Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ СПИСЪК НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРИЕМАТ ЧУЖДЕНЦИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

В сила от 27.02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.21 от 27 Февруари 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за включване на научноизследователски организации със седалище в Република България в националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти, съгласно Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (OВ L 289 от 3.11.2005 г.).

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за научноизследователски организации със седалище в Република България, които желаят да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проект за срок, по-голям от три месеца.
(2) Право да сключват договор за разработване на научноизследователски проект с научен работник чужденец имат само научноизследователските организации, включени в националния списък по чл. 1.


Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за приемане на научни работници чужденци, които пребивават на територията на Република България, в следните случаи:
1. като кандидати за особена закрила по смисъла на Закона за убежището и бежанците;
2. като учащи, извършващи научни изследвания, които ще доведат до придобиване на образователна и научна степен "доктор";
3. като чужденци, чието експулсиране е било прекратено;
4. като командировани от научноизследователска организация на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
(2) Наредбата не се прилага в случаите, когато научноизследователските организации приемат научни работници чужденци по силата на двустранни или многостранни международни договори

Раздел II.
Условия и ред за включване на научноизследователските организации в националния списък


Чл. 4. За да бъдат включени в националния списък, научноизследователските организации трябва да отговарят на следните изисквания:
1. създадени са по законоустановения ред;
2. имат осигурена материална база за извършване на научни изследвания;
3. разполагат с необходимия научен потенциал;
4. имат финансови средства, позволяващи успешното провеждане на научни изследвания;
5. имат опит в международното научно сътрудничество чрез успешно разработени международни научни проекти.


Чл. 5. (1) Научноизследователските организации, които желаят да бъдат включени в националния списък за приемане на чужденци за разработване на научноизследователски проект, подават в Министерството на образованието и науката заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. данни за заявителя - наименование, вид, седалище и адрес на управление, а за частните научноизследователски организации - копие от решението за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
2. доказателства за:
а) материалната база;
б) научния потенциал - творческа активност на научния и/или академичния състав;
в) финансовите средства, позволяващи успешното провеждане на научни изследвания - относителен дял на бюджетните и собствените приходи във финансирането на научната организация през последните две години, удостоверен чрез представяне на копие на годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
г) опита в международното научно сътрудничество чрез успешно разработени международни научни проекти - информация за участие в такива проекти за последните пет години;
3. проект на договор за разработване на научноизследователски проект.
(3) Проектът на договор по ал. 2, т. 3 между научноизследователската организация и научния работник за разработване на научноизследователски проект съдържа:
1. предмет на договора - разработване на научноизследователски проект, одобрен от съответните ръководни органи на научната организацията, след преглед на:
а) целта и продължителността на научноизследователския проект и необходимите за провеждането му финансови средства, както и източниците за финансиране;
б) квалификациите на научния работник с оглед постигане на целите на научноизследователския проект, доказани със заверено копие на документите за образованието и квалификацията му в съответствие с изискванията по § 1, т. 4;
2. права и задължения на страните - специфичните права и задължения на страните по научноизследователския проект, в т.ч. задължение за наличие на здравна застраховка на научния работник за всички рискове за периода на неговия престой и разпоредби, уреждащи задълженията, свързани с разходите, в т.ч. осигуряване на достатъчни месечни средства на научния работник за покриване на разходите по пребиваването му и пътните разходи по завръщането му в изпращащата държава;
3. срок на договора - не по-малко от три месеца;
4. условия за прекратяване на договора - при отказ за даване на разрешение за продължително пребиваване на научния работник по смисъла на чл. 24б от Закона за чужденците в Република България; с изпълнение на научноизследователския проект; по взаимно съгласие на страните; при виновно неизпълнение на задълженията на едната страна.


Чл. 6. (1) Министърът на образованието и науката със заповед определя комисия, която се състои от председател - заместник-министър на образованието и науката, и 8 членове - двама представители на Министерството на образованието и науката, двама представители на висшите училища, предложени от съвета на ректорите, двама представители, предложени от управителния съвет на Българската академия на науките, двама представители, предложени от управителния съвет на Националния център за аграрни науки.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определя секретар на комисията - длъжностно лице от Министерството на образованието и науката, който участва в заседанията й без право на глас.
(3) Комисията по ал. 1:
1. разглежда постъпилите заявления за включване в националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти;
2. изготвя мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за включване на научноизследователски организации в националния списък или за отказ;
3. предлага на министъра на образованието и науката изключване на научноизследователски организации от националния списък, когато престанат да отговарят на изискванията по чл. 4;
4. извършва проверка при постъпила информация за промяна в научноизследователските организации, включени в националния списък, поради която те престават да отговарят на изискванията на чл. 4, както и при възникване на основателни съмнения относно истинността на представените от научноизследователска организация документи по чл. 5, ал. 2; за извършената проверка се съставя доклад.


Чл. 7. (1) Заседанията на комисията по чл. 6 се свикват и се ръководят от нейния председател.
(2) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от състава й.
(3) Комисията взема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(4) На заседанията на комисията могат да бъдат поканени да участват външни експерти без право на глас.
(5) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от председателя и от секретаря на комисията.
(6) Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.


Чл. 8. (1) Въз основа на предложенията на комисията по чл. 6, ал. 3, т. 2 министърът на образованието и науката издава заповед за включване или за отказ за включване на научноизследователската организация в националния списък.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 9. (1) Включването на научноизследователската организация в националния списък е за срок пет години.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 научноизследователската организация може отново да подаде заявление за включване в националния списък.
(3) В случаите по ал. 2 комисията по чл. 6 прави предложение до министъра на образоването и науката за отказ за повторно включване в националния списък на научноизследователска организация:
1. която е престанала да отговаря на условията по тази наредба;
2. в случаите, когато първоначалното й включване в списъка е станало чрез измамни действия или небрежност от страна на организацията;
3. когато е подписала договор с научен работник чужденец за разработване на научноизследователски проект посредством измамни действия или небрежност.
(4) В случаите по ал. 3 научната организация не може да кандидатства повторно за включване за срок пет години от датата на получаване на уведомлението за взетото решение за отказ.


Чл. 10. (1) Националният списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти, се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
(2) Списъкът се актуализира след всяко издаване на заповед на министъра на образованието и науката за включване или изключване на научноизследователска организация от националния списък.

Раздел III.
Задължения на научноизследователските организации, включени в националния списък


Чл. 11. Научноизследователска организация, за която са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 4, е длъжна да уведоми комисията по чл. 6 в седемдневен срок от настъпването им.


Чл. 12. Всяка научноизследователска организация, включена в националния списък на научноизследователските организации, предоставя:
1. на Министерството на образованието и науката копие от сключените договори с научни работници чужденци за разработване на научноизследователски проекти в срок до един месец от подписването им;
2. на Министерството на труда и социалната политика информация с имената и продължителността на работата и пребиваването на наетите лица за извършване на научноизследователската дейност съгласно договора.


Чл. 13. В двумесечен срок от прекратяване на договорите с научни работници чужденци научноизследователската организация уведомява с доклад Министерството на образоването и науката за основанието за прекратяване на договора и за степента на изпълнението му.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
2. "Научно изследване" е творчески процес, който се провежда систематично, с цел да се увеличи обемът на знания, включително познанията за човека, културата и обществото, и използването на този запас от знания с цел да се намерят нови негови приложения.
3. "Научноизследователска организация" е държавна или частна организация, която провежда научни изследвания и е създадена в съответствие с българското законодателство.
4. "Научен работник" е чужденец, притежаващ необходимата образователно-квалификационна степен на висшето образование, която дава достъп до докторски програми, избран от научноизследователска организация за разработване на научноизследователски проект.


§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (OВ L 289 от 3.11.2005 г.).

Заключителни разпоредби


§ 3. За първоначалното изготвяне на националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти, научноизследователските организации, които желаят да приемат научни работници чужденци, подават в Министерството на образованието и науката заявление за включване в националния списък в срок до един месец от влизане на наредбата в сила.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 24б, ал. 5 от Закона за чужденците в Република България и влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти