Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РИБОВЪД"

В сила от 26.02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 624010 "Рибовъд" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 624 "Рибно стопанство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 624010 "Рибовъд" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 6240101 "Рибовъдство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Рибовъд".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Рибовъд" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Селско стопанство" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Рибовъд"

Професионално направление:

624 Рибно стопанство

Наименование на професията:

624010 Рибовъд
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 e представенa специалносттa, включена в професията "Рибовъд" съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.V.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Таблица 1
Специалност Степен на Входящо минимално
  професионална образователно равнище
  квалификация за ученици за лица, навършили 16 г.
6240101 Рибо- Трета Завършено Завършено
  въдство   основно основно
      образование образование
         
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Рибовъд", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.

Таблица 2
Описание на Предмети и Професионални компетенции
трудовите средства на Знания за: Умения за: Професионално-
дейности труда     личностни качества
(задачи)        
1. 2. 3. 4. 5.
1. Специалност 6240101 "Рибовъдство"
1. Развъжда и Сгради - Биологични Разпознаване на Сръчност;
отглежда зарибителен риболюпилни; особености и пола на рибите - Трудова
материал Люпилни апарати; изисквания на производители; дисциплина;
  Люпилни басейни; отглежданите Разпознаване на Работа в екип;
  Съоръжения за видове риба; степента на полова Отговорност;
  водоснабдяване; Особеностите на зрялост; Издръжливост;
  Филтри; водната среда Начините за Физическа сила;
  Машини за броене на Технология на стимулиране на Наблюдателност;
  хайвер; отглеждане на половото Логическо
  Съдове за оплождане съответните видове съзряване на мислене;
  на хайвера; риба; производителите; Комуникативност.
  Цедки, кофи, легени, Видове съоръжения Подготовка на  
  кепчета (малки и за размножаване; съоръженията за  
  големи); Техника за улов размножаване  
  Хранилки; Проверка на Извършване на  
  Уреди за контрол на степента на зрялост контролни  
  температура, на рибите - измервания на  
  кислородно производители; температура,  
  съдържание, pH; Начини на кислородно  
  Стадо от риби - извършване на съдържание, pH;  
  производители изкуствено, Сортиране на  
  (мъжки и женски); полуизкуствено и зарибителния  
  Полови продукти естествено материал по  
  (хайвер и семенна размножаване; размер;  
  течност); Видове инкубация Определяне  
  Препарати за на половите кондицията на  
  стимулиране на продукти; зарибителния  
  половото съзряване; Начини на материал;  
  Медикаменти и захранване, Захранване на  
  лекарствени профилактично зарибителния  
  средства; Изкуствени третиране с материал;  
  гнезда за мръстене; препарати и др. Пресмятане и  
  Храна (естествена и   подаване на  
  фуражи);   лечебно-  
  Технологичен   профилактичните  
  дневник; Хранителни   препарати.  
  таблици ,      
  приходно-разходни      
  документи за      
  движение на риба и      
  храна;      
  Протоколи за      
  отразяване на      
  технологичния отпад;      
  Гумени гащеризони;      
  Гумени ръкавици;      
  Ботуши.      
2. Отглеждане на Вани, басейни и Хидробиология - Разпознаване на Сръчност;
естествена храна апарати за хидрохимия, водни Трудова
  отглеждане на зоопланктон, безгръбначни дисциплина;
  естествена храна; зообентос, организми; Работа в екип;
  Яйца от артемия; систематика на Общи рибовъдни Отговорност;
  Половозрели дафнии водни умения. Издръжливост;
  и циклопси; безгръбначни;   Физическа сила;
  Личинки на Особености на   Наблюдателност;
  хирономиди; водната среда;   Логическо
  Изкуствени торове Състав и използване   мислене;
  (NaCl, NH4NO3, CaO, на естествени и   Комуникативност;
  суперфосфат); изкуствени торове.   Съобразителност.
  Аераторна уредба;      
  Кепчета;      
  Сакчета.      
3. Отглеждане на риба Басейни; Биологични Съставяне на Сръчност;
за консумация Силози; особености и хранителни Трудова
  Садкови установки; изисквания на таблици и графици дисциплина;
  Рециркулациони отглежданите и техните корекции Работа в екип;
  системи; видове риба; спрямо кондицията Отговорност;
  Системи и съоръжения Особености на на отглежданата Издръжливост;
  за водоснабдяване; водната среда; риба; Физическа сила;
  Филтри; Технология на Подаване на Наблюдателност;
  Транспортни отглеждане на храната; Логическо
  средства; съответните видове Подготовка на мислене;
  Хранилки; риба; техническите Комуникативност.
  Машини за Хранителна съоръжения за  
  унищожаване на активност и отглеждане на  
  водна растителност; хранителни навици риба;  
  Сортировъчни на отглежданите Работа с  
  машини; видове риба; различните видове  
  Електроагрегати; Видове храни; машини при  
  Помпи; Основни технически угояването, работа  
  Мрежи; съоръжения и с мрежи и мрежени  
  Кепове; техните параметри; уреди;  
  Кантар; Технически Сортировка на  
  Съдове за характеристики на рибата по размери;  
  прехвърляне; използваните в Контролни  
  Уреди за контрол на угояването замервания и  
  температура, транспортни, преценка за  
  кислородно сортировъчни, моментната  
  съдържание, pH и др.; помпени и др. биомаса на  
  Риби в размери и вид типове машини; отглежданата риба;  
  за угояване; Болести по Извършване на  
  Храна (фуражни отделните видове контролни  
  смески, добавки и риби и тяхното измервания на  
  др.); лечение, препарати температура,  
  Медикаменти и за третиране и кислородно  
  лекарствени лечение. съдържание, pH  
  средства;   др.;  
  Органични и   Съдържание на  
  неорганични торове;   биогени и твърдост  
  Технически материали   на водата (обща и  
  за поддръжка на   карбонатна);  
  рибовъдните   Първична  
  съоръжения;   диагностика на  
  Технологичен   заболявания по  
  дневник, дневник за   рибите (паразитози  
  отразяване на   и бактериални  
  температурата на   заболявания).  
  водата, хранителни      
  таблици,      
  приходно-разходни      
  документи за      
  движение на риба и      
  храна, протоколи за      
  отразяване на      
  технологичния отпад;      
  Гумени гащеризони;      
  Гумени ръкавици;      
  Ботуши.      
4. Хранене на рибите Автоматични, Хранителна Определяне на Сръчност;
  механични и активност и състоянието на Трудова
  рефлексни хранилки; хранителни навици моментна дисциплина;
  Лопатки за механично на отглежданите охраненост и Работа в екип;
  хранене; видове риба; кондиция на Отговорност;
  Уред за проверка на Физиология и отглежданата риба; Издръжливост;
  хранилките; обменни процеси за Правилно Физическа сила;
  Бункери, складове за различните видове разпределяне на Наблюдателност;
  съхранение на фураж; риба; храната и Логическо
  Средства за Видове храни и приготвяне на мислене;
  транспортиране на хранителния им хранителни дажби; Комуникативност.
  фураж (шаситни коефициент; Работа с машини  
  трактори, елеватори и Основни групи за приготвяне на  
  др.); хранителни хранителни смески.  
  Машини - бъркалки и вещества;    
  мелачки за Метаболитни    
  приготвяне на особености,    
  хранителни смески по потребност от    
  рецептури; основните групи    
  Компоненти за хранителни    
  приготвяне на фуражи вещества;    
  (различни типове Технически    
  брашна, витаминни характеристики на    
  премикси и др. използваните в    
  добавки, различни храненето машини и    
  типове шротове и апарати.    
  др.);      
  Дневник за      
  хранителни дажби;      
  Хранителни таблици;      
  Рецептури за      
  приготвяне на храни;      
  Работни дрехи;      
  Ръкавици.      
5. Подготовка на Общи технически Хидрохимия; Работа с Сръчност;
басейни и съоръжения средства; Почвообработка; хидромелоративни Трудова
за рибоотглеждане. Мрежени платна; Развъждане на машини и с косачки дисциплина;
Мелиоративни Материал за саваци; естествена храна за висша водна Работа в екип;
мероприятия в Трактори; (дафния, циклопс, растителност; Отговорност;
рибовъдните Редосеялки; артемия, Измерване на Издръжливост;
стопанства Плугове; хирономуси, площи и Физическа сила;
  Косачки (сухоземни и ротатории и др.); изчисляване на Наблюдателност;
  водни); Състав и използване количествата Логическо
  Инвентар (лопати, на естествени и препарати и мислене;
  гребла, маркучи, изкуствени торове; тяхното Комуникативност;
  помпи за измиване и Общи технически разпределение в Съобразителност.
  др.); познания; рамките на  
  Изкуствени и Видове басейните;  
  естествени торове и хидромелиоративни Разораване и  
  препарати (CaO, машини. подравняване  
  хербициди);   дъната на  
  Посадъчен материал   басейните.  
  (пшеница, ечемик,      
  ръж);      
  Гумени ръкавици,      
  противопрахови      
  маски, защитни очила.      
6. Вземане на мерки Съдове за заготовка Болести по рибите; Разпознаване на Сръчност;
при констатиране на на лечебни фуражи Основни групи отклонения от Трудова
болести по рибите (легени, кофи, тасове заболявания в нормалното дисциплина;
  и т.н.); топловодното и поведение на Работа в екип;
  Механична или студеноводното отглежданата риба; Отговорност;
  електрическа рибовъдство Първично Издръжливост;
  бъркалка; (бактериални, разпознаване на Физическа сила;
  Пръскачки; вирусни, паразитни); заболявания по Наблюдателност;
  Лабораторни съдове Основни групи рибата; Логическо
  за съхранение и лекарствени Прилагане на мислене;
  работа (мерителен средства и медикаментозно Комуникативност;
  цилиндър, хаванчета, механизми за лечение. Съобразителност.
  спринцовки, действието им, както    
  епруветки и др.) с и методи за    
  химикали; третиране.    
  Кантар, аналитични      
  везни;      
  Синтетични багрила;      
  Антибиотици;      
  Сулфонамиди;      
  Антимикотични      
  препарати;      
  Ветеринарно-      
  медицински      
  свидетелства;      
  Дневник с      
  предписания от ДВЛ;      
  Протоколи за      
  изследвания в НВМС;      
  Инструкции за работа      
  с лечебни средства;      
  Защитни маски      
  (химически);      
  Очила;      
  Гумени ръкавици;      
  Ботуши;      
  Гумени гащеризони;      
  Защитни кремове      
  (противоалергични).      
7. Транспортиране на Специализиран Основни Регулиране на Сръчност;
жива риба и хайвер транспорт за биологически точно подаваните Трудова
  превозване на жива изисквания на количества дисциплина;
  риба; транспортираните кислород при Работа в екип;
  Водна помпа; видове риба; транспортиране на Отговорност;
  Съдове (легени, кофи Правила за работа с жива риба; Издръжливост;
  и др.) кислородни бутилки; Извършване на Физическа сила;
  Кепове; Уреди за измерване темпериране; Наблюдателност;
  Сакове; на налягане; Точна и бърза Логическо
  Мерителни цедки; Видове документи организация на мислене;
  Мрежи за облов; необходими за процеса. Комуникативност;
  Кантар; транспортиране на   Съобразителност.
  Стириопорени и др. жива риба и хайвер    
  сандъци за транспорт и начина на тяхното    
  на хайвер; издаване.    
  Лед;      
  Полиетиленови      
  чували, ръкави;      
  Олуци за отвеждане      
  на рибата;      
  Кислородни бутилки,      
  манометри, електрони      
  уреди (pH метър,      
  оксиметър)      
  Приемо -      
  предавателни      
  протоколи,      
  експедициони      
  бележки,ветеринарно      
  - медицински      
  свидетелства;      
  Гумени ръкавици;      
  Ръкавици;      
  Ботуши;      
  Якета - ветровки;      
  Гумени гащеризони;      
8. Реализация на Транспортни Технически и Работа с основните Сръчност;
продукцията средства; икономически типове риболовни Трудова
  Риболовни уреди, познания; уреди; дисциплина;
  кепове, сакове; Основни типове Извършване на Работа в екип;
  Кантар; риболовни уреди, манипулации по Отговорност;
  Пластмасови каси; както и механизмите зашеметяване на Издръжливост;
  Ледогенератор; им на действие; рибата. Физическа сила;
  Подемници и Екологични   Наблюдателност;
  засмукващи помпи; изисквания на   Логическо
  Лед; хидробионтите;   мислене;
  Механични Основни изисквания   Комуникативност;
  устройства за за хуманно   Съобразителност.
  зашеметяване; отношение към    
  Ветеринарно- рибите при тяхното    
  медицински умъртвяване;    
  свидетелства; Устройства за    
  Експедиционни зашеметяване на    
  бележки; рибата.    
  Стокови разписки;      
  Складови разписки;      
  Гумени ръкавици.      
9. Подготовка и Работно облекло; Ползване на лични Правилно Сръчност;
поддръжка на личната Предпазни средства; предпазни използване на Трудова
хигиена, работното Миещи и средства; предпазните дисциплина;
място и дезинфекциращи Здравословни средства; Работа в екип;
технологичното средства. и безопасни условия Спазване на Отговорност;
оборудване съгласно   на труд при инструкции за Издръжливост;
здравословните и   обслужване на безопасна работа с Физическа сила;
безопасни условия на   машини и миещи и Наблюдателност;
труд и   съоръжения; дезинфекционни Логическо
санитарно-хигиенните   Свойства на разтвори; мислене;
изисквания   миещите и Ред и чистота на Комуникативност;
    дезинфекциращи работното място. Съобразителност.
    средства.    
         
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Страната ни притежава благоприятни еколого-географски условия за отглеждане на риба и други водни организми. Тенденциите в развитието на съвременното рибарство са свързани с интензификацията на производствените процеси. Въвеждането на затворени циркулационни системи, пестящи природни ресурси (вода), изисква обучение на кадрите и по-голяма специализация.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Рибовъд" могат да постъпят на работа в рибовъдни стопанства, в администрацията на предприятия, свързани с рибарството, лаборатории, преработвателни предприятия, центрове за първа продажба на риба и други водни организми, регионални изпълнителни звена към министерства, дирекции и други държавни ведомства.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Рибовъд" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.): 1221 - 3008 "Ръководител участък, лов и риболов", 1311 - 9003 "Управител, риболов", 5169 - 1008 "Риболовен надзирател", 6151 - 1001 "Работник във ферма за аквакултури", 6151 - 1002 "Работник, ферма (рибовъд)", 6151 - 2003 "Фермер, отглеждащ аквакултури", 6151 - 2004 "Фермер, рибовъд" и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Рибовъд" могат да се обучават по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури", като обучението им по задължителната професионална подготовка, отрасловата професионална подготовка, както и част от специфичната професионална подготовка се зачита след сравнение на държавните образователни изисквания по съответните професии.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Рибовъд" е обучаваните да придобият професионални компетенции за развъждането и отглеждането на риби.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- Знае и да прилага основните правила за безопасна работа в рибовъдното стопанство, да познава и използва личните предпазни средства;
- Осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, да умее до формулира проблеми, да задава въпроси и да прави отчет за извършената работа;
- Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
- Участва при разпределяне на задачите, да съдейства и търси помощ от членовете на екипа, да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която е възложена;
- Разбира собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си като рибовъд;
- Знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва програмни продукти;
- Ползва чуждоезикова информация, свързана с професията.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Рибно стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- Познава биологичните особености на стопански ценните видове риба и другите водни организми, както и особеностите на средата им на обитаване;
- Познава основните средства и предмети за работа в рибовъдното стопанство, технологичното им предназначение; да знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и продукция;
- Познава и прилага технологиите за отглеждане на риба и други водни организми;
- Познава организацията на стопанството, предприятието и правомощията на длъжностните лица;
- Умее да разчита технологична документация - стандарти, схеми, инструкции, рецептури.
3.3. Подцели за формиране на специфичните компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Рибовъд" задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност "Рибовъд" - код 624010
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по развъждането и отглеждането на рибата и другите водни организми, като:
- Прилага различни начини и методи за размножаване на рибата;
- Извършва отглеждане, улов, транспортиране и първична обработка или разселване на рибата;
- Избира подходящи фуражи, определя дажби и начини на хранене за различните видове и категории риба;
- Използва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации, като спазва правилата за безопасна работа.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Рибовъд" - трета степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните способности на обучаваните. С учебния план се определя броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематичното съдържание на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Рибовъд" - трета степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3
Професионални Тематични
компетенции области
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Да знае и прилага основ- Здравословни и безопасни
ните правила за безопасна условия на труд;
работа в рибовъдното сто- Пожарна и аварийна без-
панство; да познава и из- опасност;
ползва личните предпазни Долекарска помощ;
средства; да не замърсява Опазване на околната
околната среда. среда.
2. Да осъществява ефектив- Водене на разговор чрез
ни комуникации при изпъл- различни комуникацион-
нение на трудовата си дей- ни средства;
ност в работен екип - да Представяне в писмен вид
умее да формулира пробле- на молба, отчет, заявка.
ми, да задава въпроси, да  
прави отчет за извършената  
работа.  
3. Да участва при разпреде- Организация на трудовия
ляне на задачите, да съдей- процес;
ства и търси помощ от чле- Групово трудово пове-
новете на екипа, да се отна- дение;
ся с чувство на отговорност Мотивация и мотивацион-
при изпълнение на задачата, ни процеси;
която му е възложена; Управление на персонала:
Да разбира собствената си - определяне потребнос-
роля в производството и да тите от персонал;
съзнава необходимостта от - подбор, назначаване,
повишаване на квалифика- освобождаване;
цията си. - организиране на трудо-
  вия процес;
  - оценяване и заплащане
  на труда.
4. Да познава пазарните от- Обекти и субекти на
ношения, мястото и ролята пазара;
в тях на отделните лица, Икономически процеси,
фирмите, институциите и явления и отношения;
държавата. Стопанско устройство на
  обществото;
  Социално и здравно осигуряване;
  Документи и документооборот.
5. Да познава правата и Трудовоправно законода-
задълженията си като участ- телство;
ник в трудовия процес съг- Трудовоправни отноше-
ласно Кодекса на труда; ния в производственото
Да разбира договорните звено (предприятието);
отношения между работо- Нормиране на труда;
дател и работник. Заплащане на труда;
  Социално и здравно осигуряване;
  Длъжностна характеристика;
  Структура на фирмата.
6. Да има основни умения за Съхраняване и намиране
работа с компютър и умение на информация;
за ползване на програмни Работа с програмни про-
продукти. дукти за създаване на
  текст и таблица.
7. Справя се със задачи на Разчитане и разбиране на
работното място, като осъ- инструкции, указания и
ществява комуникация на рецепти на чужд език.
чужд език (ниво А2 - В1  
според общата европейска  
рамка за владеене на чужди  
езици).  
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Рибно стопанство"
8. Да познава биологичните Анатомия и физиология
особености на отглеждани- на рибите;
те риби и други водни орга- Систематика на рибите;
низми. Стопанско значими ви-
  дове.
9. Да познава организацията Нормативни документи в
на рибовъдното стопанство производството;
и правомощията на длъж- Организация на работно-
ностните лица. то място.
10. Да познава и прилага Видове технологични
технологиите в рибовъдст- процеси;
вото. Видове машини, съоръ-
  жения и инструменти;
  Видове техническа и технологична документация;
  Изисквания към рибовъдните стопанства в областта на опазване на околната среда;
  Изисквания за хуманно отношение към рибата.
11. Разчитане на техноло- Условни знаци в техничес-
гична документация - стан- ката документация, техни-
дарти, инструкции, рецеп- чески схеми за водоснаб-
тури. дяване на рибовъдното
  стопанство;
  Структура на рибовъдното стопанство.
12. Разпознава и правилно Устройство и принципи на
поддържа и съхранява ос- работа на средствата и
новните предмети на труда предметите на труда, из-
за работа в рибовъдното ползвани в рибовъдното
стопанство и риболова; стопанство;
Да знае правилата за пър- Видове средства за транс-
вична обработка, транс- порт и съхранение на
порт и съхранение на су- рибата.
ровини и продукция.  
Специфична за професия 624010 "Рибовъд" задължителна професионална подготовка
13. Да умее да отглежда Физико-химични характе-
различни видове и кате- ристики на водата, изпол-
гории риба. звана в рибовъдните сто-
  панства;
  Суровини и материали за отглеждане на риба;
  Технологии за отглеждане на различни видове и категории риба;
  Техническо оборудване за производство на риба - рибни басейни, съоръжения, инсталации, апарати, машини;
  Здравословни и безопасни условия на труд и хигиенни норми и изисквания при отглеждане на рибата.
14. Да избира подходящите Видове и категории фура-
фуражи и определя дажбите жи;
при хранене на рибите. Норми, дажби и рецеп-
  тури;
  Съоръжения и машини;
  Храна и хранене на рибата.
15. Прилага различни начи- Маточни и ремонтни
ни и методи за размножа- стада;
ване на рибата. Методи на отглеждане;
  Методи на инкубация.
16. Взема мерки при кон- Видове болести по ри-
статиране на болести по бите;
рибите. Видове медикаменти;
  Профилактика и лечение.
17. Извършва мелиоративни Торене;
мероприятия в рибовъдните Калциране;
стопанства. Борба с висшата водна
  растителност.
18. Планира и организира Роля на външната среда
изпълнение на текущите при отглеждането на риба;
задачи и решава възникнали Здравословни и безопасни
проблеми, свързани с рибо- условия на труд и хигиен-
въдната дейност. ни норми и изисквания
  при отглеждането на риба.
   
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси и явления в рибовъдството.
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др.
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации, прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд, подбира сам методи, средства и материали, анализира и оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване:
Тест, писмено изпитване, устно изпитване, практическо задание, практически задачи и други, които се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Рибовъд".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

Таблица 4
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Знания за изпълне- Познава биологичните 80
ние на общи и специ- особености и изисква-  
фични трудови дей- ния във връзка с от-  
ности в съответствие глеждането на основ-  
с характера на профе- ните промишлени ви-  
сията. дове риба;  
  Описва технологичната последователност на процесите и операциите в рибопроизводството;  
  Познава предназначението, принципите на действие и функциите на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;  
  Разчита, разбира и ползва технологични инструкции, схеми и рецептури;  
  Познава изискванията за първична обработка и транспорт на рибата.  
2. Икономически и Познава общите прин- 10
трудовоправни зна- ципи на трудовото зако-  
ния и умения. нодателство, правата и  
  задълженията си като  
  участник в трудовия  
  процес;  
  Познава системите за заплащане на труда, първични документи и отчетност.  
3. Здравословно и без- Описва начините за 5
опасно упражняване предпазване на живота  
на изучаваната про- и здравето - своя и на  
фесия и опазване на околните;  
околната среда. Познава правилата за  
  безопасна работа в рибовъдното стопанство;  
  Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и описва начини за адекватно реагиране;  
  Описва начини за оказване на първа помощ на пострадали на производствения обект;  
  Описва начини за опазване на околната среда при изпълнение на конкретната му производствена дейност.  
4. Знания по чужд Разбира изрази и често 5
език. употребява лексика,  
  свързани с рутинни задачи на работното място;  
  Разбира думи и прости изречения;  
  Общува с елементарни изрази.  
     
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщения на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 5.
Таблица 5
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Изпълнение на Прилага усвоените тео- 20
производствени дей- ретични знания за:  
ности, свързани с раз- - разпознаване на пола  
въждането на рибата и половата зрялост на  
и другите водни орга- разплодниците;  
низми. - подготовка на инку-  
  бационните апарати;  
  - добиване на полови продукти.  
2. Извършване на Приготвяне на фуражни 20
производствени дей- смески по зададена  
ности, свързани с рецептура;  
храненето на рибата. Добавяне на лекарстве-  
  ни средства към фуража;  
  Подаване на фуража.  
3. Отглеждане на Излавяне и сортиране 30
рибата. на рибата по вид, раз-  
  мер и предназначение;  
  Извършване на мелиоративни мероприятия;  
  Оценка на условията за отглеждане;  
  Умее да преценява според изпитното задание вида на необходимите инструменти, машини, съоръжения;  
  Самооценка на извършената работа.  
4. Здравословно и без- При изпълнение на 10
опасно упражняване изпитното задание не  
на изучаваната про- застрашава живота и  
фесия и опазване на здравето - своя и на  
околната среда. околните;  
  Умее безопасно да работи с инструменти, материали, машини, апарати и съоръжения в рибовъдното стопанство;  
  Спазва изискванията за опазване на околната среда.  
5. Знания и умения Притежава общи позна- 10
за използване на ин- ния за работа с компю-  
формационна техни- тър;  
ка и технологии. Описва възможности за  
  използване на компютри при изпълнение на трудовите задачи;  
  Използва готови програмни продукти.  
6. Организация на Подготвя необходимите 10
работното място. материали, суровини,  
  инструменти, машини, апарати, рецептури за изпитното задание;  
  Почиства и подрежда работното място.  
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета - Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.).
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в кабинет по практика или в базови стопанства, при предварително сключени договори.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване
Работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала
Демонстрационни макети, реални образци, програмни продукти.
6.2. Кабинет по практика
В кабинета по практика се провежда обучението по практика на професията. Той е обзаведен със съответните помагала за усвояване на професията и трябва да осигурява работни места на всички обучавани, а също и на обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: прототипи на люпилни апарати, риболовни принадлежности, микроскопи, бинокуляри.
6.3. Експериментални басейни
Обучаващите институции, в които се изучава професията "Рибовъд", трябва да притежават няколко експериментални (бетонови, пластмасови или земни) басейни с постоянна проточност на вода през тях. В тези басейни следва да има възможност за създаване на специфични условия за отглеждане на основните сладководни видове риба.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория
Право да преподават теория по специалността "Рибовъдство" имат лица с научна степен или звание по научна специалност "Рибовъдство, рибно стопанство и селскостопански, промишлен риболов", както и притежаващите висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите "Ихтиология и рибовъдство", "Приложна хидробиология и аквакултури" и "Животновъдство".
7.2. По практика
Правото да преподават практика по специалността "Рибовъдство" имат лица с научна степен или звание по научна специалност "Рибовъдство, рибно стопанство и селскостопански, промишлен риболов", както и притежаващите висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите "Ихтиология и рибовъдство", "Приложна хидробиология и аквакултури" и "Животновъдство".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за повишаване на квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализация на Държавно образователно изискване по професията "Рибовъд"
- Апробация на ДОИ в обучаващи институции;
- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти