Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "БИЖУТЕР"

В сила от 18.01.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2008г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 215030 "Бижутер" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 215 " Художествени занаяти " съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 215030 "Бижутер" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 2150301 "Бижутерия".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Бижутер".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Бижутер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Машиностроене и уредостроене" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Бижутер"

Професионално направление:
 
Код 215 Художествени занаяти
   
Наименование на професията: бижутер
 
Код 215030 Бижутерия
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 е представена специалността, включена в професията "Бижутер" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1
Специалност Степен на Входящо минимално
  професионална образователно равнище
  квалификация за ученици за лица,
      навършили
      16 г.
2150301 Бижу- втора основно средно
терия   образование образование
       
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията на бижутер, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.

Таблица 2
Описание на Предмети и Професионални компетенции
трудовите средства  
дейности на труда знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
1. Специалност 2150301 Бижутерия
1. Проектира и моделира изделия от благородни метали Скицник, пастели, темперни бои, кадастрон, милиметрова хартия, графити и други помощни средства. Рисуване; Конструиране; Естетика; Комбинаторика; Символика. Рисуване на модели и определяне на начина на изработването им; Пространствено композиране; Владеене на перспектива; Компютърно проектиране на модели на бижута; Определяне на технология за изпълнение. Прецизност; точност; Търпение; Логическо мислене; Технически усет; Съобразителност; Трудова дисциплина; Отговорност.
2. Подготвителни и спомагателни операции при изработване на изделия от благородни метали Благородни метали; Комбинация от киселини, използвани в подготовката за изходна чистота на метала (рафиниране); Лабораторно оборудване; Измервателни уреди и инструменти. Видове благородни метали-физични и химични свойства; Свойства на киселините при работа с благородни метали и техните съединения; Подготовка на материалите за използване в чист вид; Видове киселини, използвани за работа с благородни метали, и безопасна работа с тях; Пластична и еластична деформация на благородните метали; Термообработка; Чистота и технологични загуби на благородни метали; Каратиране според заданието. Работа при зададена изходна позиция на материала; Смесване на благородни метали с лигатура; Направа на припои от благородни метали; Подготовка на детайли (изтегляне, пластична заготовка на детайлите и др.); Прилагане на основните правила за безопасна работа при обработката на благородните метали. Сръчност; Търпение за работа с прецизни инструменти; Съобразителност; Спазване на технологични изисквания;
3. Изработване на модели Турбинни ръкави, скалпели, фрези и фрезер; Пещ за изпичане на восъци; Шприц за восък; Гумени матрици; Преса за печене на гумени матрици. Принципи на моделиране и използвани технологии за моделиране от специален моделажен восък. Моделиране с моделажен восък. Прецизност; Точност; Творчество и технологична дисциплина.
4. Отливане на модели от благородни метали Форми за отливане в пръст; Машини за центробежно и вакуумно леене на модели от благородни метали; Машина за леене. Способи за отливане на модели в пръст; Центробежно и вакуумно леене на модели от благородни метали. Технологията на моделното отливане по класически и нови технологии в леенето на модели от благородни метали. Точност; Прецизност.
5. Механична обработка на изделия от благородни метали Полирмашина; Турбинни ръкави; Пещ за топене; Машина за валцоване; Електрополир и други специализирани машини. Видове и употреба на златарските инструменти и машини в бижутерийното производство. Определяне на чистотата на благородните метали и сплави от тях; Извършване на следните обработки: валцоване, изтегляне, издуване, огъване, моделиране от метал, запилване, шлифоване, полиране на детайли от благородни метали и сплави, пробиване и изрязване на ажури. Прецизност; Съобразителност.
6. Монтаж на скъпоценни камъни, използвани в бижутерията. Гравиране Скъпоценни и други видове камъни, използвани в бижутерията. Видове скъпоценни камъни; Твърдост; Цветове; Измерване в карати, шлифовки, Фасети; Чистота, идентифициране и преценка на видовете скъпоценни камъни. Определяне на карати; Технологични операции за монтаж на скъпоценни и други камъни, използвани в бижутерията; техники на гравиране; Калеми, капелмахели, фрези, пинчони и др. Точност; Прецизност; Сръчност.
7. Управление на малка фирма, ръководство и организация на работен екип Нормативни документи (за отчитане разхода на труд за изработване на изделие, за определяне технологичната себестойност, стандарти); Планови и оценъчни документи; Документи, необходими за разкриване и управление на малка фирма. Организация и ръководство на работата в екип в малка фирма, производствен участък и др.; Техническо нормиране; Попълване на планови и оценъчни документи; Бизнес планиране; Маркетинг и реклама. Организация на труда; Разпределение на дейностите; Определяне на техническата себестойност на изделията; Разпределение на дейностите между членовете на екипа съобразно квалификацията им и реда на технологичния процес; Управление на малка фирма (разработване на бизнес план, оферти, договори, счетоводство). Прецизност; Точност; Логическо мислене; Технически усет; Съобразителност; Трудова дисциплина; Отговорност; Комуникативност; Работа в екип; Сръчност; Координация.
         
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
В условията на пазарна икономика в Република България и предвид евроинтеграцията на страната е необходимо създаването на висококвалифицирани специалисти бижутери, които да притежават професионални знания и умения, съответстващи на европейските и световните стандарти.
Съвременните тенденциите в областта на художествените занаяти изискват подготовката на кадри, които имат нагласа за обучение през целия живот, непрекъснато да разширяват и да задълбочават уменията си в съответствие с непрекъснато променящите се предизвикателства на трудовия пазар.
2.3. Възможности за професионална реализация
Професията "Бижутер" - втора степен на професионална квалификация, е тясно специализирана и осигурява широки възможности за професионална реализация на пазара на труда. Знанията и уменията, които придобива обучаваният по професията, му дават възможност да управлява собствена фирма (ателие), бижутериен магазин, да работи в екип и да участва в производствената дейност. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Бижутер" могат да работят на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) (2006 г.): 7313 - 2001 Бижутер, 7312 - 2002 Валцовчик, скъпоценни камъни, 7313 - 2003 Гравьор, бижутерия, 7313 - 2004 Емайлировач, бижутерия, 7313 - 2005 Златар, 7313 - 2006 Ковач, златна бижутерия, 7313 - 2007 Леяр, бижутерия, 7313 - 2008 Майстор, сребърни изделия, 7313 - 2009 Монтьор, бижутерия, 7313 - 2010 Производител, бижутерия, 7313 - 2011 Производител, пластини от скъпоценни камъни и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Бижутер" обучаваният може да продължи обучението си в Националната художествена академия в професионално направление "Приложни изкуства", специалност "Художествена обработка на металите". Придобитата квалификация по професията "Бижутер" дава основни технически, икономически и правни познания, които са база за повишаване на образованието и квалификацията в съответното висше училище.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Бижутер" - втора степен на професионална квалификация, е обучаваните да получават необходимите знания и умения за моделиране и художествено изработване на ювелирни изделия от благородни метали, за ръководство и организация на производствения процес и човешките ресурси, за осъществяване на фирмена стратегия и мениджмънт на малкия бизнес.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и прилага основните правила за безопасна работа и условия на труд на работното място, ползва лични и колективни средства за защита, не замърсява с работата си околната среда;
- познава основните видове и принципи на комуникация, осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работния екип, умее да формулира, планира и отчита извършената работа;
- познава пазарните икономически отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и ролята на държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- анализира и разграничава отделните субекти на стопанската дейност, познава основните им характеристики и критериите за избор на конкретна правна форма на организация на бизнеса, описва същността и съдържанието на предприемаческия план, притежава знания и умения за организиране на собствен бизнес;
- познава критериите за оценка и подбор на кадрите, посочва разликата между мотив и мотивация, описва системата за стимулиране на персонала и познава стратегиите за развитие на човешкия капитал;
- умее да работи с компютър и ползва програмни продукти;
- може да осъществява комуникация на чужд език на работното място.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Художествени занаяти"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава материалознанието и технологията за обработване на благородните метали;
- познава химичните технологии, които се прилагат за обработване на благородните метали и техните сплави;
- извършва термична обработка на благородните метали;
- познава пластичната и еластичната деформация на благородните метали и техните сплави;
- може да прилага видовете художествено леене на благородни метали;
- познава измервателните уреди и инструменти, които се използват в бижутерията;
- може да проектира и да моделира ювелирни изделия.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Бижутер" задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 215030 "Бижутерия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по изработването на сребърна и златна бижутерия, като:
- спояване на златни и сребърни сплави;
- валцоване на благородни метали;
- изготвяне на детайли за ювелирни изделия;
- пробиване и изрязване на ажури;
- запилване и шлифоване на ювелирни изделия;
- полиране на ювелирни изделия;
- огъване на заготовки и инструменти;
- извършване на химическо и механично почистване на изделия от благородни метали;
- прилагане на технология за изработване на щифтови, нитови и резбови съединения;
- прилагане на технология на позлатяване - съоръжения и материали;
- познаване на художествено-техническите изисквания към изделията от злато и сребро;
- крайцване и матиране на изделия от сребро и злато - съоръжения и инструменти;
- проектиране на ювелирни изделия;
- разпознаване, определяне на карата, чистотата и качеството на скъпоценни камъни;
- оценяване на изделия от благородни метали.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика на професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Бижутер" - втора степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Бижутер" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Здравословно и безопасно Правила и инструкции за
упражняване на изучаваната безопасна работа;
професия и опазване на Противопожарна охрана
околната среда. и оказване на първа до-
  лекарска помощ;
  Екологична култура;
  Вредности и професионални заболявания.
2. Осъществява ефективни Водене на разговор чрез
комуникации при изпълне- различни средства за
ние на трудовата си дейност комуникация;
в работен екип - умее да Техническа терминоло-
формулира проблеми, задава гия, техническо мислене;
въпроси, прави отчет за из- Представяне в писмен
вършената работа; вид на: молба, заявка,
Познава организацията на отчет;
предприятието (дружеството) Икономическа и йерар-
и правомощията на длъж- хическа обвързаност на
ностните лица. дейностите в предприя-
  тието (дружеството).
3. Участва при разпределяне Организация на трудовия
на задачите, съдейства и процес, групова дина-
търси помощ от членовете мика;
на колектива, отнася се с Мотивация и контрол;
чувство на отговорност при Психологическа структу-
изпълнение на задачата, ра на трудовата дейност;
която му е възложена. Потребности и способ-
Разбира ролята си в произ- ности на личността за
водството и съзнава необ- саморазвитие.
ходимостта от повишаване  
на квалификацията си.  
4. Познава пазарните отно- Социално осигуряване,
шения, мястото и ролята на данъчна система,
отделните лица, дружествата качество;
и държавата в тях. Заплащане на труда,
  трудови норми;
  Цени и ценообразуване;
  Нормативна уредба за отрасъла.
5. Познава правата и задъл- Трудово и социално
женията си като участник в законодателство;
трудовия процес съгласно Данъчна система;
Кодекса на труда; Трудови норми;
Разбира договорните отно- Етика на работното
шения между работодател място;
и работник. Длъжностна характе-
  ристика.
6. Познава основните прави- Конфигурация на ком-
ла за работа с компютър и пютъра;
умее да ползва програмни Устройство за въвежда-
продукти; не и съхраняване на
Ползва съвременни техноло- данни;
гии за изпълнение на техни- Намиране и съхраняване
чески задачи от професио- на информация;
налната му област. Работа с програмен про-
  дукт за създаване на еле-
  ментарни документи;
  Работа със специфични програмни продукти.
7. Осъществява комуникация Най-често употребявана
на чужд език на работното лексика - четене на тек-
място. стове (стандарти, норма-
  тивни документи, каталози, инструкции и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения), попълване на несложни информационни справки;
  Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (инструкции, упътвания, описание на работното място и дейности) - говоримо и писмено.
  Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани със здравословните и безопасните условия на труд и инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното на-
правление
8. Познава физическите и Основни знания за мето-
химическите свойства на бла- дите за получаване и пре-
городните метали, техните работка на благородни
сплави и тяхното получава- метали и техните
не и употреба в ювелирното свойства.
производство.  
9. Знае начините за рафини- Химични технологии и
ране (пречистване) до полу- химикотермична обра-
чаване на най-чисто съдър- ботка на металите;
жание от благородните Пластична и еластична
метали. деформация на метали
  те и сплавите;
  Художествено леене на металите, различни технологии;
  Центробежно леене, вакуумно леене, формоване в пръст;
  Направа на матрици и технологични изисквания за направата на моделите за тях;
  Предпазни средства при рафиниране, технологии за безопасност, химикали, обезвреждащи киселините;
  Първа помощ при нараняване с киселини.
10. Познава химическите Химични съединения на
съединения, използвани в благородни метали и
производството на различни сплави, свойства и начи-
изделия в бижутерството. ни на преработка.
11. Познава измервателните Измервателни уреди и
уреди и инструменти, изпол- инструменти;
звани в работата с благородни Технологични загуби при
метали, технологичните за- обработката на благо-
губи при обработката им, родни метали и сплави.
както и факторите, влияещи  
върху тях.  
12. Познава предохранител- Видове инструменти при
ните мерки и изискванията работа с благородни
при работа с благородни ме- метали.
тали, видовете и употребата  
на златарските инструменти.  
13. Познава пластичната и Пластична и еластична
еластичната деформация на деформация на метали-
благородните метали и про- те и сплавите;
цеса на термообработката им. Термообработка.
Специфична за професията "Бижутер" задължителна професионална подготовка
14. Споява, валцова и изгот- Спояване и валцоване на
вя детайли от ювелирни златни и сребърни
изделия. сплави.
15. Пробива, нарязва ажури, Нарязване, запилване и
запилва и шлифова ювелирни шлифоване на ювелирни
изделия. изделия.
16. Полира и огъва ювелир- Полиране на ювелирни
ни изделия и заготовки. изделия и подготвяне на
  заготовки.
17. Познава и използва хи- Химически технологии
мическото и механичното за почистване на изделия
почистване на изделия от от благородни метали;
благородни метали. Механично почистване.
18. Използва технологията Технология на щифтови,
на щифтови, нитови и рез- нитови и резбови съеди-
бови съединения. нения.
19. Познава технологията на Технология на позла-
позлатяване и използваните тяване.
съоръжения и материали. Съоръжения и материали.
20. Използва крайцването и Инструменти и съоръже-
матирането на изделия от ния за крайцване и ма-
сребро и злато, както и необ- тиране на изделия от
ходимите инструменти и съо- сребро и злато.
ръжения.  
21. Умее да проектира юве- Проектиране на ювелир-
лирни изделия, като използва ни изделия;
познания за художествено- Художествено-техничес-
техническите изисквания към ки изисквания.
изделията от злато и сребро.  
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания.
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания.
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации.
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание и не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания.
Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания.
Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания.
Много добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа, да разпределя работата между членовете на екипа, с който работи, да изпълнява поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оценява качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти се апробират и трябва да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Бижутер" - втора степен на професионална квалификация.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Бижутер".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

Таблица 4
Критерий Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Основни теоре- Да описва видове метали, 10
тични знания за техните свойства и функ-  
видовете метали, ционални характеристики;  
техните свойства Да описва строежа на  
и приложение; металите и тяхната  
Да познава строе- кристална структура;  
жа на металите и Да знае да приготвя при-  
тяхната кристална пои за различни изисква-  
структура. ния (по цвят и точка на  
  топене).  
2. Да познава физи- Да описва физическите и 20
ческите и химиче- химическите свойства на  
ските свойства на благородните метали,  
благородните ме- сплавите и начините на  
тали, техните тяхното получаване и  
сплави, получаване употреба в ювелирното  
и употреба в юве- производство;  
лирното производ- Да знае да сплавира и да  
ство. разделя сплавите в чист  
  вид.  
  Да знае да приготвя раз-  
  лични цветове от благо-  
  родните метали, без да на-  
  рушава зададената чисто-  
  та (карати).  
3. Да познава хи- Да описва химическите 20
мическите съеди- съединения, използвани  
нения, използвани в златарското производ-  
в златарското ство, за конкретни цели и  
производство. приложения;  
  Да познава киселините и  
  химикалите, които се  
  използват при работа с  
  благородни метали;  
  Да познава безопасни  
  предпазни технологии за  
  работа с киселини и хи-  
  микали.  
4. Да познава из- Да описва видовете из- 20
мервателните уреди мерителни уреди и инст-  
и инструменти, из- рументи, използвани за  
ползвани в работа- работа с благородните  
та с благородни метали;  
метали, техноло- Да има теоретични позна-  
гичните загуби при ния за технологичните  
обработката им и загуби при обработката  
факторите, влияе- на благородни метали и  
щи върху тях. факторите, влияещи за  
  тяхното намаляване;  
  Да познава скъпоценните  
  камъни, техните шлифов-  
  ки, твърдост и цветове;  
  Да може да ги измерва в  
  карати, да определя чисто-  
  тата и да ги оценява.  
5. Да има познания Да описва видовете пла- 20
за пластичната и стична и еластична де-  
еластичната дефор- формация на благородни-  
мация на благород- те метали и използвани-  
ните метали; те технологии за термо-  
Да познава процеса обработката им.  
на термообработ-    
ката им.    
6. Да познава пред- Да описва необходимите 10
охранителните мер- предохранителни мерки  
ки и изискванията и изисквания при работа  
при работа с благо- с благородни метали;  
родни метали; ви- Видове и употреба на  
довете и употреба- златарски инструменти.  
та на златарските    
инструменти.    
  Общо 100
     
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест
    (%)
1. Проектиране на Скициране на модели и 20
бижута (пръстен, определяне начина на  
гривна, обици, ко- изработването им.  
лие, ръкавелни    
копчета и др.).    
2. Подготвителни Изходна позиция на 40
операции - спазване материала;  
на законовите изи- Подготовка на детайли  
сквания за чистота (изтегляне, пластична  
и технологични за- подготовка на детай-  
губи на благородни лите и др.).  
метали - съгласно    
Валутния закон и    
Наредбата за работа    
с благородни метали.    
3. Изработване на Изработване на детайли 10
модели. от специален модела-  
  жен восък.  
4. Отливане. Подбор на способите за 10
  отливане на моделите  
  (в пръст, центробежно,  
  вакуумно).  
5. Механична обра- Видове операции - пи- 20
ботка. лене, шлайфане, пригот-  
  вяне на зададена мярка,  
  полиране, монтаж на  
  камъни, гравиране.  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета - Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.).
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане: учебни маси, столове, учебна дъска (черна или бяла, с подходящи маркери), шрайбпроектор, мултимедиен проектор, платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери), касетофон, видеокасетофон, телевизор, мултимедийни и други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.
6.2. Учебна работилница по практика
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
В учебните работилници и лаборатории се провежда обучението по учебна и лабораторна практика на професията. Оборудването включва: обзавеждане (маси, шкафове, дъска за писане и др.); машини: полир машина, зъболекарски ръкав, машина за леене, пещ за топене, пещ за изпичане на восъци, машина за валцоване, електрополир, шприц за восък и др.
Планирането, разположението на оборудването в учебните работилници и лаборатории е съобразено с продължителността на обучението, със спецификата на учебно-производствения процес и санитарно-хигиенните изисквания.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. Нормативните изисквания към учебната работилница и лаборатория е в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.2.2. Учебни помагала:
- учебна дъска (не по-малка от 0,7 м2);
- инструменти;
- работно място за всеки обучаван.
6.3. Материална база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на нормативните актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебния сервиз и лаборатория са в съответствие с дейностите, които ще се извършват с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка, специфична за професията "Бижутер" - втора степен на професионална квалификация, включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна, лабораторна и производствена практика, се извършва от квалифицирани обучаващи, чиито завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
7.1. По теория:
По теоретично обучение - обучаващите трябва да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление.
7.2. По практика:
По практическо обучение - обучаващите трябва да имат висше образование с образователно-квалификационна степен "специалист", "бакалавър" или "магистър" по специалност, съответстваща на професионалното направление.
Препоръчително е на всеки 3 - 5 г. обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване
- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти