Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015г., отм. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017г.


Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда - ДВ, бр. 34 от 28 април 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят нормите за преподавателска работа и редът за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.

Чл. 2. (1) Персоналът в системата на народната просвета се разпределя на педагогически и непедагогически.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Педагогическият персонал включва: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.

Раздел II.
Норми за преподавателска работа


Чл. 3. (1) Нормите за преподавателска работа представляват броят на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Нормите за преподавателска работа се отчитат в учебни часове с изключение на нормите на ресурсните учители, учителските длъжности в детските градини, възпитателските длъжности и педагогическите съветници, които се отчитат в астрономически часове. Лицата, заемащи учителски длъжности в детските градини, в обедните часове може да работят едновременно до два часа.
(3) Изпълнението на нормите за преподавателска работа е част от трудовите задължения на педагогическия персонал.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г.) Нормите за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, включват следните дейности: самоподготовка, организиран отдих и спорт, дейности по интереси, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 17 от 2012 г.) Нормите за преподавателска работа на директорите на детските градини, на общежитията и на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности се изпълняват по време на законоустановен отпуск на лицата, заемащи учителски и възпитателски длъжности.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 17 от 2012 г.) Нормите за преподавателска работа на педагогическия персонал в извънучилищните педагогически учреждения с изключение на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и логопедичните центрове се изпълняват от 1 октомври до 31 август.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 17 от 2012 г.) При нормална продължителност на работното време по смисъла на чл. 136 от Кодекса на труда на педагогическия персонал се възлага не по-малко от минималните задължителни норми за преподавателска работа, определени в приложение № 1.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място за учителска длъжност може да се открива при наличие на учебни часове по определен учебен предмет, вкл. и от свободноизбираемата подготовка (СИП), за изпълнение на минимална норма задължителна преподавателска работа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Работно място за учителска длъжност в класовете от началния етап от основната степен на образование може да се открива при наличие на учебни часове по учебните предмети от съответния клас от началния етап, вкл. и от свободноизбираемата подготовка (СИП), за изпълнение на минималната норма задължителна преподавателска работа за учителска длъжност в I - IV клас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Работно място за учителска длъжност може да се открива и когато по учебен предмет са налице учебни часове повече от половината минимална норма задължителна преподавателска работа, при условие че работното място е единствено по съответния учебен предмет или всички други работни места по същия учебен предмет са формирани по реда на ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) В рамките на определените средства по делегирания бюджет на училището работно място за учителска длъжност може да се открие при непълно работно време, когато учебните часове по учебния предмет са по-малко от половината от минималната норма задължителна преподавателска работа.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Работно място за учителските длъжности "ресурсен учител" може да се открива в ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности или в държавни и общински детски градини и училища при наличие на не по-малко от 5 деца и/или ученици със специални образователни потребности, които се възпитават или обучават интегрирано в държавните и общинските детски градини и училища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) В случаите, когато броят на децата или учениците е по-малък от 5, работното място за учителските длъжности "ресурсен учител" по ал. 1 може да се открива за няколко детски градини или училища, в които се провежда интегрирано обучение.


Чл. 6. Работно място за длъжностите "ръководител на компютърен кабинет", "педагогически съветник" и "помощник-директор" може да се открива по решение на директора в рамките на утвърдените средства по бюджета на училището, детската градина или обслужващо звено и при наличие на минимална норма задължителна преподавателска работа, когато такава се изисква за длъжността.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Когато работното място е открито при условията на чл. 4, ал. 3, минималната норма задължителна преподавателска работа може да се допълва с часове по други учебни предмети, с часове от СИП и с часа на класа. Ако учебните предмети са с различни минимални норми, часовете за допълване се привеждат към минималната норма за учебния предмет, за който е открито работното място, съгласно приложение № 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) В случаите по ал. 1, когато минималната норма задължителна преподавателска работа се допълва с часове по други учебни предмети от класовете от началния етап от основната степен на образование, тези часове се възлагат приоритетно на лицата, които отговарят на изискванията за заемане на учителски длъжности в І - ІV клас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Минималната норма задължителна преподавателска работа за учителските длъжности от V до VIII клас може да се допълва до 4 часа седмично с часове по самоподготовка при целодневна организация на учебния ден, които се приравняват към нормата за преподавателска работа за учебния предмет и/или за учителска длъжност в I - IV клас, за който е открито мястото.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Когато учебните часове по предмета "технологии" са по профила, по който се извършва обучението, те се приравняват към минималната норма за задължителна преподавателска работа по съответния профилиращ учебен предмет.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Часовете по безопасност на движението от I до VIII клас се привеждат към минималната норма задължителна преподавателска работа 720 часа годишно.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Часовете за производствената практика на учениците (30 часа седмично) се приравняват на 18 часа по теория или 24 часа по учебна практика за упражняване на ръководни и контролни функции от учителите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Минималната норма задължителна преподавателска работа за длъжността корепетитор в училищата по изкуствата, които осъществяват подготовка за придобиване на професионална квалификация по професиите музикант-инструменталист, музикант-вокалист, балетист и танцьор, може да включва до 36 учебни часа, провеждани като публична сценична дейност с ученици.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) (1) Учебният час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, се включва в изискванията за откриване на работно място по чл. 4.
(2) Когато учебните часове са недостатъчни за откриване на работно място, учебният час по ал. 1 може да се възлага над минималната норма задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал, който отговаря на изискванията за заемане на учителска длъжност по учебния предмет физическо възпитание и спорт.

Чл. 9. (1) Учебните часове, които са недостатъчни за откриване на работно място, може да се определят над минималната норма задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал в училището, но не повече от половин минимална норма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) В случаите по ал. 1 часовете по учебните предмети от класовете от началния етап от основната степен на образование се възлагат приоритетно на лицата, които отговарят на изискванията за заемане на учителски длъжности в І - ІV клас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) На помощник-директора по административно-стопанската дейност може да се определят учебни часове, които са недостатъчни за откриване на работно място, ако отговаря на изискванията за заемане на учителска длъжност.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.) Учебните часове, които са недостатъчни за откриване на работно място, може да се възлагат като лекторски включително и на външни лица.


Чл. 10. (1) Преподавателската работа на педагогическите кадри в училищата се планира през юни в списък - образец № 1, и се утвърждава от директора не по-късно от 30 септември след съгласуване с началника на инспектората по образование.
(2) Преподавателската работа на педагогическите кадри в детските градини и обслужващите звена - извънучилищни педагогически учреждения, се планира съответно в списък - образец № 2, и в списък - образец № 1а, и се утвърждава в срока по ал. 1 от:
1. директора на детската градина или обслужващото звено след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието - когато се прилага системата на делегираните бюджети;
2. началника на регионалния инспекторат по образование след съгласуване с финансиращия орган - когато не се прилага системата на делегираните бюджети.
(3) Промени в разпределението на преподавателската работа през учебната година се допускат:
1. при разформиране на паралелка или група в случаите, определени с нормативен акт;
2. при прекратяване на трудовото правоотношение с учител;
3. когато се налага възстановяване от съда на незаконно уволнен служител;
4. когато се налага, поради заемането на длъжността "директор" от лице, чиято професионална квалификация не позволява изпълнението на утвърдената норма за преподавателска работа на директора;
5. при намаляване на числеността на персонала при условията и по реда на чл. 13.
(4) Промените по ал. 3 се утвърждават при условията и по реда на ал. 1 и 2.


Чл. 11. Когато през учебната година трудовото правоотношение с учител се прекрати или при отсъствие на учител, новопостъпилият или заместващият учител изпълнява оставащата част от годишната норма за преподавателска работа.

Раздел III.
Численост на персонала


Чл. 12. (1) Числеността на персонала се утвърждава в списък - образец № 1, списък - образец № 2, и списък - образец № 1а, за всяка учебна година от директора на училището, на детската градина или на обслужващото звено в рамките на средствата по делегирания бюджет. За детските градини и обслужващите звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети, числеността на персонала се утвърждава от финансиращия орган.
(2) Числеността на персонала се определя, като приоритетно се осигуряват работните места за педагогически специалисти, за да се гарантира изпълнението на учебния план в училищата, дейностите по отглеждане, възпитание и обучение в детските градини и педагогическите дейности в извънучилищните педагогически учреждения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) При определяне и утвърждаване на числеността на педагогическия персонал се спазват нормите за максималния брой работни места, които може да бъдат разкрити за длъжността "главен учител" и "главен възпитател", определени в приложение № 3
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Промени в числеността на педагогическия персонал може да се извършват по време на цялата учебна година при условията и по реда на чл. 10.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Промени в числеността и длъжностите на непедагогическия персонал по изключение може да се извършват по време на цялата учебна година.


Чл. 13. (1) Към първо число на всеки календарен месец директорите на детските градини, на училищата или на обслужващите звена, които прилагат системата на делегираните бюджети, са длъжни да установят дали имат просрочени финансови задължения.
(2) Когато при условията на ал. 1 се установят просрочени задължения повече от 1/12 от утвърдения бюджет, в 7-дневен срок от установяването директорът уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и му предлага за утвърждаване план за намаляване на разходите.
(3) При неутвърждаване на плана по ал. 2 или при повторно установяване на просрочени задължения повече от 1/12 от утвърдения бюджет директорът предлага нов план за намаляване на разходите, който задължително включва и намаление на числеността на персонала.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Персоналът за медицинското обслужване на детските градини, яслените групи към тях и училищата се определя по ред, установен от министъра на здравеопазването.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 42, ал. 3 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 5 от 2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 51 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2004 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2014 - 2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от учебната 2014 - 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 29.09.2015 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 7

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., предишно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 6 - ДВ, бр. 17 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2015 г., в сила от 29.09.2015 г.)


Минимална задължителна норма за преподавателска работа
 
Длъжности Минимална В т. ч.
  норма за индиви-
  задължителна дуална
  преподава- работа
  телска работа с деца
  (часа)  
1. Директор на детска 72  
  градина, училище,    
  обслужващо звено    
2. Учителска длъжност в    
  детска градина,    
  обединено детско    
  заведение    
2.1. Учителска длъжност в 30 седмично  
  детска градина    
2.2. Учителска длъжност по 24 седмично  
  музика (по ритмика)    
3. Учителска длъжност в I - IV клас 21 седмично  
4. Учителска длъжност по чужд 648 годишно  
  език в I - IV клас    
5. Учителска длъжност в V - XI    
  (XII, XIII) клас    
5.1. български език и ли- 648 годишно  
  тература, математика,    
  чужди езици, инфор-    
  матика, общотехни-    
  чески и специални    
  учебни предмети    
5.2. физика, химия, био- 684 годишно  
  логия, астрономия, история, география, философия    
5.3. музика, 720 годишно  
  корепетиция, изобра-    
  зително изкуство,    
  физкултура (спорт),    
  хореография    
       
5.4. труд и техника, тех- 792 годишно  
  нологии - при непро-    
  филирано обучение    
5.5. учебна практика, 864 годишно  
  лабораторна практи-    
  ка, кормилни упраж-    
  нения, (управление    
  на МПС и др.)    
5.6. производствена 18/24 седмично  
  практика    
5.7. учителска длъжност: рехабилита- 21 седмично  
  тор на слуха и говора,    
  учителска длъжност за    
  подпомагане на зрително    
  затруднени деца, лого-    
  пед и учителска длъжност    
  за обучение на ученици с    
  умствена изостаналост и множество увреждания, за обучение на ученици с увреден слух и множество увреждания или за обучение на ученици с нарушено зрение и множество увреждания    
6. Учител-методик по:    
6.1. чужд език, професио- 400 годишно  
  нално образование    
  (когато преподава по    
  теория)    
6.2. професионално обра- 600 годишно  
  зование (когато пре-    
  подава по практика)    
7. Учителска длъжност в извънучи-    
  лищни педагогически    
  учреждения по:    
7.1. природо-математи- 720 годишно 72
  чески дисциплини,    
  приложно-технически    
  дисциплини, селско-    
  стопански дисципли-    
  ни, литературно твор-    
  чество    
7.2. хуманитарни и об- 720 годишно  
  ществени дисциплини    
7.3. изобразително изкуст- 720 годишно 80
  во, театрално изкуст-    
  во, танцово изкуство,    
  музикално изкуство,    
  кино- и фотоизкуство    
7.4. лечебна физкултура, 720 годишно  
  колективен спорт,    
  туризъм    
8. Възпитателски длъжности, 30 седмично  
  педагогически съветник,    
  ресурсни учители    
9. Ръководител на ком-    
  пютърен кабинет:    
9.1 в училища с до 7 па- 360 годишно  
  ралелки    
9.2. в училища с над 7 па- 288 годишно  
  ралелки    
10. Ръководител на фили- 396 годишно  
  ал в МУЦТПО    
11. Помощник-директор    
11.1. помощник-директор 216 годишно  
  по учебната дейност,    
  помощник-директор    
  по учебно-производ-    
  ствената дейност, по-    
  мощник-директор по    
  спортна подготовка    
Забележка. За минимална норма задължителна преподавателска работа за учебните часове от свободноизбираемата подготовка се приема минималната норма за учебния предмет с най-близко учебно съдържание.


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1


Коефициенти за привеждане на учебните часове по учебни предмети с различна норма за задължителна преподавателска работа
 
Норма, която Норма, към Коефициент
се приравнява която се на прирав-
  приравнява няване
648 648 1,00
648 684 0,95
648 720 0,90
648 792 0,82
648 864 0,75
684 648 1,06
684 684 1,00
684 720 0,95
684 792 0,86
684 864 0,79
720 648 1,11
720 684 1,05
720 720 1,00
720 792 0,91
720 864 0,83
792 648 1,22
792 684 1,16
792 720 1,10
792 792 1,00
792 864 0,92
864 648 1,33
864 684 1,26
864 720 1,20
864 792 1,09
864 864 1,00


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 4 от 2010 г.)


Норми за максималния брой работни места, които може да бъдат разкривани за длъжността "главен учител" и "главен възпитател"
 
Звено Мярка Брой Максимален Максимален
от систе-     брой работни брой работни
мата на     места за места за
народната     длъжността длъжността
просвета     "главен "главен
      учител" възпитател"
1 2 3 4 5
1. Детска брой групи от 1 до 3 не се -
градина   включително разкрива  
    от 4 до 9 1 -
    включително    
    10 и над 10 2 -
    над 50 3 -
2. Учи- брой работни места за до 5 не се не се
лище длъжностите от включително разкрива разкрива
  педагогическия от 6 до 20 1 не се
  персонал с изключение включително   разкрива
  на директора и над 20 общият брой на
  помощник-директорите   работните места за
      длъжностите "главен
      учител" и "главен
      възпитател" не може да
      надвишава 7 на сто от
      общия брой на работните
      места, разкрити за
      длъжностите от
      педагогическия
      персонал в училището, с
      изключение на
      директора и
      помощник-директорите
3. Об- брой работни места за до 5 не се не се
служ- длъжностите от включително разкрива разкрива
ващо педагогическия от 6 до 20 1 1
звено персонал с изключение включително    
по на директора и над 20 общият брой на
чл. 33а, помощник-директорите   работните места за
ал. 1,     длъжностите "главен
т. 2 ЗНП     учител" и "главен
      възпитател" не може да
      надвишава 7 на сто от
      общия брой на работните
      места, разкрити за
      длъжностите от
      педагогическия
      персонал в
      обслужващото звено, с
      изключение на
      директора и
      помощник-директорите


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти