Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-16-267 ОТ 19 МАРТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.70 от 14 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.67 от 30 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.

Раздел I.
Общи условия


Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. начинът за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в зависимост от вида на технологичния цикъл;
2. изискванията към техническите средства за измерването и регистрирането на електрическата енергия;
3. основните технически и производствени показатели, необходими за издаване на сертификати за произход на количествата електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия със:
1. кондензационна турбина с регулируем/и пароотбор/и;
2. парна турбина с противоналягане;
3. газова турбина с котел - утилизатор;
4. двигател с вътрешно горене с утилизатор;
5. комбиниран парогазов цикъл;
6. микротурбини, стирлингови двигатели, горивни клетки, парни машини, органични цикли на Ренкин, както и комбинации от изброените по-горе системи.

Раздел II.
Определяне на количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин


Чл. 3. (1) Количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, се определя в зависимост от:
1. вида на инсталацията за комбинирано производство;
2. характеристиките на използваните горива и/или възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
3. режимите на експлоатация.
(2) Енергийните предприятия определят, отчитат и регистрират количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, като за целта поддържат необходимата производствена и техническа информация за работата на отделните инсталации и централата за час, денонощие, седмица, месец и година.
(3) Когато в централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия са в експлоатация и инсталации за разделно производство на топлинна енергия и/или електрическа енергия, енергийните предприятия поддържат за тези инсталации информация за периодите по ал. 2 съгласно приложение № 1.
(4) За основен период за отчет и анализ се приема месечен период, който се прилага и за търговските взаимоотношения между производител и купувач на електрическата енергия.


Чл. 4. (1) Брутното годишно количество комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталации по чл. 2, се приема равно на брутното годишно производство на електрическа енергия от инсталацията, когато отчетената годишна обща енергийна ефективност на използване на горивото е равна или по-голяма от:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) 75 % за инсталациите по чл. 2, т. 2 - 4 и 6;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) 80 % за инсталациите по чл. 2, т. 1 и 5.
(2) Общата енергийна ефективност на използване на горивото представлява отношението на сумата от произведените от инсталацията брутна електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия към еквивалентното количество енергия на използваното за тяхното производство гориво или ВЕИ и се определя по формулата:


Qкомб. е брутното количество полезна топлинна енергия, произведена от инсталацията по комбиниран начин за определен период в MWh;
Eбр - брутното количество електрическа енергия, произведена от инсталацията за определен период в MWh;
Вi - количеството на използваното от инсталацията натурално гориво от даден вид за определен период в t или nm3, намалено с количеството гориво за производство на полезна топлинна енергия по некомбиниран начин;
QPд,ср,i - осреднената долна работна калоричност на изгаряното гориво от даден вид, превърната в MWh/t или в MWh/103nm3 за определен период;
n - броят на видовете използвани горива.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г.)


Чл. 5. (1) В случаите, когато не са изпълнени условията по чл. 4, ал. 1, брутното количество комбинирана електрическа енергия за определен период се определя по формулата:

Екомб. = Qкомб..sреж. [MWh], където:

Qкомб. е брутното количество полезна топлинна енергия, произведена по комбиниран начин от инсталациите, посочени в чл. 2, за определен период в MWh.
sреж. - режимният фактор на инсталациите, посочени в чл. 2, за определен период и представлява отношението между произведената по комбиниран начин електрическа енергия - Екомб., и произведената по комбиниран начин полезна топлинна енергия - Qкомб..
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) За всяка инсталация по чл. 2 режимният фактор sреж. и количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин - Екомб., се определят съобразно формулата по ал. 1 на база правила съгласно приложение № 2 и утвърдените от министъра на енергетиката алгоритми за съответната инсталация.


Чл. 6. При предварително проучване и проектиране на нови или заместващи инсталации за комбинирано производство, както и за целите на статистиката при липса на експлоатационни данни се ползват следните средни стойности на режимния фактор:
1. за инсталации с кондензационна турбина с регулируем/и пароотбор/и - 0,45;
2. за инсталации с парна турбина с противоналягане - 0,45;
3. за инсталации с газова турбина с котел-утилизатор - 0,55;
4. за инсталации с двигател с вътрешно горене с утилизатор - 0,75;
5. за инсталации с комбиниран парогазов цикъл - 0,95.


Чл. 7. Количеството на некомбинираната електрическа енергия от инсталация за комбинирано производство, за която не са изпълнени условията по чл. 4, ал. 1, е разликата между цялото количество електрическа енергия, произведена от инсталацията и количеството комбинирана електрическа енергия, определена съгласно чл. 4.

Раздел III.
Утвърждаване на алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 15 септември на всяка календарна година енергийните предприятия, които експлоатират централи с инсталации по чл. 2, представят в Министерството на енергетиката своите предложения за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от всяка инсталация, за период от 12 месеца, считано от 1 януари на следващата година.
(2) Към предложенията по ал. 1 се прилагат:
1. топлинни схеми на централата и отделните инсталации;
2. използвани средства за измерване - принципна технологична схема с обозначение на измерваните величини;
3. използвани режимно-балансови изпитания на основните съоръжения преди и след основен ремонт и/или модернизация на инсталациите;
4. алгоритъм за определяне на електрическата енергия от комбинирано производство, включително измервани величини и използвани методи за индиректно определяне на необходими величини;
5. прогнозно производство на топлинна и електрическа енергия за следващата година - по месеци и инсталации.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В случай на въвеждане в експлоатация на нови инсталации по чл. 2 енергийното предприятие представя в Министерството на енергетиката своите предложения за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на комбинираната електрическа енергия, произведена от инсталациите, придружени с информацията по чл. 8, ал. 2, не по-късно от два месеца преди пускане на инсталациите в експлоатация.


Чл. 10. Енергийните предприятия изготвят предложенията за алгоритми за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия по чл. 8 и 9 съобразно правилата по приложение № 2.


Чл. 11. При настъпване на нови обстоятелства енергийното предприятие прави мотивирано предложение за изменение на алгоритмите за пресмятане на режимни фактори и на количеството електрическа енергия, произведена от инсталациите.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на енергетиката или упълномощено от него длъжностно лице може да поиска от енергийното предприятие да представи допълнителна информация към предложенията си по чл. 8, 9 и 11, когато:
1. са непълни или съдържат неточна информация;
2. липсват достатъчно доказателства за верността на предложенията.
(2) Енергийното предприятие представя допълнителна информация по ал. 1 в 10-дневен срок от получаване на искането.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 01.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на енергетиката утвърждава алгоритмите за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталациите на енергийното предприятие, когато информацията е пълна и точна, както следва:
1. в случаите по чл. 8 - в срок до 30 ноември за следващата календарна година;
2. в случаите по чл. 9 и 11 - в срок до два месеца от получаване на предложението.

Раздел IV.
Високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия


Чл. 14. (1) Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия е високоефективно, когато води до годишно спестяване на гориво не по-малко от 10 на сто от горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно.
(2) Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия от инсталации с единична електрическа мощност до 1 MW е високоефективно, когато води до годишно спестяване на гориво спрямо горивото, необходимо за производството на същото количество топлинна и електрическа енергия поотделно без изискване към количеството спестено гориво.


Чл. 15. Отчетната или прогнозната икономия на използваното гориво или ВЕИ за определен период се определя по формулата:  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти