Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА НАНАСЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА МАРКИРОВКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА

Приета с ПМС № 277 от 19.11.2007 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят редът и начинът за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията, които използват радиочестотни ленти, нехармонизирани в рамките на Европейския съюз, и/или които не могат да се пускат в действие на територията на Република България, или могат да се пускат в действие след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

Чл. 2. (1) Радиосъоръженията, включени в списъка по чл. 265, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, се класифицират в клас 1 и върху тях не се нанася специфична маркировка.
(2) Радиосъоръженията по чл. 1 се класифицират в клас 2.

Раздел II.
Ред и начин за нанасяне на специфичната маркировка


Чл. 3. Специфичната маркировка предупреждава потребителя, че радиосъоръжението използва радиочестотни ленти, нехармонизирани в рамките на Европейския съюз, както и за възможността пускането в действие на радиосъоръжението да подлежи на ограничения съгласно чл. 266 от Закона за електронните съобщения или на забрана съгласно чл. 267 от Закона за електронните съобщения.


Чл. 4. (1) Производителят, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска на пазара радиосъоръжение от клас 2, нанася специфичната маркировка, преди радиосъоръжението да бъде пуснато на пазара.
(2) Производителят, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска на пазара радиосъоръжения от клас 2, освен информацията за предназначението и начина на използването им предоставя на потребителя и информация относно вида на ограничението, което се налага при пускането им в действие. Информацията относно вида на ограничението се отбелязва и в съпроводителната документация.


Чл. 5. (1) Специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията от клас 2 се състои от удивителен знак, поставен в центъра на окръжност.
(2) Специфичната маркировка има графично изображение съгласно приложението.


Чл. 6. (1) Височината на специфичната маркировка е най-малко 5 мм.
(2) При намаляване или увеличаване на специфичната маркировка пропорциите в графичната мрежа трябва да бъдат спазени.


Чл. 7. Специфичната маркировка трябва да е видима, четлива и лесно достъпна.


Чл. 8. Специфичната маркировка се нанася по начин, който не позволява премахването й без забележими следи.


Чл. 9. Специфичната маркировка се нанася до маркировката за съответствие, определена в Наредбата за маркировката за съответствие (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2006 г.).


Чл. 10. (1) Специфичната маркировка се нанася върху радиосъоръжението или върху неговата табелка с данни. Специфичната маркировка се нанася и върху опаковката на радиосъоръжението, ако има такава, както и върху съпроводителната документация.
(2) В случай че размерите на радиосъоръжението не позволяват нанасяне на специфичната маркировка върху него, тя се нанася върху опаковката му и върху съпроводителната документация.

Заключителни разпоредби


§ 1. Радиосъоръжения, които са пуснати на пазара и подлежат на маркировка или са с нанесена маркировка съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията, приета с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2006 г.), се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в срок 6 месеца от влизането й в сила.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 268, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.


Приложение към чл. 5, ал. 2  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти