Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 24 МАРТ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Издадена от Държавната агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.34 от 1 Април 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за употреба на помощни средства от органите на Държавна агенция "Национална сигурност", наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Употребата на помощни средства от органите на агенцията се осъществява при спазване на следните принципи:
1. законосъобразност - само в случаите, изрично изброени в чл. 127, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
2. използване на помощните средства след задължително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение;
3. съобразяване с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя;
4. предприемане на необходимите мерки за опазване на живота на лицата, срещу които са насочени, а по възможност и за опазване на тяхното здраве;
5. преустановяване употребата на помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка.
(2) Не се допуска използването на помощни средства по отношение на видимо малолетни лица, бременни жени и лица, изпаднали в безпомощно състояние, освен в случаите на неизбежна отбрана и крайна необходимост.


Чл. 3. (1) Всяко конкретно помощно средство се въвежда в експлоатация със заповед на председателя на агенцията.
(2) Забранява се употребата на помощни средства, които не са въведени в експлоатация по надлежния ред.

Глава втора.
ВИДОВЕ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И РЕД ЗА ТЯХНАТА УПОТРЕБА


Чл. 4. Помощните средства, които се употребяват от органите на агенцията, са: белезници; усмирителни ризи; каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие.


Чл. 5. (1) Използването на белезници цели да ограничи възможностите за движение на крайниците на нарушителя.
(2) Белезниците се поставят при положение на ръцете отзад на гърба, като в зависимост от физическите качества и поведение на нарушителя се допуска поставяне на белезниците при положение на ръцете отпред, на две и повече лица последователно, комбинация между ръка и крак, крак за крак, през или за неподвижен предмет или по друг подходящ начин.
(3) Лицето с поставени белезници трябва да бъде под наблюдение и не може да бъде държано в това състояние повече от един час без проверка за наличие на нормално кръвообращение на крайниците.


Чл. 6. (1) Усмирителни ризи се използват за обуздаване на буйстващи лица, поведението на които не може да се контролира с други средства и начини.
(2) Лицата, спрямо които е приложено това средство, се поставят под постоянно наблюдение.
(3) Използването на усмирителни ризи се прекратява незабавно след отпадането на основанията за това, но не по-късно от 24 часа.


Чл. 7. (1) Палки се употребяват, когато са неприложими други, по-леки начини и средства за въздействие.
(2) Електрошокови палки и прибори се използват за пресичане на нападение, бягство на задържани лица и срещу лица, които буйстват.
(3) Не се допуска електрошоково въздействие в областта на главата.


Чл. 8. (1) Употребата на химически гранати и други средства за обгазяване на открити места или помещения се извършва при стриктно спазване на нормативите за всеки конкретен боеприпас и правилата за безопасност със заповед на ръководителя на групата.
(2) Обгазеният район (помещение) незабавно се отцепва до края на поразяващото действие на химическите вещества и се предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица.
(3) При използването на аерозолни химически вещества поразяващата струя се насочва към гърдите на правонарушителя. Не се допуска употребата им пряко към дихателни и зрителни органи.
(4) Газови патрони се изстрелват на разстояние не по-малко от един метър от правонарушителя, като оръжието се насочва към гърдите му.


Чл. 9. (1) Патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми и халосно действие се използват за респектиране, задържане и обезвреждане на лица.
(2) Минимално допустимото разстояние до лицето, срещу което се употребяват гумени, пластмасови и шокови куршуми, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид боеприпас.
(3) Забранява се насочването на оръжието към главата на правонарушителите и безразборна стрелба срещу множество лица.
(4) Забранява се смесено поставяне на бойни патрони и патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони в един пълнител (магазин) или барабан на оръжието.


Чл. 10. (1) Служебните кучета се използват за издирване на избягали лица, разпознаване на задържани и усилване на охраната на обекти и зони.
(2) Служебното куче задължително се води с повод и нашийник от специално обучен водач.
(3) Водачът пуска кучето за претърсване на помещения и задържане на правонарушители като крайна мярка след съответното предупреждение. Преди пускане на кучето се вземат мерки да не се причинят вреди на други лица.


Чл. 11. (1) Устройствата за принудително спиране на превозни средства са механични, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за въздействие върху части, агрегати и системи на превозните средства, водещо до преустановяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране на транспортни средства са предназначени за действия срещу водачи, които не са се подчинили на сигнал за спиране, подаден от компетентен орган и при задържане на нарушители.
(3) При определяне на местата за поставяне на устройството за спиране се отчитат особеностите на пътя и прилежащите участъци, скоростта на движение на транспортното средство и други конкретни условия, необходими за бързото и безопасно залавяне на водача.
(4) При използването на устройство за принудително спиране се осигурява необходимата сигнализация, съобразена с конкретната обстановка.


Чл. 12. (1) Устройствата за отваряне на помещения са механични, хидравлични, пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни и др. съоръжения, прибори и химически вещества, предназначени за въздействие върху заключващи механизми и разрушаване на прегради на входове на помещения и превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения се използват по заповед на ръководителя на операцията.


Чл. 13. (1) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие са боеприпаси и пиротехнически, механични и други прибори, предназначени за дезориентиране и отвличане на вниманието.
(2) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие се използват при проникване в обекти, обезвреждане и задържане на правонарушители.
(3) Използването на светлинни и звукови устройства се извършва в съответствие с тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид устройство.


Чл. 14. Право да употребяват помощни средства по реда на тази наредба имат определените със заповед на председателя на агенцията служители, след провеждане на съответното обучение за употреба на помощни средства.


Чл. 15. Решението за използване на помощни средства при осъществяване на индивидуални действия се взема самостоятелно от оправомощения служител, а при колективни действия - от ръководителя на съответното структурно звено на агенцията.


Чл. 16. (1) За всички случаи на употреба на помощни средства се съставя писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или ръководителя, разпоредил използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. името, длъжността и местоработата на служителя;
2. мястото, датата и часът на използване на помощни средства;
3. обстоятелствата и основанието за използване на помощни средства;
4. видът и количеството на използваните помощни средства;
5. по възможност данни, идентифициращи лицето (лицата), спрямо които са използвани помощните средства;
6. мерките, взети спрямо лицето (лицата)
по т. 5;
7. наличие на видими последствия от използването на помощните средства.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 127, ал. 3 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти