Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 26 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за прилагане от Държавен фонд "Земеделие" (ДФ "Земеделие") на:
а) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) допустимите държавни помощи по чл. 7, ал. 1 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);
б) разрешените от Европейската комисия държавни помощи в земеделието;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) наблюдението на прилагането на държавните помощи по ал. 1 от министъра на земеделието и храните.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Държавните помощи се обявяват на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и ДФ "Земеделие" заедно с правилата за тяхното предоставяне и правното основание съгласно националното право и правото на Европейския съюз.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Министърът на земеделието и храните наблюдава прилагането на държавните помощи и следи за тяхното законосъобразно предоставяне.

Раздел II.
Условия за прилагане на държавни помощи


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Държавните помощи се прилагат при спазване на чл. 108 и 109 във връзка с чл. 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Минимални държавни помощи се прилагат без предварително разрешение на Европейската комисия, когато отговарят на условията на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (OB L 337, 21.12.2007 г.).
(2) Помощите, които попадат в обхвата на групово освобождаване, се прилагат след предварително информиране на Европейската комисия, когато отговарят на условията на:
1. Регламент № 1857/2006 на Комисията за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавни помощи за малки и средни предприятия, заети с производство на земеделски продукти и изменящ Регламент № 70/2001 (обн., ОВ, бр. L 358 от 16.12.2006) или
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ L 214, 09.08.2008 г.) в случай на помощи за предприятия, заети с преработка и маркетинг на земеделски продукти.
(3) Съществуващите държавни помощи, за които Европейската комисия е информирана по реда на чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗПООПЗПЕС, се прилагат при същите условия, които са изпратени на Европейската комисия. Изменение в условията на съществуващите държавни помощи, което не е от формален или административен характер, се съгласува с Европейската комисия по реда на Регламент № 794/2004 на Комисията за прилагането Регламент № 659/1999 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на чл. 93 от Договора за ЕО (обн., ОВ, бр. L 140 от 30.4.2004).
(4) Във всички останали случаи държавни помощи се прилагат при спазване на условията на Насоките на Общността за държавни помощи в областта на земеделието и горското стопанство (обн., ОВ C 319 от 27.12.2006 г.).

Раздел III.
Ред за прилагане на държавни помощи


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Предложение за държавна помощ или за изменение на съществуваща държавна помощ се изготвя съвместно от ДФ "Земеделие" и компетентната дирекция в МЗХ.
(2) Предложението по ал. 1 се придружава от описание на помощта, вида на минималната помощ (схема на помощ или индивидуална помощ), правила за предоставяне на помощта, размера на помощта в левове и евро или брутния еквивалент безвъзмездни средства и правното основание съгласно националното право и правото на Европейския съюз (ЕС), както и проект на уведомление на Европейската комисия.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Компетентната дирекция в МЗХ чрез ресорния заместник-министър внася предложение за държавна помощ или за изменение на съществуваща държавна помощ за одобрение от министъра на земеделието и храните.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява предложението за държавна помощ или за изменение на съществуваща държавна помощ относно съответствието му с правото на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) В случаите по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия по предвидения в правото на ЕС ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Министърът на земеделието и храните информира ДФ "Земеделие" за полученото разрешение или отказ за даване на разрешение от Европейската комисия.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.)


Чл. 9. Държавните помощи се прилагат от ДФ "Земеделие", когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) има одобрение от министъра на земеделието и храните за съответствието им с правото на ЕС;
2. не е постъпило възражение от страна на Европейската комисия в случаите по чл. 5, ал. 2 или е дадено разрешение от страна на Европейската комисия в случаите по чл. 5, ал. 3, изр. 2 и ал. 4.
3. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.)

Раздел IV.
Наблюдение на предоставянето на държавните помощи


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Министърът на земеделието и храните наблюдава прилагането на държавните помощи по чл. 9 в съответствие с техните правила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Министърът на земеделието и храните има право да:
1. изисква информация от ДФ "Земеделие" за хода на прилагане на държавните помощи;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) прави текущи и последващи проверки за спазване на изискванията на правото на ЕС;
3. дава указания на ДФ "Земеделие" в случаи на нередности по т. 2.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Държавен фонд "Земеделие" изпраща на министъра на земеделието и храните отчет за прилагането на помощите в срок до 31 януари всяка година.
(2) Отчетът по ал. 1 съдържа информация относно прилаганите през предходната година:
1. минимални помощи;
2. помощи, попадащи в обхвата на групово освобождаване;
3. помощи, които подлежат на разрешение от Европейската комисия;
4. съществуващи държавни помощи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Отчетът по ал. 2, т. 1 съдържа информация за предходните 3 данъчни години.


Чл. 12. Отчетът за минималните помощи съдържа обща и индивидуална информация, както следва:
1. обща информация по видове минимални помощи:
а) наименование на помощта;
б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) дата на одобрение от Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие";
в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) годишния размер, включващ брутен еквивалент безвъзмездни средства и директно предоставени безвъзмездни средства;
г) брой получатели за всеки вид минимална помощ;
2. индивидуална информация за всеки получател:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) име, ЕГН и постоянен адрес за физическите лица, съответно наименование, ЕИК и/или БУЛСТАТ и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) общ размер на всички помощи, предоставени на лицето, включващ брутен еквивалент безвъзмездни средства и директно предоставени безвъзмездни средства;
в) (доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) размер на всяка отделна помощ, представена на лицето, изразен в брутен еквивалент безвъзмездни средства или директно предоставени безвъзмездни средства.


Чл. 13. Отчетът за помощите, попадащи в обхвата на групово освобождаване, съдържа следната информация:
1. вид, наименование и срок на помощта;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) дата на одобрение от Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие";
3. брой получатели по всяка помощ;
4. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) плануван размер на помощта - общо и за всяка календарна година, изразен в брутен еквивалент безвъзмездни средства или директно предоставени безвъзмездни средства;
5. реално изплатени финансови средства - общо и за всяка календарна година.


Чл. 14. Отчетът за помощите, които подлежат на разрешение от Европейската комисия, съдържа следната информация:
1. наименование на помощта и вид на помощ съгласно насоките на Общността за държавни помощи в областта на земеделието и горското стопанство;
2. номер на помощта, даден от Европейската комисия;
3. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) дата на одобрение от Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие";
4. срок на прилагане на помощта;
5. общ размер на финансовите средства, предвидени за помощта;
6. годишен размер на финансовите средства, предвидени за помощта;
7. брой получатели по всяка помощ;
8. реално изплатени финансови средства - общо и за всяка календарна година.


Чл. 15. Отчетът за съществуващите държавни помощи съдържа следната информация:
1. наименование и вид на помощта;
2. срок на прилагане на помощта;
3. общ размер на финансовите средства, предвидени за помощта;
4. годишен размер на финансовите средства, предвидени за помощта;
5. брой получатели;
6. реално изплатени финансови средства - общо и за всяка календарна година.


Чл. 16. Държавен фонд "Земеделие" съхранява информацията за предоставяне на всеки вид държавна помощ за срок 10 години.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Държавен фонд "Земеделие" предоставя на министъра на земеделието и храните в определен от него срок необходимата информация за:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) изпращане на информация на Европейската комисия;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) водените регистри на държавните помощи;
3. изготвяне на годишния доклад за държавните помощи;
4. осъществяване на наблюдението на прилагането на държавните помощи;
5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) изпълнение на указанията, дадени съгласно чл. 10, ал. 2, т. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "брутен еквивалент безвъзмездни средства" е размерът на помощ, различна от директно предоставяне на безвъзмездни средства (субсидия), като например заем, поръчителство и др., изчислен в абсолютна стойност в левове и евро.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 4 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г.)

§ 13. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на земеделието и продоволствието", "Министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и абревиатурата "МЗП" се заменят съответно с "Министерство на земеделието и храните", "Министърът на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "МЗХ".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти