Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.)

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.


Отменена с § 6 от заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 13 август 2019 г. за подготовка и предоставяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производители и контролиращите лица - ДВ, бр. 67 от 23 август 2019 г., в сила от 27.08.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. съставът и функциите на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер;
2. условията и редът за:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер;
в) (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления спецификации са изпратени в Европейската комисия;
3. редът за:
а) даване на разрешение и надзор върху контролиращите лица;
б) осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация;
в) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържане на база данни на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;
г) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържане на база данни на производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;
д) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържане на база данни на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер.

Глава втора.
СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) В Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер, наричана по нататък "комисията", се включват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Патентното ведомство.
(2) Членовете на комисията са официални представители на министерствата и ведомствата по ал. 1 и са длъжни да представят по служебен път информацията, необходима за изпълнение на дейността на комисията.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на ръководителите на министерствата и ведомствата по ал. 1.
(2) За участие в заседанията на комисията могат да се канят представители на неправителствени организации, които дават становище по отделни точки от дневния ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава правилата за работа на комисията.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) разглежда исканията до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, свързани с този регистър, и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение или за мотивиран отказ;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) разглежда исканията до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение или за мотивиран отказ;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) разглежда заявления за даване на разрешение на контролиращите лица и предлага на министъра на земеделието и храните решение за даване на разрешение или за мотивиран отказ;
4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) разглежда заявления за предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления спецификации са изпратени в Европейската комисия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Комисията разглежда исканията и заявленията по ал. 1 на заседание или неприсъствено чрез изготвяне на писмено становище от всеки от нейните членове.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) При необходимост комисията изготвя доклад за дейността си и го представя на министъра на земеделието и храните.

Глава трета.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Заявление за вписване и изменение на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания и Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер могат да подават групи от производители на земеделските продукти и храни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Индивидуални производители на земеделските продукти и храни могат да подават заявление за вписване и изменение на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания и Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер само при спазване на условията на чл. 49 на Регламент № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (обн., ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1151/2012."


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Група от производители на земеделските продукти и храни по чл. 6, ал. 1 е дружество по Търговския закон (ТЗ) или Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), кооперация по Закона за кооперациите (ЗК) или сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В групата от производители могат да членуват и други заинтересовани лица.
(2) Групата от производители не може да се учреди като еднолично търговско дружество.
(3) Групата от производители, която не е юридическо лице, подава заявлението за вписване или изменение на вписване чрез специално упълномощен представител. Пълномощното на представителя е с нотариално заверени подписи на упълномощителите.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ВПИСВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ВЪЗРАЖЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД И ЗАЩИТЕНИТЕ ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ И НА ДРУГИ ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ РЕГИСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2014 Г.)

Раздел I.
Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Групата от производители подава в Министерството на земеделието и храните заявление-спецификация съгласно приложение № 1 и единен документ съгласно Приложение № I от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (обн., ОВ, серия L, бр. 179 от 19.06.2014 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014", и отговарящ на условията на чл. 6, параграф 1 на същия регламент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Към заявлението-спецификация се прилагат:
1. списък на членовете на групата от производители;
2. правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации;
3. декларация съгласно приложение № 1а от всеки член на групата по ал. 1;
4. кратко описание на помещенията и техническото оборудване;
5. доказателства за връзката между притежаваните характеристики на земеделския или хранителния продукт и географската област, включваща природни и човешки фактори;
6. доказателства за добро име, качество, известност или друга характеристика, която се дължи на географския произход;
7. опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците.


Чл. 9. (1) Индивидуален производител подава заявление-спецификация и единен документ по реда на чл. 8.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Към заявлението-спецификация се прилагат съответно документите по чл. 8, ал. 2 без тези по т. 1.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Компетентното звено в МЗХ проверява пълнотата на подадените документи съгласно чл. 8 или чл. 9. Когато се установят непълноти, заявителят се уведомява писмено и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Срокът започва да тече от датата на получаване на уведомлението.
(2) Когато в предоставения срок заявителят не отстрани непълнотите, процедурата се прекратява.
(3) Процедурата по вписване се прекратява и по молба на заявителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Процедурата по вписване се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Компетентното звено в МЗХ извършва документална проверка и проверка на място дали са изпълнени условията за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби (обн., ОВ, серия L, бр. 179 от 19.06.2014 г.), наричан по-нататък "делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014", и Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 и изготвя доклад до комисията по чл. 2. При необходимост в проверките могат да участват и други длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед определя лицата, които извършват проверка на място на производството и/или преработката на земеделския продукт или храна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) При проверката по ал. 1 длъжностните лица попълват контролен лист съгласно приложение № 1б.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Информация за подадено заявление-спецификация се публикува на интернет страницата на МЗХ и в един централен ежедневник в срок 14 дни от приключване на проверката по чл. 11. Информацията включва наименованието на заявителя, наименованието на земеделския продукт или храна и указание за право на възражение и срока за упражняването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Пълният текст на подаденото заявление-спецификация съгласно чл. 8, ал. 1 се публикува на интернет страницата на МЗХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Всяко лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може в срок до един месец от датата на публикуването по ал. 1 да изпрати до Министерството на земеделието и храните възражение по образец съгласно Приложение № 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Компетентното звено в МЗХ извършва проверка на допустимостта на постъпилите възражения въз основа на чл. 10 от Регламент № 1151/2012.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Когато постъпилите възражения са допустими, компетентното звено в МЗХ писмено съобщава на заявителя и му изпраща копия от тях и указания за провеждане на преговори с възразилите лица за постигане на споразумение. Преговорите се провеждат с цел постигане на съгласие по всички обстоятелства, по които е направено допустимо възражение.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В двумесечен срок от получаване на копията на възраженията заявителят изпраща писмено становище по тях до компетентното звено в МЗХ, като прилага постигнатото споразумение и ново заявление-спецификация и единен документ, когато това се налага. Когато не е постигнато споразумение, заявителят обяснява в становището си и причините за това.
(7) Възраженията, по които страните са постигнали съгласие, се считат за оттеглени от възразилата страна. По възраженията, по които страните не са постигнали съгласие, се произнася комисията по реда на чл. 13.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Компетентното звено в МЗХ изготвя доклад за постъпилите възражения и постигнатото споразумение, съответно липсата на такова, до комисията по чл. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Комисията по чл. 2 разглежда заявлението заедно с приложените към него документи и докладите на компетентното звено в МЗХ по чл. 11, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение или за мотивиран отказ.
(3) Когато има възражения, по които страните не са постигнали съгласие по чл. 12, ал. 5, комисията се произнася по тях, като мотивира тяхното приемане или отхвърляне. При необходимост комисията може да поиска писмено становище от възразилите лица или да ги изслуша на свое заседание.


Чл. 14. (1) Когато по реда на чл. 11 или 13 се установи, че представените доказателства не са достатъчни, на заявителя се предоставя възможност да представи допълнителни доказателства и му се дават указания за това.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Допълнителните доказателства се представят в МЗХ в срок до два месеца от уведомяването на заявителя. Срокът може да бъде удължен от директора на компетентното звено в МЗХ въз основа на мотивирано искане от заявителя.
(3) Когато заявителят не представи допълнителни доказателства по ал. 2, процедурата по вписване се прекратява по реда на чл. 10, ал. 4.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните с мотивирана заповед одобрява изпращането на заявлението до Европейската комисия или прави мотивиран отказ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Заповедта за одобряване или отказ заедно с мотивите се съобщава в 10-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, вкл. тези по чл. 12, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Заповедта за одобряване и одобреното заявление-спецификация се публикуват на интернет страницата на МЗХ в 10-дневен срок.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) Одобрено по реда на ал. 1 заявление се изпраща до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, след като заповедта за одобрение влезе в сила и е одобрено контролиращото лице по реда на глава шеста.

Раздел II.
Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за изменение на вписано географско означение


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) Група от производители, съответно индивидуален производител, които имат правен интерес, може да подават в Министерството на земеделието и храните писмени искания за изменение на спецификацията на географско означение, вписано в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, в съответствие с чл. 6 на делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 и с чл. 10 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.
(2) Искането съдържа данни за групата производители, съответно индивидуалния производител, описание на изменението и на причините, които го налагат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Искането се придружава от следните документи:
1. заявление за изменение съгласно Приложение № V от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението не е несъществено, или заявление за изменение съгласно Приложение № VII от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението е несъществено;
2. изменената спецификация на земеделския продукт или храна, както и единния документ в случай на изменение в него;
3. доказателства за налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от съответните държавни органи в случай на временни изменения на спецификацията.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) (1) Компетентното звено в МЗХ извършва проверка на представените документи по чл. 16.
(2) Искането за изменение на спецификацията на географско означение, вписано в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, се разглежда съответно по реда на чл. 12 - 15.

Раздел III.
Ред за подготовка и представяне на възражения до Европейската комисия


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може да подаде уведомление за възражение по смисъла на чл. 51, параграф 1 от Регламент № 1151/2012.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Уведомлението за възражението се подава в Министерството на земеделието и храните в 2-месечен срок от публикацията в "Официален вестник" на Европейския съюз по чл. 50, параграф 2, буква "а" от Регламент № 1151/2012.
(2) Уведомлението се изпраща от Министерството на земеделието и храните в ЕК.
(3) Лицето, подало уведомлението, трябва да представи в Министерството на земеделието и храните мотивирано възражение съгласно Приложение № III от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 в срок 14 дни от датата на уведомлението.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Мотивираното възражение се разглежда от комисията по чл. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед одобрява възражението за изпращането до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в 10-дневен срок.

Раздел IV.
Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за заличаване на вписване на защитено географско означение


Чл. 21. (1) Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България може да подаде мотивирано искане до Европейската комисия за заличаване на вписване на защитено географско означение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Искането се подава чрез Министерството на земеделието и храните по образец съгласно Приложение № IX от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Искането се разглежда от комисията по чл. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед одобрява искането за изпращането до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в 10-дневен срок.

Раздел V.
Ред и условия за предоставяне на временна национална защита (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г.)


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) (1) На наименованията, чиито заявления-спецификации са изпратени в Европейската комисия съгласно чл. 15, ал. 4, при поискване от заявителя се предоставя временна национална защита в съответствие с чл. 9 на Регламент № 1151/2012. Временната национална защита включва забраните по чл. 13 на Регламент № 1151/2012.
(2) При употребата на наименование, което е обект на временна национална защита, към него не могат да се добавят думите "защитено наименование за произход" или "защитено географско указание", както и съответният символ и абревиатура съгласно Регламент № 1151/2012.
(3) Временната национална защита се прилага само на територията на Република България, като земеделските продукти или храни, които са обект на защитата, подлежат на официален контрол съгласно чл. 25а от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
(4) Временна национална защита не се предоставя за наименование, чието заявление по чл. 22б, ал. 1 е подадено след датата на подаване на заявление за регистрация на марка със същото наименование в Патентното ведомство на Република България или наименованието е вече регистрирано в Държавния регистър на марките.
(5) Временната национална защита се прекратява при вземането на решение на Европейската комисия за регистрация на наименованието в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, от датата на получаване на уведомлението за решението или при оттегляне на заявлението за регистрация от страна на заявителя съгласно Регламент № 1151/2012.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) (1) Временна национална защита се предоставя въз основа на изрично писмено заявление от членовете на групата производители, подадено в МЗХ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на договор с контролиращо лице;
2. копие на контролния лист от извършена проверка на място от контролиращото лице за съответствие с метода на производство и за съответствие на произведения продукт със спецификацията.
(3) Заявление по ал. 1 може да бъде подадено, след като министърът на земеделието и храните е одобрил със заповед изпращането на заявлението спецификация до Европейската комисия в съответствие с чл. 15, ал. 1.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) (1) Компетентното звено в МЗХ проверява пълнотата на подадените съгласно чл. 22б документи. Когато установи непълноти, компетентното звено в МЗХ уведомява заявителя писмено и му предоставя срок за тяхното отстраняване. Срокът започва да тече от датата на получаване на уведомлението от заявителя.
(2) Когато в предоставения по ал. 1 срок заявителят не отстрани непълнотите, процедурата за предоставяне на временна национална защита се прекратява.
(3) Компетентното звено в МЗХ изготвя доклад за постъпилото заявление по чл. 22б, ал. 1 до комисията по чл. 2. Комисията разглежда заявлението и приложените към него документи и доклада на компетентното звено и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение на искането за предоставяне на временна национална защита или за мотивиран отказ.

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) (1) Въз основа на предложението на комисията по чл. 22в, ал. 3 министърът на земеделието и храните със заповед одобрява предоставянето на временна национална защита съгласно заявлението по чл. 22б, ал. 1 или прави мотивиран отказ.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава в 10-дневен срок на заявителя и на всички заинтересовани лица. Отказът за предоставяне на временна национална защита подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Членовете на групата производители, подала заявление по чл. 22б, се вписват служебно в база данни на производителите на съответния продукт, който получава временна национална закрила. След издаването на заповедта за одобряване по ал. 1 базата данни се публикува на интернет страницата на МЗХ.
(4) Производител, който не членува в групата производители по чл. 22б, ал. 1 или се е присъединил към нея след изпращане на заявлението спецификация в ЕК, може да подаде писмено заявление съгласно чл. 22б, ал. 1 за предоставяне на временна национална защита, за да бъде вписан в базата данни по ал. 3.
(5) Заявлението по ал. 4 се разглежда по реда на чл. 22в - 22г.

Глава пета.
РЕД ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ВПИСВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ВЪЗРАЖЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ХРАНИТЕ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2014 Г.)

Раздел I.
Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Групата от производители подава в Министерството на земеделието и храните заявление за регистрация на храна с традиционно специфичен характер в съответствие с чл. 20 на Регламент № 1151/2012 и продуктова спецификация съгласно Приложение № II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, отговаряща на изискванията на чл. 3 на делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Към заявлението се прилагат:
1. списък на членовете на групата от производители;
2. правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации;
3. декларация съгласно приложение № 1а от всеки член на групата по ал. 1;
4. кратко описание на помещенията и техническото оборудване;
5. доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав на храните и/или традиционния начин на производство или преработка;
6. опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) В случай на съвместно заявление по чл. 49, параграф 1 от Регламент № 1151/2012 условията по предходните алинеи се отнасят само до групата производители със седалище в България.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Индивидуален производител подава заявление за регистрация и продуктова спецификация по реда на чл. 23.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Към заявлението се прилагат съответно документите по чл. 23, ал. 2, т. 2 - 6.


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2012 г., предишен чл. 23а - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Компетентното звено в МЗХ проверява пълнотата на подадените документи съгласно чл. 23. Когато се установят непълноти, заявителят се уведомява писмено и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. Срокът започва да тече от датата на получаване на уведомлението.
(2) Когато в предоставения срок заявителят не отстрани непълнотите, процедурата се прекратява.
(3) Процедурата по вписване се прекратява и по молба на заявителя.
(4) Процедурата по вписване се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Компетентното звено в МЗХ извършва документална проверка и проверка на място дали са изпълнени условията за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер съгласно регламенти 1151/2012, 664/2014 и 668/2014 и изготвя доклад до комисията по чл. 2. При необходимост в проверките могат да участват и други длъжностни лица.
(2) Министърът на земеделието и храните със заповед определя лицата, които извършват проверка на място на производството и/или преработката на земеделския продукт или храна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) При проверката по ал. 1 длъжностните лица попълват контролен лист съгласно приложение № 1б.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) Информация за подадено заявление-спецификация се публикува на интернет страницата на МЗХ и в един централен ежедневник в срок 14 дни от приключване на проверката по чл. 24. Информацията включва наименованието на заявителя, наименованието на земеделския продукт или храна и указание за право на възражение и срока за упражняването му.
(2) Пълният текст на подадено заявление-спецификация съгласно чл. 23, ал. 1 се публикува на интернет страницата на МЗХ.
(3) Всяко лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може в срок до един месец от датата на публикуването по ал. 1 да изпрати до Министерството на земеделието и храните възражение по образец съгласно приложение № 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Компетентното звено в МЗХ извършва проверка на допустимостта на постъпилите възражения въз основа на чл. 21 от Регламент № 1151/2012.
(5) Когато постъпилите възражения са допустими, компетентното звено в МЗХ писмено съобщава на заявителя и му изпраща копия от тях и указания за провеждане на преговори с възразилите лица за постигане на споразумение. Преговорите се провеждат с цел постигане на съгласие по всички обстоятелства, по които е направено допустимо възражение.
(6) В двумесечен срок от получаване на копията на възраженията заявителят изпраща писмено становище по тях до компетентното звено в МЗХ, като прилага постигнатото споразумение и ново заявление-спецификация, когато това се налага. Когато не е постигнато споразумение, заявителят обяснява в становището си и причините за това.
(7) Възраженията, по които страните са постигнали съгласие, се считат за оттеглени от възразилата страна. По възраженията, по които страните не са постигнали съгласие, се произнася комисията по реда на чл. 24б.


Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) Компетентното звено в МЗХ изготвя доклад за постъпилите възражения и постигнатото споразумение, съответно липсата на такова, до комисията по чл. 2.
(2) Комисията по чл. 2 разглежда заявлението заедно с приложените към него документи и докладите на компетентното звено в МЗХ по чл. 24, ал. 1 и чл. 24б, ал. 1 и предлага на министъра на земеделието и храните решение за одобрение или за мотивиран отказ.
(3) Когато има възражения, по които страните не са постигнали съгласие по чл. 24а, ал. 5, комисията се произнася по тях, като мотивира тяхното приемане или отхвърляне. При необходимост комисията може да поиска писмено становище от възразилите лица или да ги изслуша на свое заседание.


Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) Когато по реда на чл. 24 или чл. 24б се установи, че представените доказателства не са достатъчни, на заявителя се предоставя възможност да представи допълнителни доказателства и му се дават указания за това.
(2) Допълнителните доказателства се представят в МЗХ в срок до два месеца от уведомяването на заявителя. Срокът може да бъде удължен от директора на компетентното звено в МЗХ въз основа на мотивирано искане от заявителя.
(3) Когато заявителят не представи допълнителни доказателства в срока по ал. 2, процедурата по вписване се прекратява по реда на чл. 23а, ал. 4.


Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) (1) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните с мотивирана заповед одобрява изпращането на заявлението до Европейската комисия или прави мотивиран отказ.
(2) Заповедта за одобряване или отказ заедно с мотивите се съобщава в 10-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, вкл. тези по чл. 24а, ал. 3.
(3) Заповедта за одобряване и одобреното заявление-спецификация се публикуват на интернет страницата на МЗХ в 10-дневен срок.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Одобреното по реда на ал. 1 заявление се изпраща до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер, след като заповедта за одобрение влезе в сила и е одобрено контролиращото лице по реда на глава шеста.

Раздел II.
Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за изменение на вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) Групата от производители, съответно индивидуален производител, подава в Министерството на земеделието и храните заявление за изменение на спецификация по образец съгласно Приложение № VI от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението не е несъществено, или заявление за изменение съгласно Приложение № VII от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението е несъществено, като се спазват изискванията на чл. 6 на делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 и на чл. 10 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Към заявлението се прилагат:
1. декларации за обема на производство на земеделския продукт или храна на всеки член на групата от производители, съответно индивидуален производител, за предходните три календарни години;
2. изменената спецификация на земеделския продукт или храна;
3. доказателства за налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от съответните държавни органи в случай на временни изменения на спецификацията.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г.) (1) Компетентното звено в МЗХ извършва проверка на представените документи по чл. 25.
(2) Заявлението за изменение на спецификация се разглежда съответно по реда на чл. 24а - 24г.

Раздел III.
Ред за подготовка и представяне на възражения до Европейската комисия


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може да подаде уведомление за възражение по смисъла на чл. 51, параграф 1 от Регламент № 1151/2012.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Уведомлението за възражението се подава в Министерството на земеделието и храните в 2-месечен срок от публикацията в "Официален вестник" на Европейския съюз по чл. 50, параграф 2, буква "б" от Регламент № 1151/2012.
(2) Уведомлението се изпраща от Министерството на земеделието и храните в ЕК.
(3) Лицето, подало уведомлението, трябва да представи в Министерство на земеделието и храните мотивирано възражение съгласно Приложение № III от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 в срок 14 дни от датата на уведомлението.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Мотивираното възражение се разглежда от комисията по чл. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед одобрява възражението за изпращането до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в 10-дневен срок.

Раздел IV.
Ред за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за заличаване на вписване на храна с традиционно специфичен характер (Нов - ДВ, бр. 69 от 2014 г.)


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България може да подаде мотивирано искане до Европейската комисия за заличаване на вписване на храна с традиционно специфичен характер.
(2) Искането се подава чрез МЗХ по образец съгласно Приложение № IX от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) (1) Искането се разглежда от комисията по чл. 2.
(2) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед одобрява искането за изпращането до Европейската комисия или прави мотивиран отказ и уведомява писмено лицето в 10-дневен срок.

Глава шеста.
РЕД ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И НАДЗОР ВЪРХУ КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Лицата по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) подават заявление за разрешение в 30-дневен срок от подаване на заявление от група производители по реда на чл. 8 или 23.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Длъжностни лица от компетентното звено в МЗХ извършват проверка на представените документи и проверка на място за фактическо съответствие с представените документи съгласно чл. 21, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Длъжностните лица извършват проверка на място при постъпване на първоначалното заявление за разрешение по ал. 1 и при настъпила промяна в обстоятелствата на контролиращото лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) При необходимост в проверките могат да участват и други длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и храните.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица, станали им известни при извършване на проверките.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.)


Чл. 32. (1) Резултатите от проверката се обобщават в доклад, който се представя на комисията по чл. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Комисията разглежда представеното заявление за даване на разрешение, документите по чл. 19 или 20 на ЗПООПЗПЕС и доклада по ал. 1 и се произнася с мотивирано решение. При вземане на решението комисията при необходимост изслушва представител на кандидата.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Въз основа на решението на комисията министърът на земеделието и храните със заповед издава разрешение или прави мотивиран отказ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) База данни на контролиращите лица за всеки регистриран продукт се публикува на интернет страницата на МЗХ.

Глава седма.
КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И НА ХРАНИТЕ С ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР С ТЯХНАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Чл. 34. Контролът за съответствие на земеделските продукти и на храните със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация се състои в контрол за съответствие с метода на производство и контрол за съответствие на произведения продукт със спецификацията.


Чл. 35. Контролът за съответствие се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер и контролиращото лице.


Чл. 36. (1) Контролиращото лице извършва цялостна първоначална проверка на производителя за готовността му да изпълнява спецификацията на земеделския продукт или храна с географско означение и с традиционно специфичен характер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) За резултатите от проверката се изготвя контролен лист в три екземпляра, който се подписва от контролиращото лице и от производителя. Контролиращото лице и производителят получават по един екземпляр, а третият екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХ в 20-дневен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Контролният лист съдържа:
1. данни на производителя;
2. данни на контролиращото лице;
3. описание на производствените площи и/или помещения и на помещенията за съхранение, опаковане и обработка на суровините за производство и на произведения земеделски продукт или храна, както и други условия за спазване на продуктовата спецификация;
4. оценка на производствения капацитет за спазване на продуктовата спецификация;
5. описание на процедурата за проследяване на произхода на суровините и реализация на произведения продукт или храна, която производителят прилага в съответствие със спецификацията на продукта и чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014;
6. оценка на процедурата по т. 5 и на прилагането й от производителя;
7. информация за произведени количества на продукта и извършен износ;
8. резултати от направените лабораторни анализи;
9. установени нарушения и предписаните мерки и срока за тяхното изпълнение;
10. други данни по преценка на контролиращото лице.


Чл. 37. (1) Контролиращото лице извършва задължителна годишна проверка на всички производители на земеделския продукт или храна със защитено географско означение и с традиционно специфичен характер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) За резултатите от всяка проверка се изготвя контролен лист в три екземпляра, който се подписва от контролиращото лице и от производителя. Един екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХ в 20-дневен срок. Контролният лист съдържа данните по чл. 36, ал. 3.
(3) При завишаване на годишния обем на производство в размер над 10 % спрямо предходната година контролиращото лице има правото да изиска от производителя обяснения за причините за това и ги прилага към протокола.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Контролиращото лице може да извършва допълнителни планови или внезапни проверки, когато са установени несъответствия при извършване на годишната проверка, съответно при наличие на данни за несъответствия от страна на производителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) За резултатите от всяка проверка се изготвя контролен лист в три екземпляра, който се подписва от контролиращото лице и от производителя. Един екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХ в 20-дневен срок.


Чл. 39. (1) Проверките по чл. 36, 37 и 38 се извършват в съответствие с етапа на производствения процес:
1. по документи;
2. визуално;
3. чрез измервания;
4. чрез вземане на проби и анализи;
5. по друг начин, избран от контролиращото лице.
(2) Контролиращото лице посочва в протоколите по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 начина, по който е извършило проверката съгласно ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Контролиращото лице изготвя годишен доклад за цялостната си контролна дейност и го представя в компетентното звено в МЗХ до 31 януари на следващата година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Годишният доклад следва да включва обобщена информация от извършените проверки, техните резултати, предписани мерки и срокове за тяхното изпълнение, както и обобщена информация за произведените количества и извършен износ на продуктите.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Надзорът върху контролиращите лица по чл. 18, ал. 2 на ЗПООПЗПЕС се възлага от министъра на земеделието и храните на длъжностни лица от компетентното звено в МЗХ. При необходимост в надзора могат да участват и други длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и храните.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Надзорът се осъществява чрез документални проверки и чрез проверки на място при производителите и/или контролиращите лица. За извършените проверки на място длъжностните лица изготвят протокол. Копие от протокола се изпраща на поднадзорното лице.

Глава осма.
БАЗИ ДАННИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.)

Раздел I.
База данни на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.)


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа база данни на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни по ал. 1 се състои от единна компютърна база данни. Компютърната база данни се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) Производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, които са членове на група производители, подала заявление за вписване, се вписват служебно в базата данни.
(2) Производител на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, който не членува в група производители по ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗХ.
(3) Производител, който се е присъединил към група производители по ал. 1 след регистрацията на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗХ.
(4) Заявленията по ал. 2 и 3 се подават в едномесечен срок от момента на започване на производствената дейност.
(5) Заявленията по ал. 2 и 3 съдържат:
1. данни за правния статус на лицето: ЕИК, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и място на производствена дейност;
2. наименованието на земеделския продукт или храна със защитеното географско означение.
(6) Заявленията се придружават от копие на договора за контрол на съответствие и контролния лист от първоначалната проверка съгласно чл. 36, ал. 3 и документите по чл. 8, ал. 2, т. 2 - 4 и 7.
(7) Заявленията се разглеждат по реда на чл. 11.
(8) След приключване на проверката на място се изготвя доклад до комисията по чл. 2, която разглежда заявлението и доклада и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.
(9) Вписването в базата данни се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В базата данни се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) номер и датата на заповед на министъра на земеделието и храните;
2. наименованието на производителя;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) ЕИК, седалището и адресът на управление на заявителя;
4. мястото на производствена дейност;
5. контролиращото лице;
6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) серия, номер и дата на Официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикуван регламентът за вписване на защитеното географско означение;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) промените във вписаните обстоятелства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Информацията от базата данни се публикува на интернет страницата на МЗХ.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Базата данни се поддържа от компетентното звено, което има следните функции:
1. извършва вписванията;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържа в актуално състояние базата данни;
3. дава справки за вписваните обстоятелства.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Всеки вписан производител е длъжен да информира МЗХ за промените, настъпили във вписаните обстоятелства, в 14-дневен срок от настъпването на промяната.


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Производител се отписва от базата данни по чл. 41, ал. 1, когато:
1. подаде писмено заявление до Министерството на земеделието и храните;
2. контролиращото лице информира Министерството на земеделието и храните, че е прекратен договорът по чл. 35 с производителя и/или че производителят е изключен от системите за контрол.

Раздел II.
База данни на производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.)


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа база данни на производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни по ал. 1 се състои от единна компютърна база данни. Компютърната база данни се поддържа и съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) Производителите на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, които са членове на група производители, подала заявление за вписване, се вписват служебно в базата данни.
(2) Производител на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, който не членува в група производители по ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗХ.
(3) Производител, който се е присъединил към група производители по ал. 1 след регистрацията на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗХ.
(4) Заявленията по ал. 2 и 3 се подават в едномесечен срок от момента на започване на производствената дейност.
(5) Заявленията по ал. 2 и 3 съдържат:
1. данни за правния статус на лицето: ЕИК, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и място на производствена дейност;
2. наименованието на земеделския продукт или храна с традиционно специфичен характер.
(6) Заявленията се придружават от копие на договора за контрол на съответствие и контролния лист от първоначалната проверка съгласно чл. 36, ал. 3 и документите по чл. 23, ал. 2, т. 2 - 4 и 6.
(7) Заявленията се разглеждат по реда на чл. 24.
(8) След приключване на проверката на място се изготвя доклад до комисията по чл. 2, която разглежда заявлението и доклада и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.
(9) Вписването в базата данни се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В базата данни се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) номер и дата на заповед на министъра на земеделието и храните;
2. наименованието на производителя;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) ЕИК, седалището и адресът на управление на заявителя;
4. мястото на производствена дейност;
5. контролиращото лице;
6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) серия, номер и дата на Официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикуван регламентът за вписване на храната с традиционно специфичен характер;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) промените във вписаните обстоятелства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Информацията от базата данни се публикува на интернет страницата на МЗХ.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни се поддържа от компетентното длъжностно лице, което има следните задължения:
1. извършва вписванията;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържа в актуално състояние базата данни;
3. дава справки за вписваните обстоятелства.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Всеки вписан производител е длъжен да информира МЗХ за промените, настъпили във вписаните обстоятелства, в 14-дневен срок от настъпването на промяната.


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Производител се отписва от базата данни по чл. 46, ал. 1, когато:
1. подаде писмено заявление до Министерството на земеделието и храните;
2. контролиращото лице информира Министерството на земеделието и храните, че е прекратен договорът по чл. 35 с производителя и/или че производителят е изключен от системите за контрол.

Раздел III.
База данни на контролиращите лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.)


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация, се вписват служебно в база данни на контролиращите лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни по ал. 1 се създава и поддържа като компютърна база данни. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение или ползване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Базата данни се създава и поддържа от компетентното звено в МЗХ.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) В базата данни се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) номерът и датата на заповедта на министъра на земеделието и храните, с която се разрешава на контролиращото лице да осъществява контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация;
2. наименованието на контролиращото лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) ЕИК, седалището и адресът на управление на контролиращото лице;
4. производителите, които контролира;
5. промените във вписаните обстоятелства.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Информацията от базата данни се публикува на интернет страницата на МЗХ.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Базата данни се поддържа от компетентното звено, което има следните функции:
1. извършва вписванията;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) поддържа в актуално състояние базата данни;
3. дава справки за вписваните обстоятелства.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Заявителят е длъжен да информира МЗХ за промените, настъпили във вписаните обстоятелства, в 14-дневен срок от настъпването на промяната.


Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Контролиращо лице се отписва от базата данни по чл. 51, ал. 1:
1. когато подаде писмено заявление до Министерството на земеделието и храните;
2. при наличието на условията по чл. 22, ал. 1, 2 или 3 ЗПООПЗПЕС.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) "Земеделски продукти и храни със защитени географски означения" са земеделски продукти и храни с наименование за произход или с географско указание по смисъла на чл. 2, параграф 1 и чл. 5 от Регламент № 1151/2012.
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) "Земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер" са земеделските продукти и храни, които отговарят на условията на чл. 2, ал. 1 и чл. 18 от Регламент № 1151/2012.
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) "Компетентното звено в МЗХ" е дирекцията, която съгласно Устройствения правилник на МЗХ осъществява функции на национален компетентен орган за прилагане на европейското законодателство за земеделски продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер по прилагане на политиката на качество.
4. "Споразумение" е договор между заявителя, от една страна, и възразилите лица, от друга страна, за постигане на съгласие по представените възражения.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Като доказателства по чл. 8, ал. 2, т. 12 и чл. 23, ал. 2, т. 10 могат да бъдат представени анализи, изследвания, публикации, исторически документи, легенди, произведения на художествената литература, справочници, търговски и счетоводни документи, регистри и други подобни източници.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Декларацията по чл. 8, пар. 2, буква (в) от Регламент № 1151/2012 и по чл. 20, пар. 2, буква (б) от Регламент № 1151/2012 се подписва от министъра на земеделието и храните.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.) Всички документи по тази наредба се подават от лицата освен на хартиен носител и в електронна форма на компактдиск. При поискване от компетентното звено в МЗХ лицата изпращат документите и на посочен им електронен адрес.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Тази наредба осигурява прилагането на:
1. Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;
2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1152/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;
3. Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби.


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Документацията по чл. 15, ал. 4, чл. 17, чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 2, чл. 22, ал. 2, чл. 24г, ал. 4, чл. 26, чл. 29, ал. 2 и чл. 29б, ал. 2 се изпраща на ЕК по електронен път в съответствие с чл. 12 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.


§ 5б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Членовете на комисията по чл. 2, ал. 1 могат да изпращат становищата по чл. 4, ал. 2 и по електронен път.

Заключителни разпоредби


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 16, ал. 4 и чл. 17, ал. 2 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


§ 7. С наредбата се отменят Наредба № 4 от 2005 г. за реда за приемане на заявления, комплектоване на досиета и водене на регистър на досиетата на храни с традиционно специфичен характер (ДВ, бр. 23 от 2005 г.) и Наредба № 13 от 2005 г. за условията и реда за подаване на досиета и упражняване на контрол на съответствието на географски означения на земеделски и хранителни продукти (ДВ, бр. 88 от 2005 г.).

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.)

§ 44. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерство на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието" се заменят с "Министерство на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните".
3. Абревиатурата "МЗП" се заменя с "МЗХ".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2014 Г.)

§ 36. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения" се заменят с "Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания".
2. Думите "Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер" се заменят с "Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер".
3. Съкращението "ЗПООЗПЕС" се заменя с думите "на ЗПООПЗПЕС


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ХРАНИТЕ

 

Заявление-спецификация за вписване на наименование за произход или географско указание в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания

 

1.1. Данни за заявителя

Име на представителя на групата от производители:

Наименование на групата от производители:

Седалище и адрес на управление на групата от производители или адрес на представителя в случай на гражданско дружество:

Пощенски код:

Телефон: факс:

Електронен адрес:

 

1.2. Данни за заявителя, когато е единствен производител

Име на производителя:

Седалище и адрес на управление/местожителство и постоянен адрес:

Пощенски код:

Телефон: факс:

Електронен адрес:

2. Предмет на заявлението

2.1. Моля посочете дали желаете:

0 вписване на защитено географско указание

0 вписване на защитено наименование за произход

3. Продуктова спецификация

3.1. Наименование на продукта:

3.2. Вид на продукта съгласно Приложение № XI от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

3.3. Суровини

Списък на суровините

Моля посочете

 

 

географското място,

 

 

от което произхождат

 

 

суровините

 

Моля продължете на отделен лист, ако е необходимо.

3.4. Опишете основните характеристики на продукта

Описание

Външен вид:

Форма:

Размер:

Цвят:

Консистенция:

Вкус:

Микробиологични/химични показатели, например съдържание на млечни мазнини/киселинност: Допълнително описание, което желаете да прибавите:

3.5. Метод на производство

Опишете всеки етап от метода на производство, включително местни и традиционни умения - място на производство, преработка и т. н.

Етап _

Етап _

Етап _

Етап _

Моля, продължете на отделен лист, ако е необходимо.

3.6. Начин на опаковане и етикетиране - подробности по вида на опаковане, размери и вид опаковка. Изисквания към данните, които се включват в етикетите:

Допълнително описание, което желаете да прибавите.

3.7. Описание на границите на географската област - очертаване на географската област на производство на административен или географски принцип - специфични природно-климатични условия:

3.7.1. Посочете характеристиките на определената географска област, които я отличават от съседните географски области (попълва се само когато заявителят е единствен производител):

3.8. Доказателства, че продуктът или храната произхожда от посочената географска област:

а) Производството се извършва в посочената географска област

б) Преработката се извършва в посочената географска област

в) Заготовката се извършва в посочената географска област

г) Живите животни, месото или млякото, влагани като суровини, произхождат от посочената географска област.

3.9. Обяснение на връзката между притежаваните характеристики на продукта или храната и географската област, включваща природни и човешки фактори:

3.10. Други характеристики - добро име, качество, известност или друга характеристика на земеделския продукт или храна, които могат да се отдадат на този географски произход:

3.11.Моля, ако е приложена илюстрираща информация, отбележете: Да ?/Не ?

Избройте приложените материали:

3.12. Имало ли е важни технологични промени в спецификацията през последните години? Да?/Не?

Ако отговорът е "Да", моля, пояснете накратко:

3.13. Контролиращо лице - име, адрес, тел., факс, ел. адрес:

3.14. Процедура/и за проследяемост на произхода на суровините и реализацията на готовия продукт съгласно чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014.

 

 

 

Дата:

Подпис:

 

 

 

 

         


Приложение № 1а към чл. 8, ал. 2, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата .................................................................................................................,

........................................................................................................................................................

представител на ...........................................................................................................................,

........................................................................................................................................................

ЕИК, седалище и адрес на управление: .....................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

във връзка с производството на продукт ...................................................................................

........................................................................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ

 

Произвеждам продукта в съответствие с одобрената спецификация.

Обемът на производство на продукта за последните 3 календарни години е в размер на ...................... кг.

Произвеждам продукта в определения в спецификацията географски район (само за ЗНП/ЗГУ).

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 НК.

 

Гр./с.

 

Дата:

 

 

ДЕКЛАРАТОР:


Приложение № 1б към чл. 11, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

за оценка на условията за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания/ Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер

 

ЧАСТ I - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.1. Наименование на фирмата, отговорна за предприятието: ...........................................

.........................................................................................................................................................

1.2. ЕИК, седалище и адрес на управление: .........................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1.3. Адрес на обекта: ...............................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1.4. Наименование на продукта: ............................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1.5. Контролиращо лице: ........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1.6. Вид на инспекцията - първоначална/планова/извънпланова (тематична, по сигнал/жалба, по заповед и др.) ..................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1.7. Дата на извършване на проверката: ...............................................................................

.........................................................................................................................................................

ЧАСТ ІІ - ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ И НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

2.1. Налична ли е технологична документация, коректно попълвани дневници и друга относима документация, показваща етапите на производство на продукта

0 Да

0 Не

2.2. Наличното технологично оборудване позволява ли производството на продукта

0 Да

0 Не

2.3. Наличните човешки ресурси достатъчно ли са за производството на продукта в съответствие със спецификацията

0 Да

0 Не

2.4. Налице ли са подходящи, достатъчно големи помещения за обработка и съхранение, с регулируема, подходяща за храните температура, която да може да се наблюдава и ако е необходимо, записва

0 Да

0 Не

2.5. Суровините и всичките съставки съхраняват ли се при подходящи условия, които предотвратяват влошаването на качеството и предпазват от замърсяване

0 Да

0 Не

2.6. Налице ли са всички суровини за производство на продукта

0 Да

0 Не

2.7. Физико-химичните/микробиологичните показатели в технологичната документация съответстват ли на изредените в спецификацията

0 Да

0 Не

2.8. Външният вид, формата и размерите на продукта съответстват ли на спецификацията? Моля, пояснете.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

0 Да

0 Не

2.9. Резултатите от лабораторните изследвания съответстват ли на физико-химичните/микробиологичните показатели в спецификацията? Ако не - моля, пояснете.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

0 Да

0 Не

2.10. Производственият метод отговаря ли на заложения в спецификацията? Моля, пояснете.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

0 Да

0 Не

2.11. Начинът на опаковане и етикетиране в съответствие ли е със заложените изисквания

0 Да

0 Не

 

Констатация: ............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Заключение: .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

Име и фамилия

Длъжност

Подпис

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 


Приложение № 2 към чл. 23, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г.)


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Лице за контакт: титла (г-н, г-жа): Име:
Група/организация/физическо лице:
Адрес:
Телефон +
e-mail адрес:
3. ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕТО:
- 0 Неспазване на условията, установени в член 5 и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012
- 0 Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (сорт растения или порода животни)
- 0 Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (наименованието е пълен или частичен омоним)
- 0 Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (съществуваща търговска марка)
- 0 Регистрацията би застрашила съществуването на наименования, търговски марки или продукти, посочени в член 10, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012
- 0 Наименованието, предложено за регистрация, е родово; необходимо е да се предоставят данни съгласно член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
4. ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЕТО
Посочете причините и основанието за възражението. Също така обяснете в какво се състои легитимният интерес на подаващия възражение. Тази декларация трябва да бъде подписана и датирана.


Приложение № 4 към чл. 24а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 31 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ

1. Наименование на продукта
2. Информация за контакт
Лице за контакт: | Обръщение (г-н, г-жа и др.): | Име: |
Група/организация/лице:
Адрес:
Телефон: +
Електронен адрес:
3. Причини за възражението:
- 0 Неспазване на условията, установени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1151/2012
- 0 Регистрацията на наименованието би била несъвместима с условията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 (член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012)
- 0 Наименованието, предлагано за регистрация, е законно, известно и икономически значимо за сходни селскостопански продукти или храни (член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012).
4. Подробности за възражението
Представете изложение, което съдържа причините и обосновката на възражението. Представете и изложение, обосноваващо законния интерес на възразяващия. Изложението на възражението трябва да е подписано и с поставена дата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти