Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ "АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 42 ОТ 17.01.2008 Г., ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 443 ОТ 19.07.2012 Г.)

Приета с Решение № 747 на СОС по Протокол № 116 от 26.07.2007 г.; изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.; изм. с Решение № 716 от 27.11.2008 г.; изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г.; Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. и доп. с Решение № 616 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г., изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. с Решение № 1596 от 13.03.2017 г. по адм. д. № 7716 /2016 г. на Адм. съд София-град, изм. и доп. с Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г.
(Доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 63, т. 5 и чл. 93, т. 2 от Закон за хората с увреждания във вр. с чл. 36, ал. 5 от Правилник по прилагане на Закон за социалното подпомагане

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) С настоящата наредба се определят реда, условията и специфичните критерии, за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот", както и тяхното финансиране.

Чл. 2. (1) (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишен текст на чл. 2 - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) "Асистенти за независим живот" са социални услуги за компенсиране на дефицита при хора с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване. Същите допълват разнообразието от социални услуги в общността и включват:
1. "Асистент за независим и активен живот" е социална услуга за компенсиране на дефицита при пълнолетни лица с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхната независимост и активност;
2. "Асистент за независимо детство" е социална услуга за компенсиране на дефицита при деца с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхното развитие;
3. (изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) услугите по т. 1 и т. 2 се ползват на територията на Столична община, а при доказана необходимост и на други места на територията на Р България, но за не повече от 60 календарни дни годишно.
(2) (Нова - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Ползватели на услугите "Асистент за независим и активен живот" и "Асистент за независимо детство" не могат да бъдат лица/деца с трайни увреждания, които са ползватели на лична помощ по условията и реда на Закона за личната помощ, на дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности на ползвателя и/или на сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, за които кандидатите за ползватели на услугите "Асистенти за независим живот" имат сключен договор.


Чл. 3. (1) (Отм., предишна ал. 2, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Столичният общински съвет ежегодно предвижда в бюджета на СО средства за финансиране на социалните услуги "Асистенти за независим живот" въз основа на прогнози за потребностите през следващата година, както и на приетите отчети за дейността от предходната година.
(2) (Предишна ал. 3, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Хората с трайни увреждания не заплащат и не дължат такса за ползване на услугите.

Глава втора.
ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ "АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 42 ПО ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 17.01.2008 Г., ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 443 ПО ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 19.07.2012 Г.)

Раздел I.
Асистент за независим и активен живот (Ново загл. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Чл. 4. (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Ползватели на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" са лица, които отговарят едновременно на следните условия:
1. (предишен текст на т. 1 и т. 2, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г., изм. - Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. - Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г, изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) са навършили 18-годишна възраст към момента на започване ползването на социалната услуга, които имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на TEЛK или HEЛK;
2. (предишна т. 3, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.,изм. - Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г.) имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи и студенти имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
3. (предишна т. 4, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) не са ползватели на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата услуга. Ползвателите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 5, ал. 3 срок, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.
(т. 5 отм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.)


Чл. 5. (Изм. и доп. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) (1) (Изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Кандидатът за ползвател на социална услуга "Асистент за независим и активен живот" подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец - (Приложение № 1.1 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал за справка.
2. (изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Лична карта на кандидата за ползвател - за справка.
3. (изм. и доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Декларация по образец (Приложение № 1.2) от кандидата или законния му представител, че ползва или не ползва личната помощ по реда на Закона за личната помощ, дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности и/или сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник.
4. (изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., отм. - Решение № 1596 от 13.03.2017 г. по адм. д. № 7716/2016 г. на Адм. съд София-град)
5. (изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Заявление по образец (Приложение № 1.5) от кандидата или законния му представител за избор на асистент/и.
6. (Изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Документи за участие на кандидата в други дейности, необходими за активното му социално включване.
7. (нова - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Декларация по образец (Приложение № 1.3) от кандидата и/или законния му представител, че полага грижи за непълнолетното си дете или приемно дете с приложено копие от официален удостоверителен документ.
8. (нова - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Комисията по чл. 15 има право да изисква и допълнителни документи за удостоверяване на декларираните обстоятелства.
(3) (Доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Заявленията за ползване на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" за следващата календарна година се приемат от 01 септември до 31 октомври на предходната година и се разглеждат от Комисията по чл. 15 не по-малко от веднъж в месеца. При подадено заявление с нередовни и/или липсващи документи, служителят от БСУ уведомява кандидата за неизправностите, които следва да бъдат отстранени в 10-дневен срок от датата на уведомлението. Когато неизправностите не са отстранени в срок, комисията по чл. 15 издава решение въз основа на наличните документи.
(4) (Изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Заявление за ползване на социалната услуга ( Приложение № 1.1) се подава ежегодно при всяко кандидатстване за социалната услуга. Останалите документи, с изключение на Анкетата за потребностите, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва Декларация по образец ( Приложение № 1.6) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
(5) (Изм. и доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, ползвателят на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" внася заявление по образец за нова "Анкета за потребностите" (Приложение № 1.8) в 10-дневен срок от настъпване на промяната.


Чл. 6. (Изм. и доп. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) (1) (Изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) "Анкета за потребностите" ( Приложение № 1.7) се изготвя от двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с участието на кандидата и/или законния му представител, въз основа на представените документи. Становището на кандидата и/или законния му представител се отразява в "Анкетата за потребностите". При писмено изразено несъгласие на кандидата с Анкетата и писмено изразено негово желание, се извършва нова анкета от други двама служители от БСУ с участието на кандидата и/или законния му представител въз основа на представените документи, която е окончателна. Анкета за потребностите се извършва ежегодно при всяко подаване на заявления за услугата и при промяна на обстоятелствата.
(2) (Изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. и доп. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Анкета за потребностите" (Приложение № 1.7), заедно с документите по чл. 5, се представят за разглеждане от Комисията по чл. 15. Решението на Комисията за разрешение или отказ за предоставяне на услугата, за определяне на броя точки за класиране на лицето в съответствие с "Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.12) и за включване или невключване в услугата след извършване на класирането, се вписва в Решение относно ползването на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.14). Решението на Комисията относно часовете за ползване на услугата се вписва в "Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.15), като се вземат предвид "Анкетата за потребностите" и наличните документи. Лимитът за ползване на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" е посочен в Приложение № 1.15.
(3) (Изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга при класиране, извършено съгласно чл. 17, за което невключените се уведомяват писмено с изпращане на индивидуалното Приложение № 1.14, а включените - с индивидуалните Приложения № 1.14 и № 1.15, като списъците се публикуват на официалния електронен портал на Столична община и в Бюрата за социални услуги не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата.
(4) (Изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Решенията на Комисията по чл. 15 могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от получаването им чрез нея пред кмета на Столична община, който ги потвърждава или отменя и връща за преразглеждане от Комисията.
(5) (Доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Ползвателят на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" може да се откаже от ползването и с писмено заявление до доставчика на услугата.

Раздел II.
Асистент за независимо детство (Нов - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Чл. 6а. (Нов - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ползватели на социалната услуга "Асистент за независимо детство" са деца, които отговарят едновременно на следните условия:
1. (изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) са деца над 5-годишна възраст през периода на ползване на настоящата услуга с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК, заявено чрез техен законен представител; както и деца над 5-годишна възраст през периода на ползване на настоящата услуга, на които се предоставя приемна грижа с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК, заявено чрез техен приемен родител. Кандидатите, навършващи 5-годишна възраст по време на настоящата услуга, също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 6б, ал. 3 срок, при което след навършване на изискуемата възраст същите се включват в листата на чакащите;
2. имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи - имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
3. (изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) не са ползватели на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата услуга. Ползвателите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 6б, ал. 3 срок, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.


Чл. 6б. (Нов - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) (1) (Изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Кандидатът за ползвател на социалната услуга "Асистент за независимо детство" подава чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец (Приложение № 2.1 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК- копие и оригинал за справка;
2. (изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) лична карта на кандидата за ползвател (за децата до 14 години - акт за раждане) - за справка;
3. (изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) декларация по образец (Приложение № 2.2) от кандидата и/или законния му представител, ползва или не ползва личната помощ по реда на Закона за личната помощ, дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности и/или сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник;
4. (доп. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) ако кандидатът за социалната услуга учи или посещава детско заведение - уверение в което е отразено, че детето е записано за настоящата година или служебна бележка от учебното, детското заведение или организацията за професионална квалификация, както и документ за платена такса за обучението;
5. заявление по образец (Приложение № 2.3) от кандидата и/или законния му представител за избор на асистент/и;
6. документи за участие на кандидата в други дейности, необходими за активното му социално включване;
7. (нова - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) комисията по чл. 15 има право да изисква и допълнителни документи за удостоверяване на декларираните обстоятелства.
(3) Заявленията за ползване на социалната услуга "Асистент за независимо детство" за следващата календарна година се приемат от 01 септември до 31 октомври на предходната година и се разглеждат от Комисията по чл. 15 не по-малко от веднъж в месеца. При подадено заявление с нередовни и/или липсващи документи, служителят от БСУ уведомява кандидата и/или законния му представител за неизправностите, които следва да бъдат отстранени в 10-дневен срок от датата на уведомлението. Когато неизправностите не са отстранени в срок, комисията по чл. 15 издава решение въз основа на наличните документи.
(4) (Изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Заявление за ползване на социалната услуга (Приложение № 2.1) се подава ежегодно при всяко кандидатстване за социалната услуга. Останалите документи, с изключение на "Анкетата за потребностите", които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чиито срок на валидност не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва Декларация по образец (Приложение № 2.4) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
(5) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, ползвателят на социалната услуга "Асистент за независимо детство" внася заявление по образец за нова Анкета за потребностите" (Приложение № 2.6) в 10-дневен срок от настъпване на промяната.


Чл. 6в. (Нов - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) (1) (Изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) "Анкета за потребностите" (Приложение № 2.5) се изготвя от двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с участието на кандидата и/или законния му представител, въз основа на представените документи. Становището на кандидата и/или законния му представител се отразява в "Анкетата за потребностите". При писмено изразено несъгласие на кандидата с Анкетата и писмено изразено негово желание, се извършва нова анкета от други двама служители от БСУ с участието на кандидата и/или законния му представител въз основа на представените документи, която е окончателна. Анкета за потребностите се извършва ежегодно при всяко подаване на заявления за услугата и при промяна на обстоятелствата.
(2) (Изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Анкета за потребностите" (Приложение № 2.5), заедно с документите по чл. 6б се представят за разглеждане от Комисията по чл. 15. Решението на Комисията за разрешение или отказ за предоставяне на услугата, за определяне на броя точки за класиране на детето в съответствие с "Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга "Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.10) и за включване или невключване в услугата след извършване на класирането, се вписва в Решение относно ползването на социалната услуга "Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.12). Решението на Комисията относно часовете за ползване на услугата се вписва в "Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.13), като се взема предвид индивидуалната "Анкета за потребностите" и наличните документи." Лимитът за ползване на социалната услуга "Асистент за независимо детство" е посочен в Приложение № 2.13.
(3) (Изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга при класиране, извършено съгласно чл. 17, за което невключените се уведомяват писмено с изпращане на индивидуалното Приложение № 2.12, а включените - с индивидуалните Приложения № 2.12 и 2.13, като списъците се публикуват на официалния електронен портал на Столична община и в Бюрата за социални услуги не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата.
(4) (Изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Решенията на Комисията по чл. 15 могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от получаването им чрез нея пред кмета на Столична община, който ги потвърждава или отменя и връща за преразглеждане от Комисията.
(5) Ползвателите на социалната услуга "Асистент за независимо детство", които навършват 18 години по време на календарната година, прекратяват ползването и. Те се включват в услугата "Асистент за независим и активен живот", ако отговарят на условията по чл. 4 и подадат необходимите документи по чл. 5, без класиране, след изготвяне на нова Анкета на потребностите (Приложение № 1.7) и съобразени с Решение относно ползването на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.14) и "Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.15).
(6) Ползвателят на социалната услуга "Асистент за независимо детство" може да се откаже от ползването и с писмено заявление от него и законния му представител до доставчика на услугата.

Раздел III.
Взаимоотношения с асистентите (Ново загл. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Чл. 7. (1) (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Ползвателят на някоя от услугите "Асистенти за независим живот" може да избира самостоятелно или съвместно с доставчика своя асистент. Ползвателят и избраният асистент, сключват Споразумение (Приложение № 1.11, съответно Приложение № 2.9), копие от което доставчиците представят в Дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти", представляващо предпоставка за сключване на договор.
(2) (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Ползвателят на някоя от услугите "Асистенти за независим живот" управлява работното време и дейностите на своя/своите асистент/и и предлага прекратяване на договорните отношения с него/тях чрез писмено заявление до доставчика на услугата.
(3) (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Ползвателят на някоя от услугите "Асистенти за независим живот" може да ползва до 5 (пет) асистента, но не повече от един по едно и също време.


Чл. 8. (Отм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.)

Глава трета.
АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ


Чл. 8. Асистент за независим живот е лице, което:
1. е пълнолетен български гражданин;
2. не е поставено под пълно или ограничено запрещение;
3. (доп. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
4. (нова - Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г.) не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8, подава чрез Бюрото за социални услуги по местоживеенето си или по местоживеенето на кандидата за ползвател до кмета на Столична община заявление по образец (Приложение № 1.9, съответно Приложение № 2.7), в което може да посочи конкретен ползвател на услугата, с когото желае да работи и следните документи:
1. автобиография;
2. (изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) лична карта (за справка);
3. (отм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)
4. удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи;
5. (изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) декларация по образец (Приложение № 1.10, съответно Приложение № 2.8), че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ;
6. (нова - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) комисията по чл. 15 има право да изисква и допълнителни документи.
(2) (Нова - Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8, подава посочените документи след одобрение на ползвателя. Заявление (Приложение № 1.9, съответно Приложение № 2.7) се подава ежегодно. Останалите документи, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок на валидност не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва декларация по образец (Приложение № 1.6, съответно Приложение № 2.14) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 8 и чл. 9, ал. 1 асистентът е длъжен да уведоми ползвателя незабавно, а доставчика - в 10-дневен срок от настъпване на промяната.


Чл. 10. (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) (1) (Доп. - Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г.) Асистентът работи въз основа на договор (трудов или граждански), сключен с доставчика на услугата, а когато доставчик е Столична община - с кмета на Столична община или с друго оправомощено от него лице.
(2) Назначените асистенти работят с плаващо работно време, при сумарно отчитане на отработеното време.
(3) (Изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. и доп. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Възнаграждението на асистента се формира на база отработени часове за един календарен месец чрез отчет по образец - Приложение № 1.16, съответно Приложение № 2.14, които се подписват от асистента и от ползвателя на услугата. Отчетът се представя на доставчика на услугата в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния и подлежи на проверка. Възнаграждението се заплаща в срок до тридесет работни дни от предаване на отчета. При забавяне в представянето на отчета следва да бъде подадена обяснителна записка от асистента и ползвателя за причините за забавянето, като в този случай възнаграждението се заплаща в срок до последния ден на месеца, следващ подаването на обяснителната записка.
(4) (Нова - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., отм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 11. (Доп. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Асистентът за независим живот извършва дейности, съобразно потребностите на ползвателя, описани в Приложение № 1.15, съответно Приложение № 2.13 на настоящата наредба.


Чл. 12. Асистентът за независим живот може да бъде асистент на повече от един ползвател.


Чл. 13. (Отм., предишен текст на чл. 14, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) Кандидатите за асистент за независим живот се обучават индивидуално от ползвателя, в зависимост от потребностите му.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В УСЛУГИТЕ "АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 42 ПО ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 17.01.2008 Г., ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 443 ПО ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 19.07.2012 Г.)


Чл. 14. (Предишен текст на чл. 15, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Ползвателят на услугите "Асистенти за независим живот" избира услугата да му се предоставя от:
1. Столична община, или
2. доставчици на социални услуги, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане, свързани с прилагането на Наредбата по реда на ЗСП и избрани съгласно чл. 37 от ППЗСП, а когато се предоставят услуги на деца и лиценз по чл. 43б от Закона за закрила на детето.


Чл. 15. (Предишен текст на чл. 16, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) (1) (Доп. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на документите по чл. 5, чл. 6б , чл. 9 и чл. 17 и за контрол.
(2) (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) Комисията е 11-членна и се състои от общински съветници, представители на Обществения съвет за социална политика към Столична община, лекари, експерти от Столична община, включително специалист, квалифициран за работа с деца и юрист. Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.
(3) (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) Правилата за работа на комисията по ал. 1 се утвърждават със заповедта за назначаването и.


Чл. 16. (Нов - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) (1) (Изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Кандидатите за доставчици на социалните услуги "Асистенти за независим живот" трябва да отговарят на следните допълнителни условия:
1. (отм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)
2. Да имат сключен договор за счетоводно обслужване.
(2) Организациите представят:
1. Копия от съдебни решения за регистрация и пререгистрация;
2. Актуално състояние с валидност 6 месеца;
3. БУЛСТАТ;
4. Удостоверения за липса на задължения към НАП и НОИ;
5. Удостоверения от НАП и НОИ, че не са им съставяни Актове за установяване на административни нарушения и не са издавани Наказателни постановления за констатирани нарушения при прилагане на осигурителното и данъчното законодателства.

Глава пета.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ


Чл. 17. (1) (Отм., предишен текст на чл. 21, изм. и доп. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., предишен текст на чл. 17, изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Финансови средства за услугата "Асистент за независим и активен живот" се осигуряват от бюджета на Столична община с решение на Столичния общински съвет. Услугата се предоставя до изчерпване на предварително определените за това средства на лицата, получили сумарно най-много точки. Класирането става в низходящ ред, съгласно броя точки в Решението относно ползването на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.14). Класираните, но невключени като ползватели поради изчерпване на определените средства, се вписват в листа на чакащите.
(2) (Изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Финансови средства за услугата "Асистент за независимо детство" се осигуряват от бюджета на Столична община с решение на Столичния общински съвет. Услугата се предоставя до изчерпване на предварително определените за това средства на децата получили сумарно най-много точки. Класирането става в низходящ ред, съгласно броя точки в Решението относно ползването на социалната услуга "Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.12). Класираните, но невключени като ползватели поради изчерпване на определените средства, се вписват в листа на чакащите.
(3) (Нова - Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г.) Бюджетът за съответната календарна година, в която се реализира Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот", се разпределя между двете услуги пропорционално на броя на подадените до 31 октомври на предходната година заявления от кандидат-ползвателите.
(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, невключените кандидат-ползватели внасят заявление по образец за нова "Анкета за потребностите" (Приложение № 1.7, съответно Приложение № 2.5). При наличие на финансов ресурс се взема ново Решение на Комисията - Приложение № 1.14 или Приложение № 2.12 и се извършва прекласиране в съответната листа на чакащите.
(5) (Предишна ал. 4 - Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При наличие на финансов ресурс се извършва перманентен допълнителен прием за предоставяне на съответната услуга в рамките на календарната година. Допълнително включените ползватели ще са следващите лица от класираните в съответната листа на чакащите, актуална към момента.


Чл. 18. (Отм., предишен текст на чл. 22, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) Финансовите средства могат да постъпват и от целеви дарения, спонсорства и завещания, предоставени от физически или юридически лица, включително от български и чуждестранни обществени и държавни организации и фирми.


Чл. 19. (Отм., нов - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Доставчикът на социалните услуги "Асистенти за независим живот" води и съхранява документацията за всеки ползвател на услугата, осъществява разплащанията и предава ежемесечни отчети за отработеното време от асистентите на дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" към СО, по ред и в срокове, определени в договора за възлагане на услугата, подготвя тримесечни и годишни отчети за изразходваните средства по образец.


Чл. 20. (Нов - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Когато някоя от услугите "Асистенти за независим живот" се предоставя по реда на чл. 14 т. 2 от тази Наредба, организацията - доставчик е длъжна освен посочените в чл. 19 отчети, до 5-то число на всеки месец да представя в дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" на Столична община финансов отчет за изразходваните средства през предходния месец по ползватели на услугата.


Чл. 21. (Нов - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) В случаите, когато услугата се предоставя по реда на чл. 14, т. 2, дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" до 15-то число на всеки месец превежда на организацията - доставчик, финансовите средства, съгласно решението на комисията по чл. 15 за предоставен брой часове месечно и часовата ставка за заплащане на асистента.


Чл. 22. (Настоящ чл. 18 - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) (1) (Нова - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) При предоставяне на услугата по реда на чл. 14, т. 1 в рамките на утвърдения бюджет за социалната услуга, се осигурява възнаграждение за 1 /един/ служител на всеки 50 /петдесет/ потребителя в размер на средна месечна брутна работна заплата на 1 лице в дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" - експерти и специалисти, осигурителни вноски, издръжка и други ДМА.
(2) (Предишна ал. 2 на чл. 24 - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г.) В случай, че предоставянето на услугата се осъществява по реда на чл. 14, т. 2, часовата ставка за асистента се увеличава с 2%, с които организацията-доставчик покрива своите разходи.
(3) (Предишна ал. 3 на чл. 24 - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) Заплащането на всеки асистент се формира на база представените отчетни таблици за извършени дейности и се извършва от доставчика на социалната услуга.
(4) (Предишна ал. 4 на чл. 24 - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., доп. - Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010 г., изм. - Решение № 616 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Часовата ставка за извършена работа от асистента се равнява на 3,50 лв.

Глава шеста.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 23. (Отм., предишен текст на чл. 25, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г.) (1) (Изм. - Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г.) Цялостен контрол по предоставяне на услугата се осъществява от Комисията по чл. 15.
(1) (Доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Експертите имат право във всеки един момент да извършват проверка на кандидата, ползвателя и/или на посочените от него асистент/и.
(2) (Изм. - Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Текущ контрол по предоставяне на социалните услуги се осъществява от служители на Бюрата за социални услуги. За резултатите от проверката се изготвя констативен протокол, който се подписва от служителите. Копие от протокола се предоставя на ползвателя на услугата срещу подпис.
(3) (Изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.) Когато се установи, че кандидат, ползвател на някоя от услугите "Асистенти за независим живот" и/или негов законен представител е декларирал неверни данни, съставил или използвал документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, или не е подал документ при промяна на обстоятелствата, същият губи правото си да ползва услугите за срок от две години.
(4) (Нова - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Когато се установи, че кандидат, ползвател на някоя от услугите "Асистенти за независим живот" и/или негов законен представител е декларирал неверни обстоятелства или е установено едновременно ползване на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот"/"Асистент за независимо детство" и на лична помощ по реда на Закона за личната помощ или на дейности, финансирани за задоволяване на същите потребности от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, същият губи правото си да ползва услугите за срок от две години.
(4) (Нова - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) 1. ако асистентът е нает по граждански договор, доставчикът не заплаща възнаграждение или част от него, ако разполага с доказателство, че асистентът не е извършил всички или някои отчетени дейности. Ако възнаграждение вече е изплатено и при последваща проверка се установи, че асистентът не е извършил някои отчетени дейности, той възстановява в касата на дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" стойността на неправомерно отчетените часове със законната лихва или тази стойност се прихваща от следващите му възнаграждения.
2. ако асистентът е нает по трудов договор, той носи отговорност по Кодекса на труда, ако работодателят разполага с доказателство, че същият не е извършил всички или някои отчетени дейности.
(5) (Предишна ал. 4 - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Комисията по чл. 15, ал. 1 ежегодно отчита дейността си пред Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичния общински съвет.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. и доп. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) По смисъла на тази Наредба:
1. Активното социално включване е процес, който дава възможност и ресурси на лица, изложени на риск от социално изключване, за пълноценно участие в икономическия, образователния, социалния и културния живот. То подпомага лицата да имат по-голямо участие във вземането на решения, които засягат техния живот.
2. Ползвател на някоя от услугите "Асистенти за независим живот" е човек с трайни увреждания и затруднения в ежедневното обслужване, социалната активност и други дейности, които не може да извърши сам и ползва услугата за активно социално включване.
3. Асистент за независим живот е физическо лице, избрано от човек с трайни увреждания и наето по настоящата наредба, за да го подпомага при компенсиране на дефицита в ежедневното обслужване, социалната активност и другите дейности, необходими за активното му социално включване.
4. Ежедневното обслужване на ползвателя включва неговата двигателна активност, степента на самообслужване (хранене, прием на течности и приготвяне на храна; поддържане на личната хигиена; поддържане на хигиената в жилищните помещения; прием на лекарства, лечебни манипулации, посещения при лекар, настаняване в болница), използваните помощни технически средства, комуникация (виждане, чуване, говорене).
5. Социалната активност на ползвателя включва:
а) извършване на дейност по трудов, граждански договор или служебно правоотношение;
б) учебната дейност за придобиване на степен на образование (основно, средно, висше) или професионална квалификация в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение и посещаване на детско заведение;
в) други дейности за активно социално включване, насочени към пълноценно участие на ползвателя в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние.
6. Анкета за потребностите - дейност, която се извършва от двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с участието на кандидат - ползвателя и/или законния му представител с цел определяне на неговото състояние и потребности.
7. Доказана необходимост по смисъла на чл. 2, т. 3 представлява необходимост от извършване на дейност за подобряване на социалната активност на потребителите, съгласно приложенията към Наредбата, удостоверена с документ или декларация в свободен текст.
8. (Изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 20.07.2017 г.) Решението на органа за медицинска експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите и за периода на получаването на услугата. В случай на изтичане на срока му, услугата се спира от Комисията по чл. 15 до представяне на ново решение от ползвателя и се възобновява, ако лицето продължава да отговаря на условията по настоящата наредба. При представяне на ново ЕР на TEЛK/HEЛK от ползвателя, услугата се възобновява от датата на спирането и в случаите, когато забавянето на медицинската експертиза не е по вина на лицето и ако то продължава да отговаря на условията по чл. 4 респективно чл. 6а от НПСУАНЖ. В случай, че услугата е спряна и в представеното ново ЕР на ТЕЛК/НЕЛК е посочено, че забавянето на медицинската експертиза е по вина на лицето или това обстоятелство не е упоменато или е посочен изрично друг срок, от който влиза в сила новото ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, услугата се възобновява от датата на представеното ново влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ако ползвателят продължава да отговаря на условията по чл. 4 респективно чл. 6а от НПСУАНЖ. В последния случай, за периода от спирането до възобновяването на социалната услуга не се предоставя асистентска помощ и Столична община/доставчикът на услугата не заплаща възнаграждение.
9. (нова - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Конкретният брой точки и часове в категориите с посочен лимит в Приложения № 1.14, № 1.15, № 2.12 и № 2.13 се определя от комисията въз основа на фактите и обстоятелствата по всеки индивидуален случай, както и съобразно приетата от нея методика.
10. (нова - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 20.07.2017 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) Месечните помощи по Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ и тези предоставяни по Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и Правилника за прилагането на ЗСП /ППЗСП/, добавката за чужда помощ, предоставяна по реда на чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, както и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и Правилника за прилагането му не следва да се приемат като сходни социални услуги съгласно чл. 2, ал. 2, чл. 4, т. 3, чл. 6а, т. 3 от НПСУАНЖ. Сходни социални услуги по смисъла на НПСУАНЖ, са дейности, финансирани по Закона за личната помощ, от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности на ползвателя и/или социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, за които кандидатите за ползватели на услугите "Асистенти за независим живот" имат сключен договор.
11. (нова - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При извършване едновременно на трудова дейност и учебна дейност се определят точки за класиране и часове само за едната дейност по писмено заявено в Приложение № 1.7 желание на кандидата или ползвателя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Нов - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., отм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 20.07.2017 г.)


§ 2. (Нов - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) Ежегодно Столична община организира независим външен мониторинг по прилагане на настоящата наредба.


§ 3. (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., предишен § 1 - изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и действа до приемането на нова от Столичния общински съвет.


§ 4. (Предишен § 2, изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) Изменение и допълнение на наредбата се извършва с решение на СОС.


§ 5. (Изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., предишен § 3 - изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) Изпълнението и контролът по прилагането на тази наредба се възлага на кмета на Столична община.


§ 6. (Отм., предишен текст на § 5, изм. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., предишен § 4, изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) За всички неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство.


§ 7. (Нов - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.) Разпоредбите на тази наредба, приети с Решение № 675 по Протокол № 23 от 2016 г. влизат в сила от деня на приемането им и се прилагат и за заварените случаи на кандидати за ползване на социалните услуги "Асистенти за независим живот" през 2017 г. Кандидатите се оценяват и класират по новите критерии въз основа на подадения в периода 01.09.2016 - 31.10.2016 г. комплект документи, към който допълнително се прилагат изискуемите по новите разпоредби липсващи документи.


РЕШЕНИЕ № 439 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 20.07.2017 Г.


РЕШЕНИЕ № 520 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 25.07.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"


Приложение № 1

(Ново - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 1а

(Ново - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 2

(Ново - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 2а

(Ново - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 3

(Ново - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 4

(Ново - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 5

(Ново - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 6

(Ново - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 6a

(Ново - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 7

(Ново - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 8

(Ново - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 9

(Ново - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 11

(Ново - Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., отм. - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.)


Приложение № 1.1

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

.................................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

..........................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

ЕГН .............................,

постоянен адрес: гр. ................................................................, ж.к. .........................................,

ул. ........................................................................, бл. ............., вх. ..................., ап. ..................,

настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния адрес):

гр. .................................................................., ж.к. .......................................................................,

ул. ........................................, бл. ............., вх. ..................., ап. .................., тел.: .......................

..........................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

адрес за кореспонденция:

гр. .................................................................., ж.к. .......................................................................,

ул. ........................................, бл. ............., вх. ..................., ап. .................., тел.: .......................

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

На основание чл. 5 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" заявявам, че желая да ползвам социалната услуга "Асистент за независим и активен живот".

 

Заявявам, че желая да ползвам услугата чрез:

1. Столична община                      0

2. друг регистриран доставчик на социални услуги 0 - ...........................................................

Прилагам следните документи:

1. Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК - копие и оригинал за справка.

2. Лична карта на кандидата за ползвател - оригинал (за справка).

3. Декларация по образец (Приложение № 1.2) от кандидата и/или законния му представител, че ползва или не ползва лична помощ по реда на Закона за личната помощ, дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности и/или сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник.

4. Декларация по образец (Приложение № 1.3) от кандидата и/или законния му представител, че полага грижи за непълнолетното си дете или приемно дете.

5. Заявление по образец (Приложение № 1.5) от кандидата и/или законния му представител за избор на асистент/и.

6. Документи за участие на кандидата в други дейности за активно социално включване, насочени към пълноценно участие в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние.

7. Декларация по образец (Приложение № 1.6) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.

 

Дата: .......................................

                                                                                                  Подпис: .....................................

 


Приложение № 1.2

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

.................................................................................

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

 

.................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

 

.................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 2, ал. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот", декларирам, че:

- ...................................... лична помощ по реда на Закона за личната помощ, дейности,

    /ползвам/не ползвам/

финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности и/или сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник

 

....................................................................................................................................................................

/наименование на сходната услуга и дейността или програмата/

 

със срок от .................................... до ..............................................

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 

 Приложение № 1.3

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

.................................................................................

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

 

.................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

 

.................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 5, ал. 2, т. 7 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот", декларирам, че полагам грижи за:

1. непълнолетното ми дете ......................................................................................................................

2. приемното ми дете ...............................................................................................................................

Прилагам: ..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 1.4

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

 Приложение № 1.5

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

.................................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

.................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

.................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

Заявявам, че желая да ползвам следните асистенти по Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот":

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................

5. ............................................................................................................................................................

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................Приложение № 1.6

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

 

.................................................................................................................................................................

(трите имена кандидата)

 

.................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

На основание чл. 5, ал. 4/чл. 9, ал. 2 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

 

ДЕКЛАРИРАМ

 

Че не е налице промяна в последно подадените от мен документи и декларираните от мен обстоятелства, свързани със социалната услуга "Асистент за независим и активен живот".

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 

 Приложение № 1.7

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. и доп. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

  

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

___________________________________________________________________________________

София 1000,бул."Кн. Мария Луиза № 88, ет. 5, телефонен номератор 8035900, 

факс 8035935,dsd.sofia.bg

 

БСУ " .........................." РАЙОН ".................................."

 

АНКЕТА ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ"

 

На ................................................................................................................................................................

ЕГН: ...............................

Законен представител/попечител/настойник -

.....................................................................................................................................................................

 

І. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ /ОПИСАНИЕ НА ЕР НА ТЕЛК, НЕЛК/:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ІІ. СЕМЕЙНА СРЕДА

Живее:

0 сам/а                                             0 с пълнолетен син/дъщеря  

0 със съпруг/а                                 0 сам/а с непълнолетното си дете или приемно дете

0 със съпруг/а без увреждания и непълнолетното си или приемно дете

0 със съпруг/а с увреждания и непълнолетното си или приемно дете

0 с родственици

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ІІІ. ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

1. Двигателна активност:

0 Може да се движи сам/а

0 Частично може да се движи сам/а

0 Не може да се движи сам/а

2. Степен на самообслужване:

· Хранене, прием на течности

0 Може да се храни и приема течности сам/а 

0 Изпитва затруднения да се храни и приема течности сам/а 

0 Не може да се храни сам/а

· Приготвяне на храна

0 Може да приготвя храна сам/а 

0 Частично може да приготвя храна сам/а

0 Не може да приготвя храна сам/а

· Снабдяване с необходимите стоки

0 Може да се снабдява с необходимите стоки сам/а 

0 Частично може да се снабдява с необходимите стоки сам/а  

0 Не може да се да се снабдява с необходимите стоки сам/а 

· Поддържане на личната хигиена

0 Може да поддържа личната си хигиена сам/а 

0 Частично може да поддържа личната си хигиена сам/а 

0 Не може да поддържам личната си хигиена сам/а 

· Поддържане на хигиената в жилищните помещения

0 Може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а  

0 Частично може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а 

0 Не може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а 

· Прием на лекарства, лечебни манипулации

0 Може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а 

0 Изпитва затруднения да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а 

0 Не може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

· Посещения при лекар, настаняване в болница

0 Може да посещава лекар, болница сам/а  

0 Изпитва затруднения да посещава лекар, болница сам/а 

0 Не може да посещава лекар, болница сам/а 

3. Помощни технически средства:

0 не ползва                              0 ползва

Какви: ...........................................................................................................................................................

Становище на лицето ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ІV. СЕНЗИТИВНО СЪСТОЯНИЕ

1. Комуникация:

· Виждане

0 Вижда  

0 Частично вижда  

0 не вижда /100% слепота съгласно ТЕЛК/

· Чуване

0 Чува 

0 Има намален слух  

0 не чува /100% глухота съгласно ТЕЛК/

· Говорене

0 Говори 

0 Изпитва затруднения да говори  

0 Не говори

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

V. СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ:

1. Трудова дейност:

0 Работи:  

Къде: .............................................................................................................................................

     0 Има сключен:

          0 Трудов договор (служебно правоотношение) - .................часа/ месечно;

          0 Граждански договор - .................часа/ месечно;

0 Не работи.

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. Учебна дейност:

0 Посещава учебно заведение или организация за професионална квалификация: 

     0 Редовна или вечерна форма на обучение;

     0 Задочна форма на обучение;

     0 Индивидуална форма на обучение извън дома;

     0 Индивидуална форма на обучение в дома;

     0 Дистанционна форма на обучение.

0 Не посещава учебно заведение или организация за професионална квалификация.

3. При извършване едновременно на трудова дейност и учебна дейност се определят точки за класиране и часове само за едната дейност по писмено заявено в Приложения № 1.7 желание на кандидата или ползвателя. Желая да бъда оценен/а от комисията за:

0 Трудова дейност                0 Учебна дейност

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

3. При извършване едновременно на трудова дейност и учебна дейност се определят точки за класиране и часове само за едната дейност по писмено заявено в Приложение № 1.7 желание на кандидата или ползвателя.

Желая да бъда оценен/а от комисията за:

0 Трудова дейност                               0 Учебна дейност 

VІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ:

0 Други дейности, насочени към пълноценно участие на ползвателя в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Удостоверено с ..........................................................................................................................................

/представен документ/

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Становище на лицето: ............................................................................................................................

Съгласен съм / Не съм съгласен с Анкетата

......................................................................................................................................................................

Желая / Не желая нова Анкета

 

 

Дата: .............................

 

Кандидат/законен представител .............................................................................................................

/име и подпис/

Служител от БСУ 1: .........................................................................................................................  

/име и подпис/

Служител от БСУ 2: .........................................................................................................................

/име и подпис/

Забележки на служителите от БСУ /попълва се след приключване на анкетата/:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Служител от БСУ 1: .........................................................................................................................  

/име и подпис/

Служител от БСУ 2: .........................................................................................................................

/име и подпис/

 Приложение № 1.8

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

....................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на кандидат/ползвател на услугата)

ЕГН ......................,

....................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 5, ал. 5/чл. 17, ал. 3 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" заявявам, че е налице промяна в обстоятелствата, свързани със социалната услуга "Асистенти за независим и активен живот", поради което желая да бъде извършена нова "Анкета на потребностите".

 

Прилагам следните документи:

1. ..................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 1.9

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

....................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)

ЕГН ......................, лична карта №: ........................., изд. на: ........................., от .............................

постоянен адрес: гр. .................................................................., ж.к. ...............................................,

ул. ........................................................................, бл. ....................., вх. ..................., ап. ..................,

настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния адрес):

гр. ........................................................................., ж.к. .......................................................................,

ул. ........................................, бл. ............., вх. ..................., ап. .................., тел.: ..............................

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 9 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" заявявам, че желая да бъда асистент. Предпочитанията ми са да работя със следните ползватели на услугата:

1. ..................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

 

Прилагам следните документи:

1. Автобиография.

2. Лична карта (за справка).

3. Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи.

4. Декларация по образец (Приложение № 1.10) че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

5. Декларация по образец (Приложение № 1.6) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.

   

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 1.10

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

....................................................................

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот", декларирам, че не съм лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 1.11

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

СПОРАЗУМЕНИЕ

 

Днес ....................................20... г., в гр. София между:

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на ползвателя на услугата)

ЕГН ......................,

постоянен адрес: гр. ..........................................................................., ж.к. .........................................,

ул. ..................................................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. ..................

....................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител )

ЕГН ......................,

постоянен адрес: гр. ..........................................................................., ж.к. .........................................,

ул. ..................................................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. ..................

наричан за краткост Възложител

и

....................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент по услугата)

ЕГН ......................,

постоянен адрес: гр. ..........................................................................., ж.к. .........................................,

ул. ..................................................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. ..................

наричан за краткост Изпълнител

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни следните услуги, описани в Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" на Възложителя, в качеството на Асистент за независим живот:

Чл. 2. Изпълнителят е длъжен да бъде точен и да спазва договорените часове.

Чл. 3. В случай на възникнало препятствие /болест, неотложен ангажимент и др./ за изпълнение на задълженията си по настоящото споразумение, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя своевременно, с оглед последния да има възможност да потърси услугите на друг асистент.

Чл. 4. Възложителят е длъжен да бъде точен и да спазва договорените часове.

Чл. 5. Настоящото споразумение се сключва за срок от ..................... месец/а.

Чл. 6. Настоящото споразумение може да бъде прекратено на следните основания:

т. 1. по взаимно съгласие между страните;

т. 2. едностранно, от Възложителя - ...................... предизвестие;

т. 3. едностранно, от Изпълнителя - ...................... предизвестие.

Чл. 7. В случай, че възникне нужда от допълнителни услуги, Изпълнителят има възможност и е съгласен да ги поеме, страните се договарят допълнително в нарочен Анекс, неразделна част от настоящото споразумение.

Чл. 8. Всички спорове възникнали във връзка с породените от това споразумение отношения се уреждат между страните съобразно с действащото българско законодателство.

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

 

Възложител: ......................                                                             Изпълнител: ......................

 Приложение № 1.12

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

ИЗМЕРИТЕЛ НА БРОЯ ТОЧКИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ"

КАТЕГОРИЯ

 

 

БРОЙ ТОЧКИ

СЕМЕЙНА СРЕДА

Живее:

сам/а

5 т.

със съпруг/а

0 т.

с пълнолетен син/дъщеря

0 т.

с родственици

0 т.

сам/а с непълнолетното си дете или приемно дете

10 т.

със съпруг/а без увреждане и непълнолетното си или приемно дете

2 т.

със съпруг/а с увреждане и непълнолетното си или приемно дете

5 т.

ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Двигателна активност:

може да се движи сам/а

0 т.

частично може да се движи сам/а

2 т.

не може да се движи сам/а

3 т.

Хранене, прием на
течности

може да се храни и приема течности сам/а

0 т.

изпитва затруднения да се храни и приема течности сам/а

2 т.

не може да се храни сам/а

3 т.

Приготвяне на храна

може да приготвя храна сам/а

0 т.

частично може да приготвя храна сам/а

2 т.

не може да приготвя храна сам/а

3 т.

Снабдяване с
необходимите стоки

може да се снабдява с необходимите стоки сам/а

0 т.

частично може да се снабдява с необходимите стоки сам/а

2 т.

не може да се да се снабдява с необходимите стоки сам/а

3 т.

Поддържане на
личната хигиена

може да поддържа личната си хигиена сам/а

0 т.

частично може да поддържа личната си хигиена сам/а

2 т.

не може да поддържам личната си хигиена сам/а

3 т.

Поддържане на
хигиената в
жилищните
помещения

може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а

0 т.

частично може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а

2 т.

не може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а

3 т.

Прием на лекарства,
лечебни манипулации

може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

0 т.

изпитва затруднения да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

2 т.

не може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

3 т.

Посещения при лекар, настаняване в болница

може да посещава лекар, болница сам/а

0 т.

изпитва затруднения да посещава лекар,
болница сам/а

2 т.

не може да посещава лекар, болница сам/а

3 т.

Помощни технически средства:

не ползва

0 т.

ползва

5 т.

СЕНЗИТИВНО СЪСТОЯНИЕ

Виждане

вижда

0 т.

частично вижда

2 т.

не вижда /100% слепота съгласно ТЕЛК/

3 т.

Чуване

чува

0 т.

има намален слух

2 т.

не чува /100% глухота съгласно ТЕЛК/

3 т.

Говорене

говори

0 т.

изпитва затрудения да говори

2 т.

не говори

3 т.

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ - ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Има сключен

трудов договор (служебно правоотношение) - ............ часа/месечно;
граждански договор - ............. часа/месечно;

15 до 30 т.

 5 до 10 т.

Не работи

0 т.

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ - УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Посещава учебно заведение или организация за професионална квалификация

- редовна или вечерна форма на обучение;

- задочна форма на обучение;

- индивидуална форма на обучение извън дома;

- индивидуална форма на обучение в дома;

- дистанционна форма на обучение.

до 30 т.

 

до 20 т.

до 30 т.

 

до 10 т.

 

до 10 т.

Не посещава учебно заведение или организация за професионална квалификация

0 т.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Други дейности за активно социално включване, насочени към пълноценно участие на ползвателя в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние

 

до 20 т.

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

 

 

 Приложение № 1.13

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., отм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.)Приложение № 1.14

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

"АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ"

 

Комисията за разглеждане на подадените документи за ползване на социалните услуги

"Асистенти за независим живот", назначена със Заповед № ......................./........................ г. на кмета на Столична община:

 

1. На основание ............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Реши: ...........................................

               /разрешава/отказва/

на ....................................................................................................................................................

                                          /имена/                                                   /ЕГН/

ползването на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот",

тъй като същият/ата .......................................................................... на условията, посочени в

                                                   /отговаря/не отговаря/

чл. ........................... от НПСУАНЖ ............................................................................................

2. На основание чл. ........................................................................................... от НПСУАНЖ,

"Анкета на потребностите" от ..................................... г., наличните документи и в съответствие с "Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.12 към НПСУАНЖ).

Реши: определя на горепосоченото лице следния брой точки за класиране за ползване на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот":

КАТЕГОРИЯ

 

 

БРОЙ ТОЧКИ

СЕМЕЙНА СРЕДА

Живее:

сам/а

 

със съпруг/а

 

с пълнолетен син/дъщеря

 

с родственици

 

сам/а с непълнолетното си дете или приемно дете

 

със съпруг/а без увреждане и непълнолетното си или приемно дете

 

със съпруг/а с увреждане и непълнолетното си или приемно дете

 

ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Двигателна активност:

може да се движи сам/а  

 

частично може да се движи сам/а

 

не може да се движи сам/а

 

Хранене, прием на
течности

 

може да се храни и приема течности сам/а

 

изпитва затруднения да се храни и приема течности сам/а 

 

не може да се храни сам/а

 

Приготвяне на храна

 

може да приготвя храна сам/а

 

частично може да приготвя храна сам/а 

 

не може да приготвя храна сам/а

 

Снабдяване с
необходимите стоки

може да се снабдява с необходимите стоки сам/а  

 

частично може да се снабдява с необходимите стоки сам/а

 

не може да се да се снабдява с необходимите стоки сам/а  

 

Поддържане на
личната хигиена

може да поддържа личната си хигиена сам/а  

 

частично може да поддържа личната си хигиена сам/а  

 

не може да поддържам личната си хигиена сам/а  

 

Поддържане на
хигиената в
жилищните
помещения

може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а  

 

частично може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а  

 

не може да поддържа хигиената в жилищните си помещения сам/а

 

Прием на лекарства,
лечебни манипулации

 

може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а 

 

изпитва затруднения да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

 

не може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

 

Посещения при лекар, настаняване в болница

 

може да посещава лекар, болница

сам/а  

 

изпитва затруднения да посещава
лекар, болница сам/а

 

не може да посещава лекар, болница сам/а

 

Помощни технически средства:

не ползва

 

ползва

 

СЕНЗИТИВНО СЪСТОЯНИЕ

Виждане

 

вижда  

 

  частично вижда 

 

  не вижда /100% слепота съгласно ТЕЛК/

 

Чуване

 

чува

 

има намален слух 

 

не чува /100% глухота съгласно ТЕЛК/

 

Говорене

 

говори

 

изпитва затруднения да говори

 

не говори

 

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ - ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Има сключен

трудов договор (служебно правоотношение) - ............ часа/месечно;
граждански договор - ............. часа/месечно;

 

Не работи

 

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ - УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Посещава учебно заведение или организация за професионална квалификация

- редовна или вечерна форма на обучение;

- задочна форма на обучение;

- индивидуална форма на обучение извън дома;

- индивидуална форма на обучение в дома;

- дистанционна форма на обучение.

 

Не посещава учебно заведение или организация за професионална квалификация

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Други дейности за активно социално включване, насочени към пълноценно участие на ползвателя в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние

 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

 

 

 

3. Въз основа на Класиране на кандидатите, извършено на ...................................................,

горепосоченото лице:

- НЕ СЕ ВКЛЮЧВА  в социалната услуга

- СЕ ВКЛЮЧВА в социалната услуга, считано от .................................................................. с определените часове месечно в Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" - Приложение № 1.15 към НПСУАНЖ

 

Мотиви: .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

Решението може да бъде обжалвано чрез Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ пред кмета на Столична община в 14-дневен срок от получаването му.

 

Председател на комисията ..........................................................................................................

                                                                               /име, подпис/

Дата:  .........................

 


Приложение № 1.15

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

"АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ"

 

Вземайки предвид "Анкета за потребностите" - Приложение № 1.7 към НПСУАНЖ от .................................... г. и наличните документи, Комисията за разглеждане на подадените документи за ползване на социалните услуги "Асистенти за независим живот", назначена със Заповед № .................../.................. г. на кмета на Столична община на основание ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

РЕШИ:

 

определя на ...................................................................................................................................

следния брой часове месечно:

ЕЖЕДНЕВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

БРОЙ ЧАСОВЕ

1. Помощ при хранене, прием на течности

 

 

Може да се храни и приема течности сам/а

 0 часа

 

Частично може да се храни и приема течности сам/а

 до 20 часа

 

Не може да се храни и приема течности сам/а

 до 25 часа

 

2. Помощ при приготвяне на храна

 

 

Може да приготвя храна сам/а

0 часа

 

Частично може да приготвя храна сам/а

 до 15 часа

 

Не може да приготвя храна сам/а

 до 20 часа

 

3. Помощ при пазаруване - снабдяване с необходимите стоки

 

 

Може да се снабдява с необходимите стоки сам/а

 0 часа

 

Частично може да се снабдява с необходимите стоки сам/а

до 15 часа

 

Не може да се снабдява с необходимите стоки сам/а

до 20 часа

 

4. Помощ при поддържане на личната хигиена

 

 

Може да поддържа личната хигиена сам/а

 0 часа

 

Частично може да поддържа личната хигиена сам/а

 до 20 часа

 

Не може да поддържа личната хигиена сам/а

 до 40 часа

 

5. Помощ при поддържане на хигиената в обитаваните жилищни помещения

 

 

Може да поддържа хигиената в жилищните помещения сам/а

 0 часа

 

Частично може да поддържа хигиената в жилищните помещения сам/а

 до 7 часа

 

Не може да поддържа хигиената в жилищните помещения сам/а

 до 10 часа

 

6. Помощ при прием на лекарства, лечебни манипулации

 

 

Може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

 0 часа

 

Частично може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

до 5 часа

 

Не може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а  

до 7 часа

 

7. Помощ за посещения при лекар, настаняване в болница

 

 

Може да посещава лекар, болница сам/а

 0 часа

 

Частично може да посещава лекар, болница сам/а

 до 15 часа

 

Не може да посещава лекар, болница сам/а

 до 20 часа

 

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕБРОЙ ЧАСОВЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

1. Придружаване до работното място и обратно и съдействие при упражняване на трудовата дейност

до 50 часа

 

2. Придружаване до учебното заведение/организацията за професионална квалификация и обратно и съдействие в учебния процес:

 

 

- редовна и вечерна форма на обучение

 до 50 часа

 

- задочна форма на обучение

 до 30 часа

 

- индивидуална форма на обучение извън дома

 до 50 часа

 

- индивидуална форма на обучение в дома

до 20 часа

 

- дистанционна форма на обучение

 до 20 часа

 

3.Други дейности за активно социално включване

до 40 часа

 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:

 

 

 

Мотиви: ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Решението може да бъде обжалвано чрез Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ пред кмета на Столична община в 14-дневен срок от получаването му.

 

Председател на комисията ...............................................................................................................

                                                                                   /име, подпис/

Дата: .........................

 


Приложение № 1.16

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Отчет за извършените дейности от асистент по социалната услуга

"Асистент за независим и активен живот"

 

от .................................................................................................................................................................

асистент за независим живот на ..............................................................................................................

месец ............................. година ..........................

 

Дата

Време от денонощието на изработените часове.

Общ брой часове

Общ брой часове

Подпис на асистента

Подпис на ползвателя

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Общ брой часове ___________________               Сума за изплащане _____________________

 Приложение № 2.1

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

....................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

ЕГН ......................,

постоянен адрес: гр. ........................................................................, ж.к. .........................................,

ул. ................................................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. ..................

настоящ адрес: (в случай, че е различен от постоянния адрес)

гр. .........................................................................., ж.к. .........................................,

ул. ................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. .................., тел.: .......................

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

адрес за кореспонденция:

гр. ........................................................................................................., ж.к. .........................................,

ул. ................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. .................., тел.: .......................

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 6б от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" заявявам, че желая да ползвам социалната услуга "Асистент за независимо детство".

Заявявам, че желая да ползвам услугата чрез:

1. Столична община                        0

2. друг регистриран доставчик на социални услуги       0 - ...........................................................

Прилагам следните документи:

1. Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК - копие и оригинал за справка.

2. Лична карта на кандидата за ползвател (за децата до 14 години акт за раждане) - за справка.

3. Декларация по образец (Приложение № 2.2) от кандидата и/или законния му представител, че ползва или не ползва лична помощ по реда на Закона за личната помощ, дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности и/или сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник.

4. Ако кандидатът за социалната услуга учи или посещава детско заведение - уверение в което е отразено, че лицето е записано за настоящата година или служебна бележка от учебното, детското заведение или организацията за професионална квалификация, както и документ за платена такса за обучението.

5. Заявление по образец (Приложение № 2.3) от кандидата и/или законния му представител за избор на асистент/и.

6. Документи за участие на кандидата в други дейности за активно социално включване, насочени към пълноценно участие в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване здравословното му състояние.

7. Декларация по образец (Приложение № 2.4) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.

 

 Дата: .......................................                                                Подпис: .....................................

 Приложение № 2.2

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

До

....................................................................

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

....................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 2, ал. 2 и чл. 6б, ал. 2, т. 3 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот", декларирам, че:

- ....................................... лична помощ по реда на Закона за личната помощ, дейности,

    /ползвам/не ползвам/

финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на същите потребности и/или сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник

 

....................................................................................................................................................................

/наименование на сходната услуга и дейността или програмата/

 

със срок от .................................... до ..............................................

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 2.3

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

....................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

....................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

Заявявам, че желая да ползвам следните асистенти по Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот":

1. .................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................................................

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 2.4

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на кандидата)

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 6б, ал. 4/чл. 9, ал. 2 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

 

ДЕКЛАРИРАМ

 

Че не е налице промяна в последно подадените от мен документи или декларираните от мен обстоятелства, свързани със социалната услуга "Асистент за независимо детство".

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 2.5

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

___________________________________________________________________________________

София 1000,бул."Кн. Мария Луиза № 88, ет. 5, телефонен номератор 8035900, 

факс 8035935,dsd.sofia.bg

 

БСУ " .........................." РАЙОН ".................................."

 

АНКЕТА ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

"АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСТВО"

 

На .................................................................................................................................................................

ЕГН ...............................

Законен представител/попечител/настойник

.......................................................................................................................................................................

 

 

І. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ /ОПИСАНИЕ НА ЕР НА ТЕЛК, НЕЛК/:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ІІ. СЕМЕЙНА СРЕДА

Живее:

0 с един родител/приемен родител/настойник/попечител

0 с двама родители/приемни родители/настойници/попечители

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ІІІ. ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

1. Двигателна активност:

0 Може да се движи сам/а

0 Частично може да се движи сам/а

0 Не може да се движи сам/а

2. Степен на самообслужване:

· Хранене, прием на течности

0 Може да се храни и приема течности сам/а 

0 Изпитва затруднения да се храни и приема течности сам/а 

0 Не може да се храни сам/а

· Поддържане на личната хигиена

0 Може да поддържа личната си хигиена сам/а 

0 Частично може да поддържа личната си хигиена сам/а 

0 Не може да поддържам личната си хигиена сам/а 

· Прием на лекарства, лечебни манипулации

0 Може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а 

0 Изпитва затруднения да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а 

0 Не може да приема лекарства или извършва лечебни манипулации сам/а

· Посещения при лекар, настаняване в болница

0 Посещава лекар, болница без затруднения

0 Посещава лекар, болница със затруднения

0 Посещава лекар, болница със сериозни затруднения

3. Помощни технически средства:

0 не ползва                             0 ползва

Какви: ...........................................................................................................................................................

Становище на лицето ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ІV. СЕНЗИТИВНО СЪСТОЯНИЕ

1. Комуникация:

· Виждане

0 Вижда  

0 Частично вижда  

0 не вижда /100% слепота съгласно ТЕЛК/

· Чуване

0 Чува 

0 Има намален слух  

0 не чува /100% глухота съгласно ТЕЛК/

· Говорене

0 Говори 

0 Изпитва затруднения да говори  

0 Не говори

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

V. СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ:

1. Учебна дейност:

0 Посещава детско заведение, учебно заведение или организация за професионална квалификация: 

     0 Редовна или вечерна форма на обучение;

     0 Задочна форма на обучение;

     0 Индивидуална форма на обучение извън дома;

     0 Индивидуална форма на обучение в дома;

     0 Дистанционна форма на обучение.

0 Не посещава детско заведение, учебно заведение или организация за професионална квалификация.

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

VІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ:

0 Други дейности, насочени към пълноценно участие на ползвателя в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Удостоверено с ..........................................................................................................................................

/представен документ/

Становище на лицето ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Становище на лицето: ............................................................................................................................

Съгласен съм /Не съм съгласен с Анкетата

......................................................................................................................................................................

Желая /Не желая нова Анкета

Дата: .............................

 

Кандидат/законен представител ..............................................................................................................  

/име и подпис/

Служител от БСУ 1: ..................................................................................................................................  

/име и подпис/

Служител от БСУ 2: ..................................................................................................................................

/име и подпис/

 

Забележки на служителите от БСУ /попълва се след приключване на анкетата/:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Служител от БСУ 1: .................................................................................................................................  

/име и подпис/

Служител от БСУ 2: .................................................................................................................................  

/име и подпис/

 
Приложение № 2.6

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

До

...............................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на кандидат/ползвател на услугата)

ЕГН ......................   

....................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

 

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 6б, ал. 5/чл. 17, ал. 3 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" заявявам, че е налице промяна в обстоятелствата, свързани със социалната услуга "Асистент за независимо детство", поради което желая да бъде извършена нова "Анкета на потребностите".

 

Прилагам следните документи:

 

1. ................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 Дата: .......................................                                                Подпис: .....................................

 Приложение № 2.7

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

....................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)

ЕГН ......................,

постоянен адрес: гр. .........................................................................., ж.к. .........................................,

ул. ..................................................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. ..................

настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния адрес):

гр. ................................................, ж.к. ........................................., ул. ..................................................,

бл. ............., вх. ..................., ап. .................., тел. .......................................

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 9 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" заявявам, че желая да бъда асистент. Предпочитанията ми са да работя със следните ползватели на услугата:

1. ..................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

 

Прилагам следните документи:

1. Автобиография.

2. Лична карта (за справка).

3. Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи.

4. Декларация по образец (Приложение № 2.8) че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

5. Декларация по образец (Приложение № 2.4) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 2.8

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

ДО

....................................................................

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)

 

Уважаеми г-н/ г-жо ...........................................,

 

На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот", декларирам, че не съм лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

 

Дата : ......................                                                 Подпис: .............................

 Приложение № 2.9

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 520 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г., в сила от 01.09.2019 г.)

СПОРАЗУМЕНИЕ

 

Днес ....................................20... г., в гр. София между:

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на ползвателя на услугата)

ЕГН ......................,

постоянен адрес: гр. ..........................................................................., ж.к. .........................................,

ул. .................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. ..................

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на законния представител)

ЕГН ......................,

постоянен адрес: гр. ..........................................................................., ж.к. .........................................,

ул. .................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. .................., тел. ........................

наричан за краткост Възложител

и

 

....................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент по услугата)

ЕГН ......................,

постоянен адрес: гр. ..........................................................................., ж.к. .........................................,

ул. .................................................., бл. ............., вх. ..................., ап. .................., тел. ........................

наричан за краткост Изпълнител

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни следните услуги, описани в "Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независимо детство" на Възложителя, в качеството на Асистент за независим живот:

1.1. ............................................................................................................................................................

1.2. ............................................................................................................................................................

1.3. ............................................................................................................................................................

1.4. ............................................................................................................................................................

1.5. ............................................................................................................................................................

Чл. 2. Изпълнителят е длъжен да бъде точен и да спазва договорените часове.

Чл. 3. В случай на възникнало препятствие /болест, неотложен ангажимент и др./ за изпълнение на задълженията си по настоящото споразумение, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя своевременно, с оглед последния да има възможност да потърси услугите на друг асистент.

Чл. 4. Възложителят е длъжен да бъде точен и да спазва договорените часове.

Чл. 5. Настоящото споразумение се сключва за срок от ...................... месец/а.

Чл. 6. Настоящото споразумение може да бъде прекратено на следните основания:

т. 1. по взаимно съгласие между страните;

т. 2. едностранно, от Възложителя - ...................... предизвестие;

т. 3. едностранно, от Изпълнителя - ...................... предизвестие.

Чл. 7. В случай, че възникне нужда от допълнителни услуги, Изпълнителят има възможност и е съгласен да ги поеме, страните се договарят допълнително в нарочен Анекс, неразделна част от настоящото споразумение.

Чл. 8. Всички спорове възникнали във връзка с породените от това споразумение отношения се уреждат между страните съобразно с действащото българско законодателство.

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

 

Възложител: ......................                                                              Изпълнител: ......................Приложение № 2.10

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

ИЗМЕРИТЕЛ НА БРОЯ ТОЧКИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСТВО"

КАТЕГОРИЯ

 

 

БРОЙ ТОЧКИ

СЕМЕЙНА СРЕДА

Живее:

с един родител/приемен родител/настойник/ попечител

5 т.

с двама родители/приемни родители/ настойници/ попечители

0 т.

ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Двигателна активност:

може да се движи сам/а

0 т.

частично може да се движи сам/а

2 т.

не може да се движи сам/а

3 т.

Хранене, прием на
течности

може да се храни и приема течности сам/а

0 т.

изпитва затруднения да се храни и приема течности сам/а

2 т.

не може да се храни сам/а

3 т.

Поддържане на
личната

хигиена

може да поддържа личната си хигиена сам/а

0 т.

частично може да поддържа личната си хигиена сам/а

2 т.

не може да поддържам личната си хигиена сам/а

3 т.

Прием на лекарства,

лечебни
манипулации

приема лекарства или извършва лечебни манипулации без затруднения

0 т.

приема лекарства или извършва лечебни манипулации със затруднения

2 т.

приема лекарства или извършва лечебни манипулации със сериозни затруднения

3 т.

Посещения при лекар,

настаняване в
болница

посещава лекар, болница без затруднения

0 т.

посещава лекар, болница със затруднения

2 т.

посещава лекар, болница със сериозни затруднения

3 т.

Помощни технически средства:

не ползва

0 т.

ползва

5 т.

СЕНЗИТИВНО СЪСТОЯНИЕ

Виждане

вижда

0 т.

частично вижда

2 т.

не вижда /100% слепота съгласно ТЕЛК/

3 т.

Чуване

чува

0 т.

има намален слух

2 т.

не чува /100% глухота съгласно ТЕЛК/

3 т.

Говорене

говори

0 т.

изпитва за трудения да говори

2 т.

не говори

3 т.

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ - УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Посещава детско заведение, учебно заведение или организация за професионална квалификация

редовна или вечерна форма на обучение;

задочна форма на обучение;

индивидуална форма на обучение извън дома;

индивидуална форма на обучение в дома;

дистанционна форма на обучение

до 30 т.

до 20 т.

 

до 30 т.

до 10 т.

до 10 т.

Не посещава детско заведение, учебно заведение или заведение за професионална квалификация

0 т.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Други дейности за активно социално включване, насочени към пълноценно участие на ползвателя в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние

 

до 20 т.

ОБЩ БРОЙ
ТОЧКИ:

 

 

 


Приложение № 2.11

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., отм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г.)

Приложение № 2.12

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

"АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСТВО"

 

Комисията за разглеждане на подадените документи за ползване на социалните услуги "Асистенти за независим живот", назначена със Заповед № ......................./........................ г. на кмета на Столична община:

1. На основание ............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Реши: ...........................................

           /разрешава/отказва/

на ....................................................................................................................................................

                  /имена/                                               /ЕГН/

ползването на социалната услуга "Асистент за независимо детство",

тъй като същият/ата .......................................................................... на условията, посочени в

                                /отговаря/не отговаря/

чл. ........................... от НПСУАНЖ ............................................................................................

2. На основание чл. ........................................................................................... от НПСУАНЖ,

"Анкета на потребностите" от ..................................... г., наличните документи и в съответствие с "Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга "Асистент за независимо детство" (Приложение № 2.10 към НПСУАНЖ).

 

Реши: определя на горепосоченото лице следния брой точки за класиране за ползване на социалната услуга "Асистент за независимо детство":

КАТЕГОРИЯ

 

 

БРОЙ ТОЧКИ

СЕМЕЙНА СРЕДА

Живее:

с един родител/приемен родител/настойник/ попечител

 

с двама родители/приемни родители/ настойници/ попечители

 

ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Двигателна активност:

може да се движи сам/а

 

частично може да се движи сам/а

 

не може да се движи сам/а

 

Хранене, прием на
течности

може да се храни и приема течности сам/а

 

изпитва затруднения да се храни и приема течности сам/а

 

не може да се храни сам/а

 

Поддържане на
личната

хигиена

може да поддържа личната си хигиена сам/а

 

частично може да поддържа личната си хигиена сам/а

 

не може да поддържам личната си хигиена сам/а

 

Прием на лекарства,

лечебни
манипулации

приема лекарства или извършва лечебни манипулации без затруднения

 

приема лекарства или извършва лечебни манипулации със затруднения

 

приема лекарства или извършва лечебни манипулации със сериозни затруднения

 

Посещения при лекар,

настаняване в
болница

посещава лекар, болница без затруднения

 

посещава лекар, болница със затруднения

 

посещава лекар, болница със сериозни затруднения

 

Помощни технически средства:

не ползва

 

ползва

 

СЕНЗИТИВНО СЪСТОЯНИЕ

Виждане

вижда

 

частично вижда

 

не вижда /100% слепота съгласно ТЕЛК/

 

Чуване

чува

 

има намален слух

 

не чува /100% глухота съгласно ТЕЛК/

 

Говорене

говори

 

изпитва затруднения да говори

 

не говори

 

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ - УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Посещава детско заведение, учебно заведение или организация за професионална квалификация

редовна или вечерна форма на обучение;

задочна форма на обучение;

индивидуална форма на обучение извън дома;

индивидуална форма на обучение в дома;

дистанционна форма на обучение

 

Не посещава детско заведение, учебно заведение или заведение за професионална квалификация

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Други дейности за активно социално включване, насочени към пълноценно участие на ползвателя в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние

 

 

ОБЩ БРОЙ
ТОЧКИ:

 

 

 

 

3. Въз основа на Класиране на кандидатите, извършено на ...................................................,

горепосоченото лице:

- НЕ СЕ ВКЛЮЧВА в социалната услуга

- СЕ ВКЛЮЧВА в социалната услуга, считано от .................................................................. с определените часове месечно в Картата за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независимо детство" - Приложение № 2.13 към НПСУАНЖ.

Мотиви: .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Решението може да бъде обжалвано чрез Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ пред кмета на Столична община в 14-дневен срок от получаването му.

 

Председател на комисията ..........................................................................................................

                                                                                  /име, подпис/

Дата: .........................Приложение № 2.13

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСВО"

 

Вземайки предвид "Анкета за потребностите" - Приложение № 2.5 към НПСУАНЖ от .................................................... г. и наличните документи, Комисията за разглеждане на подадените документи за ползване на социалните услуги "Асистенти за независим живот", назначена със Заповед № .................../.................. г. на кмета на Столична община на основание

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

РЕШИ:

 

определя на ...................................................................................................................................

следния брой часове месечно:

ЕЖЕДНЕВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

БРОЙ ЧАСОВЕ

1. Помощ при хранене, прием на течности

 

 

 

Може да се храни и приема течности сам/а

 0 часа

 

Частично може да се храни и приема течности сам/а

 до 20 часа

 

Не може да се храни и приема течности сам/а

 до 25 часа

 

2. Помощ при поддържане на личната хигиена

 

 

 

Може да поддържа личната хигиена сам/а

 0 часа

 

Частично може да поддържа личната хигиена сам/а

 до 20 часа

 

Не може да поддържа личната хигиена сам/а

 до 40 часа

 

3. Помощ при прием на лекарства, лечебни манипулации

 

 

 

Приема лекарства или извършва лечебни манипулации без затруднения

 0 часа

 

Приема лекарства или извършва лечебни манипулации със затруднения

до 7 часа

 

Приема лекарства или извършва лечебни манипулации със сериозни затруднения

до 10 часа

 

4. Помощ за посещения при лекар, настаняване в болница

 

 

 

Посещава лекар, болница без затруднения

 0 часа

 

Посещава лекар, болница със затруднения

 до 15 часа

 

Посещава лекар, болница със сериозни затруднения

 до 20 часа

 

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

1. Придружаване до детско заведение/учебното заведение/организацията за професионална квалификация и обратно и съдействие в учебния процес:

 

 

 

- редовна и вечерна форма на обучение

 до 50 часа

 

- задочна форма на обучение

 до 30 часа

 

- индивидуална форма на обучение извън дома

 до 50 часа

 

- индивидуална форма на обучение в дома

до 20 часа

 

- дистанционна форма на обучение

 до 20 часа

 

2. Занимания за подпомагане подготовката за учебния процес

 

до 30 часа

 

3. Занимания за повишаване на социалните и образователните умения

 

до 30 часа

 

4. Други дейности за активно социално включване

 

до 50 часа

 

5. Игрови занимания и спортна активност

 

до 30 часа

 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:

 

 

 

Мотиви: ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Решението може да бъде обжалвано чрез Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ пред кмета на Столична община в 14-дневен срок от получаването му.

 

Председател на комисията ...............................................................................................................

                                                                                   /име, подпис/

Дата: .........................

 Приложение № 2.14

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Отчет за извършените дейности от асистента по социалната услуга

"Асистент за независимо детство"

 

от .................................................................................................................................................................

асистент за независим живот на .............................................................................................................

за месец ............................. година ..........................

 

Дата

Време от денонощието на изработените часове.

Общ брой часове

Подпис на асистента

Подпис на

законния представител на ползвателя

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Общ брой часове ___________________               Сума за изплащане _____________________

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти