Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ДЛЪЖНИКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВОТО

В сила от 01.03.2008 г.
Приета с ПМС № 31 от 15.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г.


Чл. 1. С наредбата се определя жилищната нужда на длъжника и членовете на неговото семейство при насочено принудително изпълнение върху жилището на длъжника съгласно чл. 444, т. 7, предл. 2 от Гражданския процесуален кодекс.





Чл. 2. (1) Определят се следните норми за жилищни нужди на длъжника и членовете на неговото семейство:
1. на едночленно семейство - 25 кв.м жилищна площ;
2. на двучленно семейство - 40 кв.м жилищна площ;
3. на тричленно семейство - 55 кв.м жилищна площ;
4. на четиричленно семейство - 70 кв.м жилищна площ;
5. на семейство с 5 и повече членове - по 15 кв.м жилищна площ в повече за следващите членове.
(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.
(3) За задоволяване на специфични нужди към жилищната площ по ал. 1 и 2 може да се включи допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв.м, когато член от семейството страда от болест, която дава право на самостоятелна стая за живеене, съгласно списък, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Жилищната площ по наредбата се определя като сбор от площите на помещенията в жилището, предназначени за обитаване - дневни, спални, детски стаи и трапезарии (когато има кухня с място за хранене), измерени по вътрешния контур на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.
(2) В площта по ал. 1 не се включват: кухненските боксове, самостоятелните кухни, трапезариите (когато няма кухня с място за хранене), вестибюлите без пряко осветление, нишите за спане, както и обслужващите и спомагателните помещения - бани, тоалетни, преддверия, коридори, килери, складове, изби, тавански помещения и други подобни.

Заключителни разпоредби


§ 2. (В сила от 26.02.2008 г.) До влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 1 март 2008 г.) министърът на здравеопазването утвърждава списък на болестите, които дават право на самостоятелна стая за живеене.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 444, т. 7, предл. 2 от Гражданския процесуален кодекс.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс с изключение на § 2, който влиза в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти