Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"Приет с Решение № 957 на СОС по Протокол № 120 от 11.10.2007 г.


Чл. 1. Този правилник урежда статута, дейността и управлението на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план".

Чл. 2. ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план" се създава на основание чл. 52 - чл. 55 от ЗОС и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Чл. 3. ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план" е със седалище: гр. София, район "Възраждане", Зона Б-5, бл. 8, вх. Б, ет. 18.


Чл. 4. Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" се създава, преобразува и закрива с решение на Столичния общински съвет /СОС/, по предложение на кмета на Столична община.


Чл. 5. С решението на СОС се определя дейността, структурата, числения състав и източниците на средства.
(1) Общинско предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" е с предмет на дейност:
- Изпълнява специализирани проучвания и програми, произтичащи от Рамковата програма за прилагане на Общия устройствен план /ОУП/;
Изработва проекти, свързани с устройственото развитие на Столична община и гр. София, заложени в Общинския план за развитие до 2013 г.;
- Изпълнява комплексни предпроектни и проектни проучвателни работи за изработване на ПУП на територии с повишена инвестиционна активност;
- Поддържа и актуализира данните в информационната система за прилагане на ОУП;
- Организира мониторинг за изпълнението на действията, заложени в Областната стратегия за развитие и Общинския план за развитие;
- Участва в изработването на устройствени планове, проучвания и схеми, свързани с регионалното развитие на зоната за активно влияние на гр. София и на Югозападния район за планиране, имащи отношение към развитието на Столична община;
- Представлява на експертно ниво Столична община в международни проекти, програми и други форми на сътрудничество, свързани с устройството и регионалното планиране;
- Оказва техническа и експертна помощ при подготовката на документи на проекти, с които се кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС и определяне на комплексната социална и икономическа ефективност;
- Организира и участва в проекти и маркетингови проучвания за привличане на инвестиции в Столична община;
- Извършва и други специализирани проучвания, необходими за управление на устройственото развитие на гр. София и Столична община - демографски, социално-икономически, състояние и развитие на жилищния фонд и системата обитаване, развитие и проблеми на зелената система и отдиха, комуникационно-транспортната система, центрова система, зони за труд, бизнес инфраструктура, екология, геология и хидрогеология, подземна урбанизирана среда, КИН и др.;
- Изработва опорни планове на общинската и държавна, публична и частна поземлена собственост;
- Провежда експериментални проучвания и изработване на пилотни проекти, методически указания и др. за прилагане на новата нормативна уредба, приета със Закона за устройство и застрояване на Столична община;
- Участва със свой представители в заседанията на ОЕСУТ;
- Периодично информира общинската администрация и обществеността за изпълнените проучвания.
(2) Общинско предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" е с утвърдена структура, съгласно Приложение № 1.1, неразделна част от Правилника.
(3) Численият състав на общинско предприятие Софпроект - общ градоустройствен план" е 20 /двадесет/ души.
(4) Финансирането на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" се извършва чрез бюджета на Столична община.
Всички приходи, реализирани от ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план" се внасят в приход на Столична община.
Всички разходи на ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план" се реализират по Единния Бюджетен Класификатор на разходите по бюджета на Столична община.


Чл. 6. На ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план" се предоставя за управление общинско имущество, съгласно Приложение № 1.2, неразделна част от Правилника.


Чл. 7. Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" при изпълнение на функциите си осъществява непосредствени връзки със Гл. архитект на София, Общинския експертен съвет за устройство на територията /ОЕСУТ/, специализираните и функционални звена на Столичната община, Столичния общински съвет, районите, министерствата, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации.


Чл. 8. Кметът на Столичната община сключва трудов договор с директора на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план".


Чл. 9. Директорът на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" назначава останалите служители по трудов договор и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената численост и структура на общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността му и други действащи нормативни документи.


Чл. 10. (1) Директорът на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от СОС наредби, свързани с дейността на общинското предприятие.
(2) Директорът на "Софпроект - Общ градоустройствен план" представлява общинското предприятие пред компетентните органи.
(3) Договорите за осъществяването на дейността на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" се сключват от кмета на Столичната община или по пълномощие от директора на общинското предприятие.


Чл. 11. Кметът на Столична община или определено от него длъжностно лице координира и контролира осъществяването на дейността на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план".


Чл. 12. Директорът на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" разработва, а кмета на Столичната община утвърждава Вътрешни правила за дейността му.


Чл. 13. С вътрешните правилата за дейността на общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" се определят:
1. специализацията на вътрешните структури по дейности;
2. подчинеността и взаимовръзките;
3. правата и задълженията на персонала;
4. санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни актове;
5. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността.


Чл. 14. (1) ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план" изготвя справка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която внася за разглеждане и утвърждаване от Столична община в срок до 30 юли на текущата година.
(2) Бюджетните средства се използуват само по предназначение, съгласно одобрения от Столичен общински съвет бюджет на ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план" за съответната година.
(3) Промени в одобрения бюджет са възможни само след разглеждане и утвърждаване от Столичния общински съвет въз основа на мотивирано предложение от ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план".


Чл. 15. ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 - чл. 55 от ЗОС.


§ 2. Правилникът е приет от Столичния общински съвет с Решение № 957 по протокол № 120 от 11.10.2007 г.


Приложение 1.1

СТРУКТУРА НА ОП "СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"Приложение 1.2

СПИСЪК НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"

1. Недвижим имот - ателие № 5, находящо се в гр. София, район "Възраждане" Зона Б-5, бл. 8, ет. 18 с площ от 228.17 кв.м


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти