Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ ДЪБЛИН И РЕГЛАМЕНТ ЕВРОДАК (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2015 Г.)

Приета с ПМС № 332 от 28.12.2007 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 17 Ноември 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) С наредбата се уреждат отговорностите, редът и начините на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ - МС) за извършване на съвместни действия и обмен на информация при осъществяване на функциите им, определени със закон, във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ, L 180 от 29.06.2013 г.), наричан "Регламент Дъблин", Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ, L 222, Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6), Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ, L 39 от 8.02.2014 г.) и Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система "Евродак" за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, и за искане на сравнения с данните в системата "Евродак" от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ, L 180 от 29.06.2013 г.), наричан "Регламент Евродак".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) От разпоредбите на наредбата не произтичат никакви права и задължения, които могат да бъдат ползвани пряко от или за чужденците, подали молба за международна закрила.

Чл. 2. Държавната агенция за бежанците координира дейностите за осъществяване на взаимодействието с компетентните органи на МВР по прилагането на наредбата.


Чл. 3. Условията за достъп до информационните фондове и обмен на информация се уреждат със споразумение между МВР и Държавната агенция за бежанците.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) При необходимост с цел повишаване на оперативността се създават екипи за осъществяване на съвместни действия от служители на Държавната агенция за бежанците, Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, и дирекция "Миграция" - МВР.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Решението по ал. 1 се взема от министъра на вътрешните работи по предложение на председателя на Държавната агенция за бежанците съгласувано с директорите на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, и на дирекция "Миграция" - МВР.


Чл. 5. Финансовите средства за осъществяване на дейностите, предвидени в наредбата, се осигуряват от бюджетите на МВР и на Държавната агенция за бежанците.

Глава втора.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МВР И ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

Раздел I.
Действия на Държавната агенция за бежанците


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците:
1. провеждат производство и вземат решение за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила, съгласно Регламент Дъблин;
2. маркират данните на лица, въведени в системата "Евродак", на които е предоставена международна закрила в Република България, като въвеждат и датата, на която е предоставена закрилата;
3. премахват маркировката или отблокират данни на лица, въведени в системата "Евродак", на които е отнета или е прекратена предоставената в Република България международна закрила;
4. когато чужденец бъде прехвърлен в Република България по силата на решение, приемащо искане за обратно приемане съгласно чл. 25 от Регламент Дъблин - актуализират групата данни, регистрирани от Република България в съответствие с чл. 11 от Регламент Евродак, като добавят датата на пристигането на чужденеца;
5. когато чужденец бъде прехвърлен в Република България по силата на решение, приемащо искане за поемане на отговорност съгласно чл. 22 от Регламент Дъблин - въвеждат групата от данни в съответствие с чл. 11 от Регламента Евродак, като добавят и датата на пристигането на чужденеца.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато чужденец е заявил, че желае да получи международна закрила в Република България, длъжностните лица от ДАБ - МС:
1. регистрират чужденеца, откриват лично дело и въвеждат групата данни в съответствие с чл. 11 от Регламент Евродак;
2. извършват необходимите действия за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила;
3. след влизането в сила на решението по чл. 6, т. 1 изпращат копие до дирекция "Миграция" - МВР; копие не се изпраща, ако Република България е компетентна да разгледа молбата за международна закрила и чужденецът е настанен в териториално поделение на ДАБ - МС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) В производството за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила, образувано по реда на Закона за убежището и бежанците, длъжностните лица от ДАБ - МС извършват действията по ал. 1, т. 2 и 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато чужденецът се намира на територията на Република България и има решение, с което друга държава членка е определена за компетентна да разгледа молбата му, длъжностните лица от ДАБ - МС:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) изготвят laissez-passer, което се подписва от председателя на ДАБ - МС, предоставя се на дирекция "Миграция" - МВР, а копие се изпраща на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР;
2. предоставят информация на дирекция "Миграция" - МВР, относно местопребиваването на чужденеца, здравословното му състояние и необходимостта от съпровождането му, както и за други лица, които го придружават;
3. съгласуват с държавата членка и с дирекция "Миграция" - МВР, мястото, датата и часа на пристигане на чужденеца на нейна територия;
4. уведомяват и Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, за окончателно определените място, дата и час за прехвърляне на чужденеца в държавата членка.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато чужденецът се намира на територията на друга държава членка и Република България е компетентна да разгледа молбата му за международна закрила или да го приеме обратно, длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) проверяват в автоматизираните информационни фондове за наложена принудителна административна мярка на чужденеца "забрана за влизане в Република България" и при наличие на такава уведомяват органа, който я е наложил;
2. съгласуват с държавата, където се намира чужденецът, мястото, датата и часа на пристигането му в Република България и изискват копие на laissez-passer;
3. изпращат на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, копие на laissez-passer, копие на решението по чл. 6, т. 1 и съобщават датата, мястото и часа на пристигането на чужденеца; предоставят информация за необходимостта от специални условия при посрещането му;
4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) информират писмено Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, за териториалното поделение, в което чужденецът трябва да се яви.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато на чужденеца е отказана международна закрила в Република България или молбата му е отхвърлена като явно неоснователна с влязло в сила решение и Република България е длъжна да го приеме обратно, длъжностните лица от ДАБ - МС уведомяват дирекция "Миграция" - МВР, и Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, и им изпращат копие от решението.

Раздел II.
Действия на дирекция "Миграция" - МВР


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато чужденец е настанен в специален дом за временно настаняване на чужденци и заяви, че желае да получи международна закрила, длъжностните лица от дирекция "Миграция" - МВР:
1. незабавно уведомяват по електронна поща, факс, телефон или с писмо ДАБ - МС, че чужденецът е заявил желание да получи международна закрила в Република България, и изпращат копие на молбата му;
2. предоставят на ДАБ - МС копия от документи, удостоверяващи здравословното състояние на чужденеца;
3. изпращат на ДАБ - МС копия от всички документи, необходими за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато чужденец е настанен в специален дом за временно настаняване на чужденци и се установи, че е подавал молба за международна закрила в друга държава членка, длъжностните лица от дирекция "Миграция" - МВР:
1. уведомяват по електронна поща, факс, телефон или с писмо ДАБ - МС за чужденеца и за мястото, където е настанен;
2. изпращат на ДАБ - МС информация за маршрута на придвижване от държавата членка, в която лицето е подавало молба за закрила, до Република България, както и копия от всички документи, необходими за определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато друга държава членка е компетентна да разгледа молбата за международна закрила на чужденец, който се намира на територията на Република България, длъжностните лица от дирекция "Миграция" - МВР:
1. потвърждават датата, часа и мястото на прехвърлянето на чужденеца в държавата членка;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) извършват необходимите действия по прехвърлянето на чужденеца в държавата членка;
3. при необходимост съпровождат чужденеца до държавата членка.
(2) Когато чужденецът се намира в териториално поделение на Държавната агенция за бежанците, длъжностните лица от дирекция "Миграция" - МВР, го приемат и осъществяват действията по прехвърлянето му в компетентната държава членка, като средствата се осигуряват от бюджета на МВР.
(3) След осъществяване на прехвърлянето дирекция "Миграция" - МВР, незабавно уведомява писмено Държавната агенция за бежанците.


Чл. 13. След получаване на информация по чл. 8, ал. 2 длъжностните лица от дирекция "Миграция" - МВР, приемат чужденеца от служителите на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, на съответния граничен контролно-пропускателен пункт и осъществяват действията по извеждането му от страната.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) За провеждане на производство за определяне на компетентната държава членка дирекция "Миграция" - МВР, осигурява достъп на длъжностни лица от Държавната агенция за бежанците до специалните домове за временно настаняване на чужденци.

Раздел III.
Действия на Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато чужденец е задържан за незаконно преминаване на държавната граница или в граничната зона на Република България и е заявил желание за международна закрила, длъжностните лица от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР:
1. извършват действията, предвидени в българското законодателство при задържане на чужденец, за незаконно преминаване на държавната граница на Република България;
2. уведомяват ДАБ - МС за чужденец, заявил желание да получи международна закрила;
3. предават чужденеца с всички документи на ДАБ - МС за разглеждане на молба за международна закрила;
4. когато чужденец напусне територията на Република България - уведомяват Научноизследователския институт по криминалистика и криминология - МВР (НИКК), за актуализиране на групата данни, регистрирани от Република България в съответствие с чл. 11 от Регламент Евродак, като добавят датата, на която лицето е напуснало територията.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) Когато чужденецът се намира на територията на друга държава членка и Република България е компетентна да разгледа молбата му за международна закрила или да го приеме обратно, длъжностните лица от Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР:
1. след получаване на информация по чл. 8, ал. 1, т. 2 извършват действията по приемане на чужденеца и съпровождащите го документи;
2. връчват на чужденеца полицейско разпореждане за явяване в посоченото в информацията по чл. 8, ал. 1, т. 4 териториално поделение на ДАБ - МВР и им изпращат копие от разпореждането и съпровождащите чужденеца документи;
3. след получаване на информация по чл. 8, ал. 2 предават чужденеца на дирекция "Миграция" - МВР, за извеждане от страната;
4. лица от уязвими групи се предават на ДАБ - МС, като за тях не се прилага разпоредбата на т. 2.

Раздел IV.
Действия на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология - МВР


Чл. 18. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология - МВР, е администратор на автоматизираната дактилоскопна идентификационна система "Евродак" на територията на Република България.


Чл. 19. Длъжностните лица от НИКК - МВР:
1. (нова - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) изготвят инструкция за работа със системата "Евродак";
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) обучават длъжностните лица от Държавната агенция за бежанците, Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, и дирекция "Миграция" - МВР, за работа с работните станции за снемане на пръстови отпечатъци;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) приемат пръстовите отпечатъци от работните станции на Държавната агенция за бежанците, Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, и дирекция "Миграция" - МВР;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) обработват, въвеждат и сравняват пръстовите отпечатъци в националната и централната база данни на системата "Евродак" в съответствие с разпоредбите на Регламент Евродак;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) информират поделението на МВР, подало пръстовите отпечатъци, и Държавната агенция за бежанците за резултата от сравнението чрез електронно съобщение, генерирано от системата, писмено или по електронна поща;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) изпращат искане за изтриване или блокиране на данни в централната база данни на системата "Евродак" съгласно Регламент Евродак.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г.) За целите на наредбата:
1. Система "Евродак" е система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци, регламентирана в Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, и за искане на сравнения с данните в системата "Евродак" от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието.
2. "Държава членка" е всяка държава, прилагаща Регламент Дъблин, Регламента за прилагане на Регламент Дъблин и Регламент Евродак.
3. "Laissez-рasser" е временно удостоверение, предназначено за прехвърляне на кандидат за убежище по Приложение IV към Регламента за прилагане на Регламент Дъблин (образец по Приложение I).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 67к от Закона за убежището и бежанците.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти