Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ВИДА НА ИНФОРМАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО Й ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ Й

В сила от 18.01.2008 г.
Издадена от министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) С тази наредба се определят видът на информацията и редът за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи (МВР) на Министерството на правосъдието (МП) за нуждите на Главна дирекция "Охрана" (ГД "Охрана") при изпълнение на функциите й по чл. 391, ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Чл. 2. Предоставянето на информация от МВР на МП за нуждите на ГД "Охрана" се извършва при спазване на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни, както и на подзаконовите актове, издадени на тяхно основание.

Глава втора.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Раздел I.
Задължения на Министерството на вътрешните работи


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Министерството на вътрешните работи осигурява достъп от пет специализирани автоматизирани работни места на ГД "Охрана" до интегрирана информационна система "Справки" (ИИС "Справки").
(2) Всяко автоматизирано работно място (АРМ) представлява персонален компютър, регистриран в мрежата за предаване на данни от МВР, снабден с актуална версия на системното, приложното и комуникационното програмно осигуряване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Достъпът до ИИС "Справки" се дава и води на отчет от Дирекция "Комуникационни и информационни системи" (ДКИС) - МВР.


Чл. 4. На ГД "Охрана" се осигурява достъп до следните информационни фондове със съответните формати:
1. автоматизирана информационна система (АИС) "Български документи за самоличност" (БДС) - разширен формат;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) регистър на лицата с полицейска регистрация - разширен формат;
3. регистър на лица, установени извършители на престъпления - разширен формат;
4. регистър на лица, обявени за издирване - разширен формат;
5. автоматизиран информационен фонд (АИФ) "Граничен контрол" - разширен формат.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Министерството на вътрешните работи чрез съответната Областна дирекция на МВР своевременно подава информация на ГД "Охрана" или областните й звена за установени избягали или незавърнали се в местата за лишаване от свобода лица и бегълци от конвой.


Чл. 6. Министерството на вътрешните работи в рамките на своята компетентност своевременно подава налична информация на ГД "Охрана" за предстоящо изпълнение на дейности на дирекцията по трансфер на осъдени лица, екстрадиции и при изпълнение на европейската заповед за арест.

Раздел II.
Задължения на Министерството на правосъдието


Чл. 7. Министерството на правосъдието спазва установените в МВР правила за ползване на информационните фондове, до които служителите на ГД "Охрана" имат достъп.


Чл. 8. Министерството на правосъдието предоставя на МВР писмено искане за достъп за служителите от ГД "Охрана", съдържащо трите им имена, ЕГН, съответното областно звено, където служат, тяхната длъжност, служебен телефон, както и копие от заповедта, с която те са определени за получаване на достъп чрез АРМ до съответните информационни фондове и формати по чл. 4.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) При освобождаване или преназначаване на служител от ГД "Охрана", получил достъп до информационните фондове и формати по чл. 4, ГД "Охрана" или областните й звена незабавно уведомяват с писмо ДКИС - МВР, за освобождаването или преназначаването му.


Чл. 10. Министерството на правосъдието своевременно предоставя на МВР необходимата писмена информация за осъществяване на съвместни действия в рамките на тяхната компетентност.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА МВР ЗА ГД "ОХРАНА"


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) От изградените АРМ оправомощеният служител от ГД "Охрана" подава персонален код за достъп, с който се допуска до съответната информационна система на МВР.


Чл. 12. На основание акт на орган на съдебната власт или в изпълнение на задължения на ГД "Охрана", произтичащи от специален закон, съответният оправомощен служител попълва справка по образец, утвърден със заповед на главния директор на ГД "Охрана".


Чл. 13. (1) За извършената по чл. 12 справка операторът на АРМ води дневник, прошнурован, прономерован и изведен в деловодството на ГД "Охрана".
(2) В дневника по ал. 1 в съответни графи се отразяват:
1. номерът и датата на справката;
2. имената и длъжността на служителя;
3. основанието за справката;
4. резултатът от справката;
5. подписът на служителя, извършил справката.
(3) При необходимост резултатът от справката се оформя на хартиен носител, който се завежда в деловодството на ГД "Охрана".


Чл. 14. Получената по реда на наредбата информация представлява служебна информация и не може да се използва извън изпълнението на функциите на ГД "Охрана" по ЗСВ, както и за прилагане към доклади, преписки или справки.


Чл. 15. След отпадането на необходимостта за ползване на информация, която е нанесена на хартиен носител, тя се прилага към дело.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Главният директор на ГД "Охрана" издава заповед, уреждаща вътрешния ред в дирекцията и областните є звена, за ползване на получената от МВР информация.


Чл. 17. Министерството на правосъдието осигурява необходимите технически средства за пренос на информация.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. За започнало ползване на информация от страна на ГД "Охрана" от фондовете на МВР се прилагат разпоредбите по тази наредба.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 391, ал. 5 от Закона за съдебната власт и влиза в сила от датата на обнародването й.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти