Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ЛОЗАРОВИНАР"

В сила от 19.02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 621090 "Лозаровинар" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 621 "Селско стопанство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 621090 "Лозаровинар" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 6210901 "Лозаровинарство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Лозаровинар".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Лозаровинар" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Селско стопанство" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Лозаровинар"
 
Професионално направление:
 
621 Селско стопанство
   
Наименование на професията:
 
621090 Лозаровинар
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 е представена специалността, включена в професията "Лозаровинар" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД 09-413 от 12.V.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора степен на професионална квалификация.

   

Таблица 1

Специалност Степен на Входящо минимално
  професионална образователно равнище
  квалификация за ученици за лица,
      навършили
      16 г.
6210901 Лозаро- втора завършено завършено
  винар-   основно основно
  ство   образование образование
         

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Лозаровинар", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.
   

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
        личностни качества
1 2 3 4 5
1. Специалност 6210901 "Лозаровинарство"
1. Произвежда Лозов маточник, Анатомично Разпознаване на: Трудова
сертифициран лозов лозово устройство на лозата; типовете почви, дисциплина;
посадъчен материал вкоренилище, Биологични видовете подложки, Отговорност;
  плододаващи особености и видовете подпорни Комуникативност;
  насаждения за изисквания на лозата; конструкции в Работа в екип;
  събиране на калеми; Почви; лозовия маточник; Физическа сила;
  Помещение за Видове подложки; Извършване на Издръжливост;
  съхраняване и Видове подпорни основни Сръчност;
  подготовка на конструкции в технологични Наблюдателност;
  резниците; маточниците; операции за:  
  Помещение за Мероприятия при: подготовка на  
  стратифициране; производство на резниците за  
  Машини за подложковирезници, облагородяване,  
  облагородяване; събиране на резници облагородяване,  
  Инвентар за за калеми, стратификация,  
  стратификация; съхраняване и вкореняване,  
  Уреди за контрол на подготовка на отглеждане на  
  температурата и резниците; лозичките във  
  влажността; Видове присаждане; вкоренилището,  
  Ръчни инструменти. Видове изваждане и  
    стратификация; класиране на  
    Видове вкоренилища; младите лозички  
    Показатели за    
    класификация на    
    младите лозички;    
    Параметри за    
    производство на    
    сертифициран лозов    
    посадъчен материал    
2. Създава нови Земя; Почви; Разпознаване на Комуникативност;
лозови насаждения Торове; Лозов посадъчен типовете почви; Работа в екип;
  Машини за: материал; Извършване на Трудова
  почвообработка, Изисквания на основни дисциплина;
  торене, групите сортове към технологични Отговорност;
  подравняване на условията на операции за Физическа сила;
  площта, маркиране, отглеждане; създаване на младо Издръжливост;
  засаждане; Климатична и почвена лозе: подравняване Сръчност;
  Ръчни инструменти; характеристика на на площта, основно Наблюдателност;
  Млади лозички лозаро-винарските торене, маркиране, Инициативност;
    райони; засаждане;  
    Схеми на засаждане; Подготовка на  
    Формировки. младите лозички за  
      засаждане;  
      Избор на  
      подходящи сортове  
      за определен  
      регион.  
3. Отглежда млади и Лозови насаждения; Почви; Разпознаване на: Комуникативност;
плододаващи Торове; Видове сортовете грозде, Работа в екип;
лозови насаждения Растително - растително-защитни нападенията от Трудова
  защитни препарати; препарати; болести и дисциплина;
  Машини за Видове торове; неприятели, Отговорност;
  почвообработка, Биологичен износ; видовете плевели; Физическа сила;
  торене; Сортове грозде; Определяне на Издръжливост;
  Ръчни инструменти Формировки; оптималната торова Сръчност;
    Резитби на зряло; норма; Наблюдателност;
    Зелени резитби; Подготовка и Инициативност
    Болести по лозата; прилагане на  
    Неприятели по растително-защитни  
    лозата; разтвори;  
    Плевели; Работа с  
    Степени на зрялост на почвообработващи и  
    гроздето растителнозащитни  
      машини и  
      съоръжения;  
      Определяне момента  
      на беритба при  
      десертни и винени  
      сортове.  
4. Работи с машини в Трактори; Класификация на Сформиране на Комуникативност;
лозарството Селскостопански селскостопанската работни екипи; Работа в екип;
  машини за: техника в Изготвяне на Трудова
  почвообработване, лозарството; чертежи; дисциплина;
  торене, растителна Устройство и принцип Управление и работа Отговорност;
  защита, прибиране на действие на с трактор; Физическа сила;
  на гроздовата селскостопанската Нагласяване и Издръжливост;
  продукция техника; регулиране на Сръчност;
    Текущ ремонт и селскостопански Наблюдателност;
    поддържане на машини в Инициативност;
    техниката лозарството;  
      Поддържане и  
      съхраняване на  
      техниката  
5. Подготвя винарски Винарски съдове; Материал на Обработване на Комуникативност;
изби и съдове Препарати за съдовете; съдовете; Работа в екип;
  дезинфекция; Видове Дрениране. Трудова
  Апарати и системи дезинфектанти;   дисциплина;
  за миене и Видове системи за   Отговорност;
  дезинфекция. измиване и   Логическо
    дезинфекция.   мислене;
        Физическа сила;
        Издръжливост;
        Сръчност;
        Наблюдателност;
        Инициативност.
6. Приема и Грозде; Ботаническа Разпознаване на Комуникативност;
окачествява грозде Везна, ареометър; характеристика на сортовете грозде; Работа в екип;
  Метален цилиндър; сортовете, устройство Отчитане на Трудова
  Таблици; на ареометъра; плътност и дисциплина;
  Инструкции; Устройство на температура; Отговорност;
  Кофи; гроздомелачката. Отчитане на кантар; Логическо
  Вила;   Използване на мислене;
  Гроздомелачка.   гроздомелачка; Физическа сила;
      Отчитане на захарно Издръжливост;
      съдържание с Сръчност;
      ареометър. Наблюдателност;
        Инициативност.
7. Работи с машини и Гроздомелачки; Устройство на Поддръжка на Комуникативност;
съоръжения във Оцедвачи; машините; машините; Работа в екип;
винопроизводството Преси; Принцип на действие Настройване на Трудова
  Ферментатори; на машините и машините; дисциплина;
  Помпи; съоръженията. Използване на Отговорност;
  Топлообменници;   машините; Логическо
  Центрофуги;   Отчитане на мислене;
  Транспортьори;   параметри. Физическа сила;
  Филтри;     Издръжливост;
  Миячна машина;     Сръчност;
  Пълначна машина;     Наблюдателност;
  Стерилизатор;     Инициативност;
  Затваряща и     Предприемчивост.
  етикетираща      
  машина;      
  Крейтер;      
  Декрейтер;      
  Палетизатори.      
8. Извършва Гроздомелачки; Устройство на Използване на Комуникативност;
първична обработка Преси; машините и машини и Работа в екип;
на грозде, получава, Ферментатори; съоръженията; съоръжения, Трудова
обработва и Помпи; Устройство на Отчитане на захарно дисциплина;
стабилизира Топлообменници; ареометъра; съдържание с Отговорност;
различни типове Транспортьори; Устройство на ареометър; Логическо
вина Тръбопроводи; сулфитометъра; Сулфитиране със мислене;
  Ареометър; Видове ферментация; сулфитометър; Физическа сила;
  Сулфитометър; Отклонения от Подготвяне и Издръжливост;
  Екстрактор за технологията; влагане на чиста Сръчност;
  билки; Спирт; култура дрожди и Наблюдателност;
  Бистрители; Винени дрожди; бактерии; Инициативност;
  Бутилки; Бактерии; Коригиране на Предприемчивост.
  Грозде; SO2; захарното  
  Билки; Показатели за съдържание и  
  Спирт; провеждане на киселинността;  
  SO2. нормална Влагане на спирт;  
    ферментация; Влагане на билкови  
    Видове билки; екстракти;  
    Видове плодове; Бистрене;  
    Видове бистрители; Изчисляване на  
    Дъбова дървесина; необходимите дози  
    Химични процеси при бистрител и SO2  
    съзряване и стареене    
    на вината.    
9. Спазва условията Лични предпазни Спазване на Правилно Комуникативност;
за здравословни и средства; технологичната използване на Работа в екип;
безопасни условия Пожарогасител; последователност личните предпазни Трудова
на труд Нормативни актове; при изпълнение на средства; дисциплина;
  Предпазни и дейностите при Безопасна работа с Отговорност;
  предупредителни производство на торове, препарати, Логическо
  знаци; грозде и вино; машини, съоръжения мислене;
  Забранителни Здравословни и и инструменти. Физическа сила;
  надписи и табели. безопасни условия на   Издръжливост;
    труд при извършване   Сръчност;
    на различните   Наблюдателност;
    дейности в   Инициативност.
    лозарството и    
    винарството.    
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Успешната реализация на придобилите професионална квалификация "Лозаровинар" е свързана с решаването на основни задачи в селското стопанство чрез различни инвестиционни програми:
- Подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на гроздето и продуктите от него, насърчаване на екологосъобразно селско стопанство и дейности по опазване на околната среда;
- Интегрирано, икономически ефективно развитие на лозаро-винарските райони;
- Инвестиции в човешки ресурси - професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи в организацията и управлението на лозаровинарското стопанство.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Лозаровинар" могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 6112-2001 "Лозар", 6112-2009 "Фермер, отглеждащ лозя", 8331-2001 "Водач, селскостопански машини", 8331-2003 "Оператор, селскостопански машини", 8331-2005 "Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието"; професиите от единична група 8278 "Машинни оператори в производството на бира, вино и други напитки", както и други включени при актуализирането на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Лозаровинар" обучаваният има право да продължи обучението си по друга професия от професионалните направления "Селско стопанство" и "Производство на храни и напитки", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита (в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направленията "Селско стопанство" и "Производство на храни и напитки").

3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Лозаровинар" е подготовка на обучаваните за пълноценната им реализация в тази сфера на селското стопанство .
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;
- знае и прилага Закона за виното и спиртните напитки и подзаконовите нормативни документи по неговото прилагане;
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, опазва околната среда в процеса на работата си;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; прилага договорните отношения между работодател и работник;
- разбира своята роля за осъществяване на производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да пише текст, да съставя таблици и графики, свързани с изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения, умее да осъществява контакти, като разбира професионалната лексика.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Селско стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и да спазва технологичната последователност за изпълнение на селскостопанските дейности в растениевъдството;
- познава основните селскостопански машини и принципите за работа с тях;
- познава и да спазва технологичната последователност при производство на грозде и вино;
- познава организацията на лозаровинарското стопанство и правомощията на длъжностните лица;
- познава и да спазва изискванията за добра производствена практика в лозарството и винарството.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Лозаровинар" задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 6210901 "Лозаровинарство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по създаване на ново лозово насаждение и винарска изба, основните технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения, отглеждане на млади и плододаващи лозя, разпознаване на основните сортове лози, добиване, окачествяване, съхраняване, транспортиране и преработка на гроздовата продукция, подготовка за работа на селскостопанските и винарските машини, съоръжения и инструментариум в лозарството и винарството, произвеждане и реализиране продукцията на лозаровинарското стопанство, като спазва изискванията и стандартите за производство в България и Европейския съюз, като:
- знае особеностите и начините на безопасна работа с растителнозащитни препарати, бистрещи и дезинфекциращи препарати, торове, машини и съоръжения;
- разбира технологичната последователност при производство на грозде и вино, прилага усвоените теоретични знания при производство на различни сортове грозде и видове вина;
- познава специфичните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си.

4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Лозаровинар" - втора степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Лозаровинар" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
Обща задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
1. Да познава и използва Здравословни и безопасни
личните предпазни средства, условия на труд;
да знае и прилага основните Пожарна и аварийна без-
правила за безопасна рабо- опасност;
та при извършване на сел- Долекарска помощ;
скостопанските дейности, Опазване на околната
да не замърсява с работата среда.
си околната среда.  
2. Да разбира собствената си Психологическа структу-
роля в производството и да ра на трудовата дейност;
съзнава необходимостта от Потребности и способнос-
повишаване на квалифика- ти на личността за само-
цията си. развитие.
3. Да осъществява ефектив- Водене на разговор чрез
ни комуникации при изпъл- различни комуникацион-
нение на трудовата си дей- ни средства;
ност в работен екип - да Представяне в писмен вид
умее да формулира пробле- на: молба, отчет, заявка.
ми, да задава въпроси, да  
прави отчет за извършената  
работа.  
4. Да знае общите правила Конфигурация на компю-
за работа с компютър и да търа;
умее да ползва програмни Устройства за въвеждане
продукти; да ползва съвре- и съхраняване на данни;
менните технологии за из- Съхраняване и намиране
пълнение на технически на информация;
задачи от професионалната Работа с програмни про-
област. дукти за създаване на елементарни документи.
5. Да се справя с предвидими Професионална лексика
и рутинни задачи на работ- на чужд език.
ното място, като осъщест-  
вява комуникация на чужд  
език (ниво А1 - А2 според  
общата европейска рамка  
за владеене на чужди езици).  
6. Да познава правата и за- Кодекс на труда;
дълженията си като участ- Закон за виното и спирт-
ник в трудовия процес ните напитки;
съгласно Кодекса на труда; Закон за държавното об-
да разбира договорните от- ществено осигуряване;
ношения между работода- Длъжностна характерис-
тел и работник. тика;
  Заплащане на труда, трудови норми;
  Нормативна уредба за отрасъла;
  Нормативни документи;
  Организация на работното място.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
7. Да познава и спазва тех- Растениевъдство - трайни
нологичната последовател- насаждения;
ност за изпълнение на сел- Селскостопански ма-
скостопанските дейности шини;
в растениевъдството; Технология и микробио-
да познава и спазва технол- логия на винопроизвод-
огичната последователност ството;
за работа със селскостопан- Машини във винопроиз-
ски машини; водството;
да произвежда и съхранява Технохимичен контрол.
вино;  
да работи със специфичните  
за отрасъла машини.  
8. Да умее да разчита доку- Мащаби и размери;
ментация - чертежи, скици, Видове чертежи.
схеми.  
9. Да познава и спазва Аграрна политика на Ев-
изискванията на стандарти- ропейския съюз.
те за производство на еко-  
логично чиста продукция,  
съобразена с изискванията  
на Европейския съюз.  
Специфична за професията "Лозаровинар" задължителна професионална подготовка, специалност: "Лозаровинарство"
10. Да извършва основни Пепиниерство;
технологични операции при Технологии в лозарст-
производството на лозов вото;
посадъчен материал и съз- Растителна защита.
даването на млади лозови  
насаждения; да полага  
основни грижи при отглеж-  
дане на млади и плодода-  
ващи лозя.  
11. Да описва и разпознава Ампелография.
сортове грозде.  
12. Правилно да настройва Машини в лозарството.
за работа и да съхранява  
селскостопанските машини,  
съоръжения и инструменти.  
13. Да добива, окачествява, Добиване и преработка
съхранява, транспортира и на продукцията в лозар-
преработва гроздова про- ството.
дукция, като създава усло-  
вия за екологично отглеж-  
дане и опазване на околната  
среда.  
14. Да подготвя за работа Машини във винарството.
машини, съоръжения и ин-  
струменти във винарството  
15. Да познава различните Технология на винопроиз-
технологии за преработка водството и микробио-
на грозде и производство логия.
на вино.  
16. Да съхранява и обработ- Технология на винопроиз-
ва (стабилизира) вина водството и технохимичен контрол.
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията в лозарството и винарството, не умее да представи усвоените знания.
Среден 3 - обучаваният знае основни понятия в лозарството и винарството и умее да ги дефинира.
Добър 4 - обучаваният разбира и описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости при отглеждане на лозови насаждения и преработка на продукцията от тях, обяснява и сравнява факти, методи, схеми и др.
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в областта на лозарството и винарството в позната среда.
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в областта на лозарството и винарството в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии за отглеждане на лозя и преработка на продукцията - по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания по лозарство и винарство при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд при предварително дадени указания.
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции от сферата на лозарството и винарството в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача по лозарство и винарство в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача по лозарство и винарство в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача по лозарство и винарство в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд, подбира сам методи, суровини и материали; прави оценка на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението си);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др., разработени в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Лозаровинар".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 4.

   

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Изпълнение на Познава предназначение- 80
различни дейности, то и функциите на лозо-  
специфични за спе- вата култура, виното, на  
циалността "Лозаро- машините и съоръжения-  
винарство" та в лозарството и винар-  
  ството;  
  Познава технологичните операции при създаване на лозов посадъчен материал, отглеждане на лозя, производство на вино;  
  Знае правилата за работа с машини, съоръжения и инструменти в лозарството и винарството;  
  Познава начините, машините и съоръженията за първична преработка, технологичен контрол и съхранение на продукцията от грозде;  
  Предлага оптимални технологии и машини за отглеждане на лозя при определени условия и за преработката на грозде.  
2. Здравословно и Знания за предпазване на 10
безопасно упражня- живота и здравето - своя  
ване на изучаваната и на околните;  
професия и опазва- Знания за безопасна работа  
не на околната при изпълнение на трудо-  
среда. вата дейност;  
  Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и реагира своевременно;  
  Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);  
  Знае правилата за съхранение на машини, съоръжения и инструменти;  
  Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретни дейности.  
3. Икономически и Познава законодателст- 10
трудовоправни зна- вото в лозаровинарския  
ния и умения сектор;  
  Познава системите за заплащане на труда, счетоводни документи в селското стопанство и отчетност;  
  Познава особеностите на търсенето и предлагането на пазара;  
  Познава формите за организация на труда и изискванията за организация на производствените дейности.  
  Общо 100
     

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 5.

   

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Изпълнение на Умее да прилага усвоени- 85
различни дейности, те теоретични знания в  
специфични за спе- конкретни практически  
циалността "Лоза- дейности;  
ровинарство" Умее да произвежда лозов  
  посадъчен материал;  
  Умее да обработва лозя и да преработва грозде;  
  Умее да работи с машини, съоръжения и инструменти в лозарството и винарството;  
  Правилно реагира при изпълнение на задачата според конкретните условия.  
2. Здравословно и Не застрашава живота и 5
безопасно упражня- здравето - своя и на окол-  
ване на изучаваната ните, при изпълнение на  
професия и опазва- изпитното задание;  
не на околната Знания и умения за без-  
среда. опасна работа при изпълнение на трудовата дейност;  
  Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и реагира своевременно;  
  Умее да оказва първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);  
  Умее да работи и съхранява машини, съоръжения и инструменти;  
  Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на изпитното задание.  
3. Организация на Предварителна подго- 5
работата товка;  
  Почистване и подреж-  
  дане на работното място.  
4. Професионално- Комуникативни умения; 5
личностни качества Чувство на отговорност  
  към извършената работа;  
  Позитивно отношение към околната среда;  
  Трудова и технологична дисциплина;  
  Мобилност.  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация;
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.; бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г.).

6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
Учебните кабинети трябва да отговарят на необходимите педагогически, дидактико-методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставка за успешно усвояване на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните. Обзавеждането на учебните кабинети допринася за ефективно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане: работно място на преподавателя (работна маса и стол); работно място на всеки ученик (работна маса и стол); учебна дъска; мебели (предимно шкафове за различни цели).
6.1.2. Учебни помагала: гладка свободна стена за окачване на табла; платно за прожектиране; дъска за писане; дидактическа техника.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
Всички учебни работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответните помагала съобразно усвояваната професия и специалност. За тази цел съществуват нормативни документи, в които се посочват: название, марка и бройка на основното и помощното оборудване, необходимо за обучението на един човек. Учебната работилница трябва да осигурява работни места за всички, които се обучават, и едно работно място за преподавателя.
Работното място на обучаваните е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимата техника.
Необходимото оборудване за специалността е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.3. Учебна лаборатория
В учебната лаборатория се провежда обучението по технохимичен контрол, свързан с професията. Те се оборудват със: мивки, апарати, инструментариум, реактиви и със съответните помагала съобразно усвояваните професия и специалност. Учебните лаборатории трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания.
Необходимото оборудване за специалността е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.4. Учебна изба
Трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за устройство и експлоатация на винарска изба.
Необходимото оборудване за специалността е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.5. Учебно-опитното поле трябва да отговаря на основните нормативни изисквания за: изложение на площта; подходящ тип почва; възможност за напояване; възможност за работа с техника.
6.6. Машинно-тракторният парк трябва да отговаря на основните изисквания за: определена открита и закрита площ за съхранение на техниката; ремонтна работилница, оборудвана със стендове и инструменти; селскостопански машини и съоръжения в техническа изправност; изправен ръчен и помощен инвентар; площадка за горивно-смазочни материали - почистена от суха растителност и отделена с изорана ивица, широка най-малко 3 м; специално оградени складове за химически препарати и минерални торове, отдалечени от жилищни помещения, водоеми и ферми най-малко на 200 м.

7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, които трябва да отговарят на следните изисквания:
За обучаващите по теория:
- висше образование - професия агроном и инженер-агроном и/или магистри и бакалаври по същата професия;
- висше образование - инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост и/или магистри и бакалаври по същата професия;
- висше образование - професия машинен инженер, специалност "Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини" и/или магистри и бакалаври по същата професия.
За обучаващите по практика:
- висше образование - професия агроном и инженер-агроном и/или магистри и бакалаври по същата професия
- висше образование - инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост и/или магистри и бакалаври по същата професия.
- висше образование - квалификации "Преподавател по селскостопански машини и трактори" и "Инструктор" категория "Т" и/или магистри и бакалаври по същата професия.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за подобряване квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавно образователно изискване
- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти