Logo Събота, 24 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 25 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., отм. ДВ. бр.43 от 12 Юни 2015г.


Отменена с § 31, т. 4 от заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми - ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за извършване на частно складиране на:
1. кланични трупове, половинки и разфасовки от говеда, овце, кози и свине;
2. солено и обезсолено масло;
3. дълготрайни сирена и сирена, които се произвеждат от овче и/или козе мляко и изискват най-малко 6 месеца период на зреене, съгласно списък, който се приема ежегодно от Европейската комисия на основание на чл. 10 от Регламент 1255/1999.
Чл. 2. Частното складиране на продуктите по чл. 1 се извършва при условията и в случаите, предвидени в регламенти (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 2529/2001, (ЕИО) № 2759/75, (ЕО) № 1255/1999 на Съвета и в регламентите по прилагането им.

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

Раздел I.
Ред за подаване на заявления за частно складиране


Чл. 3. (1) Заявления за складиране на кланични трупове, половинки и разфасовки могат да подават физически и юридически лица, които:
1. извършват дейност в областта на животновъдството, производството и търговията с месо и месни продукти най-малко 12 месеца преди подаването на заявлението;
2. разполагат със собствени или наети складове, които отговарят на изискванията на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.
(2) Заявления за складиране на млечни продукти могат да подават производители, чиито предприятия са одобрени съгласно чл. 30 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), както и търговци на млечни продукти, произведени в предприятия, одобрени съгласно чл. 30 ЗПООПЗПЕС.
(3) Когато заявителят наема складове за съхранение на продуктите, в договора между заявителя и собственика на складовете се включва задължение за съхранение на продуктите по начин, гарантиращ запазването им в състояние, отговарящо на изискванията на регламентите по чл. 2.

Чл. 4. (1) Заявленията за частно складиране се подават в Разплащателната агенция и съдържат следните данни:
1. име/фирма, постоянен адрес/седалище, адрес на управление и ЕГН/БУЛСТАТ на заявителя;
2. описание и количество на продукта, който ще се складира;
3. декларация, с която заявителят се задължава да складира само продукти, които отговарят на изискванията, определени в регламентите по чл. 2;
4. продължителност на складирането;
5. размер на гаранцията в случаите, когато се изисква такава;
6. номер на банкова сметка, по която заявителят желае да получи плащане на помощта за частно складиране.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната, съответно търговската регистрация на вносителя в България или в друга държава - членка на Европейския съюз;
2. документ, удостоверяващ регистрация за данък върху добавената стойност - при складиране на телешко и говеждо месо;
3. документи, доказващи обстоятелствата по чл. 3, ал. 1 и 2;
4. декларация, че продуктите са произведени на територията на Европейския съюз;
5. документ, доказващ собствеността върху продуктите;
6. документи за удостоверяване на качество на продуктите, съответстващо на изискванията на регламентите по чл. 2;
7. документ, удостоверяващ влизането на продукта на склад и датата на производство - при складиране на млечни продукти;
8. банкова гаранция в случаите, когато се изисква такава.

Чл. 5. При подаване на заявление за частно складиране за първи път Разплащателната агенция регистрира заявителя в системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане от Интегрирана система за администриране и контрол по чл. 30 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Раздел II.
Ред за одобряване на подадените заявления за частно складиране


Чл. 6. Разплащателната агенция извършва проверка на подадените заявления, при която проверява:
1. пълнотата на представените данни и документи;
2. дали заявителят отговаря на изискванията на регламентите по чл. 2;
3. дали продуктите отговарят на изискванията, определени в регламентите по чл. 2;
4. дали предлаганите за складиране партиди са с минималния размер, определен с регламентите по чл. 2.

Чл. 7. (1) В случаите, когато заявителят е представил всички данни и документи съгласно чл. 4 и са изпълнени изискванията по чл. 3, в зависимост от начина, по който се определя размерът на помощта:
1. при определяне размера на помощта в регламент, приет от Европейската комисия, Разплащателната агенция сключва със заявителя договор за частно складиране; съдържанието на договора е в съответствие с изискванията, определени с регламентите по чл. 2;
2. при определяне размера на помощта чрез търг, обявен с регламент на Европейската комисия, Разплащателната агенция изпраща офертите на Европейската комисия, без да разкрива самоличността на заявителите.
(2) Разплащателната агенция писмено уведомява заявителите относно решението на Европейската комисия в 5-дневен срок след получаването му.

Чл. 8. Когато заявителят не отговаря на изискванията по чл. 3 или не е представил всички данни и документи съгласно чл. 4, Разплащателната агенция отхвърля подаденото заявление, за което писмено уведомява заявителя в срок до 5 работни дни от получаването на заявлението.

Чл. 9. Най-малко два дни преди обезкостяване и/или замразяване на всяка отделна партида месо заявителят писмено уведомява Разплащателната агенция.

Чл. 10. Разплащателната агенция изплаща помощта за частно складиране, при условие че чрез извършване на проверки установи, че са спазени всички изисквания относно сроковете за съхранение, начина на съхранение и количеството съхранявани продукти, посочени в договора за частно складиране и регламентите по чл. 2.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 33, ал. 3 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти