Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 26.02.2008 г.
Приета с ПМС № 25 от 13.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.101 от 25 Ноември 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.


Чл. 1. (1) Държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) могат да участват в операции и мисии извън територията на Република България съгласно българското законодателство и международните договори, по които Република България е страна.
(2) Министърът на отбраната или ръководителят на съответната изпращаща администрация уведомява председателя на ДАНС за предвиждано участие в операциите и/или мисиите по ал. 1 и условията за това участие.
(3) Председателят на ДАНС изготвя становище относно необходимостта от участие на държавни служители от ДАНС в конкретната операция или мисия.

Чл. 2. (1) За участие в операции и мисии извън територията на Република България се извършва подбор на служителите от ДАНС от комисия, назначена със заповед на председателя на ДАНС.
(2) Дейностите за определяне на служителите за участие в конкретната операция или мисия са:
1. обявяване на предстоящото участие на държавни служители от ДАНС в операция или мисия със заповедта по ал. 1 след разрешение (решение) на компетентен орган, издадено в изпълнение на Конституцията и действащото законодателство;
2. кандидатстване и допускане до участие в подбора;
3. провеждане на подбора;
4. класиране на допуснатите кандидати.


Чл. 3. Специфичните изисквания, на които трябва да отговарят държавните служители от ДАНС, се определят за всяка операция или мисия със заповедта по чл. 2, ал. 1.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Кандидатите подават молба по образец до специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" на ДАНС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Кандидатите и специализираната административна дирекция "Човешки ресурси" на ДАНС прилагат към молбата необходимите документи, определени в заповедта по чл. 2, ал. 1.


Чл. 5. В заповедта по чл. 2, ал. 1 се обявяват съставът и сроковете за работа на комисията за провеждане на подбора.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Преди провеждането на подбора специализирана административна дирекция "Човешки ресурси":
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) приема молбите на кандидатите с приложените към тях документи, изготвя кадрова справка и ги предоставя на комисията;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) организира провеждането на изпит за ниво на владеене на чужд език, оценяването на психологичните възможности и потенциал на допуснатите кандидати и предоставя резултатите единствено на членовете на комисията по подбора.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.)


Чл. 8. Комисията за провеждане на подбора:
1. разглежда подадените молби и въз основа на приложените към тях документи допуска до подбора кандидатите, които отговарят на изискванията, определени със заповедта по чл. 2, ал. 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) класира допуснатите кандидати в зависимост от степента на покриване на изискванията, заложени в заповедта по чл. 2, ал. 1, нивото на владеене на чужд език и оценката на психологичните им възможности и потенциал;
3. изготвя протокол, в който отразява резултатите от подбора и класирането и го предоставя за утвърждаване от председателя на ДАНС.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) След утвърждаването на протокола по чл. 8, т. 3 специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" на ДАНС уведомява кандидатите за резултатите от подбора и класирането им.


Чл. 10. Основното материално-техническо осигуряване и вещево имущество на държавните служители от ДАНС за участието им в конкретната операция или мисия се предоставя от Министерството на отбраната или от съответната изпращаща администрация за срока на операцията или мисията.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Председателят на ДАНС със своя заповед определя един или повече държавни служители за участие в операцията или мисията, които да преминат подготовката, обучението и сертифицирането за участие в операцията или мисията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.)


Чл. 12. Определените за участие в операцията или мисията държавни служители от ДАНС се командироват за срока на операцията или мисията със заповед на председателя на ДАНС.


Чл. 13. При участие в операции и мисии извън територията на Република България органите на ДАНС са административно подчинени на старшия командир (началник) от българска страна, спазват изискванията на стандартните оперативни процедури и/или съответните общи правила за операцията или мисията, като са независими при изпълнение на функционалните си задължения и осъществяване на правомощията си, регламентирани съгласно действащото законодателство.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) За срока на участие в операцията или мисията държавните служители, определени за участие в операцията или мисията, получават:
1. заплата в левове, както следва:
а) основно месечно възнаграждение в съответствие с притежавания ранг и степен;
б) допълнително възнаграждение за прослужено време;
в) допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от възнаграждението по буква "а", когато такова е предвидено за съответната операция или мисия;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) командировъчни дневни пари в съответствие с притежавания ранг, както следва:
а) при участие в мисия/операция с определена степен на риск "ВИСОКА" - съгласно приложение № 1;
б) при участие в мисия/операция с определена степен на риск "НИСКА" - съгласно приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) При участие в операции или мисии, за които не е определена степен на риск, служителите от ДАНС получават възнаграждения, съответно командировъчни, съгласно общите условия на конкретната операция или мисия.


Чл. 15. Децата до 27-годишна възраст на служителите от ДАНС, участващи в международни операции и мисии, които учат в основни и средни училища, в редовна форма на обучение във висшите училища, създадени по законоустановения в страната ред, имат право на месечна стипендия за периода, през който родителят отсъства, в размери, както следва:
1. за учениците от I до VIII клас - 30 лв.;
2. за учениците от IХ до ХII клас - 50 лв.;
3. за обучаващите се във висшите училища - 70 лв.


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) За срока на участие в операция или мисия държавният служител, определен за участие, подлежи на атестиране съгласно чл. 62 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Атестирането се извършва от компетентната специализирана дирекция в ДАНС, която осъществява методическо ръководство по участието на служители на ДАНС в операции и мисии извън територията на страната.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) След завръщането и подаване на заявление от държавния служител, определен за участие в операцията или мисията, специализирана административна дирекция "Финансово-стопанска и управление на собствеността" издава удостоверение за осигурителен стаж (образец УП-3) за периода на участие в операцията или мисията съгласно определената степен на риск.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Необходимите средства за изпълнение на наредбата се осигуряват в рамките на одобрения бюджет на Държавна агенция "Национална сигурност" за съответната година. С размера на направените разходи за подготовката и участието на служители от ДАНС в операцията или мисията се извършват корекции по бюджетите на Министерството на отбраната или на съответната изпращаща администрация и на ДАНС по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 69, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 ОТ 23 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г.)

§ 9. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Човешки ресурси" се заменят със "специализирана административна дирекция "Човешки ресурси".


Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, т. 2, буква "а"

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2008 г.)

Командировъчни дневни пари в съответствие с притежавания ранг


Сътрудник, главен сътрудник 73 евро
Младши агент 75 евро
Старши агент, главен агент 76 евро
Специален агент 77 евро
Държавен агент 78 евро


Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2, буква "б"

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.)

Командировъчни дневни пари в съответствие с притежавания ранг


Сътрудник, главен сътрудник 42 евро
Младши агент 43 евро
Старши агент, главен агент 44 евро
Специален агент, държавен агент 45 евро.


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 2, буква "в"

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти