Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1236/2005 ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОКО, НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНАСЯНЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ ОТ 2008 Г.

Обн. ДВ. бр.23 от 29 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., отм. ДВ. бр.82 от 18 Септември 2020г.


Проект: 702-01-62/27.12.2007 г.

Отменен с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание - ДВ, бр. 82 от 18 септември 2020 г., в сила от 22.09.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) Този закон урежда търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, наричан по-нататък "Регламент 1236/2005" и на Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ, L 338/1 от 13 декември 2016 г.).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) (1) Разрешения за износ, внос и транзит на стоките, посочени в Приложение II, и оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, за излагане или предлагане за продажба на стоките, посочени в Приложение II, и разрешения за износ, транзит и предоставяне на брокерски услуги на стоките, посочени в приложения III и IIIa на Регламент 1236/2005, и оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Разрешения за износ, внос и транзит на стоките, посочени в Приложение II, и за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, и за излагане или предлагане за продажба на стоките, посочени в Приложение II, се издават само в случаите по чл. 3, параграф 2, чл. 4, параграф 2, чл. 4а, параграф 2 и чл. 4г от Регламент 1236/2005.

Глава втора.
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС, ВНОС, ТРАНЗИТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И ЗА ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 101 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2017 Г.)

Глава втора.
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС ИЛИ ВНОС

Раздел I.
Издаване на разрешение


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) (1) Разрешението за износ може да е индивидуално разрешение за износ, общо разрешение за износ или генерално разрешение на Съюза за износ съгласно определенията в Регламент 1236/2005.
(2) За износ на определени стоки за държави, посочени в Приложение IIIб, се прилага генерално разрешение на Съюза за износ съгласно чл. 8, параграф 1 на Регламент 1236/2005.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) (1) Лицата, които кандидатстват за индивидуално разрешение за износ, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. нотариално заверено копие на разрешение за внос и/или документ от крайния потребител, удостоверяващ крайната употреба на стоките, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. документ за платена държавна такса.
(2) При подаване на заявление за общо разрешение за износ заявителят представя освен документите по ал. 1 и документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 износа на изделията, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно със срок до една година.

Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) Лицата, които кандидатстват за разрешение за внос, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. документ, доказващ крайната употреба съгласно чл. 4, параграф 2 от Регламент 1236/2005;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. документ за платена държавна такса.

Чл. 3в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) Лицата, които кандидатстват за разрешение за транзит, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. документ, доказващ крайната употреба съгласно чл. 4а, параграф 2 от Регламент 1236/2005, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. пълномощно - при упълномощаване;
6. документ за платена държавна такса.

Чл. 3г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) (1) Разрешението за предоставяне на брокерски услуги може да е индивидуално разрешение или общо разрешение.
(2) Лицата, които кандидатстват за индивидуално разрешение за предоставяне на брокерски услуги или за общо разрешение за предоставяне на брокерски услуги, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение VI на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;
3. документ, доказващ крайната употреба, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;
5. документ за платена държавна такса.
(3) При подаване на заявление за общо разрешение за брокерски услуги заявителят представя освен документите по ал. 2 и документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 брокерски услуги с изделията, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно със срок до една година.

Чл. 3д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) Лицата, които кандидатстват за разрешение за оказване на техническа помощ, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:
1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение VII на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;
2. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката и необходимостта от оказване на техническа помощ;
3. документ от крайния потребител, удостоверяващ конкретните дейности, свързани с оказването на техническата помощ;
4. документ за платена държавна такса.

Чл. 3е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) Всички документи на чужд език се представят придружени със заверен превод на български език, който съдържа трите имена на лицето, извършило превода, длъжност и месторабота.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) Разрешението съответно по чл. 3а, ал. 1, чл. 3б, чл. 3в, чл. 3г, ал. 1 или чл. 3д се издава в 15-дневен срок от получаване на документите в Министерството на икономиката.
(2) В 5-дневен срок от издаване на разрешението органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя.
(3) При констатиране на нередовност в представените документи в 5-дневен срок от датата на получаване на документите органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя да я отстрани, като дава указания за отстраняването и.
(4) В 15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението заявителят е длъжен да отстрани нередовността. Срокът по ал. 1 спира да тече от датата на изпращане на уведомлението до заявителя и се възобновява от датата на постъпване на документите, с които нередовността е отстранена.
(5) Издаденото разрешение е със срок на валидност до 6 месеца от издаването му, който може да бъде продължен еднократно за срок до 6 месеца.
(6) Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издадено разрешение, не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока заявителят може да поиска продължаването му с мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Разрешението се издава в три екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а другите два се съхраняват в Министерството на икономиката.
(8) Разрешението може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено.
(9) Органът по чл. 2 има право да изисква допълнителна информация, свързана със сделката, както и становища от експерти по въпроси, за които се изискват специализирани знания.


Чл. 5. (1) При подаване на заявление за издаване на разрешение, за издаване на изменено разрешение или за продължаване срока на валидност на издадено разрешение се събират такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на икономиката е администратор на приходите от таксите по този закон.

Раздел II.
Отказ за издаване на разрешение


Чл. 6. (1) Органът по чл. 2 с мотивирана заповед отказва да издаде разрешение, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) не е представен документ съответно по чл. 3а, чл. 3б, чл. 3в, чл. 3г или чл. 3д или някой от представените документи не отговаря на изискванията;
2. дейността противоречи на критериите за издаване на разрешение, посочени в Регламент 1236/2005;
3. при разглеждането на документите е установено несъответствие между заявените и действителните обстоятелства.
(2) В 5-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 органът по чл. 2 я изпраща на заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Документите се съхраняват в Министерството на икономиката.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Отнемане, преустановяване на действието и изменение на издадено разрешение


Чл. 7. (1) Органът по чл. 2 с мотивирана заповед отнема или преустановява действието на издадено разрешение, когато:
1. настъпи промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението, и тя не е заявена в срока по чл. 8, ал. 2;
2. заявителят е представил неверни данни.
(2) В 5-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 органът по чл. 2 я изпраща на заявителя.
(3) Заявителят има право да кандидатства за издаване на разрешение по същата сделка, в случай че отпаднат обстоятелствата, наложили преустановяване действието на издадено разрешение.
(4) При отнемане по ал. 1, т. 2 лицето няма право да кандидатства за издаване на идентично разрешение за срок до една година от датата на отнемането му.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Документите се съхраняват в Министерството на икономиката.
(6) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 8. (1) Издадено разрешение може да бъде изменено от органа по чл. 2 след получаване на писмено заявление от заявителя.
(2) Заявлението за изменение се подава в 7-дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешението.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи, удостоверяващи настъпването на промени в обстоятелствата.
(4) Издаването на изменено разрешение се извършва по реда на чл. 4.
(5) Органът по чл. 2 с мотивирана заповед отказва издаването на изменено разрешение, когато са налице условията на чл. 6, ал. 1 или документите по ал. 3 не удостоверяват настъпването на промени в обстоятелствата.
(6) Заповедта по ал. 5 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА


Чл. 9. Лицата, които извършват дейности по Регламент 1236/2005, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) да върнат в Министерството на икономиката оригинала на разрешението за износ, внос, транзит, предоставяне на брокерски услуги и за оказване на техническа помощ в тридневен срок от получаване на уведомлението за отнемане на разрешението и в 15-дневен срок след изпълнението на сделката или след изтичането на срока на валидността му;
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) след осъществяване на износ да предоставят в Министерството на икономиката удостоверение за осъществена доставка или еквивалентен документ, издадени от компетентен орган на страната на крайния потребител, в тримесечен срок от доставянето на изделията или оказаната техническа помощ в страната на крайния потребител;
3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) когато според националното законодателство на държавата на крайния потребител не се издава документ по т. 2, да представят в Министерството на икономиката писмена декларация от вносителя, в потвърждение на това обстоятелство, и транспортен или митнически документ, удостоверяващ доставянето на изделията в държавата на крайния потребител;
4. да съхраняват за срок не по-кратък от 5 години търговските и транспортните документи и информацията, свързана с осъществяването на съответната дейност, съдържащи данни за:
а) вида на стоките и съответната им идентификация;
б) количеството на стоките;
в) името и адреса на износителя и на получателя;
г) крайния потребител и крайната употреба на изделията;
5. да оказват съдействие при извършване на проверки от контролните органи по чл. 10, ал. 1, както и да им предоставят в определените срокове информацията и документите, изисквани по този закон;
6. да информират писмено органа по чл. 2 за всяка промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението, в 7-дневен срок от настъпването и.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Контролът по изпълнението на този закон се извършва от министъра на икономиката и от директора на Агенция "Митници" или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) Контролът включва проверки преди и след издаване на разрешение по този закон.
(3) При извършване на контрола органите по ал. 1 могат да:
1. изискват от лицата, осъществяващи дейности по този закон, информацията и данните, необходими за провеждането на контрола;
2. изискват при необходимост становище на други държавни органи;
3. посещават зоните за граничен контрол и местата за съхраняване на стоки под митнически надзор на територията на Република България;
4. имат достъп до помещенията на лица, участващи в дейности по този закон;
5. отправят искания до компетентните органи на други държави за предоставяне на информацията, необходима за провеждането на контрол;
6. предоставят информация, свързана с упражняването на контрола, в отговор на искания от други държави и международни организации в съответствие с поети от Република България международни задължения.
(4) Контролните органи са длъжни да не разгласяват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с извършваните проверки, освен когато това се налага по силата на международни задължения на Република България.

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 19.12.2017 г.) На лицата, които осъществяват износ, внос, транзит и брокерска дейност със стоките, посочени в Приложение II, Приложение III и Приложение IIIа на Регламент 1236/2005, или оказват техническа помощ, свързана с тези стоки, без съответното разрешение и които нарушават условията и изискванията за използване на генерално разрешение на Съюза за износ, описани в Приложение IIIб, или извършват дейности в нарушение на разпоредбите на Регламент 1236/2005, се налага:
1. глоба в размер от 500 до 1000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, ако това не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.


Чл. 12. На лицата, които осъществяват дейности в нарушение на обхвата и условията на издаденото разрешение или не предоставят документи, данни, сведения и справки, или възпрепятстват и/или откажат достъп на длъжностно лице при упражняване на контролна дейност по този закон, се налага:
1. глоба в размер от 500 до 1000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, ако това не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.


Чл. 13. На лицата, които не изпълняват задълженията си по чл. 9, се налага:
1. глоба в размер от 200 до 1000 лв. - за физическите лица, както и за длъжностните лица на търговските дружества, ако това не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. - за констатирано повторно нарушение.


Чл. 14. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица, определени от съответния контролен орган по чл. 10, ал. 1.
(2) Наказателните постановления се издават от съответните контролни органи по чл. 10, ал. 1 или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Администратор на приходите от глоби и имуществени санкции, наложени по този закон, е контролният орган по чл. 10, ал. 1, издал съответното наказателно постановление.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 15 февруари 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 32. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ДВ, бр. 23 от 2008 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

§ 10. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1236/2005 ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ПРИЛАГАНЕ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОКО, НЕЧОВЕШКО ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНАСЯНЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2017 Г.)

§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Релевантни актове от Европейското законодателство


Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2134 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1236/2005 НА СЪВЕТА от 27 юни 2005 година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти