Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ"

В сила от 05.02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 523080 "Монтьор по автоматизация" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 523080 "Монтьор по автоматизация" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5230801 Автоматизирани системи;
2. 5230802 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Монтьор по автоматизация".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Монтьор по автоматизация"определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Монтьори в електроенергетиката, електропромишлеността и електрониката" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Монтьор по автоматизация"


Професионално направление:
 
523 Електроника и автоматизация
   
Наименование на професията:
 
523080 Монтьор по автоматизация

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Монтьор по автоматизация", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен Входящо
  на профе- минимално образо-
  сионална вателно равнище
  квалифи-  
  кация  
5230801 Автома- Втора Завършено
  тизирани   основно
  системи   образование
5230802 Осигури- Втора Завършено
  телни и   основно
  комуника-   образование
  ционни    
  системи в    
  жп инфра-    
  структура    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да е физически годен и психически здрав да упражнява професията "Монтьор по автоматизация", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказана (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети, средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите и средства     професионално-
дейности на труда знания за: умения за: личностни
(задачи)       качества
1 2 3 4 5
Специалност 5230801 "Автоматизирани системи"
1. Разчита и използва Техническа, конструктивна и Мащаби, размери, условни Разчитане на конструктивна Прецизност и
техническа, конструктивна и технологична документация означения, чертежи, схеми и и технологична съобразителност;
технологична документация. (инструкции, каталози и др.); др.; документация, електрически Точна преценка;
  Компютър и софтуерни Конструктивна и схеми и схеми по Чувство за отговорност;
  продукти за чертане и технологична документация, автоматизация; Спазване на трудовата и
  визуализация. нормативни и Изработване на блокови технологичната дисциплина;
    стандартизационни схеми и принципни схеми на Осъзнато спазване на
    документи, каталози и несложни детайли, блокове изискванията за безопасна
    проспекти и др.; и възли; работа;
    Приложен софтуер (или Ползване на каталози, Комуникативност;
    текстообработка). инструкции и друга Умения за работа в екип;
      специфична техническа Спазване на служебната
      документация; йерархия;
      Работа с Потребност от непрекъснато
      компютър - текстообработка, усъвършенстване.
      създаване на таблици,  
      работа с периферни  
      устройства и специализиран  
      софтуер;  
      Ползване на  
      интернет - търсене на  
      информация, електронна  
      поща.  
2. Измерва основни Предмети на труда: Основни величини и Избор на изправни и Сръчност, прецизност и
величини и параметри и Резервоари, тръбопроводи, параметри (температура, безопасни за работа съобразителност;
проследява електрически, помпи, компресори, налягане, ниво, разход, инструменти, съобразно Бърза и точна преценка и
пневматични и хидравлични вентилатори, транспортьори влажност, скорост, конкретните операции; правилна реакция;
вериги. и др.; електрическо напрежение и Правилно монтиране, Самообладание;
  Средства на труда: честота, ток, мощности и свързване, отчитане и Чувство за отговорност;
  Вторични измервателни др.) - физическа същност, безопасна работа с Спазване на трудовата и
  уреди за температура, измервателни единици, измервателните уреди и технологичната дисциплина;
  манометри, нивомери, уреди за измерването им, системи; Осъзнато спазване на
  разходомери, скоростомерни правила за монтиране, Поддържане на ред и изискванията за безопасна
  устройства, уреди за измерване и безопасна чистота на работното място и работа;
  измерване на влажност, работа с уредите. опазване на околната среда; Комуникативност;
  рН-метри, уреди за   Предпазване на живота и Умения за работа в екип;
  измерване на електрически   здравето - своя и на Спазване на служебната
  величини за ниско   останалите работници, както йерархия;
  напрежение;   и оказване на долекарска Потребност от непрекъснато
  Специализирана   помощ при злополука на усъвършенстване.
  лаборатория за контрол,   работното място;  
  измерване и настройка.   Спазване на  
  Лични предпазни средства:   противопожарните  
  Работно облекло и   изисквания.  
  предпазни средства в      
  условията на труд;      
  Предпазни,      
  предупредителни и      
  забранителни надписи и      
  табели.      
3. Монтира и демонтира Предмети на труда: Основни електрошлосерски Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
детайли, възли и блокове от Системи за автоматично операции; и технологична съобразителност;
автоматизирани системи за регулиране на: температура, Видове и област на документация, електрически Бърза и точна преценка и
регулиране на параметри и ниво, налягане, разход и приложение на основни схеми и схеми по правилна реакция;
процеси. съотношение, влажност и блокове и възли автоматизация; Самообладание;
  концентрация. автоматизирани системи за Използване на Чувство за отговорност;
  Средства на труда: регулиране на параметри и стандартизационни и Спазване на трудовата и
  Инструменти и процеси; нормативни документи, технологичната дисциплина;
  приспособления. Основни понятия и каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  Специализирана закономерности от теорията материали; изискванията за безопасна
  лаборатория за контрол, за автоматично регулиране; Избор на изправни и работа;
  измерване и настройка; Методи за измерване на безопасни за работа Комуникативност;
  Лични предпазни средства: параметрите и инструменти, съобразно Умения за работа в екип;
  Работно облекло и характеристиките на конкретните операции; Спазване на служебната
  предпазни средства в устройствата; Извършване на специфични йерархия;
  условията на труд; Различни предмети и шлосерски и Потребност от непрекъснато
  Предпазни, средства на труда и тяхното електромонтажни операции; усъвършенстване.
  предупредителни и приложение; Спазване на технологията и  
  забранителни надписи и Технология и технологична технологичната  
  табели. последователност при последователност при  
    извършване на извършване на  
    монтажно-демонтажни монтажно-демонтажни  
    операции на детайли, възли операции на детайли и  
    и блокове, както и възли;  
    последиците от Ползване на компютърна  
    неспазването им; техника;  
    Конструктивна и Спазване на изискванията за  
    технологична документация, качество и надеждна  
    стандартизационни работа;  
    документи, каталози и Използване на лични  
    проспекти и други; предпазни средства;  
    Носители на информация на Спазване на предписания и  
    български и чужд език; графици;  
    Наредби, правилници и Поддържане на ред и  
    други предписания за чистота на работното място и  
    безопасна работа, свързани опазване на околната среда;  
    със специалността и Предпазване на живота и  
    задълженията на монтьора здравето - своя и на  
    по автоматизирани системи. останалите работници, както  
      и оказване на долекарска  
      помощ при злополука на  
      работното място;  
      Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
4. Монтира, демонтира и Предмети на труда: Принципно устройство, Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
ремонтира технически Датчици, вторични прибори, начини на работа, и технологична съобразителност;
средства за автоматизация. автоматични регулатори, конструктивно изпълнение и документация, електрически Бърза и точна преценка и
  изпълнителни механизми, технически параметри на схеми и схеми по правилна реакция;
  регулиращи органи. съответните технически автоматизация; Самообладание;
  Средства на труда: средства за автоматизация; Използване на Чувство за отговорност;
  Инструменти и Технология за монтаж, стандартизационни и Спазване на трудовата и
  приспособления; техническо обслужване, нормативни документи, технологичната дисциплина;
  Специализирана ремонт (възможни дефекти, каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  лаборатория за контрол, аварии и повреди, материали; изискванията за безопасна
  измерване и настройка. причините за тях и начина за Откриване и отстраняване на работа;
  Лични предпазни средства: отстраняването им) и повреди; Избор на изправни Комуникативност;
  Работно облекло и изпитване на техническите и безопасни за работа Умения за работа в екип;
  предпазни средства в средства; инструменти, съобразно Спазване на служебната
  условията на труд; Конструктивна и конкретните операции; йерархия;
  Предпазни, технологична документация, Извършване на специфични Потребност от непрекъснато
  предупредителни и стандартизационни шлосерски и усъвършенстване.
  забранителни надписи и документи, каталози и електромонтажни операции;  
  табели. проспекти и други; Спазване на технологията и  
    Наредби, правилници и технологичната  
    други предписания за последователност при  
    безопасна работа, свързани извършване на  
    със специалността и монтажно-демонтажни и  
    задълженията на монтьора ремонтни операции на  
    по автоматизирани системи. техническите средства за  
      автоматизация;  
      Спазване на изискванията за  
      качество и надеждна  
      работа;  
      Използване на лични  
      предпазни средства;  
      Спазване на предписания и  
      графици;  
      Поддържане на ред и  
      чистота на работното място и  
      опазване на околната среда;  
      Предпазване на живота и  
      здравето - своя и на  
      останалите работници, както  
      и оказване на долекарска  
      помощ при злополука на  
      работното място;  
      Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
5. Ремонтира съоръжения и Предмети на труда: Принципно устройство, Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
инсталации в системи за Обекти, чиито процеси начини на работа, и технологична съобразителност;
автоматично управление на управляваме (елементи, конструктивно изпълнение и документация, електрически Бърза и точна преценка и
производството. блокове и възли от технически параметри на схеми и схеми по правилна реакция;
  системата за автоматично съоръженията и автоматизация; Самообладание;
  управление). инсталациите на системите Използване на Чувство за отговорност;
  Средства на труда: за автоматично управление стандартизационни и Спазване на трудовата и
  Инструменти и на производството; нормативни документи, технологичната дисциплина;
  приспособления; Основни понятия и каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  Специализирана закономерности от теорията материали; изискванията за безопасна
  лаборатория за контрол, за автоматично управление; Откриване и отстраняване на работа;
  измерване и настройка. Технология за монтаж, повреди; Комуникативност;
  Лични предпазни средства: техническо обслужване, Избор на изправни и Умения за работа в екип;
  Работно облекло и ремонт (възможни дефекти, безопасни за работа Спазване на служебната
  предпазни средства в аварии и повреди, инструменти, съобразно йерархия;
  условията на труд; причините за тях и начина за конкретните операции; Потребност от непрекъснато
  Предпазни, отстраняването им) и Извършване на специфични усъвършенстване.
  предупредителни и изпитване на техническите шлосерски и  
  забранителни надписи и средства; Конструктивна и електромонтажни операции;  
  табели. технологична документация, Спазване на технологията и  
    стандартизационни технологичната  
    документи, каталози и последователност при  
    проспекти и др.; извършване на текущи и  
    Наредби, правилници и капитални ремонти и  
    други предписания за техническо обслужване на  
    безопасна работа, свързани системите за автоматизация;  
    със специалността и Спазване на изискванията за  
    задълженията на монтьора качество и надеждна  
    по автоматизирани системи. работа;  
      Използване на лични  
      предпазни средства;  
      Спазване на предписания и  
      графици;  
      Поддържане на ред и  
      чистота на работното място и  
      опазване на околната среда;  
      Предпазване на живота и  
      здравето - своя и на  
      останалите работници, както  
      и оказване на долекарска  
      помощ при злополука на  
      работното място;  
      Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
6. Монтира, извършва Предмети на труда: Принципно устройство, Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
сервизно обслужване, Електрически двигатели, начини на работа, и технологична съобразителност;
ремонтира и настройва апарати за управление, конструктивно изпълнение и документация, електрически Бърза и точна преценка и
елементи от електро-, контрол и защита, различни технически параметри на схеми и схеми по правилна реакция;
пневмо- и електрически табла и др. елементите за автоматизация; Самообладание;
хидрозадвижвания на според конкретните автоматизирано Използване на Чувство за отговорност;
технически обекти. производствени условия; електрозадвижване на стандартизационни и Спазване на трудовата и
  Пневмо- и технически нормативни документи, технологичната дисциплина;
  хидрозадвижвания. обекти - електрически каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  Средства на труда: двигатели; апарати за материали; изискванията за безопасна
  Контролни апарати за управление, контрол и Откриване и отстраняване на работа;
  диагностика и тестване; защита; повреди; Комуникативност;
  Електромонтьорски Технология за монтаж, Избор на изправни и Умения за работа в екип;
  инструменти, шлосерски техническо обслужване, безопасни за работа Спазване на служебната
  инструменти, комбинирани ремонт (възможни дефекти, инструменти съобразно йерархия;
  измервателни уреди, аварии и повреди, конкретните операции; Потребност от непрекъснато
  фазоуказатели, поялници, причините за тях и начинът Извършване на специфични усъвършенстване.
  преси и др.; за отстраняването им) и шлосерски и  
  Лични предпазни средства: изпитване на елементите на електромонтажни операции;  
  Работно облекло и електро-, пневмо- и Спазване на технологията и  
  предпазни средства в хидрозадвижването; технологичната  
  условията на труд; Конструктивна и последователност при  
  Предпазни, технологична документация, извършване на текущи и  
  предупредителни и стандартизационни капитални ремонти и  
  забранителни надписи и документи, каталози и техническо обслужване на  
  табели. проспекти и други; електрически табла и на  
    Наредби, правилници и елементите на електро-,  
    други предписания за пневмо-и  
    безопасна работа, свързани хидрозадвижванията;  
    със специалността и Спазване на изискванията за  
    задълженията на монтьора качество и надеждна  
    по автоматизирани системи. работа;  
      Използване на лични  
      предпазни средства;  
      Спазване на предписания и  
      графици;  
      Поддържане на ред и  
      чистота на работното място и  
      опазване на околната среда;  
      Предпазване на живота и  
      здравето - своя и на  
      останалите работници, както  
      и оказване на долекарска  
      помощ при злополука на  
      работното място;  
      Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
7. Документира извършената Предмети на труда: Мащаби, размери, условни Ползване на каталози, Сръчност, прецизност и
работа. Бланки за оперативна и означения, чертежи, схеми и инструкции и друга съобразителност;
  отчетна документация. др.; специфична техническа Точна преценка;
  Средства на труда: Приложен софтуер (или документация; Чувство за отговорност;
  План-график за дейността, текстообработка); Работа с Спазване на трудовата и
  конструктивна и Конструктивна и компютър - текстообработка, технологичната дисциплина;
  технологична документация, технологична документация, създаване на таблици, Осъзнато спазване на
  стандартизационни и стандартизационни работа с периферни изискванията за безопасна
  нормативни документи; документи, каталози и устройства; работа;
  Компютри; софтуер. проспекти и други; Ползване на Комуникативност;
    Наредби, правилници и интернет - търсене на Умения за работа в екип;
    други предписания за информация; електронна Спазване на служебната
    безопасна работа, свързани поща. йерархия;
    със специалността и Отразяване резултата от Потребност от непрекъснато
    задълженията на монтьора извършената работа в усъвършенстване.
    по автоматизирани системи. съответствие с действащите  
      стандарти, конструктивната  
      и технологичната  
      документация,  
      електрическите схеми и  
      схеми по автоматизация.  
Специалност 5230802 "Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура"
1. Разчита и използва Техническа, конструктивна и Мащаби, размери, условни Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
техническа, конструктивна и технологична документация означения, чертежи, схеми и и технологична съобразителност;
технологична документация. (инструкции, каталози и др.); др.; документация, електрически Бърза и точна преценка и
  Компютър и софтуерни Конструктивна и схеми и схеми по правилна реакция;
  продукти за чертане и технологична документация, автоматизация; Самообладание;
  визуализация. стандартизационни Ползване на каталози, Чувство за отговорност;
    документи, каталози и инструкции и друга Спазване на трудовата и
    проспекти и други; специфична техническа технологичната дисциплина;
    Приложен софтуер (или документация; Осъзнато спазване на
    текстообработка). Работа с изискванията за безопасна
      компютър - текстообработка, работа;
      създаване на таблици, Комуникативност;
      работа с периферни Умения за работа в екип;
      устройства; Спазване на служебната
      Ползване на йерархия;
      интернет - търсене на Потребност от непрекъснато
      информация; електронна усъвършенстване.
      поща.  
2. Измерва основни Предмети на труда: Основни величини и Избор на изправни и Сръчност, прецизност и
величини и параметри и Релсови вериги, светофари, параметри (електрически и безопасни за работа съобразителност;
проследява електрически стрелкови обръщателни неелектрически) - физическа инструменти съобразно Бърза и точна преценка и
вериги. апарати, кабелна мрежа, същност, измервателни конкретните операции; правилна реакция;
  токозахранващи устройства, единици, уреди за Правилно монтиране, Самообладание;
  преносни системи, измерването им, правила за свързване, отчитане и Чувство за отговорност;
  телефонни терминални монтиране, измерване и безопасна работа с Спазване на трудовата и
  устройства. безопасна работа с уредите. измервателните уреди и технологичната дисциплина;
  Средства на труда:   системи; Осъзнато спазване на
  Уреди за измерване на   Поддържане на ред и изискванията за безопасна
  електрически величини за   чистота на работното място и работа;
  ниско напрежение;   опазване на околната среда; Комуникативност;
  Специализирана   Предпазване на живота и Умения за работа в екип;
  лаборатория за контрол,   здравето - своя и на Спазване на служебната
  измерване и регулиране.   останалите работници, както йерархия;
  Лични предпазни средства:   и оказване на долекарска Потребност от непрекъснато
  Работно облекло и   помощ; усъвършенстване.
  предпазни средства в   Спазване на  
  условията на труд;   противопожарните  
  Предпазни,   изисквания.  
  предупредителни и      
  забранителни надписи и      
  табели.      
3. Монтира, демонтира и Предмети на труда: Основни електрошлосерски Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
ремонтира устройства и Градивни елементи на операции; и технологична съобразителност;
възли в осигурителни външни обекти, възли, Устройство, принцип на документация, електрически Бърза и точна преценка и
системи. кабелна мрежа на действие и функционални схеми и схеми по правилна реакция;
  осигурителни системи. характеристики на автоматизация; Самообладание;
  Средства на труда: елементите, възлите и Използване на Чувство за отговорност;
  Механични елементи и блоковете на осигурителната стандартизационни и Спазване на трудовата и
  инструменти; Инструменти за техника; нормативни документи, технологичната дисциплина;
  електрически монтаж; Материали и компоненти на каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  Специализирана осигурителната техника; материали; изискванията за безопасна
  лаборатория за контрол, Методи за измерване на Избор на изправни и работа;
  измерване и настройка. параметрите и безопасни за работа Комуникативност;
  Лични предпазни средства: характеристиките на инструменти съобразно Умения за работа в екип;
  Работно облекло и устройствата; конкретните операции; Спазване на служебната
  предпазни средства в Основни понятия и Извършване на специфични йерархия;
  условията на труд; закономерности от теорията шлосерски и Потребност от непрекъснато
  Предпазни, за автоматично регулиране; електромонтажни операции; усъвършенстване.
  предупредителни и Различните предмети и Спазване на технологията и  
  забранителни надписи и средства на труда и технологичната  
  табели; звукова и светлинна приложението им; последователност при  
  сигнализация (при Технология и технологична извършване на  
  необходимост). последователност при монтажно-демонтажни  
    извършване на операции на детайли и  
    монтажно-демонтажни възли;  
    операции на детайли, възли Ползване на компютърна  
    и блокове и последици от техника;  
    неспазването им; Спазване на изискванията за  
    Конструктивна и качество и надеждна  
    технологична документация, работа;  
    стандартизационни Използване на лични  
    документи, каталози и предпазни средства;  
    проспекти и др.; Носители на Спазване на предписания и  
    информация на български и графици;  
    чужд език; Поддържане на ред и  
    Наредби, правилници и чистота на работното място и  
    други предписания за опазване на околната среда;  
    безопасна работа, свързани Предпазване на живота и  
    със специалността и здравето - своя и на  
    задълженията на монтьора останалите работници, както  
    по осигурителни и и оказване на долекарска  
    комуникационни системи в помощ;  
    жп инфраструктура. Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
4. Монтира, демонтира и Предмети на труда: Основни електромонтажни Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
ремонтира устройства и Градивни елементи, възли и операции; и технологична съобразителност;
възли в комуникационни блокове от комуникационни Устройство, принцип на документация, електрически Бърза и точна преценка и
системи. системи; симетрични, действие и функционални схеми и схеми по правилна реакция;
  коаксиални и оптични характеристики на автоматизация; Самообладание;
  кабели. елементите, възлите и Използване на Чувство за отговорност;
  Средства на труда: блоковете на стандартизационни и Спазване на трудовата и
  Механични елементи и комуникационна техника; нормативни документи, технологичната дисциплина;
  инструменти; Инструменти за Материали и компоненти на каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  електрически монтаж; комуникационна техника; материали; изискванията за безопасна
  Контролно-измервателна и Методи за измерване на Откриване и отстраняване на работа;
  тестваща апаратура; параметрите и повреди, причините за Комуникативност;
  Лични предпазни средства: характеристиките на отклонение на Умения за работа в екип;
  Работно облекло и устройствата; експлоатационните Спазване на служебната
  предпазни средства в Различните предмети и параметри; йерархия;
  условията на труд; средства на труда и Избор на изправни и Потребност от непрекъснато
  Предпазни, приложението им; безопасни за работа усъвършенстване.
  предупредителни и Технология и технологична инструменти съобразно  
  забранителни надписи и последователност при конкретните операции;  
  табели; звукова и светлинна извършване на Извършване на специфични  
  сигнализация (при монтажно-демонтажни монтажни и електромонтажни  
  необходимост). операции на детайли, възли операции;  
    и блокове, както и Ползване на компютърна  
    последиците от техника;  
    неспазването им; Спазване на технологията и  
    Конструктивна и технологичната  
    технологична документация, последователност при  
    стандартизационни извършване на  
    документи, каталози и монтажно-демонтажни и  
    проспекти и др.; ремонтни операции на  
    Носители на информация на техническите средства за  
    български и чужд език; автоматизация;  
    Наредби, правилници и Спазване на изискванията за  
    други предписания за качество и надеждна  
    безопасна работа, свързани работа;  
    със специалността и Използване на лични  
    задълженията на монтьора предпазни средства;  
    по осигурителни и Спазване на предписания и  
    комуникационни системи в графици;  
    жп инфраструктура. Поддържане на ред и  
      чистота на работното място и  
      опазване на околната среда;  
      Предпазване на живота и  
      здравето - своя и на  
      останалите работници, както  
      и оказване на долекарска  
      помощ;  
      Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
5. Монтира, експлоатира и Предмети на труда: Принципно устройство, Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
поддържа осигурителни Градивни елементи, възли и начини на работа, и технологична съобразителност;
системи. блокове от осигурителни конструктивно изпълнение и документация, електрически Бърза и точна преценка и
  системи; кабели за технически параметри на схеми и схеми по правилна реакция;
  осигурителни системи. съоръженията и автоматизация; Самообладание;
  Средства на труда: инсталациите в Използване на Чувство за отговорност;
  Механични елементи и осигурителните системи; стандартизационни и Спазване на трудовата и
  инструменти; Инструменти за Основни понятия и нормативни документи, технологичната дисциплина;
  електрически монтаж; закономерности от теорията каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  Специализирана за автоматично управление; материали; изискванията за безопасна
  лаборатория за контрол, Технология за монтаж, Откриване и отстраняване на работа;
  измерване и настройка. техническо обслужване, повреди, причините за Комуникативност;
  Лични предпазни средства: ремонт (възможни дефекти, отклонение на Умения за работа в екип;
  Работно облекло и аварии и повреди, експлоатационните Спазване на служебната
  предпазни средства в причините за тях и начинът параметри; йерархия;
  условията на труд; за отстраняването им) и Избор на изправни и Потребност от непрекъснато
  Предпазни, изпитване на техническите безопасни за работа усъвършенстване.
  предупредителни и средства; инструменти съобразно  
  забранителни надписи и Конструктивна и конкретните операции;  
  табели; звукова и светлинна технологична документация, Извършване на специфични  
  сигнализация (при стандартизационни монтажни и електромонтажни  
  необходимост). документи, каталози и операции;  
    проспекти и др.; Ползване на компютърна  
    Наредби, правилници и техника;  
    други предписания за Спазване на технологията и  
    безопасна работа, свързани технологичната  
    със специалността и последователност при  
    задълженията на монтьора извършване на  
    по осигурителни и монтажно-демонтажни и  
    комуникационни системи в ремонтни операции на  
    жп инфраструктура. техническите средства за  
      автоматизация;  
      Спазване на изискванията за  
      качество и надеждна  
      работа;  
      Използване на лични  
      предпазни средства;  
      Спазване на предписания и  
      графици;  
      Поддържане на ред и  
      чистота на работното място и  
      опазване на околната среда;  
      Предпазване на живота и  
      здравето - своя и на  
      останалите работници, както  
      и оказване на долекарска  
      помощ;  
      Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
6. Монтира, експлоатира и Предмети на труда: Принципно устройство, Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
поддържа комуникационни Градивни елементи, възли и начини на работа, и технологична съобразителност;
системи. блокове от комуникационни конструктивно изпълнение и документация, електрически Бърза и точна преценка и
  системи; симетрични, технически параметри на схеми и схеми по правилна реакция;
  коаксиални и оптични съоръженията в автоматизация; Самообладание;
  кабели. комуникационните системи; Използване на Чувство за отговорност;
  Средства на труда: Основни понятия и стандартизационни и Спазване на трудовата и
  Механични елементи и закономерности от теорията нормативни документи, технологичната дисциплина;
  инструменти; за автоматично управление; каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  Инструменти за Технология за монтаж, материали; изискванията за безопасна
  електрически монтаж; техническо обслужване, Откриване и отстраняване на работа;
  Контролно-измервателна и ремонт (възможни дефекти, повредите и причините за Комуникативност;
  тестваща апаратура; аварии и повреди, отклонение на Умения за работа в екип;
  Лични предпазни средства: причините за тях и начинът експлоатационните Спазване на служебната
  Работно облекло и за отстраняването им) и параметри; йерархия;
  предпазни средства в изпитване на техническите Избор на изправни и Потребност от непрекъснато
  условията на труд; средства; безопасни за работа усъвършенстване.
  Предпазни, Конструктивна и инструменти съобразно  
  предупредителни и технологична документация, конкретните операции;  
  забранителни надписи и стандартизационни Извършване на специфични  
  табели; звукова и светлинна документи, каталози и монтажни и електромонтажни  
  сигнализация (при проспекти и др.; операции;  
  необходимост). Наредби, правилници и Ползване на компютърна  
    други предписания за техника;  
    безопасна работа, свързани Спазване на технологията и  
    със специалността и технологичната  
    задълженията на монтьора последователност при  
    по осигурителни и извършване на  
    комуникационни системи в монтажно-демонтажни и  
    жп инфраструктура. ремонтни операции на  
      техническите средства за  
      автоматизация;  
      Спазване на изискванията за  
      качество и надеждна  
      работа;  
      Използване на лични  
      предпазни средства;  
      Спазване на предписания и  
      графици;  
      Поддържане на ред и  
      чистота на работното място и  
      опазване на околната среда;  
      Предпазване на живота и  
      здравето - своя и на  
      останалите работници, както  
      и оказване на долекарска  
      помощ;  
      Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
7. Монтира, извършва Предмети на труда: Принципно устройство, Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
сервизно обслужване, Електрически двигатели, начини на работа, и технологична съобразителност;
ремонтира и настройва апарати за управление, конструктивно изпълнение и документация, електрически Бърза и точна преценка и
елементи от контрол и защита, различни технически параметри на схеми и схеми по правилна реакция;
електрозадвижванията на електрически табла, елементите за автоматизация; Самообладание;
технически обекти. управляващи блокове и др. автоматизирано Използване на Чувство за отговорност;
  според конкретните условия; електрозадвижване на стандартизационни и Спазване на трудовата и
  Средства на труда: технически нормативни документи, технологичната дисциплина;
  Електромонтьорски обекти - електрически каталожни и проспектни Осъзнато спазване на
  инструменти, шлосерски двигатели; апарати за материали; изискванията за безопасна
  инструменти, комбинирани управление, контрол и Откриване и отстраняване на работа;
  измервателни уреди, защита; повреди; Комуникативност;
  фазоуказатели, поялници, Технология за монтаж, Избор на изправни и Умения за работа в екип;
  преси и др. техническо обслужване, безопасни за работа Спазване на служебната
  Лични предпазни средства: ремонт (възможни дефекти, инструменти съобразно йерархия;
  Работно облекло и аварии и повреди, конкретните операции; Потребност от непрекъснато
  предпазни средства в причините за тях и начинът Извършване на специфични усъвършенстване.
  условията на труд; за отстраняването им) и шлосерски и  
  Предпазни, изпитване на елементите на електромонтажни операции;  
  предупредителни и гарова и междугарова Спазване на технологията и  
  забранителни надписи и автоматика; технологичната  
  табели. Конструктивна и последователност при  
    технологична документация, извършване на текущи и  
    стандартизационни капитални ремонти и  
    документи, каталози и техническо обслужване на  
    проспекти и др.; електрически табла и на  
    Наредби, правилници и елементите на  
    други предписания за електрозадвижванията на  
    безопасна работа, свързани гарова и междугарова  
    със специалността и автоматика;  
    задълженията на монтьора Спазване на изискванията за  
    по осигурителни и качество и надеждна  
    комуникационни системи в работа;  
    жп инфраструктура. Използване на лични  
      предпазни средства;  
      Спазване на предписания и  
      графици;  
      Поддържане на ред и  
      чистота на работното място и  
      опазване на околната среда;  
      Предпазване на живота и  
      здравето - своя и на  
      останалите работници, както  
      и оказване на долекарска  
      помощ;  
      Спазване на  
      противопожарните  
      изисквания.  
8. Документира текуща Предмети на труда: Мащаби, размери, условни Разчитане на конструктивна Сръчност, прецизност и
информация за Бланки, оперативна и означения, чертежи, схеми и и технологична съобразителност;
функционирането на отчетна документация. др.; документация, електрически Бърза и точна преценка и
осигурителни и Средства на труда: Приложен софтуер (или схеми и схеми по правилна реакция;
комуникационни системи. План-график за дейността, текстообработка); автоматизация; Самообладание;
  конструктивна и Конструктивна и Ползване на каталози, Чувство за отговорност;
  технологична документация, технологична документация, инструкции и друга Спазване на трудовата и
  стандартизационни и стандартизационни специфична техническа технологичната дисциплина;
  нормативни документи; документи, каталози и документация; Осъзнато спазване на
  Компютри. проспекти и др.; Спазване на действащите изискванията за безопасна
    Наредби, правилници и български и международни работа;
    други предписания за стандарти; Комуникативност;
    безопасна работа, свързани Работа с Умения за работа в екип;
    със специалността и компютър - текстообработка, Спазване на служебната
    задълженията на монтьора създаване на таблици, йерархия; Потребност от
    по осигурителни и работа с периферни непрекъснато
    комуникационни системи в устройства; Ползване на усъвършенстване.
    жп инфраструктура. интернет - търсене на  
      информация; електронна  
      поща.  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление "Електроника и автоматизация"
Приоритет в икономиката на страната е изграждането на комуникационна инфраструктура и развитието на автоматиката и автоматизацията. Географското положение на България благоприятства това развитие, но налага съобразяване с европейските стандарти и глобализацията. Основните тенденции в развитието на професионалното направление "Електроника и автоматизация" през следващите пет години се изразяват в засилването на интеграцията на комуникациите с информационните технологии, както и в модернизацията на системите за автоматизация. Това от своя страна налага необходимостта от периодично актуализиране на знанията и уменията в професията "Монтьор по автоматизация", отговарящи най-пълно на потребностите от автоматизация в индустрията, транспорта и съобщенията и социалната сфера.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор по автоматизация" може да заема следните длъжности в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 7231-3014 "Тахографик и термографик", някои длъжности от единични групи: 7233 "Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване", 7241 "Електромеханици и електромонтьори", 7245 "Работници по монтиране на електрически линии, ремонт и свързване на кабели", 8171 "Оператори на автоматизирани монтажни линии", 8172 "Оператори на промишлени роботи и манипулатори", 8281 "Работници по монтаж на машини", 8282 "Работници по монтаж на електрически съоръжения", 8283 "Работници по монтаж на електронни съоръжения", 8312 "Железопътни спирачи, сигналисти" и др., както и допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор по автоматизация" може да се обучава по друга специалност от същата професия или по друга професия от професионално направление "Електроника и автоматизация", като обучението му, включено в задължителната професионална подготовка, отрасловата професионална подготовка, както и част от специфичната професионална подготовка, се зачита след сравнение на държавните образователни изисквания по съответните професии.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е придобиване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация в областта на електрониката и автоматизацията.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип;
- умее да формулира проблеми, задава въпроси, дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа;
- познава организацията на предприятието (фирмата) и правомощията на длъжностните лица;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в дейността на стопанския субект и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник и прилага усвоените икономически и трудовоправни знания при упражняване на професията;
- знае основните правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти и интернет; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната област;
- осъществява елементарна комуникация на чужд език при изпълнение на трудовата дейност.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Електроника и автоматизация"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните закони и процеси в електротехниката;
- познава основните материали, градивни елементи и процеси в електрониката;
- познава принципите на действие и функционалните възможности на приложните електронни схеми (аналогови и цифрови);
- изработва и използва структурни, функционални и монтажни схеми при изпълнение на конкретни задачи;
- познава физическата същност на основните технически величини и правилно използва средства за измерването им;
- знае и прилага правилата за електрически и механичен монтаж;
- спазва технологичната последователност за извършване на различните видове операции при правилна организация на работното място;
- може да измерва основните електрически и неелектрически величини и параметрите на възли и устройства в електрониката;
- може да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 5230801 "Автоматизирани системи"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на автоматизирани системи, като:
- познава предназначението, устройството и принципа на действие на техническите средства за автоматизация;
- познава качествата на основните конструкции електрически машини и апарати и начините за тяхното управление;
- извършва монтаж, експлоатация и ремонт на елементите от електро-, пневмо- и хидрозадвижването на производствени механизми при различни режими на работа и различни условия на работната среда;
- извършва монтаж, настройка, демонтаж и експлоатация на детайли, възли и блокове от автоматизирани системи за регулиране на параметри и процеси;
- извършва сервизно обслужване на съоръжения и инсталации в системите за автоматично управление на технологични процеси;
- работи със специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани в специалността, като спазва правилата за безопасна работа с тях и използва лични предпазни средства;
- извършва планови и извънпланови ремонти и технически измервания.
3.3.2. Специалност 5230802 "Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, демонтаж, ремонт и техническо обслужване на осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура, като:
- познава основните параметри и характеристики, предназначението, устройството и принципа на действие на използваните технически средства за автоматизация;
- познава качествата на основните конструкции електрически машини и апарати, необходими за обслужване на жп инфраструктурата;
- извършва монтаж, настройка, демонтаж и експлоатация на детайли, възли и блокове от осигурителни системи в гаровата и междугаровата автоматика;
- извършва монтаж, настройка, демонтаж и експлоатация на детайли, възли и блокове от комуникационни системи;
- обслужва и настройва елементи от електрозадвижванията в системите на жп инфраструктура - маршрутно-релейни централизации;
- работи със специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани в специалността, като спазва правилата за безопасна работа с тях и използва лични предпазни средства;
- извършва планови и извънпланови ремонти и технически измервания.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор по автоматизация" - втора степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението, в т. ч. очакваните резултати от него.
Съдържанието на обучението по професията "Монтьор по автоматизация" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
1. Познава и използва лич- Здравословни и безопасни
ните предпазни средства; условия на труд;
знае и прилага основните Пожарна и аварийна
правила за безопасна работа безопасност;
на работното място; не за- Долекарска помощ;
мърсява при работа околна- Опазване на околната
та среда. среда.
2. Осъществява ефективни Видове общуване;
комуникации при изпълне- Принципи на делово
ние на трудовата дейност общуване;
в работен екип; формулира Правила за водене на
проблеми, задава въпроси и делова кореспонденция.
дава удовлетворяващи отго-  
вори; прави отчет за извър-  
шената работа.  
3. Познава организацията на Обекти и субекти на
предприятието (фирмата) и пазара;
правомощията на длъжност- Икономически процеси,
ните лица; явления и отношения;
Познава пазарните отноше- Стопанско устройство на
ния, мястото и ролята в тях обществото;
на отделните лица, фирмите, Документи и документо-
институциите и държавата. оборот.
4. Познава правата и задъл- Трудов договор и трудови
женията си като участник правоотношения;
в трудовия процес съгласно Работно време, почивки,
Кодекса на труда; разбира отпуски;
договорните отношения Права и задължения;
между работодател и ра- Трудови спорове и раз-
ботник; прилага усвоените решаването им;
икономически и трудово- Социално осигуряване и
правни знания при упраж- лично застраховане.
няване на професията.  
5. Участва при разпределе- Индивидуално трудово
ние на задачите между чле- поведение;
новете на екипа; съдейства Групово трудово пове-
и търси помощ от тях; при дение;
необходимост изказва мне- Мотивация и мотивацион-
ния и прави предложения за ни процеси.
по-правилно изпълнение  
на задачите; отнася се с  
чувство за отговорност  
при изпълнение на рабо-  
тата, която му е възложена;  
разбира своята роля в дей-  
ността на стопанския субект  
и осъзнава необходимостта  
от повишаване на квали-  
фикацията си.  
6. Умее да работи с компю- Конфигурация на компю-
тър, ползва приложен соф- търа;
туер и интернет. Устройства за въвеждане
  и съхраняване на данни;
  Намиране и съхраняване
  на информация;
  Работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи;
  Работа със специфични програмни продукти.
7. Справя се със задачи на Най-често употребявана
работното място, като осъ- лексика - четене и разби-
ществява комуникация на ране на текстове (инструк-
чужд език - А1, А2. ции, указателни надписи
  и др.), участие в разговор
  (елементарни изрази и прости изречения);
  Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (описание на работното място и дейност) - говоримо и писмено;
  Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани с условията за безопасност.
8. Разпознава, разчита и Нормативни изисквания
използва в практиката тех- на национални и европей-
ническа, конструктивна и ски стандарти при работа
технологична документа- с графична и техноло-
ция - наредби, правилници, гична документация;
инструкции, каталози, Основни принципи на
схеми, скици и др. изграждане на схеми и
  чертежи; означаване на елементите и разчитане на готови схеми, на конструктивна и технологична документация.
9. Подбира, използва и съх- Същност на електромаг-
ранява правилно: електро- нитните явления и прояв-
технически материали, лението им в конкретни
електронни, пневматични, технически обекти;
хидравлични елементи, Обща представа за явле-
химически и пожароопасни нията, определящи качест-
материали, ръчни и елек- вата на електронните
трически инструменти, елементи; типични пред-
аналогови и цифрови уреди. ставители на електронни,
пневмо- и хидроелементи и съвременни конкретни приложения;  
  Качества на материалите за електрически проводници, на изолационните материали и материалите за конструктивни елементи, използвани в работата на монтьора по автоматизация; химически и пожароопасни материали и работа с тях;
  Принципи за измерване на електрически и неелектрически величини, свързани с поведението на техническите обекти, безопасност на работата с тях и извършване на измервания;
  Работа с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти.
Отраслова задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионалното направление "Електроника и автоматизация"
10. Извършва подготвител- Основни принципи за
ни операции, основни мон- изграждане на схеми и
тажни работи и монтира чертежи; означаване на
различни технически сред- елементите и разчитане
ства за автоматизация, на готови схеми, на кон-
като спазва изискванията структивна и технологич-
за ОТ, ТБ и ППО. на документация;
  Работа с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти при спазване на изискванията за ОТ, ТБ и ППО;
  Нормативни документи - български и на ЕС.
11. Разбира необходимостта Видове практически дей-
от технологична последова- ности - монтажни, елект-
телност на операциите по ромонтажни, настроечни
време на изработване, тех- и за измерване на елект-
ническо обслужване, изпит- рически и неелектрически
ване, диагностика и ремонт величини;
на системи за автоматиза- Нови технологии в реал-
ция, от правилна организа- ната практика.
ция на работното място и  
рационално използване на  
работното време.  
12. Монтира и демонтира Токоизправители - функ-
електрически машини, апа- ция, основни елементи и
рати и възли в схемите за схеми, приложения;
електрозадвижванията, Предназначение и видове
като отчита различни ра- електрически машини и
ботни условия и различни апарати;
режими на работа. Принципно устройство и
принцип на действие, технически качества и приложения;  
  Конкретни приложения в автоматизирани и неавтоматизирани електрозадвижвания;
  Работа с инструменти - ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти;
  Измерителни апарати и стендове и работа с тях;
  Нормативни документи - български и на ЕС.
13. Извършва трудовите дей- Работна среда и дейности;
ности, като отчита влияние- Нормативни документи,
то им върху околната среда свързани с конкретната
и оценява качеството на из- дейност на монтьора по
вършената работа в съот- автоматизация;
ветствие с нормативните Влияние на трудовата
изисквания. дейност върху околната
  среда;
  Стандарти за определяне качеството на извършената работа (GMP, ISO, CE, CО).
Задължителна професионална подготовка, специфична за професията "Монтьор по автоматизация"
Специалност 5230801 "Автоматизирани системи"
14. Притежава знания, Предназначение, устрой-
практически умения и ство и принцип на дей-
професионално-личност- ствие на техническите
ни качества за извършва- средства за контрол и
не на монтаж, поддържа- регулиране на техноло-
не, ремонт и контрол на гични величини;
системи за автоматиза- Основни закони на авто-
ция. матичното регулиране;
  Отворени и затворени системи за автоматично регулиране и управление; коригиращи връзки и звена;
  Методи за изпитване и контрол;
  Свойства и характеристики на обектите за регулиране;
  Свойства и характеристики на технически средства в системите за автоматично регулиране;
  Синтезиране на системи за автоматично регулиране;
  Системи за автоматично регулиране на параметри и процеси;
  Автоматизирано електро-, пневмо- и хидрозадвижване на технически обекти;
  Специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани в специалността при спазване на правилата за безопасна работа с тях, използване на лични предпазни средства;
  Монтаж, експлоатация и ремонт на елементите от електрозадвижването на производствени механизми при различни режими на работа и различни условия на работната среда;
  Монтаж, настройка, демонтаж и експлоатация на детайли, възли и блокове от автоматизирани системи за регулиране на параметри и процеси;
  Сервизно обслужване на съоръжения и инсталации в системите за автоматично управление на технологични процеси;
  Международни стандарти и нови технологии в областта.
Специалност 5230802 "Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура"
15. Притежава знания, Осигурителни системи на
практически умения и про- гаровата и междугарова-
фесионално-личностни ка- та автоматика - същност;
чества за извършване на схеми, методи и техничес-
монтаж, поддържане, ре- ки средства за управление
монт и контрол на осигу- и контрол;
рителни и комуникационни Параметри, характерис-
системи в жп инфраструк- тики, предназначение,
тура. устройство и принцип на
  действие на използваните технически средства за осигурителни и комуникационни системи;
  Основни конструкции, технически характеристики и параметри на електрически машини и апарати, необходими за обслужване на жп инфраструктурата;
  Преносни съобщителни линии - видове, приложение, елементи, характеристики, параметри, мерки за обезопасяване;
  Комуникационна техника - телефонна техника, комутационни системи, уплътнителни телефонни системи, специални съобщителни устройства в жп инфраструктура, телеграфна техника;
  Специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани в специалността, спазване на правилата за безопасна работа с тях и използване на лични предпазни средства;
  Монтаж, настройка, демонтаж и експлоатация на осигурителна техника - кабелни съоръжения, релета, датчици, релсови вериги, токозахранващи устройства;
  Монтаж, настройка, измервания, диагностика, демонтаж и експлоатация на детайли, възли и блокове от осигурителни системи - електрически стрелкови обръщателни апарати, светофари, автоматични прелезни устройства, гарови централизации;
  Монтаж, настройка, демонтаж и експлоатация на съобщителна техника - кабелни съоръжения и съобщителни линии, релета, стъпкови избирачи и многократни координатни съединители, телефонни апарати;
  Монтаж, настройка, измервания, диагностика, демонтаж и експлоатация на детайли, възли и блокове от комуникационни системи - телефонни апарати, терминални устройства, диспечерски уредби;
  Обслужване и настройка на елементи от електрозадвижванията в системите на жп инфраструктура - маршрутно-релейни централизации;
  Инструкции и правилници за жп инфраструктура;
  Международни стандарти и нови технологии в областта.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да дефинира и не познава основни факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 - обучаваният е усвоил отделни важни елементи от учебното съдържание, но е неуверен и допуска съществени грешки.
Добър 4 - обучаваният е усвоил основното от учебното съдържание, разбира и обяснява факти, процеси, закони и зависимости без необходимата системност и задълбоченост.
Много добър 5 - обучаваният притежава задълбочени и системни знания от учебното съдържание, прилага ги в познати ситуации, но допуска незначителни грешки.
Отличен 6 - обучаваният притежава задълбочени и системни знания от учебното съдържание, прилага ги и в непознати ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления и технологии.
5.1.2. По практика
Слаб 2 - обучаваният не може да изпълнява основни шлосерски, ремонтни и монтажни операции и/или не спазва (нарушава) правилата за безопасен труд.
Среден 3 - обучаваният умее да изпълни отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаваният изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания с помощта на обучаващия, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаваният изпълнява самостоятелно практическа задача в непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд.
5.1.3. Инструменти за оценяване
За целите на оценяването могат да се използват тест, практическо задание, устно изпитване и др., като се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях.
Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и др. трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор по автоматизация".
5.2.1. Изпит по теория на професията и специалността
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Знания за здраво- Описва вярно изисква- 5
словно и безопасно нията за здравословни и  
упражняване на изу- безопасни условия на  
чаваната професия труд;  
и за опазване на Описва правилно дейнос-  
околната среда при тите за опазване на окол-  
изпълнение на кон- ната среда.  
кретна дейност.    
2. Икономически и Описва точно общите 5
трудовоправни зна- принципи на трудовото  
ния. законодателство;  
  Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;  
  Познава мястото и ролята на институциите и фирмите в пазарните отношения.  
3. Базисни знания от Разпознава и разчита тех- 6
професионалната ническа, конструктивна  
област и професията. и технологична доку-  
  ментация - наредби, пра-  
  вилници, инструкции,  
  каталози, схеми, скици  
  и др.  
  Разпознава основните 12
  материали, електрически, електронни, пневматични и хидравлични елементи, инструменти и уреди за измерване на основните величини според предназначението им и правилата за работа с тях.  
  Познава различните тех- 15
  нически средства за автоматизация, устройството и принципа на действие, тяхното предназначение и приложение.  
  Описва технологичната 15
  последователност на операциите за изработване, техническо обслужване, изпитване, диагностика и ремонт на системи за автоматизация.  
  Описва принципа на ра- 12
  бота, техническите качества, режимите на работа и приложението на електрически машини, апарати и възли в схемите за пневмо-, хидро- и електрозадвижванията.  
4. Знания, специфич- Описва и обяснява вярно 10
ни за съответната предназначението, прин-  
специалност. ципа на действие, уст-  
  ройството и основните конструкции на съоръженията, в т. ч. и техните детайли и възли.  
  Познава основните екс- 5
  плоатационни параметри  
  на съоръженията.  
  Познава предназначе- 5
  нието и начините за безопасна работа с експлоатационни материали, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове.  
  Описва правилно техно- 10
  логията за диагностика, настройка, ремонт и техническо обслужване на съоръженията и системите, като се съобразява с наредби, правилници и др. предписания за безопасна работа.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията и специалността
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на пра- Избира и използва пра- Да / Не*
вилата за здраво- вилно лични предпазни  
словни и безопасни средства;  
условия на труд. Употребява предметите  
  и средствата на труда по безопасен начин;  
  Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на задачата, и спазва предписанията за своевременна реакция.  
2. Спазване изиск- Спазва изискванията на 8
ванията на наредби, правилниците, наредби-  
правилници и пред- те и предписанията,  
писания. свързани с изпитното  
Разчитане на схеми задание;  
и чертежи, свързани Използва правилно ин-  
със заданието. струкции, каталози,  
  проспекти и др., включи-  
  телно и на чужд език.  
3. Ефективна органи- Избира по предназначе- 15
зация на работното ние материалите, ин-  
място и работното струментите и уредите,  
време. необходими за изпъл-  
  нение на изпитното  
  задание;  
  Изпълнява изпитното задание за определеното време;  
  Организира рационално работното място.  
4. Спазване на тех- Спазва технологичните 27
нологичната после- изисквания при изпъл-  
дователност на опе- нение на конкретна  
рациите при изпъл- операция;  
нение на изпитното Определя самостоятелно  
задание. технологичната после-  
  дователност на операциите;  
  Спазва технологичната последователност в процеса на работа.  
5. Качество на из- Ефективно използва 50
пълнение на изпит- материали и правилно  
ното задание. подбира инструментите  
  и уредите, необходими за изпълнение на изпитното задание;  
  Измерва точно величини и параметри, свързани с изпълнението на изпитното задание;  
  Изпълнява правилно и в пълен обем изпитното задание;  
  Прави верни изводи съобразно условията на изпитното задание;  
  Съставя вярно протокол за извършената дейност.  
  Общо 100

* Забележка. При неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда изпитът се счита за неиздържан.
5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация;
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.).
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) съответства на действащите законови и нормативни документи, а по практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм., бр. 49 и 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г.).
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), работно място за обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
Обучаващите институции, провеждащи обучение по професията "Монтьор по автоматизация", задължително ползват: лаборатории по електрически измервания и по специалността (по необходимост); учебни работилници по общометална практика, електромонтажна практика и по специалността.
Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните.
Работното място за обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места се спазват изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в учебно-производствени бази в конкретни стопански субекти в съответствие с предвидените в чл. 30 и 31 ЗПОО възможности.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете монтьорски дейности, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка, специфична за професията "Монтьор по автоматизация", включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика, се извършва от квалифицирани преподаватели, чието завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
7.1. По теоретично обучение обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията "Монтьор по автоматизация".
7.2. По практическо обучение обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалност, съответстваща на професионалното направление на професията "Монтьор по автоматизация".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване
- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти