Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16-27 ОТ 22 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕСУРСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

В сила от 01.01.2008 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници;
2. обхватът на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници.

Чл. 2. Оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници е неразделна част към инвестиционните проучвания, извършвани по реда на Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).


Чл. 3. Извършването на оценката по чл. 2 има за цел да удостовери икономическата целесъобразност на инвестиционните проекти за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Раздел I.
Условия за извършване на оценката


Чл. 4. Оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници се извършва въз основа на договор, сключен между възложителя на инвестиционния проект и избран от него изпълнител.


Чл. 5. Възложителят на инвестиционния проект за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници възлага извършването на оценката по чл. 2 преди изготвянето на инвестиционния проект.


Чл. 6. Оценката по чл. 2 включва:
1. проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът;
2. определяне и анализ на наличието на възобновяемия и/или алтернативния източник на терена;
3. определяне и анализ на параметрите на възобновяемия и/или алтернативния източник на терена;
4. определяне и анализ на наличния теоретичен и технически потенциал на възобновяемия и/или алтернативния източник на терена;
5. определяне и анализ на прогнозния теоретичен и технически потенциал на възобновяемия и/или алтернативния източник на терена;
6. прогнозно годишно производство на енергия;
7. анализ на риска;
8. други.

Раздел II.
Ред за извършване на оценката


Чл. 7. Оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници включва изпълнението на следните основни етапи и дейности:
1. подготвителен етап, който обхваща:
а) оглед на терена, върху който е предвидено реализирането на проекта;
б) събиране и обработка на първична информация за наличието на потенциал за определен вид възобновяем и/или алтернативен енергиен източник за терена, върху който е предвидено реализирането на проекта.
2. изследване и анализ на потенциала на ресурса от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници за конкретното място, върху който е предвидено реализирането на проекта;
3. оценка на ресурса от възобновяемия и/или алтернативния енергиен източник:
4. подготвяне и представяне на доклад и резюме с резултатите от оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници.


Чл. 8. (1) Възложителят предоставя копие от резюмето на доклада в съответната община, на територията на която е предвидено реализирането на проекта.
(2) Резюмето по ал. 1 се предоставя на хартиен и магнитен носител в едномесечен срок от датата на неговото приемане от възложителя.
(3) Информацията от резюмето по ал. 1 служи за целите на информационната система по чл. 3, т. 3 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Глава трета.
ОБХВАТ НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА


Чл. 9. Докладът с резултатите от оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници се разработва съгласно изискванията на възложителя, предвидени в договора по чл. 4, ал. 1.


Чл. 10. (1) Докладът по чл. 9 се състои от уводна и същинска част.
(2) Уводната част съдържа обща информация за:
1. възложителя;
2. изпълнителя;
3. други.
(3) Същинската част съдържа:
1. въведение - основни понятия и абревиатури, използвани в доклада;
2. описание на инвестиционното намерение;
3. оценка на терена;
а) оглед на терена;
б) разположение и точни координати;
4. оценка на ресурса:
а) използвани методология и модели;
б) основни параметри - общи данни за източника;
5. оценка на потенциала:
а) използвани методология и модели;
б) теоретичен потенциал;
в) технологичен потенциал;
6. технологии за усвояване на оценения потенциал на ресурса:
а) приложими технологии за конкретния източник и терен;
б) икономическа целесъобразност на приложимите технологии;
в) препоръка за избор на технология;
7. прогнозно годишно производство на енергия на база на препоръчаната технология;
8. анализ на риска:
а) оценка на риска;
б) препоръки за управление на риска;
9. оценка на достоверността на информацията;
а) документация за измерването;
б) терен, където се извършва измерването;
в) история на измерването;
г) настройки на измерването;
д) корелация със съществуващи многогодишни данни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Анализ на риска" е използването на наличната информация за идентифициране и оценка на различните фактори, които застрашават успешното реализиране на даден проект и постигането на неговата цел.
2. "Теоретичен потенциал" е ресурсът, който се определя текущо въз основа на данните от различни научни изследвания и измервания.
3. "Технически потенциал" е частта от теоретичния потенциал, която може да бъде използвана при съществуващите ограничения, свързани с технологията и нетехнологични бариери.

Заключителни разпоредби


§ 2. Разпоредбите по тази наредба не се прилагат по отношение на лицата по чл. 8, ал. 3 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.


§ 3. Указания по прилагане на наредбата се издават от министъра на икономиката и енергетиката.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и влиза в сила от 1 януари 2008 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти