Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 368 на СОС по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., изм. и доп. с Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 158 по Протокол № 62 от 25.03.2010 г., изм. и доп. с Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г., изм. и доп. с Решение № 27 по Протокол № 4 от 03.12.2015 г.


Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в общинските гробищни паркове, реда и условията за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места, и свързаните с тази дейност услуги на територията на Столична община.

Чл. 2. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Гробищните паркове са публична общинска собственост по силата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС.
(2) На територията на Столична община действат следните общински гробищни паркове:
1. Централен Софийски гробищен парк;
2. (изм. - Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., доп. - Решение № 27 по Протокол № 4 от 03.12.2015 г.) Гробищни паркове: "Малашевци", "Бакърена фабрика", "Горна баня", "Княжево", "Драгалевци", "Симеоново", "Дървеница", "Банкя-местност Полето".
3. (доп. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Гробищни паркове, в населените места включени в границите на столичните райони "Сердика", "Искър", "Витоша", "Овча купел", "Връбница", "Нови Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Банкя", "Младост", "Надежда" и "Люлин".


Чл. 3. (1) (Доп. - Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. - Решение № 158 по Протокол № 62 от 25.03.2010 г.) Гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват и опазват от Общинското предприятие /ОП/, съгласно утвърден от Столичния общински съвет /СОС/ правилник.
(2) Гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 се управляват и опазват от кметовете на райони или упълномощени от тях лица.


Чл. 4. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Култовите сгради в гробищните паркове се управляват от ръководствата на съответните религиозни общности.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) В гробищните паркове могат да се обособяват парцели, за ползване и стопанисване от регистрирани вероизповедания. Погребения в тези парцели се извършват, след представяне на удостоверение по образец на съответната религиозна общност, за принадлежност на покойника към нея.
(3) Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходните алинеи се съгласуват предварително с директора на ОП или съответния районен кмет и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.


Чл. 5. (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Създаване на нови и разширяване или закриване на действащи гробищни паркове на територията на Столична община става с решение на СОС.


Чл. 6. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Гробищните паркове се устройват в съответствие с одобрения общ устройствен план на Столична община и подробни устройствени планове за парковете.
(2) Подробните устройствени планове за парковете се приемат с решение на Столичния общински съвет, независимо от техния териториален обхват.
(3) С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стени. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.
(4) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни паркове на територията на общината, съобразно с утвърдените проекти по ал. 1.

Раздел II.
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ


Чл. 7. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Гробните места обхващат: единични гробове, урнови гробове, урнови ниши, гробници, фамилни гробни места, състоящи се от два и повече гроба.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Единичните гробове са обособени части от гробищния парк съгласно изискванията за полагане ковчега на покойника на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.).
(3) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Урновите гробове са обособени части от гробищния парк с размери, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) предназначени за полагане на една или повече урни.
(4) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени, с определени размери, за полагане на урни.
(5) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Размерите на урновите стени и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.
(6) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Урна може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или обикновен гроб (вече съществуващ).
(7) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Допуска се възможност, за изнасяне на урна извън гробищните паркове, по желание на близките на покойника.
(8) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Предоставянето на нови гробни места става само с разрешение на кмета на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице, пряко отговарящо за гробищните паркове по чл. 2, ал. 2.
(9) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Предоставянето на нови гробни места, в съществуващите обособени парцели за религиозни общности в гробищните паркове, се извършва след съгласуване със съответната религиозна общност.


Чл. 8. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) С полагане на покойник в нов гроб, на урна в нов урнов гроб или в нова урнова ниша, за наследниците по закон се поражда право на гробоползване.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Правото на гробоползване при полагане на покойник в нов гроб се погасява след изтичане на минималния санитарно необходим срок /осем години от датата на погребението/, при положение, че преди това то не е било продължено.
(3) Правото на гробоползване по ал. 2 е безплатно.
(4) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) С полагане на урна в нов урнов гроб и заплащане на съответната такса по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), се поражда право на гробоползване за наследниците на покойника.
(5) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Правото на ползване на урнова ниша е безсрочно и се придобива след заплащане на определените от Столичния общински съвет такси. То се губи ако правоимащите лица изнесат всички положени урни,с разрешение на директора на ОП или на съответния районен кмет.


Чл. 9. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Правото на гробоползване е срочно или безсрочно.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, се придобива за срок от 15 години, след заплащане на такса, регламентирана в ЗМДТ и определена в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Правото може да се продължава при условие, че периодично, преди изтичането на предшестващия срок, правоимащите лица са заплатили съответната такса.
(3) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Безсрочното право на гробоползване може да се придобие от правоимащи лица с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни знаци , след заплащане на такса определена в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
(4) Заплащането на определените такси за безсрочно право на гробоползване се допуска след изпълнение на условията по ал. 3.
(5) (Нова - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Целогодишното почистване и поддържане на гробните места и прилежащи им части е задължение на правоимащите, което те изпълняват лично или чрез трети лица. Правоимащите попълват декларация по образец за начина, по който ще изпълняват задълженията си.
(6) (Нова - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) При предоставяне на ново гробно място, правоимащите попълват декларация по чл. 9, ал. 5. При промяна в декларираните обстоятелства, правоимащите попълват нова декларация в едномесечен срок от датата на промяната в обстоятелствата.
(7) (Нова - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Гробните места, в които са извършени служебни погребения, се почистват и поддържат от ОП "Гробищни паркове".
(8) (Нова - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) За правоимащи, които не подържат гробните места се прилагат разпоредбите на чл. 48, ал. 6, като до приключване на процедурата, гробните места се поддържат от ОП "Гробищни паркове".


Чл. 10. (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Директорът на ОП или съответния районен кмет разрешава възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, ако се увери, че просрочване на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен надгробен знак.


Чл. 11. (1) Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.
(2) (Доп. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване при условията на предходната алинея, на което е изтекъл санитарния срок от 8 години от последното погребение, ОП или съответната районна администрация нямат задължение да осигурят ново гробно място.
(3) (Нова - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Предявяващите искане, за осигуряване на нов гроб за починал, подписват декларация, за наличието или липса на валидни права на гробоползване, върху други гробни места на територията на СО.


Чл. 12. (1) Правото на гробоползване на единичен гроб, на урнов гроб, гробница и фамилен гроб обхваща:
1. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) извършване на последващи погребения в него (нея) по реда и при условията на тази Наредба;
2. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) поставяне на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, портрет с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му;
3. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) засаждане на цветя и слаборастящи храсти.
4. извършване на траурни и възпоменателни обреди.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Правото на ползване на урнова ниша обхваща:
1. извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази Наредба.
2. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) поставяне на табела с изписване на името на покойника, датите на раждането и смъртта и портрет с лика му;
3. полагане на цветя;
4. извършване на траурни и възпоменателни обреди.


Чл. 13. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по чл. 9 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото на гробоползване за наследниците на първия погребан.
(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като докажат пред гробищната администрация, че първият погребан няма наследници.


Чл. 14. При условие, че правото на гробоползване е продължено, чрез заплащането на такса, съгласно чл. 9 в същия гроб могат да бъдат погребани:
1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му, като предимство има покойника.
2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи - със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва - със съгласието наследниците по низходяща линия на погребания
3. съгласие по т. 2 не се изисква при полагане на урна с праха на починали родители, братя и сестри на погребания.
4. когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг в същия гроб могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия до втора степен /братя и сестри/ и техните низходящи до първа степен.
5. когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същия гроб могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите им до първа степен.


Чл. 15. Когато е погребан ПОКОЙНИК, за чието погребение не се изисква съгласие на лицата по чл. 14, правото на гробоползване се упражнява в пълен обем съгласно чл. 12, ал. 1. В останалите случаи това право обхваща само:
1. поставяне за периода до следващото погребение, но не по-малко от минималния санитарно необходим срок, считано от датата на погребението на временен надгробен знак /кръст или пирамида/ с надпис за името на покойника, датата на раждане и датата на смъртта;
2. посещения на гробното място и извършване на траурни и възпоменателни обреди;
3. поставяне на цветя.


Чл. 16. (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 9, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено разпореждане на директора на ОП или на съответния районен кмет. Останките от погребания се препогребват в същия гроб.


Чл. 17. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.
(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до директора на ОП или до съответния районен кмет, с нотариална заверка на подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

Раздел III.
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ


Чл. 18. (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Настоящата Наредба допуска извършването на следните погребения:
1. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) традиционни - с полагане в гроб;
2. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) чрез кремации - полагане на урна в урнова ниша или гроб (урнов или обикновен);
3. в оборотни гробници /след третиране на покойниците с биоензими, одобрени по съответен ред от компетентните държавни органи/;
4. в семейни гробници.
5. (отм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) В гробищните паркове "Централен софийски", "Малашевци" и "Бакърена фабрика" се погребват покойници с адресна регистрация на територията на Столична община (регистрация по постоянен и настоящ адрес по реда на Закона за гражданската регистрация, обн. ДВ, бр. 67от 27.07.1999 г.).
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) В гробищните паркове "Горна баня", "Бояна", "Княжево", Драгалевци", "Симеоново", "Дървеница" и "Владая" се погребват покойници с адресна регистрация на територията на Столична община през последните 5 години.
(3) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) В гробищата на населените места, включени в границите на столичните райони по чл. 2, ал. 2, т. 3, се погребват починали техни жители с адресна регистрация на територията на Столична община през последните 5 години. Допуска се погребване на покойници с различен постоянен или настоящ адреси, само при гробоползване на семейни или фамилни гробни места.
(4) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) В гробищните паркове и гробища на територията на Столична община могат да бъдат погребвани и лица, които към датата на смъртта си са временно пребиваващи, с друга адресна регистрация, ако погребването им в гробище по тяхната адресна регистрация е невъзможно или свързано със значителни затруднения. В тези случаи, наследниците на покойника ползват гробното място само при условията на чл. 9, ал. 2.
(5) Покойници - чужди граждани се погребват в гробищния парк или в гробището на населеното място в което са починали, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.


Чл. 20. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група се погребват по реда на тази наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата и не нарушават установените с българското законодателство норми на поведение.


Чл. 21. (1) Погребенията се извършват не по рано от 24 часа и не по късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава при условие, че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или балсамирането му.
(2) (Изм. и доп. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатирането на смъртта от компетентно медицинско лице, да уведомят съответните длъжностни лица по гражданско състояние към ОП като представят медицинското свидетелство за настъпилата смърт и личната карта или личен (зелен) паспорт на покойника за съставянето на смъртен акт. В случай, че личната карта или паспорта на починалото лице е обявена за изгубена, самоличността на покойника се установява със съдействието на близките и органите на МВР.


Чл. 22. (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) При кремиране, пепелта се поставя в урна, която се предава на длъжностно лице от ОП или от съответната районна администрация в деня на урнополагането.


Чл. 23. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Урната се полага от длъжностно лице на ОП или от съответната районна администрация само на определените места.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната.
(3) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Пренасянето на урни до гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 2 за урнополагане, се извършва по служебен път.
(4) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Пренасянето на урни до гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 2 за урнополагане, се извършва по служебен път или лично от правоимащите лица.
(5) За пренасяне на урна с пепел от кремиран покойник в чужбина, трябва да бъде представено писмено съгласие от съответната дипломатическа служба.


Чл. 24. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Урните се съхраняват в Крематориума до урнополагането, но не повече от три месеца от деня на кремацията.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) При възникване на уважителни причини, управата на крематориума може да удължи срока за съхранение на урните до урнополагането, за период до една година от датата на кремацията.
(3) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Когато урнополагането не се извърши в сроковете по ал. 1 и ал. 2, урната се предава на гробищната администрация за заравяне в определени полета на гробищните паркове. В тези полета се полагат тленни останки на покойници, извадени от гробни места с погасено право на ползване.


Чл. 25. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) ОП "Гробищни паркове" или лицата по чл. 3, ал. 2 извършват служебни погребални услуги на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Служебните погребални услуги включват:
1. издаване на смъртен акт;
2. отпечатване на 5 бр. некролози;
3. осигуряване на ковчег;
4. превоз на покойник;
5. осигуряване на надгробен знак;
6. изкопаване и закриване на гробно място или кремация - само в случаите на чл. 28, т. 1 и 2, в т.ч. урна и урнополагане.
(3) Стойността на услугите по ал. 2, т. 2 - 6 се превежда с вътрешен касов трансфер от бюджета на дирекция "Социални дейности" към Столична община, към бюджета на общинското предприятие или на съответния район, според това кой е извършил погребението.
(4) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Покойници, оставени за съхранение в хладилните камери на ОП "Гробищни паркове" за срок над 14 дни се погребват по реда на чл. 25, ал. 1, като разходите за това се събират от известните наследници по общия ред.

Раздел IV.


Чл. 26. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Кремация се извършва:
1. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) по искане приживе, с декларация с нотариална заверка на подписа;
2. по искане на роднините му в следната последователност:
а) преживелият съпруг;
б) децата на покойника, ако са пълнолетни;
в) родители;
г) братя и сестри;
д) внуците и правнуците;
е) (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) низходящите на братята и сестрите до четвърта степен включително;
ж) лицата, при които покойникът е живял към датата на смъртта.
(2) При разногласие между роднините от една и съща група натежава искането на този, при когото покойникът е живял до настъпването на смъртта. Когато покойникът не е живял при нито едно от лицата посочени в предходната алинея, искането за кремиране се решава с обикновено мнозинство от роднините в съответната група. Ако и в този случай не се постигне съгласие, се извършва кремация.


Чл. 27. На починали чужди граждани кремация се извършва когато не е постъпило писмено искане за изпращането на трупа в съответната страна и е дадено писменото съгласие на съответното дипломатическо представителство.


Чл. 28. (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Кремацията е задължителна при покойници:
1. починали от остри заразни болести.
2. чиито тела са били използвани за анатомични опити, разрешени по съответния ред и изричното указание на съответните органи.


Чл. 29. При искане за кремиране на починали лица, както в домашни условия, така и в болнични заведения, се представя медицинско заключение от лекаря, установил смъртта, че няма данни за насилствена смърт.


Чл. 30. (1) (Доп. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) В случай на съмнение за насилствена смърт, лекарят констатирал наличието й незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от компетентните органи.
(3) В случаите по предходната алинея, ако за изясняване на причините и обстоятелствата по смъртта има образувано по надлежния ред предварително производство, кремация на трупа не се разрешава.


Чл. 31. (1) При кремирането на трупа не се разрешава поставянето в ковчега на негорими или на трудно горими предмети. За поставени и недекларирани писмено ценности в ковчега на покойника, управата на Крематориума не носи материална отговорност.
(2) Писмено декларираните от близките на покойника ценности, поставени от тях в погребалния ковчег по време на траурния ритуал, се съхраняват от администрацията на Крематориума до времето за кремация на трупа. За тази цел се съставя протокол-опис на положените в ковчега ценности и копие от разписката се предоставя на близките. Администрацията на Крематориума не носи материална отговорност за декларирани, но неполучени обратно ценности в срок до 30 дни от извършване на кремацията.


Чл. 32. (1) В крематориума се води регистър със следните данни за кремираните покойници:
1. пореден номер;
2. трите имена на покойника, отразени в смъртния акт;
3. датата на смъртта и номера на смъртния акт;
4. входящ номер и дата на искането за кремация и от кого е подадено;
5. дата на кремирането на трупа.
(2) Преди кремирането, на ковчега се поставя табелка от устойчив материал с означение на поредния номер от регистъра. Същият номер се поставя и върху урната с праха на покойника.
(3) За извършената кремация администрацията на крематориума издава на правоимащите лица съответно удостоверение.

Раздел V.
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ФИРМИ), ИЗВЪРШВАЩИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 663 ПО ПРОТОКОЛ № 70 ОТ 23.10.2014 Г.)


Чл. 33. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Физически и юридически лица (фирми), извършващи и каменоделски услуги на територията на Столична община и желаещи да работят на територията на общинските гробищни паркове, както и да бъдат обслужвани от ОП "Гробищни паркове" или от съответната районна администрация, следва писмено да уведомят за същото Столична община чрез директора на ОП "Гробищни паркове" или районния кмет.
(2) В уведомлението се посочва:
1. предмет на дейност;
2. фирма, седалище и телефон на търговеца или адрес и телефон на физическото лице;
3. име на лицето, представляващо търговеца;
4. (доп. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) списък на "агентите", които ще работят непосредствено със служителите на "Бюро организация на погребални услуги" към ОП "Гробищни паркове" или със съответната районна администрация, с приложени ксерокопие на личната карта и договор за трудово или гражданско правоотношение със съответната фирма;
5. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) списък на каменоделците, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци.
(3) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Към уведомлението, задължително се прилагат следните документи:
1. удостоверения за регистрация на МПС със специално предназначение - автомобил за превоз на тленни останки от РИОКОЗ и КАТ - за притежаваните транспортни средства, съобразени с извършваната дейност,или договор за наем с лице притежаващ такъв;
2. документ за собственост или договор за наем на имота, ползван за офис или работилница;
3. опис на предлаганите от фирмите услуги;
4. свидетелство за съдимост на управителя /представляващия/ търговеца или търговското дружество;
5. доказателства за налична техника и материали на склад;
6. декларация по образец от управителя /представляващия/ търговеца или търговското дружество, че фирмата няма да извършва нерегламентирана търговска и/или рекламна дейност на територията на гробищните паркове;
7. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
8. удостоверение за наличие на касов апарат;
9. свидетелство, за придобита втора степен на професионална квалификация по професия "Каменоделец" по Списъка на професиите за професионално образование и обучение в институциите от системата на професионалното образование и обучение или придобита занаятчийска квалификация, по смисъла на Закона за занаятите на поне един от работниците - за фирмите, извършващи каменоделски услуги;
10. свидетелство за придобита трета степен на професионална квалификация в институциите от системата на професионалното образование и обучение по професия "Организатор на обредно-ритуални дейности",специалност "Организация на траурни обредно-ритуални дейности" по Списъка на професиите за професионално образование и обучение на лицата, които са наети да работят по организацията на погребалните услуги - за фирмите, извършващи погребални услуги.


Чл. 34. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) В четиринадесетдневен срок от подаване на документите по чл. 33, ал. 2 и ал. 3, комисия в състав, определен със заповед на Кмета на Столична община, включваща експерти от ОП "Гробищни паркове", представители на браншови организации и общински съветници, разглежда и проверява подадените документи. Комисията се произнася с решение относно пълнотата на представената документация, съответствието й с изискванията на настоящата Наредба и взима решение за вписване в информационния масив.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) При констатирани нарушения в дейността на вписаните в информационния масив търговци или на техни служители и/или се установи, че лицата по чл. 33, ал. 1 са подали неверни или неистински сведения за обстоятелствата по чл. 33, ал. 2 и ал. 3, комисията се произнася с решение и предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за отписване от масива.


Чл. 35. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Информационният масив "Погребални агенции и фирми, предлагащи каменоделски услуги" съдържа:
1. входящ номер на уведомлението;
2. адрес на агенцията;
3. фирма, седалище и телефон на търговеца;
4. име на лицето представляващо търговеца;
5. списък на "агентите" /не повече от трима/, които работят непосредствено със служителите на "Бюро организация на погребални услуги" към ОП "Гробищни паркове" или със съответната работна администрация, с приложени копия на лична карта;
6. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) списък на каменоделците, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци с приложени копия на лична карта;
7. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) договор за трудово или гражданско правоотношение със съответната фирма, на лицата по предходните две точки.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Постъпилите документи за извършване на погребални и каменоделски услуги се съхраняват от упълномощено длъжностно лице от ОП "Гробищни паркове", което води информационният масив по ал. 1.


Чл. 36. Каменоделските фирми, извършващи услуги на територията на гробищните паркове се задължават след регистрацията си в ОП "Гробищни паркове" за всички дейности, осъществявани на територията на Централните Софийски гробища да вземат разрешение от администрацията на предприятието, а в кварталните гробища - от управителя на съответния гробищен парк. След приключване на благоустрояването да се съставя констативен протокол, подписан от представител на ОП "Гробищни паркове" и съответното лице.

Раздел VI.
ВЪТРЕШЕН РЕД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА


Чл. 37. Посещения в гробищните паркове се допускат:
1. за времето от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 19.00 часа
2. за времето от 1 октомври до 31 март - от 8.00 до 17.00 часа


Чл. 38. В гробищните паркове се забранява:
1. посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;
2. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) въвеждането на животински впряг;
3. паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
4. извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с изключение на:
а) дейностите, извършвани от ОП;
б) продажбата на религиозни потреби в култовите сгради /параклиси и храмове/ на съответните религиозни общности;
в) (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци, както и ремонт на надгробни плочи, паметници и рамки, и поддържане на гробни места без разрешение по реда на чл. 44.
5. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) засаждането на дървета в парцелите и на гробните места;
6. отсичането на дървета без разрешение на директора на ОП "Гробищни паркове" или от съответния районен кмет;
7. изграждането на пейки, маси и огради в парцелите.


Чл. 39. Достъп на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове се осъществява съгласно определените от СОС такси и в съответствие с разпореждане на директора на ОП или на съответния районен кмет.


Чл. 40. Не се разрешава извън определените за целта места:
1. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) изхвърлянето на отпадъци/вкл. хранителни и увяхнали цветя/;
2. (изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни.
3. (отм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.)


Чл. 41. (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Правоимащите на гробните места с безсрочно право на гробоползване са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.


Чл. 42. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Правото на гробоползване на гробните места, които не отговарят на изискванията по чл. 9 се прекратява и същите остават на разположение на ОП "Гробищни паркове" или на съответната районна администрация.
(2) (Нова. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Една година, след изтичане на последното плащане на таксата за гробоползване, директора на ОП "Гробищни паркове" или съответния кмет на районна администрация предоставя гробното място за друго погребение при хипотеза на изтекъл санитарен срок от предишното погребение.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Счупени и неподдържани надгробни знаци се отстраняват в 3-месечен срок (от уведомяването) от правоимащите на гробните места - в противен случай се отстраняват по нареждане на директора на ОП "Гробищни паркове" или на съответния районен кмет.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Изоставени, изпочупени, неподдържани или незаконно изградени паметници и други трайни надгробни знаци, се отстраняват от правоимащите по предписание на директора на ОП "Гробищни паркове" или на съответния районен кмет.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Ако правоимащите на гробното място не извършат предписаните работи в срока, определен от гробищната администрация, със заповед на директора на ОП "Гробищни паркове" или на районния кмет, траурните надгробни знаци се отстраняват и се прекратява правото на ползване на гробното място.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Предписанията и заповедите по ал. 2 и ал. 5 се съобщават на правоимащите на гробното място по реда на ГПК, а на тези, чиито адреси не са известни - с обявление, поставено на определено място в съответния гробищен парк, на информационното табло в районната администрация по последния известен адрес на правоимащите на гробното място и в интернет страниците на Столична община и ОП "Гробищни паркове".
(7) (Предишна ал. 6, изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) За заповедите за отстраняване на изоставени, изпочупени или неподдържани паметници и други трайни надгробни знаци и за отнемане правото на ползване на гробно място, се прилагат разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс.


Чл. 43. (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Поставянето на пейки, огради и маси от правоимащите на гробните места , по изключение, става с разрешение на директора на ОП или на съответния районен кмет, при условие, че поставеното съоръжение не пречи за ивършване на последващи погребения в гробните места.


Чл. 44. (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение, издадено от управлението на гробищния парк на правоимащите на гробното място. Въз основа на разрешението длъжностното лице от същото управление определя точните координати на гробното място.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Когато обектите по предходната алинея се изграждат и монтират от правоспособни частни лица, проектите предварително се съгласуват с управлението на гробищния парк. Същите заявяват писменно, че ще спазват изцяло и напълно определените в разрешителното размери за благоустрояване на гробното място.


Чл. 45. В дейността си, каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в съседство с изграждания от тях обект.


Чл. 46. Забранява се бъркането на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура. При установени нарушения, длъжностни лица упълномощени от директора на ОП "Гробищни паркове" или от съответния районен кмет имат правото да съставят акт.


Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Каменоделските фирми имат право да упражняват дейността си на територията на гробищните паркове, за времето, от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март - от 8.00 до 17.00 часа.
(2) (Нова - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Каменоделските фирми могат да извършват дейността по ал. 1 само в работни дни - от подеделник до петък, или в почивни дни, официално обявени за работни.

Раздел VII.
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ (НОВ - РЕШЕНИЕ № 663 ПО ПРОТОКОЛ № 70 ОТ 23.10.2014 Г.)


Чл. 48. (Нов - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) (1) Опазването на общинската собственост на територията на гробищните паркове, както и гробните места е задължение (отговорност) на лицата по чл. 3, ал. 1 и ал. 2, които са длъжни да осигурят минимални мерки за сигурност, включващи:
1. осигуряване на физическа охрана на гробищния парк;
2. осигуряване на контролно-пропускателен режим;
3. изграждане на видеонаблюдение на входовете и изходите на гробищните паркове;
4. недопускане на бездомни животни в гробищните паркове, и предприемане на мерки за тяхното залавяне и отвеждане от специализираните органи;
5. изготвяне на планове за координация със органите на МВР и Общинска полиция, за реакция при необходимост.
(2) За спазването на правилата за сигурност, за почистването и благоустрояването на гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3, кметовете на районите назначават при необходимост служебно лице-уредник за всеки гробищен парк.

Раздел VIII.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ (ПРЕДИШЕН РАЗДЕЛ VІІ - РЕШЕНИЕ № 663 ПО ПРОТОКОЛ № 70 ОТ 23.10.2014 Г.)


Чл. 49. (Предишен чл. 48 - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) (1) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се извърши без разрешение или в нарушение на даденото разрешение по чл. 43 на правоимащия на гробното място се прави предписание за премахване по реда на чл. 42, ал. 3 и се налага глоба в размер от 300 до 500 лв.
(2) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) На физически и юридически лица извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни паркове нарушават разпоредбите на чл. 45 и чл. 46 се налага глоба в размер от 500 лв. до 1000 лв. на физическите лица, съответно с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(3) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на общинските гробищни паркове в нарушение на разпоредбите на чл. 38, т. 4, се налага глоба в размер от 250 лв. до 500 лв. на физическите лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 1000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(4) (Изм. - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробищни паркове, се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК.
(5) (Нова - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) На юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си извършат повторно нарушение на разпоредбите на чл. 38, т. 4 и чл. 43 се налага имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 2000 лв.
(6) (Нова - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) На правоимаици, които не поддържат гробните си места се налага глоба в размер от 50 лв. до 250 лв. При установяване на повторно нарушение, глобата е в размер от 250 лв. до 500 лв.


Чл. 50. (Предишен чл. 49 - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служители на ОП "Гробищни паркове" упълномощени за това от директора или от служители на съответната районна администрация, упълномощени за това от районния кмет.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или упълномощени от него длъжностни лица.
(3) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
"Прояви на вандализъм" - е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място.
(Нов - Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.) "Гроб" е гробно място, в което е извършено погребение на покойник.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Отменя Наредбата за гробищните паркове на територията на Столична община (Приета с Решение № 9 по Протокол № 21 от 19.02.2001 г.)


§ 3. Придобитите при действието на отменената наредба права на гробоползване се запазват.


§ 4. В срок от два месеца от приемането на настоящата наредба кметовете на райони, на чиято територия се намират гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 изготвят и представят в Столичния общински съвет информация относно необходимите промени в структурата и бюджета на съответните районни администрации.


§ 5. В срок от 1 месец от приемането на настоящата наредба кмета на СО внася за разглеждане в СОС промени в Правилника за дейността на ОП "Гробищни паркове".


§ 6. Наредбата е приета от СОС с Решение № 368 по протокол № 107 от 26.04.2007 г. на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 663 НА СОС ПО ПРОТОКОЛ № 70 ОТ 23.10.2014 Г.)

§ 1. В двегодишен срок от приемане на настоящата наредба, ОП "Гробищини паркове" ще създаде публичен регистър на гробните места. За гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 публичен регистър се съставя от лица, упълномощени от кметовете на районите.


§ 2. В двумесечен срок от приемането на настоящата наредба, вписаните в регистъра на ОП "Гробищни паркове" юридически лица извършващи погребални и каменоделски услуги, представят документи по чл. 33, ал. 3, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9.


§ 3. В шестмесечен срок от приемането на настоящата наредба, вписаните в регистъра на ОП "Гробищни паркове" юридически лица извършващи погребални и каменоделски услуги, представят документи по чл. 33, ал. 3, т. 10 и т. 11.


§ 4. По смисъла на чл. 18 от Закона за професионално обучение, институциите за професионално образование и обучение са:
- професионални училища;
- професионални гимназии;
- училища по изкуства;
- спортни училища;
- професионални колежи;
- центрове за професионално обучение /ЦПО/;
- центрове за информация и професионално ориентиране;
- центрове за квалификация на обучаващи се.


Приложение № 1

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.

Общинско предприятие "Гробищни паркове" е създадено с Решение № 39 по протокол № 21 от 19.02.2001 г. на Столичния общински съвет. То осъществява своята дейност в съответствие с Наредбата за гробищните паркове на територията на Столична община и Правилника за организацията и дейността на ОП "Гробищни паркове".
Призванието на ОП "Гробищни паркове" е да удовлетворява обществените потребности чрез дейности и услуги, свързани с погребалната сфера - извършване на погребения в нови гробни места, извършване на повторни погребения чрез съблюдаване на нормативната уредба, урнопопагания в гробни места и колумбарийни стени, извършване на погребения в надземни и подземни гробници, предлагане на траурни аксесоари, транспорт и др. услуги, свързани с дейността.
Към настоящия момент ОП "Гробищни паркове" стопанисва 10 гробищни парка на територията на Столична община. Общата площ на гробищните паркове е 1856,2 дка. Всички гробища са действащи, т.е. в тях се извършват погребения, като за нови гробни места се използва само гробищен парк Бакърена фабрика, където свободния терен към настоящия момент е приблизително 50 дка. Останалите погребения се извършват в стари гробни места.
Освен посочените в състава на ОП "Гробищни паркове" съществуват и действат още около 55 гробищни парка, намиращи се в районите "Надежда", "Сердика", "Искър", "Витоша", "Овча купел", "Връбница", "Нови Искър", "Кремиковци", "Панчарево" и "Банкя".
В гр. София годишно умират средно 17 000 души. От тях приблизително 30% се кремират, т.е. на територията на гр. София средно годишно се погребват около 12 000 души голяма част от които в нови гробни места.
В настоящото изложение ще се засегнат въпроси, свързани със състоянието на гробищните паркове на територията на Столична община - площ, брой на гробните места, административни, ритуални и религиозни сгради, състояние на инфраструктурата - алеи, осветление, санитарни възли, огради, транспортни връзки, възможности за разширение, характерни особености, др.; възможност за разширение на Централни софийски гробища, проект за изграждане на стени - гробници (надземни), костохранилища, подземни гробници, проблеми, свързани с охраната на гробищните паркове и предложения за разрешаването им, създаването на единна информационна система за гробните места, предложения за промяна в нормативната уредба на

I. СЪСТОЯНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Гробищните паркове, които се стопанисват и управляват от ОП "Гробищни паркове" на територията на Столична община са:
1. Централни Софийски гробища;
2. Гробищен парк Бакърена фабрика;
3. Гробищен парк Малашевци;
4. Гробищен парк Горна баня;
5. Гробищен парк Бояна;
6. Гробищен парк Драгалевци;
7. Гробищен парк Дървеница;
8. Гробищен парк Княжево;
9. Гробищен парк Симеоново;
10. Гробищен парк Владая.
1. Централни Софийски гробища съществуват от 1889 г. и общата им площ е 800 дка. Гробищния терен е изцяло в градската територия на ул. Заводска № 14 в кв. Орландовци. Теренът на гробището е равнинен. В парка има изграден траурен комплекс с Ритуална зала и крематориум.
Гробните места в Централни Софийски гробища са около 110 000 /сто и десет хиляди/, а урновите места - около 24 000 /двадесет и четири хиляди/.
В Централни Софийски гробища се извършват погребения в стари гробни места и урнополагания в колумбарийни стени. С насипването на земни маси на свободните площи зад административната сграда и след съгласуване със СО бе оформен VIP -парцел, в който се погребват личности с обществен и исторически принос за страната ни.
Ограда - парка е ограден с масивна бетонна ограда; вътрешната й страна би могла да служи като основа за изграждане клетки - костохранилища.
Алеи - Алеите са в задоволително състояние. Съществуват 6 главни алеи и повече от 15 второстепенни, като всички те са асфалтирани;
Осветление - не съществува изградено алейно осветление;
Растителност - необходимост от санитарна сеч;
Водоснабдяване - изграден нов водопровод през 2003 г.;
Административни, ритуални и др. сгради - на територията на парка съществуват: административни сгради - стара и нова. В новата се помещават кафене, два от салоните за раздаване, модерна заседателна зала, столова за служителите и др. помещения; Ритуална зала - комплекс с действащо кафене, още един голям салон за раздаване /с капацитет 3 ритуала/, сервизни помещения, аранжорна, хладилни камери, склад за ковчези и др.; Дом на покойника с 8 клетки за прощаване; Крематориум с прилежаща административна сграда; Религиозни сгради - православна, арменска църква, канцелария на католическите гробища;
Санитарни възли - 2 бр. в гробищния парк и отворени за посетителите тоалетни в сградите;
Охрана - денонощна въоръжена физическа охрана, недостатъчно ефективна, като Централни софийски гробища са най-често обект на престъпни посегателства;
Възможности за разширение - съществува възможност за разширение в западна посока - терен, който е бил част от гробището, но по-късно е отреден за парници съм ТЕЦ "София". От няколко години парниците не работят и стоят изоставени и разграбени. Площта е около 80 дка и е целесъобразно те да се откупят за нуждите на парка; 7 дка съществуващо футболно игрище, отредено за разширението на гробищния парк.
Особености - равнинен терен със слаб наклон на запад;
Осветление - не съществува изградено алейно осветление.
2. Гробищен парк Малашевци - терен е отреден през 1965 г. На изток граничи с ЖП-линия, на запад - с Чепинско шосе, на север - кв. Малашевци и гараж на Автотранспорт и на юг с жк. Левски. Площта му е 440 дка. До 2001 г. в разширената част на гробищния парк се извършваха погребения в нови гробни места. След изчерпване на разширението, парка е ограден с масивна бетонова ограда, чиято орнаментика е изцяло съобразена с предмета на функциониране на парка. Броят на гробните места е приблизително 52 000 /петдесет и две хиляди/.
Огради - стабилна, изградена през 2004 г. от бетонни панели;
Алеи - Алеите са в лошо състояние, особено в новата част и се нуждаят от ремонт. Порталите са масивни, заключващи се.
Осветление - съществува изградено алейно осветление само в старата част на гробищния парк - преди реката;
Растителност - необходимост от санитарна сеч;
Водоснабдяване - изградено само в старата част с недостатъчен дебит. Липсва канализация.
Административни, ритуални и др. сгради - административната сграда е една. В нея се помещават ритуалната зала за извършване на граждански ритуали и двата салона за раздаване. Църквата към гробищния парк е пригодена от стара стопанска сграда. Към нея се ползва и помещение - дом Покойник.
Санитарни възли - съществуват и в старата, и в новата част на гробищния парк;
Възможности за разширение - В работния процес на предприятието се пораждат моменти на недоволство от страна на граждани, живеещи доста далеч от гробищен парк Бакърена фабрика, за които е логично да се извършват погребения на близките им в гробищен парк Малашевци. Предвид гореизложеното е отправено запитване до Столична община за отреждане на терен, ползван в момента за битпазар, находящ се на територията на кв. Малашевци. В миналото въпросният терен е бил предвиден за мотописта. Насипан е с пепелина от ТЕЦ "София". Площта му е приблизително 400 дка, 200 дка от които са асфалтирани, а останалите могат да се донасипят в процеса на изграждане на гробището. С два подхода е, намира се на около 200 м от съществуващия гробищен парк Малашевци. При правилно парцелиране на терена гробните места, които ще се оформят, ще задоволят потребностите на предприятието за около 10 години при извършване на традиционни погребения. Единствените инвестиции, необходими за въпросното място са свързани с ограждението му и извършване на козметичен ремонт на пътя. Теренът е подходящ за изграждане на подземни гробници без насипване, с което възможностите на парка биха се увеличили четирикратно;
Особености - гробището е изградено върху бивша промишлена зона;
3. До октомври 2001 г. гробищен парк Бакърена Фабрика бе с обща площ 270 дка. От 01.11.2001 г. в него се извършват погребения в нови гробни места поради усвоените нови терени. Разширението възлиза на 180 дка., от които до настоящия момент остават свободни около 50 дка.
Огради - в момента новия терен - разширението на парка, не е ограден. В останалата част на парка съществува ограждение.
Алеи - алейната мрежа е изградена, но съществуващите алеи се нуждаят от асфалтиране;
Осветление - няма изградено алейно осветление;
Растителност - необходимост от санитарна сеч;
Водоснабдяване - съществува, но има недостиг на чешмите в гробищния парк;
Административни, ритуални и др. сгради - съществува административна сграда с ритуална зала, салон за раздаване и зала за прощаване с покойниците /дом "Покойник"/, параклис "Св. Архангел Михаил", обособени помещения за персонала /гробокопачи и електрокаристи/;
Санитарни възли - изградени са 2 бр. тоалетни;
Охрана -денонощна въоръжена физическа охрана, недостатъчно ефективна;
Възможности за разширение - разширение бе извършено през 2001 г., като е необходимо процедурите да се финализират. От разширението остават около 50 дка.
Особености - изцяло в градската зона, в близост до жилищен квартал;
4. Гробищен парк Горна баня функционира от 1982 г., като отреденият терен е с размер на 30 дка в югозападна посока от квартала. Обособени са 8 парцела с общ брой на гробните места 3855 /три хиляди осемстотин петдесет и пет/.
Огради - паркът е добре заграден;
Алеи - алеите са асфалтирани, има 4 бр. външни чешми;
Осветление - не съществува алейно осветление;
Растителност - необходимост от санитарна сеч;
Водоснабдяване - съществува;
Административни, ритуални и др. сгради - административна сграда, състояща се от канцелария, ритуална зала и два салона за раздаване, сграда с помещения за персонала /гробокопачи/ и помещение за охраната;
Санитарни възли -1 бр. външна дървена тоалетна;
Охрана - денонощна въоръжена физическа охрана, находяща се на входа на парка;
Възможности за разширение - съществува в южната, западната и северната част на гробищния парк. В рамките на парка има терен, който след необходимата подготовка може да стане годен за извършване на погребения в нови гробни места;
Особености - гробището е разположено върху терен с голям наклон, плитък почвен слой, след който следва твърда скална основа. Граничещите с гробището терени са със същите почвени и геоложки характеристики;
5. Гробищен парк Бояна е обособен като гробищен терен през 1930 г. с площ 6 дка. Първите погребения на този терен са на починали жители от кварталите Тухларна фабрика и Павлово. През 1939 г. са отпуснати още 40 дка. площ за нуждите на гробищния парк и костите на починалите от старите селски Боянски гробища се пренасят на новия терен. До 1975 г. гробището се обособява за починали от кварталите Бояна, Иван Вазов, Емил Марков, Борово и Красно село. От 1976 г., след построяването на резиденция Бояна функционирането на парка формално е преустановено до 1990 г., когато гробището е открито отново. Погребенията в него са последващи.
В гробищен парк Бояна са обособени 26 парцела и съществуват 7 300 /седем хиляди и триста/ гробни места.
Ограда - Южната страна на оградата е масивен 60 см. зид с метални конструкции. Тук е и официалният вход на гробището, с изградена арка и бариера.
Алеи - изградена е предимно главната алейна мрежа, второстепенните алеи са в лошо състояние;
Осветление - не съществува алейно осветление;
Растителност - необходимост от санитарна сеч;
Водоснабдяване -липсва отводняване;
Административни, ритуални и др. сгради - Съществуват обособени канцелария, стая за персонала и стая за инструменти, построени през 1937 г. За извършването на ритуали се ползва навес с постамент за ковчега. Има зала за раздаване;
Санитарни възли - съществува една тоалетна, която е в лошо състояние;
Охрана - не достатъчно ефективна; през деня охраната на гробищния парк се осъществява от един охранител, който стои на бариерата;
Особености - теренът е силно наклонен в североизточна посока и се намира в границите на селищната територия.
6. Гробищен парк Драгалевци е разположен на ул. Папрат, в подножието на планина Витоша и е с площ от 7 дка. Теренът е изцяло изпълнен. В него се извършват последващи погребения. Обособени са 4 парцела с 1285 /хиляда двеста осемдесет и пет/ гробни места.
Огради - гробищния парк е ограден с метална ограда
Алеи - главната алея е една, асфалтирана. В гробищния парк са изградени и три междинни пътеки.
Растителност - необходимост от санитарна сеч;
Водоснабдяване - да;
Административни, ритуални и др. сгради - на територията на гробищния парк функционира параклис, а ритуалната зала е полуразрушена, без прозорци и врати. В нея се ползва само санитарния възел и едно складово помещение, обособено като стая за персонала /гробокопачи/. Няма салон за раздаване.
Санитарни възли - санитарен възел в административната сграда;
Особености - теренът е част от пороен, наносен конус и на дълбочина от 1 м – 1,5 м са разпространени песъчливи глини, а под тях - чакъли. Нивото на подземните води е 1 - 1,5 м.
7. Гробищен парк Дървеница се стопанисва и управлява от ОП "Гробищни паркове" от 2001 г., в следствие на което гробището се паспортизира. Общата му площ е около 3,5 дка. В него се извършват последващи погребения.
На територията на гробищния парк към момента са обособени 822 /осемстотин двадесет и две/ гробни места, от които 641 /шестотин четиридесет и едно/ единични гробни места и 181 /сто осемдесет и едно/ двойни.
Огради: ограждането е от решетъчни пана, като част от тях липсват. Няма обособен вход - портал;
Алеи - поради големият брой гробни места, разположени върху малка площ и с оглед гъстотата им, няма възможност за изграждане и оформяне на алеи. В момента достъпът до гробните места се осигурява чрез пясъчни пътеки;
Осветление - проблемът с осветлението е частично решен с два прожектора в югозападната част на гробищния парк;
Растителност - наличие на голям брой дървесни видове и на ниска растителност, които затрудняват извършването на последващи погребения в гробните места и съответно необходимост от санитарна сеч;
Водоснабдяване - няма;
Административни, ритуални и др. сгради - административната сграда е временна постройка /пригоден за нуждите строителен фургон/. На територията на гробищния парк няма изградени Ритуална зала, както и религиозна такава.
Санитарни възли - в гробищния парк няма изграден санитарен възел;
Охрана - от 2004 г. - денонощен охранителен режим, в следствие на зачестилите вандалски прояви;
Възможности за разширение - гробищният парк е в близост до околните жилищни сгради, а прилежащите имоти са частна собственост. Поради това няма възможност за разширение на ГП Дървеница.
8. Гробищен парк Княжево е с обща площ 14,2 дка. Разположен е изцяло в градската част. Гробището не е функционирало от 1982 г. до 1990 г., когато е открито за извършване на погребения в стари гробни места. В момента в гробищния парк има 2387 /две хиляди триста осемдесет и седем/ гробни места, разпределени в 8 парцела.
Огради - паркът е добре заграден;
Алеи – тесни. Към гробищния парк има два входа;
Растителност - необходимост от санитарна сеч;
Водоснабдяване - да;
Административни, ритуални и др. сгради - в гробищния парк има една административна сграда, състояща се от канцелария и сервизни помещения. Съществува и салон за раздаване, както и помещение за инструменти. Функционира и параклис, изградено е помещение за охраната.
Санитарни възли - съществуват 2 бр. тоалетни - вътрешна и външна;
Транспортни връзки - автобусна линия № 111 и трамвай № 5;
Охрана - денонощна въоръжена физическа охрана;
Възможности за разширение - не съществуват;
Особености - силно стръмен терен на места, в източна посока;
9. Гробищен парк Симеоново се намира на ул. Чифлишка в кв. Симеоново, в южното подножие на Витоша. Разположен е на площ от 18 дка. Върху терена са обособени 6 парцела. Съществуват 1540 /хиляда петстотин и четиридесет/ гробни места и 30 /тридесет/ урнови гроба. В гробищния парк се извършват последващи погребения.
Огради - парка е ограден с метална ограда;
Алеи - три главни алеи, изляти от бетон и 7 междинни алеи, засипани с чакъл; Осветление - осветена е една от главните алеи; Растителност - необходимост от санитарна сеч; Водоснабдяване - в изключително лошо състояние; Административни, ритуални и др. сгради - съществува административна сграда, салон за раздаване, складово помещение, параклис за църковни обреди; Санитарни възли - има изграден 1 бр. Охрана -денонощна физическа въоръжена ефективна охрана;
10. Гробищен парк Владая се стопанисва и управлява от ОП "Гробищни паркове" от 2003 г. и е разположен в самия квартал върху площ от 6 дка. Теренът е с голям наклон и силно подвижен. При изграждането на гробищния парк в миналото не са проведени никакви благоустройствени мероприятия, не са изградени ВиК мрежи и електрозахранване. Няма нови гробни места. В него се извършват последващи погребения.
След направените проучвания за състоянието и експлоатирането на гробищния парк специалисти от ОП "Гробищни паркове" установиха, че няма налице паспортизация на гробните места и не са извършвани плащания за тях. През годините жителите на Владая са заплащали определени такси за гробните места на църквата, като за тях не е заведен регистър.
Актовете за смърт се съставят в кметството на кв. Владая от длъжностно лице по гражданско състояние. Гробните места са фамилни и погребването в тях се извършва по преценка на семейството. За целта определени лица изкопават гробното място и получават възнаграждение "на ръка" от опечалените.
Установи се, че би било невъзможно да се съберат такси за ползване на гробните места за вечни времена или за определен период от жителите на кв. Владая, тъй като за същите проблема с гробовете е уреден от местната църква. Възникна обществено недоволство на местно равнище. На практика с несъбираеми такси и повторни погребения без никакъв вариант за разширение, гробището в квартала не е рентабилно за стопанисване от ОП "Гробищни паркове".

ІІ. ПРОБЛЕМИ СЪС СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ.
1. Централни софийски гробища.
- Ремонт и асфалтиране на парковите алеи.
- Изграждане на паркинг.
- Основен ремонт на Дома на покойника.
- Санитарна сеч;
- Алейно осветление.
- Разширение на парка.
- Изграждане на колумбарийни стени, гробници.
- Подобряване на ефективността на охраната.
2. Гробищен парк Малашевци.
- Асфалтиране на парковите алеи;
- Изграждане на канализация;
- Подобряване на ефективността на охраната;
- Алейно осветление в новата част;
- Изграждане на чешми;
- Разширение на парка.
3. Гробищен парк Бакърена Фабрика.
- Асфалтиране на главната паркова алея и ремонт на второстепенните алеи в парка;
- Изграждане на алейно осветление;
- Основен ремонт на ВиК мрежата в гробищния парк и изграждане на санитарен възел в разширението на гробищния парк;
- Изграждане на чешми за посетителите на парка; о Осигуряване на ефективна охрана;
- Проектиране и изграждане на масивна ограда на новия терен на парка - приблизително 500 000 лв.;
- Изграждане на "зелен пояс" около съществуващата ограда;
- Изграждане на Ритуален комплекс;
4. Гробищен парк Горна баня.
- Санитарна сеч на дървета;
- Разширение на гробищния парк;
- Изграждане на алейно осветление;
- Изграждане на подпорна стена;
- Разширение на парка.
5. Гробищен парк Бояна.
- Асфалтиране на главната паркова алея и ремонт на второстепенните алеи в парка;
- Възстановяване целостта на оградата;
- Направа на дренаж за отвеждане на влагата от административната сграда и особено от салона за раздаване;
- Изграждане на алейно осветление;
- Разширение на парка.
6. Гробищен парк Драгалевци.
- Ремонт на административната сграда с оформяне на канцелария, зала за граждански ритуали и салон за раздаване;
- Алейно осветление;
- Санитарна сеч на дървета;
- Разширение на парка.
7. Гробищен парк Дървеница.
- Настилка на пясъчните пътеки - алеи;
- Санитарна сеч;
- Изграждане на трайна административна сграда;
- Изграждане на санитарен възел;
- Изграждане на постройка за извършване на траурни обреди, панихиди и раздаване;
- Възстановяване целостта на оградата;
- Изграждане на ВиК мрежа;
- Оформяне на вход към гробищния парк;
- Алейно осветление на гробищния парк;
8. Гробищен парк Княжево.
- Допълнителна санитарна сеч на дървета;
- Алейно осветление - приблизително 50 000 лв.;
9. Гробищен парк Симеоново.
- Изграждане на нов санитарен възел;
- Цялостна подмяна на водопровод;
- Изграждане на алейно осветление.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ.
1. Промени в Наредбата за гробищните паркове на територията на Столична община.
Мотиви:
Промените са свързани главно с онези текстове, който касаят облекчената работа на общинското предприятие и гражданите по отношение на използването на гробните места.
Добавени са два нови раздела: "Частни траурни агенции" и "Каменоделски фирми".
2. Закон за траурната дейност.
Мотиви:
Столична община да стане инициатор чрез сдружението на общините в Народното събрание да се внесе закон за траурните дейности. На територията на София са регистрирани над 130 частни траурни агенции и във връзка с повишаване качеството на траурните услуги комисията предлага Столична община да въведе уведомителен режим чрез определени изисквания към частните предприемачи. Полезно би било да се потърси съдействието на МОН за създаване на подходяща форма за обучение на кадри, работещи в системата на траурната дейност, както е в повечето европейски страни.
3. Разширение на гробищните паркове чрез закупуване нови терени или процедури по замени на терени.
Мотиви:
Очертаваща се вероятна криза с гробните места налага разширение на някои от съществуващите гробищни паркове, а именно ЦСГ - 7 дка, ГП Малашевци - 125 дка, ГП Горна баня - 20 дка, ГП Бояна - 69 дка, ГП Драгалевци - 19 дка.
4. Изграждане на подземни бетонни гробници.
Мотиви:
Гробниците могат да бъдат ползвани преди изтичане на санитарния период, определен от Наредба № 21 на РИОКОЗ, тъй като е избегната необходимостта от насипване на пръст и гробницата може да бъде отворена по всяко време.
Съгласно писмо от ДАГ територията на Централните Софийски гробища ще се увеличи със 7 дка. Тази площ дава възможност за изграждане на комплекс от подземни бетонни гробници, предоставяни за ползване на адекватни за "лукс" - услуга цени.
5. Популяризиране действието на биоензими. Изграждане на "оборотни" надземни гробници.
Мотиви:
Ускоряват процеса на разграждане с около 4 пъти, т.е. от 8 на 2 години. Биоензимите могат да се прилагат и при стандартните погребения с насипване. Използването им не би трябвало да има задължителен характер, а да е по избор на близките на покойника.
Столична община би могла да насърчи използването на биоензимите чрез определяне на по-ниска такса, а за останалите, граждани, желаещи по-продължителен период за гробоползване таксата да е по-висока.
6. Проучване на почвите и подпочвени води с цел съкращаване на санитарният срок от 8 години при подходящи терени.
7. Актуализация на таксата за ползване на гробно място за вечни времена.
Мотиви:
Настъпилите промени в пазарните цени на земята, закупувана за гробищни паркове от Столична община налага запазване на периода от 15 години за срочно ползване на гробното място, като таксата бъде увеличена на 150 (сто и петдесет) лв., а таксата за гробоползване за "вечни времена" да стане 1 000 (хиляда) лв.
8. Въвеждане на задължителна такса за почистване и поддържане на гробните места.
Мотиви:
Въвеждането на годишна такса в размер на 12 (дванадесет) лв. (примерно) ще даде възможност за подобряване облика на гробните места, парцелите и гробищните паркове като цяло. Вариант е дейността да се извършва от външни изпълнители, след провеждане на определени процедури и конкурси, тъй като предприятието не разполага с ресурс за оптималното й изпълнение.
9. Изграждане на частни гробищни паркове.
Комисията разгледа предложения на инвеститори, желаещи да изградят частни гробищни паркове и смята за рационално подкрепата на подобна инициатива, тъй като това в известна степен ще облекчи необходимостта от инвестиции за закупуване на нови терени, като тежестта от покупката ще падне върху предприемачите.
10. Разработване програми, субсидирани от Еврофондове.
Друг акцент в една бъдеща стратегия за развитието на гробищните паркове на територията на Столична община е опазване и поддържане на паметниците на видни, заслужили българи. Би било логично Столична община да участва с програми пред Еврофондовете, даващи възможност за по-голяма грижа към паметниците с архитектурно-историческо значение, за паметниците на хора, прославили страната ни и дали своя принос за развитието й.
11. Подобряване инфраструктурата чрез проекти за цялостна поддръжка, почистване, озеленяване и електрическо осветление на гробищните паркове, в които Столична община да няма финансово задължение.
12. Повишаване качеството на охранителната дейност.
Би следвало да се разгледа въпроса и да се вземе категорично становище във връзка с охраната на гробищните паркове на територията на Столична община, които все по-често стават обект на вандалски прояви и кражби.

IV. ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ.
1. Разширение на гробищните паркове.
2. Изграждане на подземни бетонни гробници.
3. Популяризиране действието на биоензими, изграждане на надземни гробници.
4. Проучване на почвите.
5. Повишаване качеството на охранителната дейност.
6. Изграждане на Ритуален комплекс в гробищен парк Бакърена фабрика - 500 000 (петстотин хиляди) лв., както и създаване и ремонт на алеи - 500 000 (петстотин хиляди) лв., озеленителен пояс - 200 000 (двеста хиляди) лв. (осигурени), ограда - 500 000 (петстотин хиляди) лв. и тоалетни - 20 000 (двадесет хиляди) лв.
Посочените средства са приблизителни и подлежат на актуализация след изготвяне на съответните количествено-стойностни сметки и проекти.
Комисията предлага настоящата стратегия да бъде предоставена за разглеждане от Постоянни комисии към СОС, след което, заедно с Наредбата за общинските гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община да се гласува от Столичен общински съвет.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти