Logo Вторник, 21 Май
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 5 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ВЪВ/ОТ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 151, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за включване и изключване във/от списъка по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции (списъка) на вещи лица, които могат да бъдат назначавани за извършване на съдебно-счетоводна или съдебно-икономическа експертиза в съдебни производства пред Върховния административен съд (ВАС) по оспорване на административни актове на Българска народна банка (БНБ).
(2) Списъкът се утвърждава със заповед на председателя на ВАС.
(3) Включването на вещо лице в списъка е за срок 5 години.

Чл. 2. Подборът на кандидатите за вещи лица се извършва от председателя на ВАС.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЕЩИ ЛИЦА В СПИСЪКА


Чл. 3. В списъка може да бъде включено дееспособно физическо лице, което:
1. има висше икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър";
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
3. е участвало в качеството му на регистриран одитор в одитирането на банки или е работило в областта на надзорните регулации, управлението на риска или вътрешния одит в централна, местна или чуждестранна банка през последните 5 години, предхождащи включването му в списъка;
4. не е било през последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако има неудовлетворени кредитори, независимо дали е възстановено в права;
5. не е било член на управителен или контролен орган на банка през последните две години преди датата на решението за обявяването й в несъстоятелност;
6. не е лишено от право да упражнява професията си или дейността си;
7. не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
8. притежава високи нравствени и професионални качества.

Глава трета.
РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЕЩИ ЛИЦА ВЪВ/ОТ СПИСЪКА


Чл. 4. (1) Кандидатите за включване в списъка подават във ВАС заявление, придружено от следните документи:
1. заверен препис от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър";
2. биографична справка, която съдържа данни за:
а) трите имена;
б) гражданство;
в) дата и място на раждане;
г) постоянен и настоящ адрес;
д)образование, включително наименование на учебните заведения, в които образованието е придобито, и годините на обучение;
е) участие в квалификационни курсове, семинари и др., като се посочат мястото и годините на обучението;
ж) описание на професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности през последните 5 години, предхождащи включването в списъка;
з) настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност;
3. свидетелство за съдимост и декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 3, т. 4, 5, 6 и 7;
4. документи, удостоверяващи съответствието с изискванията по чл. 3, т. 3 (заверено копие от трудова книжка, референции, справка за заверените от него финансови отчети, заверени копия от длъжностни характеристики и др.).
(2) Председателят на ВАС може да поиска от кандидатите, завършили висши учебни заведения в чужбина, да представят удостоверение за признаване на висше образование, издадено по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ДВ, бр. 69 от 2000 г.).
(3) Всички документи на чужд език, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език.


Чл. 5. (1) Председателят на ВАС разглежда постъпилите заявления на кандидатите заедно с приложените документи и преценява съответствието им с изискванията на наредбата.
(2) Преди утвърждаването на списъка председателят на ВАС изисква от БНБ становище относно професионалните качества на одобрените по документи кандидати. Към искането се прилагат заявленията и съответните документи на кандидатите.
(3) Ако е необходимо, с кандидатите може да бъде проведено събеседване и/или да им бъдат изискани допълнителни документи. Председателят на ВАС може да възложи на експерти провеждането на събеседване.


Чл. 6. (1) След приключване на процедурата по чл. 5 председателят на ВАС издава заповед, с която утвърждава списъка и го изпраща за обнародване в "Държавен вестник". Списъкът се публикува на интернет страницата на ВАС.
(2) Списъкът съдържа трите имена на вещото лице, специалност и данни за контакт (адрес, телефон, електронен адрес).


Чл. 7. (1) Вещо лице се изключва от списъка:
1. по негово искане;
2. при поставянето му под запрещение или при смърт;
3. когато е осъдено за умишлено престъпление от общ характер;
4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;
5. когато извърши тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнява;
6. когато забавя изготвянето на заключения или представя некачествени заключения (неясни, непълни, необосновани, неверни, некомпетентни, пристрастни);
7. когато се установи, че е било включено в списъка въз основа на неистински, преправен или с невярно съдържание документ;
8. когато извърши действие, с което злепоставя съдебната власт или БНБ;
9. когато бъде лишено от право да упражнява професията си или дейността си.
(2) При уведомяване за възникването на някое от основанията по ал. 1 председателят на ВАС извършва проверка, като може да изиска допълнително представяне на документи и информация, включително и на писмени обяснения от вещото лице.
(3) Председателят на ВАС изключва вещо лице от списъка при наличие на някое или на няколко от основанията по ал. 1.
(4) Заповедта за изключване на вещо лице от списъка се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на ВАС.


Чл. 8. (1) Списъкът се актуализира веднъж годишно.
(2) Кандидатите, които желаят да бъдат включени в списъка, подават заявление и документи по чл. 4 в срок до 15 октомври на календарната година.
(3) Кандидатите по ал. 2 се включват в списъка при условията и по реда, установени в наредбата.
(4) Вещо лице, за което е изтекъл срокът по чл. 1, ал. 3, може да бъде включено отново в списъка при условията и по реда, установени в наредбата.
(5) В срок до 30 ноември на съответната календарна година председателят на ВАС издава заповед, с която утвърждава актуализирания списък. Списъкът се обнародва в "Държавен вестник".
(6) Когато настъпят промени в данните за вещото лице, посочени в списъка, то е длъжно да уведоми председателя на ВАС в 7-дневен срок от настъпването им.


Чл. 9. За неуредените в тази наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (ДВ, бр. 11 от 2008 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Кандидатите, които желаят да бъдат включени в списъка на вещите лица, подават заявление в срок до два месеца от датата на влизане на тази наредба в сила.
(2) Председателят на ВАС утвърждава първия списък на вещите лица и го обнародва в "Държавен вестник" до 15 май 2008 г.


§ 2. Председателят на ВАС упражнява контрол за спазването на тази наредба.


§ 3. Тази наредба е издадена на основание чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти