Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 24 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИНТЕРВЕНЦИОННО ИЗКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2008г., отм. ДВ. бр.43 от 12 Юни 2015г.


Отменена с § 31, т. 3 от заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми - ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за подаване на заявления за интервенционно изкупуване на интервенционни продукти и формата на документите, с които се кандидатства;
2. условията и редът за одобряване на подадените заявления за интервенционно изкупуване;
3. минималният размер на партидите, които се предлагат за интервенционно изкупуване;
4. размерът на допълнителните транспортни разходи, които се изплащат на продавача при интервенция на зърно.
Чл. 2. Разплащателната агенция извършва интервенционно изкупуване на интервенционни продукти в случаите и по реда, определени в законодателството на Европейския съюз.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРВЕНЦИОННО ИЗКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ


Чл. 3. (1) Преди началото на всеки период за интервенционно изкупуване на интервенционни продукти Разплащателната агенция изготвя обява, която съдържа:
1. интервенционните продукти, които ще се изкупуват;
2. периода за подаване на заявления за изкупуване - начална и крайна дата;
3. минималния размер на партидите, които се изкупуват;
4. максималното количество от продуктите по т. 1, което ще бъде изкупено през съответния период.
(2) При изкупуване на зърно, оризова арпа и кланични трупове на свине обявата по ал. 1 съдържа и изкупните цени на продуктите по месеци, както и интервенционните центрове, а при изкупуване на масло - първоначалната изкупна цена.
(3) Не се посочва максимално количество по ал. 1, т. 6 при интервенция на обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и сорго.
(4) Обявата по ал. 1 се публикува в интернет страниците на Министерството на земеделието и продоволствието и на Държавен фонд "Земеделие" и се поставя на видно място в Централното управление и регионалните структури на Разплащателната агенция. При изкупуване на кланични трупове обявата се изпраща на лицата по чл. 4, ал. 1, а при изкупуване на масло - на лицата по чл. 4, ал. 2.

Чл. 4. (1) Заявления за изкупуване на кланични трупове, половинки и разфасовки могат да подават физически и юридически лица със собствени или наети кланици, отговарящи на изискванията на чл. 29 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
(2) Заявления за изкупуване на млечни продукти могат да подават производители, чиито предприятия са одобрени съгласно чл. 30 ЗПООПЗПЕС, както и търговци на млечни продукти, които са произведени в одобрено предприятие.

Чл. 5. (1) Заявленията за изкупуване на интервенционни продукти се подават по образец, одобрен от изпълнителния директор на Разплащателната агенция. Заявлението съдържа следните данни:
1. името/фирмата, постоянния адрес/седалището, адреса и ЕГН/БУЛСТАТ на заявителя;
2. вида на предлаганите продукти;
3. номер на банкова сметка, по която заявителят желае да получи плащане на цената;
4. предлаганото количество в тонове и основните характеристики на продуктите, включително сорт и рандеман на оризовата арпа;
5. масленост, водно съдържание и дата на производство на маслото;
6. мястото, където се съхраняват продуктите;
7. година на реколтата за зърното и оризовата арпа;
8. данните за идентификация на животните, от които са добити животинските продукти;
9. при предлагане за изкупуване на зърно, оризова арпа и кланични трупове на свине - интервенционния център, за който се прави офертата;
10. при предлагане за изкупуване на кланични трупове на говеда и масло - предлаганата цена;
11. за оризова арпа - информация за пестицидите, с които е третирана, и минималното количество, до което заявителят желае заявлението да бъде валидно;
12. категорията и качеството на предлаганите кланични трупове.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. декларация от кандидатстващото лице, че продуктите са произведени на територията на Европейския съюз;
2. документи, доказващи правото на собственост на заявителя върху предлаганите продукти;
3. документи за качество на предлаганите продукти;
4. ветеринарен сертификат за животинските продукти;
5. документи, доказващи спазването на изискванията на чл. 4;
6. документ, доказващ наличие на банкова гаранция, когато се предлагат кланични трупове на говеда, масло, оризова арпа или царевица;
7. при изкупуване на кланични трупове на говеда и масло - писмена декларация от заявителя, че ще спазва правилата на търга.
(3) Разплащателната агенция може да поиска заявителят да представи документ за нивото на радиоактивност на предлаганите продукти, когато нивото на радиоактивност в определени райони или в цялата страна е повишено.

Чл. 6. (1) При изкупуване на зърно и оризова арпа кандидатите подават заявления за предлагане за изкупуване в областните разплащателни агенции по:
1. постоянния адрес на кандидата - физическо лице;
2. адреса на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.
(2) Когато кандидатите, които подават заявления за предлагане за изкупуване на продуктите по ал. 1, не са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол, те попълват заявление за регистрация по образец, одобрен от изпълнителния директор на Разплащателната агенция. Областните разплащателни агенции регистрират лицата, подали заявления, и им издават уникални регистрационни номера.
(3) Областните разплащателни агенции издават входящ номер на всяко подадено заявление, който включва пореден номер, дата и час на подаване, и го регистрират в системата по чл. 30, ал. 2, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
(4) Служителите в областните разплащателни агенции проверяват пълнотата на заявленията за предлагане за изкупуване на зърно и оризова арпа и на приложените към тях документи в присъствие на заявителя. Когато заявлението и приложените към него документи са пълни, се издава идентификационен номер на заявлението.
(5) Служителите в областните разплащателни агенции изпращат за одобряване в Централното управление на Разплащателната агенция заявленията, за които са издали идентификационни номера.

Чл. 7. (1) При изкупуване на кланични трупове и масло кандидатите по чл. 4 подават заявления за предлагане за изкупуване в Централното управление на Разплащателната агенция лично или по пощата с обратна разписка.
(2) Всяко подадено заявление по ал. 1 получава уникален идентификационен номер и се регистрира в системата по чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПЗП.

Чл. 8. (1) Земеделският производител подава едно заявление за един вид земеделски продукти.
(2) Подадените заявления не могат да бъдат оттегляни или изменяни.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРВЕНЦИОННО ИЗКУПУВАНЕ И МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПАРТИДИТЕ


Чл. 9. (1) Разплащателната агенция извършва административна проверка на подадените заявления съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП, при която проверява:
1. пълнотата на представените документи;
2. дали офертата за изкупуване на интервенционни продукти отговаря на изискванията на регламентите по чл. 26, ал. 1 и на чл. 29, ал. 2 ЗПООПЗПЕС.
(2) Разплащателната агенция извършва проверка на място, при която проверява количеството, състоянието и качеството на предлаганите за изкупуване партиди.

Чл. 10. Разплащателната агенция одобрява подадените заявления за изкупуване на интервенционни продукти, когато:
1. заявителят е собственик на предлаганите за изкупуване продукти;
2. заявителят отговаря на изискванията на чл. 4;
3. продуктите са произведени на територията на Европейския съюз;
4. продуктите отговарят на минималните изисквания за качество, определени в регламентите по чл. 26, ал. 1 и в чл. 29, ал. 2 ЗПООПЗПЕС;
5. продуктите отговарят на ветеринарните или на фитосанитарните изисквания;
6. предлаганите за изкупуване партиди имат минимален размер съгласно чл. 13;
7. кланичните трупове на говеда отговарят на изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1662/2006 на Комисията от 8 ноември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изкупуването на говеждо и телешко месо;
8. кланичните трупове на свине отговарят на изискванията на Приложението към Регламент (EИО) № 391/68 на Комисията от 1 април 1968 г. относно определяне на подробните правила за интервенционно изкупуване на свинско месо;
9. маслото е произведено през 23-те дни, предхождащи крайния срок за подаване на заявления.

Чл. 11. (1) Когато Разплащателната агенция отхвърли подаденото заявление, уведомява писмено заявителя в срок до 5 работни дни при изкупуване на кланични трупове и млечни продукти и в срок до 15 работни дни при изкупуване на зърно и оризова арпа.
(2) Когато Разплащателната агенция одобри подаденото заявление, уведомява заявителя за местонахождението на интервенционния склад и за графика на доставките, а при изкупуване на кланични трупове на говеда и масло - и за изкупната цена.
(3) По искане на заявителя или на собственика на интервенционния склад Разплащателната агенция може да промени графика на доставките.

Чл. 12. (1) Когато при интервенция на царевица Европейската комисия определи и публикува коефициент на разпределение, Разплащателната агенция редуцира предложените за изкупуване количества с него и уведомява заявителите за размера на одобрените количества съгласно Регламент на съвета (ЕО) № 1784/2003 от 29 септември 2003 г. за общата организация на пазара на зърнени култури.
(2) Когато при интервенция на ориз се прилага коефициент на намаление съгласно Регламент (ЕО) № 489/2005 на Комисията от 29 март 2005 г. относно установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета по отношение на определянето на интервенционните центрове и приемането на оризова арпа от интервенционните агенции, Разплащателната агенция редуцира предложените за изкупуване количества с него. Ако след редукцията се получи количество, което:
1. надвишава минималното количество по чл. 5, ал. 1, т. 11, Разплащателната агенция уведомява заявителя за размера на одобреното количество;
2. е под минималното количество по чл. 5, ал. 1, т. 11, Разплащателната агенция отхвърля заявлението.
(3) Когато при интервенция на кланични трупове Европейската комисия определи коефициент на намаление, Разплащателната агенция редуцира предложените за изкупуване количества с него и уведомява заявителите за размера на одобрените количества.

Чл. 13. (1) Изкупуват се хомогенни партиди от зърнени култури с минимален размер от 80 тона за обикновена пшеница, ечемик, царевица и сорго и от 20 тона от твърда пшеница.
(2) Изкупуват се хомогенни партиди от оризова арпа от един и същ сорт с минимален размер от 20 тона.
(3) Кланичните трупове на говеда и маслото се изкупуват, когато заявлението е за най-малко 10 тона.
(4) Кланични трупове на свине се изкупуват, когато заявлението е най-малко за:
1. 1 тон за цели трупове или половин трупове на свине;
2. 0,75 тона за свински гърди (прошарени с тлъстина);
3. 0,75 тона за нестопена гръбна сланина.
(5) Кланичните трупове на говеда се доставят на партиди от 10 до 20 тона.

Глава четвърта.
РАЗМЕР НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ИЗПЛАЩАТ НА ПРОДАВАЧА ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ЗЪРНО


Чл. 14. (1) Транспортните разходи за превоз на зърно от мястото, където се съхранява при подаване на заявлението, до интервенционния център, до който може да се превози с най-малко транспортни разходи, както и разходите за разтоварване са за сметка на продавача.
(2) Когато Разплащателната агенция определи за приемане на зърното интервенционен център, различен от интервенционния център по ал. 1, изплаща на продавача допълнителните транспортни разходи, които е направил.
(3) Размерът на допълнителните транспортни разходи по ал. 2 се определя според вида на транспорта и разстоянието на превоза по цени на километър. Цените се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Интервенционни продукти" са зърното, оризовата арпа, кланичните трупове на говеда и свине и млечните продукти.
2. "Животински продукти" са кланичните трупове на говеда и свине и млечните продукти.
3. "Зърно" са обикновената пшеница, твърдата пшеница, царевицата, ечемикът и соргото.
4. "Млечни продукти" са маслото и обезмасленото мляко на прах.
5. "Масло" е краве масло.
6. "Хомогенна партида" е количество зърно или оризова арпа с еднакви качествени характеристики.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 3. Наредба № 28 от 2003 г. за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти (ДВ, бр. 66 от 2003 г.) се отменя.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти