Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ, ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 365 ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.)

В сила от 08.03.2007 г.

Приета с Решение № 155 на СОС по Протокол № 102 от 08.03.2007 г., изм. и доп. с Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. и доп. с Решение № 26 по Протокол № 4 от 03.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 337 по Протокол № 15 от 19.05.2016 г., изм. с Решение № 319 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Настоящата наредба определя:
(1) Условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Столична община;
(2) (Доп. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др. художествени елементи) на територията на Столична община

Чл. 2. (1) Общински обекти, предмет на именуване и преименуване са:
1. улици, булеварди, площади, градини, квартали, жилищни комплекси, спирките на градския транспорт, подлези, мостове;
2. общински начални и средни училища, детски домове, градини и ясли;
3. общински болнични, социални и други заведения;
4. общински сгради на образователни и културни институти, читалища, библиотеки;
5. общински спортни комплекси, спортни съоръжения;
6. други.
(2) (Изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Паметниците и другите възпоменателни знаци са произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура на обществото и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на видни общественици, военни, политически, културни, научни и др. дейци.
(3) Имената на общинските обекти и паметниците и другите възпоменателни знаци са посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и националното развитие и за развитието на София. Те изразяват признателността на столичани към тяхното дело и значимост.

Чл. 3. (Изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Настоящата наредба се отнася за всички монументално-декоративни и художествени елементи, включително паметници, художествени инсталации, инсталации със значимо визуално присъствие в градска среда, възпоменателни знаци, скулптури, мозайки, стенописи, декоративни пластики, фонтани, чешми и други традиционни и съвременни форми на изкуството на екстериор и интериор в сгради с обществена функция и др.
(2) Настоящата наредба не се прилага за именуване и преименуване на култови обекти по смисъла на Закона за вероизповеданията и не се отнася за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на гробищните паркове на Столична община.
(3) Когато обектите по чл. 3, ал. 1 попадат в зелената система на Столична община, се разглеждат съобразно с Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (приета с Решение № 950 на СОС от 11.10.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 135 по Протокол № 8 от 13.03.2008 г.), или по реда на специален закон.
(4) Когато обектите по чл. 3, ал. 1 са със статут на културна ценност или се поставят в територии със статут на културна ценност, се разглеждат при спазване на процедурите на Закона за културното наследство.
(5) Разрешенията за поставяне и разрешения за строеж по отношение на обектите по чл. 3, ал. 1 се издават от Главния архитект на Столична община по реда на Закона за устройство на територията и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 717 на СОС от 06.11.2014 г.).

Глава втора.
ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ


Чл. 4. (1) Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Столична община се вземат от Столичния общински съвет.
(2) Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са именувани.
(3) Преименуват се обекти, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост.


Чл. 5. Обектите с национално значение - държавна собственост, на държавна издръжка, на пряко ръководство от държавни органи и др. се именуват и преименуват с решение на СОС по предложение на Народното събрание, Президента на Република България, министерства и приравнените към тях ведомства и институции.


Чл. 6. (1) Писмено предложение до Столичния общински съвет за именуване и преименуване на общински обекти могат да правят:
1. кметът на Столична община;
2. общински съветници; кметове на райони и кметове на населени места;
3. ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;
4. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка (когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на заинтересовани лица).

Чл. 7. (1) Докладите за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в СОС задължително съдържат:
1. сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува;
2. мотиви за предлаганото наименование;
3. скица за местоположението на обекта (ограничителни осеви точки, ако това се отнася за улица);
4. становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с предложеното име.
(2) Предложенията за именуване и преименуване писмено се съгласуват и със съответните общински администрации по местонахождение на обекта.


Чл. 8. (1) Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на природата и др. при спазване на следните принципи:
1. възстановяване и развитие на традиционния модел на именната структура на софийските улици и булеварди;
2. предимство се дава на наименования с исторически установена гражданственост;
3. съответствие на стила и нормите на съвременния български език и на историческата точност;
4. пълноценно използване на възможностите на българската национална топонимия;
5. запазване на връзката между наименованията на улиците, булевардите, площадите и други обекти, утвърдили се като маркиращи топоними в района;
6. използване с предимство на имената на личности с изключителен принос за развитието на българското общество и столицата.
(2) Именната система на общинските обекти се изгражда в рамките на самостоятелни, ясно ограничени селищни образувания.
(3) Значимостта на наименованието и мащаба на именувания или преименувания обект не са в пряка връзка.

Чл. 9. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:
1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици, булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързани с него;
2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и такива свързани с тоталитарни идеологии и такива асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на дискриминация;
3. именуване и преименуване с имена на живи лица;
4. именуване на улиците в жилищни комплекси, които имат вътрешно блоков (обслужващ) характер. Сградите в тези комплекси имат само адрес, състоящ се от името на ЖК и номер на сграда (блок);
5. наименуване на отделни части от един и същ булевард или една и съща улица с различни имена.

Чл. 10. (1) Именуване и преименуване на обекти с имена с небългарски произход се допуска само, ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги за България, или за наименуването на обект при условията на реципрочност с чужда столица.
(2) При именуване на обекти с имена с небългарски произход, се спазват следните правила:
1. при наличие на утвърден превод на името на български език, се използва то;
2. в останалите случаи имената се изписват на кирилица (по произношение).


Чл. 11. (1) Цифрови наименования на улици се допускат само при особени случаи.
(2) Разместване на наименувания на обекти с общинско значение се допуска само по изключение.


Чл. 12. (1) Предложенията и докладите за именуване и преименуване на общински обекти се обсъждат на заседание на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при СОС, която изготвя мотивирано становище и го представя за разглеждане на заседание на Столичния общински съвет.
(2) Столичният общински съвет приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след 1 година.
(3) Решенията на СОС за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Столична община се публикуват от Кмета на Столична община в поне един местен ежедневник, както и в официалния сайт на Столична община.
(4) Кметът на Столична община организира поставянето на обозначителни табели с новото наименование на съответните обекти, в срок не по-дълъг от един месец от датата на решението на Столичния общински съвет.

Глава трета.
ЕКСПЕРТНО-ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ (НОВА - РЕШЕНИЕ № 365 ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.)


Чл. 13. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Експертно-художественият съвет е постоянно действащ помощен консултативен орган, състоящ се от 9 на брой специалисти, в това число председател и двама представители от Общинския експертен съвет по устройство на територията, градски дизайн и реклама (ОЕСУТГДР).

Чл. 14. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) По предложение на творчески и професионални съюзи, неправителствени организации, културни институти, висши учебни заведения и др. Столична община изготвя публичен регистър, в който влизат експерти от различни области - история, културология, архитектура, градоустройство, пластични изкуства, изкуствознание, туризъм, социология и др.
(2) При необходимост, към състава на Експертно-художествения съвет могат да бъдат привличани експерти от регистъра по предходната алинея за работата върху всеки конкретен случай.
(3) Експертният регистър се поддържа от дирекция "Култура" на Столична община.

Чл. 15. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Дейността на Експертно-художествения съвет се организира и ръководи от неговия председател, назначен от кмета на Столична община за срок от 2 години.
(2) Председателят на Експертно-художествения съвет:
1. организира, свиква и ръководи заседанията на съвета, определя техния дневния ред и отговаря за спазването му;
2. организира и контролира изпълнение на решенията на съвета;
3. представя доклади и становища на Експертно-художествения съвет;
4. представлява съвета пред трети лица и организации;
5. провежда срещи и консултации с обществени организации и граждани, инициативни комитети и др. във връзка с предложения за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци;
6. изготвя отчет за неговата работа и работата на Експертно-художествения съвет до 31 декември на всяка календарна година, който се публикува на сайта на Столична община.
(3) Заседанията на Експертно-художествения съвет са законосъобразни, ако присъстват 2/3 от членовете му.
(4) Решенията на Експертно-художествения съвет се взимат с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите на заседанието членове.
(5) (Изм. - Решение № 26 по Протокол № 4 от 03.12.2015 г.) Становищата на Експертно-художествения съвет се публикуват на сайта на Столична община в 14-дневен срок от изготвянето им.

Чл. 16. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 26 по Протокол № 4 от 03.12.2015 г.) Експертно-художественият съвет изготвя становище относно необходимостта за поставяне, преместване и премахване на обектите по смисъла на чл. 3, ал. 1 от настоящата наредба, значимостта, художествената стойност и ситуирането на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на Столична община, определя необходимостта от провеждане на конкурс.
(2) Становището по ал. 1 се изготвя на база следните критерии за оценка:
1. значимост на личността/ите и/или на историческото събитие; степен на представяне на личността/ите в публична среда;
2. значимост за публичната среда - вид и местоположение, културно-историческо значение, социо-културно значение;
3. необходимост от специфично решение на архитектурно-пространствената среда;

Глава четвърта.
ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ТРЕТА - РЕШЕНИЕ № 365 ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.)

Глава четвърта.
ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ


Чл. 17. (Предишен чл. 13, изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Столичният общински съвет взема решения за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на Столична община.
(2) Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци и докладът за решение до СОС се обсъждат задължително на заседание на Постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика и Постоянната комисия по образование, наука, култура, и културно многообразие при СОС, които изготвят мотивирано становище и го представят за разглеждане на заседание на Столичния общински съвет.
(3) (Доп. - Решение № 337 по Протокол № 15 от 19.05.2016 г.) Решението по ал. 1 на Столичния общинският съвет се взема и след получаване на писмено становище на Експертно-художествения съвет и съгласуване с Обществено-експертен съвет по устройство на територията, градски дизайн и реклама (ОЕСУТГДР), Главния архитект на СО и Министерство на културата, когато това се изисква от Закона за културното наследство.
(4) С това решение СОС се произнася и по въпроса с чии средства (на общината, на инициаторите и/или събрани от дарения) ще бъде изграден и поддържан паметника или възпоменателния знак.
(5) Столична община разработва обща генерална схема за разполагането на обектите, визирани в ал. 1, след съгласуване с Експертно-художествения съвет, ОЕСУТГДР и Министерството на културата, която се утвърждава от Столичен общински съвет. Общата генерална схема се съобразява с Устройствената концепция за опазване и развитие на културно историческото наследство на общия устройствен план (КИН на ОУП) на територията на Столична община.
(6) Столичният общински съвет приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след 1 година.

Чл. 18. (Предишен чл. 14, изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Писмено предложение до Столичния общински съвет за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) могат да правят:
1. кметът на Столична община;
2. общински съветници; кметове на райони и кметове на населени места;
3. ръководствата на обществени, стопански, научни културни, неправителствени и други организации;
4. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка.
(2) В случаите, когато инициативата за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци е на инициаторите, посочени в т. 3 и т. 4 от предходната алинея, след съответно решение на Столичния общински съвет задължително се сключва договор между кмета на Столична община и инициаторите, в който подробно се уговарят правата, задълженията и отговорностите на страните по него.

Чл. 19. (Предишен чл. 15, изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Предложението за поставяне на паметник или възпоменателен знак съдържа:
1. подробни мотиви за предлаганото действие;
2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;
3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателния знак;
4. посочен източник на финансиране за изграждане поставяне и поддръжка.
(2) Предложението за преместване или премахване на паметник или възпоменателен знак съдържа:
1. подробни мотиви за предлаганото действие;
2. предложение за мястото, на което да бъде преместен паметникът или възпоменателния знак;
3. проект за разполагане на новото място;
4. посочен източник на финансиране за извършване на това действие.
(3) Проектите за паметници се публикуват в интернет страницата на Столична община за срок не по-кратък от един месец, с оглед провеждането на обществено обсъждане върху качествата на проекта.

Глава пета.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (НОВА - РЕШЕНИЕ № 365 ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.)


Чл. 20. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Художествените елементи за естетизация на територията на Столична община са произведения на синтеза на изящните и пластични изкуства и архитектурата, имат постоянен статут и са под защитата на закона.
(2) Художествените елементи на градския дизайн служат за естетизация, оформяне на градската среда, повишават нейните художествени качества и подобряват качеството на живот на гражданите.
(3) За инвестиционни проекти, касаещи намеси върху отделни обекти или зони, включени в регистъра по глава VII, задължително се изготвя становище на Експертно-художествения съвет.

Чл. 21. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Решения за поставяне, преместване, премахване и съхранение на художествените елементи на градския дизайн и произведенията на изкуството се взимат по реда на глава IV от настоящата наредба.

Глава шеста.
КОНКУРСИ (НОВА - РЕШЕНИЕ № 365 ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.)

Глава шеста.


Чл. 22. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) За всяко предложение по чл. 18 от настоящата наредба, Експертно-художественият съвет дава становище относно необходимостта от провеждане на конкурс.

