Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 24 МАРТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТИРАНЕ, КОНТРОЛ И ЗАКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Издадена от Държавната агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.34 от 1 Април 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на информационни фондове на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), наричана "агенцията".

Чл. 2. Информационните фондове се изграждат и експлоатират с цел подпомагане дейността на структурните звена на агенцията.


Чл. 3. Информационните фондове се изграждат, експлоатират, контролират и закриват при спазването на следните принципи:
1. законосъобразност;
2. единство на информационния процес;
3. съотносимост към законовите задачи на агенцията;
4. спазване на правилата за защита на класифицираната информация и на личните данни;
5. ефективност.


Чл. 4. Защитата на данните в информационните фондове на агенцията се организира и осъществява съгласно действащото законодателство.

Раздел II.
Изграждане на информационни фондове на агенцията


Чл. 5. (1) Информационните фондове се изграждат при отделните структурни звена на агенцията съобразно функционалната им компетентност.
(2) Информационният обхват на фонда се определя от ръководителя на структурното звено, при което се създава фондът.
(3) Фондовете по ал. 1 могат да се изграждат и като автоматизирани.
(4) Автоматизираните информационни фондове, използвани за работа с класифицирана информация, се изграждат при спазване на изискванията на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (ДВ, бр. 46 от 2003 г.).


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г.) Информационните фондове се създават със заповед на председателя на агенцията по мотивирано писмено предложение от директор на специализирана, специализирана административна или териториална дирекция на агенцията.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на фонда и структурното звено, при което се създава фондът;
2. целите и предназначението на фонда;
3. видът на фонда и средствата за неговата организация;
4. най-високото ниво на класификация на информацията, която ще бъде съхранявана във фонда;
5. системата за сигурност;
6. видовете потребители;
7. структурното звено, което ще поддържа фонда;
8. реда за ползване на информация от фонда.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2019 г.) Копия от заповедта по ал. 1 се изпращат в специализирана дирекция "Сигурност на ДАНС" и специализирана административна дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност".


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г.) Специализирана дирекция "Сигурност на ДАНС" изготвя изисквания за сигурност на съответния информационен фонд съобразно неговото предназначение, ниво на класификация на информацията и вида му - автоматизиран или неавтоматизиран.
(2) Съобразно изискванията за сигурност по ал. 1 ръководителят на структурното звено определя служителите, ангажирани с управлението на данните и функционирането на фонда.
(3) При автоматизирани информационни фондове, използвани за работа с класифицирана информация, служителят по сигурността на информацията:
1. определя администратор(и) на автоматизирани информационни системи;
2. предлага на председателя на агенцията администратор по сигурността на автоматизирани информационни системи.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2019 г.)

Раздел III.
Експлоатиране на информационните фондове на агенцията


Чл. 9. (1) За организиране и експлоатиране на информационните фондове отговарят ръководителите на съответните структурни звена, към които са изградени фондовете.
(2) Ръководителят на структурно звено възлага функции по експлоатиране на информационния фонд на съответното информационно звено.
(3) В структурите, към които няма изградени информационни звена, дейността по ал. 1 се извършва от лице, определено от ръководителя на структурното звено, към което се изгражда фондът.


Чл. 10. Актуализацията на информацията се извършва при доказана необходимост по ред, определен от ръководителя на структурното звено, при което е изграден фондът.


Чл. 11. Коригиране на информацията се извършва само при автоматизирани информационни фондове при доказана фактическа или техническа грешка по ред, определен от ръководителя на структурното звено, при което е изграден фондът.


Чл. 12. Заличаване на въведена информация в автоматизирани информационни фондове се извършва след мотивирано предложение от ръководителя на структурното звено, при които е изграден фондът, и писмено разрешение от председателя на агенцията.


Чл. 13. Информацията в автоматизираните информационни фондове се архивира по ред, определен със заповед на председателя на агенцията.


Чл. 14. При техническа невъзможност за прехвърляне на натрупаната в автоматизиран информационен фонд информация, след преценка от страна на председателя на агенцията, може да се вземе решение за поддържане на фонда в режим за справки или за неговото унищожаване при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

Раздел IV.
Контрол върху изграждането и експлоатирането на информационните фондове на агенцията


Чл. 15. Контролът за спазване правилата за изграждане и експлоатация на информационните фондове в агенцията се осъществява от председателя на агенцията и от ръководителите на съответните структурни звена, при които се изграждат информационни фондове.


Чл. 16. Служителят по сигурността на информацията осъществява контрол за спазване на разпоредбите за защита на класифицираната информация.


Чл. 17. Контролът по защита на правата на физическите лица при обработка на личните им данни се осъществява по реда на чл. 37 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 18. При осъществяване на контрола по смисъла на тази наредба се спазват правилата за защита на класифицираната информация.

Раздел V.
Закриване на информационни фондове


Чл. 19. Информационен фонд на агенцията се закрива, когато отпадне необходимостта от поддържането му.


Чл. 20. (1) Закриването се извършва с писмена заповед на председателя на агенцията след мотивирано писмено предложение на ръководителя на съответното структурно звено, при което е изграден информационният фонд.
(2) В заповедта по предходната алинея се вписва разпореждане относно прехвърлянето на информацията, съдържаща се във фонда.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти