определен период;
hкомб.e - отчетната или прогнозната стойност на енергийната ефективност на комбинирано производство на електрическа енергия за определен период; определя се като отношение на брутното производство на комбинирана електрическа енергия към общото еквивалентно количество енергия на използваното гориво или ВЕИ от инсталацията за производството на комбинирана електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия в проценти;
hкомб.q - отчетната или прогнозната стойност на енергийната ефективност на комбинирано производство на полезна топлинна енергия за определен период; определя се като отношение на брутното производство на комбинирана полезна топлинна енергия към общото еквивалентно количество енергия на използваното гориво или ВЕИ от инсталацията за производството на комбинирана електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия в проценти;
heКЕЦ - референтната стойност на енергийната ефективност на разделно производство на електрическа енергия;
hqОЦ - референтната стойност на енергийната ефективност на разделно производство на топлинна енергия;
hкомб.e и hкомб.q се определят по правила съгласно приложение № 2 и утвърдени алгоритми по реда на раздел III.


Чл. 16. При определянето на икономията на гориво от инсталации по чл. 2 във формулата по чл. 15 се приемат референтни стойности на енергийна ефективност на разделно производство на електрическа и топлинна енергия съгласно приложение № 3.

Раздел V.
Изисквания към средствата за измерване и регистриране


Чл. 17. (1) Всяко енергийно предприятие, което експлоатира съществуваща или изгражда нова инсталация за комбинирано производство, монтира и поддържа средства за измерване и регистриране на необходимите величини, посредством които се определя количеството комбинирана електрическа енергия по раздел II на тази наредба, в това число:
1. произведената електрическа енергия, измерена на шините на всеки електрогенератор;
2. количеството топлинна енергия на входа и изхода от всяко съоръжение на инсталацията за комбинирано производство;
3. използваното количество гориво или ВЕИ на всички входове в инсталацията за комбинирано производство.
(2) При техническа невъзможност за монтиране на средства за измерване величините по ал. 1, т. 2 и 3 се определят чрез енергийни баланси.


Чл. 18. (1) Енергийното предприятие изгражда и поддържа база данни за всички инсталации за комбинирано производство, в която се регистрират измерените величини по чл. 17, ал. 1, както и необходимите производни величини и показатели за определяне на комбинираната електрическа енергия.
(2) Изискванията за поддържане на база данни се отнасят и за инсталации за разделно производство на топлинна и/или електрическа енергия, които са на същите площадки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Постоянен достъп до базата данни по ал. 1 и 2 има министърът на енергетиката или упълномощени от него лица при изпълнение на правомощията му по тази наредба.
(4) Редът и условията за достъп на купувача на електрическа енергия до базата данни по ал. 1 се определят в договора за продажба на електрическа енергия.


Чл. 19. Контролът на използваните средства за измерване се извършва по реда на Закона за измерванията, Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.

Раздел VI.
Национален потенциал за развитие на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) На всеки четири години министърът на енергетиката изготвя анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство и оценява постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на електрическа енергия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Анализът и оценката по ал. 1 се публикуват на страницата на Министерството на енергетиката в интернет.


Чл. 21. (1) Анализът по чл. 20 се базира на документирани научни данни, като определя:
1. целия потенциал от полезна топлина и студ, подходящ за прилагане на високоефективно комбинирано производство;
2. наличието на енергийни ресурси, подходящи за използване при комбинирано производство.
(2) В анализа по чл. 20 се включва отделен анализ на бариерите, които могат да попречат на реализацията на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство и по-специално на пречките, свързани със:
1. цените и достъпа до горива;
2. достъпа и преноса през електропреносната и електроразпределителните мрежи;
3. административните процедури;
4. цените на енергията.
(3) В анализа по чл. 20 се разглеждат:
1. типовете горива, които ще бъдат използвани за реализиране на потенциалите за комбинирано производство, включително потенциала за нарастване използването на възобновяеми енергийни източници за комбинирано производство;
2. типът на технологиите за комбинирано производство, който е възможно да бъде използван за реализиране на националния потенциал;
3. типът на разделното производство на топлина и електричество, а където е приложимо - и на механична енергия, което високоефективното комбинирано производство се очаква да замени;
4. разделяне на потенциала за модернизиране на съществуващи мощности и за изграждане на нови мощности.
(4) Анализът включва подходящи механизми за оценка на икономическата ефективност, изразена като икономия на първични енергоносители, от увеличаване на дела на високоефективното комбинирано производство в националния енергиен баланс. Анализът на икономическата ефективност отчита националните ангажименти, приети в контекста на ангажиментите по климатичните промени, приети от Общността, в изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по климатичните промени.
(5) Анализът на националния потенциал за комбинирано производство конкретизира потенциалите във времевите рамки 2010, 2015 и 2020 г. и включва, където е възможно, подходяща икономическа оценка за всяка една времева рамка.

Раздел VII.
Отчетност и контрол


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Енергийните предприятия, експлоатиращи инсталации, посочени в чл. 2, изготвят и изпращат в Министерството на енергетиката месечни отчети съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Месечните отчети по ал. 1 се изпращат в Министерството на енергетиката до 15-о число на месеца, следващ отчетния период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Енергийните предприятия, експлоатиращи инсталации, посочени в чл. 2, изпращат в Министерството на енергетиката и друга допълнителна информация, свързана с процеса на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, изискана от министъра на енергетиката или упълномощени от него лица.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Контролът по спазване на разпоредбите на тази наредба се осъществява от министъра на енергетиката по реда и при условията на чл. 75 до чл. 81 от Закона за енергетиката.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В изпълнение на контролните си правомощия министърът на енергетиката:
1. извършва проверки чрез лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката;
2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;
3. налага принудителни административни мерки и административни наказания.


Чл. 25. (1) Нарушенията по тази наредба се установят с актове, съставени от лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията на чл. 75 до чл. 79 от Закона за енергетиката и Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Газова турбина с котел - утилизатор" е турбина с електрогенератор и котел - утилизатор със или без допълнителна горивна система за производство на топлинна енергия за промишлени или отоплителни нужди.
2. "Двигател с вътрешно горене с утилизатор" е двигател с електрогенератор и утилизатор със или без допълнителна горивна система за производство на топлинна енергия за промишлени или отоплителни нужди.
3. "Комбиниран парогазов цикъл" е инсталация, включваща газова турбина с електрогенератор, котел - утилизатор със или без допълнителна горивна система към него за производство на прегрята водна пара и турбогенератори по чл. 2, т. 1 и 2.
4. "Кондензационна турбина с регулируем/и пароотбор/и" е турбина с един или повече регулируеми пароотбори за водна пара за промишлени и/или отоплителни нужди с кондензатор и електрогенератор.
5. "Парна турбина с противоналягане" е турбина със или без регулируем пароотбор за водна пара за промишлени нужди, със или без бойлер - подгревател (кондензатор) и електрогенератор.
6. "Полезна топлинна енергия" е топлинната енергия, произведена за задоволяване на икономически оправдана потребност от топлинна енергия.
7. "Икономически оправдана потребност от топлинна енергия" е тази, която не надвишава нуждите от топлинна енергия или от охлаждане, които при липса на комбинирано производство ще бъдат задоволени от друг източник на топлинна енергия.
8. "Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия" е съвкупност от съоръжения, в които протича напълно процесът на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
9. "Микротурбини, стирлингови двигатели, горивни клетки, парни машини, органични цикли на Ренкин, както и комбинации от изброените по-горе системи" са инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия съгласно тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до един месец след обнародването на наредбата в "Държавен вестник" енергийните предприятия представят в Министерството на икономиката и енергетиката своите предложения за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от всяка инсталация за периода до края на 2008 г., придружени с информацията по чл. 8, ал. 2.


§ 3. В срок до 2 месеца от получаването на предложенията за алгоритми по § 2 министърът на икономиката и енергетиката утвърждава алгоритмите на енергийните предприятия по реда и при условията на раздел III от тази наредба.


§ 4. До утвърждаване на алгоритмите по § 3 количеството комбинирана електрическа енергия, което подлежи на задължително изкупуване от обществения доставчик, съответно крайните снабдители, се определя по досегашния ред - съгласно действащите методики към договорите за изкупуване на електрическа енергия.


§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 13 от 2004 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ДВ, бр. 105 от 2004 г.).


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на енергетиката.


§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-267 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2010 Г.)

§ 5. (1) В срок до един месец от влизане в сила на наредбата енергийните предприятия, които нямат утвърдени алгоритми за 2009 г. и/или 2010 г., представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма своите предложения за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, придружени с информацията по чл. 8, ал. 2.
(2) В срок до един месец от влизане в сила на наредбата енергийните предприятия с утвърдени алгоритми за 2010 г., в които се използва коефициентът за недопроизводство "b", съгласно приложение № 2 и/или формулата по отменената ал. 3 на чл. 4 от наредбата, представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма своите предложения за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от всяка инсталация през 2010 г., придружени с информацията по чл. 8, ал. 2, т. 4.


§ 6. В срок до 2 месеца от получаването на предложенията за алгоритми по § 5 министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава алгоритмите на енергийните предприятия по реда и при условията на раздел III от тази наредба.


§ 7. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", а думите "министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".


§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-267 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-267 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 22. В Наредба № РД-16-267 от 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ДВ, бр. 37 от 2008 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката", "министърът на енергетиката" и "министъра на енергетиката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и чл. 22, ал. 1

(Предишно Приложение № 1, доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.)


О Т Ч Е Т
ТАБЛИЦА 1
основни производствени и технически показатели
за комбинирано производство в ТЕЦ към ............................


ТАБЛИЦА 2
разход на горива в ТЕЦ към ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
  ЗА ТЕКУЩ МЕСЕЦ ЗА ПЕРИОДА
    Коли- Кало- Условно % Условно %
    чество ричност гориво   гориво  
    tonne/10(3)nm3 kJ/kg tonne   tonne  
      kJ/nm3        
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Гориво за комбинирано производ-            
  ство на топлинна и електрическа            
  енергия            
1. За всяка отделна инсталация на            
  природен газ с газова турбина            
  или с ДВГ            
1.1 природен газ - № 1            
1.2
природен газ - № .......................................................................................
           
2. Общо за инсталации с енергийни            
  котли и парни турбини на            
2.1 природен газ            
2.2 мазут            
2.3 въглища            
2.4 други            
3. Общо по т. 1 и 2            
3.1 природен газ            
3.2 мазут            
3.3 въглища            
3.4 други            
II. Гориво за разделно производство на            
  топлинна енергия            
1. За водогрейни котли            
1.1 природен газ            
1.2 мазут            
1.3 други            
2. За парни котли            
2.1 природен газ            
2.2 мазут            
2.3 въглища            
2.4 други            
3. Общо по т. 1 и 2            
3.1 природен газ            
3.2 мазут            
3.3 въглища            
3.4 други            
III. Горива - общо по I и II            
  природен газ            
  мазут            
  въглища            
  други            
               

(Бел. ред. Сиела Норма) 10(3)nm3 e 103nm3 и kJ/nm3 е kJ/nm3

Забележки: 1. В приложена справка се представят средните месечни стойности за качествените показатели за горивата по калоричност, влага, пепел, сяра, обща и горима, и разчетни данни за елементарен състав по С2, Н2, N2 и О2.
2. Когато се изгарят въглища от отделни доставчици с различни качествени показатели, в таблицата се посочва сумата от натуралното гориво и среднопретеглената калоричност. В отделна таблица се посочват количествата и калоричността за всички видове изгаряни въглища.
3. 1 квтч = 860 ккал.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 и чл. 10

(Предишно Приложение № 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

ПРАВИЛА
за определяне на количеството комбинирана електрическа енергия

I. ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ И ИНДЕКСИ
(изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.)

II. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
1. Тотална (сумарна) полезна топлинна енергия - QT е цялото брутно количество полезна топлинна енергия, произведена от инсталацията за определен период.
2. Тотална (сумарна) електрическа енергия - Ебр. е произведената брутна електрическа енергия от инсталацията за определен период.
3. Тотална (сумарна) енергия на горивото - FТ е еквивалентното количество енергия на цялото използвано в инсталацията гориво или ВЕИ при съответната долна топлотворна способност за определен период.
4. Комбинирана полезна топлинна енергия - Qкомб. е само това количество от полезната топлинна енергия, което е произведено в процес на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за определен период.
5. Комбинирана електрическа енергия - Екомб. е само това количество от електрическата енергия, което е произведено в пряка зависимост от производството на комбинирана полезна топлинна енергия за определен период.
6. Енергия на горивото за комбинирано производство - Fкомб. е само тази еквивалентна енергия на горивото, при съответната долна топлотворна способност, която е използвана за производство по комбиниран начин на електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия за определен период.
7. Некомбинирана полезна топлинна енергия - Qнекомб. е полезната топлинна енергия, произведена без пряка зависимост от производството на електрическа енергия за определен период.
8. Некомбинирана електрическа енергия - Енекомб. е електрическата енергия, произведена без пряка зависимост от производството на комбинирана полезна топлинна енергия за определен период.
9. Енергия на горивото за некомбинирано производство - (Fнекомб. = Fнекомб.е + Fкомб.q) е еквивалентната енергия на горивото или ВЕИ, при съответната долна топлотворна способност, която е използвана за производство на некомбинирана електрическа енергия и некомбинирана полезна топлинна енергия за определен период.
10. Обща енергийна ефективност на използване на горивото - hобщо е отношението на сумата от произведените от инсталацията брутна електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия към тоталната енергия на горивото или ВЕИ, намалена с енергията на горивото или ВЕИ за производство на некомбинирана полезна топлинна енергия за определен период.


Забележка. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.) hобщо се определя и по формулата към чл. 4, ал. 2.
11. Обща енергийна ефективност на комбинирано използване на горивото - hкомб. е отношението на сумата от произведените комбинирана електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия към енергията на горивото или ВЕИ за комбинирано производство за определен период.


12. Режимен фактор sреж. е отношението на комбинираната електрическа енергия към комбинираната полезна топлинна енергия за определен период.


13. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.) Коефициент на електрически загуби (недопроизводство) - b, е отношението на намаляването на производството на тотална електрическа енергия DEбр. към ръста на производство на топлинна енергия - DQ за определен период.


14. Енергийна ефективност на некомбинирано (принудено) производство на електрическа енергия - hнекомб.е е ефективността при производство на електрическа енергия без пряка зависимост от производството на полезна топлинна енергия за определен период.


15. Енергийна ефективност на некомбинирано (разделно) производство на полезна топлинна енергия - hнекомб.q е ефективността при производство на полезна топлинна енергия без пряка зависимост от производството на електрическа енергия за определен период.


16. Енергийна ефективност на комбинирано производство на електрическа енергия - hкомб.е се определя като отношение на брутното производство на комбинирана електрическа енергия към общото еквивалентно количество енергия на използваното гориво или ВЕИ от инсталацията за производството на комбинирана електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия.


17. Енергийна ефективност на комбинирано производство на полезна топлинна енергия - hкомб.q се определя като отношение на брутното производство на комбинирана полезна топлинна енергия към общото еквивалентно количество енергия на използваното гориво или ВЕИ от инсталацията за производството на комбинирана електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия.


III. ОПИСАНИЕ НА КОМБИНИРАНИТЕ И НЕКОМБИНИРАНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
1. Инсталациите за комбинирано производство произвеждат електрическа и полезна топлинна енергия при трансформиране енергията на вложеното гориво или ВЕИ, като постигат висока обща енергийна ефективност. В зависимост от режимите на експлоатация на тези инсталации не цялото количество електрическа и полезна топлинна енергия се произвежда по комбиниран начин.

Схема на енергийните потоци
(изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.)

2. Некомбинирано (разделно) производство на полезна топлинна енергия има в случаи на:
- разделно производство на полезна топлинна енергия от парни и водогрейни котли;
- отнемане на пара от енергийни котли, преди да се преработи в парни турбини за комбинирано производство;
- изгаряне на допълнително гориво пред котли - утилизатори за допълнително производство на пара, без следващо използване на тази пара в парни турбини за комбинирано производство.
3. Некомбинирано производство на електрическа енергия има в случаи на:
- технологии с горивни клетки, газови турбини и двигатели с вътрешно горене, след които не се използват котли - утилизатори за производство на полезна топлинна енергия;
- използване на кондензационна парна турбина без регулируеми пароотбори след котел - утилизатор при комбиниран парогазов цикъл;
- производство на електрическа енергия от кондензационната част на кондензационна турбина с регулируеми пароотбори над технологичния минимум.
4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.) Коефициентът на електрически загуби (недопроизводство - b) за турбини с регулируеми пароотбори се определя чрез актуални режимни изпитания или по следния изчислителен път:
4.1. Определят се електрически недопроизводства DEiбр в резултат на i-тото регулируемо пароотнемане - за 1 тон пара/час:
DEiбр = (ii - ik).hM.hG, kW,
където:
ii - е енталпията на парата на изхода от i-тото регулируемо пароотнемане в kWh/t,
ik - енталпията на парата на изхода от турбината в kWh/t,
hM и hG - коефициентите на ефективност, отчитащи механичните загуби и загубите в генератора (използват се данни на производителя или справочни данни).
4.2. Определя се увеличеното производство на топлинната енергия DQi за 1 тон пара/час в kW в пароотнеманията.
DQi = (ii - iвр), kW
iвр е енталпията на върнатия кондензат в kWh/t.
4.3. Определя се коефициентът на електрическите загуби - bi, като отношение на намаленото производство на брутната специфична електрическа енергия DEiбр, дължащо се на съответното i-то пароотнемане в kW към увеличеното производство на топлинната енергия DQi за 1 тон пара/час в kW:


4.4. Средно претеглената стойност от всяко пароотнемане на коефициента на електрически загуби (недопроизводство - b) се определя по зависимостта:

IV. БЛОК-СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО КОМБИНИРАНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
(изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)


V. ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА КОМБИНИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ
1. Инсталация за комбинирано производство с кондензационна турбина с два регулируеми пароотбора и отнемане на свежа пара за производство на полезна топлинна енергия - схема № 1

Стъпка № 1
Определят се енергийните потоци на входа и изхода на инсталацията.
- Определя се тоталната енергия на горивото за определен период:

FT = Fкомб. + Fнекомб.е + Fнекомб.q = 911,111 MWh.

- Определя се произведената брутна електрическа енергия от инсталацията за определен период:

Eбр. = Екомб. + Енекомб. = 200,000 MWh.

- Определя се цялото брутно количество полезна топлинна енергия, произведена от инсталацията за определен период:

Qкомб. = Q2 + Q3
Qнекомб. = Q1
QT = Qкомб. + Qнекомб. = Q1 + Q2 + Q3 = 100,000 + 50,000 + 100,000 = 250,000 MWh

Стъпка № 2
Определя се количеството произведена некомбинирана полезна топлинна енергия и енергията на използваното гориво за нейното производство.
- Съгласно топлинната схема некомбинираната полезна топлинна енергия е:

Qнекомб. = Q1 = 100,000 MWh.

- Определя се енергията на горивото за производство на некомбинирана полезна топлинна енергия при брутен КПД на енергийния котел (котли), определен по прав или обратен баланс, равен на 90%:


Стъпка № 3
Определя се общата енергийна ефективност на използване на горивото за определен период.
- Определя се комбинираната полезна топлинна енергия:

Qкомб. = QT - Qнекомб. = QT - Q1 = 150,000 MWh

- Определя се енергията на горивото за производство на комбинирана електрическа енергия, комбинирана полезна топлинна енергия и некомбинирана електрическа енергия:

Fкомб. + Fнекомб.е = FT - Fнекомб.q = 911,111 - 111,111 = 800,000 MWh

- Общата енергийна ефективност на използване на горивото се определя по формулата:


или hобщо = 43,80 %
- Отчетената обща енергийна ефективност на използване на горивото е по-ниска от стойностите в чл. 4, ал. 1. Това налага да се премине към следваща стъпка.

Стъпка № 4
Определя се комбинираната електрическа енергия.
1) Определя се енергийната ефективност на некомбинираното производство на електрическа енергия и съответната енергия на горивото за некомбинирано производство.
- (изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.) Коефициентите на електрическите загуби трябва да се определят от действителни измервания или по изчислителен път

- (изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.) Определя се осреднена стойност на коефициента на електрическите загуби (недопроизводство) - bср.:


- Определя се енергийната ефективност на некомбинираното производство на електрическа енергия:


hнекомб.е = 29,40 %
2) (изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Определя се режимният фактор - sреж.


Стойностите на hкомб. се вземат от чл. 4, ал. 1, т. 2.
3) Определя се комбинираната електрическа енергия:

Екомб. = sреж. . Qкомб. = 0,212 . 150 = 31,728 MWh

- Определя се некомбинираната електрическа енергия:

Енекомб. = Ебр. - Екомб. = 200,000 - 31,728 = 168,272 MWh

- Определя се енергията на горивото за некомбинирано производство на електрическа енергия:


- Определя се енергията на горивото за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия:

Fкомб. = FТ - Fнекомб.е - Fнекомб.q = 911,111 - 572,840 - 111,111 = 227,160 MWh

- Обобщени резултати:

  Тотална Комбинирана Некомбинирана енергия
  енергия енергия топлинна електрическа
Q 250,000 150,000 100,000 -
E 200,000 31,728 - 168,272
F 911,111 227,160 111,111 572,840
         

2. Инсталация за комбинирано производство с парна турбина с противоналягане - схема № 2
Разгледани са два варианта при различен КПД на котела/котлите и съответно различна стойност на тоталната (сумарната) енергия на използване на горивото :
-> I вариант FT = 400,000 MWh
-> II вариант FT = 525,000 MWh (този вариант е възможен при много ниска ефективност на енергийния котел/котли - hkбр. » 64 %).
Първите две стъпки са еднакви за двата варианта.

Стъпка № 1
Определят се енергийните потоци на входа и изхода на инсталацията.

Стъпка № 2
Определя се количеството произведена некомбинирана полезна топлинна енергия и енергията на използваното гориво за нейното производство:
Qнекомб. = 0
Fнекомб.q = 0

Стъпка № 3 - I вариант
Определя се общата енергийна ефективност на използване на горивото.
- Определя се комбинираната полезна топлинна енергия:

Qкомб. = QT - Qнекомб. = 238,000 - 0 = 238,000 MWh

- Общата енергийна ефективност на използване на горивото се определя по формулата:


или hобщо = 85%
- Отчетената обща енергийна ефективност на използване на горивото е 85 % и съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 цялото количество електрическа енергия, произведено от инсталацията, се приема за произведено по комбиниран начин, т. е.

Екомб. = Ебр. = 102,000 MWh

Стъпка № 3 - II вариант
Определя се общата енергийна ефективност на използване на горивото:
- Определя се комбинираната полезна топлинна енергия:

Qкомб. = QT - Qнекомб. = 238,000 - 0 = 238,000 MWh

- Общата енергийна ефективност на използване на горивото се определя по формулата:


или hобщо = 64,76%
- Отчетената обща енергийна ефективност на използване на горивото е по-ниска от стойностите в чл. 4, ал. 1, т. 1. Това налага да се премине към следващата стъпка.

Стъпка № 4
Определяне на комбинираната електрическа енергия:
- Определя се енергийната ефективност на некомбинираното производство на електрическа енергия:


или hнекомб.е = 19,42 %
- (изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Определя се режимният фактор - sреж.


Стойностите на hкомб. се вземат от чл. 4, ал. 1, т. 1.
- Определя се комбинираната електрическа енергия:

Екомб. = sреж. . Qкомб. = 0,3494 . 238 = 83,157 MWh

- Определя се некомбинираната електрическа енергия:

Енекомб. = Ебр. - Екомб. = 102,000 - 83,157 = 18,843 MWh

- Определя се енергията на горивото за некомбинирано производство на електрическа енергия:


- Определя се енергията на горивото за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия:

Fкомб. = FТ - Fнекомб.е - Fнекомб.q = 525,000 - 97,029 - 0 = 427,971 MWh

- Обобщени резултати:
  Тотална Комбинирана Некомбинирана енергия
  енергия енергия топлинна електрическа
Q 238,000 238,000 0 -
E 102,000 83,157 - 18,843
F 525,000 427,971 0 97,029
         
3. Инсталация за комбинирано производство с газова турбина (двигател с вътрешно горене) с котел - утилизатор, допълнително изгаряне на гориво и байпасен газов канал - схема № 3

Стъпка № 1
Определят се енергийните потоци на входа и изхода на инсталацията.

Стъпка № 2
Определя се количеството произведена некомбинирана полезна топлинна енергия и енергията на използваното гориво за нейното производство.
- Определя се енергията на горивото за производство на некомбинирана полезна топлинна енергия

Fнекомб.q = F2 = 1,150 MWh

- Определя се енергийната ефективност на некомбинираното производство на полезна топлинна енергия

hнекомб.q » hкот.ут. = 90 %

- Определя се некомбинираната полезна топлинна енергия:
Qнекомб. = F2 . hнекомб.q = 1,150 . 0,90 = 1,035 MWh

Стъпка № 3
Определя се общата енергийна ефективност.
- Определя се комбинираната полезна топлинна енергия:

Qкомб. = QТ - Qнекомб. = 20,352 - 1,035 = 19,317 MWh

- Общата енергийна ефективност се определя по формулата:


или hобщо = 60,5%
- Отчетената обща енергийна ефективност на използване на горивото е по-ниска от стойностите в чл. 4, ал. 1. Това налага да се премине към следваща стъпка.

Стъпка № 4
Определяне на комбинираната електрическа енергия.
1. Определя се енергийната ефективност на некомбинираното производство на електрическа енергия и съответната енергия на горивото за некомбинирано производство.
- (изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.) Определя се коефициентът на електрическите загуби (недопроизводство)
b = 0 - в схемата няма пароотборна машина
- Определя се енергийната ефективност на некомбинираното производство на електрическа енергия:


2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Определя се режимният фактор - sреж.


Стойностите на hкомб. се вземат от чл. 4, ал. 1.
3. Определя се комбинираната електрическа енергия:

Екомб. = sреж. . Qкомб. = 0,60 . 19,317 = 11,590 MWh

4. Определя се некомбинираната електрическа енергия:

Енекомб. = Ебр. - Екомб. = 19,000 - 11,590 = 7,410 MWh

5. Определя се енергията на горивото за некомбинирано производство на електрическа енергия:


6. Определя се енергията на горивото за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия:

Fкомб. = FT - Fнекомб.е - Fнекомб.q = 64,483 - 24,700 - 1,150 = 38,633 MWh

- Обобщени резултати:
  Тотална Комбинирана Некомбинирана енергия
  енергия енергия топлинна електрическа
Q 20,352 19,317 1,035 -
E 19,000 11,590 - 7,410
F 64,483 38,633 1,15 24,700
         

Схема 1


Схема 2