Чл. 23. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Обектите по чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 следва да бъдат включени в конкурсна задача чрез конкуренция на визуално представени различни идеи за оформяне и изграждане на по-добра визия на градската среда.

Чл. 24. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Конкурси за изграждане на обектите по чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от настоящата наредба и при спазване на принципите й, следва да провеждат и частни възложители - физически и/или юридически лица, включително и инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, които осигуряват необходимите средства за провеждането на конкурса.
(2) Конкурсната документация на инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4 се представя предварително за утвърждаване от Експертно-художествения съвет.

Чл. 25. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Конкурсите за изграждане на обектите по чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от настоящата наредба, се провеждат от кмета на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице в случаите, когато общината е възложител.
(2) Конкурсите по предходната алинея се провеждат след решение на Столичния общински съвет, при спазване на процедурата по чл. 17 от настоящата наредба.

Чл. 26. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Когато възложител на конкурса са инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, процедурата по провеждане на конкурса се открива с публична обява, а когато възложител е кметът на Столична община процедурата се открива със заповед на кмета на Столична община. Тези документи съдържат :
1. описание на проекта, предмет на конкурса;
2. обявлението за конкурса за проект;
3. заявлението за участие;
4. техническо задание;
5. проект на договор;
(2) Конкурсът се обявява най-малко тридесет дни преди датата на провеждане му в един национален ежедневник и на сайта на Столична община и на видно място в сградата на Столична община и по друг подходящ начин.

Чл. 27. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Конкурсната документация съдържа:
1. наименованието, адреса, телефона, факса или електронния адрес на възложителя;
2. предмет на конкурса;
3. срок и място на закупуване на конкурсната документация;
4. крайният срок на регистрация на участниците;
5. срок и място за представяне на проекти;
6. изискванията за определена професионална квалификация и/или проектантска правоспособност на участниците, ако такива са необходими;
7. броя и размера на възнаградителни плащания на участниците, ако има такива;
8. условия на конкурса и критерии за оценяване на подадените проекти;

Чл. 28. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Когато възложител на конкурса са инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4 от настоящата наредба, съставът на конкурсната комисия се определя от възложителя, а когато възложител е кметът на Столична община, същият или упълномощено от него длъжностно лице, издава заповед за назначаване на комисия за провеждане на конкурса. Тази комисия е в състав от най-малко пет члена.
(2) В състава на комисията задължително се включват квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област, членове на Експертно-художествения съвет и общински съветници.
(3) В състава на комисията не могат да участват:
1. лица, които имат материален интерес от резултата на конкурса.
2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в конкурса или с членовете на техните управителни или контролни органи.
(4) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на конкурсната комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.

Чл. 29. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Комисията заседава и взема решения в закрито заседание, ако присъстват най-малко 2/3 от членове й. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.
(2) За своята работа комисията съставя протокол в два екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията.
(3) Комисията:
1. се запознава с изискванията на техническото задание и с критериите за оценка на конкурсните проекти;
2. извършва преглед на постъпилите конкурсни проекти;.
3. разглежда проектите и проверява дали проектите отговарят на изискванията ма техническото задание като комплектованост и съдържание;
4. разглежда и класира конкурсните проекти по техните качества, съгласно показателите за оценка;
5. правят обосновано предложение за отстраняване на проекти, ако те не отговарят на конкурсните изисквания;
6. в случаите, когато това е предвидено предлага присъждане на награди на най-добрите проекти с определените в техническото задание награди и плащания;

Чл. 30. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) За оповестяване на резултатите от конкурса, комисията съставя заключителен протокол, който се подписва от всички членове на комисията.
(2) Заключителният протокол съдържа:
1. място, време, продължителност и прекъсвания на заседанията на комисията;
2. пълен списък на присъстващи и отсъстващи членове на комисията;
3. метод на оценка на оценяване и класиране на проектите;
4. обосновка на комисията за решението за класиране на проектите и особени мнения на членовете на комисията, ако има такива;

Чл. 31. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) В 7-дневен срок от получаване на заключителния протокол на комисията, инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, респективно кметът на Столична община утвърждават класирането и определят спечелилия конкурса кандидат, като се посочват и отстранените кандидати.

Чл. 32. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, респективно кметът на Столична община сключват писмен договор за изпълнение със спечелилия на първо място участник в едномесечен срок от връчването на решението.
(2) Ако класираният на първо място участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след писмена покана не се яви и не подпише договора, инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, респективно кметът на СО, може:
1. да сключи договор с класирания на второ място участник или

Чл. 33. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Инициаторите по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4, с протоколно решение прекратяват процедурата по провеждане на конкурса, респективно кметът на Столична община със заповед прекратява тази процедура, когато:
1. не е подаден нито една проект или няма допуснат нито един участник;
2. всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия;
3. се установят нарушения при откриване на конкурса за проект, които не могат
да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът;
4. отпадне необходимостта от провеждането на конкурса за проект вследствие на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката.

Глава седма.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИМЕНУВАНИТЕ ОБЕКТИ, ПАМЕТНИЦИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (НОВА - РЕШЕНИЕ № 365 ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.)


Чл. 34. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Столична община разработва публичен регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци, както и на по-значимите художествени елементи на територията на столицата, с визуална информация за тях, с информация за тяхното местонахождение и специфика.
(2) Регистърът служи за регистрация, актуално състояние и информация за паметници, произведения на изкуството и възпоменателните знаци на територията на Столична община.

Чл. 35. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Кметът на Столична община утвърждава правилника за поддържането на регистъра, в който са вписани статута, категориите и правилата за включване и обновяване на информацията, изготвени на базата на експертно решение.

Чл. 36. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Регистърът се поддържа от Общински културен институт "Музей за история на София".

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, ИЗМ. И ДОП. - РЕШЕНИЕ № 365 ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.)

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 37. (Предишен чл. 18, изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Кметът на Столична община упражнява контрол по поставянето, преместването и премахването, и отговаря за стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на столицата, освен в случаите когато те са държавна собственост и/или попадат под действието на специален закон.

Чл. 38. (Предишен чл. 19, изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Забранява се поставянето на табели с надписи, изображения и/или информация, указващи наименованието на обекти - предмет на настоящата наредба, чиито смисъл уронва престижа на Столична община, обществения морал и общоприетите норми на поведение.
(2) Забранява се премахването или повреждането на табели с наименования на обекти - предмет на настоящата наредба. Табелки с обозначения на имена и номера на улици на новостроящи се сгради се поставят за сметка на инвеститора, по утвърден по ОЕСУТ типов образец.
(3) Табели с надписи, изображения и/или информация с наименования на обекти се поставят по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Чл. 39. (Предишен чл. 20, изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) Забраняват се всякакви действия, свързани с обектите по чл. 3, ал. 1 извън реда, описан в настоящата наредба, тяхното повреждане или унищожаване.
(2) Възстановяването им се извършва за сметка на нарушителите.

Чл. 40. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) За нарушенията по смисъла на чл. 38 и чл. 39, ал. 1 от настоящата наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба от 1000 до 5000 лв. за физически лица, съответно имуществена санкция от 1000 лв. до 50 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 41. (Предишен чл. 21, изм. - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) (1) (Изм. - Решение № 319 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.) Наказателните постановления за нарушенията по чл. 38 и чл. 39, ал. 1 се издават от кмета на общината или негов заместник въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от администрацията на Столична община, определени от кмета на Столична община.
(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления (НП) се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗААН).

Чл. 42. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Ако при съставяне на акта за установяване на нарушение се констатира нарушение по смисъла на разпоредбите на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община или Закона за устройство на територията, са длъжностните лица по чл. 41, ал. 1 са длъжни да уведомят Столичен инспекторат, съответно дирекция "Общински строителен контрол" на Столична община.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.


§ 2. Внесените предложения, свързани с паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) до влизане в сила на тази наредба, за които няма решение на СОС, както и за които има взето решение, но все още не са предприети действия или са предприети действия в противоречие с взетото решение се отменят и инициаторите се уведомяват да подготвят и внесат документи за разглеждане по новия ред, уреден с настоящата наредба.


§ 3. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.


§ 4. Наредбата е приета на заседание на СОС с Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.


§ 6. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Настоящата наредба е изменена и допълнена с Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община, приета на заседание на СОС с Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.

§ 7. (Нов - Решение № 365 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.) Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси (Приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г.; доп. с Решение № 577 по Протокол 84 от 20.07.2006 г.) не се прилага по отношение на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти