Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

В сила от 26.02.2008 г.
Приет с ПМС № 24 от 13.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за ползване правото на военноинвалидите и военнопострадалите на:
1. отдих, профилактика и рехабилитация;
2. месечна целева помощ за телефонни услуги;
3. социални услуги от системата на социалното подпомагане.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Военноинвалиди са българските граждани с трайно намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния и постоянния резерв, в запаса и в доброволния резерв и освидетелствани по законоустановения ред.
(2) Военнопострадали са:
1. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв, в запаса или в доброволния резерв;
2. преживелият съпруг (съпруга) и децата на починалите военноинвалиди, а ако няма такива - родителите;
3. съпругът (съпругата) и децата на военноинвалидите, а ако няма такива - родителите;
4. преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната.

Глава втора.
ПРАВО НА ОТДИХ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


Чл. 3. (1) Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни веднъж годишно в почивните бази на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и "Профилактика, рехабилитация и отдих" - ЕАД.
(2) Лицата по ал. 1 заплащат картите за отдих в почивните бази в размер 25 на сто от стойността за храна и нощувка след представяне на книжка за военноинвалид или военнопострадал.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите ползват право на профилактика и рехабилитация до 30 дни общо два пъти годишно в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната и в лечебните заведения за долекуване, продължително лечение и рехабилитация към Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и "Профилактика, рехабилитация и отдих" - ЕАД.
(2) Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 на сто от стойността за храна, нощувка, профилактика и рехабилитация в болничните бази по ал. 1.
(3) Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат сумите по ал. 2 във финансовите служби на съответните лечебни заведения след представяне на документ за самоличност, книжка за военноинвалид или за военнопострадал, лична амбулаторна карта и епикриза от последното проведено болнично лечение.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Средствата за покриване на разликата до пълната стойност на картите за отдих и стойността за храна, нощувка, профилактика и рехабилитация се осигуряват ежегодно от централния бюджет по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, към които са почивните бази и лечебните заведения - бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, както и които осъществяват пряк контрол върху свързани с тях лица - търговски дружества и държавни предприятия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Необходимите средства по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет на основание на изготвени разчети за действително извършени разходи.

Глава трета.
ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ


Чл. 6. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност имат право на месечна целева помощ за телефонни услуги в размер 20 на сто от месечния размер на гарантирания минимален доход.
(2) Целевата помощ се отпуска от дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянен адрес на военноинвалида въз основа на подадена от него молба и след представяне на документ за самоличност и книжка за военноинвалид.
(3) Целевата помощ се отпуска от 1-во число на месеца, в който е подадена молбата, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който е отпусната помощта, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари следващата година.
(4) Изплащането на целевата помощ се извършва по касов или безкасов път.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Средствата за месечната целева помощ по ал. 1 са за сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, към който е Агенцията за социално подпомагане.


Чл. 7. (1) След представяне на документите по чл. 6, ал. 2 директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускането на целевата помощ.
(2) Заповедта за отпускане на целевата помощ или отказът се съобщават на лицето, подало молба, в 3-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Отказът за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(4) Заповедта по ал. 1 се обжалва пред директора на регионална дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава четвърта.
ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


Чл. 8. Военноинвалидите се настаняват с предимство в домове за възрастни хора с увреждания и в домове за стари хора след представяне на книжка за военноинвалид при условията и по реда, определени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г. и бр. 101 от 2007 г.).


Чл. 9. Военноинвалидите ползват с предимство услугите на домашния социален патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

Глава пета.
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 10. При провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти в управление на Министерството на отбраната при условията и по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г.), в който участват военноинвалиди, военнопострадали или националнопредставителните им организации, в случай че те предложат равни условия с класирания на първо място кандидат, заповед за отдаване под наем и съответно договор се сключва с военноинвалида, военнопострадалия или с тяхната националнопредставителна организация.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 6 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на чл. 44 - 50 от Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, които влизат в сила от 1 септември 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти