Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № РД-16-996 ОТ 2007 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СТРУКТУРАТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 74 ОТ 2013 Г.)

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) С тази наредба се уреждат съдържанието, структурата, условията и редът за представяне на информация от лицата, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, внос на нефт и нефтопродукти, преработка и търговия с горива, както и тези, осъществяващи дейности по преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Информацията се предоставя на министъра на енергетиката за целите на енергийното прогнозиране и планиране.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията се предоставя и за целите на изпълнението на Регламент № 2964/95 на ЕО, с който се въвежда регистриране на вноса и доставките на суров петрол в Общността.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Лицата по ал. 1 предоставят информация, необходима за изпълнение на задълженията по страните - членки на ЕС, по Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 на Съвета относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз (ОВ, L 248/36 от 22 септември 2010 г.) и Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 833/2010 на Комисията от 21 септември 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010.

Глава втора.
ОБХВАТ, ВИДОВЕ И ПЕРИОДИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ. СЪХРАНЯВАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯТА

Раздел I.
Обхват, видове и периодичност на информацията

Чл. 2. Информацията за целите на енергийното прогнозиране и планиране съдържа:
1. технико-икономически, отчетни и прогнозни показатели;
2. резултати от проучвания, анализи и прогнози за дейностите в енергетиката;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) показатели за количеството и качеството на горивата по видове;
4. показатели за въздействието върху околната среда;
5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) предвиждания за изграждането на нови производствени мощности, енергийни мрежи и обекти за добив, преработка и съхранение на природен газ, нефт и нефтопродукти;
6. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) инвестиционни проекти, включително за енергийна инфраструктура, свързана с дейностите по чл. 1, ал. 1, в т.ч. електроенергия от възобновяеми енергийни източници, и биогоривата, както и за инвестиционните проекти, свързани с улавянето и съхранението на въглеродния диоксид, генериран от тези дейности;
7. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)
8. друга необходима информация.


Чл. 3. (1) Информацията по чл. 2 е отчетна и прогнозна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Отчетната информация се представя за количествени и качествени показатели - за съответния отчетен период и с натрупване от началото на текущата година.
(3) Прогнозната информация се представя, както следва:
1. за предстоящ есенно-зимен период - по месеци и за целия период;
2. за предстоящ годишен период - по тримесечия и за целия период;
3. за дългосрочен и средносрочен период - по години и за целия период.
4. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията, необходима за изпълнение изискванията на Регламент № 2964/95, се предоставя ежемесечно.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията, необходима за изпълнение изискванията на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 на Съвета относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз (ОВ, L 248/36 от 22 септември 2010 г.), отразява състоянието на инвестиционните проекти към 31 март от съответната година на докладване и се предоставя в срока по чл. 4, ал. 5.

Раздел II.
Условия и ред за представяне на информацията


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) (1) Отчетната информация се представя в следните срокове:
1. тримесечните отчети - до 25-о число на месеца, следващ отчетния период;
2. годишните отчети - до 31 януари на годината, следваща отчетната.
(2) Прогнозната информация се представя в следните срокове:
1. за предстоящ есенно-зимен период - до 10 септември на текущата година;
2. за предстоящ годишен период - до 15 октомври на текущата година;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) за дългосрочен и средносрочен период - при поискване от страна на Министерството на енергетиката с указан срок.
(3) Информацията по чл. 3, ал. 4 - до 15-о число на месеца, следващ отчетния период.
(4) Информацията, необходима за изпълнение изискванията на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010, се предоставя до 1 юни от всяка година на докладване.

Раздел III.
Съхраняване и обмен на информацията


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министерството на енергетиката получава, обработва, поддържа и съхранява представената по наредбата информация.


Чл. 6. Дейността по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване и използване на предоставената информация се извършва при спазване на изискванията за:
1. конфиденциалност;
2. обективност, точност, пълнота и спазване на предвидените в наредбата срокове;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) осигуряване на координация и взаимодействие между Министерството на енергетиката и другите ведомства на национално и европейско ниво, както и със задължени лица, представящи информацията.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията се подава от всички задължени лица на хартиен и електронен носител.
(2) За подаване и уточняване на информацията се използват пощенски услуги, електронна поща, телефон и факс.
(3) Когато предоставената информация е категоризирана като класифицирана, всички дейности, свързани с нейната обработка, използване и съхранение, се извършват съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) След създаване на единна информационна мрежа в енергийната система на страната информацията ще се получава в Министерството на енергетиката само по електронен път.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Балансите, анализите и прогнозите, изготвени на база на предоставяната информация, се представят за ползване на министъра на енергетиката при необходимост и на съответните структурни звена на Министерството на енергетиката.


Чл. 10. (1) Оперативните данни, обхващащи период под една година, се съхраняват една година след подаването им.
(2) Окончателни годишни отчети, баланси и анализи се съхраняват три години след изготвянето им.
(3) Прогнозните разработки се съхраняват в зависимост от периода, който обхващат, и изискванията на нормативните актове, с които са приети.

Глава трета.
СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.
Добив на твърди горива и производство на брикети


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) (1) Лицата, добиващи твърди горива, предоставят отчетна и прогнозна информация за твърдите горива, както и отчетна информация за готовност за работа в есенно-зимни условия съгласно приложения № 1, 2, 3.
(2) Лицата, произвеждащи брикети, предоставят отчетна и прогнозна информация за производство на брикети, както и информация за готовност за работа в есенно-зимни условия съгласно приложения № 4, 5 и 6.
(3) Информацията, предоставяна от лицата, добиващи твърди горива, съдържа:
1. общ добив на въглища;
2. пречистено производство:
а) въглища за производство на електрическа и топлинна енергия, разпределени по консуматори;
б) въглища за отопление на населението;
в) въглища за други консуматори и търговци;
г) въглища за собствена консумация;
3. качествени показатели на пречистено производство:
а) съдържание на пепел;
б) съдържание на влага;
в) съдържание на сяра;
г) съдържание на въглерод;
4. долна топлина на изгаряне, в т.ч. за производство на електрическа и топлинна енергия, отопление на населението, други консуматори, собствена консумация и др.;
5. средна продажна цена на въглищата по видове консуматори без ДДС франко производител.
(4) Информацията, предоставяна от лицата, произвеждащи брикети, съдържа:
1. разход на въглища за производство на брикети;
2. други суровини за производството на брикети;
3. качествени показатели на горивата за производство на брикети:
а) съдържание на пепел;
б) съдържание на влага;
в) общо съдържание на сяра;
г) съдържание на въглерод;
4. долна топлина на изгаряне;
5. произведени количества брикети за периода;
6. долна топлина на изгаряне на произведените брикети;
7. средна продажна цена на брикетите без ДДС франко производител.
(5) Информацията по ал. 3 и 4 се представя за тримесечни периоди с натрупване и годишно.

Раздел II.
Добив, внос, пренос, съхранение, обществена доставка и разпределение на природен газ (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Лицата, осъществяващи дейност по добив, пренос, съхранение, обществена доставка и разпределение на природен газ, предоставят за нуждите на енергийния баланс отчетна и прогнозна информация, както и информация за готовност за работа в есенно-зимни условия съгласно приложения № 7, 8 и 9.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията, изготвяна от лицата, осъществяващи добив на природен газ, съдържа:
1. добити количества природен газ;
2. долна топлина на изгаряне;
3. горна топлина на изгаряне;
4. продадени количества природен газ по видове потребители;
5. потребено количество природен газ за собствени нужди.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията, изготвяна от лицата, осъществяващи дейности по пренос и съхранение на природен газ, съдържа:
1. количество природен газ в подземното газово хранилище, в т.ч.: нагнетено количество, изтеглено количество, буферен природен газ;
2. среднодневен добив на природен газ от ПГХ за съответния месец, в т.ч. минимален и максимален добив;
3. технологични загуби на газопреносната мрежа за страната;
4. потребено количество природен газ за собствени нужди на оператора на газопреносната мрежа;
5. пренесени количества природен газ през територията на страната, по направления;
6. горивен газ за газопреносната мрежа за пренос на природен газ през територията на страната;
7. дължина на преносната мрежа за доставки на природен газ на територията на страната, в т.ч. новоизградени през отчетния период;
8. дължина на газопреносната мрежа за доставки на природен газ през територията на страната, в т.ч. новоизградени през отчетния период.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията, изготвяна от лицата, осъществяващи дейност по обществена доставка на природен газ, съдържа:
1. внесени количества природен газ в страната по източници на доставка;
2. закупени количества природен газ, в т.ч.: от местни находища (включително и долната и горната калоричност), по доставчици и от внос (включително долната и горната калоричност), по доставчици;
3. потребление на природен газ в страната (по сектори в икономиката; продадени количества природен газ на крайните снабдители);
4. цена на обществения доставчик на природен газ по групи потребители (без ДДС), в т.ч. средна продажна цена на природния газ;
5. събираемост на обществения доставчик от потребители на природен газ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията, изготвяна от лицата, осъществяващи дейности по разпределение на природен газ, съдържа:
1. закупени количества природен газ по източници на доставка;
2. продадени количества природен газ по групи потребители:
а) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) небитови;
б) (отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)
в) битови;
3. средна продажна цена по групи потребители (без ДДС), в т.ч. средна продажна цена на природния газ и цена за пренос по разпределителна мрежа;
4. технологични загуби по газоразпределителната мрежа;
5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) потребено количество природен газ за собствени нужди на операторите на газоразпределителни мрежи;
6. дължина на газоразпределителната мрежа, в т.ч. новоизградени през отчетния период;
7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) събираемост на операторите на газоразпределителни мрежи от потребители на природен газ.

Раздел III.
Добив, внос, износ и преработка на нефт и нефтопродукти (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Лицата, осъществяващи дейности по добив, внос, износ и производство на нефт и нефтопродукти, представят отчетна и прогнозна информация съгласно приложения № 10, 11, 12 и 13.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Отчетната и прогнозната информация по ал. 1 е регламентирана в приложенията. Информацията за добив, внос, износ и преработка на нефт и нефтопродукти съдържа:
1. добив на нефт в страната;
2. долна топлина на изгаряне на добития нефт;
3. внос на нефт по източници на доставка;
4. долна топлина на изгаряне на вносния нефт по източници на доставка;
5. транзитирани количества нефт по направления.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Отчетната и прогнозната информация за производство и внос на нефтопродукти съдържа:
1. произведени нефтопродукти по видове;
2. реализирани количества нефтопродукти на вътрешния пазар по видове;
3. реализирани количества нефтопродукти за износ по видове;
4. внос на нефтопродукти по видове.
5. вложени суровини за производство на биогорива по видове;
6. произведени биогорива по видове;
7. реализирани количества биогорива на вътрешния пазар по видове;
8. реализирани количества биогорива за износ по видове;
9. средна продажна цена на биогоривата по видове - без ДДС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Лицата, осъществяващи внос на нефт, предоставят информация съгласно приложение № 29 ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ осъществените доставки. Информацията, предоставяна от лицата, осъществяващи внос на нефт, съдържа:
1. държава на произход на нефта;
2. съдържание на сяра, %;
3. средна плътност в градуси на Американския петролен институт (АПИ);
4. количество, тонове;
5. брой барели, 1000 барела;
6. стойност в левове;
7. стойност, щатски долари;
8. средна цена, CIF $/барел;
9. средна цена, CIF $/1000 т.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Информацията по ал. 1 се представя за тримесечни периоди и годишно с изключение на информацията, предоставяна съгласно ал. 4.

Раздел IV.
Производство, пренос и разпределение на електрическа и топлинна енергия


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) (1) Лицата, осъществяващи дейности по производство на електрическа енергия, представят отчетна и прогнозна информация по производствени единици, както и информация за готовност за работа в есенно-зимни условия съгласно приложения № 14, 15 и 16. Информацията съдържа:
1. инсталирана електрическа мощност;
2. разполагаема мощност от инсталираната;
3. брутно производство на електрическа енергия;
4. нетно производство на електрическа енергия, в т.ч. произведена по комбиниран и по кондензационен начин;
5. продадена електрическа енергия, в т.ч. на:
а) регулиран пазар, в т.ч. за краен снабдител, за обществен доставчик;
б) свободен пазар, в т.ч. в страната и за износ;
в) балансиращ пазар;
г) по дългосрочни договори;
6. разход на горива за производство на електрическа енергия по видове горива;
7. качествени показатели на горивата за производство на електрическа енергия - долна топлина на изгаряне;
8. брутен специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа енергия;
9. коефициент на ефективност;
10. складова наличност на горива в началото на периода по видове горива;
11. складова наличност на горива в края на периода по видове горива;
12. средна продажна цена.
(2) Отчетната информация по ал. 1 се представя по отчетни периоди (тримесечия) с натрупване от началото на текущата година.
(3) Прогнозната информация по ал. 1 се представя:
1. за предстоящ есенно-зимен период - по месеци и за целия период;
2. за предстоящ годишен период - по тримесечия и за целия период.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) (1) Лицето, осъществяващо дейност по пренос на електрическа енергия, представя отчетна и прогнозна информация за електроенергийния баланс на електропреносната мрежа съгласно приложения № 17, 18 и 19, както и отчетна информация за готовността на съоръженията от преносната мрежа за работа в есенно-зимни условия.
(2) Информацията за електроенергийния баланс на електропреносната мрежа съдържа:
1. електрическата енергия, постъпила в електропреносната мрежа, общо и в т.ч. от:
а) системорегулиращи ВЕЦ;
б) системорегулиращи ПАВЕЦ;
в) производители, присъединени към електропреносната мрежа, по видове централи - кондензационни, заводски, топлофикационни, ВЕЦ, вятърни, фотоволтаични, централи на биомаса, централи на газ от възобновяеми източници и на други ВЕИ, общо и по производители;
2. инсталирана мощност на централите от възобновяеми източници, по производители и по видове централи - ВЕЦ, ВтЕЦ, ФЕЦ, БЕЦ, БиоГЕЦ и др.;
3. внос на електрическа енергия, общо и по направления - търговски внос, трансграничен пренос, нетърговски обмен и несъгласуван внос;
4. електрическата енергия, напуснала електропреносната мрежа, общо и в т.ч. за:
а) електроразпределителните мрежи, общо и за крайни снабдители и технологични разходи за електроразпределителните мрежи;
б) клиенти, присъединени към преносната мрежа, общо и по видове (клиенти, които са се възползвали от правото си да изберат друг доставчик, и клиенти, които не са се възползвали от правото си да избират доставчик на електрическа енергия);
5. износ на електрическа енергия, общо и по направления (търговски обмен, нетърговски обмен и трансграничен пренос);
6. технологични разходи на преносната мрежа, общо и по видове:
а) технологични разходи за пренос;
б) технологични разходи за регулиране на ЕЕС;
7. дължина на преносната мрежа;
8. брой потребители, присъединени към преносната мрежа;
9. средна цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа.
(3) Отчетната информация по ал. 2 е месечна и за периода от началото на текущата година.
(4) Прогнозната информация по ал. 2 е за предстоящ есенно-зимен период и за предстоящ едногодишен период.
(5) Извън сроковете по ал. 3 операторът на електропреносната мрежа предоставя при поискване информацията по ал. 2 и друга информация, необходима за енергийното прогнозиране и планиране.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) (1) Лицето, осъществяващо дейност по обществена доставка на електрическа енергия, представя отчетна и прогнозна информация за потреблението на електрическа енергия от клиенти, присъединени към преносната мрежа, които не са се възползвали от правото си да избират друг доставчик на електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия за технологични разходи на операторите на електроразпределителни мрежи съгласно приложения № 20, 21 и 22.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. потребление по тарифни зони и начин на измерване на електрическата енергия (със средства за търговско измерване с три, две и една скала);
2. общо потребление на потребителите по ал. 1;
3. средна продажна цена на електрическата енергия без ДДС за потребители ВН, които не са се възползвали от правото си да изберат доставчик;
4. електрическа енергия за технологични разходи на електроразпределителните мрежи;
5. средна продажна цена на електрическата енергия по т. 4 без ДДС;
6. средна цена на изкупуване на електрическата енергия от възобновяеми източници (без ДДС), по видове централи.
(3) Отчетната информация по ал. 2 е месечна и за периода от началото на текущата година.
(4) Прогнозната информация по ал. 2 е за предстоящ есенно-зимен период и за предстоящ едногодишен период.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Лицата, осъществяващи дейност по разпределение на електрическа енергия, представят отчетна и прогнозна информация за електроенергийния баланс на съответната разпределителна мрежа, както и отчетна информация за готовността на съоръженията от разпределителната мрежа за работа в есенно-зимни условия съгласно приложения № 23, 24 и 25.
(2) Информацията за електроенергийния баланс на разпределителната мрежа съдържа:
1. електрическата енергия за разпределение, постъпила в разпределителната мрежа, общо и в т.ч. от:
а) преносната мрежа;
б) (доп. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) производители, присъединени към разпределителната мрежа, по видове централи (кондензационни, топлофикационни, заводски, ВЕЦ, вятърни, фотоволтаични, централи на биомаса, централи на газ от възобновяеми източници и на други ВЕИ), общо и по производители;
в) съседни разпределителни мрежи общо;
2. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) инсталирана мощност на централите от възобновяеми източници, по производители и по видове централи;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) пренесена електрическа енергия през разпределителната мрежа общо и в т.ч. за:
а) потребители на обществения снабдител/крайния снабдител общо;
б) потребители на крайния снабдител, които не са се възползвали от правото си да избират лицето, от което закупуват електрическа енергия общо;
в) потребители, присъединени към разпределителната мрежа, които са се възползвали от правото си да избират лицето, от което закупуват електрическа енергия общо;
г) собствени нужди на разпределителното предприятие;
д) съседни електроразпределителни мрежи общо;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) технологични разходи за разпределение на електрическа енергия общо;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) дължина на разпределителната мрежа по нива на напрежение:
а) средно напрежение;
б) ниско напрежение;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) брой потребители, присъединени към преносната мрежа, общо и по видове:
а) бюджетни;
б) общински;
в) др. стопански;
г) битови;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) средна цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа без ДДС.
(3) Отчетната информация по ал. 2 е месечна и за периода от началото на текущата година, с изключение на информацията по т. 4 и 5 от приложение № 23, която е отчетена към 31 декември на предходната година.
(4) Прогнозната информация по ал. 2 е за предстоящ есенно-зимен период и за предстоящ едногодишен период.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) (1) Лицата, осъществяващи дейност в областта на производството и преноса на топлинна енергия, представят информация съгласно приложения № 30, 31 и 32, съдържаща:
1. инсталираната топлинна мощност по топлоизточници;
2. брутното производство на топлинна енергия;
3. купената топлинна енергия от други производители за пренос;
4. общата топлинна енергия за пренос;
5. собствените нужди от топлинна енергия;
6. технологичните разходи на топлинна енергия в топлопреносните мрежи;
7. топлинната енергия за разпределение по видове потребители:
а) небитови потребители на пара;
б) небитови потребители на гореща вода, в т.ч. бюджетни;
в) битови;
8. разход на горивата за производство на топлинна енергия по видове;
9. долна топлина на изгаряне по видове горива;
10. брутен специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия;
11. коефициент на ефективност;
12. присъединен топлинен товар, в т.ч.:
а) небитови потребители на пара;
б) небитови потребители на гореща вода, в т.ч. бюджетни;
в) битови;
13. дължина на мрежите, в т.ч. новоизградените през отчетния период;
14. брой абонати по видове;
15. средна продажна цена без ДДС.
(2) Отчетната информация по ал. 1 се представя на тримесечие, с включена информация за всеки месец и с натрупване от началото на текущата година.
(3) Прогнозната информация по ал. 1 се представя:
1. за предстоящ есенно-зимен период - по месеци и за целия период;
2. за предстоящ годишен период - по тримесечия и за целия период.

Раздел V.
Съблюдаване изискванията по опазване на околната среда (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)

Раздел VI.
Ремонтни и инвестиционни програми (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)

Раздел VII.
Големи инвестиционни проекти (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)

Раздел VIII.
Информация за инвестиционни проекти, предоставяна в изпълнение на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Лицата, които осъществяват дейности по производство/добив, пренос на нефт, природен газ и електрическа енергия, представят на министъра на енергетиката информация относно инвестиционни проекти, включително за енергийна инфраструктура в секторите на петрола, природния газ, електроенергията, в т.ч. електроенергия от възобновяеми енергийни източници, и биогоривата, както и за инвестиционните проекти, свързани с улавянето и съхранението на въглеродния диоксид, генериран от тези сектори.
(2) Формата и техническите подробности на съобщаването на данните и информацията по ал. 1 са формулирани в приложение № 33.
(3) Информацията по отношение на видовете инвестиционни проекти, изброени в приложението по ал. 2, включва:
а) обема на планираните мощности или на мощностите, които са в процес на изграждане;
б) вида и основните характеристики на съществуващата инфраструктура и/или на планираните мощности или на мощностите, които са в процес на изграждане, включително, където е приложимо, местонахождението на трансграничните проекти за пренос на енергия;
в) вероятната година на пускане в експлоатация;
г) вида на използваните енергийни източници;
д) инсталациите, чрез които може да се реагира при кризи в сигурността на доставките, като например съоръжения, даващи възможност за обратни потоци или за преминаване към друго гориво; и
е) съоръженията за системи за улавяне на въглерод или механизмите за постигане на съответствие с изискванията за улавяне и съхранение на въглерод.
(4) По отношение на всяко предложено извеждане от експлоатация на мощности съобщаването по ал. 1 включва:
а) естество и капацитет на съответния инфраструктурен обект; и
б) вероятната година на извеждане от експлоатация.
(5) Съобщаването на информация по ал. 1 включва, когато е уместно, целия обем на инсталирани мощности за производство, пренос и съхранение, които са готови за експлоатация в началото на съответната година на докладване или чиято експлоатация е прекратена за срок, по-дълъг от три години.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) Цифровите данни и показатели, изискващи се по наредбата, се подават в табличен вид съгласно приложените форми (приложения от № 1 до 33).


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При необходимост и поискване от Министерството на енергетиката представените данни и показатели подлежат на разясняване и тълкуване от органите, представляващи лицата.


§ 3. По смисъла на тази наредба:
1. кубически метър природен газ представлява количеството природен газ, измерено при стандартни условия - температура 20°С и налягане 0.101325 МPа (Nm3);
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) инвестиционни проекти са проекти, имащи за цел:
а) изграждане на нова инфраструктура;
б) преобразуване, модернизация, увеличаване или намаляване на капацитета на съществуваща инфраструктура;
в) частично или пълно извеждане от експлоатация на съществуваща инфраструктура;
3. есенно-зимен сезон е периодът от 1 ноември до 31 декември на текущата година и от 1 януари до 31 март на предстоящата година;
4. ЕЕС означава Електроенергийната система на Република България;
5. ВЕЦ означава водно-електрическа централа;
6. ПАВЕЦ означава помпено-акумулираща ВЕЦ;
7. ВЕИ означава възобновяеми енергийни източници;
8. ВН означава високо напрежение;
9. СрН означава средно напрежение;
10. НН означава ниско напрежение;
11. ЕЕ означава електрическа енергия;
12. (нова - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.) съответна година на докладване означава година на докладване на всеки две години считано от 2011 г. (2013 г., 2015 г. и т.н.).

Заключителни разпоредби


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Указания по прилагане на наредбата се дават от министъра на енергетиката.


§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2004 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (ДВ, бр. 65 от 2004 г.).


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за енергетика.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-996 ОТ 2007 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СТРУКТУРАТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ДОБИВ НА ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2013 Г.)

§ 20. Навсякъде в наредбата думите "търговските дружества" се заменят с "лицата".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-996 ОТ 2007 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СТРУКТУРАТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ДОБИВ НА ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2013 Г.)

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 23. В Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране (ДВ, бр. 98 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "Министерството на енергетиката" и "министъра на енергетиката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 11

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 2 към чл. 11

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 3 към чл. 11

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 4 към чл. 11

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 5 към чл. 11

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 6 към чл. 11

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 7 към чл. 12

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 8 към чл. 12

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 9 към чл. 12

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 10 към чл. 13

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 11 към чл. 13

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 12 към чл. 13

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 13 към чл. 13

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 14 към чл. 14

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 15 към чл. 14

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 16 към чл. 14

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)Приложение № 17 към чл. 15

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.)