Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 134 ОТ 2 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРОПУСКАЩ КОМПОНЕНТ ИЛИ ТИПА НА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА

В сила от 05.01.2008 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за ЕО одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение на емисиите от и надеждното функциониране на монтираните на ПС климатични системи;
2. условията и редът за ЕО одобряване типа на пропускащ компонент или на типа на климатична система;
3. изискванията към последващото монтиране и презареждане на климатичните системи.

Чл. 2. Наредбата се прилага за ПС от категория М1 и N1, посочени в приложение № 1, част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (1) За одобряване типа на ПС по отношение на емисиите от климатични системи производителят или неговият представител подава молба-заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 6, т. 1 от Регламент (ЕО) № 706/2007 от 21 юни 2007 г. за определяне съгласно Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на административни разпоредби за типово одобрение на ЕО на превозни средства и на хармонизирано изпитване за измерване на течове от някои климатични системи на Комисията (обн., ОВ L 161 от 22.06.2007 г.) (Регламент № 706/2007), след изпълнение на процедурата по чл. 6, т. 2 от Регламент (ЕО) № 706/2007.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителите прилагат:
1. информация за типа хладилен агент, използван в климатичните системи, монтирани в нови моторни превозни средства;
2. препис от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз/ЕИП;
3. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет;
4. копие от сертификата за система за управление на качеството.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа ПС по отношение на емисиите от климатични системи:
1. когато ПС отговаря на изискванията на наредбата;
2. когато при климатичните системи, които съдържат флуориран парников газ с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, след провеждане на хармонизирано изпитване за установяване на течове по Приложение II на Регламент № 706/2007, нивото на изтичане от тези газове не надвишава максимално допустимите стойности, посочени в § 4 - 7.
(2) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно чл. 6, т. 4 от Регламент № 706/2007 и се номерира съгласно чл. 6, т. 3 на Регламент № 706/2007.


Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаване на ЕО сертификат по чл. 4, ал. 1, когато превозното средство не отговаря на изискванията на наредбата и на Регламент № 706/2007.
(2) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 4, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ИЛИ НА НЕИН ПРОПУСКАЩ КОМПОНЕНТ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 6. (1) За одобряване типа като компонент на тип пропускащ компонент, или на тип климатична система производителят или упълномощеният представител подава молба-заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕО) № 706/2007, след изпълнение на процедурата по чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕО) № 706/2007.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителите прилагат:
1. препис от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз/ЕИП;
2. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет;
3. копие от сертификата за система за управление на качеството.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система, когато типът отговаря на изискванията на Регламент № 706/2007.
(2) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно чл. 4, т. 4 на Регламент № 706/2007 и се номерира съгласно чл. 4, т. 3 на Регламент № 706/2007.


Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаване на ЕО сертификат по чл. 7, когато типът не отговаря на изискванията на наредбата и на Регламент № 706/2007.
(2) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 7, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Изисквания при извършване на ремонт и сервиз


Чл. 9. Доставчици на услуги, които предлагат обслужване и ремонт на климатични системи, до завършването на ремонта не могат да пълнят това оборудване с флуорирани парникови газове, когато количество от хладилния агент, изтекъл от системата, е над допустимите стойности.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) "Превозни средства от категория N1" са ПС от категория N1, клас I, с референтна маса RW Ј 1305 kg.
2. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство, посочено в чл. 2.
3. "Тип превозно средство" е типът на ПС, както е определен в част Б, приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета;
4. "Климатична система" е всяка система, чието основно предназначение е да понижава температурата и влажността на въздуха в отделението за пътници на ПС.
5. "Изпарителна система, състояща се от две части" е система, при която единият изпарител е монтиран в отделението за двигателя, а другият в друго отделение на ПС; всички останали системи се считат за "единични изпарителни системи".
6. "Флуорирани парникови газове" са хидрофлуоровъглероди (HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), така както са посочени в приложение № 1 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, съставен в Киото на 11.12.1997 г. (ДВ, бр. 68 от 2005 г., ратифициран със закон, ДВ, бр. 72 от 2002 г.) и препаратите, които съдържат тези вещества, с изключение на контролираните веществата, които са предмет на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.
7. "Хидрофлуоровъглероди" е органично съединение само на въглерод, водород и флуор, като броят на въглеродните атоми в една молекула е не повече от шест.
8. "Перфлуоровъглероди" е органично съединение само на въглерод и флуор, като броят на въглеродните атоми в една молекула е не повече от шест.
9. "Потенциал за глобално затопляне" е потенциалът за климатично затопляне от флуориран парников газ в сравнение със затоплянето от въглеродния диоксид. Потенциалът за глобално затопляне (GWP) се изчислява чрез 100-годишния потенциал за затопляне на един килограм газ в сравнение с един килограм СО2. Съответните стойности за GWP са публикувани в Третия доклад за оценка, приет от Междуправителствения комитет по изменение на климата (стойности за GWP - IPCC Трето оценяване на изменението на климата 2001. Доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (http://ipcc.ch/pub/reports.html).
10. "Препарат" е смес, образувана от две или повече вещества, от които поне едното е флуориран парников газ. Общият потенциал за глобално затопляне (за изчисляване на GWP на нефлуорирани парникови газове в препарати се използват стойностите, публикувани в Първо оценяване на IPCC виж: Изменение на климата, Научна оценка на IPCC, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), публикувана от Университетско издателство на Кембридж, Кембридж (Обединено Кралство), 1990.) на препарата се определя чрез посочената по-долу формула, като общият GWP на препарат е претеглена средна величина, получена от сумата на тегловите фракции на отделните вещества, умножена по техните GWP.

S(Вещество Х% * GWP) + (Вещество Y% * GWP) + ........... + (Вещество N% * GWP),

където с % е означено процентното съотношение на веществото в сместа с допустимо отклонение от ± 1%.
Например: използвайки формулата за теоретична смес от газове, образувана от 23% HFC-32; 25% HFC-125 и 52% HFC-134а;

S(23% * 550) + (25% * 3400) + (52% * 1300)

Общ GWP = 1652, 5.
11. "Последващо монтиране" е монтирането на климатична система във вече регистрирано превозно средство.
(2). За целите на тази наредба се използват и определенията по член 2 на Регламент № 706/2007.


§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/40/ЕО от 17 май 2006 г. относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета, на Европейския парламент и на Съвета (обн., ОВ L 161 от 14.06.2007 г.) и Директива 2007/37/ЕО от 21 юни 2007 г. за изменение на приложения I и III към Директива 70/156/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета, на Комисията (ОВ L 161 от 22.06.2007 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от 5 януари 2008 г.


§ 4. (1) От 21 декември 2007 г. изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО одобряване на нов тип ПС, когато на ПС е монтирана климатична система, която използва флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне (GWP) по-висок от 150 и ПС отговаря на изискванията на наредбата.
(2) От 21 декември 2007 г. сертификатите за съответствие, които придружават новите ПС, се смятат за валидни, когато на ПС е монтирана климатична система, която използва флуорирани парникови газове с потенциал за глобално затопляне (GWP) по-висок от 150 и ПС отговаря на изискванията на наредбата.


§ 5. От 21 юни 2008 г. изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаване на ЕО одобряване на нов тип ПС, когато на ПС е монтирана климатична система, която използва флуорирани парникови газове с GWP по-висок от 150, освен ако допустимата стойност за теч от тази система не надхвърля 40 g флуорирани парникови газове годишно за единична изпарителна система или 60 g флуорирани парникови газове годишно за изпарителна система, състояща се от две части.


§ 6. От 21 юни 2009 г. сертификатите за съответствие на ПС с монтирана климатична система, която използва флуорирани парникови газове с GWP по-висок от 150, освен ако допустимата стойност за теч от тази система не надхвърля 40 g флуорирани парникови газове годишно за единична изпарителна система или 60 g флуорирани парникови газове годишно за изпарителна система, състояща се от две части, се смятат за невалидни за целите на чл. 51 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


§ 7. От 1 януари 2011 г. изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаване на ЕО одобряване типа на ПС, когато на ПС е монтирана климатична система, която използва флуорирани парникови газове с GWP по-висок от 150.


§ 8. От 1 януари 2017 г. сертификатите за съответствие на нови ПС с монтирана климатична система, която използва флуорирани парникови газове с GWP по-висок от 150 се смятат за невалидни за целите на чл. 51 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


§ 9. (1) На ПС, одобрени след 1 януари 2011 г., не може да се монтира последващо климатична система, която използва флуорирани парникови газове с GWP по-висок от 150.
(2) От 1 януари 2017 г. климатичните системи по ал. 1 не могат да се монтират последващо на ПС.


§ 10. (1) Климатична система, монтирана на ПС, одобрени на или след 1 януари 2011 г., не може да се презарежда с флуорирани парникови газове с GWP по-висок от 150.
(2) От 1 януари 2017 г. климатичните системи на ПС не могат да се презареждат с флуорирани парникови газове с GWP по-висок от 150.
(3) От 1 януари 2017 г. климатични системи, които съдържат флуорирани парникови газове с GWP по-висок от 150 и които са били монтирани на ПС преди тази дата, могат да се презареждат с тези газове.


§ 11. В Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 2 се създават точки 9.10.8 - 9.10.8.3:

"9.10.8. Газ, използван като хладилен  
  агент в климатичната система
..............................
9.10.8.1. Климатична система, е про-  
  ектирана да използва флуо-  
  рирани парникови газове с  
  потенциал за глобално затоп-  
  ляне по-висок от 150: ДА/НЕ (1)
9.10.8.2. В случай, че отговорът е ДА,  
  следва да се попълнят следни-  
  те точки:  
9.10.8.2.1. Чертеж и кратко описание на  
  климатичната система, вклю-  
  чително базовия или индиви-  
  дуалния номер и материала на  
  пропускащия компонент
..............................
9.10.8.2.2. Теч от климатичната система
..............................
9.10.8.2.3. При изпитване на компонент:  
  списък на пропускащите  
  компоненти, включително  
  съответните базови или ин-  
  дивидуални номера и мате-  
  риали, и със съответните го-  
  дишни течове и информация  
  за изпитването (например но-  
  мер на протокола от изпитва-  
  нето, номер на одобряването  
  и т.н.):
..............................
9.10.8.2.4. При изпитване на ПС: базови  
  или индивидуални номера и  
  материали на компонентите  
  на системата и информация  
  за изпитването (например но-  
  мер на протокола от изпитва-  
  нето, номер на одобряването  
  и т.н.):
..............................
9.10.8.3. Общо количество на теч (g)/  
  година за цялата система:"
..............................
     
2. В раздел 1, част 1 на приложение № 3 се създават т. 9.10.8 и 9.10.8.1:
"9.10.8. Газ, използван като хладилен  
  агент в климатичната система
..............................
9.10.8.1. Климатична система, е про-  
  ектирана да използва флуо-  
  рирани, парникови газове с  
  потенциал за глобално затоп-  
  ляне по-висок от 150: ДА/НЕ (1)
  Когато отговорът е ДА, общо  
  количество на теч (g)/година  
  за цялата система:"  
     
3. В приложение № 10, част 1 се създава т. 61:
"
Наредба ДВ Ди- Приложимост
    рек-  
    тива М1 М2 М3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
61. Наред-   2006/ Х     Х            
ба № 134   40/ЕО       (8)            
от 2007 г.                        
за емисии-                        
те от кли-                        
матичните                        
системи в                        
моторните                        
превозни                        
средства                        
                         
(8) Само за превозни средства от категория N1, клас I, така както е посочено в приложение № 1, част 1, таблицата на т. 1.3.1.4 от Наредба № 73 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (т. 5.3.1.4 на приложение I от Директива 70/220/ЕО, както е допълнена с Директива 98/69/ЕО).
"
4. В приложение № 11 се правят следните изменения и допълнения:
а) В част 1 се създава т. 61:
"
Наредба Дирек- М1 <= 2500(1), М1 > 2500(1), M2 M3
  тива kg kg    
61. Наредба 2006/ Х Х    
№ 134 от 40/ЕО        
2007 г. за          
емисиите от          
климатични-          
те системи в          
моторните          
превозни          
средства          
           
"
б) В част 2 се създава т. 61:
"
Наредба Дирек- М1 М2 М3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
  тива                    
61. Наред- 2006/ X     W            
ба № 134 40/ЕО                    
от 2007 г.                      
за емисии-                      
те от кли-                      
матичните                      
системи в                      
моторните                      
превозни                      
средства                      
"
в) В част 3 се създава т. 61:
"
Наредба Дирек- М1 М2 М3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
  тива                    
61. Наред- 2006/       W            
ба № 134 40/ЕО                    
от 2007 г.                      
за емисии-                      
те от кли-                      
матичните                      
системи в                      
моторните                      
превозни                      
средства                      
"
г) В "Значение на символите:" след символ "V" се добавя символ "W":
"W Само за превозни средства от категория N1, клас I, така както е посочено в приложение № 1, част 1, таблицата на т. 1.3.1.4 от Наредба № 73 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (т. 5.3.1.4 на приложение I от Директива 70/220/ЕО, както е допълнена с Директива 98/69/ЕО)."

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 24 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2013 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от 2 януари 2013 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти