Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

В сила от 19.02.2008 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се урежда редът за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи (АИС) в съдебната власт, включително за АИС с локално приложение.
(2) Информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се основава на одобрени от Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството на правосъдието автоматизирани информационни системи.

Чл. 2. (1) Автоматизираните информационни системи в съдебната власт се изграждат и развиват в съответствие с информационната стратегия на правораздавателните органи на Република България.
(2) Дейностите по изграждане, внедряване и развитие на АИС в съдебната власт се основават на:
1. междуведомствени стандарти и методики;
2. правила за сигурност на информацията и информационния обмен.


Чл. 3. (1) Дейността на ВСС и на Министерството на правосъдието по чл. 1, ал. 2 се подпомага от експертен съвет, съставен от по трима представители, посочени от ВСС и министъра на правосъдието.
(2) Дейностите по създаване, поддържане и развитие на АИС в съдебната власт се извършват със съдействието на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт и Българския институт по стандартизация.


Чл. 4. (1) Дейностите по изграждане, внедряване и развитие на системите по чл. 1, ал. 1 се координират от дирекция "Информационно обслужване и технологии" (ИОТ) в Министерството на правосъдието.
(2) Дирекция "ИОТ" в Министерството на правосъдието:
1. осъществява експлоатацията на централните компоненти на АИС на съдилищата;
2. извършва регистрацията на АИС в съдебната власт.


Чл. 5. Стандартите за АИС в съдебната власт се поддържат съгласно изискванията на наредбата по чл. 386, ал. 1 от Закона за съдебната власт.


Чл. 6. Министърът на правосъдието:
1. осигурява дейностите по чл. 2 и 4;
2. утвърждава състава на експертния съвет по чл. 3, ал. 1 и определя неговия председател;
3. координира дейностите по чл. 3, ал. 2.


Чл. 7. (1) Общият контрол по изграждане, внедряване, използване и развитие на АИС в съдебната власт се осъществява от ВСС.
(2) Технологичният контрол по изграждане, внедряване, използване и развитие на АИС в съдебната власт се осъществява от дирекция "ИОТ" в Министерството на правосъдието.

Глава втора.
ФОНДОВЕ, МЕТОДИКИ, РЕГЛАМЕНТИ ЗА АИС


Чл. 8. (1) Дирекция "ИОТ" в Министерството на правосъдието поддържа фонд на стандартите, методиките и документите, които регламентират изграждането, внедряването, използването и развитието на АИС в съдебната власт.
(2) Чрез фонда по ал. 1 се осигурява:
1. дейността на ВСС и на Министерството на правосъдието в областта на информационните технологии;
2. информиране органите на съдебната власт;
3. ред за професионално и ефективно организиране на информационната дейност на органите на съдебната власт.
(3) Председателите на съдилища, главният прокурор, директорът на Националната следствена служба и министърът на правосъдието осигуряват прилагането на стандартите.


Чл. 9. Разработването на методики по чл. 2, ал. 2, т. 1 се осигурява от министъра на правосъдието.

Глава трета.
РЕГИСТРАЦИЯ НА АИС


Чл. 10. (1) Дирекция "ИОТ" в Министерството на правосъдието поддържа регистър на АИС, които се изграждат, внедряват, използват и развиват в съдебната власт.
(2) Регистрацията на АИС в съдебната власт се основава на регламентирани документи (искания и съобщения), изготвяни и представяни преди регламентирани технологични събития от изграждането, внедряването, използването и развитието на АИС, както и на решения на ВСС.


Чл. 11. (1) Искания по регистрацията на АИС в съдебната власт могат да изпращат ВСС и ръководителите на звена в Министерството на правосъдието.
(2) Съобщения по регистрацията на АИС в съдебната власт изпращат ръководителите, отговорни за реализирането на фази/етапи от изграждането, внедряването, използването и развитието на АИС в съдебната власт.
(3) Изискванията към съдържанието на исканията и съобщенията по чл. 10, ал. 2 се определят със заповед на министъра на правосъдието.
(4) Исканията по чл. 10, ал. 2 се разглеждат по реда на глава четвърта.


Чл. 12. (1) Регистрацията на АИС в съдебната власт обхваща технологичните моменти на:
1. искане за започване на изграждане или развитие;
2. започване на изграждане или развитие;
3. започване на внедряване в експлоатация (опитна, редовна);
4. приемане в експлоатация (опитна, редовна);
5. искане за извеждане от експлоатация;
6. започване на извеждане от експлоатация;
7. приключване на извеждане от експлоатация.
(2) На регистрация подлежат и отказите за изграждане или развитие на АИС, както и отказите за извеждане от експлоатация.
(3) Конкретното съдържание на регистъра и редът и документите за неговото водене се определят със заповед на министъра на правосъдието.
(4) Документите по ал. 3 се включват във фонда по чл. 8, ал. 1.


Чл. 13. Органите на съдебната власт са длъжни своевременно да предоставят необходимите данни за поддържане на регистъра на АИС в съдебната власт.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АИС


Чл. 14. (1) Искания за започване на изграждане или развитие на АИС, включително за извеждане от експлоатация на АИС, се подават до министъра на правосъдието.
(2) При настъпване на технологичните моменти по чл. 12, ал. 1, т. 2 - 4, 6 и 7 до министъра на правосъдието се изпращат съобщения.
(3) Исканията по ал. 1 и съобщенията по ал. 2 се съпровождат с необходимите приложения, осигуряващи вземането на решение.


Чл. 15. Разрешение за започване на изграждане и развитие, включително извеждане от експлоатация на АИС, се дава от ВСС.


Чл. 16. Дейността по чл. 14 и 15 се основава на експертни оценки от експертния съвет по чл. 3, ал. 1.


Чл. 17. (1) Експертният съвет се свиква на заседания от председателя с писмена покана до членовете на съвета.
(2) Заседание може да бъде свикано и въз основа на мотивирано предложение на член на съвета.
(3) Заседанията се провеждат във време и на място, определени от председателя.
(4) Заседание се провежда, ако присъстват най-малко две трети от членовете на съвета.
(5) Заседанията се ръководят от председателя или от определен от него член на съвета.


Чл. 18. (1) Решенията на експертния съвет се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.
(2) Решенията се приемат с явно гласуване на заседание на съвета или чрез подписване на писмено предложение от член на съвета.


Чл. 19. (1) За разгледаните на заседание на експертния съвет въпроси и за приетите решения се изготвя протокол.
(2) Протоколът се подписва от председателя и се съхранява във фонда по чл. 8, ал. 1.


Чл. 20. (1) Министърът на правосъдието осигурява дейността на експертния съвет.
(2) С разпореждане на министъра на правосъдието работата на експертния съвет може да бъде подпомагана от външни за съвета експерти и технически сътрудници.
(3) Експертите по ал. 2 имат съвещателен глас.


Чл. 21. (1) Исканията по чл. 14, ал. 1 се разглеждат от експертния съвет в едномесечен срок от получаването им.
(2) В случай на допуснати пропуски в документацията по исканията срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняването им.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължаван с изрична заповед на министъра на правосъдието, като копие от заповедта се предоставя на заявителя.


Чл. 22. (1) За постъпили съобщения по чл. 14, ал. 2 се уведомяват всички членове на експертния съвет.
(2) Съобщения по чл. 14, ал. 2 се разглеждат на заседание, свикано от председателя или по мотивирано искане на член на съвета.


Чл. 23. (1) В съответствие с технологичния момент при изготвяне на експертна оценка експертният съвет взема отношение по въпросите за:
1. съответствие с информационната стратегия на правораздавателните органи на Република България;
2. съответствие със стандартите на АИС в съдебната власт;
3. наличие на друго системно решение, което може да се мултиплицира;
4. възможности за професионална реализация или качество на професионална реализация на проекта;
5. възможности за системна поддръжка и ефективност на разходите за нея;
6. перспективи за бъдеща интеграция на АИС с локално приложение;
7. надеждност и сигурност на АИС, включително на комуникационната среда;
8. правомерност на ползване;
9. допустимост за извеждане от експлоатация.
(2) Експертният съвет може да изиска допълнително данни за изготвяне на оценката по ал. 1. Получаването на допълнителни данни е основание за удължаване на срока за разглеждане на исканията.
(3) Министърът на правосъдието утвърждава конкретни параметри на изискванията в ал. 1, т. 3 - 9. Изискванията се включват във фонда по чл. 8, ал. 1.
(4) Експертният съвет по своя преценка може да представи становище и по други въпроси освен определените в ал. 1.


Чл. 24. (1) Органите осъществяват дейностите по изграждане, внедряване, използване и развитие на АИС в съдебната власт в съответствие с разпоредбите на тази наредба и съответните решения на ВСС.
(2) Органите, които експлоатират АИС или компоненти на АИС, свързани с централна компонента, носят отговорност за зареждане на централната компонента с данни в съответствие с технологичното си място.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Изграждане на АИС" включва дейности от предпроектното проучване до приемане на разработка за внедряване в експлоатация (включително). Изграждането може да включва и пилотно внедряване. Изграждане на АИС има и в случай на придобиване на програмно осигуряване с цел внедряване.
2. "Внедряване на АИС" включва изграждане/осигуряване на системна и комуникационна среда, инсталации, зареждане на АИС с метаданни, настройки, първоначално обучение на експлоатационния персонал и потребителите, първоначално зареждане с данни. Внедряването включва фази на внедряване в "опитна" и внедряване в "редовна" експлоатация.
3. "Използване на АИС" включва прилагане на изисквания, определени в наредбата или с решение на ВСС по отношение на експлоатационни характеристики, достъп до данните, системи за сигурност, системна среда (технически и програмни средства, освен приложното програмно осигуряване, елемент на разработката) и комуникационна среда.
4. "Развитие на АИС" е промяна в жизнения цикъл на действаща система в обхват - изменение на функционалността й (равностойно на "изграждане на АИС") или дейностите по извеждането й от експлоатация.
5. "АИС с локално приложение" са системи, които са с приложение в отделни структури на съдебната власт и за които няма решение на ВСС за разпространение в други структури.

Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до 3 месеца от влизането в сила на наредбата министърът на правосъдието създава организация и условия за регистрация на АИС в съдебната власт и определя съдържанието на исканията и съобщенията по чл. 11, ал. 1 и 2.


§ 3. В срок до 3 месеца след изпълнение изискванията по § 2 органите на съдебната власт чрез ВСС регистрират АИС, които изграждат, развиват и поддържат в експлоатация.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 385, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


§ 5. Наредбата отменя Наредба № 8 от 2006 г. за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).


§ 6. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти