Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 332 на СОС по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г, доп. и изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г., доп. и изм. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. и изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., доп. и изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 13.05.2007 г., доп. и изм. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г., доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. и доп. с Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г., изм. и доп. с Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. с Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г., изм. и доп. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г., изм. и доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., изм. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012 г., изм. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., изм. с Решение № 119 по Протокол № 36 от 14.03.2013 г., изм. и доп. с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. с Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. и доп. с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., изм. с Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС, изм. с Решение № 12473 от 23.11.2015 г. по адм. д. № 4919/2015 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. с Решение № 4924 от 19.07.2018 г. по адм. д. № 8523/2017 г. на адм. съд - София-град, изм. и доп. с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. с Решение № 2559 от 12.04.2019 г. по адм. д. № 10513/2018 на Адм. съд - София-град, изм. с Решение № 6174 от 27.05.2020 г. по адм. д. № 12737/2019 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., изм. и доп. с Решение № 523 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г.Глава първа.
Общи положения


Чл. 1. (Обявена за нищожна в частта досежно думата "специфични" - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Тази наредба урежда специфичните правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община.

Чл. 2. На територията на Столична община (СО) се определят следните зони: "Център" (приложение № 1) и "Първа" (приложение № 2).


Чл. 3. (1) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС, както и регламентирането и създаването на пешеходни зони, се въвеждат с решение на Столичен общински съвет (СОС) по предложение на кмета на СО.
(2) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Временни забрани за обществено ползване на улици, булеварди, площади, пътища или участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на кмета на СО в следните случаи:
1. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) за извършване на планирани ремонти, строително монтажни работи и други дейности и мероприятия от частен характер - за срок до 6 (шест) месеца;
2. природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до възникване на опасност за сигурността на движението - за срок до 3 (три) месеца;
3. организиране на търговия на открито - за срок до 24 часа, веднъж седмично, на точно определени места и с точно определени срок и граници;
4. провеждане на масови спортни и културни мероприятия - за срок до 3 (три) дни;
5. провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия - за срок до 3 (три) дни;
6. за снимане на филми и реклами - за срок до 24 часа;
7. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) за извършване на планирани ремонти, строително-монтажни работи и други дейности за нуждите на Столична община - за срок до 6 (шест) месеца.
(3) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Забрани по предходната алинея се въвеждат с решение на СОС, в случай, че срокът им е по-дълъг от предвидения в ал. 2.
(4) Лицата, организатори на мероприятията по т. 3, т. 4 и т. 6, подават молба до кмета на СО не по-късно от 20 дни преди провеждане на мероприятието.
(5) (Доп. - Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Организаторите на проявите по ал. 2, т. 1,т. 3, т. 4 и т. 6 заплащат за предоставената им услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената и е съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета от СОС.
(6) Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал. 2, се закриват за срока на забраната.
(7) Забраните по ал. 1 и ал. 2 се сигнализират по съответния ред.

Глава втора.
Движение на пътни превозни средства

Раздел I.
Организиране на движението


Чл. 4. (1) За организация на движението на територията на СО се изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години.
(2) Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването на План за организация на движението (ПОД) за част от територията на СО - район, зона, жилищен комплекс. Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за действие.
(3) При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 1/17.01.2001 г. на МРРБ, за организиране на движението по пътищата.
(4) Кметът на СО възлага изработването на ГПОД и на ПОД за части от територията на СО на специализирано звено на столичната общинска администрация.
(5) Проектът за ГПОД се разглежда, обсъжда и приема в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на СО. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение от СОС.
(6) (Изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Проектите за ПОД за части от територията на СО се разглеждат, обсъждат и приемат от постоянната комисия по организация и безопасност на движението на СО.
(7) Приетите проекти се одобряват от кмета на СО.
(8) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Актуално копие от ГПОД и ПОД се съхранява в Дирекция "Транспортна инфраструктура" при СО.

Раздел II.
Скорости на движение


Чл. 5. (1) Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на територията на СО е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 "Начало на населено място" и Д 12 "Край на населеното място".
(2) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) По изключение се разрешава максимална скорост за движение над посочената в предходната алинея по улици, които отговарят на следните условия:
1. За максимална скорост на движение до 80 км/час:
а) наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;
б) пресичанията с други улици да бъдат на различни нива;
в) пешеходните пресичания да са на различни нива;
г) да не се допуска паркиране по тях;
д) пътните участъци да са добре осветени.
2. За максимална скорост на движение до 70 км/час:
а) наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;
б) пресичанията с други улици да бъдат на светлинно регулирани кръстовища;
в) пешеходните пресичания да са на различни нива;
г) да не се допуска паркиране по тях;
д) пътните участъци да са добре осветени.
(3) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Списъкът на улиците, отговарящи на условията по предходната алинея, е даден в приложение № 3.
(4) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Разрешената максимална скорост за движение по улиците посочени в приложение № 3 се сигнализира със съответните пътни знаци.
(5) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Промени в списъка се извършват с решение на СОС по предложение на кмета на СО, съгласуван предварително с направление "Пътна полиция - КАТ" при СДВР (НПП - КАТ - СДВР).

Раздел III.
Организиране и регулиране на движението по улиците


Чл. 6. (1) За организиране и регулиране на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и други средства за регулиране и сигнализиране.
(2) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, ГПОД и ПОД за части от територията на СО и се съгласуват с Дирекция "Управление и анализ на трафика" на СО и отдел "Пътна полиция" при СДВР /ОПП - СДВР/.
(3) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Дирекция "Управление и анализ на трафика" при СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за съществуващите на територията на СО пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби. Всички промени се отразяват в регистъра в едномесечен срок от настъпването им.


Чл. 7. (1) Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.
(2) Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат лицата, на чието име са съгласувани проектите.


Чл. 8. (1) Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на Столична община се извършва автоматично.
(2) В случай на необходимост се допуска смяната на светлинните сигнали на светофарните уредби да се извършва и ръчно от обучен оператор от системата на СДВР. Тогава операторът определя продължителността на сигналите, с които се разрешава и забранява преминаването през регулираното място.


Чл. 9. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.


Чл. 10. (1) Лицето, поддържащо светофарните уредби, е длъжно да отстранява възникналите повреди по тях, от момента на подаване на сигнала от неговия дежурен диспечерски пункт или от дежурния в СО, както следва:
1. за светофарни уредби от зона "Център" - до 45 (четиридесет и пет) минути от подаване на сигнала;
2. за светофарни уредби от зона "Първа" - до 60 (шестдесет) минути от подаване на сигнала;
3. за светофарни уредби извън зона "Първа" - до 90 (деветдесет) минути от подаване на сигнала;
(2) Всички сигнали за повреди се записват автоматично на магнитен носител. Записите се съхраняват най-малко три години и се предоставят на заинтересованите лица при поискване.
(3) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Контролът по ал. 1, т. 1 до т. 3 се осъществява от отдел "Пътна полиция" при СДВР /ОПП - СДВР/.


Чл. 11. (1) В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните режими на работа:
1. денонощен;
2. на жълто мигане от 24.00 до 06.00 часа.
(2) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Конкретните режими на работа се определят от заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта, по доклад на "Дирекция "Управление и анализ на трафика", съгласуван с ОПП - СДВР.


Чл. 12. На пешеходни пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на ППС се монтират хоризонтално разположени три броя светофарни секции Ж 300 мм на конзоли, изобразяващи светла бягаща човешка фигура на тъмен фон.


Чл. 13. Всички предложения и молби по този раздел се отправят до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Те се разглеждат и решават в едномесечен срок.

Раздел IV.
Осигуряване на движението по улиците


Чл. 14. (Обявен за нищожен - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) (1) (Изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) При необходимост от строително - монтажни работи /СМР/ по улиците или по прилежащи на тях недвижими имоти, лицата, които ще ги извършват, подават молба до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Към молбата се прилагат задължително проект за Временна организация на движението /ВОД/, изработен съгласно действащото законодателство, както и график за съответния вид работа. Проектите за ВОД и графиците задължително се съгласуват от "Дирекция "Управление и анализ на трафика" и отдел "Пътна полиция" при СДВР /ОПП - СДВР/. Максималният срок за съгласуване е до 1 месец от подаване на молбата.
(2) (Изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Когато проектите предвиждат извършването на работи по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, "Дирекция "Управление и анализ на трафика" уведомява писмено ръководствата на търговските дружества, извършващи превоза, за въведената ВОД и за срока на действието и.
(3) Пресцентърът на СО, чрез средствата за масово осведомяване, прави съобщение за създадената ВОД и за срока на действието и, в подходящ срок преди началото на извършване на работите.
(4) Лицата по ал. 1 почистват и възстановяват за своя сметка засегнатите: подземна инфраструктура, улици, пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта, като заплащат извършването на допълнителния пробег от ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт. За целта, преди издаването на разрешението за извършване на определената работа, лицата сключват договор с:
1. кмета на СО или упълномощено от него лице - когато работите по ал. 1 засягат улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт;
2. кмета на съответния район - за всички останали улици.
(5) Кметовете на райони изпращат копия от сключените договори по ал. 4 до ресорния заместник кмет на СО, отговарящ за транспорта в едноседмичен срок от сключването им. В същия срок изпращат и копия от констативните протоколи след окончателното приключване на договорите.
(6) Дирекция "Транспортна инфраструктура" на СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за сключените договори. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.


Чл. 15. (Обявен за нищожен - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Лицата, извършващи работи по чл. 14, ал. 1, след одобряването на проектите и издаването на необходимите разрешения за работа, поставят съответната сигнализация за създадената ВОД, осигуряваща безопасността на движение на ППС и на пешеходците. Те следва да поддържат в изправност сигнализацията през целия период на работа. След приключване на работата - своевременно да я премахнат и да възстановят съществуващата сигнализация.


Чл. 16. (1) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество - собственик или ползвател на съоръженията, е длъжно, преди започване на работа по отстраняване на аварията, да вземе всички необходими мерки за обезопасяване движението на ППС и на пешеходците, съгласно нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми дежурния на СО, НПП-КАТ - СДВР и средствата за масово осведомяване.
(2) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа, дружеството по ал. 1 писмено уведомява дирекция "Транспортна инфраструктура" и Дирекция "Управление и анализ на трафика" и представя проект за ВОД и график.
(3) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Когато аварията е по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градски транспорт, дружеството по ал. 1 уведомява писмено и оперативния дежурен на "Център за градска мобилност" ЕАД.
(4) След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал. 1, експлоатационното дружество е длъжно за своя сметка в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта.


Чл. 17. (1) За извършване на строително-монтажни работи (СМР) по прилежащите към улиците имоти, с проекта за ВОД може да се предвиди заемането на част от тротоара. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.
(2) По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на СМР, за целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното платно на улицата. В проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.
(3) Заемането на цялото пътно платно и тротоари за извършване на работи по чл. 14, ал. 1 се извършва само с решение на СОС.
(4) В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва размера на заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите.


Чл. 18. В случаите по чл. 17 лицата, извършващи СМР, сключват договор с кмета на СО или упълномощено от него лице, в който се определят размера на заеманата площ, публична общинска собственост; срока и цената на правото за ползване; задълженията за качественото почистване и възстановяване в експлоатационно състояние на пътното платно и/или тротоара; засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. Цената се определя съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО.


Чл. 19. (1) За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска използването на напречни неравности, като основните видове и размери са дадени в приложение № 4.
(2) Неравностите по ал. 1 се разполагат само по обслужващи и по изключение по събирателни улици, по които не се извършва движение на ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, когато е налице поне едно от следните условия:
1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни, слухови или двигателни затруднения;
2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини, спортни и детски площадки, здравни заведения;
3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при които е доказано, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на ППС.


Чл. 20. (1) За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждения (верижен или тръбно-решетъчен парапет), като основните видове и размери са посочени в приложение № 5, антипаркингови елементи или бетонови саксии.
(2) За ВОД по чл. чл. 14, 16 и 17 може да се използва и преместваем тръбно-решетъчен парапет, като основните видове и размери са посочени в приложение № 5.
(3) Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС.


Чл. 21. (1) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) СО поставя напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС, предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии) по списък на улиците, утвърден от кмета на СО. Списъкът е ежегоден и съобразен с осигуреното финансиране на дейността в бюджета. Предложението се изготвя от комисия, назначена от кмета на СО, в която участват представители на СО и НПП-КАТ - СДВР.
(2) За изработването, доставката и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за тяхната поддръжка се сключва договор с физическо или юридическо лице, при спазване на действащото законодателство.
(3) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Всички лица, желаещи да поставят за своя сметка напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и предпазни ограждения, подават молба до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Молбата задължително съдържа: обосновка за необходимостта от поставянето на съоръженията и техния вид, срокът за поставянето им, схема за разполагане и лицето, което ще ги поддържа.
(4) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) В 30 дневен срок от подаването на молбата заместник кметът на СО, отговарящ за транспорта, разрешава или отказва поставянето на съоръженията. В разрешението се посочва молителя, основанието, обосновката, срока, вида на съоръженията и лицето, което ще ги поддържа.
(5) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Лицата поставят съоръженията съобразно разрешението по ал. 4, при спазване на действащото законодателство.
(6) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) Отказите за разрешение се обжалват по реда на ЗАП.
(7) (Обявена за нищожна - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.) След отпадане на необходимостта от поставяне на съоръженията или при изтичане на срока на разрешението за поставянето им, те се премахват от лицата, които са ги поставили за тяхна сметка. Лицата са длъжни да възстановят улицата и тротоара в първоначален вид.


Чл. 22. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Дирекция "Управление и анализ на трафика" на СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за законно поставените напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и на предпазни ограждения. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.


Чл. 23. Забранява се:
1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка, предпазни ограждения, светофарни уредби, съоръженията на уличното осветление и контактната мрежа, настилки на улиците, напречни неравности, подлези, надлези, съоръжения по спирките;
2. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея в нарушение на установения за това ред;
3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения;
4. маркирането на реклами върху платното за движение;
5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в т.ч. столове, маси, щайги, стълбчета) върху платната за движение;
6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения;
7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях;
8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, върху тротоарите и в пешеходни подлези, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците съответно най-малко 2,00 м върху тротоара и най-малко 4,00 м в пешеходния подлез;
9. (доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г.) поставянето на преместваеми елементи и/или обекти в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на определените по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а за крайните спирки - и павилион за обслужване на персонала на дружеството-превозвач;
10. поставянето върху тротоарите и в пешеходните подлези на всякакви предмети и съоръжения, създаващи затруднения за движението на пешеходците.

Раздел V.
Движение на велосипедисти


Чл. 24. (1) Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони - само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин.
(2) Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата.

Раздел VI.
Движение на ППС с животинска тяга


Чл. 25. ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците, отворени за обществено ползване на територията на СО, след като бъдат регистрирани.


Чл. 26. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в съответния район на територията на Столична община по местоживеене на собственика.
(2) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба, подадена от собственика до кмета на района.
(3) Кметът на района в едноседмичен срок разглежда подадената молба и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър, (приложение № 6), ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец (приложение № 7).


Чл. 27. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на ЗДП, както и с престилки за животинските отпадъци.

Раздел VII.
Ограничения на движението на ППС


Чл. 28. (1) Забранява се:
1. (доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона "Център";
2. влизането на автобуси с над 22 пътнически места от 07.00 до 21.00 часа в зона "Център";
3. (доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г.) влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над:
а) 15 тона в зона "Първа", с изключение на следните улици и булеварди в зоната: бул. "Сливница", ул. "Владайска река", ул. "Зидарска", ул. "Градинарска", ул. "Резбарска", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Константин Стоилов", ул. "Каменоделска", бул. "Ген. Владимир Вазов", моста "Чавдар" и ул. "Злетово";
б) 10 тона по ул. "Павел Красов" между бул. "Цариградско шосе" и ул. "Самоковско шосе";
в) (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) до и над 7.5 тона в Зона "Градска" в работни дни от 07:00 часа до 09:00 часа и от 17:00 часа до 19:00 часа.
4. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) влизането на МПС и ППС с животинска тяга, с изключение на електрическите велосипеди, в неработни дни от 10.00 до 15.00 часа по пътищата в парк "Витоша" в следните участъци: от кв. "Бояна" до "Златните мостове" и от кв. "Драгалевци" до "Щастливеца";
5. влизането на ППС:
а) по ул. "Пиротска" в участъка между бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Ст. Стамболов" - от 09.00 до 21.00 часа;
б) по бул. "Ст. Стамболов" в участъка между ул. "Екзарх Йосиф" и бул. "Сливница" (Женския пазар) - от 09.00 до 19.00 часа;
в) по ул. "Екзарх Йосиф" в участъка между ул. "Г. С. Раковски" и ул. "Г. Бенковски" - денонощно;
г) пешеходната зона около НТ "Иван Вазов" - денонощно;
д) (изм. - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., изм. - Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г.) по ул. "Граф Игнатиев" между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин" денонощно;
е) (изм. - Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. - Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. - Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.) по бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий" - денонощно;
6. (доп. - Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) движението на други ППС, освен мотоциклети и мотопеди, леки автомобили, товарни автомобили с допустима максимална маса до 4 тона, автобуси и тролейбуси по бул. "Цариградско шосе" в участъка между "Орлов мост" и бул. "Д-р Г. М. Димитров".
7. (доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища;
8. влизането на ППС с животинска тяга в зона "Първа", включително и по граничните и улици и булеварди, както и по: Околовръстен път, бул. "Цар Борис ІІІ", бул. "Царица Йоана", бул. "Сливница", бул. "Ломско шосе", бул. "Рожен", бул. "Ген. Владимир Вазов", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Цариградско шосе", ул. "Самоковско шосе", бул. "Александър Малинов", бул. "Драган Цанков", бул. "Св. Кл. Охридски", ул. "Симеоновско шосе", бул. "Черни връх", бул. "България", бул. "Брюксел";
9 (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона в зона "Първа", които не покриват изискванията на EURO 4 - европейски стандарт за изгорелите газове;
10 (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) влизането на ППС с допустима максимална маса до 3.5 тона в зона "Център", които не покриват изискванията на EURO 3 - европейски стандарт за изгорелите газове.
(2) (изм. - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за:
1. (изм. - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.) автомобилите със "специален режим на движение", а именно Спешна медицинска помощ, Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението", Национална служба "Полиция", Народно събрание, Национална служба за охрана, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" към министъра на отбраната и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи. Забраните по ал. 1 не важат за изброените ППС единствено в случай, че се ползват при доказана служебна необходимост и подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал;
2. (изм. - Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г., изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) специализираните автомобили на дружествата-концесионери за поддържане на чистотата, използвани при изпълнение на задачите им по договорите със СО, както и специализираните автомобили /по одобрен списък от кмета на СО/ за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на СО;
3. специализираните автомобили на експлоатационните дружества - собственици или ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на улицата, използвани при отстраняване на аварии;
4. автомобилите на ОП "Социален патронаж" - при изпълнение на служебните им задължения;
5. автомобилите на дружествата, изпълнители на работи по: поддържане на улиците, релсовия път и контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална сигнализация, светофарните уредби и уличното осветление, поддръжка на зелената система;
6. автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигнално-охранителни системи.
7. (нова - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., отм. - Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г.)
(3) Изключение от забраните по ал. 1 се допуска срещу пропуск:
1. (изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) за товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона по ал. 1, т. 1 и над 15 тона по ал. 1, т. 3;
2. (изм. - Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) за автобуси, изпълняващи "специализиран" и "случаен превоз" на пътници с цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски тържества и други подобни - в зоната по ал. 1, т. 2.
3. (отм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)
4. (изм. - Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г., отм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)
5. (отм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)
(4) Забраната по ал. 1, т. 4 не важи за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, наети автобуси по договор за "случаен превоз", наети таксиметрови автомобили и автомобили, превозващи хора с увреждания.
(5) Забраната по ал. 1, т. 2 не се отнася за автобуси за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт.
(6) (Изм. - Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г., изм. - Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г.) Забраните по ал. 1, т. 5, буква "д" не важат в интервала между 0.00 ч. и 05.00 ч. за ППС, които са собственост на лица с постоянен адрес за буква "д" - на ул. "Граф Игнатиев" между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин" и за ППС, обслужващи обекти в същата зона.
(7) (Изм. - Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Забраните по ал. 1, т. 5, буква "е" не важат в интервала между 23.00 ч. и 07.00 ч., за ППС, доставящи едрогабаритни стоки на лица с постоянен адрес за буква "е" - на бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий" и за ППС, обслужващи обекти в същата зона.
(8) (Предишна ал. 7 - Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г.) Редът и условията за издаване на пропуски по ал. 3 са посочени в приложение № 8.
(9) (Предишна ал. 8 - Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) "Дирекция "Транспорт" създава и поддържа в актуално състояние регистри за всички издадени пропуски.
(10) (Нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Описаните изключения в ал. 3 не се прилагат за забраната, описана в чл. 28, ал. 1, т. 3, буква "в", т. 9 и т. 10.

Чл. 29. Забранява се управлението на учебни автомобили в зона "Център" в работни дни от 08.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа.

Глава трета.
Обществен превоз на пътници

Раздел I.
Обществен превоз на пътници по редовни линии на градския транспорт.


Чл. 30. (Доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Движението на МГТ се организира в съответствие със ЗАП (Закона за автомобилните превози) и ГПОД.


Чл. 31. (1) Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.
(2) Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът на нерелсовото превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спира възможно най-близо до границата на платното за движение.


Чл. 32. Определя се обхватът на спирките за масов градски транспорт (МГТ), обозначени съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП), в следните размери:
а) дължина на спирка на масов градски транспорт;
- автобусна и тролейбусна спирка единична - 20 метра;
- автобусна и тролейбусна спирка двойна - 40 метра;
- трамвайна спирка единична - 35 метра;
- трамвайна спирка двойна - 50 метра;
б) ширина на спирка на масов градски транспорт;
- стандартна ширина - 3,25 метра;
- минимално допустима ширина (при силно притеснени условия) - 1,5 метра.

Раздел II.
Обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии


Чл. 33. Движението на автобусите за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии е разрешено само по транспортна схема, утвърдена от Столичния общински съвет.


Чл. 34. Местата на автобусите за изчакване на клиентите на началния и крайния пункт на допълнителната маршрутна линия се сигнализират със спиркоуказатели по утвърдена от дирекция "Транспорт" при СО схема. Изработването и поставянето на спиркоуказателя се заплаща от превозвача.


Чл. 35. Водачите на автобуси за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии са длъжни да спират, възможно най-вдясно на платното за движение на улиците за слизане и качване по желание на пътниците, така че да не затрудняват останалите участници в движението.


Чл. 36. (Доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Промените в общинската транспортна схема се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТИТС /Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, като се отразяват в ПОД и ГПОД по съответния ред.

Раздел III.
Таксиметров превоз на пътници


Чл. 37. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места
(2) Местата по ал. 1 се утвърждават със заповед на кмета на СО.
(3) Определените места по ал. 1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.


Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват и паркират на спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават затруднения за останалите участници в движението.
(2) (Нова - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Разрешава се престой и паркиране на таксиметрови автомобили на паркоместа в зоните за почасово платено паркиране само при спазване на реда и условията за паркиране, предвидени в настоящата наредба.

Раздел IV.
Обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищен и международен транспорт


Чл. 39. (1) Започването/завършването на курсовете от автобусите за обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния и международен транспорт на територията на СО се разрешава само от автогари, отговарящи на изискванията на Наредба № 33 на МТС от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
(2) Местата на автогарите и автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена заповед на кмета на СО.


Чл. 40. Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните и международните автобусни линии на територията на Столична община до и от автогарите се определя от дирекция "Транспорт" при СО.


Чл. 41. (1) Кметът на СО или оторизирано от него лице съгласува разписание с посочена автогара за спиране на автобусите, като междинна спирка по маршрута на международна автобусна линия съгласно Наредба № 11/31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от МТС.
(2) Дирекция "Транспорт" на СО създава и води актуален регистър за съгласуваните междинни спирки.

Раздел V.
Случаен превоз на пътници (Загл. изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.)

Раздел V.
Случаен и специализиран превоз на пътници


Чл. 42. Случаен превоз на пътници с цел туристическо посещение и туристическа обиколка на гр. София се извършва по утвърдени от дирекция "Транспорт" при СО схеми, в които са указани маршрута на автобуса и местата за престояване и паркиране.


Чл. 43. (Зал. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.)

Глава четвърта.
ПАРКИРАНЕ

Раздел I.
Общи правила


Чл. 44. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Столична община се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.


Чл. 45. (Доп. - Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Престоят и паркирането са забранени:
(1) на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
(2) до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
(3) в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
(4) върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;
(5) на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
(6) на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях;
(7) на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;
(8) върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.
(9) върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти.
(10) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) по приетите с решения на СОС в обособени като пешеходни зони участъци от улици на територията на Столична община.
(11) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) до обозначените места с разположени съдове за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането.
(12) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) на места, определени за зарядни станции за електрически превозни средства /ЕПС/, с изключение на ЕПС паркирани за заряд на техните батерии, но не повече от 4 /четири/ часа.


Чл. 46. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Освен в посочените в чл. 45 случаи паркирането е забранено:
(1) пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
(2) на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
(3) на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
(4) на места, определени за хора с трайни увреждания;
(5) на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;
(6) пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата;
(7) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) пред входовете на площадките за игра на открито и на територията им, както н в озеленените площи по чл. 61 от ЗУТ;
(8) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) на местата по чл. 37 от настоящата наредба, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили;
(9) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) на път с еднопосочно движение, отляво по посока на движението, освен на определените за това места от собственика на пътя или администрацията, управляваща пътя.


Чл. 47. (Изм. и доп. - Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците.


Чл. 48. (Изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Местата по чл. 47 се обозначават с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на паркиране на ППС.


Чл. 49. (Изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Забранява се паркирането на автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 22 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.


Чл. 50. (Изм. - Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.

Чл. 50а. (Отм. - Решение № 15599 от 17.12.2009 г. на ВАС по адм. дело № 6988/2009, нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Чл. 50б. (Нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Чл. 51. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) На територията на Столична община се забранява нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци.


Чл. 51а. (Нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Чл. 51б. (Нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Чл. 52. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Всички поставени в нарушение на забраната по чл. 51 подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други предмети подлежат на незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Столична община без да е необходимо предупреждение или предизвестие.


Чл. 53. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Оперативните действия по чл. 52 се организират и осъществяват от "Център за градска мобилност" ЕАД, по ред и при условия определени с писмена заповед на кмета на Столична община.

Чл. 53а. (Нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)

Раздел II.
Режим на платено паркиране на ППС

Раздел 2.1

Режим на почасово платено паркиране (Загл. изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Чл. 54. (Отм., нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., доп. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) На улици, булеварди, площади и паркинги - публична общинска собственост и други части от пътната инфраструктура, както и други терени - общинска собственост, съобразно схеми за местоположението и обхвата, приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община, се въвежда режим на почасово платено паркиране на ППС. Върху разрешените за паркиране места на тротоари, се разрешава паркиране на ППС с допустима максимална маса до 2.5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.


Чл. 55. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 01.11.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г.) Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони: "Синя зона" и "Зелена зона" - валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа, събота - в часовия диапазон от 10.00 до 18.00 часа. Зоните са за самотаксуване от водачите на ППС, като заплащането за паркиране се извършва веднага при заемане на място в същите и се различават по граници на обхват и условия за престой и паркиране, както следва:
"СИНЯ ЗОНА" - оградена от булевардите - "Христо Ботев", бул. "Тодор Александров", бул. "Княз Ал. Дондуков", бул. "Васил Левски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев". Максимална продължителност на паркиране до 2 /два/ часа. По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране "Синя зона".
(изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г., изм. - Решение № 523 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г.) "ЗЕЛЕНА ЗОНА" - зоната извън описаните граници на "СИНЯ ЗОНА", оградена от булевардите и улиците - бул." Княгиня Мария Луиза", ул. "Белоградчик", ул. "Веслец", ул. "Клокотница", ул. "Будапеща", ул. "Козлодуй", ул. "Константин Стоилов", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Ситняково", бул. "Михай Еминеску", бул. "Шипченски проход", ул. "Акад. Людмил Стоянов", бул. "Цариградско шосе", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Драган Цанков", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Йосиф Петров", пл. "Велчова завера", ул. "Стоян Михайловски", бул. "Пейо Яворов", бул. "Никола Й. Вапцаров". ул. "Атанас Дуков", ул. "Люба Величкова", ул. "Сребърна", ул. "Хенрих Ибсен", ул. "Козяк", ул. "Св. Осий Кордобски", ул. "Св. Атанасий Велики", ул. "Козяк", ул. "Света Троица", ул. "Никола Образописов", ул. "Епископ Протоген", граница на "Южен Парк", бул. "Арсеналски", ул. "Бяла Черква", бул. "Петко Ю. Тодоров", бул. "Академик Иван Е. Гешов", бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен". ул. "Йоаким Кърчовски", ул. "Камен Андреев", ул. "Охридско езеро", ул. "Гюешево", бул. "Инж. Иван Иванов", бул. "Ал. Стамболийски", ул. "Димитър Петков"/до ул. "Д-р Калинков" и обратно, бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Константин Величков", бул. "Сливница", ул. "Опълченска". Максимална продължителност на паркиране до 4 (четири) часа. По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране "Зелена зона". Схемата за местоположението в обхвата на "Синя зона" и "Зелена зона" е съгласно Приложение № 9 на настоящата Наредба. ППС, за които е заплатено почасово платено паркиране в "Синя зона", могат да бъдат паркирани и в "Зелена зона".


Чл. 56. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Режим на почасово платено паркиране "Зелена зона" може да се въведе извън границите определени в чл. 55 за "ЗЕЛЕНА ЗОНА", когато е налице някое от следните условия:- проблеми с паркирането;
- проблеми с организация на движението;
- голям брой нарушения на ЗДвП;
- предложение от районната администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.
За улиците с въведен с предишни решения на СОС режим на кратковременно платено паркиране "Синя зона", извън посочените в чл. 55 граници за "Зелена зона", се въвежда режим на почасово платено паркиране "Зелена зона".


Чл. 57. (Доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Цената за 1 /един/ час паркиране в зоните за почасово платено паркиране се определя с решение на Столичния общински съвет. Общинският съвет може да определи цени за паркиране в зоните за почасово платено паркиране за месец, шест месеца и дванадесет месеца.


Чл. 58. (Предишен текст на чл. 58 - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Удостоверяването на заплащането и контролът на действителното време на паркирането на автомобили в зоните за почасово платено паркиране се регламентират в заповедта по чл. 54 от настоящата наредба.


Чл. 59. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране е както следва:
а) По периферията на талона са разположени отбелязвания за месец - изписани с римски цифри от І до ХІІ; за ден от месеца - арабски цифри от 1 до 31; час на паркиране - арабски цифри от 8 до 18; минути - арабски цифри от 0 до 55 през петминутен интервал;
б) В горната част на талона текста - "Столична община", под него - "Център за градска мобилност";
в) Под текста - герба на Столична община и знака на "Център за градска мобилност", като холограмен стикер и серийния номер на талона;
г) Времетраенето на паркиране, стойността на талона и три последователни години - за валидност на талона;
д) Кратко описание на правилата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране;
е) Талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране са с минимум три нива на защита.


Чл. 60. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Със заповедта по чл. 54 от настоящата наредба, кметът на Столична община може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните за почасово платено паркиране.


Чл. 61. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Кметът на Столична община, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.


Чл. 62. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Началото и краят на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.

Раздел 2.2.

Режим на платено паркиране на ППС - "Служебен абонамент"


Чл. 63. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г.) На улици, площади и паркинги и други части от пътната инфраструктура - общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране "Служебен абонамент".


Чл. 64. (1) (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., предишен текст на чл. 64 - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се утвърждава със заповед на кмета на Столична община.
(2) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Цената за платено паркиране в режим "Служебен абонамент" се определя с решение на Столичния общински съвет.


Чл. 65. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди, които са собственост на Столична община и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които се издържат изцяло от бюджета на Столична община, се урежда в раздел 2.4 от настоящата глава ІV.Чл. 66. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в чл. 65 се определят със заповед на кмета на Столична община.


Чл. 67. (Отм., нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Временно закриване на места за паркиране в режим "Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Столична община мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19.30 часа, но не по-късно от 08.30 часа.


Чл. 68. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Режимът на платено паркиране по чл. 63, е обособен по време на действие, както следва:
- Дневен режим "Служебен абонамент" - валиден в работни дни за "Синя зона" и "Зелена зона", в часовия диапазон от 08.30 до 19.30 часа.
- Нощен режим "Служебен абонамент" - валиден в часовия диапазон от 19.30 до 08.30 часа, в обхвата на зоната за почасово платено паркиране "Синя зона".


Чл. 69. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.


Чл. 70. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с неподвижен пътен знак в режим "Служебен абонамент", съгласно заповедта по чл. 64 на кмета на Столична община, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 118, като водачът или собственикът на ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.

Раздел 2.3.

Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране (Нов - Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., отменен като незаконосъобразен с Решение № 15599 от 17.12.2009 г. по адм. д. № 6988/2009 г. ва ВАС, изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., изм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд - София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС)


Чл. 71. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд - София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС, изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., доп. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) На улици, булеварди и площади - общинска собственост и други части от пътната инфраструктура, както и други терени - общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Столична община със заповед въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползуватели са от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.

Чл. 72. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС) Правото по чл. 71 се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.


Чл. 73. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС, изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., изм. и доп. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 01.11.2018 г.) Лицата по чл. 71 и чл. 72 имат право да паркират ППС в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот. Границите на конкретните подзони за локално платено паркиране, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, са както следва:

СИНЯ ЗОНА - ПОДЗОНИ
Подзона 1. Бул. "Христо Ботев", бул. "Тодор Александров", бул. "Цар Освободител", ул. "Княз Александър I Батенберг", ул. "Алабин".
Подзона 2. Бул. "Христо Ботев", ул. "Алабин", бул. "Витоша", бул. "Ген. М. Д. Скобелев".
Подзона 3. Бул. "Витоша", ул. "Алабин", ул. "Граф Игнатиев", бул. "Васил Левски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев".
Подзона 4. Ул. "Граф Игнатиев", ул. "Алабин", ул. "Княз Александър I", бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски".
Подзона 5. Бул. "Княз Александър Дондуков", бул. "Васил Левски", бул. "Цар Освободител".

ЗЕЛЕНА ЗОНА - ПОДЗОНИ
Подзона 6. Бул. "Христо Ботев", бул. "Сливница", бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Тодор Александров".
Подзона 7. Ул. "Опълченска", бул. "Сливница", бул. "Христо Ботев", бул. "Тодор Александров".
Подзона 8. Бул. "Ген. М. Д. Скобелев", бул. "Тодор Александров", бул. "Христо Ботев".
Подзона 9. Бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", бул. "Прага", бул. "Пенчо Славейков".
Подзона 10. Бул. "Прага", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Проф. Фритьоф Нансен", бул. "България", бул. "Пенчо Славейков".
Подзона 11. Бул. "Васил Левски", бул. "Цар Освободител", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Проф. Фритьоф Нансен".
Подзона 12. Бул. "Васил Левски", бул. "Янко Сакъзов", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Цар Освободител".
Подзона 13. Бул. "Васил Левски", бул. "Княз Александър Дондуков", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "Проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Янко Сакъзов".
Подзона 14. Бул. "Васил Левски", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Княз Александър Дондуков".
Подзона 15. Бул. "Сливница", бул. "Васил Левски", бул. "Княз Александър Дондуков", ул. "Георги С. Раковски".
Подзона 16. Бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Сливница", ул. "Георги С. Раковски", бул. "Княз Александър Дондуков".
Подзона 17. Бул. "Княгиня Мария Луиза", ул. "Белоградчик", ул. "Веслец", ул. "Клокотница", ул. "Козлодуй", ул. "Константин Стоилов", бул. "Сливница".
Подзона 18. Бул. "Христо Ботев", бул. "Княгиня Мария Луиза" - локално платно пред Централна Гара, бул. "Сливница".
Подзона 19. Ул. "Опълченска", бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Христо Ботев", бул. "Сливница".
Подзона 20. (изм. и доп. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г., изм. - Решение № 523 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г.) Ул. "Здраве", ул. "Хан Пресиян", бул. "Акад. Иван. Евст. Гешов", бул. "Петко Ю. Тодоров", ул. "Бяла Черква", бул. "Арсеналски", бул. "Черни връх", бул. "България", бул. "Пенчо Славейков".
Подзона 21. Бул. "Черни връх", бул. "Джеймс Баучер", ул. "Света Троица", ул. "Никола Образописов", ул. "Епископ Протоген", граница на Южен парк, ул. "Богатица", ул. "Славите", бул. "Арсеналски".
Подзона 22. Бул. "Джеймс Баучер", бул. "Свети Наум", бул. "Черни връх".
Подзона 23. Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Черни връх", бул. "Свети Наум", ул. "Милин Камък".
Подзона 24. Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Милин камък", бул. "Св. Наум", ул. "Йосиф Петров", ул. "Митрополит Кирил Видински", бул. "Драган Цанков".
Подзона 25. Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Цариградско шосе", бул. "Михай Еминеску", ул. "Хан Омуртаг", ул. "Мизия".
Подзона 26. Бул. "Джеймс Баучър", бул. "Черни връх", ул. "Хенрих Ибсен", ул. "Козяк", ул. "Осий Кордобски", ул. "Св. Атанасий Велики", ул. "Козяк".
Подзона 27. Бул. "Джеймс Баучър", пл. "Велчова завера", бул. "Стоян Михайловски", бул. "П. К. Яворов", бул. "Никола Й. Вапцаров", ул. "Плачковица".
Подзона 28. Бул. "Джеймс Баучър", ул. "Плачковица", бул. "Никола Й. Вапцаров", бул. "Черни връх".
Подзона 29. Бул. "Никола Й. Вапцаров", ул. "Атанас Дуков", ул. "Люба Величкова", ул. "Сребърна", бул. "Черни връх".
Подзона 30. Бул. "Пенчо Славейков", ул. "Св. Георги Софийски", бул. "Академик Иван Е. Гешов", бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен".
Подзона 31. Бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", ул. "Йоаким Кърчовски", ул "Добруджански край", бул. "Ген. М. Д. Скобелев".
Подзона 32. Бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Добруджански край", ул. "Камен Андреев", ул. "Охридско езеро", ул. "Гюешево".
Подзона 33. Бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Инж. Иван Иванов", бул. "Сливница", ул. "Опълченска".
Подзона 34. Бул. "Инж. Иван Иванов", бул. "Ал. Стамболийски", ул. "Димитър Петков" /до ул. "Д-р Калинков" и обратно/, бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Константин Величков", бул. "Сливница".
Подзона 35. Бул. "Евл. и Хр. Георгиеви", ул. "Проф. Мико Бичев", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Ситняково", ул. "Черковна", ул. "Султан Тепе".
Подзона 36. (нова - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г., изм. - Решение № 523 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г.) Бул. "Цариградско шосе", бул. "М. Еминеску", бул. "Шипченски проход", ул. "Акад. Людмил Стоянов".
Паркирането се извършва и по участъците от граничните булеварди и улици, когато на тях има въведен режим на почасово платено паркиране, само от страната, прилежаща към съответната подзона.
Схемата на обхвата на подзоните за локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране е съгласно Приложение № 10 на настоящата Наредба.


Чл. 74. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Правото на локално платено паркиране се установява с електронен винетен стикер.


Чл. 75. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС, изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Електронния винетен стикер се издава за срок от един, дванадесет или двадесет и четири месеца, след установяване на правото на лицето по чл. 72 и заплащане от същото на сума в размер, определен с решение на Столичен общински съвет.

Чл. 76. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС, изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Правата по раздел 2.3 на глава IV. от настоящата Наредба се прилагат за до два автомобила на обособен жилищен имот. За първи автомобил се заплаща сумата, определена от Столичен общински съвет. За втори автомобил лицата заплащат двойния размер на сумата за първи автомобил. Първи автомобил е този, който е заявен първи по време.


Чл. 77. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС) Редът и условията за издаване на винетен стикер са както следва:
1. лицата, желаещи да ползват услугата локално платено паркиране, подават заявление по образец до "Център за градска мобилност" ЕАД, в което декларират обстоятелствата, установяващи правото по чл. 71 и чл. 72 и периода на ползване, съгласно чл. 75 от Наредбата;
2. (изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 01.11.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) за установяване на обстоятелствата по чл. 72 при подаване на заявлението лицата предоставят следните документи:
а) лична карта - за българските граждани, документ за постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи за чуждите граждани - за справка;
б) свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС - копие и оригинал за справка;
в) (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) свидетелство за управление на ППС - копие и оригинал за справка;
г) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот, за справка - копие и оригинал за справка;
д) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици - копие и оригинал за справка;
е) при предоставено право за лично ползване на служебен автомобил - документ от работодателя, удостоверяващ, че заявителя е в трудово или служебно правоотношение, или има сключен договор за управление, както и документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за служебно, така и за лично ползване - копие и оригинал за справка;
ж) допълнителни документи, съотносими за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 71 и чл. 72 за наличие на правото на ползване на режима на локално платено паркиране и чл. 76 за удостоверяване на собственост на имот - копие и оригинал за справка;
з) (нова - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) документ, удостоверяващ преминат годишен технически преглед, валиден към датата на подаване на заявлението - копие и оригинал за справка;
3. винетните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите документи и при спазване на изискванията по т. 1 и т. 2;
4. В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване на винетен стикер;
5. винетен стикер за един месец се издава при декларирано искане от заявителя;
6. винетен стикер за един месец се издава еднократно и при наличието на следните обстоятелства:
а) заявителят е в процедура по издаване на официален документ, удостоверяващ постоянен адрес, идентичен с имота в който живее;
б) заявителят е собственик на ППС по силата на договор за покупко-продажба и е в процедура по пререгистрация на същото;
в) оставащият срок на действие на договора за наем на ППС е по-малък от два месеца, считано от датата на подаване на заявлението;
7. винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, само след плащане за услугата в размера, определен с решение на СОС;
8. при неявяване за получаване на винетен стикер или неплащане в срок до 15 работни дни, от датата на подаване на заявлението, процедурата по издаване на винетния стикер се прекратява и лицето желаещо да ползва услугата, подава ново заявление и представя отново документи по т. 2;
9. издаденият винетен стикер за дванадесет месеца може да се заплати еднократно или помесечно. Размерът на цените на услугата локално платено паркиране се определя с решение на Общинския съвет;
10. при помесечно плащане на услугата локално платено паркиране, винетният стикер е валиден до 3 (три) работни дни, считано от крайната дата, за която е заплатен. При непостъпило плащане в срок, винетният стикер се анулира и същият може да бъде издаден отново след подаване на заявление;
11. винетен стикер може да бъде заменен с нов, със същия срок на валидност, без допълнително заплащане в случаите, когато са налице обстоятелства, налагащи смяна на челното стъкло или ППС с друго, като първоначално издаденият стикер се анулира служебно;
12. при промяна на постоянен адрес с адрес, отговарящ на условията на чл. 71 и чл. 72, лицето, ползващо услугата локално платено паркиране, подава ново заявление;
13. при настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото по чл. 71 и чл. 72, в рамките на срока на валидност на издадения винетен стикер, на лицето се възстановява остатъкът от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата локално платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност;
14. (изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 01.11.2018 г.) след изтичане на срока на валидност на издадения винетен стикер за един, дванадесет или двадесет и четири месеца, лицата, желаещи да продължат ползването на услугата, подават отново заявление;
15. при промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД за настъпилите промени;
16. на лицата декларирали неверни обстоятелства по чл. 71 и чл. 72 и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя винетен стикер за локално платено паркиране, като се информират компетентните органи;
17. (изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 01.11.2018 г.) в случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства по чл. 71 и чл. 72 и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията по т. 1 и т. 2, винетният стикер се анулира, като заплатената сума за издаването на стикера не се възстановява.


Чл. 78. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС) Винетните стикери по чл. 74 се издават, активират, анулират и контролират от общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община.

Чл. 79. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 4224 от 24.06.2014 г. по адм. д. № 11395/2013 г. на Адм. съд София-град, изм. - Решение № 9045 от 24.07.2015 г. по адм. д. № 11689/2014 г. на ВАС) Винетният стикер не предоставя права за паркиране извън определената подзона за локално платено паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата "локално платено паркиране" живеят.

Раздел 2.4.

Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община (Нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)


Чл. 80. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди се прилага по отношение на ППС, които са собственост на Столична община и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на Столична община.


Чл. 81. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Не се допуска преотстъпване на трети лица на правата по чл. 80.


Чл. 82. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Списъкът на ППС по чл. 80 се изготвя, изменя и актуализира от кмета на СО.


Чл. 83. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Списъкът по предходния член, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя своевременно на общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД, което организира контрола на паркиращите ППС за служебни нужди на територията на Столична община.


Чл. 84. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Служителите на общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД извършват контролни проверки доколко паркирането на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите - общинска собственост на територията на Столична община, е извършено при спазване на нормативните изисквания.

Раздел III.
Режим на преференциално паркиране на ППС. Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания

Раздел 3.1.

Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания


Чл. 85. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) На територията на Столична община, в паркингите общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.


Чл. 86. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) На територията на Столична община в зоните за почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.


Чл. 87. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Физическите и юридически лица, предоставящи места за паркиране за обществено ползване, безплатно или срещу заплащане, осигуряват достъп до предлаганите места за паркиране за хора с трайни увреждания.


Чл. 88. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Местата за паркиране по чл. 85 и чл. 86 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с пътна маркировка с изобразен международния символ за достъпност.


Чл. 89. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания по чл. 85 и чл. 86 се определя както следва:
1. за зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община:
а. най-малко 2 (две) места в зоните с до 50 места;
б. най-малко 3 (три) на сто от общия брой на местата в зоните с повече от 50 места;
в. най-малко 5 (пет) на сто от местата в зоните, които са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;
2. в паркингите - общинска собственост на територията на Столична община:
а. най-малко 3 (три) места в паркингите с до 50 места;
б. най-малко 4 (четири) на сто от общия брой на местата в паркингите с повече от 50 места;
в. най-малко 10 (десет) на сто от местата за паркиране в паркингите, когато са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;
3. местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на следните изисквания:
а. широчината на едно място за паркиране е 360 см;
б. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията към настилката и са с наклон не повече от 3 (три) % (1:33).
4. броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се определят по схема, съгласувана от комисия, назначена от кмета на Столична община.


Чл. 90. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до сградата по настоящ адрес на правоимащите:
1. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, има лице, което вследствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, извършено протезиране на горни/долни крайници, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта;
2. (изм. и доп. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или на съпруга му, или да е съсобственост на правоимащия и съпруга му, или да е предоставено на правоимащият и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия, чийто настоящ адрес е в същото жилище;
3. за всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по т. 1, се определя 1 (едно) място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите;
4. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) лицата по т. 1 и т. 2 следва да не притежават собствен гараж, паркомясто или право на ползване на място за паркиране в и до сградата по настоящия си адрес;
5. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) необходимите документи за установяване на обстоятелствата и предоставяне на правото по чл. 90 са следните:
а) (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено чрез Дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" до кмета на Столична община;
б) (изм. и доп. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) лична карта - за българските граждани, документ за. самоличност или за пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи - за чуждите граждани;
в) (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) нотариално заверено .пълномощно (ако е приложимо) - оригинал (за сверяване);
г) (отм., предишна б. "е", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на . пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК. В случай, че решението не удостоверява ползване на медицински изделия, съгласно изискванията на наредбата, лицето следва да представи допълнително приемо-предавателен протокол или фактура за закупено медицинско изделие, издадени в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания;
д) (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., отм., предишна б. "ж", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);
е) (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна б. "з", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община) - оригинал (за сверяване);
ж) (предишна б. "и", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) декларация по образец, утвърдена от кмета на Столична община;
6. (нова - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) документите по т. 5 могат да се подават в Столична община включително по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис. Условията и редът за електронно заявяване се утвърждават със заповед на кмета на Столична община;
7. (изм. и доп. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 6, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано от посочените три години, се предоставя до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му;
8. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 7, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) при промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Столична община, чрез Дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти", за промяната;
9. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 8, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) след изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок след изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото;
10. (изм. и доп. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 9, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) при смяна на настоящия адрес на територията на Столична община на лицето или регистрационния номер на автомобила, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес на територията на Столична община, съответно за промяна на знака, указващ регистрационния номер;
11. (предишна т. 10, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления;
а) (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването и;
б) (отм., предишна б. "в", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата;
в) (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., настояща б. "б" - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.)
12. (предишна т. 11, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци Д21, Т17 (брой места), Т17 (регистрационен номер на автомобила) и Т18.1 (указващ, че се извършва принудително отстраняване на ППС) и пътна маркировка с изобразен международния символ на хора с трайни увреждания;
13. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 12, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) на гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на кмета на Столична община за предоставяне на правото;
14. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 12, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) на лица със статут на временно пребиваване, правото на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите се предоставя съгласно т. 7 от настоящия член, но за не повече от срока на валидност на временното пребиваване.


Чл. 90а. (Нов - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно паркиране в рамките на работното време на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в близост до сградата по месторабота на правоимащите:
1. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) право на безплатно паркиране в рамките на работното време върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания в близост до сградата по месторабота на правоимащите, има лице, което вследствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, извършено протезиране на горни/долни крайници, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта;
2. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или на съпруга му, или да е съсобственост на правоимащия и съпруга му, или да е предоставено на правоимащият и/или съпруга му по силата на договор за лизинг, или да е собственост или предоставено по силата на договор за лизинг на родител на правоимащото лице, от син/дъщеря на правоимащия;
3. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) лицата по т. 1 и т. 2 следва да не притежават собствен гараж, паркомясто, право на ползване на място за паркиране или паркомясто в режим "Служебен абонамент" в и до сградата по месторабота;
4. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) необходимите документи за установяване на обстоятелствата и предоставяне на правото по чл. 90а:
а) заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено чрез дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" до кмета на Столична община от правоимащото лице чрез работодателя;
б) (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) лична карта - за българските граждани, документ за самоличност или за пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи - за чуждите граждани;
в) (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо) - оригинал (за сверяване);
г) (отм., предишна б. "е", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК. В случай, че експертното решението не удостоверява ползване на медицински изделия, лицето следва да представи допълнително приемо-предавателен протокол или фактура за закупено медицинско изделие, издадени в съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания;
д) (отм., предишна б. "ж", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) свидетелство за регистрация на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);
(б. "з" отм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.)
5. (нова - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) документите по т. 4 могат да се подават в Столична община включително по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис. Условията и редът за електронно заявяване се утвърждават със заповед на кмета на Столична община.

6. (предишна т. 5, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) правото на паркиране се предоставя само за основната работа на лицето при един работодател в работни дни за конкретното му работно време в часовия диапазон на зоните за почасово платено паркиране;
7. (предишна т. 6, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) правото на безплатно паркиране в рамките на работното време се предоставя със заповед на кмета на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице за срок от две години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или срокът на трудовото/служебното правоотношение изтича по-рано от посочените две години, се предоставя за най-рано изтичащия срок. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му;
8. (предишна т. 7, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) при промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Столична община, чрез Дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти", за промяната;
9. (предишна т. 8, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) след изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок след изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото;
10. (предишна т. 9, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) при смяна на местоработата на лицето на територията на Столична община, работното време или регистрационният номер на автомобила, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес на територията на Столична община, съответно за промяна на знака, указващ времето на ползване или регистрационния номер;
11. (предишна т. 10, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления:
а) (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването и;
б) (отм., предишна б. "в", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата;
в) (настояща б. "б" - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.)
12. (предишна т. 11, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) местата, предназначени за безплатно паркиране в рамките на работното време на ППС, обслужващи лица с трайни увреждания в близост до сградата по месторабота на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци Д21, Т17 (брой места), Т17 (регистрационен номер на автомобила) и Т18.1 (указващ, че се извършва принудително отстраняване на ППС) и пътна маркировка с изобразен международния символ на хора с трайни увреждания;
13. (предишна т. 12, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) върху знаците със стикер се указва номерът на заповедта на кмета на Столична община за предоставяне на правото;
14. (предишна т. 13, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) на лица със статут на временно пребиваване, правото на безплатно паркиране в рамките на работното време на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в близост до сградата по месторабота на правоимащите се предоставя съгласно т. 7 от настоящия член, но за не повече от срока на валидност на временното пребиваване.

Чл. 91. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Критерии за определяне на правоимащи лица с постоянен адрес на територията на Столична община при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община:
1. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50% (петдесет процента);
2. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК;
3. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90% /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК;
4. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90% /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания, определени от ТЕЛК и НЕЛК;
5. (изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90% (деветдесет процента);
6. кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления;
а) правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването и;
б) (отм., предишна б. "е", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата;
7. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Необходимите документи за установяване на обстоятелствата и предоставяне на правото по чл. 91:
а) (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) заявление по образец - приложение към Наредба за административното обслужване;
б) (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) лична карта - за българските граждани, документ за самоличност или за пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи - за чуждите граждани;
в) (отм., предишна б. "г", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК;
г) (предишна б. "д", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община) - оригинал (за сверяване) или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо) - оригинал (за сверяване);
д) (предишна б. "е", изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) актуална цветна снимка- паспортен формат.
8. (нова - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Документите по т. 7 могат да се подават в Столична община включително по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис. Условията и редът за електронно заявяване се утвърждават със заповед на кмета на Столична община.
9. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 8, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община се предоставят със заповед на кмета на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице до срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от три години;
10. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 9, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) на лица със статут на временно пребиваване, карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община се предоставя съгласно т. 9 от настоящия член, но за не повече от срока на валидност на временното пребиваване;
11. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 10, изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) при промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Столична община, чрез Дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти", за промяната.


Чл. 92. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. и доп. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община по чл. 91 от наредбата, се издават и преиздават, както и анулират от кмета на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице. Правото се прекратява предсрочно и картата се анулира при отпадане на някое от условията за предоставяне или при повторно неправомерно ползване, съгласно чл. 100 от наредбата.


Чл. 93. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) (1) Оперативната дейност по издаването, монтажа на знаковото стопанство и контрола по използването им се осъществяват от общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД.
(2) Общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД съхранява архив на документите за предоставяне на правото и следи за крайният срок за предоставянето му.


Чл. 94. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Вид на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с трайни увреждания.
1. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране се изготвят в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение "Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998 г.
2. (изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране са задължително ламинирани с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за паркиране трябва да бъде светло син, с изключение на белия знак за достъпност, който трябва да бъде на тъмно син фон.


Чл. 95. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране.
1. Картата за паркиране на ППС превозващи хора с трайни увреждания трябва да бъде разделена вертикално на две части отпред и на гърба.
2. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране е както следва:
а) Лявата част отпред трябва да съдържа:
- символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;
- дата на изтичане валидността на картата за паркиране;
- серийния номер на картата за паркиране;
- името и печата на издаващия орган/организация.
б) Дясната част отпред трябва да съдържа:
- с главни букви думите "Карта за паркиране за хора с трайни увреждания" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;
- думите "Модел на Европейските общности" на български език;
- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.
- холограмен знак.
в) Лявата част на гърба трябва да съдържа:
- фамилията на притежателя;
- първото (първите) име (имена) на притежателя;
- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;
- снимка на притежателя.
г) Дясната част на гърба трябва да съдържа:
- твърдението, че тази карта дава право на притежателя и да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания на обозначените за това места;
- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство така, че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка.
д) Данните се въвеждат на български език.


Чл. 96. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Начин на обозначаване на ППС превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране:
(Изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата и част с изображението на международния знак за достъпност на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло.
При неизпълнението на посочените условия, ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може да бъде принудително преместено по реда на чл. 118 от настоящата Наредба.


Чл. 97. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служителите на СДВР и Столичен инспекторат, или съвместно със служители на общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД.


Чл. 98. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на СДВР, Столичен инспекторат и/или общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД отнема картата, която се връща на органа, издал същата.


Чл. 99. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Служителите на СДВР и Столичен инспекторат, съвместно със служители на общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя.


Чл. 100. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. и доп. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) При установено повторно неправомерно ползване на валидна или невалидна карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община, наличната се изземва и анулира, неналичната, която е в сила към момента, се анулира, а на титуляря не се издава нова карта за срок от една година от датата на анулирането. При установено повторно неправомерно ползване на валидна или невалидна карта за преференциално паркиране, издадена от друга община, същата се изземва и се изпраща на общината за предприемане на действия по компетентност. Предвидените в настоящите разпоредби санкции за повторно неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране се налагат, ако за втори път се установи по предвидения в настоящата наредба ред използването на карта за преференциално паркиране без да е налице правно основание за това.


Чл. 101. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Редът и условията за осъществяване на контрола по чл. 99 и чл. 100 се регламентират със заповед на Кмета на Столична община.


Чл. 102. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата, по сметка на "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД, равняваща се на разходите по издаване и контрол на картата за преференциално паркиране. Цената се определя с решение на столичния общински съвет.


Чл. 103. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) При недостиг на паркоместа по чл. 85 и чл. 86, паркирането се извършва по реда на раздел 2.1.

Раздел IV.
Режим на безплатно паркиране на ППС (Загл. изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)


Чл. 104. (1) (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., предишен текст на чл. 104, изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) На територията на Столична община изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС), електрически превозни средства с горивна клетка (ЕПСГК) и двуколесните ППС паркират безплатно, като за двуколесните ППС се определя 1 (едно) паркомясто на сто от общия брой на местата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране. Редът за определяне на местата за зарядни станции на изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС), се определя със заповед на кмета на Столична община.
(2) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС) имат право безплатно да престояват за заряд на техните батерии, но не повече от 4 (четири) часа, в паркингите общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид, в които е инсталирана зарядна станция.


Чл. 105. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Правото на изцяло електрическите превозни средства (ИЕПС) и електрическите превозни средства с горивна клетка (ЕПСГК) да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издаден стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Същият се издава на собственик на изцяло електрическото превозно средство или на собственика на електрическото превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) след заплащане еднократно на цена, равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол на стикера, която се определя с решение на Столичния общински съвет.


Чл. 106. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Видът на стикерите за паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или на електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) и задължителната информация, съдържаща се в тях е, както следва:
1. Размер на стикера - 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас.
2. Стикерът е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение.
3. Задължителната информация, която той съдържа, е:
а/ герба на СО;
б/ надпис "изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС)" или "електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК)";
в/ холограмен знак;
г/ пореден номер.
4. Стикерът за паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) се залепва на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на изцяло електрическото превозно средство (ИЕПС) или на електрическото превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.
Незалепването на стикера по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.


Чл. 107. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Редът и условията за издаване на стикер са както следва:
1. Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 104, подават заявление по образец до "Център за градска мобилност" ЕАД, като към него прилагат документ удостоверяващ платена застраховка "Гражданска отговорност" на изцяло електрическото превозно средство (ИЕПС) или на електрическото превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК).
2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на изцяло електрическото превозно средство (ИЕПС) или на електрическото превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК).
3. Стикерите за паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или на електрическото превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) се издават в срок до 20 работни дни, след подаване на необходимите документи.
4. Стикерът за паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или на електрическото превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) се предоставя на лицето, подало заявлението, само след удостоверяване на налично плащане по сметка на "Център за градска мобилност" ЕАД за услугата в размера, определен с решение на COС.


Чл. 108. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) На територията на Столична община, извън зоните по чл. 54, със заповед на кмета на Столична община, могат да се обособяват зони с режим на контролирано безплатно паркиране на ППС (жълта зона), с цел подобряване на организацията и контрола по паркирането.

Раздел 4.1.

Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС на ОП "Социален патронаж" и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания (Загл. изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)


Чл. 109. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) ППС със специален режим на движение, с надпис "Полиция" и автомобили на служби "Пожарна безопасност и защита на населението" и "Бърза помощ" имат право да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето, необходимо при и по повод изпълнение на служебните функции на управляващите ги лица.


Чл. 110. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) ППС на ОП "Социален патронаж" и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания, и ППС, използвани за предоставяни от Столична община социални услуги, при извършване на дейности, възложени от Столична община по обслужване на социално слаби или хора с трайни увреждания, могат да бъдат паркирани безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето на обслужване.


Чл. 111. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Специализираният обществен транспорт, възложен от Столична община и ППС, използвани за предоставяни от Столична община социални услуги, обслужващи хора с трайни увреждания, се обозначават със стикер с надпис "Специализиран транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания", който се издава от "Център за градска мобилност" ЕАД след представяне на удостоверение за изпълнението на посочената дейност с конкретното ППС, издадено от Дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" на Столична община.

Раздел 4.2.

Режим на безплатно паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства, държавни органи и организации - създадени със закон (Загл. изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)


Чл. 112. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Безплатно паркиране на дипломатически ППС по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, при и по повод обслужването на дипломатически представителства, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка и при следните ограничения в бройката им:
(1) Пред сградите на посолствата се разрешава да се ползват до 6 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране;
(2) Пред сградите на консулствата се разрешава да се ползват до 3 места за напречно паркиране или до 2 места за надлъжно паркиране. Почетните консули могат да ползват места пред сградите на консулствата в режима на чл. 63 от настоящата Наредба;
(3) Пред сградите на резиденциите, културните институти и търговските отдели към дипломатическите представителства се разрешава да се ползват до 2 места за напречно паркиране или до 1 място за надлъжно паркиране.


Чл. 113. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства, се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.


Чл. 114. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) При извънредна необходимост от подобряване на сигурността в обхвата на сградите на дипломатическите представителства се допуска поставяне на физически прегради (бариери и др.) за определен срок, с цел предотвратяване преминаване и/или паркиране на ППС, след решение на СОС.


Чл. 115. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г.) Безплатно паркиране на ППС на държавни органи и организации - създадени със закон, решение на Министерски съвет или на Народното събрание на Република България, на държавни и общински културни и научни институции, по улици, булеварди, площади и паркинги - общинска собственост, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка.

Чл. 116. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Правоимащите по чл. 115 могат да ползват до 3 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране в работни дни в часовия интервал, от 08.30 ч. до 19.30 ч.


Чл. 117. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи държавни органи и организации - създадени със закон, решение на Министерски съвет или на Народното събрание на Република България, се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.

Раздел V.
Принудително преместване на неправилно паркирани ППС


Чл. 118. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;
2. преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, както и в случаите когато е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания. Длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт за установяване на административно нарушение или се издава фиш, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;


Чл. 119. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) Принудително преместените ППС се превозват до специализирани паркинги на територията на Столична община и се освобождават от там след заплащане на дължимите суми за разходите по преместването и отговорното пазене.


Чл. 120. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС може да се осъществява и от служби за контрол, определени с писмена заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.


Чл. 121. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Столична община се организира и осъществява от общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД, по ред и при условия определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.


Чл. 122. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Дължимите суми от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС се определят с решение на Столичния общински съвет.

Раздел VI.
Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство ("скоба")


Чл. 123. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) ППС, което е паркирано в нарушение на чл. 60, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство тип "скоба".


Чл. 124. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство тип "скоба", таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.


Чл. 125. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) (1) Забранява се освобождаването на принудително задържаните ППС от приложеното техническо средство тип "скоба" от други лица, освен от упълномощените за това.
(2) (Изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) При сваляне или повреждане на скобата от неоправомощени за това лица и/или напускане на мястото на принудително задържане, преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност за свалянето или повредата носи собственикът на принудително задържаното ППС, като собственикът дължи сумата по принудителното задържане на ППС съгласно чл. 126, сумите за всеки час за почасово платено паркиране за времето на действие на зоната за почасово платено паркиране до заплащането им, независимо че автомобилът е напуснал мястото на нарушението, както и стойността на техническото средство тип "скоба", при отнемането му или повреждането на същото.


Чл. 126. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Дължимите суми за принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство тип "скоба", от собствениците или упълномощените от тях водачи, се определят с решение на СОС.


Чл. 127. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) При престояване на принудително задържано с техническо средство тип "скоба" ППС, паркирано в зоната за почасово платено паркиране и/или описано със съобщение за неправилно паркиране, без заплащане, се заплаща еднократно сумата по чл. 126 заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до края на работното време на съответната зона. ППС принудително задържано с техническо средство тип "скоба" се счита и е със статус "принудително задържано ППС в зоната за почасово платено паркиране" до момента на заплащане дължимите суми по прилагането на техническото средство "скоба".


Чл. 128. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.) След изтичане на работното време на съответната зона за почасово платено паркиране за деня, както и през следващи дни, същото ППС може да бъде принудително преместено по реда на чл. 118, като водачът или собственикът на ППС, освен сумите дължими по принудителното задържане, заплаща и разходите по принудителното преместване и отговорно пазене.


Чл. 129. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили със специален режим на движение с надпис "Полиция", автомобили на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и "Бърза помощ".

Глава пета.
Контрол и санкции

Раздел I.
Общи положения


Чл. 130. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от:
1. Кмета на Столична община и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица;
2. Лица, определени и упълномощени с решение на Столичния общински съвет;
3. Директора на СДВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.


Чл. 131. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Районните администрации и общинските служби са длъжни да оказват съдействие на контролиращите органи по отношение проверките за наличието на гаражи и паркоместа, собственост на лицата по чл. 71, и за верността на представените документи и декларирани обстоятелства по чл. 77.


Чл. 132. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., обявена нищожност в частта "или допуснали нарушението" - Решение № 2559 от 12.04.2019 г. по адм. д. № 10513/2018 на Адм. съд - София-град) За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили нарушението се наказват с глоба в размер до 500 (петстотин) лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.


Чл. 133. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл. 130 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 (петдесет) лева.


Чл. 134. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша по чл. 133, се съставя акт по реда на чл. 137 от настоящата наредба.


Чл. 135. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.


Чл. 136. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Собственикът или този, на когото е предоставено пътното превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил пътното превозно средство.


Чл. 137. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 130.
(1) (Изм. - Решение № 12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 4919/2015 г., отменя като незаконосъобразна разпоредбата в частта "или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица") Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община.
(2) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 138. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 (петстотин) лева, но не по-малко от 100 (сто) лева.

Раздел II.
Санкции при неправилно паркиране


Чл. 139. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., обявен за нищожен - Решение № 2559 от 12.04.2019 г. по адм. д. № 10513/2018 на Адм. съд - София-град)


Чл. 140. (1) (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., предишен текст на чл. 140, изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им на мястото на нарушението, на извършителя може да бъде наложена глоба с фиш в размер, както следва:
- 20 лв. за нарушители на разпоредбите на чл. 45, ал. 1, ал. 3, ал. 7, ал. 9 и ал. 12 и чл. 46, т. 1, т. 2, т. 6, т. 7 и т. 8;
- 50 лв. за нарушители на разпоредбите на чл. 28, ал. 1, т. 7, чл. 45, ал. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 10 и чл. 46, т. 3;
Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощеното лице по чл. 130, наложило глобата; за самоличността на нарушителя; за регистрационния номер на автомобила; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от упълномощеното лице по чл. 130, наложило глобата и от нарушителя, когато е съгласен да плати наложената глоба. На нарушителя се дава екземпляр от фиша.
(2) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г., обявена нищожност в частта "образецът на бланката на фиша се утвърждава от Кмета на Столична община и указанията в нея са на български и английски език" - Решение № 2559 от 12.04.2019 г. по адм. д. № 10513/2018 на Адм. съд - София-град) За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административно наказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на упълномощеното лице по чл. 130, наложило глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното заплащане. Фишът се подписва от упълномощеното лице по чл. 130, наложило глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата.
(3) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителят. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.
(4) (Нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.


Чл. 141. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., обявена нищожност в частта "и/или да заплати на място наложената му глоба" - Решение № 2559 от 12.04.2019 г. по адм. д. № 10513/2018 на Адм. съд - София-град) (1) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша, се съставя акт.
(2) (Обявена за нищожна - Решение № 2559 от 12.04.2019 г. по адм. д. № 10513/2018 на Адм. съд - София-град)

Чл. 142. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., обявен за нищожен в частта, с която "за паркиране" на ППС в паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лева - Решение № 4924 от 19.07.2018 г. по адм. д. № 8523/2017 г. на Адм. съд - София-град, изм. и доп. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г., обявена нищожност в частта "паркиране" - Решение № 2559 от 12.04.2019 г. по адм. д. № 10513/2018 на Адм. съд - София-град, обезсилена нищожността в частта "паркиране" - Решение № 6174 от 27.05.2020 г. по адм. д. № 12737/2019 г. на ВАС) За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места, извън разрешените за това места, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 200 (двеста) лева.


Чл. 143. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., обявен за нищожен - Решение № 4924 от 19.07.2018 г. по адм. д. № 8523/2017 г. на Адм. съд - София-град, изм. и доп. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г., обявен за нищожен - Решение № 2559 от 12.04.2019 г. по адм. д. № 10513/2018 на Адм. съд - София-град, обезсилена нищожността - Решение № 6174 от 27.05.2020 г. по адм. д. № 12737/2019 г. на ВАС) За неправомерно паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер на 200 (двеста) лева.


Чл. 144. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За паркиране на ППС върху улични противопожарни хидранти, при което се затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото им използване по предназначение от екипите на служба "Пожарна и аварийна безопасност", на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лева.


Чл. 145. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) На нарушителите на забраната по чл. 49 се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.


Чл. 146. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) На нарушителите на забраната по чл. 50 се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.

Раздел III.
Други санкции


Чл. 147. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране, се прилагат разпоредбите на чл. 188 от настоящата наредба.


Чл. 148. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 (триста) до 500 (петстотин) лева.


Чл. 149. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За използване на неиздадена по съответния ред недействителна карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 (триста) до 500 (петстотин) лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.


Чл. 150. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., обявен за нищожен в частта, с която "за частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак или друго регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева" - Решение № 4924 от 19.07.2018 г. по адм. д. № 8523/2017 г. на Адм. съд - София-град) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.


Чл. 151. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.


Чл. 152. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг съоръжение, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева.


Чл. 153. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.


Чл. 154. (Нов - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) На нарушителите на забраната на чл. 45, ал. 4 се налага глоба в размер от 20 (двадесет) до 150 (сто и петдесет) лева.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "ППС, превозващи хора с увреждания" са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно Приложение № 11 и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.
2. "Преференциално паркиране" е:
а) (изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Безплатно за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания;
б) (изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Безплатното за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в паркингите общинска собственост на територията на СО на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания;
в) (изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с увреждания, до сградата по настоящ адрес на правоимащите;
г) (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Безплатно паркиране в рамките на работното време на ППС, превозващо лица с увреждания, върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по месторабота на правоимащите.
3. (отм., предишна т. 4 - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Столична община и съгласувани с отдел "Пътна полиция" при СДВР, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост на територията на Столична община, на ППС на физически или юридически лица, на основание сключени от същите лица договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг-места с общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД.
4. (нова - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. и доп. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) "Електрическо превозно средство /ЕПС/" е превозно средство със задвижване включващо поне един непериферен електроуред, като преобразувател на енергия с презаредима електрическа система за акумулиране на енергия, която може да бъде зареждана от външен източник.
5. (нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) "Изцяло електрическо превозно средство /ИЕПС/" е превозно средство което се задвижва изцяло от електромотор и се захранва единствено от батерия.
6. (нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) "Електрическо превозно средство с горивна клетка /ЕПСГК/" - превозно средство, задвижвано само от електромотор, захранващ се от горивна клетка, обикновено базирана на водород.
7. (нова - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Plug-in Hybrid /ПХЕПС/ - хибридно електрическо превозно средство тип "Plug-in" - превозно средство, оборудвано с ДВГ и електрически двигател, с възможност за захранване директно от електрическата мрежа.
8. (нова - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., предишна т. 5 - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) Неправомерно е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с увреждане при:
а) паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания;
б) паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания;
в) паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания в отсъствие на правоимащото лице;
г) (изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) паркиране на място за ППС, превозващо хора с увреждания, за време повече от 4 часа.
9. (нова - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., предишна т. 6 - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) "Дете" по смисъла на настоящата наредба е лицето, отговарящо на условията на чл. 2 от Закон за закрила на детето.
10. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 7 - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) "Настоящ адрес" по смисъла на настоящата наредба е адресът, на който лицето е регистрирано по настоящ адрес и реално живее, като е изпълнило задължението си по чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.
11. (Нов - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., предишна т. 8 - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.) "Невалидна карта за преференциално паркиране" е: карта с изтекъл срок на валидност; анулирана карта; подправена карта; копие на карта.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В срок от три години от влизане в сила на Наредбата всички светофарни уредби на територията на СО следва да бъдат оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.


§ 3. В шест месечен срок от влизане в сила на наредбата, кметовете на райони да извършат проверка и да премахнат всички поставени в нарушение на действащите норми напречни неравности и предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии).


§ 4. (1) (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Всички схеми за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на СО, попадащи в обхвата на пътя и обслужващия го сервитут, преди одобряването им, се съгласуват задължително с дирекция "Транспортна инфраструктура" и с отдел "Пътна полиция" при СДВР за съответствие със ЗДвП, действащото законодателство и тази наредба.
(2) Всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения върху имоти - публична общинска собственост на територията на СО, преди одобряването им, се съгласуват задължително с дирекция "Транспортна инфраструктура" и с отдел "Пътна полиция" при СДВР.


§ 5. (3) Кметът на Столична община изготвя и издава предвидените в настоящата наредба нарочни заповеди в двумесечен срок от приемането на настоящата наредба.
(4) Столичният общински съвет приема всички необходими за по-ефективното прилагане на настоящата наредба свои допълнителни решения в тримесечен срок от влизането в сила на същата.
(5) До издаването на заповедите по ал. 1 и приемането на решенията по ал. 2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.


§ 6. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Всеки притежател на валидно издадена карта за преференции при паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба да подаде заявление чрез Столична община до общинското дружество "Център за градска мобилност" за подновяване на валидността на картата, при наличието на съответствие с изискванията на тази наредба.


§ 7. (Изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Всички издадени карти и/или разрешителни за преференции при паркиране по отменената наредба следва да бъдат подменени в три месечен срок. Регламентирано издадените до приемането на настоящата наредба карти за преференции и привилегии при паркиране запазват валидността си до подмяната им с нови по реда и в сроковете по настоящата наредба.


§ 8. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.


§ 9. (Нов -Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., отм. - Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.)


§ 10. (Предишен § 9, изм. - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.) Указания във връзка с приложението на наредбата се дават от кмета на СО.


§ 11. (Предишен § 10, изм. - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., отм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)


§ 12. (Предишен § 11, изм. - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., изм. - Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.) Тази наредба се приема на основание чл. 22 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Столична община, приета с Решение № 1 по Протокол № 33 от 28-29.07.1993 г. и Решение № 508 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г. на СОС.


§ 13. (Нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Издадените от кмета на Столична община заповеди за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящ адрес на правоимащите запазват валидността си до края на едногодишния срок от датата на издаването им.


§ 14. (Нов - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) В тримесечен срок от изтичане срока по § 13 да се извършат проверки и премахвания на поставените в нарушение на Наредбата и актуалните схеми знаци и стикери за сигнализиране на места за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания.


§ 15. (Нов - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.) Всички карти за преференциално паркиране на хора с увреждания, издадени към датата на приемане на настоящата наредба, запазват валидността си.


РЕШЕНИЕ № 9045 ОТ 24.07.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 11689/2014 Г., VІІ ОТД. НА ВАС


РЕШЕНИЕ № 8 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 25.01.2018 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 02.08.2018 г.)

§ 1. Винетките стикери издадени в режима на локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране издадени по предходната наредба запазват валидността си до изтичане на срока им на валидност.

§ 2. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влиза в сила от деня на разгласяването и чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет: (https://council.sofia.bg) на основание чл. 5 ал. 5 от Конституцията на Република България, чл. 32, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 78, ал. 3 от АПК, чл. 32, ал. 2 ат ЗМСМА и чл. 113, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на СОС, с изключение на разпоредбите на чл. 55 и чл. 73, които влизат в сила от 01.11.2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 19.11.2020 г.)

§ 1. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влиза в сила от деня на разгласяването и чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет: (https://counsil.sofia.bg) на основание чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България, чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 78, ал. 3 от АПК, чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 113, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на СОС, с изключение на разпоредбите на чл. 55 и чл. 73, които влизат в сила от 4.01.2021 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Приложение № 1

ЗОНА "ЦЕНТЪР"

Граници на зоната:
Ул. "Опълченска", бул. "Сливница", бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Евлоги Георгиев", бул. "България", бул. "Пенчо Славейков", бул. "Ген. Тотлебен", бул. "Ген. М. Д. Скобелев", ул. "Опълчанска"

Забележка: Граничните улици и булеварди не влизат в обхвата на зоната.


Приложение № 2

ЗОНА "ПЪРВА"

Граници на зоната:
Бул. "Константин Величков", ул. "Габрово", ул. "Скопие", надлез "Надежда", ул. "202", ул. "Каменоделска", ул. "Малашевска", ул. "Първа българска армия", ул. "Резбарска", ул. "Васил Кънчев", ул. "Река Велека", ул. "Александър Екзарх", бул. "Мадрид", бул. "Ситняково", бул. "Пейо Яворов", бул. "Никола Й. Вапцаров", бул. "Черни връх", ул. "Сребърна", бул. "Гоце Делчев", ул. "Житница", бул. "Никола Мушанов", бул. "Възкресение", бул. "Константин Величков".

Забележка: Граничните улици и булеварди не влизат в обхвата на зоната.


Приложение № 3

(Обявено за нищожно - Решение № 76 от 12.06.2007 г. на СГС, Адм. отд., в сила на 15.08.2007 г.)

СПИСЪК
НА УЛИЦИ ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 5, АЛ. 3 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МАКСИМАЛНА РАЗРЕШЕНА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НАД 50 КМ/ЧАС

1. Улици отговарящи на условията на чл. 5, ал. 3, т. 1 за въвеждане на максимална разрешена скорост на движение до 80 км/ч:
- бул. "Цариградско шосе" между "Орлов мост" и ул. "Павел Красов";
- бул. "Брюксел" (естакадата за Аерогарата).
2. Улици отговарящи на условията на чл. 5, ал. 3, т. 1 за въвеждане на максимална разрешена скорост на движение до 70 км/ч:
- бул. "България" между бул. "Черни връх" и ул. "Кумата";
- бул. "Ботевградско шосе" между ул. "Александър Екзарх" и моста над река Искър.


Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1Приложение № 5 към чл. 20, ал. 1 и ал. 2Приложение № 6 към чл. 26, ал. 3


РЕГИСТЪР НА ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
 
Рег. № Дата на регистрацията Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика (предприятие, ведомство)
Адрес на собственика Гр. (с. ) ........................... Ул. ................... № .........
Вид на превозното средство (платформа, каруца-конска, волска и др. ) Промени в регистрацията (промяна на собственост, смяна на адрес и др. )
1 2 4 5 6 7
           
           


Приложение № 7 към чл. 26, ал. 3


 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
 
лице на талона   гръб на талона
     
   
Вид на ППС: ...........................................................................................................................
   
.......................................................................................................................................
СТОЛИЧНА ОБЩИНА   (конска, магарешка, волска или друга каруца)
(район) ..............................................................................................................................
 
Собственик ...........................................................................................................................
   
.........................................................................................................................................
Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тяга   (собствено, бащино и фамилно име, предприятие, организация)
   
Адрес: гр. (с. .....................................................................................................................
Регистър  
Ул. .................................................... № .....................................................................
№ .......................................................................................................................................
 
Извършил регистр .....................................................................................................................
   

(собств. и фам. име)

   

подпис и печат

     


Приложение № 8

(Изм. - Решение № 630 по протокол № 23 от 23.10.2008 г., предишно Приложение № 8 към чл. 28, ал. 7, изм. - Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г., изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)

Ред за определяне на изключенията за издаване на пропуски по чл. 28, ал. 8

1. Потребността от ползване на право на изключение за случаите, посочени в чл. 28, ал. 3 на Наредбата, се заявява от превозвачите, а в отделни случаи - от ползвателя на транспортната услуга. Заявката се прави чрез писмено заявление - текст, в което се посочва адресът (зоната за движение), марка, Държавен контролен номер на автомобила и максимална маса съгласно големия регистрационен талон. Прилагат се: копия от разрешение за строеж или договори за обслужване, или търговско разрешително, копие от решение на съда за регистрация на фирмата, копие на големия регистрационния талон на автомобила.
2. Пропуските за ползването на право на изключение за случаите, посочени в чл. 28, ал. 3 на Наредбата, се издават на заявителя по приложения образец от дирекция "Транспорт" при СО.
3. Валидността на пропуска по чл. 28, ал. 3 не може да надвишава 3 месеца.
4. Пропуските по т. 2 на това приложение се издават в 14-дневен срок от подаване на заявлението и по реда, определен в Приложение 12 от Наредбата за администриране на местни такси и услуги. За издадените пропуски се води регистър.


 
Образец на пропуска
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТ"
 
ПРОПУСК №................/....................
 
На основание чл. 28, ал. 7 от Наредбата на Столичен общински съвет за организация на движението на територията на Столична община се разрешава на МПС:
 
Вид.....................................марка...................................ДК№................................................................................................................................
Собственост на: .....................................................................................................................................................................................................
Влизане в зона: ......................................................................................................................................................................................................
По маршрут: ..................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Важи от ............. до ........... 20..... г.
 
без право на паркиране.
В зоната е задължително спазването на всички други забрани и режим на движение.
Забранено е ваденето на копия.
 
ДИРЕКТОР:


Приложение № 9 към чл. 55

(Предишно Приложение № 9 към чл. 46, ал. 4, изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., предишно Приложение № 9 към чл. 46, ал. 2, отм., ново - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 01.11.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г.)

Схема на местоположението и обхвата на "Синя зона" и "Зелена зона"
Приложение № 9А към чл. 45, ал. 2

(Ново - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - Решение № 119 по Протокол № 36 от 14.03.2013 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 10 към чл. 73

(Изм. и доп. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., предишно Приложение № 10 към чл. 51, ал. 4, отм., ново - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г., изм. - Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.10.2017 г., изм. - Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., в сила от 01.11.2018 г., изм. - Решение № 522 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г., в сила от 04.01.2021 г.)

Схема на обхвата на подзоните за локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране
Приложение № 10А към чл. 51, ал. 5

(Ново - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 11 към чл. 51, ал. 6

(Ново - Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г., изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 12 към чл. 51, ал. 9

(Отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 13 към чл. 50б, ал. 6

(Предишно Приложение № 13 към чл. 52, ал. 9, изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 14 към чл. 50а, ал. 3

(Ново - Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., отменено като незаконосъобразно с Решение № 15599 от 17.12.2009 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 6988/2009, предишно Приложение № 14 към чл. 51а, ал. 3, изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 14а към чл. 45, ал. 6

(Ново - Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 15 към чл. 51а, ал. 6

(Ново - Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., отменено като незаконосъобразно с Решение № 15599 от 17.12.2009 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 6988/2009, изм. - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 15А към чл. 50а, ал. 2

(Ново - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 16 към чл. 51а, ал. 2

(Ново - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


Приложение № 17 към чл. 51а, ал. 3

(Ново - Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.09.2012 г., отм. - Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., в сила от 03.10.2013 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти