Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.


Проект: 702-01-9/02.02.2007 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Този закон урежда:
1. наименованието, устройството, организацията и дейността на съсловната организация на ветеринарните лекари в България;
2. условията за упражняване на ветеринарномедицинската професия и отговорността на ветеринарните лекари за неспазване на професионалната етика и добрата ветеринарна практика.

Чл. 2. (1) Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, членуват в Българския ветеринарен съюз. Членството на ветеринарни лекари, които не упражняват професията си, е доброволно.
(2) Служители в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика, нямат право да членуват в съсловната организация за периода на заемане на държавната служба.

Глава втора.
СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Статут и функции


Чл. 3. (1) Съсловната организация на ветеринарните лекари в България е с наименование Български ветеринарен съюз (БВС).
(2) Българският ветеринарен съюз е юридическо лице със седалище град София и областни колегии. Българският ветеринарен съюз е независима, самоуправляваща и саморегулираща се организация.


Чл. 4. (1) Областната колегия е със седалище и териториален обхват, съответстващ на административния център и територията на съответната област.
(2) Областната колегия се състои от вписаните в регистъра и ветеринарни лекари.
(3) Областната колегия не е юридическо лице.


Чл. 5. (1) Българският ветеринарен съюз:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
2. гарантира защитата на обществения интерес при и по повод осъществяване на ветеринарномедицинската професия;
3. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.)
4. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина;
5. може да издава печатно издание.
(2) За изпълнението на функциите по ал. 1 общото събрание на БВС приема устав.


Чл. 6. (1) Управлението на БВС се осъществява от централни и областни органи на управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министерският съвет, министърът на земеделието, храните и горите, областните управители и кметовете на общини предоставят на БВС помещения - държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване дейността на централните и областните органи на управление.
(3) В органите на управление на БВС не могат да участват лица, които:
1. работят по служебни или трудови правоотношения в държавната администрация или са: народни представители, еднолични търговци, съдружници, акционери и/или членове на ръководни органи на юридически лица, които осъществяват търговия на едро с ветеринарномедицински продукти;
2. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3. са лишени по съответния ред от правото да упражняват ветеринарномедицинска професия.
(4) Едно лице не може да бъде член на повече от един орган на управление на БВС.

Раздел II.
Централни органи


Чл. 7. Централни органи на БВС са:
1. общо събрание;
2. национален съвет;
3. комисия по контрол и професионална етика.


Чл. 8. (1) Общото събрание на БВС се състои от представители на областните колегии и председателя на националния съвет.
(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на областните колегии при норма на представителство 5 делегати на колегия до 50 членове, а на колегия с над 50 членове - по един на всеки 10 членове.


Чл. 9. (1) Общото събрание на БВС се свиква от националния съвет на редовни заседания веднъж годишно. При необходимост се свикват извънредни заседания.
(2) Извънредните заседания се свикват и по писмено предложение на една трета от членовете на общото събрание.
(3) Датата за провеждане на общо събрание се определя от председателя на националния съвет и се съобщава писмено на председателите на областните съвети на колегиите не по-късно от един месец преди датата на заседанието.
(4) Общото събрание на БВС се провежда, ако присъстват повече от половината от делегатите на областните колегии.
(5) Редът, правилата за работа и вземането на решенията от общото събрание се определят с устава.


Чл. 10. (1) Общото събрание на БВС:
1. приема устав; с устава могат да се определят високоспециализирани ветеринарномедицински дейности, както и условия и ред за определяне на ветеринарните лекари, които могат да ги извършват;
2. приема Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар, който се публикува на страницата на БВС в интернет и се обнародва в неофициалния раздел на "Държавен вестник";
3. приема бюджета на БВС;
4. избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на националния съвет и председателите, заместник-председателите и членовете на комисията по контрол и професионална етика по ред, предвиден в устава;
5. приема отчетите на националния съвет и на комисията по контрол и професионална етика;
6. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията от областните колегии към централните органи на управление;
7. утвърждава символите, отличителните и почетните знаци на БВС;
8. приема правилник за дейността на националния съвет, в който се определят правомощията и задълженията на председателя и членовете му;
9. приема правилник за работата на органите на областните колегии, който не може да противоречи на устава на БВС;
10. взема решения и по други въпроси, свързани с дейността на БВС.
(2) Решенията по ал. 1, т. 1 - 4 се приемат с мнозинство две трети от всички делегати, а по т. 5 - 10 - с мнозинство повече от половината от присъстващите.


Чл. 11. (1) Националният съвет се състои от председател, двама заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на членовете на националния съвет се определя с устава.
(2) Националният съвет се свиква от неговия председател на редовни заседания три пъти годишно и на извънредни заседания. Извънредните заседания могат да се свикат и по писмено предложение на една трета от членовете му.
(3) Националният съвет е с мандат 5 години без ограничение на броя на мандатите на членовете му, а председателят и главният секретар не могат да бъдат преизбирани за повече от два мандата.


Чл. 12. (1) Националният съвет:
1. свиква общото събрание;
2. избира главния секретар;
3. координира управлението на имуществото и финансовите средства при условия и по ред, определени с устава;
4. създава и поддържа публичен национален регистър на членовете на БВС;
5. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на хората и животните от зоонози и епизоотии;
6. ръководи дейността на БВС при изпълнението на функциите му;
7. предлага на общото събрание приемането на бюджета на БВС;
8. утвърждава бюджетите на областните колегии;
9. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.)
10. може да организира и провежда курсове за повишаване на квалификацията, семинари и други за професионално обучение на ветеринарните лекари;
11. дава предложения за броя и териториалния обхват на ветеринарните участъци в страната;
12. създава и поддържа страница в интернет.
(2) Заседанията на националния съвет се провеждат по предварително обявен от председателя му дневен ред.
(3) Решенията на националния съвет се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите при кворум не по-малко от две трети от членовете му.


Чл. 13. Председателят на националния съвет:
1. ръководи и представлява БВС;
2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на БВС;
3. налага наказанията, предвидени в този закон;
4. определя ресорите на дейност на заместник-председателите на националния съвет;
5. връчва почетни знаци по предложение на националния съвет;
6. одобрява размера и вида на печатите и образците на официалните бланки.


Чл. 14. (1) Главният секретар на националния съвет:
1. ръководи дейността по изпълнение на решенията на националния съвет;
2. организира заседанията на общото събрание и на националния съвет;
3. организира дейността по техническото осигуряване на националния съвет;
4. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
5. организира поддържането на интернет страницата и на регистъра на членовете на БВС и съхранява данните на хартиен и електронен носител;
6. изпраща решенията на националния съвет до областните колегии;
7. контролира набирането и изразходването на средствата на БВС в съответствие с устава и вътрешните финансови правила;
8. координира работата между областните колегии;
9. прави предложения до националния съвет за подобряване ефективността на работата на БВС;
10. уведомява комисията по контрол и професионална етика и председателите на областните съвети на колегиите за наложените наказания;
11. изпълнява и други функции, определени в устава или възложени с решение на общото събрание или от председателя на националния съвет.
(2) Главният секретар се освобождава предсрочно:
1. когато не изпълнява функциите си след решение на националния съвет;
2. по негова молба;
3. при обективна невъзможност за изпълнение на функциите му;
4. при възникване на несъвместимост с изискванията по чл. 6, ал. 3.
(3) При предсрочно освобождаване на главния секретар новоизбраният довършва мандата.


Чл. 15. (1) Комисията по контрол и професионална етика се състои от председател и 12 членове.
(2) Комисията по ал. 1:
1. контролира законосъобразността на взетите решения от националния съвет и тяхното изпълнение;
2. контролира спазването на Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар;
3. контролира целесъобразността и законосъобразността на разходите на БВС;
4. произнася се по отчета по чл. 20, ал. 2, т. 5;
5. произнася се по жалби за финансови нарушения, нарушения на устава и на решенията на общото събрание и за нарушения при осъществяването на ветеринарномедицинската практика;
6. предлага на председателя на националния съвет налагане на наказания и води регистър на наложените наказания;
7. представя пред общото събрание отчет за дейността си;
8. публикува решенията си на страницата в интернет и в печатното издание на БВС;
9. извършва и други дейности, определени с устава.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят може при необходимост да покани и други лица.

Раздел III.
Органи на областните колегии


Чл. 16. (1) Органи на областната колегия са:
1. общо събрание;
2. областен съвет;
3. областна комисия по контрол и професионална етика.
(2) Правилата за работа и редът за свикване на органите по ал. 1 се определят с устава на БВС и с правилника за работа на органите на областните колегии.


Чл. 17. (1) Общото събрание на областната колегия се състои от членовете, вписани в регистъра на колегията.
(2) Общото събрание се свиква от председателя на редовни заседания веднъж годишно. При необходимост се свикват извънредни заседания.
(3) Извънредни заседания се свикват и по предложение на една трета от членовете на общото събрание.
(4) Общото събрание:
1. взема решения за управление на утвърдения от националния съвет бюджет;
2. определя щата на помощния персонал;
3. избира и освобождава председателя, заместник-председателя, секретаря и членовете на областния съвет и председателя и членовете на комисията по контрол и професионална етика;
4. избира делегати за общото събрание на БВС;
5. приема отчетите за дейността на органите на областната колегия и взема решения по тях;
6. приема правила за набиране и разходване на средствата на областната колегия;
7. ежегодно определя броя и поименния състав на регистрираните ветеринарни лекари, с които да се сключи договор за изпълнение на държавната профилактична програма за ветеринарните участъци в съответната област; предложението се прави в срок до един месец след сключването на годишния рамков договор;
8. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на областната колегия.


Чл. 18. (1) Общото събрание на областната колегия се провежда при кворум две трети от членовете на областната колегия. Решението по чл. 17, ал. 4, т. 1 се приема с мнозинство от две трети, а останалите решения - с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда на същото място с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината членове на общото събрание на областната колегия.


Чл. 19. (1) Областният съвет се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове, чийто брой се определя с правилника за работа на органите на областната колегия.
(2) Областният съвет се свиква от председателя на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. При необходимост се свикват извънредни заседания.
(3) Извънредни заседания се свикват и по писмено предложение на една трета от членовете на областния съвет.
(4) Правомощията на областния съвет и на председателя се определят с правилника за работа на органите на областните колегии.
(5) Областният съвет създава и поддържа публичен регистър на членовете на областната колегия по ред, определен с правилника по ал. 4.


Чл. 20. (1) Областната комисия по контрол и професионална етика се състои от председател и членове, чийто брой се определя с правилника за работа на органите на областните колегии.
(2) Комисията по ал. 1:
1. контролира законосъобразността на взетите решения от общото събрание и областния съвет на колегията и следи за тяхното изпълнение;
2. контролира целесъобразността и законосъобразността на извършените разходи;
3. разглежда жалби за:
а) финансови нарушения, нарушения на устава, нарушения на решенията на общите събрания на БВС и на областната колегия и за нарушения на правилника за работа на органите на колегията;
б) нарушения на Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар на територията на колегията;
4. прави предложения за подобряване на работата и отчетността на колегията;
5. представя пред областния съвет и пред общото събрание на колегията отчет за дейността си;
6. публикува решенията си на страницата в интернет и в печатното издание на БВС;
7. упражнява контрол и извършва проверки за спазване на Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар;
8. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) дава становища по заявленията за регистрация на ветеринарномедицинските заведения и за вида и обема на извършваната в тях ветеринарномедицинска дейност.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. При необходимост могат да бъдат канени и други лица.
(4) Областната комисия по контрол и професионална етика се произнася писмено по всички въпроси и писмено уведомява заинтересованите лица.

Раздел IV.
Членство, права, задължения


Чл. 21. (1) Членството в БВС възниква с вписването на ветеринарния лекар в регистъра на областната колегия.
(2) За вписването по ал. 1 ветеринарният лекар подава заявление до председателя на областния съвет на колегията, в което посочва името, единния граждански номер, мястото на раждане, гражданството, адреса и местоработата. За чужденци изискването за посочване на единния граждански номер не се прилага.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от диплома за завършено висше ветеринарномедицинско образование;
2. свидетелство за съдимост;
3. за чужденци - разрешение за постоянно пребиваване в страната, с изключение на граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Швейцария;
4. документ за признаване на право за упражняване на ветеринарномедицинска професия в Република България, издаден съгласно чл. 17 и 18 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - за лица, завършили ветеринарномедицинско образование в чужбина.
(4) Възстановяване на прекъснато членство или промяна на членството от една в друга областна колегия се извършва по реда на ал. 2 и 3. Към заявлението се прилага и удостоверение, подписано от председателя на колегията, където е членувал ветеринарният лекар, в което се посочват личните данни на заявителя, датата, видът и причините за наложени наказания, ако има такива, или се записва "няма наказания".
(5) В 7-дневен срок от подаване на документите по ал. 2 и 3 председателят на областния съвет вписва лицето в регистъра.
(6) Председателят на областния съвет на колегията прави писмен отказ за регистрация, когато:
1. не са спазени изискванията на ал. 2 и 3;
2. заявителят е заличен от регистъра на друга областна колегия - до изтичане на срока на наказанието.
(7) Отказът за вписване в регистъра на областната колегия може да се обжалва пред комисията по чл. 7, т. 3 в 7-дневен срок от получаването му.
(8) Комисията по чл. 7, т. 3 се произнася с решение в 14-дневен срок от получаване на жалбата по ал. 7.
(9) Решението по ал. 8 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) Секретарят на областния съвет уведомява писмено националния съвет за извършената регистрация в тридневен срок от издаването на удостоверението за регистрация.
(11) Председателят на националния съвет или упълномощено от него длъжностно лице вписва лицето в националния регистър на БВС в тридневен срок от получаването на уведомлението по ал. 10.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарните лекари - граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Швейцария, се вписват служебно в регистъра на БВС от председателя на областния съвет в тридневен срок от уведомяването от директора на областната дирекция по безопасност на храните за регистриране на такива лица. В тези случаи ал. 2 - 11 не се прилагат.


Чл. 22. (1) В регистъра на областната колегия се вписват:
1. името и единният граждански номер, мястото на раждане и гражданството;
2. постоянният адрес и местоработата;
3. номерът и датата на издаване на диплома за висше ветеринарномедицинско образование, а за лица, придобили образованието си в чужбина - номерът и датата на документа по чл. 21, ал. 3, т. 4;
4. влезлите в сила наказания по реда на този закон.
(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1 членовете информират писмено в 14-дневен срок от настъпването и председателя на областния съвет, който вписва промяната в регистъра на колегията.
(3) В тридневен срок от вписването на промените председателят на областния съвет писмено информира председателя на националния съвет.


Чл. 23. Членовете на БВС имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в централните и областните органи на управление, с изключение на случаите по чл. 6, ал. 3 и 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) да се ползват от защитата на организацията при спорове и проблеми, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на директора на областната дирекция по безопасност на храните да сключи договор с тях за възлагане изпълнението на мерките по държавната профилактична програма;
3. на материална помощ - в случаи, определени в устава;
4. да бъдат информирани за всички организационни дела и за решенията на централните и областните органи на управление;
5. да се ползват от помощта на организацията за професионалното си усъвършенстване.


Чл. 24. Членовете на БВС са длъжни да:
1. упражняват професията си в съответствие с устава и Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар;
2. изпълняват решенията на централните и областните органи на управление;
3. уведомяват областния съвет на областната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията им;
4. плащат редовно членския си внос;
5. не уронват доброто име на БВС.


Чл. 25. (1) Членството в БВС на ветеринарен лекар се прекратява и заличава от регистъра:
1. по негово писмено искане;
2. при неплащане на членски внос повече от три месеца;
3. при смърт;
4. при поставяне под пълно запрещение;
5. при налагане на наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3 - за срока на наказанието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За прекратяване на членството в БВС председателят на областния съвет уведомява националния съвет за отразяване в националния регистър, както и директора на съответната областната дирекция по безопасност на храните.

Раздел V.
Финансиране на дейността на Българския ветеринарен съюз


Чл. 26. (1) Дейността на БВС се финансира чрез приходи от:
1. членски внос;
2. наложени глоби;
3. консултантска и експертна дейност;
4. издателска дейност;
5. спонсорства и дарения;
6. субсидии от държавния бюджет;
7. други.
(2) Правилата за разходване на средствата по ал. 1 се определят с устава и правилниците за дейността на националния съвет и областните съвети.

Глава трета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 27. Ветеринарните лекари носят отговорност за следните нарушения на този закон, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:
1. неспазване на устава и решенията на органите на управление на БВС, както и на финансовата дисциплина в БВС;
2. неспазване на правилата на Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар;
3. уронване на доброто име на БВС;
4. използване не по предназначение на отличителните символи и знаци на БВС.


Чл. 28. (1) За нарушения по чл. 27 може да се налагат следните наказания:
1. порицание;
2. глоба в размер от една до 6 минимални работни заплати;
3. заличаване от регистъра на колегията за срок от три месеца до две години.
(2) Влезлите в сила наказания се вписват в регистъра на областната колегия и се обявяват в печатното издание на БВС.
(3) За влезлите в сила наказания на лица по чл. 21, ал. 12 председателят на националния съвет на БВС уведомява ветеринарната служба на държавата, чийто гражданин е лицето.


Чл. 29. (1) Нарушенията по чл. 27 се установяват с акт за установяване на нарушение.
(2) Актовете за установяване на нарушения по чл. 27 се издават от членовете на областните комисии по контрол и професионална етика.
(3) Актовете за установяване на нарушения по чл. 27 могат да се обжалват в 7-дневен срок от връчването им пред комисията по контрол и професионална етика на БВС.
(4) Комисията по ал. 3 се произнася по жалбата в 14-дневен срок от постъпването и с мотивирано решение, с което отхвърля жалбата като неоснователна или отменя обжалвания акт.
(5) Председателят на националния съвет на БВС издава наказателно постановление в тридневен срок от изтичането на срока за обжалване по ал. 3, когато актът за установяване на нарушение не е обжалван или когато актът е потвърден.
(6) Наказателното постановление по ал. 5 може да се обжалва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 30. Комисиите по контрол и по професионална етика сигнализират компетентните органи, когато при разглеждане на жалби и молби установят данни за извършени нарушения.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Българската агенция по безопасност на храните, след съгласие на министъра на земеделието, храните и горите, предоставя за безвъзмездно ползване ветеринарни лечебници - държавна собственост, на членове на БВС, избрани с решение на съответната областна колегия за осъществяване на ветеринарномедицинска практика.
(2) Ветеринарните лекари, на които по реда на ал. 1 са предоставени за ползване ветеринарните лечебници, са длъжни да:
1. не използват лечебниците за друга дейност;
2. поддържат лечебниците в добро състояние, включително да извършват всички ремонти за постигане на съответствие с ветеринарномедицинските изисквания и изискванията за добра ветеринарна практика;
3. не преотстъпват ползването им на трети лица.
(3) Ветеринарните лечебници по ал. 1 се предоставят за срок не по-кратък от 10 години.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните може предсрочно да прекрати договора за предоставяне на ползването по ал. 1, когато ползвателят не изпълнява задълженията си по ал. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона регионалните ветеринарномедицински служби съвместно с областните клонове на Съюза на ветеринарните лекари в България, Камарата на практикуващите ветеринарни лекари и други ветеринарномедицински организации и сдружения изготвят списъци с името, единния граждански номер, специалността и адресите по месторабота на ветеринарните лекари, упражняващи професията си на територията на съответната област.
(2) Списъците по ал. 1 се съставят въз основа на данните от регистъра по досегашната ал. 2 на чл. 30 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


§ 3. В едномесечен срок от изготвянето на списъците по § 2, ал. 1 областните колегии по чл. 4 свикват учредителни общи събрания на колегията. На събранията се избират делегати за учредително общо събрание на БВС.


§ 4. В тримесечен срок от влизането в сила на закона избраните областни съвети на областните колегии на национална среща определят датата за провеждане на учредителното събрание на БВС.


§ 5. На учредителното общо събрание на БВС се приема устава на БВС и се избират съответно председатели, заместник-председатели и членове на националния съвет и на комисията по контрол и професионална етика.


§ 6. В едномесечен срок от провеждането на учредителното общо събрание на БВС ветеринарните лекари, упражняващи професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната областна колегия.


§ 7. В двумесечен срок от провеждането на учредителното общо събрание и приемането на устава на БВС органите на управление на БВС приемат правилниците за работата си, които са публични и се публикуват на интернет страницата.


§ 8. В 6-месечен срок от провеждането на учредителното общо събрание на БВС националният съвет изготвя Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар, който се приема от общото събрание на БВС.


§ 9. Отчетите за работата на централните и областните органи на БВС са публични и се публикуват на интернет страницата.


§ 10. В Закона за ветеринарномедицинска дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г. и бр. 51 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на глава четвърта се изменя така: "Условия и ред за осъществяване на ветеринарномедицинската практика и изпълнение на мерките по държавната профилактична програма".
2. Преди чл. 25 се създава раздел I "Условия и ред за упражняване на ветеринарномедицинска практика".
3. Член 25 се изменя така:
"Чл. 25. (1) Ветеринарните лекари могат да упражняват ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение, на територията на един ветеринарен участък, ако са вписани в регистъра по чл. 32 и членуват в Българския ветеринарен съюз (БВС).
(2) Изискването за осъществяване на ветеринарномедицинска практика в един ветеринарен участък не се прилага за лечение на домашни любимци, спортни коне, ловни кучета и декоративни животни, ако е съгласувано с областната колегия на БВС."
4. Член 26 се изменя така:
"Чл. 26. (1) Ветеринарно лечебно заведение може да е:
1. ветеринарна клиника (лечебница);
2. ветеринарна амбулатория (кабинет);
3. ветеринарна лаборатория.
(2) Изискванията към обектите по ал. 1, както и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях, се определят с наредба на министъра на земеделието и продоволствието.
(3) Проектите за изграждане и реконструкция на ветеринарни лечебни заведения по ал. 1 се одобряват след представяне на становище за съответствието им с ветеринарномедицинските изисквания, издадено от директора на РВМС, на чиято територия се намира обектът."
5. Член 27 се изменя така:
"Чл. 27. (1) Ветеринарно лечебно заведение може да се създава от физическо или юридическо лице.
(2) Управител на ветеринарно лечебно заведение може да е само ветеринарен лекар с професионален опит най-малко три години.
(3) Дейността на лечебното заведение - профилактика, клинична диагностика и лечение на болести по животните, се извършва от ветеринарни лекари и ветеринарни техници, наети от лицето по ал. 1.
(4) Във ветеринарно лечебно заведение могат да се наемат на работа и други лица съобразно нуждите и обема на дейността и при условия, определени с наредбата по чл. 26, ал. 2."
6. Член 28 се изменя така:
"Чл. 28. Когато обществените интереси изискват провеждане на действия при природни бедствия или епизоотии, ветеринарните лекари, упражняващи професията си в регистрирано ветеринарно лечебно заведение, са длъжни да оказват съдействие на компетентните органи, които възстановяват направените от тях разходи за труд и материали по сключено писмено споразумение."
7. Член 29 се изменя така:
"Чл. 29. (1) Министърът на земеделието и продоволствието по предложение на БВС, съгласувано с генералния директор на НВМС, със заповед утвърждава списък на ветеринарните участъци.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа областта, седалището на ветеринарния участък и включените в него населени места.
(3) Данните по ал. 2, данните на ветеринарните лекари, които упражняват професията си, и данните от личните им щемпели се вписват в публичен регистър на НВМС."
8. Член 30 се изменя така:
"Чл. 30. (1) За регистрация на ветеринарно лечебно заведение лицата по чл. 27, ал. 1 подават заявление до директора на съответната РВМС по образец, което съдържа наименованието, седалището и адреса му на управление, имената на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарното лечебно заведение, данните от документите им за самоличност, постоянния адрес, адреса и вида на лечебното заведение и седалището на ветеринарния участък.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. копие от диплома за ветеринарномедицинско образование на управителя и на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарното лечебно заведение;
2. договор за възлагане на управление и документ, удостоверяващ професионалния опит на управителя;
3. декларации от управителя и ветеринарните лекари, работещи във ветеринарното лечебно заведение, че не са лишени от право да упражняват ветеринарномедицинската професия;
4. декларация, че лицето има право на собственост или право на ползване на обекта;
5. удостоверение за членство в БВС на ветеринарни лекари, работещи във ветеринарното лечебно заведение, издадено от председателя на националния съвет на БВС, и становище по заявлението за регистрация, издадено от съответната областна комисия по контрол и професионална етика;
6. документ за платени такси в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.
(3) Чужденци от трети страни, които желаят да осъществяват ветеринарномедицинската професия в България, прилагат към документите по ал. 2 и копие от документа, с който им е разрешено пребиваване в Република България, както и документ по чл. 18, ал. 4.
(4) Директорът на РВМС в тридневен срок от подаване на заявлението определя със заповед комисия, която проверява представените документи и съответствието на обекта, посочен в заявлението, с ветеринарномедицинските изисквания, определени с наредбата по чл. 26, ал. 2.
(5) В комисията по ал. 4 се включват и представители на БВС.
(6) В случай на непълноти в предоставените документи и/или несъответствие на обекта с ветеринарномедицинските изисквания комисията писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
(7) Комисията представя на директора на РВМС становище за резултатите от извършената проверка с предложение за регистрация или отказ."
9. Член 31 се изменя така:
"Чл. 31. (1) Директорът на РВМС отказва регистрацията, когато:
1. становището по чл. 30, ал. 2, т. 5 е отрицателно;
2. нередностите не бъдат отстранени в срока по чл. 30, ал. 6.
(2) Отказът по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс."
10. Член 32 се изменя така:
"Чл. 32. (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 30, ал. 1 директорът на РВМС вписва ветеринарното лечебно заведение и ветеринарните лекари, работещи в него, в регистър и издава удостоверение за регистрация по образец. Срокът спира да тече в случаите по чл. 30, ал. 6.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. името и постоянния адрес на ветеринарните лекари, които осъществяват професията си във ветеринарното лечебно заведение, и уникалния регистрационен номер на всеки от тях;
2. наименованието на ветеринарния участък, адреса и вида на лечебното заведение;
3. номера и датата на издаване на удостоверението за регистрация на ветеринарното лечебно заведение;
4. уникалния регистрационен номер на ветеринарното лечебно заведение;
5. промените във вписаните обстоятелства;
6. датата на заличаване на регистрацията.
(3) За лица, граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Швейцария, документ по чл. 30, ал. 2, т. 5 не се изисква.
(4) Директорът на РВМС в 7-дневен срок от регистрацията на лицата по ал. 3 писмено уведомява председателя на съответния областен съвет на БВС за служебно вписване в регистъра на БВС."
11. Член 33 се изменя така:
"Чл. 33. В Централното управление на НВМС се води национален регистър, който съдържа данните от регистрите на РВМС по чл. 32."
12. Член 34 се изменя така:
"Чл. 34. (1) При промяна на обстоятелство по чл. 32, ал. 2, т. 2 се извършва нова регистрация по реда на чл. 30.
(2) При започване на работа на ветеринарен лекар в лечебно заведение, след регистрацията му, както и при прекратяване на договор за работа в лечебно заведение на ветеринарен лекар, лицето по чл. 27, ал. 1 в 7-дневен срок уведомява директора на съответната РВМС за вписване на промяната в регистъра по чл. 32. Директорът на РВМС вписва промяната в 7-дневен срок от уведомлението и информира БВС.
(3) За последващо вписване на ветеринарен лекар за упражняване на практика в регистрирано лечебно заведение се представя заявление по образец, копие от диплома за завършено ветеринарномедицинско образование и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
(4) При прекратяване на договора за работа в лечебното заведение ветеринарният лекар си запазва уникалния регистрационен номер."
13. Член 35 се изменя така:
"Чл. 35. (1) Извън случаите по чл. 34 регистрацията се заличава и удостоверението за регистрация на ветеринарното лечебно заведение се обезсилва:
1. по писмено искане на лицето по чл. 27, ал. 1;
2. при груби или системни нарушения на изискванията на този закон и актовете по прилагането му.
(2) Ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение, се заличава от регистъра при:
1. смърт;
2. поставяне под запрещение;
3. лишаване от право да упражнява ветеринарномедицинска професия;
4. трайна невъзможност да осъществява професията си по предписание на здравните органи;
5. заличаване от регистъра на БВС;
6. прекратяване на договора за работа в лечебно заведение."
14. Член 36 се изменя така:
"Чл. 36. При наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България директорът на РВМС в тридневен срок от налагането на наказанието издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на наказания ветеринарен лекар до изтичането на срока на наказанието и уведомява БВС."
15. Член 37 се изменя така:
"Чл. 37. (1) Националната ветеринарномедицинска служба осъществява контрол върху дейността на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях, за спазване на изискванията на този закон и актовете по прилагането му.
(2) Контролът за спазване на изискванията на Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар се осъществява от БВС по реда на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България."
16. Член 38 се изменя така:
"Чл. 38. (1) Ветеринарните лекари, които осъществяват ветеринарномедицинска практика, трябва да имат личен щемпел по образец, утвърден от генералния директор на НВМС и БВС.
(2) Ветеринарният лекар представя отпечатък от личния щемпел в РВМС и БВС."
17. Член 39 се изменя така:
"Чл. 39. (1) Управителите на ветеринарните лечебни заведения:
1. поставят на видно място в лечебното заведение ценоразпис за ветеринарномедицинските услуги и график на работното време;
2. уведомяват незабавно кмета на общината, кметството и РВМС за установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животни;
3. водят регистър по образец, утвърден от генералния директор на НВМС, на обслужваните от ветеринарното лечебно заведение животновъдни обекти;
4. контролират изпълнението на мерките, възложени на лечебното заведение с договор по чл. 46г.
(2) Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика:
1. предприемат ограничителни мерки и уведомяват незабавно РВМС, БВС и кмета на общината и кметството при съмнение или възникване на епизоотии и/или при проява на масова смъртност при животни;
2. изпълняват разпорежданията на РВМС за профилактика, ограничаване и ликвидиране на епизоотии и други масови болести;
3. вписват в дневника на животновъдния обект:
а) датата на извършените манипулации с ВМП;
б) наименованието, партидния номер, срока на годност и карентния срок на ВМП;
4. уведомяват собствениците на животни за карентните срокове на ВМП или на медикаментозни фуражи за здравните последици при неспазването им;
5. водят на хартиен и електронен носител амбулаторен дневник по образец;
6. изпращат периодично в РВМС сведения и протоколи по образец;
7. представят водената от тях документация при поискване на ветеринарните лекари от НВМС;
8. представят на НВМС доклад по образец за предполагаеми и сериозни или неочаквани неблагоприятни реакции и неблагоприятни реакции при хората и животните след употребата на ВМП;
9. спазват изискванията при употреба на хормонални продукти, бета-агонисти и тиреостатици и/или други ВМП и субстанции върху продуктивни животни за терапевтични и зоотехнически цели;
10. извършват аутопсии на животни и изпращат материали за лабораторни изследвания при необходимост от уточняване на диагноза;
11. издават предписания;
12. спазват Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионалната етика на ветеринарния лекар;
13. издават ветеринарномедицински документи за придвижване на животни на територията на страната по образец на РВМС и БВС, след възлагане от РВМС."
18. Член 40 се изменя така:
"Чл. 40. (1) Ветеринарните техници имат право да извършват:
1. манипулации, предписани от ветеринарния лекар, под чийто контрол работят;
2. вземане на проби за лабораторно изследване;
3. нормално и ортопедично подковаване;
4. дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация на обекти и девастация на пасищни терени - след завършен специализиран курс;
5. първични и вторични прегледи на животни без поставяне на окончателна диагноза.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват под контрола на ветеринарен лекар.
(3) Ветеринарните техници:
1. уведомяват незабавно ветеринарния лекар, под чийто контрол работят, или съответната РВМС при съмнение или възникване на епизоотии и/или при проява на масова смъртност при животни;
2. спазват и изпълняват указанията на контролните органи в областта на селекцията и репродукцията при извършване на изкуствено осеменяване на селскостопански животни."
19. Член 41 се изменя така:
"Чл. 41. Директорът на РВМС писмено уведомява кметовете на общините за регистрираните на територията на общината ветеринарни лечебни заведения и ветеринарните лекари, наети за работа в тях."
20. Член 42 се изменя така:
"Чл. 42. При отсъствие регистриран ветеринарен лекар е длъжен да постави уведомление на видно място за периода на отсъствието."
21. Член 43 се изменя така:
"Чл. 43. (1) Когато във ветеринарен участък няма регистриран ветеринарен лекар, директорът на съответната РВМС разрешава на регистриран ветеринарен лекар от друг участък, предложен от БВС, да осъществява ветеринарномедицинска дейност в този участък.
(2) Когато в участъка по ал. 1 се регистрира ветеринарен лекар, разрешението по ал. 1 се прекратява."
22. Член 44 се изменя така:
"Чл. 44. (1) Когато се установят нарушения във ветеринарно лечебно заведение, в зависимост от вида и тежестта им директорът на РВМС предприема следните мерки:
1. дава предписания;
2. спира временно осъществяването на ветеринарномедицинската дейност на лечебното заведение до отстраняване на нарушенията.
(2) При установяване на нарушения на ветеринарномедицинските изисквания от ветеринарните лекари, работещи в лечебно заведение, се издава:
1. предписание;
2. заповед за заличаване от регистъра по чл. 32.
(3) Актовете по ал. 2, т. 1 се издават от официалния ветеринарен лекар, а по ал. 2, т. 2 - от директора на РВМС.
(4) Актът, с който е наложена мярка по ал. 1 и 2, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(5) Когато е издадена заповед по ал. 2, т. 2, ветеринарният лекар може да се регистрира по общия ред за упражняване на професията си в лечебно заведение след изтичане на 6 месеца от влизането в сила на заповедта, с която е наложена мярката."
23. Член 45 се изменя така:
"Чл. 45. Националната ветеринарномедицинска служба може да възлага на ветеринарни лекари извън системата и изпълнението на определени функции за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и за оказване на ветеринарномедицинска помощ при кризи след съгласуване с БВС."
24. Член 46 се изменя така:
"Чл. 46. Ветеринарните лекари членуват в БВС при условия и по ред, определени със Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България."
25. След чл. 46 се създава раздел II "Условия и ред за възлагане на изпълнението на мерките по държавната профилактична програма" с чл. 46а - 46ж:
"Раздел II
Условия и ред за възлагане на изпълнението на мерките по държавната профилактична програма

Чл. 46а./span>. За изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма ежегодно в срок до 31 юни председателят на националния съвет на БВС и министърът на земеделието и продоволствието подписват годишен рамков договор за следващата календарна година.

Чл. 46б./span>. (1) Годишният рамков договор съдържа:
1. условията, на които трябва да отговарят лицата, които изпълняват мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;
2. размера на общата сума, която се определя за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;
3. отделните видове мерки по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;
4. условията и реда за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;
5. начините за възлагане на изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма за участъци, в които няма регистрирани ветеринарни лекари или няма сключен договор с регистрираните ветеринарни лекари;
6. обема, цените, методиката за определяне на цените и сроковете за заплащане по индивидуалните договори на ветеринарните лекари за възлагане на изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;
7. качеството и достъпността на изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;
8. документацията и документооборота при изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;
9. списъците с видове ваксини, диагностикуми и консумативи, които се предоставят на НВМС за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма и условията и реда за предоставянето им на ветеринарните лекари;
10. задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация;
11. реда за контрол по изпълнението на договорите;
12. други въпроси от значение за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;
13. отговорност за неизпълнение.
(2) Годишният рамков договор е задължителен за страните по него, НВМС и изпълнителите на индивидуалните договори по чл. 46г.
(3) Годишният рамков договор не може да установява изисквания за извършване на дейности извън изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма.

Чл. 46в./span>. (1) Изпълнители на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма могат да бъдат регистрирани в съответния участък ветеринарни лекари, предложени на основанието и в срока по чл. 17, ал. 4, т. 7 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България.
(2) Към предложението по ал. 1 БВС прилага списък на районите в съответния участък, в които предложеният ветеринарен лекар ще изпълнява мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма.
(3) В случай че БВС не предложи ветеринарен лекар съгласно ал. 1 и 2, договорът се сключва с друг ветеринарен лекар, регистриран в този участък.

Чл. 46г./span>. (1) В срок до три месеца от подписването на годишния рамков договор между директора на съответната РВМС и изпълнителите по чл. 46в се сключват договори за изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма.
(2) Договорите по ал. 1 не могат да противоречат на условията на годишния рамков договор.
(3) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма за срока на действие на годишния рамков договор.
(4) В договорите по ал. 1 се конкретизират изискванията и условията за изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма в съответния ветеринарен участък.
(5) Директорът на РВМС не може да откаже сключване на договор с изпълнител, предложен от БВС, отговарящ на изискванията на закона и годишния рамков договор.
(6) Отказът на директора на РВМС да сключи договор с изпълнителя може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 46д./span>. Договорите по чл. 46г се прекратяват предсрочно от директора на РВМС:
1. при неизпълнение на задълженията на изпълнителя;
2. в случаите по чл. 35.

Чл. 46е./span>. Когато във ветеринарен участък няма регистрирани лечебни заведения или няма сключен договор по чл. 46г, директорът на съответната РВМС може да възложи с граждански договор изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните на ветеринарен лекар, регистриран в съседен участък, на ветеринарен техник или на официален ветеринарен лекар.

Чл. 46ж./span>. Националната ветеринарномедицинска служба и РВМС информират изпълнителите за всички промени, произтичащи от решенията на ръководните им органи, свързани с мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма, или от промени в годишния рамков договор и дават необходимите указания за прилагането им. Условията, редът и сроковете за предоставяне на информация се уреждат в годишния рамков договор и в договорите с изпълнителите."
26. В чл. 61 ал. 2 се изменя така:
"(2) Ветеринарномедицинските изисквания при внасяне, обмен и търговия на суровини, храни и продукти от животински произход се определят с наредби на министъра на земеделието и продоволствието."
27. В чл. 137, ал. 2 думите "чл. 35" се заменят с "чл. 46в, ал. 1".
28. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 15:
"15. отглеждането на свине с цел търговия в обекти, които не отговарят на ветеринарномедицинските изисквания."
29. Създава се чл. 139а:
"Чл. 139а. (1) При установяване на нарушения на чл. 139, ал. 1, т. 1, 4 и 5 официалните ветеринарни лекари разпореждат умъртвяване на място на животните и ги насочват за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
(2) Извън случаите по ал. 1, при установяване на нарушения на забрана по чл. 139, ал. 1, официалните ветеринарни лекари в зависимост от вида и тежестта на нарушението издават:
1. предписание с посочване на срок за отстраняване на нарушението;
2. разпореждане за затваряне на животновъден обект.
(3) При прилагане на мярката по ал. 2, т. 2 животните в животновъдния обект се насочват за санитарно клане.
(4) Обжалването на актовете по ал. 1 - 3 не спира изпълнението им."
30. В чл. 143, ал. 2 думите "чл. 35" се заменят с "чл. 46в, ал. 1".
31. В чл. 412 думите "чл. 25" се заменят с "чл. 26".
32. В чл. 413 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите "чл. 37, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 9 - 12" се заменят с "чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2, 4, 6, 9 и 10";
б) в ал. 2 думите "чл. 37, ал. 1 " се заменят с "чл. 39, ал. 2".
33. В чл. 414 думите "чл. 38, ал. 2" се заменят с "чл. 40, ал. 1".
34. В чл. 420, ал. 1 след думите "ал. 1" се добавя "т. 2, т. 6 - 11 и 14."
35. Създава се чл. 420а:
"Чл. 420а. (1) Който наруши забрана по чл. 139, ал. 1, т. 1, 3 - 5 и 15, се наказва с глоба от 150 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв."
36. В преходните и заключителните разпоредби се създават §13а и 13б:
"§ 13а. При несключване на годишен рамков договор по чл. 46а изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма се възлага при условията на договора от предходната календарна година.
§ 13б. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България регистрираните ветеринарни лекари подават заявление по образец за пререгистрация при условията и по реда на глава четвърта.
(2) Директорите на РВМС извършват пререгистрацията в тримесечен срок от подаването на заявленията по ал. 1. За пререгистрацията не се събират такси."
37. Навсякъде в закона думите "животни компаньони" се заменят с "домашни любимци".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 4 октомври 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 9. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (ДВ, бр. 84 от 2007 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Навсякъде в закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2015 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2016 Г.)

§ 103. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 24 - по отношение на чл. 118, ал. 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти