Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ"

В сила от 26.02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 811090 "Работник в заведенията за хранене и развлечения" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 811090 "Работник в заведенията за хранене и развлечения" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 8110901 "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения".
2. 8110902 "Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения"определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Единични професии" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения"


Професионално направление
811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"
Професия
811090 "Работник в заведенията за хранене и развлечения"
   


1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.V.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г. и Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

     

Таблица 1

Код Специалност Степен на Минимално
    професионална входящо обра-
    квалификация зователно рав-
      нище за ученици
8110901 Работник в произ- първа завършен
  водството на ку-   VI клас
  линарни изделия    
  в заведенията за    
  хранене и развле-    
  чения    
8110902 Работник в об- първа завършен
  служване в заве-   VI клас
  дения за хранене    
  и развлечения    
       


1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав, за да упражнява професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.

   

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
        личностни качества
Специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"
1. Участва при приемането Хранителни продукти, Етапи на технологичния Проверка на количеството при Отговорност.
на хранителни продукти. полуфабрикати, транспортни процес съобразно типа и доставка на хранителни Прецизност.
2. Оказва съдействие при опаковки, амбалаж. категорията на ЗХР. продукти, ефективно Оперативност.
съхранението на хранителни Измервателни уреди. Класификация на използване на измервателни Организираност.
продукти и полуфабрикати, Хладилни съоръжения, хранителните продукти. уреди и средства за транспорт. Умения за работа в екип.
като спазва складово обзавеждане, Условия и срокове за Използване и поддържане на Сръчност.
санитарно-хигиенните средства съхранение на охлаждаеми и неохлаждаеми Концентрация на
изисквания за работа в ЗХР. за вътрешен транспорт. хранителните продукти складови площи. вниманието.
3. Извършва предварителна Машини за предварителна съгласно действащите Спазване на изискванията за Дисциплинираност.
обработка на хранителни обработка на хранителни санитарно-хигиенни разделност и поточност при Самоконтрол.
продукти и подготвя продукти, електротоплинни норми. предварителна обработка на Естетически усет.
полуфабрикати в апарати, съоръжения за Основни изисквания при хранителните продукти. Точност.
съответствие с поддържане температурата предварителната и при Приготвяне на полуфабрикати  
предварително поставените на ястията. топлинната обработка на с ниска степен на трудност.  
му задачи. Кухненски инвентар: хранителните продукти. Предварителна подготовка на  
4. Изпълнява възложените кухненски съдове и прибори, Правила за експлоатация хранителни продукти.  
му задачи и рутинни инструменти за ръчно на технологичното Спазване на  
дейности при приготвяне и почистване и нарязване, обзавеждане в ЗХР, последователността при  
реализация на кулинарни трапезни съдове, изисквания за безопасна приготвяне на ястия и десерти.  
изделия. приспособления за дозиране работа. Реализация на кулинарните  
5. Подрежда и почиства и оформяне на кулинарни Предназначение и изделия.  
производствени и складови изделия. правила за използване, Работа по рецепта.  
помещения, машини, Рецептури, инструкции за измиване и съхранение на Измиване и дезинфекция с  
апарати, съдове и инвентар, безопасна работа. кухненски инвентар, различни средства при  
като спазва Машини и инструменти за трапезни съдове и спазване на инструкциите.  
санитарно-хигиенните почистване и измиване. прибори. Използване на лични  
изисквания и Миещи, почистващи и Основни групи кулинарни предпазни средства.  
предварителните указания дезинфекционни средства. изделия, видове, Ефективно използване на  
6. Спазва всички Лични предпазни средства. технология на приготвяне, технологичното оборудване  
нормативни изисквания за   изисквания за при спазване на  
здравословни и безопасни   съхранение. технико-експлоатационните  
условия на труд.   Нормативни изисквания за указания и правилата за  
    здравословни и безопасна работа.  
    безопасни условия на    
    труд.    
    Изисквания за лична и    
    производствена хигиена,    
    основни правила при    
    работа в ЗХР.    
Специалност "Работник в обслужването в заведения за хранене и развлечения"
1. Участва при приемането Хранителни продукти, ястия, Етапи на технологичния Проверка на количеството при Организираност.
на хранителни продукти и напитки, транспортни процес по организацията доставка на хранителни Оперативност.
напитки. опаковки, амбалаж. на обслужването продукти и напитки, ефективно Дисциплинираност.
2. Оказва съдействие при Измервателни уреди. съобразно типа и използване на измервателни Отговорност.
съхранението на хранителни Средства за вътрешен категорията на ЗХР. уреди и средства за транспорт. Самоконтрол.
продукти, полуфабрикати и транспорт, хладилни Класификация на Използване и поддържане на Прецизност.
напитки, като спазва съоръжения, складово хранителните продукти и охлаждаеми и неохлаждаеми Точност.
санитарно-хигиенните обзавеждане. напитки. складови площи. Естетически усет.
изисквания за работа в ЗХР. Сервизи, прибори, покривки, Условия и срокове за Прилагане на технологичната Съобразителност.
3. Изпълнява възложените салфетки, вази, цветя, съхранение съгласно последователност при Акуратност.
му задачи от дейностите по пепелници, съдове за действащите подготовката на обслужващите Умения за работа в екип.
подготовка за работа с подправки, сервитьорски санитарно-хигиенни звена за работа с клиенти.  
клиенти, като зарежда табли и колички, трапезни норми. Работа в екип, участие при  
хладилните съоръжения в съдове и чаши, комплектен Асортимент на разпределение на текущи  
бюфета с напитки и прибор. кулинарните изделия. задачи, изпълнение на  
хранителни продукти, Работно облекло, лични Последователност при рутинни дейности от  
зарежда и пуска в предпазни средства. поднасяне на ястията и организацията на  
експлоатация   напитките, температурен обслужването в ЗХР.  
ледогенератори, отоплители   режим на поднасяне. Спазване на правилата при  
за чинии, рекламни витрини.   Правила за експлоатация сервиране на ястия и напитки.  
4. Зарежда търговската   на технологичното Ефективно използване на  
зала и сервитьорския офис   обзавеждане, изисквания технологичното оборудване,  
със сервизи, прибори,   за безопасна работа. спазване на  
покривки, салфетки, вази,   Правила за работа със технико-експлоатационните  
цветя, пепелници, съдове за   сервизи, прибори, чаши, указания и правилата за  
подправки.   сервитьорски табли и безопасна работа.  
5. Изпълнява рутинни   колички, бельо и инвентар    
дейности в процеса на   в ЗХР.    
обслужване на гостите,   Нормативни изисквания за    
свързани със сервиране и   здравословни и    
отсервиране на ястия и   безопасни условия на    
напитки, подреждане и   труд.    
почистване на масите,   Изисквания за лична    
прибиране на употребените   хигиена и хигиена на    
съдове, прибори, чаши,   работното място, основни    
бутилки, подмяна на   правила при работа в ЗХР.    
покривки, салфетки,        
пепелници.        
6. Участва в дейностите        
след приключване на        
работа с клиенти, свързани        
с подреждане на        
търговската зала,        
прибиране на употребените        
съдове, бельо и инвентар,        
проветряване на        
търговската зала и        
подготовка за работа на        
следващата смяна.        

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Развитието на туристическата индустрия в световен мащаб определя хотелиерството и ресторантьорството като приоритетен дял от националната ни икономика.
Привлечените в отрасъла инвестиции водят до увеличаване броя на туристическите обекти и създаване на нови работни места, което е предпоставка за повишеното търсене на работници, чиято квалификация отговаря на въведените нови критерии за работа в сферата на туристическото обслужване. Всичко това създава благоприятни тенденции за развитието на отрасъла и формира необходимостта от обучение на кадри за задоволяване на увеличаващите се потребности както у нас, така и в световен мащаб.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" могат да работят като работници в кухня, помощник-готвачи, помощник-сервитьори на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 9131 - 0003 "Помощник, кухня (домашен)", 9132 - 0001 "Мияч, съдове (ръчно)", 9132 - 0002 "Помощник, кухня (без домашните)", 9132 - 0004 "Работник, кухня", 7412 - 1021 "Работник, сладкарско производство" и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" могат да продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация по други професии от направление "Туризъм и услуги", като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка и част от специфичната се зачита след сравнение между ДОИ за придобиване на квалификация по съответните професии.

3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" е обучаваните да придобият необходимите знания и умения за изпълнение на трудовите дейности, описани в профила на професията за реализацията им в сферата на ресторантьорството.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" обучаваният трябва да:
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и специфичните задължения, произтичащи от профила на професията;
• познава нормативната уредба на условията на труд, както и правата и задълженията на работодателите и работниците за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и недопускане на трудови злополуки, аварии и замърсяване на околната среда;
• разбира възможностите си за активно участие в трудовия процес, както и тези за повишаване на професионалната си квалификация.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"
След завършване на обучението по отрасловата професионална подготовка обучаваният трябва да:
• познава структурата и нормативната уредба на отрасъла, мястото, ролята и перспективите за развитие на ресторантьорството;
• притежава необходимата мотивация за упражняване на изучаваната професия в съответствие с тенденциите за приоритетно развитие на хотелиерството и ресторантьорството и европейската интеграция;
• познава материално-техническата база в заведенията за хранене и развлечения, начините за ефективна и безопасна работа с машините, съоръженията и инсталациите съгласно техническата документация и охраната на труда;
• познава и да използва по предназначение хранителни продукти при производството на кулинарни изделия съгласно технологичната документация;
• познава санитарно-хигиенните изисквания за работа в заведенията за хранене и развлечения.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"
След завършване на обучението по специфичната за професията и специалността професионална подготовка обучаваният трябва да умее да участва при производството и реализацията на кулинарна продукция, като:
• изпълнява рутинни дейности самостоятелно или в екип при производството и реализацията на кулинарна продукция;
• спазва технологичните и санитарно-хигиенните изисквания при предварителната и топлинната обработка на хранителните продукти, оформянето и реализацията на кулинарните изделия;
• разчита и използва технологична документация.
3.3.2. Специалност "Работник в обслужване в заведения за хранене и развлечения"
След завършване на обучението по специфичната за професията и специалността професионална подготовка обучаваният трябва да може да участва в процеса на обслужване на гостите в заведенията за хранене и развлечения, като:
• познава и прилага основните изисквания по организацията на обслужването, санитарно-хигиенните правила и инструкциите за безопасна работа с машините и съоръженията в заведенията за хранене и развлечения;
• изпълнява рутинни дейности при подготовката на търговската зала, сервитьорския офис и бюфета за напитки за работа с клиенти;
• изпълнява самостоятелно или в екип рутинни дейности по сервиране на ястия и напитки и отсервиране на употребените съдове и прибори;
• осъществява връзка между производствените звена, умивалнята за трапезни съдове и сервитьорския офис и съдейства за осигуряване на бързина и качество при обслужването на гостите.

4. Съдържание на обучението
Предвидените в ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Работник в заведения за хранене и развлечения" професионални компетенции определят съдържанието на обучението, което се конкретизира с учебен план и учебни програми.
Учебният план включва учебни предмети или модули, изградени на базата на междупредметните връзки и зависимости в съответствие с поставените подцели при провеждане на обучението, както и броя на учебните часове по съответните предмети и модули.
Учебните програми включват тематични области, свързани с профила на професията, съответстващи на предвидените професионални компетенции по съответната специалност.

Таблица 3

 
Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
 
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
 
1. Познава правата и задъл- Кодекс на труда;
женията си като участник Трудовоправни отноше-
в трудовия процес съгласно ния, трудова дисциплина
Кодекса на труда и специ- и дисциплинарна отговор-
фиката на договорните от- ност;
ношения между работода- Работно време, работна
тел и работник. заплата;
  Социално и здравно осигуряване;
  Трудовоправна защита.
2. Разбира собствената си Организация на трудовия
роля в дейността на фирмата процес;
и съзнава необходимостта Екипна организация на
от повишаване на квалифи- труда;
кацията си. Мотивация и кариерно
  развитие.
 
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"
 
3. Познава структурните Технологична схема на
звена, йерархията и органи- заведенията за хранене и
зацията на производството развлечения, етапи на
и обслужването в заведе- производството и реали-
нията за хранене и развле- зацията;
чения, основните правила Нормативни изисквания
за ефективно използване за проектиране, построя-
на материално-техничес- ване и пускане в експлоа-
ката база. тация на заведенията за хранене и развлечения;
  Технологично обзавеждане в заведенията за хранене и развлечения, инструкции за безопасна работа.
4. Познава нормативните Инструктаж на работни-
изисквания и спазва тех- ците и служителите;
нологичната дисциплина Трудови злополуки -
при изпълнение на трудо- регистриране, разслед-
вите дейности. ване и отчитане;
  Оказване на долекарска помощ на пострадали;
  Методи, средства и уреди за гасене на пожар;
  Мерки за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност.
5. Познава основните проце- Санитарно-хигиенни
си и санитарно-хигиенните изисквания към матери-
изисквания при експлоата- ално-техническата база на
ция на заведенията за хра- заведенията за хранене и
нене и развлечения, за развлечения;
опазване на околната среда Санитарно-хигиенни
и недопускане на хранител- изисквания при експлоа-
ни отравяния. тация и поддържане на складови, производствени и търговски площи;
  Лична хигиена и здравна документация на работещите в заведенията за хранене и развлечения;
  Мерки за недопускане на хранителни отравяния;
  Контрол и санкции при санитарни нарушения.
6. Познава характеристиката, Химичен състав на храни-
класификацията и изисква- телните продукти;
нията към качеството на Качествена характерис-
хранителните продукти и тика, условия и срокове за
напитки. съхранение на хранителните продукти и напитки.
 
Специфична за професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" задължителна професионална подготовка
Специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"
 
7. Познава технологичните Разделна обработка на
изисквания при предвари- хранителните продукти;
телна обработка на храни- Санитарно-хигиенни
телните продукти, кули- изисквания към обзавеж-
нарното предназначение, дането на подготвител-
сроковете и условията за ните помещения;
съхранение на полуфабри- Видове полуфабрикати,
катите. условия и срокове за съхранение.
8. Познава технологията на Технология на кулинар-
производство на кулинарна ната продукция;
продукция. Видове и технологични особености на топлинните процеси;
  Изисквания към качеството на готовите кулинарни изделия, условия и срокове за съхранение и реализация.
9. Познава правилата за Инструкции за ефективна
ефективна и безопасна и безопасна работа с тех-
работа с машините, съоръ- нологичното обзавеждане
женията и инсталациите в в заведенията за хранене
заведенията за хранене и и развлечения;
развлечения. Контрол и санкции при неспазване на задълженията на работодателите и работниците за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 
Специалност "Работник в обслужването в заведенията за хранене и развлечения"
 
10. Познава организацията Организация на обслужва-
на обслужването в заведе- нето в заведенията за хра-
нията за хранене и развле- нене и развлечения;
чения, технологичната Подходи за осигуряване на
последователност на дей- ефективна работа в екип,
ностите за осигуряване методи за комуникация;
оптимален режим и ви- Професионално-личност-
соко ниво на обслужване ни качества и изисквания
на гостите. към външния вид на обслужващия персонал в заведенията за хранене и развлечения.
11. Познава технологичната Работа с бельо, съдове,
последователност на дей- прибори и сервизи в заве-
ностите по предварителната денията за хранене и раз-
подготовка на залата за влечения;
хранене, бюфета и серви- Подготовка на търговска-
тьорския офис за работа с та зала за закуска, обяд и
клиенти при спазване на вечеря при свободна кон-
санитарно-хигиенните сумация, предварително
правила и нормите за зададено меню и органи-
естетика на работното зирани мероприятия.
място.  
12. Познава правилата за Асортимент на кулинар-
сервиране на ястия и напит- ните изделия;
ки, технологичната после- Сервиране на сутрешна и
дователност при обслужва- следобедна закуска, на
не на гостите и приключва- обяд и вечеря;
не на работната смяна. Сервиране на безалкохолни, алкохолни и алкалоидни напитки;
  Приключване на работата с клиенти;
  Почистване и подреждане на търговската зала.
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входящо ниво
На входящо ниво се прави оценка на кандидатите за обучение, чиято цел е да се приложи оптимален подход при сформиране на учебните групи и изработване на учебните програми. Входящото образователно равнище се удостоверява с документ за завършен най-малко шести клас от системата на основното образование.
5.2. Оценяване на междинно ниво
В процеса на обучението се извършва текуща проверка на усвоените знания и умения по теория и учебна практика.
Оценяването по теория обхваща самостоятелен учебен предмет или модул от тематични области, които знания са основополагащи за ефективното продължаване на обучението.
Оценяването по учебна практика дава преценка на усвоените умения и възможностите за тяхното усъвършенстване при по-нататъшното обучение.
Инструментите за оценяване (тест, устно или писмено изпитване, практическо задание) се подбират в съответствие с входящото ниво на обучаемите и етапа от провеждане на учебните занятия.
5.2.1. Оценки по теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не е осмислил основни понятия от учебния материал, трудно възпроизвежда усвоените знания.
Среден 3 - обучаваният е овладял минимални знания, но трудно ги систематизира и възпроизвежда.
Добър 4 - обучаваният е овладял достатъчно знания, но не съумява да ползва връзката между тях, трудно обобщава и прави изводи.
Мн. добър 5 - обучаваният е овладял достатъчно знания, усвоил е терминологията, прави оценки на факти и обстоятелства на базата на междупредметните връзки.
Отличен 6 - обучаваният е овладял всички основни знания, прави сравнения, анализи и изводи.
5.2.2. Оценки по учебна практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания за изпълнение на практическо задание.
Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания за изпълнение на практическо задание, но прави съществени пропуски в подхода към изпълнението.
Добър 4 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическо задание с незначителни пропуски при изпълнение на детайлите.
Мн. добър 5 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическо задание, правилно съчетава плана за работа и етапите от изпълнението му.
Отличен 6 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическо задание с правилна организация на дейностите, прави самооценка и анализ на изпълнението.
5.3. Оценяване на изходящо ниво
Обучението за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" завършва с полагане на държавни изпити - по теория и по практика на специалността.
Съдържанието на изпитните билети се определя в съответствие с изискванията, утвърдени в националните изпитни програми за професионално образование и обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация. Оценките се оформят по шестобалната система и отразяват постигнатото ниво на професионални компетенции. При оформяне на оценките се прилагат следните критерии:
5.3.1. Изпит по теория на специалността

   

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Трудовоправни Знае правата и задъл- 5
знания. женията си като участ-  
  ник в трудовия процес;  
  Познава договорните отношения между работодател и работник.  
2. Знания за санитар- Познава нормативните 15
но-хигиенните изиск- изисквания за поддър-  
вания за работа в за- жане високо санитарно-  
веденията за хранене хигиенно ниво на рабо-  
и развлечения. та в заведенията за хранене и развлечения, Закона за храните и органите за санитарен контрол;  
  Познава санитарно-хигиенните изисквания при работа през отделните етапи на технологичния процес.  
3. Знания за правила- Познава материално- 10
та за безопасност на техническата база и  
труда и изисквания- правилата за безопасна  
та за опазване на работа с машините и  
околната среда при съоръженията в заве-  
изпълнение на про- денията за хранене и  
фесионалните задъл- развлечения;  
жения. Познава наредбата за инструктажа на работниците и служителите;  
  Познава уредите, средствата и методите за гасене на пожар;  
  Познава организацията на действията при трудова злополука, авария, пожар или стихийно бедствие.  
4. Знания за техноло- Познава основните 70
гията на производст- изисквания при достав-  
во и организацията ка и съхранение на  
на обслужването в хранителни продукти,  
заведенията за хра- условията за предва-  
нене и развлечения. рителна обработка и съхранение на полуфабрикати;  
  Познава асортимента и технологията за производство на съставки на ястията - предястия, супи, основни ястия и десерти;  
  Познава правилата за сервиране при различни форми на обслужване, при подготовка на търговската зала за закуска, обяд и вечеря.  
 
5.3.2. Изпит по практика на специалността
 
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Организация на Подбор и подготовка 10
работното място и на необходимите суро-  
подготовка за изпъл- вини, съдове, прибори  
нение на практичес- и съоръжения;  
кото задание. Правилно използване на работната площ;  
  Предварително почистване и подреждане на работното място.  
2. Технологични Спазва последовател- 30
изисквания при из- ността на технологич-  
пълнение на отдел- ните операции и изиск-  
ните операции. ванията за лична хигиена и хигиена на работното място;  
  Правилно изпълнение на операциите от предварителната обработка на хранителните продукти;  
  Правилно използване на електротоплинни съоръжения и инсталации.  
3. Оформяне и аран- Правилен подбор на 50
жиране на предвари- съдове за подреждане и  
телно зададени кули- оформяне на кулинар-  
нарни асортименти ните изделия;  
при спазване на Спазва рецептурата и  
изискванията към грамажа на отделните  
състава и външния съставки;  
вид; Естетически външен вид  
Технологична после- на кулинарните изделия;  
дователност при сер- Спазва правилата и пос-  
виране на кулинарни ледователността при сер-  
асортименти и на- виране на ястия и на-  
питки. питки.  
4. Правила за без- Спазва предварителните 10
опасна работа с ма- инструкции и правилата  
шините и съоръже- за безопасна работа с ма-  
нията при изпълне- шините и съоръженията.  
ние на практическото    
задание.    
     
5.4. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета - Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.).

6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се провежда в учебни кабинети, а по практика на специалността - в учебни работилници или базови обекти, при предварително сключени договори.
Учебните занятия по производствена практика се провеждат в действащи заведения за хранене и развлечения.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи на МОН, МТСП, МВР, МЗ и приетите стандарти.
6.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да бъде обзаведен така, че да осигурява оптимални условия за провеждане на обучението по теория в съответствие с ергономичните норми, нормите за отопление, осветление и вентилация. Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място за преподавателя, работно място за всеки обучаван, учебна дъска, мебели, нагледни средства и дидактическа техника. Работните маси трябва да бъдат разположени така, че да осигуряват оптимална видимост към учебната дъска и възможности за свободен достъп до всички работни места.
Учебни помагала: снимков материал, учебни видеофилми, кулинарни книги и списания, рецептурници, табла с основни схеми от технологичния процес, диапозитиви, учебници по изучаваните предмети.
6.2. Учебна работилница за провеждането на практически занятия по специалността "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"
Учебната работилница се оборудва с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия. Тя трябва да осигурява работни места за всички обучавани, както и работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа.
Учебната работилница трябва да има достатъчна площ и кубатура, естествено и изкуствено осветление, както и условия за принудителна вентилация.
6.2.1. Основно оборудване
Обзавеждането на учебната работилница включва: работни маси с неръждаеми плотове, хладилен шкаф, кухненски шкафове, мивки за разделно измиване на хранителни продукти и кухненски инвентар и готварска печка с електропекарна, като се обособява едно работно място за всеки 3 - 4-ма обучавани. Покритието на пода и стените на помещението трябва да осигурява възможност за ефективно измиване и дезинфекция. За правилното протичане на практическото обучение е необходимо да се осигурят гардеробчета за съхранение на връхни дрехи и лични вещи на обучаваните и преподавателя.
6.2.2. Помощно оборудване: везна, кухненски инвентар, трапезни съдове, прибори и чаши, комплект ножове, дъски за рязане, чукче за оформяне на месни полуфабрикати, инструменти за оформяне и аранжиране на кулинарни изделия.
6.3. Учебно-тренировъчен кабинет по практика за специалност "Работник в обслужването в заведения за хранене и развлечения"
Учебно-тренировъчният кабинет трябва да бъде обзаведен така, че да осигурява работно място за всеки обучаван, както и работно място за преподавателя. За правилното протичане на практическото обучение е необходимо да се осигурят гардеробчета за съхранение на връхни дрехи и лични вещи на обучаваните и преподавателя.
6.3.1. Основно оборудване
Обзавеждането на учебно-тренировъчния кабинет включва: учебни маси и столове за обучаваните, работно място за преподавателя, тренировъчни маси и столове, хладилен шкаф, мивка, шкафове за съхранение на бельо, съдове, прибори и чаши, аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
6.3.2. Помощно оборудване: трапезни съдове, прибори и чаши, бельо, салфетки, вази, пепелници, прибори за подправки, сервитьорски табли, принадлежности за отваряне на бутилки.
6.3.3. Учебни помагала: онагледяващи табла, видеофилми, снимков материал, специализирани списания, диапозитиви.

7. Изисквания към обучаващите
Обучението се осъществява от лица, чието завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност отговарят на съдържанието на обучението и нормативните документи на МОН.
Право да преподават по теория имат лица, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър".
По практика на специалността освен горепосочените лица право да преподават имат и преподаватели по практика по съответната специалност.
Препоръчително е периодично да се провеждат курсове за обмяна на опит между обучаващите звена и водещи обекти в ресторантьорството, а на всеки три години обучаващите да преминават курс за повишаване на квалификацията и актуализиране на професионалните подходи, знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения":
• Апробиране в обучаващи институции;
• Съгласуване на дейностите по обучението с изискванията и тенденциите в развитието на отрасъла и утвърдените евростандарти;
• Ежегоден анализ на резултатите и даване на указания за бъдеща работа на обучаващите звена.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти