Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 332 на СОС по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г, доп. и изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г., доп. и изм. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. и изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., доп. и изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 13.05.2007 г., доп. и изм. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г., доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. и доп. с Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. с Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. с Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г., изм. и доп. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г., изм. и доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., изм. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012 г., изм. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., изм. с Решение № 119 по Протокол № 36 от 14.03.2013 г., изм. и доп. с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. с Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. и доп. с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., изм. с Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС, изм. с Решение № 12473 от 23.11.2015 г. по адм. д. № 4919/2015 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. с Решение № 4924 от 19.07.2018 г. по адм. д. № 8523/2017 г. на адм. съд - София-град, изм. и доп. с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.Глава първа.
Общи положения


Чл. 1. (Обявена за нищожна в частта досежно думата "специфични" - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Тази наредба урежда специфичните правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община.

Чл. 2. На територията на Столична община (СО) се определят следните зони: "Център" (приложение № 1) и "Първа" (приложение № 2).


Чл. 3. (1) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС, както и регламентирането и създаването на пешеходни зони, се въвеждат с решение на Столичен общински съвет (СОС) по предложение на кмета на СО.
(2) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Временни забрани за обществено ползване на улици, булеварди, площади, пътища или участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на кмета на СО в следните случаи:
1. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) за извършване на планирани ремонти, строително монтажни работи и други дейности и мероприятия от частен характер - за срок до 6 (шест) месеца;
2. природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до възникване на опасност за сигурността на движението - за срок до 3 (три) месеца;
3. организиране на търговия на открито - за срок до 24 часа, веднъж седмично, на точно определени места и с точно определени срок и граници;
4. провеждане на масови спортни и културни мероприятия - за срок до 3 (три) дни;
5. провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия - за срок до 3 (три) дни;
6. за снимане на филми и реклами - за срок до 24 часа;
7. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) за извършване на планирани ремонти, строително-монтажни работи и други дейности за нуждите на Столична община - за срок до 6 (шест) месеца.
(3) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Забрани по предходната алинея се въвеждат с решение на СОС, в случай, че срокът им е по-дълъг от предвидения в ал. 2.
(4) Лицата, организатори на мероприятията по т. 3, т. 4 и т. 6, подават молба до кмета на СО не по-късно от 20 дни преди провеждане на мероприятието.
(5) (Доп. - Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Организаторите на проявите по ал. 2, т. 1,т. 3, т. 4 и т. 6 заплащат за предоставената им услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената и е съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета от СОС.
(6) Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал. 2, се закриват за срока на забраната.
(7) Забраните по ал. 1 и ал. 2 се сигнализират по съответния ред.

Глава втора.
Движение на пътни превозни средства

Раздел I.
Организиране на движението


Чл. 4. (1) За организация на движението на територията на СО се изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години.
(2) Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването на План за организация на движението (ПОД) за част от територията на СО - район, зона, жилищен комплекс. Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за действие.
(3) При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 1/17.01.2001 г. на МРРБ, за организиране на движението по пътищата.
(4) Кметът на СО възлага изработването на ГПОД и на ПОД за части от територията на СО на специализирано звено на столичната общинска администрация.
(5) Проектът за ГПОД се разглежда, обсъжда и приема в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на СО. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение от СОС.
(6) (Изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Проектите за ПОД за части от територията на СО се разглеждат, обсъждат и приемат от постоянната комисия по организация и безопасност на движението на СО.
(7) Приетите проекти се одобряват от кмета на СО.
(8) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Актуално копие от ГПОД и ПОД се съхранява в Дирекция "Транспортна инфраструктура" при СО.

Раздел II.
Скорости на движение


Чл. 5. (1) Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на територията на СО е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 "Начало на населено място" и Д 12 "Край на населеното място".
(2) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) По изключение се разрешава максимална скорост за движение над посочената в предходната алинея по улици, които отговарят на следните условия:
1. За максимална скорост на движение до 80 км/час:
а) наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;
б) пресичанията с други улици да бъдат на различни нива;
в) пешеходните пресичания да са на различни нива;
г) да не се допуска паркиране по тях;
д) пътните участъци да са добре осветени.
2. За максимална скорост на движение до 70 км/час:
а) наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;
б) пресичанията с други улици да бъдат на светлинно регулирани кръстовища;
в) пешеходните пресичания да са на различни нива;
г) да не се допуска паркиране по тях;
д) пътните участъци да са добре осветени.
(3) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Списъкът на улиците, отговарящи на условията по предходната алинея, е даден в приложение № 3.
(4) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Разрешената максимална скорост за движение по улиците посочени в приложение № 3 се сигнализира със съответните пътни знаци.
(5) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Промени в списъка се извършват с решение на СОС по предложение на кмета на СО, съгласуван предварително с направление "Пътна полиция - КАТ" при СДВР (НПП - КАТ - СДВР).

Раздел III.
Организиране и регулиране на движението по улиците


Чл. 6. (1) За организиране и регулиране на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и други средства за регулиране и сигнализиране.
(2) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, ГПОД и ПОД за части от територията на СО и се съгласуват с Дирекция "Управление и анализ на трафика" на СО и отдел "Пътна полиция" при СДВР /ОПП - СДВР/.
(3) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Дирекция "Управление и анализ на трафика" при СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за съществуващите на територията на СО пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби. Всички промени се отразяват в регистъра в едномесечен срок от настъпването им.


Чл. 7. (1) Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.
(2) Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат лицата, на чието име са съгласувани проектите.


Чл. 8. (1) Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на Столична община се извършва автоматично.
(2) В случай на необходимост се допуска смяната на светлинните сигнали на светофарните уредби да се извършва и ръчно от обучен оператор от системата на СДВР. Тогава операторът определя продължителността на сигналите, с които се разрешава и забранява преминаването през регулираното място.


Чл. 9. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.


Чл. 10. (1) Лицето, поддържащо светофарните уредби, е длъжно да отстранява възникналите повреди по тях, от момента на подаване на сигнала от неговия дежурен диспечерски пункт или от дежурния в СО, както следва:
1. за светофарни уредби от зона "Център" - до 45 (четиридесет и пет) минути от подаване на сигнала;
2. за светофарни уредби от зона "Първа" - до 60 (шестдесет) минути от подаване на сигнала;
3. за светофарни уредби извън зона "Първа" - до 90 (деветдесет) минути от подаване на сигнала;
(2) Всички сигнали за повреди се записват автоматично на магнитен носител. Записите се съхраняват най-малко три години и се предоставят на заинтересованите лица при поискване.
(3) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Контролът по ал. 1, т. 1 до т. 3 се осъществява от отдел "Пътна полиция" при СДВР /ОПП - СДВР/.


Чл. 11. (1) В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните режими на работа:
1. денонощен;
2. на жълто мигане от 24.00 до 06.00 часа.
(2) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Конкретните режими на работа се определят от заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта, по доклад на "Дирекция "Управление и анализ на трафика", съгласуван с ОПП - СДВР.


Чл. 12. На пешеходни пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на ППС се монтират хоризонтално разположени три броя светофарни секции

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти