Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАРА СОФИЯ" СЪС СОФИЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙПриет с Решение № 957 на СОС по Протокол № 120 от 11.10.2007 г.


Чл. 1. Този правилник урежда статута, дейността и управлението на общинското предприятие "Стара София" със Софийски исторически музей /СИМ/.

Чл. 2. ОП "Стара София със СИМ се създава на основание чл. 52 - чл. 55 от ЗОС и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Чл. 3. ОП "Стара София" със СИМ е със седалище: гр. София, район "Оборище", ул. "Екзарх Йосиф" № 27, етаж 2.


Чл. 4. Общинското предприятие "Стара София" със СИМ се създава, преобразува и закрива с решение на Столичния общински съвет /СОС/, по предложение на кмета на Столична община.


Чл. 5. С решението на СОС се определя дейността, структурата, числения състав и източниците на средства.
(1) Общинско предприятие "Стара София" със СИМ е с предмет на дейност:
- Документиране на състоянието на паметниците на културата: недвижими
- архитектурни, археологически и художествени и движими - музейните експонати на Софийски исторически музей на територията на Столична община;
- Организация и контрол на изпълнителските консервационно-реставрационни дейности на паметниците на културата;
- Популяризиране на паметниците на културата чрез предоставяне на снимки, документи и експонати от фонда на СИМ при изготвяне на филми, изложби, конференции, лекции и други мероприятия.
- Издирване и събиране на нови експонати за СИМ чрез откупки и дарения
(2) Общинско предприятие "Стара София" със СИМ е с утвърдена структура, съгласно Приложение № 2.1, неразделна част от Правилника.
(3) Численият състав на общинско предприятие "Стара София" със СИМ е 44 /четиридесет и четири/ души.
(4) Финансирането на общинското предприятие "Стара София" се СИМ се извършва чрез бюджета на Столична община.
Всички приходи, реализирани от ОП "Стара София" със СИМ се внасят в приход на Столична община.
Всички разходи на ОП "Стара София" със СИМ се реализират по Единния Бюджетен Класификатор на разходите по бюджета на Столична община.


Чл. 6. На ОП "Стара София" със СИМ се предоставя за управление общинско имущество, съгласно Приложение № 2.2, неразделна част от Правилника.


Чл. 7. Общинското предприятие "Стара София" със СИМ при изпълнение на функциите си осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Столичната община, Столичния общински съвет, районите, министерствата, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации.


Чл. 8. Кметът на Столичната община сключва трудов договор с директора на общинското предприятие "Стара София" със СИМ.


Чл. 9. Директорът на общинското предприятие "Стара София" със СИМ назначава останалите служители по трудов договор и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената численост и структура на общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността му и други действащи нормативни документи.


Чл. 10. (1) Директорът на общинското предприятие "Стара София" със СИМ организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от СОС наредби, свързани с дейността на общинското предприятие.
(2) Директорът на ОП "Стара София" със СИМ представлява общинското предприятие пред компетентните органи.
(3) Договорите за осъществяването на дейността на общинското предприятие "Стара София" със СИМ се сключват от кмета на Столичната община или по пълномощие от директора на общинското предприятие.


Чл. 11. Кметът на Столична община или определено от него длъжностно лице координира и контролира осъществяването на дейността на общинското предприятие "Стара София" със СИМ.


Чл. 12. Директорът на общинското предприятие "Стара София" със СИМ разработва, а кмета на Столичната община утвърждава Вътрешни правила за дейността му.


Чл. 13. С вътрешните правилата за дейността на общинското предприятие "Стара София" със СИМ се определят:
1. специализацията на вътрешните структури по дейности;
2. подчинеността и взаимовръзките;
3. правата и задълженията на персонала;
4. санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни актове;
5. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността.


Чл. 14.(1) ОП "Стара София" със СИМ изготвя справка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която внася за разглеждане и утвърждаване от Столична община в срок до 30 юли на текущата година.
(2) Бюджетните средства се използуват само по предназначение, съгласно одобрения от Столичен общински съвет бюджет на ОП "Стара София" със СИМ за съответната година.
(3) Промени в одобрения бюджет са възможни само след разглеждане и утвърждаване от Столичния общински съвет въз основа на мотивирано предложение от ОП "Стара София" със СИМ.


Чл. 15. ОП "Стара София" със СИМ води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 - чл. 55 от ЗОС.


§ 2. Правилникът е приет от Столичния общински съвет с Решение № 957 по протокол № 120 от 11.10.2007 г.


Приложение 2.1

СТРУКТУРА на ОП "Стара София" със Софийски исторически музей


Забележка:
СИМ - Софийски исторически музей
ОПКИН - Опазваме паметниците на културно-историческото наследство
Звено А - Консервация и реставрация на недвижими паметници на културата
Звено Б - Проучване, оценка и паспортизация на недвижими паметници на културата
ШГО - Паметник на незнайния войн


Приложение 2.2

СПИСЪК НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАРА СОФИЯ" СЪС СОФИЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

1. Недвижим имот - мецанин, партер и 1-ви етаж, находящ се в район "Оборище", ул. "Екзарх Йосиф" № 27 /бивш магазин "София" /дирекция на МИС/
2. Недвижим имот - Фондохранилище, находящ се в район "Оборище", ул. "Искър" /част от бившия сервиз на "Фолксваген"/
3. Подлез - Източна порта на Сердика - № 15 по приложената кадастрална скица в М 1:1000
4. Археология в околното пространство на Църква "Свети Георги - Ротондата" - № 6 по приложената кадастрална скица в М 1:1000
5. Мемориал "Гарнизонно стрелбище" - бул. "България" № 39 - експозиция за национално помирение
6. Недвижим имот - сграда, пет етажа, паметник на културата, находяща се на ул. "Сердика" № 1 /чрез МИС се ползва част от І-ви, ІV-ти и V-ти етаж за фондохранилище и фотоархив/
7. Паметник на Незнайния Войн - до южната стена на базиликата "Света София"
8. Сграда от експозицията на бившето партизанско скривалище на отряд "Чавдар" в с. Кубратово
9. Сградата на Централна минерална баня, принадлежащия й "Бански площад" и подлеза между Баня Баши Джамия и ул. "Пиротска" - № 1 и № 1 по приложената
кадастрална скица в М 1:1000
10. Църква "Свети Спас" с част от крепостната стена под сградата на "Булбанк" и площада северно от нея - № 14 по приложената кадастрална скица в М 1:1000
11. Западната порта на Сердика - ул. "Вашингтон" и ул. "Нишка" - № 4 по приложената кадастрална скица в М 1:1000
12. Триъгълна крепостна кула от крепостната стена на Сердика - ул. "Екзарх Йосиф" № 27 /в сутерена на МИС/ - № 4 по приложената кадастрална скица в М 1:1000
13. Кръгла кула от крепостната стена на Сердика до каптажа на минералния извор и лапидариума, западно до зелената площ на ул. "Искър" - № 2 и № 2 по приложената кадастрална скица в М 1:1000
14. Кръглата кула под водното огледало пред хотел "Рила" - № 17 по приложената кадастрална скица в М 1:1000
15. Подлез - Източна порта на Сердика - № 12 по приложената кадастрална скица в М 1:1000  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти