Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
Приета с Решение № 950 на СОС по Протокол № 120 от 11.10.2007 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба урежда реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, касаещи устройството на територията на Столична община.

Чл. 2. Чрез провеждането на обществени обсъждания се цели:
1. да се използват по-ефективно ресурсите и знанието, намиращи се извън общинските служби, за постигане на по-високо качество на обитаване;
2. да се гарантира прозрачност и достъп до информацията на всеки гражданин;
3. да се постигне по-широко разбиране, обществено съгласие и подкрепа за реализацията на плана, програмата или проекта, който се обсъжда.


Чл. 3. (1) На обществено обсъждане подлежат:
1. Общият устройствен план;
2. Рамковата програма за прилагане на ОУП;
3. структурните и специализираните програми по прилагането на ОУП;
4. проектите за изменение на ОУП;
5. проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси.
(2) С решение на Общинския съвет могат да се провеждат обществени обсъждания и за други значими проекти, касаещи устройството и застрояването на територията, във всички етапи на разработката.


Чл. 4. Общественото обсъждане на Общия устройствен план (ОУП), Рамковата програма за прилагане на ОУП, Структурните и специализираните програми по прилагането на ОУП и Проектите за изменение на ОУП се осъществява въз основа на заповед, издадена от Главния архитект на София.


Чл. 5. Общественото обсъждане на Проектите за промяна на плановете за регулация и режим на застрояване при преструктуриране на жилищните комплекси се осъществява въз основа на заповед издадена от Кмета на района.


Чл. 6. Общественото обсъждане на програмите и проектите посочени в чл. 4 от Наредбата, се извършва след съгласуването им по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ и преди внасянето им в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).

Глава втора.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ


Чл. 7. (1) Преди провеждането на обществено обсъждане се извършва професионална оценка на програмите и проектите, посочени в чл. 4 от Наредбата, чрез представяне на писмени становища от САБ и КАБ, а по преценка на Главния архитект на София и от представители на други сдружения и организации.
(2) Главният архитект на София уведомява писмено председателите на съсловните и професионалните организации за датата и мястото на представянето на плана, програмата или проекта и за лицето, което е упълномощено с негова заповед, да дава допълнителна информация по времето за изготвянето на становищата.
(3) Председателите на сдруженията и организациите по чл. 7, ал. 1, изпращат на Главния архитект на София писменото си становище в 14 дневен срок от датата на представяне на разработките.
(4) Становището се представя на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), който се произнася в 14 дневен срок от приключване на процедурата по предходната алинея. В случай на неодобрение, Главният архитект на София връща плана или програмата за отразяване на забележките и отстраняване на пропуските.


Чл. 8. За провеждането на обществено обсъждане, Главният архитект на София издава заповед, която се оповестява в един национален всекидневник, поне в една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалният уеб сайт на Столична община.


Чл. 9. (1) Със заповедта се определя:
1. часът, датата и мястото, където ще се състои представянето на плана, програмата или проекта;
2. времето за изготвяне и представяне на писмени становища, но не по-малко от 14 дни от датата на представянето;
3. местото на което се съхранява разработката и лицето, което е упълномощено със заповед на Главния архитект да дава допълнителна информация по времето за изготвянето на становищата.
(2) Към заповедта се прилага:
1. кратка информация за плана, програмата или проекта, който ще бъде обсъждан;
2. становищата по чл. 7, ал. 3.


Чл. 10. (1) Писмените становища се адресират до Главния архитект на София и се предават в деловодството на ДАГ.
(2) Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.
(3) Постъпилите писмени становища се систематизират от комисия назначена с отделна заповед на Главния архитект на София, която изготвя обобщаващ доклад.


Чл. 11. Становищата могат да съдържат:
1. общ коментар;
2. коментари по отделни пунктове;
3. конкретни мотивирани предложения за промяна;
4. мотивирани алтернативни решения.
5. доказателства за пропуснатите ползи от невъвеждането на други варианти.


Чл. 12. (1) За приключване на Общественото обсъждане Главният архитект на София издава заповед, с която определя мястото, датата и часа за провеждане на дискусия, на която се представя доклада на комисията по чл. 10, ал. 3 от Наредбата. Заповедта се оповестява в един национален всекидневник, поне в една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалният уеб сайт на Столична община. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, представителите на съсловните и професионални организации по чл. 6 от Наредбата и екипите, разработили плана, програмата или проекта.
(2) По време на провеждане на дискусията се води стенограма и протокол, които се прилагат към документацията за ОЕСУТ

Глава трета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ КМЕТА НА РАЙОНА


Чл. 13. Общественото обсъждане на проектите по чл. 5 от Наредбата, се извършва след съгласуването им по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ.


Чл. 14. (1) За провеждането на обществено обсъждане на проектите по чл. 5 от Наредбата, Кметът на района издава заповед, която се оповестява в един национален всекидневник, поне в една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община.
(2) Когато проектите са с териториален обхват повече от един район, заповедите се издават от кмета на района, в който разработката има най-голям териториален обхват и се потвърждават от всички кметове на заинтересованите райони.


Чл. 15. (1) Със заповедта се определя:
1. часът, датата и мястото, където ще се състои представянето на проекта;
2. времето за изготвяне и представяне на писмени становища, но не по-малко от 14 дни от датата на представянето;
3. местото на което се намира проектът и лицето, което е упълномощено със заповед на Кмета да дава допълнителна информация по времето за изготвянето на становищата;
4. часът, датата и мястото, където ще се проведе обществената дискусия
(2) Към заповедта се прилага кратка информация за плана, програмата или проекта, който ще бъде обсъждан.


Чл. 16. (1) Писмените становища се адресират до Кмета на района и се предават в деловодството на районната администрация.
(2) Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.
(3) Постъпилите писмени становища се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на Кмета на района, която изготвя обобщаващ доклад.


Чл. 17. (1) Становищата могат да съдържат
1. Общ коментар
2. Конкретни мотивирани предложения за промяна
3. Доказателства за пропуснатите ползи от невъвеждането на други варианти.


Чл. 18. (1) За приключване на Общественото обсъждане се провежда дискусия, на която се представя доклада на комисията по чл. 16, ал. 3 от Наредбата. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипите, разработили проекта.
(2) По време на провеждане на дискусията се води стенограма и протокол, които се прилагат към документацията за Общинския, Районния експертен съвет.
(3) Общинският, Районният експертен съвет се произнася по резултата от обсъждането.

Заключителни разпоредби


§ 1. Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от Кмета на Столична община и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица.


§ 2. Материалите от общественото обсъждане са публични и се съхраняват в ДАГ


§ 3. Средствата за провеждане на обществени обсъждания се осигуряват от бюджета на СО.


§ 4. Настоящата наредба е изготвена на основание чл. 5, ал. 4 на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) приета от СОС с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти