Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД"

В сила от 22.02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 623010 "Техник-лесовъд" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 623 "Горско стопанство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 623010 "Техник-лесовъд" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 6230101 "Горско и ловно стопанство".
2. 6230102 "Горско стопанство и дърводобив".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник-лесовъд".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Техник-лесовъд"определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Горско стопанство и дървообработваща промишленост" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник-лесовъд"


Професионално направление:
 
623 Горско стопанство
   
Наименование на професията:
 
623010 Техник-лесовъд
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Техник-лесовъд" - трета степен на професионална квалификация съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.V.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

   

Таблица 1

Специалност Степен на Входящо минимално
  професионална образователно равнище
  квалификация за ученици за лица,
      навършили 16 г.
6230101 Горско трета завършено завършено
  и ловно   основно средно
  стопанство   образование образование
6230102 Горско трета завършено завършено
  стопанство   основно средно
  и дърводобив   образование образование
         

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Техник-лесовъд", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.

    Таблица 2
Описание Предмети Професионални компетенции
на трудовите и средства Знания за: Умения за: Професионално-
дейности на труда     личностни качества
(задачи)        
1. Специалност 6230101 "Горско и ловно стопанство"
1. Разпознава Горски почви; Състава и свойствата на Класификациране Комуникативност;
основните почвени Инвентар за извършване горските почви; на почвите по Работа в екип;
типове и техните на залесителни дейности. Видове и особености на типове в страната; Трудова
свойства.   почвите в България. Последователност дисциплина;
      при вземане на Отговорност;
      почвени проби; Логическо мислене;
      Извършване на Наблюдателност;
      анализ за връзката Инициативност;
      между почва, Предприемчивост.
      растителност и  
      фактори на  
      околната среда.  
2. Разпознава Дървесни и храстови Морфологични белези на Работа с Трудова
дървесни и храстови видове; дървесните и храстовите определител; дисциплина;
видове по Определители; видове; Анализиране на Отговорност;
морфологични белези. Хербарийни материали на Латински наименования на връзката между Логическо мислене;
  зимни клонки, листа, дървесните и храстовите околната сред и Сръчност;
  цветове, плодове, семена видове - по семейства. горскодървесната и Наблюдателност;
  и поници.   храстова Инициативност;
      растителност; Предприемчивост.
      Прилагане на  
      правилата за  
      осигуряване на  
      здравословни и  
      безопасни условия  
      на труд.  
3. Разпознава Стандарти; проби за Строеж и свойства на Разпознаване на Комуникативност;
дървесината на разпознаване на дървесината на дървесината на Работа в екип;
различните дървесни дървесината на различните дървесните дървесните Трудова
видове и различните дървесни видове; недостатъци във видове; дисциплина;
недостатъците по нея, видове; сбирки с формата на стъблото и в Разпознаване на Отговорност;
разпознава недостатъци на дървесината; недостатъците на Логическо мислене;
сортиментите по БДС и дървесината; Физични свойства на дървесината; Сръчност;
страничните ползвания определители на горски дървесината; стандарти за Работа с Наблюдателност;
от гората. Контролира плодове, гъби и билки. извършване на сеч. определители и Инициативност;
страничните ползвания   Морфологични особености разпознаване на Предприемчивост.
от гората.   на гъбите и билките в гъбите и билките,  
    България, обект на обект на стопанска  
    стопанска дейност. дейност.  
4. Разпознава Определители на птици и Морфологични белези на Разпознаване на Комуникативност;
различните видове дивеч, карти с птиците, дивеча и рибите, различните видове Работа в екип;
птици, дивеч и местообитания, разпространени в птици, дивеч и риби Трудова
сладководни риби - по съоръжения за България. - по морфологични дисциплина;
морфологични белези. наблюдение възрастта на   белези в природни Отговорност;
  дивеча, съоръжения за   условия. Логическо мислене;
  подхранване и грижи за     Сръчност;
  дивеча, препарирани     Наблюдателност;
  птици и дивеч.     Инициативност;
        Предприемчивост.
5. Разпознава Горски насаждения, Видове насекоми, Разпознаване на Комуникативност;
болестите и препарати за растителна вредители по отделните видовете повреди  
вредителите в горските защита, хербарии на по - части на дървесния вид и причинителите Работа в екип;
насаждения и предлага често срещаните повреди методи за борба с им; Трудова
мерки за борба с тях в по растенията, сбирки на паразитните болести Прилагане на дисциплина;
съответните насекоми. видове негнилостни методи за борба с Отговорност;
насаждения.   болести, вредителите; Логическо мислене;
    гниене на дървесината. Определяне на Физическа сила;
      степента на Издръжливост;
      нападение за Сръчност;
      дадено Наблюдателност;
      насаждение; Инициативност;
      Определяне на  
      здравословното Предприемчивост.
      състояние на  
      насаждението;  
      Различаване на  
      признаците за  
      характера на  
      замърсяването на  
      даден район.  
6. Определя Различни по състав и Лесовъдски признаци, Правилно Комуникативност;
лесовъдните признаци възраст горски възобновяване, видове определяне на  
на насажденията. насаждения; Видове възобновителни и лесовъдските Работа в екип;
Установява хода на горски марки, отгледни сечи. признаци; Трудова
възобновяване на карнет-опис, ЛУП, Маркиране на дървостой, Изготвяне на дисциплина;
гората. Прилага Наредба за видовете сеч водене на карнет-опис, лесовъдска Отговорност;
видовете и методите за тяхното работа с ЛУП. характеристика на Логическо мислене;
възобновителна и провеждане.   насаждението; Физическа сила;
отгледна сеч при     Определяне на Издръжливост;
различните по състав и     правилната за Сръчност;
произход насаждения.     даденото Наблюдателност;
      насаждение сеч;  
      Определяне Инициативност;
      степента на годност  
      на стъблата, Предприемчивост.
      правилно  
      извеждане на  
      технологията по  
      маркиране на  
      определените за  
      сеч дървета и  
      насаждения,  
      ползване на данни  
      от ЛУП.  
7. Използва Насаждения; Устройство и начин на Работа с Комуникативност
подходящи методи за Таксационни работа с различни видове таксационни  
таксиране и описания; таксационни и геодезични инструменти, Работа в екип;
сортиментиране при Таксационни инструменти, попълване на Трудова
различни по състав и измервателни прилаганите таксационни таксационно дисциплина;
произход насаждения. инструменти (клупи, методи - описание; Отговорност;
  висотомери, лати, кубиране и Кубиране и Логическо мислене;
  ролетки); сортиментиране на сортиментиране - по Физическа сила;
  Досиета на маркирани и различните видове различни методи; Издръжливост;
  комплектовани за сеч дървени материали; Попълване, Сръчност;
  насаждения, Комплектоване на досие комплектоване и Наблюдателност
  дендробиометър. на маркирано за сеч представяне на  
    насаждение. досие на Инициативност;
      маркирано за сеч  
      насаждение. Предприемчивост.
8. Изготвя проект за Репродуктивни Условия и реда за Определяне на Комуникати-
създаване на горски материали (шишарки, определяне на площта за площ за горски вност;
разсадник. Изготвя съплодия, семена, горски разсадник; разсадник; Работа в екип;
технологичен план за плодове, части от Планиране на залесителни Работа в горски Трудова
създаване на горска растения, резници и мероприятия; разсадник; дисциплина;
култура. фиданки), билки, гъби, Извършване на Създаване и Отговорност;
Извършва горски плодове; лесокултурни дейности; отглеждане на Логическо мислене;
инвентаризация Технологични планове; Извършване на дейности в горски култури; Физическа сила;
Проектира Количествено-стойностни горските разсадници; Инвентаризация в Издръжливост;
лесокултурни сметки; Наредби, Правила за извършване на горски разсадник и Сръчност;
мероприятия. регламенти инвентаризации в горски на горски култури. Наблюдате-
  ращи лесокултурните разсадник и на горски   лност;
  дейности, култури.   Инициатив-
  производството на     ност;
  фиданки и търговията с     Предприем-
  горски репродуктивни     чивост.
  материали; Трудови      
  норми; Отчетни      
  документи.      
9. Работи с геодезични Геодезични Устройство и начина на Работа с Комуникати-
инструменти за измервателни работа с геодезични геодезични вност;
трасиране на горски инструменти, инструменти; инструменти за Работа в екип;
пътища, заснемане Горски участъци. Основни принципи и трасиране на Трудова
профила на терена,   правила при трасиране на горски пътища; дисциплина;
просеки и залагане на   път и снемане на профил Заснемане профил Отговорност;
пробни площи.   от терена. на терена, просеки Логическо мислене;
      и залагане на Физическа сила;
      пробни площи. Издръжливост;
        Сръчност;
        Наблюдателност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
10. Организация и Първични счетоводни Пазар и пазарна среда; Прилагане на Комуника-
управление на малка документи; Производствени фактори в основните форми тивност;
фирма в областта на Регистра горското стопанство; за организиране Работа в екип;
горското стопанство. ционни книги; Цени и ценообразуване; структурата на Трудова
Организация и Кодекс на труда; Инвестиции и кредитиране; управленската дисциплина;
управление на Кодекс за социално Кредити и кредитна система на Отговорност;
структурите, осигуряване; дейност; фирмата; Логическо мислене;
специализираните Закон за застраховането Банки; Познаване на Физическа сила;
териториални звена и Закон за горите; Организация на особеностите за Издръжливост;
държавните Правилник за прилагане маркетинга в горското търсене, Сръчност;
дивечовъдни станции на закона за горите стопанство; предлагане, Наблюдате-
на Национално (ППЗГ); нормативни Проучване на пазара и пазарно лност;
управление на горите. документи, регламенти- определяне нормите на равновесие; Инициатив-
  ращи дейностите в реализация на Различаване на ност;
  горите. продукцията; факторите земя, Предприем-
    Реклама; труд, капитал и чивост.
    Застрахователно дело; предприемачество  
    Трудово законодателство; Определяне на  
    Форми на управление на цените и начините  
    дейността; на ценообразуване;  
    Вътрешно-сметна Различаване на  
    организация; видовете  
    Стратегическо управление инвестиции и  
    на горското стопанство; техните източници;  
    Производителност на Избиране на банки  
    труда; и форми на  
    Себестойност на преференциални  
    продукцията; кредити;  
    Показатели за анализ на Извършване на  
    финансовото състояние на маркетинг и  
    горското стопанство; реклама;  
    Отчитане на резултатите. Определяне на  
      формата за  
      реализация на  
      продукцията;  
      Изчисляване на  
      рентабилност и  
      ефективност;  
      Работа с  
      нормативни  
      документи;  
      Прилагане на  
      формите за  
      организация на  
      труда и  
      производствените  
      дейности;  
      Прилагане на  
      основните форми  
      за организиране  
      структурата за  
      управленската  
      система на  
      фирмата;  
      Прогнозиране на  
      добива от единица  
      площ;  
      Съставяне на  
      материален баланс;  
      Установяване на  
      разходите за  
      консумативи,  
      осветление,  
      отопление, машини  
      и трудовите  
      разходи;  
      Работа с първични  
      счетоводни  
      документи.  
11. Разчита горска Бусола, карта на терена, Условни знаци за Извършване на Комуникати-
карта и се ориентира на боя - бяла, черна и жълта; обозначаване на релефа, измервания; вност;
терен. Извършва Таксационни описания от границите на отдели, Разчитане на Работа в екип;
измервания и предходни години; подотдели, участъци, горска карта; Трудова
заснемане на данни за Висотомер; Уред на райони; Нанасяне на дисциплина;
изготвяне на Битерлих; Ролетка. Правила за работа с граници на терена и Отговорност;
лесоустройствени Наредба за устройството бусола и ориентиране по обозначение на Логическо мислене;
проекти. на горите и земите от горска карта; картата; Физическа сила;
  горския фонд и на ловно Видове трайни маркировки Разработване на Издръжливост;
  стопанските райони в в горския фонд. лесоустройствен Сръчност;
  Република България.   проект. Наблюдателност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
12. Разчита проектна Поройни водни течения, Същност и проява на Определяне на Комуникати-вност;
документация и дребноразме- денудационните процеси; степента на Работа в екип;
ръководи техническите рни и едроразмерни Характеристика на денудационните Трудова
изпълнения по технико-укрепителни поройните течения, процеси; дисциплина;
построяване на съоръжения, масивни и Наноси и водосборен Измерване на Отговорност;
технико-укрепителните частични противоеро- басейн; ерозията; Логическо мислене;
съоръжения. зионни залесявания, Естествени исторически и Определяне степен Физическа сила;
  агротехнически и обществено-икономически на ерозия чрез Издръжливост;
  хидромели- фактори, влияещи върху аерофотоснимки; Сръчност;
  оративни мероприятия. тези процеси; Оценка на Изчисляване на Наблюдате-
    ерозията и обемното тегло, лност;
    режима на поройните относителното Инициатив-
    водни течения; тегло и на обемната ност;
    Същност на хидравликата, плътност за Предприем-
    хидростатиката и определяне на чивост.
    хидродинамиката; основното  
    Физични свойства на хидростатично  
    течностите и специфичните уравнение;  
    свойства на водата; Набелязване на  
    Хидростатично налягане, мерки за борба с  
    неговите свойства и различни  
    прояви върху равнини с денудационни  
    различна форма; процеси.  
    Видове движения на    
    течностите, видове    
    отвори и преливници и    
    изтичането през тях;    
    Скорост на поройните    
    водни течения и    
    действащи сили при    
    определяне на средната    
    скорост при равномерно    
    движение на водата в    
    открито легло.    
    Същност на агро-, хидро-,    
    лесомелиоративни и    
    хидротехнически    
    мероприятия;    
    Начини на борба с    
    площната, линейната и    
    страничната ерозия,    
    свлачищата, сипеите и    
    снежните лавини.    
13. Организира Видове огнестрелно Различни видове Боравене с Комуникати-
охраната на горския оръжие; Технически и огнестрелни оръжия, огнестрелно вност;
фонд и контролната помощни средства; технически и помощни оръжие, с Работа в екип;
дейноста в горите; Средства за самозащита; средства, боеприпаси и технически и Трудова
Организира опазването Боеприпаси; Констативен средства за самозащита; помощни средства, дисциплина;
на горите от пожари. протокол; Организиране на охраната с боеприпаси и със Отговорност;
  Акт за административно и контролната дейност в средства за Логическо мислене;
  нарушение; Наказателно горите; самозащита; Физическа сила;
  постановление;ЗГ; Умения за организиране Боравене с Издръжливост;
  ЗЛОД; на първоначални действия основните ръчни Сръчност;
  ЗРА; по потушаване на горски инструменти за Наблюдате-
  ЗАНН; пожар; потушаване на лност;
  ЗДП; Умения за откриване на горски пожар; Инициативност;
  УТ; НК; нарушения и задържане Законова и Предприемчивост.
  Закон за контрол на на нарушител; нормативна уредба  
  взривните вещества, Умения за установяване на по охраната и  
  огнестрелното оръжие и причините за възникване опазването на  
  боеприпаси; Правилници, на горски пожар. горите от пожари;  
  наредби и други   Задържане на  
  нормативни документи   нарушител;  
  касаещи охраната и   Съставяне на  
  опазването на горите от   констативен  
  пожари.   протокол и акт за  
      административно  
      нарушение;  
      Организиране и  
      провеждане на  
      действия по  
      задържане и  
      изземане на вещи  
      предмет и средства  
      за извършване на  
      нарушението.  
14. Организира Карти с местообитания на Необходими норми на Правилно дозиране Комуникати-
подхранването на дивеча, бинокли, хранене за различните на храните и вност;
дивеча и контролира съоръжения за видове дивечц хранителните Работа в екип;
таксирането му. наблюдения на дивеча, Местообитания на дивеча, добавки; Трудова
  съоръжения за бонитиране на Изготвяне на дисциплина;
  подхранване, различни местообитанията; петгодишен Отговорност;
  видове фуражи и храни, Особености и методи за ловностопански Логическо мислене;
  транспортни средства. провеждане на таксация план; Физическа сила;
    на дивеча. Организиране, Издръжливост;
      провеждане и Сръчност;
      отчитане на Наблюдате-
      таксация на лност;
      дивеча. Инициативност;
        Предприемчивост.
15. Осъществява Различни видове ловни Ловни оръжия; Начини на Боравене с ловно Комуникати-
контрол по време на оръжия; ловуване; оръжие; вност;
ловуването. ловни съоръжения; карти Ловни съоръжения (капани, Определяне на Работа в екип;
  за местообитания-та на чакала и др.); вида, възрастта и Трудова
  дивеча; Нормативна Породи ловни кучета; пола на дивеча; дисциплина;
  уредба за ловуване - Поведение на дивеча през Правилно Отговорност;
  Закон за ловната и различните сезони; разпределяне на Логическо мислене;
  охранителна дейност, Видове лов и правилата за хората по време на Физическа сила;
  ППЗЛОД провеждане. лов; Издръжливост;
      Проверка на ловен Сръчност;
      излет; Наблюдател-
      Спазване на ност;
      правилата за Инициативност;
      безопасност по Предприемчивост.
      време на лов.  
16. Организира Видове сладководни Различни видове Разпознаване на Комуникати-
дейностите в риби; сладководни риби и различните видове вност;
рибовъдните Рибовъдни съоръжения; жизнената им среда; сладководни риби Работа в екип;
стопанства. Оборудване на Устройство на рибовъдно и мероприятията за Трудова
  сладководно рибовъдно стопанство; тяхното дисциплина;
  стопанство; Закон за Начини на развъждане на стопанисване; Отговорност;
  рибарството и различните видове риби; Норми на хранене; Логическо мислене;
  аквакултурите. Норми на хранене. Нормативна уредба Физическа сила;
      за рибните Издръжливост;
      стопанства. Сръчност;
        Наблюдателност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
2. Специалност 6230102 "Горско стопанство и дърводобив"
1. Разпознава Горски почви; Състав и свойства на Класификация на Комуникати-
основните почвени Инвентар за залесителни горските почви; почвите по типове в вност;
типове и техните дейности. Морфология, видове и страната; Работа в екип;
свойства.   особености на Последователност Трудова дисциплина;
    разпространените почви в при вземане на Отговорност;
    България. почвени проби; Логическо мислене;
      Извършване на Наблюдателност;
      анализ за връзката Инициативност;
      между почва, Предприемчивост.
      растителност и  
      фактори на  
      околната среда  
2. Разпознава Дървесни и храстови Морфологични белези на Работа с Трудова дисциплина;
дървесни и храстови видове; дървесните и храстовите определител; Отговорност;
видове по Определители; видове; Анализиране на Логическо мислене;
морфологични белези. Хербарийни материали на Латински наименования връзката между Сръчност;
  зимни клонки, листа, на дървесните и околната сред и Наблюдател-
  цветове, плодове, семена храстовите видове - горскодървесната и ност;
  и поници. по семейства. храстова Инициатив-
      растителност; ност;
      Прилагане на Предприем-
      правилата за чивост.
      осигуряване на  
      здравословни и  
      безопасни условия  
      на труд.  
3. Разпознава Стандарти; проби за Строеж и свойства на Разпознаване на Комуникати-
дървесината на разпознаване на дървесината на дървесината на вност;
различните дървесни дървесината на различните дървесните дървесните видове; Работа в екип;
видове и различните дървесни видове; недостатъците във Разпознаване на Трудова дисциплина;
недостатъците по нея. видове; сбирки с формата на стъблото и в недостатъците на Отговорност;
Разпознава недостатъци на дървесината; дървесината. Логическо мислене;
асортиментите по БДС дървесината; Физични свойства на Работа с Сръчност;
и страничните определители на горски дървесината; стандарти за определители и Наблюдателност;
ползвания отгората. плодове, гъби и билки. извършване на сеч.. разпознаване на Инициативност;
Контролира   Морфологични особености гъбите и билките, Предприемчивост.
страничните ползвания   на гъбите и билките в обект на стопанска  
отгората.   България, обект на дейност.  
    стопанска дейност.    
4. Разпознава Определители на птици и Морфологични белези на Разпознаване на Комуникати-
различните видове дивеч; птиците, дивеча и рибите, различните видове вност;
птици и дивеч и Карти с местообитания; разпространени в птици, дивеч и риби Работа в екип;
сладководни риби по Съоръжения за България. - по морфологични Трудова дисциплина;
морфологични белези. наблюдение възрастта на   белези в природни Отговорност;
  дивеча; Съоръжения за   условия. Логическо мислене;
  подхранване и грижи за     Сръчност;
  дивеча; Препарирани     Наблюдател-
  птици и дивеч.     ност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
5. Разпознава Горски насаждения, Видове насекоми Разпознаване на Комуникативност;
болестите и препарати за растителна вредители по отделните видовете повреди и Работа в екип;
вредителите в горските защита, хербарии на части на дървесния вид; причинителите им; Трудова дисциплина;
насаждения и предлага по-често срещаните Методи за борба с Прилагане на Отговорност;
мерки за борба с тях в повреди и болести по паразитните болести; методи за борба с Логическо мислене;
съответните растенията, сбирки на Видове негнилостни вредителите; Физическа сила;
насаждения. насекоми. Болести; Определяне на Издръжливост;
    Гниене на дървесината. степента на Сръчност;
      нападение за Наблюдателност;
      дадено Инициатив-
      насаждение; ност;
      Определяне на Предприем-
      здравословното чивост.
      състояние на  
      насаждението;  
      Различаване на  
      признаците за  
      характера на  
      замърсяването на  
      даден район.  
6. Определя Различни по състав и Лесовъдски признаци, Правилно Комуникатив-
лесовъдните признаци възраст горски възобновяване, видове определяне на ност;
на насажденията. насаждения; Видове възобновителни и лесовъдските Работа в екип;
Установява хода на горски марки, отгледни сечи; признаци; Трудова дисциплина;
възобновяване на карнет-опис, ЛУП; Маркиране на дървостой; Изготвяне на Отговорност;
гората. Прилага Наредба за видовете сеч Водене на карнет-опис; лесовъдска Логическо мислене;
видовете и методите за тяхното Работа с ЛУП. характеристика на Физическа сила;
възобновителна и провеждане.   насаждението; Издръжливост;
отгледна сеч при     Определяне на  
различните по състав и     правилната за Сръчност;
произход насаждения.     даденото Наблюдателност;
      насаждение сеч;  
      Определяне Инициативност;
      степента на годност  
      на стъблата, Предприемчивост.
      правилно  
      извеждане на  
      технологията по  
      маркиране на  
      определените за  
      сеч дървета и  
      насаждения,  
      ползване на данни  
      от ЛУП.  
7. Използва Насаждения; Устройство и начин на Работа с Комуникативност;
подходящи методи за Таксационни работа с различните таксационни  
таксиране и описания; видове таксационни и инструменти, Работа в екип;
сортиментиране при Таксационни геодезични инструменти, с попълване на Трудова дисциплина;
различни по състав и измервателни прилаганите таксационни таксационно Отговорност;
произход насаждения. инструменти (клупи, методи - описание; Логическо мислене;
  висотомери, лати, кубиране и Кубиране и Физическа сила;
  ролетки); сортиментиране на сортиментиране - по Издръжливост;
  Досиета на маркирани и различните видове различни методи; Сръчност;
  комплектовани за сеч дървени материали; Попълване, Наблюдателност;
  насаждения, дендро- Комплектоване на досие комплектоване и Инициативност;
  биометър. на маркирано за сеч представяне на  
    насаждение. досие на маркирано Предприемчивост.
      за сеч насаждение.  
8. Изготвя проекти за Репродуктивни Условията и редът за Определяне на Комуникативност;
създаване на горски материали (шишарки, определяне на площ за площ за горски Работа в екип;
разсадник и горски съплодия, семена, горски разсадник; разсадник; Трудова дисциплина;
култури. плодове, части от Планирането на Работа в горски Отговорност;
Изготвя технологичен растения, резници и залесителни мероприятия; разсадник; Логическо мислене;
план за създаване на фиданки), билки, гъби, Извършване на Създаване и Физическа сила;
горска култура. горски плодове; лесокултурни дейности; отглеждане на Издръжливост;
Извършва инвентари- Технологични планове; Извършване на дейности в горски култури; Сръчност;
зация. Количествено-стойностни горските разсадници; Инвентаризация в Наблюдателност;
Проектира сметки; Наредби, Правилата за извършване горски разсадник и Инициатив-
лесокултурни регламенти- на инвентаризации в на горски култури. ност;
мероприятия. ращи, лесокултурните горски разсадник и на   Предприемчивост.
  дейности, горски култури,    
  производството на      
  фиданки и търговията с      
  горски репродуктивни      
  материали; Трудови      
  норми; Отчетни      
  документи.      
9. Работа с геодезични Геодезични Устройство и начин на Работа с Комуникативност;
инструменти за измервателни работа с геодезични геодезични  
трасиране на горски инструменти, инструменти; инструменти за Работа в екип;
пътища, заснемане Горски участъци. Основни принципи и трасиране на горски Трудова дисциплина;
профил на терена,   правила при трасиране на пътища, заснемане Отговорност;
просеки и залагане на   път и снемане на профил профил на терен, Логическо мислене;
пробни площи.   от терена. просеки и залагане Физическа сила;
      на пробни площи. Издръжливост;
        Сръчност;
        Наблюдателност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
10. Организация и Първични счетоводни Пазар и пазарна среда; Прилагане на Комуникати-
управление на малка документи; Производствени фактори в основните форми за вност;
фирма в областта на Регистрацио- горското стопанство; организиране Работа в екип;
горското стопанство. нни книги; Цени и ценообразуване; структурата на Трудова дисциплина;
Организация и Кодекс на труда; Инвестиции и кредитиране; управленската Отговорност;
управление на Кодекс за социално Кредити и кредитна система на фирмата; Логическо мислене;
структурите, осигуряване; дейност; Познаване на Физическа сила;
специализи Закон за застраховането; Банки; особеностите за Издръжливост;
раните териториални Търговски закон; Организация на търсене, Сръчност;
звена и държавните Закон за горите, маркетинга в горското предлагане, Наблюдателност;
дивечовъдни станции ППЗГ, стопанство; пазарно Инициативност;
на НУГ. Други нормативни Проучване на пазара и равновесие;  
  документи, регламенти определяне нормите на Различаване на Предприемчивост.
  ращи дейностите в реализация на факторите: земя,  
  горите. продукцията; труд, капитал и  
    Реклама; предприемачество;  
    Застрахователно дело; Определяне на  
    Трудово законодателство; цените и начините  
    Форми на управление на на ценообразуване;  
    труд; Различаване на  
    Вътрешно-сметна видовете  
    организация; инвестиции и  
    Стратегическо управление техните източници;  
    на горското стопанство; Избиране на банки  
    Производителност на и форми на  
    труда; преференциални  
    Себестойност на кредити;  
    продукцията; Извършване на  
    Показатели за анализ на маркетинг и  
    финансовото състояние на реклама;  
    горското стопанство; Определяне на  
    Отчитане на резултатите. формата за  
      реализация на  
      продукцията;  
      Изчисляване на  
      рентабилност и  
      ефективност;  
      Работа с  
      нормативни  
      документи;  
      Прилагане на  
      формите за  
      организация на  
      труда и  
      производствените  
      дейности;  
      Прилагане на  
      основните форми за  
      организиране  
      структурата за  
      управленската  
      система на фирмата;  
      Прогнозиране на  
      добива от единица  
      площ;  
      Съставяне на  
      материален баланс;  
      Установяване на  
      разходите за  
      консумативи,  
      осветление,  
      отопление, машини  
      и на трудовите  
      разходи;  
      Работа с първични  
      счетоводни  
      документи.  
11. Разчита горска Бусола, карта на терена, Условни знаци за Извършване на Комуникативност;
карта и се ориентира на боя - бяла, черна и жълта, обозначаване на релефа, измервания;  
терен. Извършва таксационни описания от границите на отдели, Разчитане на горска Работа в екип;
измервания и предходни години, подотдели, участъци, карта; Трудова дисциплина;
заснемане на данни за висотомер, уред на райони; Нанасяне границите Отговорност;
изготвяне на Битерлих, ролетка; Правила за работа с на терена и Логическо мислене;
лесо-устройствени Наредба за устройството бусола и ориентиране по обозначение на Физическа сила;
проекти. на горите и земите от горска карта; картата; Издръжливост;
  горския фонд и на ловно Видове трайни маркировки Разработване на Сръчност;
  стопанските райони в в горския фонд. лесоустройствен Наблюдателност;
  Република България.   проект.  
        Инициативност;
        Предприемчивост.
12. Разчита проектна Поройни водни течения, Същност и проява на Определяне Комуникативност;
документация и дребноразмерни и денудационните процеси; степента на Работа в екип;
ръководи техническите   Характеристика на денудационните Трудова дисциплина;
изпълнения по едроразмерни поройните течения, процеси; Отговорност;
построяване на технико-укрепителни Наноси и водосборен Измерване на Логическо мислене;
технико-укрепителните съоръжения, масивни и басейн; ерозията; Физическа сила;
съоръжения. частични Естествени, Определяне на Издръжливост;
  противо-ерозионни исторически и степента на ерозия Сръчност;
  залесявания, обществено-икономически чрез Наблюдателност;
  агротехнически и фактори, влияещи върху аерофотоснимки; Инициативност;
  хидроме- тези процеси; Оценка на Изчисляване на Предприемчивост.
  лиоративни мероприятия. ерозията и обемното тегло и  
    режим на поройните относителното тегло  
    водни течения; и обемната плътност  
    Същност на хидравликата, при определяне на  
    хидростатиката и основното  
    хидродинамиката; хидростатично  
    Физични свойства на уравнение;  
    течностите и специфичните Набелязване на  
    свойства на водата; мерки за борба с  
    Хидростатично налягане, различни  
    неговите свойства и денудационни  
    прояви върху равнини с процеси.  
    различна форма;    
    Видове движения на    
    течностите, видове    
    отвори и преливници и    
    изтичането през тях;    
    Скорост на поройните    
    водни течения и на    
    действащи сили при    
    определяне на средната    
    скорост при равномерно    
    движение на водата в    
    открито легло;    
    Същност на агро-, хидро-,    
    лесомелиоративни и    
    хидротехнически    
    мероприятия;    
    Начини на борба с    
    площната, линейната и със    
    страничната ерозия,    
    свлачищата, сипеите и    
    снежните лавини.    
13. Организира Видове огнестрелно Различни видове Боравене с Комуникативност;
охраната на горския оръжие; Технически и огнестрелни оръжия, огнестрелно Работа в екип;
фонд и на контролната помощни средства; технически и помощни оръжие, с Трудова дисциплина;
дейност в горите. Средства за самозащита; средства, боеприпаси и технически и с Отговорност;
Организира опазването Боеприпаси; Констативен средства за самозащита; помощни средства, Логическо мислене;
на горите от пожари. протокол; Организиране на охраната боеприпаси и Физическа сила;
  Акт за администра- и на контролната дейност средства за Издръжливост;
  тивно нарушение; в горите; самозащита; Сръчност;
  Наказателно Организиране на Боравене с Наблюдателност;
  постановление;ЗГ; ЗЛОД; първоначални действия по основните ръчни Инициативност;
  ЗРА; ЗАНН; ЗДП; ЗУТ; потушаване на горски инструменти за Предприемчивост.
  НК; Закон за контрол на пожар; потушаване на  
  взривните вещества, Откриване на нарушения и горски пожар;  
  огнестрелното оръжие и задържане на нарушители; Нормативна уредба  
  боеприпаси; Правилници, Установяване на по охрана и  
  наредби и други причините за възникване опазване на горите  
  нормативни документи, на горски пожари. от пожари;  
  касаещи охраната и   Задържане на  
  опазването на горите от   нарушител;  
  пожари.   Съставяне на  
      констативен  
      протокол и акт за  
      административно  
      нарушение;  
      Организиране и  
      провеждане на  
      действия по  
      задържане и  
      изземане на вещи,  
      предмети и  
      средства за  
      извършване на  
      нарушението.  
14. Извършва сечта и Лесосечен фонд; Устройство на различните Почистване и Комуникативност;
първичната обработка Моторни триони; видове инструменти и; подготовка на Работа в екип;
на дървесината. Брадви; Цапина; Устройство и действие на моторния трион за Трудова дисциплина;
  Клинове; моторен трион; работа; Отговорност;
  Куки; Подготовката на моторния Заточване на Логическо мислене;
  Пила, трион за работа; веригата; Физическа сила;
  лостове, обръщачи и Режещо устройство и ъгли Направа на горивна Издръжливост;
  клещи. на заточване; смес; Определяне Сръчност;
    Горивна смес; на посоката и Наблюдателност;
    Начини за поваляне на направа на засек на Инициативност;
    дървесното стъбло; поваляното стъбло,; Предприемчивост.
    Предпазни мерки при Кубиране и  
    работа с моторен трион и сортиментиране на  
    техника на безопасност дървените  
    при повалянето на материали;  
    стъблото. Спазване на  
      изискванията за  
      ЗБУТ и оказване на  
      долекарска помощ.  
15. Изготвя проект за Въжена линия, Устройство на въжената Извършване на Комуникативност;
монтиране на въжена проектосметна линия, начини за измервания с Работа в екип;
линия. документация, пренасянето й на терен, наклономер, Трудова дисциплина;
  измервателни определяне на мястото и рулетки, жалони. Отговорност;
  инструменти. височината на подпорите.   Логическо мислене;
        Наблюдателност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
16. Изчислява Технически Основни технически и Изчислява Комуникативност;
разходите за характеристики на технико-икономически необходимия брой Работа в екип;
извозването и специализираните показатели в горския коли, моточасове и Трудова дисциплина;
превозването на транспортни средства; транспорт; гориво-смазочни Отговорност;
дървесината. Транспортни средства; Видове транспортни материали за Логическо мислене;
  Животинска сила. средства и начини за извозването и Наблюдателност;
    осъществяване на превозването на Инициативност;
    извозване и превозване дървесината; Предприемчивост.
    на дървесината. Изчислява  
      необходимата  
      теглителна сила при  
      използване на  
      животинска тяга.  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Опазването, възстановяването и увеличаването на горскостопанския фонд придобива все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб. Ролята на заетите в професионалното направление "Горско стопанство", както и изискванията към тях непрекъснато се увеличават поради съвременните екологични, икономически и социални проблеми, които стоят за разрешаване пред отрасъла.
2.3. Възможности за професионална реализация
Изпълнението на регионалните и националните програми за развитие на горското стопанство предполага увеличаваща се потребност от квалифицирана работна ръка.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-лесовъд", могат да се явят на изпити за придобиване на свидетелства за правоспособност за работа с преносима горска техника при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. на министъра на земеделието и горите за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 20 от 2004 г.).
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-лесовъд" могат да постъпват на работа в държавните и частните лесничейства като горски стражар, младши лесничей, лесничей на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2006 г.) 3213-3003 "Специалист, лесовъдство", единични групи 6141 "Горски работници, секачи и извозвачи на дървен материал", 6151 "Работници по култивиране на водни организми", 6154 "Ловци", както и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност от професията "Техник-лесовъд" и завършено средно образование обучаваният може да продължи обучението си във висше училище за придобиване на квалификация по професията "инженер-лесовъд".

3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Техник-лесовъд" - трета степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за успешна реализация в държавните и частните лесничейства и в дърводобивните фирми.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната област;
- справя се с предвидими и рутинни задачи на
работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Горско стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава технологиите и методите, прилага и в горското стопанство (в т.ч. за стопанисване на горите, дърводобива, ловно-стопанската дейност и други ползвания от горите);
- познава, прилага и контролира изискванията и разпоредбите на Закона за горите, Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и другите подзаконови документи, в т.ч. ограничителните, съгласувателните, разрешителните, разпоредителните и административно-наказателните изисквания;
- познава, съхранява и борави с инструменти, използвани в горското стопанство, в лесокултурните дейности, в дърводобива, с геодезични и таксационни инструменти, с ловни принадлежности;
- познава и прилага основните методи и средства за защита и опазване на горите (в т.ч. от болести, вредители и горски пожари);
- познава, прилага и контролира режимите на стопанисване на горите и ползването на горските ресурси - при сечите, извозването и превозването на дървения материал, лова и риболова и други ползвания от горите.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Техник-лесовъд" задължителна професионална подготовка:
- разпознава основните почвени типове и техните свойства;
- разпознава дървесни и храстови видове - по морфологични белези;
- разпознава дървесината на различните дървесни видове и недостатъците по нея; разпознава сортиментите по БДС и страничните ползвания на гората, контролира страничните ползвания на гората;
- разпознава различните видове птици и дивеч - по морфологични белези;
- разпознава болестите и вредителите в горските насаждения и предлага мерки за борба с тях;
- определя лесовъдските признаци на насажденията, установява хода на възобновяване на гората, прилага видовете възобновителна и отгледна сеч в различните по състав и произход насаждения, маркира определено за сеч насаждение, ползва данни от ЛУП;
- използва подходящи методи за таксиране и сортиментиране в различни по състав и произход насаждения;
- определя площи за създаване на горски разсадник и изготвя технологични планове за създаване на горски култури, извършва инвентаризации, проектира лесокултурни мероприятия;
- работи с геодезични инструменти за трасиране на горски пътища, заснема профил на терени, просеки и залагане на пробни площи;
- организация и управление на малка фирма в областта на горското стопанство;
- разчита горска карта и се ориентира на терен; извършва измервания и заснема данни за изготвяне на лесоустройствени проекти;
- извършва контрол на горската служба;
- организира охраната на горския фонд и контролната дейност в горите, организира опазването на горите от пожари.
3.3.1. Специалност 6230101 "Горско и ловно стопанство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по "Горско и ловно стопанство", като:
разчита проектна документация и ръководи техническите изпълнения по построяване на технико-укрепителните съоръжения;
организира подхранването на дивеча и контролира таксирането му;
осъществява контрол по време на ловуването;
организира дейностите в рибовъдните стопанства.
3.3.2. Специалност 6230102 "Горско стопанство и дърводобив"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по "Горско стопанство и дърводобив", като:
разчита проектна документация и ръководи техническите изпълнения по построяване на технико-укрепителни съоръжения;
организира и извършва сечта и първичната обработка на дървесината;
изготвя проект за въжена линия;
изчислява разходите за извозването и превозването на дървесината.

4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-лесовъд" - трета степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Техник-лесовъд" - трета степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
 
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
 
1. Да познава и използва Здравословни и безопасни
личните предпазни средства, условия на труд;
да знае и прилага основните Пожарна и аварийна
правила за безопасна рабо- безопасност;
та на работното място, да Долекарска помощ;
не замърсява с работата Опазване на околната
си околната среда. среда.
2. Да умее да формулира Водене на разговор чрез раз-
проблеми; да задава въпро- лични средства за комуни-
си; да прави отчет за из- кация;
вършената работа; да поз- Представяне в писмен вид
нава организацията на фир- на молба, отчет, заявка;
мата и правомощията на Икономическа и йерархи-
длъжностните лица. ческа обвързаност на дей-
  ностите във фирмата.
3. Да познава системите за Социално осигуряване, да-
заплащане на труда и спе- нъчна система, качество;
цификациите на материа- Заплащане на труда, трудо-
лите и вложения труд. ви норми;
  Икономическа и йерархическа обвързаност на дейностите във фирмата.
4. Да познава правата и Кодекс на труда;
задълженията си като участ- Социално осигуряване, да-
ник в трудовия процес; нъчна система, качество;
да разбира договорните Заплащане на труда, трудо-
отношения между работо- ви норми.
дател и работник.  
5. Да участва при разпре- Икономическа и йерархи-
деляне на задачите между ческа взаимовръзка на дей-
членовете на екипа; да им ностите във фирмата;
съдейства и търси помощ Кодекс на труда;
от тях; да се отнася с чув- Длъжностна характери-
ство за отговорност при стика.
изпълнение на задачата,  
която му е възложена.  
6. Да разбира своята Наредби, правилници, пред-
роля в производството и писания за задължителни
да съзнава необходимостта безопасни условия на труд,
от повишаване на квали- противопожарна охрана
фикацията си. (ЗБУТ, ППО), длъжностни
  характеристики, структура на фирмата.
7. Да познава основните Конфигурация на компю-
правила за работа с ком- търа;
пютър и да умее да ползва Въвеждане, съхраняване и
програмни продукти. намиране на информация;
  Работа с програмни продукти за създаване на документи;
  Работа със специфични програмни продукти.
8. Да осъществява кратка Комуникативна компетент-
комуникация на чужд език ност при използването на
на работното място. ограничен набор от езико-
  ви средства - думи и изрази, свързани с професионалните задачи и тяхното просто комбиниране.
 
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
 
9. Да познава технологиите Основни понятия, величи-
и методите, прилагани в ни и зависимости за стопа-
горското стопанство нисване на горите, дърводо-
(в т.ч. за стопанисване на бив, ловно-стопанска дей-
горите, дърводобив, ловно- ност и други ползвания от
стопанска дейност и други горите;
ползвания от горите). Основни принципи за из-
  веждане на сеч;
  Разчитане на горски карти, работа с технологична документация;
  Изчисляване и попълване на сортиментен лист;
  Същност на другите ползвания от горите.
10. Да познава, прилага и Нормативни документи -
контролира изискванията български и на Европейския
и разпоредбите на Закона съюз;
за горите, Закона за въз- Закон за горите и правил-
становяване собствеността ник за прилагането му;
на горите и земите от гор- Закон за лова;
ския фонд, Закона за лова Закон за възстановяване
и другите нормативни до- собствеността на горите и
кументи, в т.ч. ограничи- земите от горския фонд;
телните, съгласувателните, Наредби, инструкции, пра-
разрешителните, разпоре- вилници и други норматив-
дителните и администра- ни документи, регламенти-
тивно-наказателните ращи дейностите в горите.
изисквания.  
11. Да познава, съхранява Устройство, предназначе-
и борави с използваните в ние и начин на работа с гео-
горското стопанство ин- дезически инструменти;
струменти, геодезични и Устройство, предназначе-
таксационни инструменти, ние и начин на работа с так-
ловни принадлежности. сационни инструменти;
  Устройство, предназначение и начин на работа с инструменти в лесокултурната дейност;
  Устройство, предназначение и начин на работа с ловни принадлежности.
12. Да познава и прилага Основни методи за борба с
основните методи и сред- болестите и горските вреди-
ства за защита и опазване тели;
на горите (в т.ч. от болес- Основни методи за борба с
ти, вредители). горските пожари;
  Средства за борба с горските пожари.
13. Да познава, прилага и Технологии и машини за
контролира режимите на дърводобив;
стопанисване на горите и Ловно стопанство;
ползване на горските ре- Рибно стопанство;
сурси - при сечите, извоза Лесоползване;
и превоза на дървения Контролиране на превозва-
материал, лова и риболова ните материали (горски
и други ползвания от горите. пропускателни пунктове).
 
Специфична за професията 623010 "Техник-лесовъд" задължителна професионална подготовка
 
1. Разпознава основните Произход и състав на
почвени типове и техните почвата;
свойства. Морфология на почвата;
  Свойства на почвата;
  Плодородие на почвата;
  Изследване на почвата;
  Класификация и описание на почвата.
2. Разпознава дървесни и Морфология на дървесните
храстови видове по мор- растения;
фологични белези. Екология на дървесните
  растения;
  Екологични и абиотични фактори;
  Дървесни видове.
3. Разпознава дървесината Дървесинознание;
на различните дървесни Стандарти за дървените
видове и недостатъците по материали;
нея, разпознава сортимен- Технология на дърводобив-
тите по БДС и странични- ния процес;
те ползвания на гората; Специални ползвания в
Контролира страничните горите.
ползвания от гората.  
4. Разпознава различните Екологични основи на
видове птици и дивеч - по дивечознанието;
морфологични белези. Птици;
  Бозайници.
5. Разпознава болестите и Насекоми;
вредителите в горските Видове насекомни неприя-
разсадници, горските на- тели;
саждения и предлага мер- Методи за борба с животин-
ки за борба с тях. ските вредители;
  Болести и повреди по горските дървета и храсти;
  Паразитни болести;
  Мерки за борба с вредителите в различните насаждения.
6. Определя лесовъдските Растителни части на
признаци на насажденията; гората;
Установява хода на възоб- Растеж и развитие на насаж-
новяване на гората; денията;
Прилага видовете възобно- Гора и среда;
вителна и отгледна сеч в Възобновяване на гората;
различните по състав и Горска сукцесия;
произход насаждения. Горска типология;
  Отгледни сечи;
  Санитарни сечи;
  Възобновителни сечи;
  Стопанисване на издънковите гори.
7. Използва подходящи ме- Методи за кубиране на
тоди за таксиране и сорти- отсечени дървета;
ментиране в различни по Таксиране на растящи
състав и произход насаж- дървета и дървостои;
дения. Растеж и прираст на отдел-
  ното дърво и дървостоите;
  Кубиране и сортиментиране на сечища във високостъблени и нискостъблени гори.
8. Изготвя проекти за съз- Горско семепроизводство;
даване на горски разсадник Горски разсадници;
и горски култури; Създаване на горски
Извършва инвентаризация; култури;
Проектира лесокултурни Горски култури със специ-
мероприятия. ално предназначение.
9. Работа с геодезични ин- Устройство, предназначе-
струменти за трасиране ние и начин на работа с
на горски пътища, засне- геодезически инструменти;
мане профил на терен, Геодезични измервания.
просеки и залагане на  
пробни площи.  
10. Организация и управле- Горски мениджмънт;
ние на малка фирма в об- Горски маркетинг;
ластта на горското сто- Горско право;
панство. Счетоводство на малка
  фирма;
  Закон за горите.
11. Разчита горска карта и Лесоустройството - функ-
се ориентира на терен; ция на управление на гор-
Извършва измервания и ското стопанство;
заснемане на данни за из- Зрелост на гората;
готвяне на лесоустройст- Турнос на сечта;
вени проекти. Организация и ред за про-
  веждане на лесоустройстве-
  ни дейности;
  Теренни лесоустройствени дейности.
12. Разчита проектна до- Същност и проява на
кументация и ръководи денудационни процеси;
техническите изпълнения Характеристика на порой-
по построяване на техни- ните течения;
ко-укрепителните съоръ- Наноси и водосборни
жения. басейни;
  Оценка на ерозията и режи-
  ма на поройните водни те-
  чения;
  Същност на хидравликата, хидростатиката и хидродинамиката;
  Физични свойства на течностите и специфични свойства на водата, хидростатично налягане;
  Видове движения на течностите, видове отвори и преливници и изтичането през тях;
  Скорост на поройните водни течения и действащи сили при определяне на средната скорост при равномерно движение на водата в открито легло;
  Същност на агро-, хидро-, лесомелиоративни и хидротехнически мероприятия;
  Начини на борба с площната, линейната и страничната ерозия, свлачищата, сипеите и снежните лавини.
13. Организира охраната Боравене с огнестрелно
на горския фонд и конт- оръжие, с технически и по-
ролната дейност в горите. мощни средства, с боеприпаси и със средства за самозащита;
  Боравене с основните ръчни инструменти за потушаване на горски пожар;
  Задържане на нарушител;
  Съставяне на констативен протокол и акт за административно нарушение;
  Организиране и провеждане на действия по задържане и изземане на вещи, предмети и средства за извършване на нарушението.
 
Специалност: 6230101 "Горско и ловно стопанство"
 
1. Разчита проектна доку- Ерозия - същност на ерози-
ментация и ръководи тех- онните процеси, форми и ви-
ническите изпълнения по дове ерозия;
построяване на технико- Противоерозионни залеся-
укрепителните съоръжения. вания;
  Противоерозионни агротехнически мероприятия;
  Технико-укрепителни мероприятия;
  Технико-укрепителни съоръжения;
  Защита на баражите от повреди.
2. Организира подхранва- Стопанисване на дивеча;
нето на дивеча и контро- Основни дейности по раз-
лира таксирането му. въждане и отглеждане на дивеча;
  Таксиране на дивечовите запаси;
  Бонитиране местообитанията на дивеча;
  Подборен отстрел.
3. Осъществява контрол Ловни методи;
по време на ловуването. Помощни средства за лов;
  Приложение на ловните методи при основните видове дивеч.
4. Организира дейностите Обща ихтиология;
в рибовъдните стопанства. Систематика и биология на
  рибите;
  Рибовъдни стопанства.
 
Специалност: 6230102 "Горско стопанство и дърводобив"
 
1. Разчита проектна доку- Ерозия - същност на ерози-
ментация и ръководи тех- онните процеси, форми и ви-
ническите изпълнения по дове ерозия;
построяване на технико- Противоерозионни залеся-
укрепителни съоръжения. вания;
  Противоерозионни агротехнически мероприятия;
  Технико-укрепителни мероприятия;
  Технико-укрепителни съоръжения;
  Защита на баражите от повреди.
2. Организира и извършва Технология на дърводо-
сечта и първичната обра- бива;
ботка на дървесината. Дърводобивни инструменти, машини и съоръжения;
  Технология и машини за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали.
3. Изготвя проект за Механизация на горско-
въжена линия. стопанските дейности;
  Горски въжени линии;
  Оразмеряване на въжените
  линии.
4. Изчислява разходите за Математически изчисления;
извоза и превоза на дър- Нормативи и стандарти.
весината.  
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г.; в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания.
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости.
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други.
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическо задание по предварително дадени указания, не спазва правилата за безопасен труд.
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно практическа задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно практическа задача в нова ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции,
които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при
който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на вся-
ка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка
изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.
5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, разработване на курсова задача, създаване на хербарийна сбирка, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-лесовъд" са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-лесовъд".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

   

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Усвоени знания за - Знания за горски поч- 70
различните горско- ви, дървесни и храстови  
стопански дейности. видове;  
  - Умения за определяне  
  на лесовъдски признаци  
  (таксационни показатели);  
  - Описване влиянието на  
  факторите на средата вър-  
  ху гората;  
  - Описване на методите за  
  оценка на естественото  
  възобновяване на горския  
  фонд;  
  - Описване на типовете  
  гори;  
  - Знания за видовете  
  отгледна и главна сеч;  
  - Знания за добиване,  
  транспортиране и съхра-  
  няване на горски семена  
  и плодове;  
  - Описване на мероприя-  
  тия в горския разсадник;  
  - Знания за стандартите  
  за дървените материали;  
  - Знания за различните  
  видове таксационни и  
  геодезични инструменти;  
  - Знания за прилаганите  
  таксационни методи;  
  - Описване на животин-  
  ски видове, риби и птици;  
  - Описване на ловно-  
  стопански дейности.  
2. Здравословно и - Знания за предпазване 15
безопасно упражня- на живота и здравето -  
ване на изучаваната своя и на околните;  
професия и опазване - Знания за безопасна  
на околната среда. работа на работното  
  място;  
  - Определяне на опасни  
  ситуации в процеса на  
  работа и своевременно  
  реагиране;  
  - Описване начините за  
  оказване на долекарска  
  помощ на пострадал при  
  трудова злополука;  
  - Знания за опазване на  
  околната среда при изпъл-  
  нение на конкретна задача;  
  - Знания за ефективно  
  екологично използване  
  на горските ресурси.  
3. Икономически и - Знания за спазване на 5
трудовоправни зна- общите принципи на  
ния и умения. трудовото законодател-  
  ство;  
  - Знания за основните  
  принципи при формите и  
  системите на заплащане  
  на труда.  
4. Умения за работа - Общи правила за работа 5
с компютър и готови с компютър;  
програмни продукти. - Използване на готови  
  програмни продукти.  
5. Осъществяване на - Степен на владеене на 5
комуникация на чужд език;  
чужд език на работ- - Използване на елемен-  
ното място. тарни изрази и прости  
  изречения на чужд език.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 5.

   

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на пра- - Избиране и правилно 20
вилата за здравос- използване на лични  
ловни и безопасни предпазни средства;  
условия на труд и - Правилно употребяване  
опазване на околна- на предметите и средства-  
та среда. та на труда по безопасен  
  начин;  
  - Разпознаване на опасни  
  ситуации, които биха  
  могли да възникнат в про-  
  цеса на работа, дефинира-  
  не и спазване на предпи-  
  сания за своевременна  
  реакция;  
  - Описване на дейности-  
  те за опазване на околната  
  среда, свързани с изпитна-  
  та задача.  
2. Спазване на изиск- - Обясняване на извърше- 10
ванията, регламенти- ната работа при спазване  
рани в правилниците, на йерархична взаимо-  
наредбите и предпи- връзка с други лица;  
санията. - Спазване на изисквания-  
  ята на правилниците, на-  
  редбите и предписанията,  
  свързани с изпитното зада-  
  ние (материали, инстру-  
  менти, лични предпазни  
  средства).  
3. Правилен подбор - Преценяване типа и вида 5
на инструменти и на необходимите инстру-  
нормативни доку- менти за решаване на  
менти. изпитната задача;  
  - Правилен подбор на  
  необходимите норматив-  
  ни документи.  
4. Спазване на техно- - Самостоятелно определя- 5
логичната последо- не на технологичната пос-  
вателност на опера- ледователност при реша-  
циите според изпит- ване на задачата;  
ната задача. - Спазване на технологич-  
  ната последователност в  
  процеса на работа.  
5. Качество на изпъл- - Съответствие на всяка 55
нение на изпитната завършена операция с изи-  
задача. скванията на съответната  
  технология;  
  - Съответствие на крайния  
  резултат със зададените  
  параметри;  
  - Правилно попълване на  
  необходимите формуляри.  
6. Самоконтрол и - Контрол на дейностите - 5
самопроверка на при избор на инструменти  
изпълнението на и при изпълнение на кон-  
изпитната задача. кретни дейности;  
  - Контрол на техническите  
  показатели - текущ и на  
  крайния резултат;  
  - Оценка на резултатите,  
  вземане на решение и  
  отстраняване на грешки;  
  - Оптимален разчет на  
  времето за изпълнение на  
  изпитната задача.  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г.).

6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
За постигане целите на обучението материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.). Препоръчва се създаване на учебни кабинети по "Дендрология", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Защита на гората" и "Ловно стопанство", "Почвознание", "Горски култури", "Геодезия".
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, инструменти, чертожни принадлежности, мостри, макети и др.
6.1.3. Учебни помагала - учебни табла, филми, диапозитиви, комплект учебници по всички изучавани предмети.
Необходимото обзавеждане на кабинетите по професията "Техник-лесовъд" (основните материали, инструменти и машини) трябва да бъде съобразено с отразеното в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.2. Горски фонд
Учебните и производствените практики по отделни тематични области могат да се провеждат в кабинетите в учебната сграда и на открито (в горски фонд). Дейностите по разпознаване на дървесина, почви, семена, дървесни видове, недостатъци на дървесината, разпознаване на ловни трофеи и следи могат да бъдат провеждани и в учебната сграда при наличие на сбирки от съответните материали. Необходимо е да се използва горски фонд (училищен, общински, частен или държавен) за провеждане на практики по геодезия, таксация, лесовъдство, дендрология, защита и охрана на гората, контрол на сеч, извозване и превозване на дървен материал. Необходимо е да бъдат изготвяни точни графици за практическото обучение по всички теми - по време и по местоположение. Графиците се утвърждават от ръководителя на обучаващата институция и се спазва изпълнението им. При неподходящи метеорологични условия се допуска промяна в графика с изричното разрешение на ръководителя на обучаващото звено.
За правилното и безопасно протичане на обучението по учебна и производствена практика е необходимо да се осигури:
- надежден и безопасен транспорт до съответния горски участък;
- предприемане на необходимите мерки за правилно ориентиране на обучаваните в горския участък с цел да не се допусне загуба на ориентация;
- място за разполагане на инструментите и уредите така, че работата с тях да изисква възможно най-малко движения;
- цялостен комплект техническа документация;
- обезпечаване на групата със средства и медикаменти за оказване на долекарска помощ;
- осигуряване на възможности за осъществяване на незабавна комуникация.

7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория на професията имат лица с висше образование с образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър" по специалности от област "Горско стопанство", съответстващи на учебните предмети или модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица с висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "специалист" по съответната специалност от област "Горско стопанство".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на държавното образователно изискване
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти